Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015"

Transkriptio

1 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne... 4 Kuntatalouden näkymät... 5 JUANKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA... 7 JUANKOSKEN TILANNE... 8 Yleistä... 8 Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne Juankosken kaupungin talous Talouden tasapainottamistoimenpiteet Alijäämän kattamisvelvollisuus TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Verotulot Valtionosuudet Poistot Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvion sitovuus Tuloslaskelmat Rahoituslaskelma Lautakuntien talousarviot perusteluineen/käyttötalousosa Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Yleinen elinkeinotoimi Ateria- ja puhdistuspalvelut Sosiaalipalvelut Muu sosiaalitoimi Terveystoimi Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut Sivistyslautakunta/Koulu- ja vapaa-aikatoimi Joukkoliikenne Vapaa-aikatoimi Yhdyskuntapalvelut Ympäristölautakunta Laskennallisesti eriytetty vesi- ja viemärilaitos... 53

3 Juka-tilit tilitoimisto/laskennallisesti eriytetty taseyksikkö INVESTOINTIOSA KONSERNITAVOITTEET... 62

4 4 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarviossa ja suunnitelmassa toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosassa asetetaan tavoitteet palvelutuotannolle ja budjetoidaan niiden järjestämiseen menot ja tulot. Investointiosa sisältää pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinnan, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynnin. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja rahan käyttö. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen 3/2012 mukaan Suomen kansantalous on hiipinyt kuluvana vuonna kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien väheneminen ja kuluttajien usko omaan talouteen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös vuodelle 2013 ennustetaan varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääosin Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutuksista talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisimpia talouden näkymiä Suomessa. Viime aikoina laadituissa kokonaistaloudellisista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä. Taloudellisen kasvun on kuitenkin ennustettu hidastavan viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Taloudellinen taantuma näyttää väistämättömältä. Valtiovarainministeriön arvio on, että lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta tälle ja ensi vuodelle on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee mm. kuntataloudessa verotulojen vaatimattomana kasvuna. Vuonna 2012 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin n. 2,5 prosenttia. Inflaation kiihtyminen keväällä 2011 johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Suomessa arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä osana veropoliittisia toimenpiteitä kohottaa vuonna 2013 osaltaan kuluttajahintoja vuositasolla 0,6-0,7 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen arvioidaan kuitenkin lievästi hidastuvan vuonna 2013 ja inflaatio jää alle 2,5 prosentin. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna ,5 %. Raamisopimuksen mukaiset palkkaratkaisut merkitsevät ansiotason hitaampaa kohoamista vuonna Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin kohoavan ensi vuonna 2,6 %. Työllisyystilanne heikkeni vielä vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä ontänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyys pysynee tänä vuonna 2012 viime vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön

5 5 ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %. Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työllisyys (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Rahoitusjäämä/BKT Julkinen velka/bkt Vaihtotase/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % ,5-1,1 4,0-2,9 0,0 8,2 42,7 56,1-2,7 43,5 2,0 1,2 3,7 Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, syyskuu 2010* 3,3 2,3 2,6-0,4 1,2 8,4 42,4 55,8-2,8 48,6 1,6 0,8 3,0 2011* 2,7 4,5 2,7 1,1 3,4 7,8 43,3 54,8-0,9 49,1-1,1 1,4 3,0 2012** 2013** 1,0 3,1 3,5 0,1 2,6 7,6 43,2 55,0-1,7 53,0-1,5 0,6 1,8 1,0 2,5 2,6-0,4 2,4 8,1 43,8 55,4-1,2 54,9-1,4 0,6 1, Juhani Turkkila/my Kuntatalouden näkymät Valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen mukaan Suomen talouskasvu jää vuosina yhteen prosenttiin. Lähivuodetkaan eivät ennusteen mukaan lupaa parempia aikoja. Valtiovarainministeriön kuntatalouden kehitysarvio on luonteeltaan painelaskelma, jossa ei ole oletettu veroprosentin korotuksia eikä menopuolen sopeuttamistoimia. Painelaskelmassa syntyvä rahoitusalijäämä kasvattaa suoraan kuntien lainakantaa. Ministeriön laskelmissa on otettu huomioon ministeriön keskipitkän aikavälin ennuste kokonaistaloudellisesta kehityksestä, valtion vuoden 2013 tulo- ja menoarvioon sisältyvät linjaukset sekä valtiontalouden vuosien kehyspäätöksen mukaiset linjaukset koskien valtionosuuksia ja verotusta. Laskelmien mukaan kuntatalous kiristyy lähivuosina huomattavasti. Verotulojen kasvua ja valtionosuuksien kehitystä hidastavat kansantalouden heikot kasvunäkymät ja valtiontalouden sopeuttamistoimet. Samaan aikaan ikäsidonnaisten menojen nousu rasittaa kuntataloutta vuosi vuodelta enemmän. Keskipitkällä aikavälillä korkotason kääntyminen nousuun lisää tuntuvasti kuntien korkomenoja. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulotaloudessa sekä tuottavuuden parantamiseen. Mikäli menojen kasvua ei saada hillittyä, on uhkana kunnallisveroprosenttien korotukset ja velkaantumisen jatkuminen. Kuntatalouden velkaantuminen on jatkunut vuonna 2012 ja kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän vuoden 2012 toimintamenojen kasvaessa selvästi tulorahoitusta nopeammin. Verotulojen kasvu hidastuu vuonna Kuntatalous kiristyy edelleen vuonna Verotulojen kasvuksi arvioidaan n. 4 %. Vuoden 2013 tuloveroperusteisiin ei esitetä muutoksia. Osana valtiontalouden sopeuttamistoimia vuosina jätetään tekemättä ansiotuloveroperusteiden tarkistus ansiotason tai kuluttajahintojen nousun perusteella. Yhteensä kunnallisveron tuottoon vaikuttavat perustemuutokset alentavat verotuottoa nettomääräisesti n. 12 milj. eurolla. Valtionosuudet kasvavat arvion mukaan vain reilulla prosentilla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeuttamistoimet; peruspalvelujen valtionosuutta karsitaan, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia.

6 6 Kunnilla on edessään hitaan kasvun vuodet pitkälle eteenpäin. Kunnilta odotetaan jämäkkää talouden hoitoa, koska verotulot kasvavat hitaasti ja samalla ikääntymisen aiheuttamat menot alkavat yhä enemmän rasittaa kuntien taloutta. % ,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,0-5,1-0,5 5,0 5,6 1) 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2 4,5 4,6 5,0 7,9 4,8 4,2 4,2 4,4 4,1 4,1 4,1 3, * 12a 13a 14a 15a 16a Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot PPB ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa /hp Lähde: Suomen Kuntaliitto

7 7 JUANKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupungin visio vuodelle 2017 on: Juankoski on elinvoimainen, asukkaiden hyvinvointia palveluillaan tukeva yhteisö. Visiota toteuttaessaan Juankoski suhtautuu avoimesti kuntaliitosmahdollisuuksiin. Juankoski on jo aiemmin viestinyt naapurikunnilleen toivovansa syvempää yhteistyötä sekä palvelujen tuottamisessa että kuntarakenteen uudistamisessa. Naapurikuntien näkemykset huomioiden todennäköisin suunta kuntaliitokselle on Kuopio. Vision keskeisenä keinona on myös tasapainossa oleva talous. Se vaikuttaa sekä kaupungin mahdollisuuksiin turvata asukkaidensa peruspalvelut että kaupungin edellytyksiin turvata alueensa palveluita neuvoteltaessa kuntarakenteen kehittämisestä. Kartonkitehtaan konkurssin aiheuttama verotulojen merkittävä väheneminen, terveyskeskuksen käyttökieltoon joutuminen samanaikaisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeen kasvun kanssa aiheuttivat kaupungin taloudessa vakavasti epätasapainotilanteen. Lisäksi Juankoski on tehnyt taakse jääneinä vuosina mittavat investoinnit peruspalvelujen tarvitsemia toimitiloja peruskorjaamalla. Edellä mainitusta syystä kaupungin lainakanta on korkea. Lainakantaa nosti lisää tukipalveluyksikön, uuden keskuskeittiön rakentaminen. Lainojen lyhennykset muodostavat haasteen vuosikatteelle. Kaupungin tavoitteena on talouden tasapainottaminen niin, että vuosikate kattaa poistot ja lisäksi investointien taso saadaan poistotasoa alemmaksi. Näin pyritään lainakantaa alentamaan. Vision toteutumiseen pyritään seuraavien strategisten tavoitteiden toteuttamisella kaupunki keskittyy peruspalvelujen tarjontaan eli perus- ja lukiokoulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisessä etsitään kustannuksia alentavia ratkaisuja hoito- ja hoivapalvelujen rakennemuutos toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapaino-ohjelman mukaisesti edellä mainittujen palvelujen nettokustannustaso pyritään pitämään kilpailukykyisenä suhteessa Pohjois-Savon kuntien keskiarvoon kaupunki toimillaan vaikuttaa maaseutuelinkeinojen säilymiseen ja pk-sektorin monipuolistumiseen kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä pienentyy vuosittain. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää em. peruspalvelujen toimintarakenteiden voimakasta uudistamista ja resurssien vapauttamista tai karsimista kaupungin muista ei välttämättömistä toiminnoista peruspalvelujen turvaamiseksi. Kunnallisveroprosentin nosto 21,5 prosenttiin vuonna 2012 ei juuri jätä hinnoitteluvaraa tuleville vuosille. Kiinteistöveroprosentteja on kuitenkin syytä tarkastella suunnitteluvuosina sekä maksut ja taksat on pidettävä ajan tasalla.

8 8 JUANKOSKEN TILANNE Yleistä Väestö Juankosken väestökehitys v sekä kehitysnäkymäarvio vuoteen Toteutunut Kehitysnäkymäarvio 2000-luvun pohjalta Tilastokeskuksen ennuste vuodelta Vuoden 2010 lopussa Juankosken kaupungin väestön määrä oli 5170 henkeä. Vuonna 2010 väestö väheni 104 hengellä. Vähennys johtui kuolleisuuden enemmyydestä (39) sekä lähtömuutosta (71). Juankosken väestön määrä on ollut aleneva koko 2000-luvun. Väestön väheneminen on nähtävissä myös vuoden 2011 väestön ennakkotilastoissa. Vuoden 2011 väestömuutos yllätti kaupungin positiivisesti. Vuoden lopussa asukasmäärä oli 5146 henkilöä. Vuonna 2012 asukasluku näyttäisi taas lähteneen laskuun. Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedon mukaan tammi-syyskuussa 2012 Juankosken asukasluku oli Syntyneiden enemmyys on -25, kuntien välinen nettomuutto -21 ja nettomaahanmuutto 1. Kokonaismuutos -45 tammi-syyskuu. Vertailuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan muutos (4) on merkittävä. Mikäli väestömuutos jatkuu samansuuntaisena vielä vuoden loppuun saakka, on Juankosken asukasluku arviolta 5101asukasta eli väestön määrässä on tapahtunut merkittävä muutos. Tilastokeskuksen uuden ennusteen perusteella on arvioitu, että Juankosken asukasluku vuoden 2014 lopussa olisi 4932 asukasta mikäli väestön väheneminen jatkuu samansuuntaista kuin vuonna Pohjois-Savon liitto on arvioinut tammi-syyskuun väestömuutoksen perusteella arviota vuoden 2012 asukasluvusta ja näiden arvioiden perusteella vähenemä voisi olla jopa 60. (Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja Pohjois-Savon liiton ennusteet 2010.)

9 9 Vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitteluvuosien arvioissa on käytetty alla olevassa taulukossa olevia asukaslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty samoja väestöennusteita. Väestöennuste perustuu pitkän aikavälin toteutuneeseen väestöennusteeseen vuoden 2011 osalta ja vuoden 2012 osalta ennakkotietoihin, jotka aikaisempien vuosien toteuman perusteella mahdollisesti toteutuvat. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena kuin vuonna 2012 asukasluvun muutos olisi arvioidun mukainen. Syyskuun toteuman perusteella on Tilastokeskuksen arvioon perustuva ennuste väestön määrästä talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Asukasluku * 2013* 2014* 2015* Juankosken kaupungin ikärakenne Väkiluku yhteensä Huoltosuhde 46,7 52,5 57, ,6 60 Juankosken kaupungin väestöllinen huoltosuhde on Väestöllinen huoltosuhde lasten (0-14-vuotiaiden) ja vanhuuseläkeläisten (65-vuotta täyttäneiden) määrää työikäisten määrään (15-64 v.) väestöstä. %-osuus väestöstä ,2 18,7 16,5 13,6 13,2 12, ,1 65,6 63,4 63,7 63,1 62, ,6 15,7 20,1 22,7 23,7 24,5

10 Ikärakennetaulukko osoittaa väestön ikääntymisen. Tilastojen mukaan kaupunki on jatkuvasti maan keskimääräistä kuntaa ikääntyneempi ja huoltosuhde on sen seurauksena korkea. 10 Tilastokeskus on laatinut vuoden 2012 väestöennusteen pohjalta ennusteen vuoden 2020 ja 2030 väestömäärästä ja kaupungin väestöllisestä huoltosuhteesta. Vuoden 2020 lopussa kaupungin väestöllinen huoltosuhde olisi ennusteen mukaan 87 ja vuonna Ennusteen mukaan kaupungin väestömäärä vähenisi huomattavasti arvioitua enemmän. Juankosken lapset Juankosken iäkkäät

11 Työpaikat Työvoima 11 Työllisyys ja työpaikat Työllinen työvoima Alueella asuva työllinen työvoima vv Juankoski Koillis-Savo Lähde: Työssäkäyntitilastot. Tilastokeskus. Työpaikat Työpaikat Työpaikat Juankoski Koillis-Savon seutukunta Juankosken työpaikkojen määrä on vaihdellut vuosittain, mutta selkeä notkahdus työpaikkojen määrässä tapahtui vuonna 2008 kartonkitehtaan konkurssin vuoksi. Kartonkitehtaan jatkaminen näkyy työpaikkatilastoissa viiveellä. Tehtaan käynnistyminen parantaa työpaikkatilastoja vuodesta 2011 alkaen.

12 % 12 Työllisyys Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, syyskuun 2012 työllisyyskatsaus ( ). Työttömien työnhakijoita oli syyskuun lopussa Pohjois-Savossa 2,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettujakin työttömyys lisääntyi lievästi, 1,7 %. Pohjois-Savon työttömyyden kehitys on selvästi maan keskiarvoa parempaa. Muualla maassa työttömyys nousi seitsemän prosentin vuosivauhtia. Alueellisessa tarkastelussa työttömien määrä aleni viime vuoden syyskuuhun verrattuna viidessä kunnassa. Työttömyys aleni eniten Vesanolla (-8,2 %), Maaningalla (-6,3 %) ja Lapinlahdella (-5,5 %). Työttömyys nousi eniten Nilsiässä, Rautalammilla sekä Sonkajärvellä. Matalimmat työttömyysasteet olivat Siilinjärvellä ja Maaningalla. Pohjois-Savon positiivinen työttömyyskehitys on kääntynyt odotetusti ja valtakunnallisen kehityksen mukaisesti työttömyyden kasvuksi. Lähikuukaudet näyttävät haasteelliselta, joskin mitään erittäin merkittävää muutosta ei ole huonompaa nähtävissä. Lomautusten määrä on ajankohtaan verrattuna korkea ja talven lomautusluvut tulevat olemaan edellistalvea korkeammat. Toisaalta madaltuneet aktiivitoimenpiteet heikentävät tilannekuvaa ja laaja työttömyys on edelleen niukassa laskussa. Kausiluonteinen työttömyys lähtee syyskuun jälkeen nousuun aina vuodenvaihteen tienoille saakka. Työttömyysaste % keskimäärin kk 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Juankoski 11,7 11,0 9,3 10,2 15,9 13,7 11,2 9,4 Pohjois-Savo 12,6 11,3 10,1 9,7 12,4 11,8 11,0 9,7 Juankosken työttömyysaste on suunnilleen ennallaan verrattuna vuoteen 2007, mutta työttömyys alemmalla tasolla. Tämä johtuu siitä, että kunnan työvoiman määrä on alentunut. Lomautusten määrä on ns. normaalilla tasolla. Työttömyyseläkkeellä olevien määrä ja kartonkitehtaan työllistävävaikutus selittävät työttömyyden alenemaa. Työssä sijoitettuna sen sijaan on vähemmän henkilöitä kuin viime vuosina eikä työvoiman ulkopuolella olevia hakijoita (mm. työvoimakoulutuksessa olevat ja muusta syystä ulkopuoliset hakijat) eivät ole lisääntyneet. Luvut ovat jopa positiivisempia. Työttömyyden lasku on Juankoskella todellista, joskin ikärakenteen ja eläköitymisen vauhdittamaa. Vuoden 2011 syyskuun piikki työvoiman ulkopuolella johtuu nimenomaisesti silloin käynnissä olleiden työvoimakoulutusten suuresta määrästä (yhteishankintakoulutus). (Lähde: Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 9/2012)

13 13 Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne Juankosken kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni vuoden 2008 taloudellisen laman ja kartonkitehdas Stromsdalin konkurssin myötä. Taloustaantuman seurauksena verotulot kääntyivät laskuun ja vuoden 2009 tilinpäätös oli alijäämäinen 0,825 milj. euroa. Vuoden 2010 tilinpäätös muodostui odotettua paremmaksi ollen kuitenkin alijäämäinen 0,791 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös oli ennakoitua huonompi ja alijäämää kertyi 0,814 milj. euroa, vaikka taloutta korjaavia toimenpiteitä tehtiin ja kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,790 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä alijäämät olivat jo 2,490 milj. euroa. Juankosken kaupunki täytti vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätösten perusteella kriisikunnalle asetetut raja-arvot. Juankosken kohdalla raja-arvot ylittivät kaikkien kuuden kriteerin osalta, jotka ovat negatiivinen vuosikate, korkea tuloveroprosentti, korkea lainamäärä, taseessa on kertynyttä alijäämää, matala omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus on korkea ja taseessa oli kattamatonta alijäämää. Valtiovarainministeriö asetti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a :n mukaisen Juankosken kaupunkia koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä on tehdä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain tarkoitettu selvitys kaupungin mahdollisuuksista turva asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmä antaa ehdotuksen tammikuussa Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjausryhmän esityksen pohjalta talouden tasapainottamisselvityksen, jossa oli sovittu toimenpiteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi kaupungin tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle ,5 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveroon tehtiin korotuksia. Tasapainottamissopimuksessa päätetyt toimenpiteet koskevat kaikkia hallintokuntia, mutta kohdistuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen, jossa yhteistyökumppanina on vuoden 2012 aloittanut Kysteri- liikelaitos. Vuoden 2011 lopussa ja vuoden 2012 aikana on toteutettu niitä tasapainottamistoimenpiteet, jotka ohjelman mukaan tuli tehdä. Elokuun osavuosikatsaus sekä johtoryhmän vielä syyskuussa ja lokakuussa tekemät arviot osoittavat ettei toimintamenojen kasvua sosiaali- ja terveystoimessa ole saatu kääntymään laskuun. Tasapainottamistoimenpiteet, joiden vaikutus sosiaali- ja terveysmenojen laskun osalta olisivat merkittävät, eivät ole vuoden 2012 osalta toteutumassa. Talousarvion toteuma osoittaa alijäämäistä tilinpäätöstä. Määrärahaylitykset johtuvat erikoissairaanhoidon käytön lisäyksestä sekä laitoshoidon korkeasta käytöstä perusterveydenhuollossa. Kaupunki on saanut kahtena edellisenä vuonna harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja hakenut sitä myös vuodelle Päätös avustuksen myöntämisestä annetaan joulukuun alussa ja varmistuu valtuustolle ennen vuoden 2013 talousarvion hyväksymistä. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet kuluvana vuonna arvioidulla tavalla. Sosiaali- ja terveystoimen menokehitys on kuitenkin ollut arvioitua suurempaa. Vuoden 2012 tulosta tulee parantamaan kertaluonteiset omaisuuden myynnit, mutta pitkällä aikavälillä on tärkeää vahvistaa vakaata ja tasapainoista tulorahoitusta. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talouden tervehdyttämisohjelmassa pääpaino on sosiaali- ja terveystoimen menojen saattamisessa kaupungin taloudellista kantokykyä vastaavaksi. Vuoden 2012 tilinpäätösarvio ja vuoden talousarvio 2013 osoittavat, että Juankosken taloudellinen tilanne ei tule olemaan helppo tulevinakaan talouden suunnitteluvuosina. Kaupungilla ei ole rahavaroja eikä nopeasti realisoitavaa omaisuutta, joilla olisi mahdollisuus kompensoida tulorahoituksen vajetta tai rahoittaa investointeja. Kaupungin on pysyttävä jatkamaan määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti talouden rakenteiden korjaamista. Talous ei ole lähtenyt nousuun vaan taantuma kolkuttelee Juankosken kaupungin niin kuin muidenkin Suomen kuntien ovia.

14 14 Juankosken kaupungin talous Kaupunginvaltuuston vahvistaman talouden tasapainottamisohjelman mukaan vuoden 2013 vuosikatetavoitteeksi oli asetettu 2,997 milj. euroa. Poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen oli arvioitu ylijäämäksi 1,664 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2014 vuosikatetavoite on 2,498 milj. euroa ja ylijäämätavoite reilu 1,0 milj. euroa. Vuodelle 2015 vuosikatetavoite on 2,127 milj. euroa ja ylijäämäarvio 0,657 milj. euroa. Kaupungin tasapainottamisohjelman mukaan alijäämät olisivat katettu vuoteen 2016 ja talous tasapainossa. Vuoden 2013 talousarvion valmisteluun lähdettiin tilanteessa, jossa oli nähtävissä, että sosiaali- ja terveystoimen tasapainottamistoimenpiteet eivät tule toteumaan vuoden 2012 osalta, eikä menojen arvioitua 1,3 milj. euroa leikkaustasoa saavuteta. Vuodelle 2013 menojen leikkaukseksi oli arvioitu 1,486 milj. euroa. Toimintakulut laskevat tosin vuoden 2011 tasosta reilun 0,500 milj. euroa, mutta kasvavat vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon lähes 1,0 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvion tasapainoa lähdetään tavoittelemaan tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon on tulossa merkittävä lisäys, vanhusten palvelutarpeet lisääntyvät eikä kaupungin tulopohjassa ole nähtävissä merkittäviä lisäyksiä. Vuosien taloussuunnitelma on asetettu vuosikatetavoitteeltaan vastaamaan talouden tervehdyttämisohjelman mukaista tasoa. Tämä edellyttää, että talousarvion menoissa ei tule ylityksiä ja tuloarviot toteutuvat jopa arvioitua parempana. Suunnitelmavuodet 2014 ja 2015 eivät sisällä kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotuksia. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Hallintokunnat ovat toteuttaneet valtuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet seuraavasti: Vuodelle 2012 asetettujen toimenpiteiden toteutuminen. Yleiset keinot (toimenpide 1-6 C) Takausprovisiot laskutettu päätöksen mukaisesti Toteutettu Kunnallisveron nosto Toteutettu Kiinteistöveron nosto Toteutettu Siivoustyön mitoituksen kiristäminen ym. Toteutettu Hallinnon tiimi, henkilöstövähennykset Toteutuu Henkilöstövähennys toteutuu jopa isompana, mutta vastaavasti palkkahallinto ulkoistetaan lukien ICT palvelinpalveluita ulkoistettu Elinkeinoasiamiehen työpanoksen myynti Toteutettu Elinkeinolautakunnan lakkauttaminen Toteutettu Sivistystoimi ( toimenpide 7-13 C) Hallintojärjestelyt Toteutettu Lisäsäästövelvoite koulutoimelle Toteutettu Toiminnan sopeutus oppilasmäärään Toteutettu Kirjastotoimen henkilöstövähennykset Toteutettu Kulttuuritoimen siirto nuorisotoimen hoidettavaksi Toteutettu Liikuntatoimen henkilöstön siirtyminen teknisen toimen alaisuuteen Toteutettu Kuntosalia ei ylläpidetä kunnallisena palveluna Toteutettu

15 15 Perusturva ( toimenpide D) Työttömien aktivointiprojekti Toteutettu Iivolan vuokrien korotus Toteutettu Vanhusten viriketoiminnan lopettaminen Toteutettu Kolmen asiakkaan siirto Vaalijalasta tarkoituksenmuk. hoitoon Toteutettu Kotisairaanhoidon siirto kaupungin hoidettavaksi Toteutettu Henkilöstövähennyksiä vanhuspalveluissa Toteutuu Pitkäaikaishoidettavia tehostettuun palveluasumiseen Osittain toteutunut Tavallisten palveluasuntopaikkojen väheneminen Toteutunut Tehostetun palveluasumisen määrän nosto paikkaan Toteutunut 15 ostetun hoivakotipaikan väheneminen Osittain toteutunut Kotihoidon henkilöstön lisääminen kymmenellä Toteutettu 10 mielenterveyspotilaan väheneminen hoivakodissa Toteutunee 3 uutta työntekijää mielenterveyspotilaiden kotihoitoon Osittain toteutunut Psykiatrinen sairaanhoitaja Toteutunee Ostopalveluiden kilpailuttaminen Osittain toteutunut Tekninen toimi ( toimenpide D) Yhteinen päivystysrengas Toteutuu Insinöörikunnan työnjako Toteutettu Ulkoistaminen Toteutettu Omaisuuden myyminen Toteutettu Määräaikaisen henkilöstön työjärjestelyt Toteutettu Hallintokunnat ovat päässeet tasapainottamisohjelmassa hyväksyttyihin toimenpiteisiin vuosina 2011 ja Sosiaali- ja terveystoimen osalta osa toimenpiteistä on toteutunut osittain. Toimenpiteitä jatketaan ohjelman mukaisesti vuoteen 2014 saakka.

16 16 Alijäämän kattamisvelvollisuus Vuoden 2012 lopussa Juankosken kaupungin edellisten vuosien alijäämän ja kuluvan vuoden alijäämän arvioidaan olevan n. 3,0 milj. euroa, jos kaupungille ei myönnetä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Kaupungilla on kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää. Kuntalain (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarviovuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Valtuusto on hyväksynyt toimenpideohjelman vuoteen 2016 saakka Arvion alijäämän kattamiseksi vuoteen Edellisten vuosien alijäämä , , , , , ,80 Tilikauden yli- /alijäämä , , , , , ,80 Yli-/alijäämä , , , , ,80 0,00 Vuoden 2012 talousarvio ei toteudu alkuperäisen arvion mukaisesti ilman ylimääräisiä tuloeriä. Suunnitelmavuosien talousarviossa taseen kertynyttä alijäämää ei saada realistisella suunnittelulla katettua ennen vuotta 2016, koska mikään sosiaali- ja terveystoimen menokehityksessä ei anna ennustettavuutta menojen merkittävään laskuun vuonna Suunnitelmavuosiin sisältyy sosiaali- ja terveystoimen menokehityksen osalta erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Mikäli talouden tervehdyttämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sosiaali- ja terveystoimessa saadaan toteutettua vuodesta 2013 alkaen, olisi vuosi 2014 jo ylijäämäinen reilun 0,800 milj. euroa ja vuosi ,2 milj. euroa. Vuodelle 2016 jäisi katettavaa reilu miljoona euroa. Vuodet eivät tule toteutumaan ylijäämän kertymisen osalta talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti.

17 17 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmaa varten kaupunginhallitus antoi talousarvion valmisteluohjeen Talousarvion valmistelua on ohjannut valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma. Toimintatuotot (ulkoiset) 7,121 milj. euroa. Vähennystä 7,4 % verrattuna vuoden 2012 alkuperäiseen ja 3,3 % muutettuun talousarvioon. Ero johtuu vuoden 2012 kertaluonteisista myyntivoitoista ja vuokratuotoista, joita vuonna 2013 ei ole. Toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) 10,809 milj. euroa ovat lähes vuoden 2012 alkuperäisen talousarvion tasossa. Vuoden 2012 alkuperäinen talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2013 tasoon. Taksoihin ja maksuihin on tehty sopimusten mukaiset korotukset. Toimintamenot (ulkoiset) 34,990 milj. euroa on 1,2 % vähemmän kuin vuoden 2012 alkuperäisen talousarvio ja 0,3 % vähemmän kuin muutettu talousarvio. Toimintamenot 38,677 milj. euroa (ulkoiset ja sisäiset) on kasvua 2,51 % vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon ja muutettuun talousarvioon vähennystä 0,4 %. Toimintamenoissa ero johtuu palvelujen ostoista, jotka talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan on arvioitu pienempänä. Henkiöstömenot Henkilöstön palkkakulut on arvioitu korottamalla vuoden 2012 elokuun kokonaispalkkoja 2,06 % vuodelle Suunnitelmavuodet on arvioitu 1,5 %. Henkilösivukulut on arvioitu verohallinnon ja Kunnallisen eläkelaitoksen antamien ennakkotietojen perustella. Kaupungin on huomioitava toiminnassa henkilöstön eläköityminen ja varauduttava hoitamaan tehtäviä myös henkilöstön sisäisillä siirroilla säästöjen aikaansaamiseksi..

18 18 Henkilöstösivukulut on laskettu seuraavasti: Sosiaaliturvamaksu 2,12 %:n, työttömyysvakuutusmaksu 3,06 %:n, KVTEL- maksu 16,55 %:n ja taloudellinen tuki 0,05 % mukaan. Eläkemenoperusteiset maksut 1,127 milj. euroa Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 0,192 milj. euroa Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksujen arvio perustuu Kuntien eläkevakuutuksen antamaan ennakkotietoon. Lopulliset maksuosuudet tarkentuvat vuoden 2013 alussa. Maksuerät kohdennetaan kustannuspaikoille taloustoimistossa. Lukion ja peruskoulun opettajien VEL-eläkemaksu on budjetoitu 19,06 % mukaan. Nuorten opettajien eläkemaksu peritään Kvtel-maksun suuruisena. Tapaturmavakuutusmaksu on arvioitu 0,50 %:n. Henkilöstökulujen kasvu on 0,4 % verrattuna vuoden 2012 alkuperäiseen ja 1,0 % muutettuun talousarvioon. Ulkoisissa palveluiden ostoissa on kasvua kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon reilu 5,4 % % ja muutettuun talousarvioon laskua 1,7 %. Suurin muutos on asiakaspalvelujen ostoissa, joka johtuu tasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä oikaista vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palveluja laitoshoidosta tuettuun asumispalveluun. Aineissa ja tavaroissa on pientä kasvua, mikä johtuu mm. energian hinnan korotuksista ja hoitotarvikkeista kotisairaanhoitoon. Avustukset, vuokrat ja muut kulut ovat lähes vuoden 2012 tasossa. Vieraan pääoman korot on arvioitu vuodelle 2013 vielä lähes vuoden 2012 korkotasolla hieman sitä korottaen. Suunnitelmavuodet on arvioitu hieman suurempana. Pitkäaikaisen lainan pääoma vuoden 2013 lopussa on arviolta 17,9 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa käytetään maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Suunnitelmapoistot ovat arvioitu taseen ja vuosien investointisuunnitelmien pohjalta. Vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmavuosilla on otettu huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamispaketin toimenpiteet. Tarkemmin käyttötalousarviota ja taloussuunnitelmaa on kuvattu hallintokuntien esityksissä jäljempänä. Talousarviorakenne käyttötaloudessa sisältää vastuualueittain esitettynä toiminta-ajatuksen ja yleiskuvan toiminnasta. Toiminnan kehitysarvio on esitetty ottaen huomioon toiminnassa tapahtuvat muutokset. Tekstinä ilmaistut tavoitteet, toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja henkilöstöresurssit on esitetty ennen tuloarvioita ja määrärahoja. Tuloarviot ja määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät.

19 19 Käyttötalous Käyttötaloustulojen muutos (ulkoiset ja sisäiset) 1.Muutos 2.Muutos TA alkuperäiseen muutettuun TA 2012 muutos TA 2013 talousarvioon talousarvioon 1.% 2. % Keskusvaaliltk ,0-100,0 Tilintarkastus ,0 0,0 Kaupunginhallitus ,6-3,5 Sosiaalilautakunta ,3 10,7 Sivistyslautakunta ,9-8,4 Tekninen lautakunta ,6-10,0 Ympäristölautakunta ,0 0,0 Juka-tilit tilitoimisto ,3-36,3 Vesi- ja viemärilaitos ,3 19,0 YHTEENSÄ ,7-2,7 Käyttötaloustulot kasvavat sosiaalitoimessa ja vähenevät teknisessä toimessa. Muutos johtuu sosiaalitoimen asiakaspalvelumaksuista ja teknisessä ulkoisten vuokratulojen vähenemisestä ja kertaluonteisista myyntivoitoista. Juka-tilit tilitoimiston tuloihin vaikuttaa palkanlaskennan ulkoistaminen. Kokonaisuutena tulot vähenee verrattuna vuoden 2012 alkuperäiseen talousaravioon ja muutettuun talousarvioon. Käyttötalouden menot kasvavat vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon 2,5 % ja muutettuun talousarvioon verrattuna pysyvät lähes ennallaan. Merkittävin kasvu on sosiaalilautakunnan kustannuspaikoilla, jossa vuoden 2012 talousarviomuutokset ovat arviolta 1,3 milj. euroa lisäystä. Vuoden 2012 tasosta korotus on reilu 1 %. Käyttötalousmenojen muutos (ulkoiset ja sisäiset) 1.Muutos 2.Muutos TA alkuperäiseen muutettuun TA 2012 muutos TA 2013 talousarvioon talousarvioon 1.% 2. % Keskusvaaliltk ,2-95,4 Tilintarkastus ,4-2,4 Kaupunginhallitus ,7-4,9 Sosiaalilautakunta ,1 1,1 Sivistyslautakunta ,5-1,8 Tekninen lautakunta ,3 2,4 Ympäristölautakunta ,1-15,1 Juka-tilit tilitoimisto ,2-35,5 Vesi- ja viemärilaitos ,0-2,1 YHTEENSÄ ,5-0,4

20 20 Toimintakatteen muutos (ulkoiset ja sisäiset) 1.Muutos 2.Muutos TA alkuperäiseen muutettuun TA 2012 muutos TA 2013 talousarvioon talousarvioon 1.% 2. % Keskusvaaliltk ,2-93,5 Tilintarkastus ,0 0,0 Kaupunginhallitus ,5-7,1 Sosiaalilautakunta ,5 0,3 Sivistyslautakunta ,7-0,5 Tekninen lautakunta ,4-154,7 Ympäristölautakunta ,0 0,0 Juka-tilit tilitoimisto ,9-44,3 Vesi- ja viemärilaitos ,6 51,3 YHTEENSÄ ,2 0,5 Toimintakate heikkenee vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,131 milj. euroa (4,2 %) ja muutettuun talousarvioon 0,126 milj. euroa (0,5 %) eli pysyy lähes samana. Verotulot Juankosken verotulot vv TILIVUOSI ** 2013** 2014** 2015** Verolaji Kunnallisvero Muutos % -13,2 11,3 6,4 1,7 2,9 2,9 Tuloveroprosentti 20,0 21,0 21,5 21,5 21,5 21,5 Yhteisövero Muutos % 17,2-2,9-47,9-3,7 3,7 6,9 Kiinteistövero Muutos % 18,2 0,4 8,8 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % -9,8 9,5 3,4 1,4 2,7 2,8 Kunnallisvero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulon perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain sovellettavasta tuloveroprosentista. Juankosken vuoden 2013 kunnallisveron tuloveroprosentti on 21,5 %. Tuloveroprosenttia korotettiin vuoden Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2012 on 19,25 %. Verovuoden 2011 verotus on valmistunut Maksuunpannun kunnallisveron määrä on 12,659 milj. eroa eli 7,3 % korkeampi kuin vuonna Marraskuun tilityksen yhteydessä kaupungilta peritään takaisin 1,070 milj. euroa (veronpalautus ja oikaisu n euroa).

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot