Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS,"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel KOM(2010) 467 lopullinen 2010/0244 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta FI FI

3 PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklassa määrätään sopimuspuolten välisen maatalouskaupan asteittaisesta vapauttamisesta. Tätä tarkoitusta varten sopimuspuolet tarkastelevat kahden vuoden välein maataloustuotteiden kaupan edellytyksiä ja päättävät kyseisen sopimuksen mukaisesti etuuskohteluun, kahden- tai monenvälisyyteen, vastavuoroisuuteen ja keskinäiseen hyötyyn perustuvasta maatalousalan kaupan esteiden vähentämisestä. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella Norjan kuningaskunnan ja Euroopan yhteisön välillä kirjeenvaihtona viimeksi tehty sopimus tuli voimaan heinäkuussa Siihen sisältyi juuston kauppaa koskevia vastavuoroisia menettelyjä ja useita maataloustuotteita koskevia keskinäisiä myönnytyksiä sekä myös tariffikiintiöitä. Tämä ehdotus on tulosta maatalousalan kahdenvälisistä kauppaneuvotteluista, jotka käytiin maaliskuun 2008 ja tammikuun 2010 välisenä aikana. Menettelyssä määrätään maatalousalan kaupan lisävapauttamisesta. Uudet etuudet koostuvat eräiden arkojen tuotteiden täysimääräisestä lisävapauttamisesta, jolloin noin 60 prosenttia Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisestä maatalousalan kaupasta olisi täysin tullitonta. Arkojen tuotteiden, kuten lihan, maitotuotteiden, hedelmien, vihannesten ja koristekasvien tariffikiintiöistä tai tariffinalennuksista on sovittu. Juuston tariffikiintiöiden hallinnointiin on suunnitteilla erityissäännöksiä. 2. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Tullitulojen menetykseksi arvioidaan noin 4,96 miljoonaa euroa (nettomäärä kantamiskulujen vähentämisen jälkeen). Edellä mainitun perusteella komissio ehdottaa, että neuvosto nimeää henkilön tai henkilöt, jolla tai joilla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään. FI 2 FI

4 2010/0244 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, sekä katsoo seuraavaa: (1) Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen 19 artiklassa määrätään, että sopimuspuolet sitoutuvat jatkamaan ponnistelujaan keskinäisen maatalouskauppansa vapauttamiseksi asteittain. (2) Neuvosto valtuutti syyskuussa 2005 komission neuvottelemaan Norjan kanssa kahdenvälisen maataloustuotteiden kaupan laajemmasta vapauttamisesta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisesti. Neuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen parafoimalla sopimus. (3) Sopimus olisi allekirjoitettava Euroopan unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskeva kirjeenvaihtona tehtävä sopimus. Allekirjoitettavan sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä. FI 3 FI

5 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 4 FI

6 LIITE KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettävistä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa Arvoisa Herra/Rouva A. Euroopan unionin kirje Minulla on kunnia viitata Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä käytyihin kahdenvälistä maatalouskauppaa koskeviin neuvotteluihin, jotka saatiin päätökseen 28. tammikuuta Euroopan komission ja Norjan välillä käytiin maatalousalan kauppaa koskeva uusi neuvottelukierros Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ETA-sopimus, 19 artiklan perusteella Euroopan unionin ja Norjan, jäljempänä sopimuspuolet, välisen maatalousalan kaupan vapauttamiseksi lisää asteittain etuuskohteluun, vastavuoroisuuteen ja keskinäiseen hyötyyn perustuen. Neuvottelut käytiin järjestelmällisesti, ja niissä otettiin asianmukaisesti huomioon sopimuspuolten maatalouspolitiikan ja maatalouden olosuhteiden kehittyminen, kahdenväliset neuvottelut mukaan luettuina, sekä kaupan edellytykset muiden kauppakumppanien kanssa eri puolilla maailmaa. Vahvistan täten neuvottelujen tulokset seuraavasti: 1. Norja sitoutuu myöntämään liitteessä I luetelluille Euroopan unionista peräisin oleville tuotteille pääsyn markkinoille tulleitta. 2. Norja sitoutuu vahvistamaan liitteessä II luetelluille Euroopan unionista peräisin oleville tuotteille tariffikiintiöt. 3. Norja sitoutuu alentamaan liitteessä III lueteltujen Euroopan unionista peräisin olevien tuotteiden tuontitulleja. 4. Euroopan unionin sitoutuu myöntämään liitteessä IV luetelluille Norjasta peräisin oleville tuotteille pääsyn markkinoille tulleitta. 5. Euroopan unioni sitoutuu vahvistamaan liitteessä V luetelluille Norjasta peräisin oleville tuotteille tariffikiintiöt. 6. Liitteissä I V vahvistetut tariffikoodit viittaavat sopimuspuolien 1. tammikuuta 2009 soveltamiin tariffikoodeihin. 7. Jos tulevaisuudessa pannaan täytäntöön WTO:n maataloussopimus, jossa on sitoumuksia uusia suosituimmuustariffikiintiöitä varten, liitteessä II määrätyt, Norjaan tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat sianlihan 600 tonnin, siipikarjanlihan 800 tonnin ja naudanlihan 900 tonnin kahdenväliset tariffikiintiöt poistetaan FI 5 FI

7 asteittain samaan tahtiin kuin samoja tuotteita koskevat WTO:n kiintiöt otetaan käyttöön asteittain. 8. Sopimuspuolet sopivat vahvistavansa mahdollisimman pian kaikki kahdenväliset myönnytykset (jo voimassa olevat ja tässä kirjeenvaihdossa ennakoidut) uudella kirjeenvaihdolla, jonka pitäisi korvata voimassa olevat kahdenväliset maataloussopimukset. 9. Liitteissä I V tarkoitettujen myönnytysten täytäntöönpanossa sovellettavat alkuperäsäännöt on vahvistettu 2. toukokuuta 1992 päivätyn kirjeenvaihdon liitteessä IV. ETA-sopimuksen liitteessä II olevaa pöytäkirjaa nro 4 sovelletaan kuitenkin 2. toukokuuta 1992 päivätyn kirjeenvaihdon liitteessä IV olevan lisäyksen sijaan. 10. Sopimuspuolet toteuttavat toimenpiteitä varmistaakseen, etteivät muut rajoittavat tuontitoimenpiteet vaaranna niiden toisilleen myöntämiä etuuksia. 11. Sopimuspuolet sopivat toteuttavansa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tariffikiintiöitä hallinnoidaan siten, että tuontia voidaan harjoittaa säännöllisesti ja että sovitut tuontimäärät voidaan tosiasiallisesti tuoda. 12. Sopimuspuolet sopivat pyrkivänsä edistämään maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden kauppaa. Sopimuspuolet sopivat aloittavansa kahdenväliset lisäkeskustelut ymmärtääkseen paremmin kummankin sopimuspuolen lainsäädäntöä ja rekisteröintimenettelyjä ja löytääkseen keinoja tehostaa maantieteellisten merkintöjen suojaa kummankin sopimuspuolen alueilla. Sopimuspuolet tarkastelevat mahdollisuutta tehdä kahdenvälinen sopimus sitä tarkoitusta varten. 13. Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa säännöllisesti tietoja kaupan kohteena olevista tuotteista, tariffikiintiöiden hallinnoinnista, hintanoteerauksista ja kaikista muista kotimaan markkinoita ja näiden neuvottelujen tulosten täytäntöönpanoa koskevista tarpeellisista tiedoista. 14. Kuulemisia järjestetään jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä mistä tahansa näiden neuvottelujen tulosten täytäntöönpanoon liittyvästä kysymyksestä. Jos näiden neuvottelujen tulosten täytäntöönpanossa esiintyy vaikeuksia, kuulemisia järjestetään mahdollisimman pian sopivien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 15. Sopimuspuolet toteavat, että Norjan tulliviranomaiset aikovat tarkastella uudelleen Norjan tullitariffin 6. ryhmän rakennetta. Euroopan komission kanssa järjestetään kuulemisia, jos kyseinen tarkastelu vaikuttaa kahdenvälisiin etuuskohtelujärjestelyihin. Sopimuspuolet ovat yksimielisiä siitä, että kyseessä on tekninen toimi. 16. Sopimuspuolet vahvistavat ETA-sopimuksen 19 artiklan mukaisesti sitoutuvansa jatkamaan ponnistelujaan maatalouskauppansa vapauttamiseksi asteittain. Sopimuspuolet sopivat tätä tarkoitusta varten tarkastelevansa kahden vuoden kuluttua uudelleen maataloustuotteiden kaupan edellytyksiä mahdollisten myönnytysten tutkimiseksi. 17. Norjaan tuotavan juuston tonnin nykyisen tariffikiintiön osalta sopimuspuolet sopivat, että tämän tariffikiintiön historiallisiin oikeuksiin ja uuden viejän periaatteeseen perustuva nykyinen hallinnointi olisi korvattava vuodesta 2014 alkaen FI 6 FI

8 muulla hallinnointijärjestelmällä kuin huutokauppajärjestelmällä, kuten tuontiluvilla tai ensin tullutta palvellaan ensin -järjestelmällä, joita varten Norjan viranomaisten olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt neuvoteltuaan Euroopan komission kanssa saavuttaakseen keskinäisen yhteisymmärryksen ja varmistaakseen, että tariffikiintiöitä hallinnoidaan siten, että tuontia voidaan harjoittaa säännöllisesti ja että sovitut tuontimäärät voidaan tosiasiallisesti tuoda. Nykyinen juustoluetteloon perustuva, 11. huhtikuuta 1983 päivätyn kirjeenvaihdon mukainen hallinnointi poistetaan. Sopimuspuolet sopivat Norjaan tuotavan juuston tonnin uuden tariffikiintiön hallinnoinnin osalta, että hallinnointi kuuluu huutokauppajärjestelmään. Huutokauppaan perustuvaa hallinnointia tarkastellaan uudelleen edellä olevien kohtien mukaisesti. Erityisesti arvioidaan kiintiön täyttymistä ja huutokauppamaksuja. Euroopan unioniin ja Norjaan tuotavan juuston tonnin tariffikiintiöitä sovelletaan kaikentyyppisiin juustoihin. 18. Jos EU laajenee edelleen, sopimuspuolet arvioivat vaikutuksia kahdenväliseen kauppaan mukauttaakseen kahdenvälisiä etuusjärjestelyjä siten, että voimassa olevat kahdenväliset etuuskohteluun perustuvat kauppavirrat Norjan ja jäseniksi liittyvien maiden välillä voivat jatkua. Tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan viimeisen hyväksymisasiakirjan tallettamispäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan unioni hyväksyy kirjeen sisällön. Olisin kiitollinen, jos voitte vahvistaa hallituksenne hyväksyvän tämän kirjeen sisällön. Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus. Tehty Brysselissä Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin neuvoston nimissä FI 7 FI

9 SOPIMUKSEN LIITE I Euroopan unionista peräisin olevien tuotteiden tulliton tuonti Norjaan Norjan tullitariffi Kuvaus 01 ryhmä: Elävät eläimet 0106 Muut elävät eläimet Fasaanit 02 ryhmä: Liha ja syötävät eläimenosat 0208 Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt Sammakonreidet 05 ryhmä: Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet 0511 Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet Verijauhe, ihmisravinnoksi soveltumaton, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Liha ja veri, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 06 ryhmä: Elävät puut ja muut elävät kasvit sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä 0601 Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret Sipulit ja juurimukulat, puutarhaviljelyä varten Varsimukulat sekä juurakot puutarhaviljelyä varten Muut Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina 0602 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto Viherkasvien pistokkaat, juurruttamattomat tai in vitro, tullattaessa , puutarhanhoitoa varten Saintpaulian, Scaevolan ja Streptocarpuksen pistokkaat, juurruttamattomat tai in vitro, puutarhaviljelyä varten Dendranthema x grandiflora- ja Chrysanthemum x morifoliumi -lajin kasvien pistokkaat, juurruttamattomat tai in vitro, tullattaessa , puutarhaviljelyä varten Muut juurruttamattomat pistokkaat tai in vitro, puutarhaviljelyä varten Varttamisoksat Puut ja pensaat, myös oksastetut, joiden hedelmät tai pähkinät ovat syötäviä Huoneatsalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), myös oksastetut, kukkivat Huoneatsalea (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), myös oksastetut, ei kukkivat, tullattaessa Rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut, muut kuin huoneatsaleat (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum) Perusrungot FI 8 FI

10 Puksipuu (Buxus), traakki- eli lohikäärmepuut, (Dracaena), kamelia (Camellia), huonekuusi (Araucaria), orjanlaakeri (Ilex), laakeripuu (Laurus), kalmia, magnolia, palmu (Palmae), taikapähkinä (Hamamelis), kiiltopensas (Aucuba), kellovaivero (Pieris), tulimarja (Pyracantha) ja stranvaesia, multapaakkuineen tai muulla kasvatusalustalla Puut ja pensaat, muut kuin edellä mainitut, multapaakkuineen tai muulla kasvatusalustalla Monivuotiset kasvit, multapaakkuineen tai muulla kasvatusalustalla Viherruukkukasvit, tullattaessa , myös jos ne tuodaan osana kasviryhmien sekoituksia, multapaakkuineen tai muulla kasvatusalustalla Muut, multapaakkuineen tai muulla kasvatusalustalla 0604 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut Sammal ja jäkälä Tarha-adiantumi (Adianthum) ja parsa, tullattaessa , tuoreet Joulupuut, tuoreet Tuore leikkovihreä, tuoreet kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, muut kuin tarha-adiantumi (Adianthum), parsa ja joulupuut Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, muut kuin tuoreet 07 ryhmä: Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat 0703 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset ex Tuoreet tai jäähdytetyt purjot, tullattaessa Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali Tuore tai jäähdytetty parsakaali Tuore tai jäähdytetty kiinankaali Tuore tai jäähdytetty savoijinkaali eli kurttukaali, tullattaessa Tuore tai jäähdytetty lehtikaali, tullattaessa Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.) Tuore tai jäähdytetty endiivi, tullattaessa Tuore tai jäähdytetty sikuri, muu kuin salaattisikuri eli suppusikuri ja endiivi, tullattaessa Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt Muut tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit kuin pavut ja herneet 0709 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset ex Tuore tai jäähdytetty ruoti- eli lehtiselleri, tullattaessa Tuoreet tai jäähdytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa, tullattaessa Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt) Jäädytetty pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa Jäädytetty parsa ja latva-artisokka FI 9 FI

11 Jäädytetyt sienet Jäädytetty parsakaali 0712 Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut Kuivatut kepasipulit Kuivatut sienet (Agaricus spp.) Kuivatut puunkorvat (Auricularia spp.) Kuivatut poimuhytykät (Tremella spp.) Kuivatut multasienet (tryffelit) Muut kuivatut sienet kuin Agaricus-sukuiset Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu Vigna mungo (L.) Hepper- tai Vigna radiata (L.) Wilczek -lajin pavut, kuivatut ja silvityt Adsukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis), kuivatut ja silvityt Tarhapavut (Phaseolus vulgaris), kuivatut ja silvityt Kuivatut ja silvityt pavut, muut kuin Vigna mungo (L.) Hepper- tai Vigna radiata (L.) Wilczek -lajin pavut, adsukipavut (Phaseolus tai Vigna angularis) ja tarhapavut (Phaseolus vulgaris) Kuivattu ja silvitty palkovilja, muut kuin herneet, kahviherneet, pavut, linssit eli kylvövirvilät ja härkäpavut Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut, saagoydin Maniokkijuuret (kassava), muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Bataatit, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 08 ryhmä: Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret 0802 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat Tuoreet tai kuivatut kastanjat (Castanea spp.) Tuoreet tai kuivatut pistaasimantelit (pistaasipähkinät) Tuoreet tai kuivatut australianpähkinät (macadamiapähkinät) Tuoreet tai kuivatut pekaanipähkinät Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät kuin mantelit, hasselpähkinät tai filbertspähkinät, saksanpähkinät, hevoskastanjat, pistaasipähkinät, australianpähkinät (macadamiapähkinät), pekaanipähkinät ja pinjansiemenet 0804 Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot ja mangostanit Tuoreet tai kuivatut taatelit Tuoreet viikunat Tuoreet tai kuivatut guavat 1 Nämä tuotteet tuodaan tulleitta. Norja pidättää kuitenkin itsellään oikeuden kantaa tullia, jos tuotteet tuodaan rehukäyttöön. FI 10 FI

12 Tuoreet tai kuivatut mangot Tuoreet tai kuivatut mangostanit 0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät Tuoreet tai kuivatut greipit, myös pomelot, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät, muut kuin appelsiinit, mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat), klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushybridit, greipit, myös pomelot, sitruunat ja limetit, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 0807 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat Tuoreet papaijat 0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit Tuoreet kvittenit 0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat Tuoreet oratuomenmarjat 0810 Muut tuoreet hedelmät Tuoreet karhunvatukat Tuoreet mulperinmarjat ja loganinmarjat Tuoreet karpalot, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät, muut kuin puolukat Tuoreet durianit Muut tuoreet hedelmät kuin maksikat, vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, karpalot, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät, kiivit, durianit, lakat, karviaiset, musta-, valkoja punaherukat Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät Jäädytetyt puolukat Jäädytetyt lakat Jäädytetyt mustikat 0903 Mate Mate 0909 Aniksen, tähtianiksen, fenkolin (saksankuminan), korianterin, roomankuminan tai kuminan hedelmät ja siemenet; katajanmarjat Anis ja tähtianis Korianteri Roomankumina (Cuminum cyminum) Kumina (Carum carvi) Fenkoli Katajanmarjat 0910 Inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet Kurkuma ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetut sekoitukset FI 11 FI

13 Muut mausteet kuin inkivääri, sahrami, kurkuma, 9 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdassa tarkoitetut sekoitukset, laakerinmarjat, laakerinlehdet, sellerin siemenet ja timjami 10 ryhmä: Vilja 1008 Tattari, hirssi ja kanariansiemenet, muu vilja Kanariansiemenet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 11 Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut); viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut (ei kuitenkaan hienot viljajauhot, esikuorittu riisi, osittain tai kokonaan hiottu riisi ja rikotut riisinjyvät) Muut käsitellyt tattarinhyvät kuin valssatut tai hiutaleiksi valmistetut, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muut käsitellyt hirssinhyvät kuin valssatut tai hiutaleiksi valmistetut, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta, nimikkeen 0714 saagosta, juurista tai mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe; 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe Nimikkeen 0713 kuivatusta palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 8 ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1108 Tärkkelys; inuliini Vehnätärkkelys, perunatärkkelystä sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Maissitärkkelys, perunatärkkelystä sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys), perunatärkkelystä sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Tekstiilitärkki Muu tärkkelys kuin vehnätärkkelys, maissitärkkelys, perunatärkkelys, maniokkitärkkelys (kassavatärkkelys) ja tekstiilitärkki, perunatärkkelystä sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Inuliini, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1109 Vehnägluteeni, myös kuivattu Vehnägluteeni, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 12 ryhmä: Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu 1207 Muut öljysiemenet ja -hedelmät, myös murskatut Sinapinsiemenet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1209 Siemenet, hedelmät ja itiöt, jollaisia käytetään kylvämiseen Sokerijuurikkaansiemenet Kurkun-, kukkakaalin-, porkkanan-, sipulin-, salottisipulin-, purjon-, persiljan-, endiivin- ja salaatinsiemenet Keräkaalinsiemenet Muiden kasvisten kuin kurkun-, kukkakaalin-, porkkanan-, sipulin-, salottisipulin-, purjon-, persiljan-, endiivin-, salaatin- ja keräkaalinsiemenet FI 12 FI

14 1210 Tuore tai kuivattu humala, myös murskattu, jauhettu tai pelleteiksi valmistettu; lupuliini Murskaamattomat, jauhamattomat ja pelleteiksi valmistamattomat humalantähkät Murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut humalantähkät Lupuliini 13 ryhmä: Kumilakat; kumit, hartsit ja muut kasvimehut ja -uutteet 1302 Oopiumi, vaniljasta saatu oleohartsi, muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut Oopiumi Muut kasvimehut ja -uutteet kuin kasviuutteiden keskinäiset seokset juomien tai muiden elintarvikkeiden valmistukseen, muut kuin aaloen, Quassia amara -lajin kasvin, mannan, pyretriumkasvien tai rotenonipitoisten kasvien juurista saatavat mehut ja uutteet, vaniljasta saatu oleohartsi 15 ryhmä: Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat 1502 Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Kalanmaksaöljyt, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, jähmeät jakeet Kalaöljyt ja -rasvat sekä niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, jähmeät jakeet Kalaöljyt ja -rasvat sekä niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi ja muut kuin jähmeät jakeet Merinisäkäsrasvat ja niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1505 Villarasva ja rasva-aineet Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini) 1506 Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Luurasva, luuöljy ja sorkkaöljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muut kuin luurasva, luuöljy ja sorkkaöljy, jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muut kuin luurasva, luuöljy ja sorkkaöljy, muut kuin jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1507 Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut (ei kuitenkaan kemiallisesti muunnetut) Soijaöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1508 Maapähkinäöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Maapähkinäöljy ja sen jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Maapähkinäöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 1511 Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat FI 13 FI

15 Palmuöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Auringonkukka-, saflori- ja puuvillansiemenöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Raaka auringonkukka- ja safloriöljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Auringonkukka- ja safloriöljy ja jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Raaka puuvillansiemenöljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Puuvillansiemenöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Puuvillansiemenöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muut kuin jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Kookos-, palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Kookokosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Kookokosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Kookokosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muut kuin jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, muu kuin raaka öljy, jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, muu kuin raaka öljy, muut kuin jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy sekä niiden jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muu rapsi-, rypsi- tai sinappiöljy sekä niiden jakeet kuin niukasti erukahappoa sisältävä rapsi- ja rypsiöljy sekä niiden jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat Raaka pellavaöljy ja sen jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Pellavaöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Raaka maissiöljy ja sen jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Maissiöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Raaka seesamiöljy ja sen jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Seesamiöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Raaka jojobaöljy ja sen jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Jojobaöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Jojobaöljy ja sen jakeet, muu kuin raaka öljy, muut kuin jähmeät jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi FI 14 FI

16 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, kokonaan kaloista tai merinisäkkäistä uutetut Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, muut kuin kokonaan kaloista tai merinisäkkäistä uutetut Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, muu kuin hydrattu risiiniöljy Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet Syötävät nestemäiset kasviöljyjen seokset, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät nestemäiset kasviöljyjen seokset, muut kuin syötävät nestemäiset eläin- ja kasviöljyjen seokset, jotka koostuvat olennaisin osin kasviöljyistä, muut kuin muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet, muut kuin enemmän kuin 13 painoprosenttia maitorasvaa sisältävät, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista Kuivikeöljyt, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Pellavaöljy, keitetty, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muut eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai 15 ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin kiinanpuuöljy (tungöljy) ja muut sen kaltaiset puuöljyt, oiticicaöljy, kuivikeöljyt, keitetty pellavaöljy ja linoksiini, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 16 ryhmä: Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet 1602 Valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä (ei kuitenkaan makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet sekä lihauutteet- ja mehut) Hanhen- tai ankanmaksasta valmistetut 1603 Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut Valaanlihauute Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut 17 ryhmä: Sokeri ja sokerivalmisteet 1701 Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä Ruokosokeri, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Juurikassokeri, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi FI 15 FI

17 Muu ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi kuin raakasokeri, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muu ruoko- ja juurikassokeri kuin raakasokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, paloina tai jauhettuna Muu ruoko- ja juurikassokeri kuin raakasokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, muuna kuin paloina tai jauhettuna, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, enintään 24 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa Muu ruoko- ja juurikassokeri kuin raakasokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, muuna kuin paloina tai jauhettuna, lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi, irtotavarana tai tukkumyyntipakkauksissa Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna, sokeriväri Sokeriväri, myös karamelliväri, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi 20 ryhmä: Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet 2003 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet ja multasienet (tryffelit) Multasienet (tryffelit), muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, ei kuitenkaan Agaricus-sukuiset sienet, muut kuin viljellyt Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt herneet (Pisum sativum), jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, muuhun tarkoitukseen kuin eläinten rehuksi Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt bambunidut, jäädyttämättömät Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat Inkivääri, sokerin avulla säilötty, valeltu, lasitettu tai kandeerattu 2008 Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat Pähkinät ja siemenet, muut kuin maapähkinät, myös sekoitukset ex Hedelmä- ja pähkinäsekoitukset, joissa ei ole muihin kuin 8 ryhmään kuuluvia aineita Luumut, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt 2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu grape must ) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät Appelsiinimehu, jäädytetty, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, Brix-arvo enintään Appelsiinimehu, jäädytetty, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, muu kuin sisältöineen vähintään 3 kg:n astioissa, tiiviste, Brix-arvo enintään 67 Appelsiinimehu, jäädyttämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, Brix-arvo suurempi kuin 67 Appelsiinimehu, jäädyttämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, muu kuin sisältöineen vähintään 3 kg:n astioissa, Brix-arvo suurempi kuin 67 Muusta kuin appelsiineista tai greipeistä valmistettu sitrushedelmämehu, Brix-arvo enintään 20, muu kuin sisältöineen vähintään 3 kg:n astioissa, lisättyä sokeria sisältävä FI 16 FI

18 Muusta kuin appelsiineista tai greipeistä valmistettu sitrushedelmämehu, Brix-arvo suurempi kuin 20, muu kuin sisältöineen vähintään 3 kg:n astioissa, lisättyä sokeria sisältävä Ananasmehu, Brix-arvo enintään 20, muu kuin sisältöineen vähintään 3 kg:n astioissa Ananasmehu, Brix-arvo suurempi kuin 20, muu kuin sisältöineen vähintään 3 kg:n astioissa Persikkamehu tai aprikoosimehu 21 Erinäiset elintarvikevalmisteet 2106 Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet Lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit 23 Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit, eläinten rehuksi 2309 Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan Koiranruoka vähittäismyyntipakkauksissa, joissa on maaeläinten lihaa tai muita eläimenosia, ilmanpitävissä astioissa Kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa, joissa on maaeläinten lihaa tai muita eläimenosia, ilmanpitävissä astioissa Valmisteet, jollaisia käytetään lemmikkieläinten ruokintaan, joissa on maaeläinten lihaa tai muita eläimenosia, ilmanpitävissä astioissa FI 17 FI

19 SOPIMUKSEN LIITE II Euroopan unionista peräisin olevien tuotteiden tuontia Norjaan koskevat tariffikiintiöt Norjan tullitariffi Tavaran kuvaus Vahvistettu tariffikiintiö (vuotuinen määrä tonneina) josta lisäkiintiöitä Tulli kiintiön rajoissa (NOK/kg) 0201/0202 Naudanliha Naudan ruhot ja puoliruhot Saman ruhon neljännekset, saman eläimen etu- ja takaneljännekset, jotka esitetään tullattaviksi samaan aikaan Muut etuneljännekset Muut takaneljännekset Pistola -nimellä kutsutut palat Ruhot ja puoliruhot 900 (1) Saman ruhon neljännekset, saman eläimen etu- ja takaneljännekset, jotka esitetään tullattaviksi samaan aikaan Muut etuneljännekset Muut takaneljännekset Pistola -nimellä kutsutut palat 0203 Sianliha Tuore tai jäähdytetty sianliha, kesyn sian ruhot ja puoliruhot Jäädytetty sianliha, kesyn sian ruhot ja puoliruhot 600 (1) Sian maksa, jäädytetty Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: kotieläinlajia olevan kanan, paloittelematon, tuore tai jäähdytetty kotieläinlajia olevan kanan, paloittelematon, jäädytetty 800 (1) kalkkunan, paloittelematon, tuore tai jäähdytetty FI 18 FI

20 kalkkunan, paloittelematon, jäädytetty ex Ankanrinta (2) Kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset Juusto ja juustoaine (3) / Verijauhe, ihmisravinnoksi soveltumaton Uudet perunat, tullattaessa / Jäävuorisalaatti, tullattaessa (4) / Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt (5) (6) Durumvehnä (7) ex Hybridisyysruis (8) Maissi, eläinten rehuksi Maissirouhe ja karkeat jauhot, eläinten rehuksi Nadansiemenet 400 (9) Niittynurmikan (Poa pratensis L.) siemenet 200 (9) Makkarat Bacon crisp Lihapullat / Omenamehu, myös tiiviste (5) Perunat, puolivalmisteena napostelutuotteiden (snacks) valmistukseen (4) / Mustaherukkamehu 150 (5) ex Mustikkatiiviste 200 (5) (1) Jos tulevaisuudessa pannaan täytäntöön WTO:n maataloussopimus, jossa on sitoumuksia uusia suosituimmuustariffikiintiöitä varten, kahdenväliset tariffikiintiöt Norjaan poistetaan asteittain samaan tahtiin kuin samoja tuotteita koskevat WTO:n kiintiöt otetaan käyttöön asteittain. (2) Kiintiön korotus vastaa alkuperäisen myönnytyksen aikaan vuonna 2003 voimassa ollutta tariffikoodia FI 19 FI

21 (3) Norjaan vietäviä juustotyyppejä ei rajoiteta enempää. (4) Norja pidättää itsellään oikeuden käyttää loppukäyttäjää koskevia perusteita: jalostusteollisuus. (5) Norja pidättää itsellään oikeuden käyttää loppukäyttäjää koskevia perusteita: hedelmä- ja vihannessäilyketeollisuus. (6) Nykyiset kiintiömäärät yhdistetty. (7) Loppukäyttäjää koskevat perusteet: makaronivalmisteiden tuotanto. (8) Norja pidättää itsellään oikeuden käyttää loppukäyttäjää koskevia perusteita: kylvämiseen. (9) Norja pidättää itsellään oikeuden käyttää loppukäyttäjää koskevia perusteita: ainoastaan nurmikoksi. FI 20 FI

22 SOPIMUKSEN LIITE III Euroopan unionista peräisin olevien tuotteiden tuontia Norjaan koskevat tariffin alennukset Norjan tullitariffi Tavaran kuvaus Uusi arvotulli Uusi erityistulli (NOK/kg) Sianrasva 10, Kaikki begoniat 10 % Pelargoni 15 % Raunioinen (Asplenium) 15 % Kaikki begoniat 30 % Ruusu ( ) 150 % Krysanteemi ( ) 150 % Sekakakimput jne. joissa on tavaran koodeihin kuuluvia kukkia, mutta joissa kyseiset kukat eivät muodosta kimpun olennaista luonnetta (tavaran koodeihin kuuluvat kasvit luokitellaan kuitenkin edelleen niitä vastaaviin koodeihin) 150 % Tulppaanit ( ) 150 % Liljat 150 % Marketat (Argyranthemum) ( ) 150 % Raunikit (Gypsophila) 150 % Inkaliljat (Alstroemeria) 150 % ex Pikkukurkut ( ) 1, Omenat 5, Vadelmamehu 14, Mansikkamehu 14,50 FI 21 FI

23 SOPIMUKSEN LIITE IV Norjasta peräisin olevien tuotteiden tulliton tuonti Euroopan unioniin CN-koodi Kuvaus 2 ryhmä: Liha ja syötävät eläimenosat 0208 Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt Sammakonreidet 5 ryhmä: Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet Muualle kuulumattomat eläintuotteet, ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet, muu kuin nautaeläinten siemenneste, muut kuin kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 luvun eläimet, muut kuin jänteet, raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet; muut kuin pesusienet, eläinperäiset; muut kuin valmistamattomat 6 ryhmä: Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä 0601 Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret Hyasintit Narsissit Tulppaanit Gladiolukset Muut sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa Orkideat, hyasintit, narsissit ja tulppaanit Muut sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat 0602 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto Sienirihmasto Metsäpuut Muut avomaankasvit Kukkivat kasvit nupullisina tai kukkivina, ei kuitenkaan kaktukset Muut 0604 Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut Sammal ja jäkälä, ei kuitenkaan poronjäkälä Joulupuut Havupuun oksat Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, ilman kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, tuoreet, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin (ei kuitenkaan joulupuut ja havupuiden oksat) 7 ryhmä: Vihannekset ja kasvikset sekä eräät syötävät juuret ja mukulat 0703 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset FI 22 FI

24 Purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset 0704 ex Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali Tuoreet tai jäähdytetyt parsakaalit Valko- ja punakaali Kyssäkaalit ja lehtikaalit sekä niiden kaltaiset Brassica-sukuiset syötävät kaalit, tuoreet tai jäähdytetyt (ei kuitenkaan kukkakaalit, parsakaalit, ruusukaalit, valko- ja punakaalit) 0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.) Sikurit ja endiivit, ei kuitenkaan salaattisikuri eli suppusikuri 0708 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt Muut palkokasvit kuin herneet ja pavut 0709 Muut kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt Ruoti- eli lehtiselleri Pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa 0710 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt): Jäädytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatit ja tarhamaltsat, myös höyryssä tai vedessä keitetyt Agaricus-sukuiset sienet Muut sienet Latva-artisokat Parsat ex Jäädytetyt parsakaalit Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut Kepasipulit Agaricus-sukuiset sienet Puunkorvat (Auricularia spp.) Poimuhytykät (Tremella spp.) Multasienet (tryffelit) ja muut kuivatut sienet kuin Agaricus-sukuiset 0713 Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu Härkäpavut (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu (ei kuitenkaan herneet, kahviherneet, pavut, linssit ja härkäpavut) Maniokki- (kassava-), arrow- ja salepjuuret, maa-artisokat, bataatit ja niiden kaltaiset runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät juuret ja mukulat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös paloitellut tai pelleteiksi valmistetut, saagoydin Maniokkijuuret (kassavajuuret), jollaisia käytetään ihmisravinnoksi, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 28 kg, joko tuoreina ja kokonaisina tai kuorettomina ja jäädytettyinä, myös paloiteltuina Maniokkijuuret (kassavajuuret): muut Bataatit; tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina FI 23 FI

25 Bataatit; muut 08 ryhmä: Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret 0802 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat Kastanjat (Castanea spp.) Pistaasipähkinät Australianpähkinät (macadamiapähkinät) Pinjansiemenet Muut kuin mantelit, hasselpähkinät tai filbertspähkinät, saksanpähkinät, hevoskastanjat, pistaasipähkinät, australianpähkinät (macadamiapähkinät), pekaanipähkinät ja pinjansiemenet 0804 Tuoreet tai kuivatut taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot ja mangostanit Taatelit Tuoreet viikunat 0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät Greipit ja pomelot Sitrushedelmät, muut kuin appelsiinit, mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat), klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushybridit, greipit, myös pomelot, sitruunat ja limetit 0806 Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet Muut tuoreet rypäleet 0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit Kvittenit 0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat Oratuomenmarjat 0810 Muut tuoreet hedelmät Karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät) Pensaskarpalot ja pensasmustikat (Vaccinium macrocarpon- ja Vaccinium corymbosum -lajin hedelmät) Karpalot, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät, muut kuin Vaccinium vitis idaea, myrtillus, macrocarpon ja corymbosum -lajin hedelmät) Durianit Mustaherukat Punaherukat Tuoreet valkoherukat ja karviaiset Tuoreet syötävät hedelmät, eivät kuitenkaan pähkinät, banaanit, taatelit, viikunat, ananakset, avokadot, guavat, mangot, mangostanit, papaijat, tamarindit, cashew-omenat, jakkipuun hedelmät, litsit, sapotillat, passiohedelmät, karambolat, pitahaijat, sitrushedelmät, viinirypäleet ja meloni 2 Tulohintajärjestelmä säilytetään. FI 24 FI

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Neuvoston asetus elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 530 N:o 178 N:o 178 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.01.2001 KOM(2001) 23 lopullinen 2001/0020 (ACC) Luonnos NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. syyskuuta 2008 (OR. en) 8066/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0056 (ACC) COWEB 92 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Albanian

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET

II JAKSO KASVITUOTTEET 31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.11.2002 KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 313/52 Euroopan unionin virallinen lehti 28.11.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Israelista peräisin

Lisätiedot

7 RYHMÄ KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT

7 RYHMÄ KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT 7 RYHMÄ KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 24 rehuaineet. 2. Nimikkeissä 0709-072 tarkoitetaan ilmaisulla "kasvikset" myös syötäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.3.2008 KOM(2008) 139 lopullinen 2008/0057 (AVC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus-

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA II LIITTEET, PÖYTÄKIRJAT JA JULISTUKSET

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA II LIITTEET, PÖYTÄKIRJAT JA JULISTUKSET EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.03.2002 KOM(2002) 157 lopullinen OSA II LIITTEET, PÖYTÄKIRJAT JA JULISTUKSET LIITE 1 Luettelo 7 ja 14 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän (HS) 25

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 131. Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 131. Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 131 135 SISÄLLYS N:o Sivu 131 Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta... 305 132 Kauppa-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 13. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ruoka-aineiden ph-vertailua

Ruoka-aineiden ph-vertailua Ruoka-aineiden ph-vertailua Pikakäännös, tarkoitettu refluksivaivaisille. Voi kopioida, muokata ja jakaa täysin vapaasti. "Ehkä haitallinen" käännetty merkinnästä PHF eli Potentially hazardous food, "Ei

Lisätiedot

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa Pöytäkirja N:o 1 Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa 1 artikla 1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina soveltavat jalostettuihin maataloustuotteisiin liitteissä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/333 LIITE I LUETTELO, JOHON VIITATAAN EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.8.24 KOM(24) 567 lopullinen 24/193 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteisiin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU 12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU Huomautuksia 1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja -ytimet, puuvillansiemenet,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.9.2016 COM(2016) 564 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Islannin välisen lisäetuuksia maataloustuotteiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

LIITELUETTELO. CE/AL/LA/fi 1

LIITELUETTELO. CE/AL/LA/fi 1 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset yhteisöstä peräisin oleville maatalousperäisille raakaaineille (ks. 27 artiklan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2013 COM(2013) 290 final Liite II - 2/22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/125 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ ELÄIN- JA

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl Määrät 10kg / 20kg tavoitteen mukaan. Jos määrää ei ilmoitettu, syö vapaasti. * katso lista vaiheeseen sopivista tuotteista MAANANTAI Aamupala: Kaurapuuro Välipala: 2,5dl tai 1kpl / 3,75dl tai 1,5kpl Lounas:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Fact sheet HEDELMÄT JA VIHANNEKSET. Puutarhaviljely Euroopan unionissa. 1 Tarjonta, kysyntä ja kauppa

Fact sheet HEDELMÄT JA VIHANNEKSET. Puutarhaviljely Euroopan unionissa. 1 Tarjonta, kysyntä ja kauppa Euroopan komissio Maatalouden pääosasto Puutarhaviljely Euroopan unionissa Fact sheet Puutarhaviljelyllä tarkoitetaan hedelmien, vihannesten, kukkien ja koristekasvien viljelyyn liittyvää tietoutta ja

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3. COM() 166 final ANNEX 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil)

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

KASVISTASE 2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n arvio kasvisten kulutuksesta

KASVISTASE 2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n arvio kasvisten kulutuksesta KASVISTASE 2008 KASVISTASE 2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n arvio kasvisten Kulutuksen arviointiin on käytetty in Kuluttajapaneelin tuotekohtaisia tietoja kotitalouksien vihannesostoista vähittäismyymälöissä.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET L 312/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 31.10.2014 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. torstai. 24. toukokuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 389.517

2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. torstai. 24. toukokuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 389.517 2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 389.517 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P6_TA-PROV(2007)0207 Maatalouden yhteinen markkinajärjestely

Lisätiedot

KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET

KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET LIITE 1. VIHANNEKSIEN RAVINTOKOOSTUMUS KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET Taulukko 1. Lehtivihannesten, sipulien, juuresten, palkokasvien ja mukulakasvien energiapitoisuudet. KASVISTEN ENERGIA KJ Kcal PITOISUUDET

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 1 ARTIKLA 1. Yhteisö ja Montenegro soveltavat liitteissä I ja II lueteltuja tulleja jalostettuihin

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio Palautetaan oman koulun terveydenhoitajalle. Käytä tätä lomaketta silloin, kun ruokavalioon liittyy monia rajoituksia. Ruokailijan nimi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. huhtikuuta 2012 (OR. en) 7885/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0046 (NLE) WTO 112 AGRI 162 UD 84 OC 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. huhtikuuta 2012 (OR. en) 7885/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0046 (NLE) WTO 112 AGRI 162 UD 84 OC 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. huhtikuuta 2012 (OR. en) 7885/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0046 (NLE) WTO 112 AGRI 162 UD 84 OC 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Thaimaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL.

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2015 COM(2015) 183 final ANNEX 2 PART 3/3 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI,

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT

Lisätiedot

MARINADEJA SALAATEILLE

MARINADEJA SALAATEILLE MARINADEJA SALAATEILLE 1. Perusmarinadi 3,5 dl sokeria 3,5 dl omenaviinietikkaa 3 dl öljyä - keitä marinadin aineksia muutama minuutti. Kaada kuuma liemi salaatin päälle. Anna maustua n. 1 vrk - voit myös

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ

III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ 5 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 5 RYHMÄ ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2007 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tehokas kehosi puhdistaja

Tehokas kehosi puhdistaja Tehokas kehosi puhdistaja Myrkkyjä on kaikkialla. TOIMI HETI! - TÄHTIEN TEKIJÄ - Terve keho voi hyvin Väsymys, eloton iho, hidas ruoansulatus jne. ovat merkkejä siitä, että keho maksa, munuaiset, suolisto,

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET 16 RYHMÄ

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET 16 RYHMÄ L 285/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.10.2015 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, joita tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen 14 artiklassa Seuraavien Serbian alkuperätuotteiden tuonnissa

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

4) Hedelmätäysmehujauhe on tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin vesi lähes kokonaan.

4) Hedelmätäysmehujauhe on tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin vesi lähes kokonaan. N:o 1054 3349 Liite 1 TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT 1) Hedelmätäysmehu on käymiskykyinen mutta ei käynyt nestemäinen tuote, joka on saatu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä

Lisätiedot

TAMMIKUU SATOKAUSI SUOMESSA. Satovuosi: VIHANNES- HEDELMÄT JUUREKSET KAALIT LEHTI- VIHANNEKSET PALKOKASVIT SIPULIT MUUT VIHANNEKSET HEDELMÄT

TAMMIKUU SATOKAUSI SUOMESSA. Satovuosi: VIHANNES- HEDELMÄT JUUREKSET KAALIT LEHTI- VIHANNEKSET PALKOKASVIT SIPULIT MUUT VIHANNEKSET HEDELMÄT MIKUU SATOKAUSI JAT & 9 3 Joel Kanerva, infograafikko.fi 015 MIKUU SATOKAUSI JAT & 9 3 Joel Kanerva, infograafikko.fi 015 SATOKAUSI LISKUU JAT & 9 3 Joel Kanerva, infograafikko.fi 015 TIKUU SATOKAUSI Rucola

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

Hasselpähkinämaitosuklaa

Hasselpähkinämaitosuklaa MAKEISET Hasselpähkinämaitosuklaa Jogurttihedelmät Luomulakritsi Mantelimaitosuklaa Pehmeät nallekarkit Tumma inkiväärisuklaa Tumma minttusuklaa Tummat ja vaalea suklaa MAKEUTUSAINEET Appelsiininkukkahunaja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 2 PART 2/2 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Länsi-Afrikan valtioiden, ECOWAS:n ja UEMOA:n sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

espanjalainen kikherne -chorizokeitto

espanjalainen kikherne -chorizokeitto espanjalainen kikherne -chorizokeitto aineet 40 ml oliiviöljyä 150 g chorizomakkaraa, hienonnettuna 175 g sipulia, hienonnettuna 50 g lehtiselleriä, hienonnettuna 100 g tuoretta pinaattia, pestynä ja hienonnettuna

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) L 63/2 Euroopan unionin virallinen lehti 10.3.2011 ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 230/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia

Lisätiedot

1992 vp - HE 346 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 346 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 346 Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Ruotsin välisen maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA VIII JAKSO RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

1 Lasten ruoka-allergiatutkimus. Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää)

1 Lasten ruoka-allergiatutkimus. Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) 1 Lasten ruoka-allergiatutkimus Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE C. Kotona täytettävä, palautus postitse palautuskirjekuoressa. VASTAUSOHJE Vastatkaa taulukkomuotoisiin kysymyksiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

1 800 kcal ruokavalio

1 800 kcal ruokavalio 1 800 kcal ruokavalio Ruokavaliosuositukset: Energiasisältö: 1 800 kcal Proteiinipitoisuus: n. 20 % päivittäisestä energiansaannista, eli 81 90 g Rasvapitoisuus: n. 30 % päivittäisestä energiansaannista,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

15562/15 AJL/isk DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 29. tammikuuta 2016 (OR. en) 15562/15. Toimielinten välinen asia: 2015/0297 (NLE)

15562/15 AJL/isk DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 29. tammikuuta 2016 (OR. en) 15562/15. Toimielinten välinen asia: 2015/0297 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. tammikuuta 2016 (OR. en) 15562/15 Toimielinten välinen asia: 2015/0297 (NLE) WTO 299 AGRI 699 UD 267 CHINE 36 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kirjeenvaihtona tehty

Lisätiedot

TERVETULOA NAAB RAVINTOLAAN ALKUPALAT

TERVETULOA NAAB RAVINTOLAAN ALKUPALAT ALKUPALAT 1- Burani spinach (Pinaattisekoitus) 3,00 Pinaatti, jogurtti, sipuli 2- Kukusabzi (Raikas Persialainen Yrttimunakas) 4,00 Sisältäen purjoa, korianteria, tilliä, sipulia sekä valkosipulia 3- Khagine

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 926 lopullinen 2011/0457 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 10

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 10 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) 5730/16 ADD 10 ACP 19 WTO 19 COAFR 19 RELEX 68 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot