Sopimus jatkuvista palveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus jatkuvista palveluista"

Transkriptio

1 <Asiakkaan logo> Sopimus jatkuvista <Tilaajan nimi> ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6

2 2 (7) Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä Voimassaoloaika Muutoshistoria Versio Päivä Muokkaaja Kuvaus

3 3 (7) 1 Sopijapuolet <Tilaaja> (<Y-tunnus>) <Nimi> <Osoite> (Jäljempänä Tilaaja ) ja Istekki Oy (Y-tunnus: ) PL KUOPIO (Jäljempänä Toimittaja ) 2 Sopimuksen kohde Toimittaja toimittaa Tilaajalle tässä sopimuksessa kuvattuja jatkuvia tietotekniikkapalveluja ("Palvelut") tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä sikäli ja siinä laajuudessa, kuin Palveluista ja niiden laajuudesta on sovittu tässä sopimuksessa ja sen liitteissä. Tämän sopimuksen kattamat Palvelut sekä sopimuksen piiriin kuuluvat sovellukset ja kohdeympäristöt on kuvattu Liitteessä 1, Palveluyhteenveto. Palvelujen yleinen sisältö ja laatumääreet on kuvattu palvelusopimuksen Liitteessä 2, Palvelukuvaukset. Mahdollisista muutoksista Palveluihin sovitaan Liitteen 4, Muutoshallintamenettely, mukaisesti. Jos Palveluiden käyttöönotto edellyttää käynnistysprojektia tai sopijapuolet haluavat sopia Palvelun piirissä olevien sovellusten kehittämisestä, tehdään kustakin tällaisesta projektista erillinen projektitoimitussopimus tai konsultointipalvelusopimus. Siltä osin kuin Palvelut pitävät sisällään laitteiden vuokrausta Tilaajalle, vuokrauksen ehdoista ja kustannuksista sovitaan erikseen Liitteessä 1, Palveluyhteenveto. 3 Yleiset sopimusehdot Tähän sopimukseen sovelletaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja, Liite 6, JIT 2007 Yleiset ehdot, ja palveluita koskevia erityisehtoja, Liite 5 JIT 2007 Erityisehtoja, siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. JIT 2007 Yleisten ehtojen kohtia 13 (Hinta- ja hinnoitteluperiaatteet), 14 (Maksuehdot), 16 (Virhe), 17 (Takuu), 22 (Sopimuksen purku ja hinnanalennus) ja 23 (Sopimuksen irtisanominen muuttuneiden olosuhteiden johdosta) sekä JIT 2007 Erityisehtoja - ehtojen kohdan 4.5 (Palvelua suorittava henkilöstö) alakohtia (2) ja (5) sekä kohtaa 4.7 (Palveludokumentaatio) ei kuitenkaan sovelleta tähän sopimukseen.

4 4 (7) 4 Palveluihin kohdistuvat vaatimukset Toimittajan noudatettavat Palvelun vasteajat ja mahdolliset kriittisyysluokat ("Palvelutasotavoitteet") on kuvattu Liitteessä 1, Palveluyhteenveto, ja siihen mahdollisesti sisältyvässä palvelutasosopimuksessa. Palvelut toimitetaan Palveluyhteenvetoon kirjatun palvelukohtaisen palvelutason mukaisesti. Toimittaja ei myönnä Palveluiden tuloksille erillistä takuuta. Toimittaja on velvollinen korjaamaan Palveluissa olevat virheet ja puutteet Liitteen 5, JIT 2007 Erityisehtoja, kohdan 6, Virheiden korjaaminen, mukaisesti, ellei Liitteestä 1, Palveluyhteenveto, tai mahdollisesta palvelutasosopimuksesta muuta johdu. Palvelussa olevana virheenä pidetään sitä, että Palvelu ei olennaisilta osin täytä sovittuja vaatimuksia tai määrityksiä tai ettei se olennaisilta osin toimi niiden mukaisesti taikka vastaa dokumentaatiota. Virheenä ei pidetä Tilaajan vastuulla olevassa sovelluksessa olevaa virhettä tai tällaisen virheen Tilaajan järjestelmään aiheuttamaa virhettä. 5 Hinta ja hinnoitteluperiaatteet Palveluihin liittyvät Toimittajan veloitukset määräytyvät Liitteessä 1, Palveluyhteenveto, sovittujen hintojen ja veloitusten mukaisesti. Toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja alan yleistä kustannuskehitystä vastaavasti ilmoittamalla hintojen muuttumisesta Tilaajalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sen laskutuskauden alkamista, jona muutos tulee voimaan. Tilaajan niin vaatiessa toimittajan on esitettävä Tilaajalle asianmukainen selvitys hinnanmuutoksen perusteista. Toimittaja vastaa siitä, että se ylläpitää voimassaolevia palveluluetteloita ja hinnastoja ja että ne ovat Tilaajan käytettävissä. Jollei Liitteessä 1, Palveluyhteenveto, ole toisin sovittu, Palvelujen hinta ei kata matkustamisesta aiheutuvia matkakuluja eikä matkustamisesta aiheutuvia muita kohtuullisia kuluja ja kustannuksia, kuten majoituskuluja, auton käyttökorvauksia ja päivärahoja, vaan Tilaaja korvaa nämä erikseen Toimittajalle. Näiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaisia verottomia enimmäiskorvauksia. Matka-ajan laskuttamisessa noudatetaan Toimittajan kulloistakin yleistä käytäntöä. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen palvelun edellyttämän yli 60 kilometrin pituisen edestakaisen matkan matka-ajasta puolet sovitusta tuntihinnasta. Jos edestakainen matka on enintään 60 kilometriä, matka-aikaa ei veloiteta. Matkan pituus lasketaan siitä Toimittajan toimipaikasta, joka on Tilaajaa lähin ja josta palvelua tuotetaan. Muista matkajärjestelyistä sovitaan erikseen. Toimittajalla on oikeus veloittaa ylityökorvauksia vain, jos niiden veloittamisoikeudesta on nimenomaan sovittu. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

5 5 (7) 6 Maksuehdot Jatkuvien palveluiden toistuvaismaksut laskutetaan kuukausittain etukäteen siten, että laskun eräpäivä on kuukauden 5. pankkipäivä. Muut palvelut ja muut Toimittajan sopimuksen mukaiset suoritukset laskutetaan kuukausittain jälkikäteen sitä mukaa, kun palveluihin liittyvää työtä on suoritettu tai kustannuksia on syntynyt. Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan muita palveluita tai suorituksiaan koskevat maksut, kun Tilaaja on hyväksynyt laskun kohteena olevan palveluiden toimituksen tai suorituksen. Tilaajan katsotaan hyväksyneen kyseiset palvelut tai suoritukset, ellei Tilaaja ole esittänyt Toimittajalle kirjallista reklamaatiota kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Toimittaja on suorittanut kyseiset palvelut tai tehnyt laskun kohteena olevan suorituksen. Laskussa on oltava riittävä erittely laskutuksen perusteista. Jälkikäteen laskutettavien suoritusten maksuehto on 21 pv netto. Jos tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua tai oikein laskutettua maksun osaa viimeistään eräpäivänä, Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella. Korkoa peritään ilmoitetun, viivästysaikana voimassa olevan korkotason mukaisesti. Jos selvä ja riidaton maksu viivästyy perusteettomasti yli 30 päivää, Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen velvoitteiden täyttäminen. Toimittajan on ilmoitettava keskeytyksestä kirjallisesti Tilaajalle vähintään 15 päivää ennen keskeytystä. Toimittajalla on oltava valmius sähköiseen laskutukseen. 7 Raportointi ja laadunvarmistus Palveluita koskeva seuranta sekä Palveluihin liittyvät laatuvaatimusten todentaminen ja raportointi on kuvattu Liitteessä 2, Palvelukuvaukset. 8 Yhteyshenkilöt ja yhteistyön periaatteet Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja vaatimukset tulee lähettää kirjallisesti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Tilaajan yhteyshenkilönä tätä sopimusta koskevissa asioissa toimii tietohallintojohtaja tai tämän sopimuksen liitteissä yksilöity Tilaajan muu edustaja ja Toimittajan yhteyshenkilönä asiakasvastaava. Tilaajan tilausoikeudellisten henkilöiden nimet ja heidän tilausoikeutensa on mainittu Liitteessä 3, Yhteistyö. Sopijapuolten välisestä yhteistyöstä on muilta osin sovittu Liitteessä 3, Yhteistyö. 9 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä ole sovittu määräaikaiseksi.

6 6 (7) Sopijapuoli saa purkaa tämän sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, mikäli sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Tilaajan purkaessa sopimuksen edellä kuvatun olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, Toimittajalla on velvollisuus palauttaa Tilaajalle Tilaajan ennakkoon maksamat summat, joiden osalta Tilaaja ei ole saanut palvelua. Jatkuvien palveluiden toistuvaismaksuja ei kuitenkaan palauteta. Tilaaja on lisäksi velvollinen maksamaan Toimittajalle korvauksen sellaisesta maksamatta olevasta palvelusta, joka on suoritettu sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen voimassaolo ja oikeus sopimuksen irtisanomiseen määräytyy muilta osin Liitteen 5 JIT 2007 Erityisehtoja kohdan 8, Sopimuksen irtisanominen, mukaan. Jos Tilaaja irtisanoo toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättymään Liitteen 5 JIT 2007 Erityisehtoja kohdan 8 mukaisen irtisanomisajan kuluttua tai jos Tilaaja purkaa sopimuksen Toimittajan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella välittömin vaikutuksin, Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajalta sopimuksen päättyessä Palveluihin liittyvät jäljellä olevat investointikustannuksensa kirjanpitolain mukaisesti määräytyvän sopimuksen päättymishetkellä taseessaan olevan pääoman suuruisina. 10 Liitteet ja pätemisjärjestys Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: Liite 1, Palveluyhteenveto (mahdollisine liitteineen); Liite 2, Palvelukuvaukset; Liite 3, Yhteistyö; Liite 4, Muutoshallintamenettely; Liite 5 JIT 2007 Erityisehtoja ; sekä Liite 6 JIT YSE -ehdot. Jos tämä sopimus, ja sen liitteet ovat ristiriidassa keskenään, niin sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. tämä sopimus; 2. tämän sopimuksen liitteenä olevat JIT 2007 Erityisehtoja -ehdot; 3. sopimuksen liitteenä olevat JIT 2007 YSE -ehdot; 4. liitteen 1 mukainen Palveluyhteenveto; 5. liitteen 1 mukaisen Palveluyhteenvedon mahdolliset liitteet numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen liite pätee ennen suurempinumeroista liitettä; sekä 6. tämän sopimuksen muut liitteet siten, että pienempinumeroinen liite pätee ennen suurempinumeroista liitettä.

7 7 (7) 11 Allekirjoitukset Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Kuopiossa päivänä kuuta 20 Istekki Oy <Tilaaja> Urpo Karjalainen toimitusjohtaja XX XX asiakasvastaava XX

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelu

Kansallisarkisto VAPA -palvelu Kansallisarkisto VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston siirtoa koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Kansallisarkisto ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09)

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot