EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi (komission esittämä)

2 PERUSTELUT 1. Neuvosto valtuutti komission 30. maaliskuuta 1999 aloittamaan neuvottelut uusista keskinäisistä maatalousmyönnytyksistä Euroopan yhteisön ja assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisten Eurooppa-sopimusten mukaisesti. 2. Liittymisprosessin yhteydessä Latvian tasavallan kanssa käydyt neuvottelut perustuivat Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohtaan. Kyseisessä artiklassa määrätään, että yhteisö ja Latvia tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuote tuotteelta järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuutta antaa toisilleen uusia myönnytyksiä, ottaen huomioon maataloustuotteiden keskinäisen kauppansa määrän, kyseisten tuotteiden erityisen herkkyyden, yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan säännöt ja maatalouden aseman Latvian kansantaloudessa. 3. Neuvoston neuvotteluohjeiden mukaan neuvottelujen olisi johdettava Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä assosioituneiden maiden välisten etujen oikeudenmukaiseen tasapainoon sekä tuonnissa että viennissä. Näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä 4 päivänä huhtikuuta Komission ja Latvian välisten maatalousmyönnytysten lisäämistä koskevien neuvottelujen tulokset edellyttävät eräiden maataloustuotteiden kaupan välitöntä, täysimääräistä ja vastavuoroista vapauttamista. Sovittiin myös uusien tariffikiintiöiden avaamisesta eräillä aloilla ja eräiden jo olemassaolevien kiintiöiden lisäämisestä. 5. Molemmat sopimuspuolet ovat panneet täytäntöön neuvottelujen tulokset autonomisina toimenpiteinä 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Yhteisö pani autonomiset toimenpiteet täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1362/2002. Latvian tasavalta hyväksyi ja pani täytäntöön vastaavat lainsäädännölliset toimenpiteet. 6. Tämä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskeva pöytäkirja korvaa edellä mainitut autonomiset siirtymätoimenpiteet päivänä, jona pöytäkirja tulee voimaan. 2

3 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa, ottaa huomioon komission ehdotuksen 1, sekä katsoo seuraavaa: 1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa 2 määrätään tietyistä vastavuoroisista myönnytyksistä eräiden maataloustuotteiden osalta. 2) Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohdassa määrätään, että yhteisö ja Latvia tarkastelevat tuote tuotteelta järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia antaa toisilleen lisämyönnytyksiä. 3) Latvian kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen etuusjärjestelyjen ensimmäisistä parannuksista määrätään Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset, huomioon ottamiseksi tehdyssä pöytäkirjassa, joka hyväksyttiin päätöksellä 99/790/EY 3. 4) Maataloustuotteiden kaupan vapauttamista koskeneiden, vuonna 2000 päättyneiden neuvottelujen seurauksena määrättiin myös etuusjärjestelyjen parantamisesta. Yhteisö pani ne täytäntöön 1 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Latvian Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta annetulla asetuksella (EY) N:o EYVL C EYVL L 26, , s. 3. EYVL L 317, , s. 1. 3

4 2341/ Etuusjärjestelyjen toista mukautusta ei ole vielä sisällytetty Eurooppasopimukseen lisäpöytäkirjana. 5) Latvian Eurooppa-sopimuksen etuusjärjestelyjen lisäparannuksia koskevat neuvottelut saatiin päätökseen 4 päivänä huhtikuuta Molemmat sopimuspuolet ovat panneet täytäntöön neuvottelujen tulokset autonomisina toimenpiteinä 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Yhteisö pani autonomiset toimenpiteet täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1362/ Latvian tasavalta hyväksyi ja pani täytäntöön vastaavat lainsäädännölliset toimenpiteet. 6) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskeva Eurooppa-sopimuksen uusi lisäpöytäkirja (jäljempänä 'pöytäkirja') olisi hyväksyttävä sopimuspuolten välisten maataloustuotteiden kauppaa koskevien myönnytysten kodifioimiseksi, vuosina 2000 ja 2002 päätökseen saatettujen neuvottelujen tulokset mukaan luettuina. 7) Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 6 kodifioidaan hallintosäännöt niiden tariffikiintiöiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten päivämäärien kronologisessa järjestyksessä. Eräitä tämän päätöksen mukaisia tariffikiintiöitä olisi siksi hallinnoitava kyseisiä sääntöjä noudattaen. 8) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muut toimenpiteet olisi toteutettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/468/EY 7 säädettyä hallintokomiteamenettelyä noudattaen. 9) Edellä mainittujen neuvottelujen seurauksena asetus (EY) N:o 1362/2002 ei enää ole sisällöllisesti tarpeen, joten se olisi kumottava, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Hyväksytään yhteisön nimissä liitteenä oleva Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioonottamiseksi tehty pöytäkirja. 2 artikla Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa tämä pöytäkirja yhteisöä sitovasti, ja antaa pöytäkirjan 4 artiklassa määrätty ilmoitus EYVL L 271, , s. 7. EYVL L 198, , s. 13. EYVL L 253, , s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2002 (EYVL L 68, , s. 11). EYVL L 184, , s

5 3 artikla 1. Tämän päätöksen tullessa voimaan tämän päätöksen liitteenä olevan pöytäkirjan liitteissä määrätyt järjestelyt korvaavat Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa liitteissä Va, X ja XI mainitut järjestelyt. 2. Komissio antaa pöytäkirjan soveltamista koskevat säännöt 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 4 artikla Komissio voi muuttaa tämän päätöksen liitteessä oleville tariffikiintiöille annettuja järjestysnumeroita 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumero on suurempi kuin , hallinnoi komissio asetuksen (ETY) N:o 2454/ a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti. 5 artikla 1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1766/ artiklalla perustettu vilja-alan hallintokomitea tai tarvittaessa muiden maatalousalan yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen asetusten asianomaisilla säännöksillä perustettu komitea. 2. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi. 6 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 1362/2002, kun pöytäkirja tulee voimaan. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 8 EYVL L 181, , s

6 LIITE Latviasta peräisin olevia tuotteita koskevien EU:n tariffikiintiöiden järjestysnumerot (4 artiklassa tarkoitetut) Kiintiön järjestys numero CN-koodi Tavaran kuvaus Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on enintään 80 kg Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on yli 80 kg, mutta enintään 300 kg ex Hiehot ja lehmät (ei kuitenkaan teuraseläimet), jotka ovat seuraavia vuoristorotuja: harmaa, ruskea, keltainen, laikullinen simmental ja pinzgau Naudanliha, tuore tai jäähdytetty Jäädytetty naudanliha Nautaeläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, pallealiha ja kuveliha Nautaeläinten muut syötävät osat, jäädytetyt, muut, pallealiha ja kuveliha Naudanliha, suolattu tai suolavedessä, kuivattu tai savustettu Nautaeläinten pallealiha ja kuveliha Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut syötävä jauho ja jauhe Muut valmisteet ja säilykkeet naudanlihasta tai muista naudanosista ex 0203 Kotieläimenä pidettävän sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CNkoodeihin , , , , , kuuluvat ex0207 Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut syötävät osa, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , , , , , , , kuuluvat Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä Juusto ja juustoaine Luonnonhunaja Jogurtti, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää ja kaakaota sisältämätön Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, muut Uudelleen yhdistetty (recombined) voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia Heravoi Voi, muut Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia Muut maidosta saadut rasvat ja öljy ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali, muut ex Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, muut 6

7 Kiintiön järjestys numero CN-koodi Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut Jäädytetyt perunat Tavaran kuvaus Kuivatut porkkanat, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut ex Jäädytetyt tai kuivatut maa-artisokat Tuoreet omenat Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia Ruis Ohra Kaura Durumvehnä Kylvämiseen tarkoitettu spelttivehnä Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja Muut Hienot durumvehnäjauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä saadut hienot jauhot Hienot vehnän ja rukiin sekajauhot Durumvehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Vehnäpelletit Hienot ruisjauhot Rukiista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ruispelletit Hienot ohrajauhot Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ohrapelletit Hienot kaurajauhot Kaurasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Kaurapelletit ex 1104 Viljanjyvät, muulla tavalla käsitellyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin ja kuuluvat Perunatärkkelys Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Kinkku ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Lapa ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Muut, myös sekoitukset 7

8 Kiintiön järjestys numero CN-koodi Tavaran kuvaus Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan tai kanan lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan, ei kuitenkaan kanan tai kalkkunan, lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet ex 2001 Kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvien osat, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , ja kuuluvat ex 2005 Muut kasvikset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät, ei kuitenkaan CN-koodeihin , ja kuuluvat Omenamehu, brix-arvo enintään ex Omenamehu, brix-arvo yli 20, ei kuitenkaan CN-koodiin ja kuuluvat 8

9 1. BUDJETTIKOHTA: Luku 10 - Maatalousmaksut Luvut B1-1 ja B1-2 RAHOITUSSELVITYS FF/02/28711 PÄIVÄYS: MÄÄRÄRAHAT: 1 121,7 milj. euroa milj. euroa 2. TOIMENPITEEN NIMI: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 3. OIKEUSPERUSTA: EY:n perustamissopimuksen 133 artikla 4. TOIMENPITEEN TAVOITE: Lisätä maatalousmyönnytyksiä yhteisön ja Latvian tasavallan välillä. 5. VAIKUTUKSET TALOUSARVIOON (A) 5.0 MENOT - EY:N TALOUSARVIOSTA (TUET/INTERVENTIOT) - KANSALLISISTA TALOUSARVIOISTA - MUUT 5.1 TULOT - EY:N OMAT VARAT (MAKSUT TULLIT) - KANSALLISELLA TASOLLA 12 KUUKAUDEN JAKSO (milj. euroa) - - KULUVA VARAINHOI- TOVUOSI 2002 (milj. euroa) SEURAAVA VARAIN- HOITOVUOSI 2003 (milj. euroa) MENOARVIO TULOARVIO LASKUTAPA: 6.0 MAHDOLLISUUS RAHOITUKSEEN TOTEUTETTAVANA OLEVAN TALOUSARVION KYSEISEEN LUKUUN OTETUISTA MÄÄRÄRAHOISTA KYLLÄ/EI 6.1 MAHDOLLISUUS RAHOITUKSEEN TOTEUTETTAVANA OLEVAN TALOUSARVION LUKUJEN VÄLISILLÄ SIIRROILLA KYLLÄ/EI 6.2 LISÄTALOUSARVION TARVE KYLLÄ/EI 6.3 MYÖHEMPIIN TALOUSARVIOIHIN OTETTAVAT MÄÄRÄRAHAT? KYLLÄ/EI HUOMAUTUKSIA: (A) Ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2002 rahoitusselvitys - - 9

10 PÖYTÄKIRJA Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä 'yhteisö' ja LATVIAN TASAVALTA katsovat seuraavaa: 1) Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta (jäljempänä 'Eurooppa-sopimus') allekirjoitettiin Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 1995 ja se tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta ) Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohdassa määrätään, että yhteisö ja Latvian tasavalta tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuote tuotteelta järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia antaa toisilleen uusia maatalousmyönnytyksiä. Näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä. 3) Eurooppa-sopimuksen maataloustuotteiden etuusjärjestelyn parannuksista määrättiin ensimmäistä kertaa pöytäkirjassa Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta 10 yhteisön viimeisimmän laajentumisen ja GATTin Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi. 4) Kaksi maataloustuotteiden kauppamyönnytysten neuvottelukierrosta saatiin päätökseen 8 päivänä toukokuuta 2000 ja 4 päivänä huhtikuuta ) Neuvosto päätti asetuksen (EY) N:o 1362/ nojalla soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen Euroopan yhteisön myönnytyksiä, jotka johtuvat vuosien 2000 ja 2002 neuvottelukierroksen tuloksista, ja Latvian tasavallan hallitus puolestaan antoi tuontitulleja, tariffikiintiötä ja yhteisöstä peräisin oleviin maataloustuotteisiin sovellettavasta tuonnin ja tietojen lisävalvontajärjestelyjä koskevan lain soveltaakseen myös 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen vastaavia Latvian myönnytyksiä EYVL L 26, , s. 3. EYVL L 317, , s. 1. EYVL L 198, , s. 13. Latvijas Vestnesis (Latvian virallinen lehti) nro 97,

11 6) Edellä mainitut myönnytykset korvataan tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä siinä määrätyillä myönnytyksillä, OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 1 artikla Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan Eurooppasopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa liitteissä Va, X ja XI määrätyt järjestelyt tämän pöytäkirjan liitteissä A(a) ja A(b) vahvistetuilla Latvian tasavallasta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevilla järjestelyillä ja tämän pöytäkirjan liitteissä B(a) ja B(b) vahvistetuilla yhteisöstä peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden tuontia Latvian tasavaltaan koskevilla järjestelyillä. 2 artikla Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa. Tämä pöytäkirja on erottamaton osa Eurooppa-sopimusta. 3 artikla Yhteisö ja Latvian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi. 4 artikla Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet menettelyiden päätökseen saattamisesta 3 artiklan mukaisesti. Tariffikiintiöiden alaiset tuotemäärät, jotka luovutetaan asetuksen (EY) N:o 1362/2002 liitteessä C(b) ja tuontitulleja, tariffikiintiötä ja yhteisöstä peräisin oleviin maataloustuotteisiin sovellettavasta tuonnin ja tietojen lisävalvontajärjestelyjä koskevan Latvian lain liitteessä 2 säädettyjen myönnytysten mukaisesti vapaaseen liikkeeseen 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen, on luettava kokonaisuudessaan liitteenä olevan pöytäkirjan liitteissä A(b) ja B(b) tarkoitettuihin määriin, lukuun ottamatta määriä, joiden tuontitodistukset on myönnetty ennen 1 päivää heinäkuuta artikla Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. 11

12 Tehty Brysselissä Euroopan yhteisön puolesta Latvian tasavallan puolesta 12

13 LIITE A(a) Seuraavia Latvian alkuperätuotteita saadaan tuoda yhteisöön tullitta rajoittamaton määrä (kannettava tulli 0 prosenttia MFN:stä) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1)

14 (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) Kuten tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6 päivänä elokuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001 määritellään (EYVL L 279, , s. 1). 14

15 LIITE A(b) Seuraavien Latvian alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittavia myönnytyksiä (MFN = suosituimmuustulli) CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on enintään 80 kg Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on yli 80 kg, mutta enintään 300 kg ex Hiehot ja lehmät (ei kuitenkaan teuraseläimet), jotka ovat seuraavia vuoristorotuja: harmaa, ruskea, keltainen, laikullinen simmental ja pinzgau Kannettava tulli (% MFN:stä) (2) VUOTUI- MÄÄRÄ eläintä eläintä 6% arvotulli eläintä VUOTUI- KASVU alkaen Erityissäännökset 0 (3) 0 (3) 0 (4) 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty vapaa (8) Jäädytetty naudanliha Nautaeläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, pallealiha ja kuveliha Nautaeläinten muut syötävät osat, jäädytetyt, muut, pallealiha ja kuveliha Naudanliha, suolattu, suolavedessä tai savustettu Naudan pallea- ja kuveliha Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut syötävä jauho ja jauhe Muut valmisteet ja säilykkeet naudanlihasta tai muista naudanosista ex 0203 Kotieläimenä pidettävän sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , , , kuuluvat ex 0207 Elävät lampaat, enintään vuoden ikäiset karitsat Elävät lampaat, muut Elävät vuohet, muut Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty Syötäväksi tarkoitettu luullinen lampaan- ja vuohenliha Syötäväksi tarkoitettu luuton lampaan- ja vuohenliha Muut syötävät lampaan- ja vuohenosat Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , , , , , , , kuuluvat 0401 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 0402 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä Jogurtti, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää ja kaakaota sisältämätön Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, muut Uudelleen yhdistetty (recombined) voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia Heravoi Voi, muut Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia Muut maidosta saadut rasvat ja öljy vapaa (5) (8) vapaa rajoittamaton (8) vapaa (8) vapaa (8) vapaa (8) vapaa (8) vapaa (8) 0406 Juusto ja juustoaine vapaa (8) 15

16 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli (% MFN:stä) (2) VUOTUI- MÄÄRÄ VUOTUI- KASVU alkaen Erityissäännökset Luonnonhunaja vapaa ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa vapaa (7) (8) Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty vapaa Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali, muut vapaa ex Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, muut vapaa Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut vapaa (7) Jäädytetyt perunat Kuivatut porkkanat, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut vapaa ex Jäädytetyt tai kuivatut maa-artisokat vapaa Syötäviksi tarkoitetut tuoreet viinirypäleet vapaa rajoittamaton (7) Tuoreet omenat vapaa (7) (8) Tuoreet päärynät (ei kuitenkaan päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa ) vapaa rajoittamaton (7) Tuoreet kirsikat vapaa rajoittamaton (7) Tuoreet luumut vapaa rajoittamaton (7) ex Tuoreet mansikat, tullattaessa vapaa rajoittamaton (6) Tuoreet vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat vapaa rajoittamaton (6) Tuoreet musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset vapaa rajoittamaton (6) Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta (6) sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta vapaa rajoittamaton (6) sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia Jäädytetyt mansikat, muut vapaa rajoittamaton (6) Jäädytetyt vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt vadelmat vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt mustaherukat vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt punaherukat vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt mustaherukat ja mulperinmarjat vapaa rajoittamaton (6) Muut, jäädytetyt vapaa rajoittamaton (6) Durumvehnä Kylvämiseen tarkoitettu spelttivehnä Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja Muut Hienot durumvehnäjauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä saadut hienot jauhot Hienot vehnän ja rukiin sekajauhot Durumvehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Vehnäpelletit vapaa (8) vapaa (8) Ruis vapaa (8) Hienot ruisjauhot vapaa (8) Rukiista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ruispelletit Ohra vapaa (8) Hienot ohrajauhot Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ohrapelletit vapaa (8) 16

17 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli (% MFN:stä) (2) VUOTUI- MÄÄRÄ VUOTUI- KASVU alkaen Erityissäännökset Kaura vapaa (8) ex 1104 Hienot kaurajauhot Kaurasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Kaurapelletit Viljanjyvät, muulla tavalla käsitellyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin ja kuuluvat vapaa (8) vapaa Perunatärkkelys vapaa Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai vapaa (8) verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Kinkku ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Lapa ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Muut, myös sekoitukset Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan tai kanan lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan, ei kuitenkaan kanan tai kalkkunan, lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet vapaa (8) 1703 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi vapaa rajoittamaton (8) ex 2001 Kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvien osat, etikan tai vapaa etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , ja kuuluvat ex 2005 Muut kasvikset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla vapaa valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät, ei kuitenkaan CN-koodeihin , ja kuuluvat Omenamehu, brix-arvo enintään 20 vapaa ex Omenamehu, brix-arvo yli 20, ei kuitenkaan CN-koodiin ja kuuluvat vapaa (1) Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, etuusmenettely määritetään tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön perusteella, ja tavaran kuvauksena olevaa nimiketekstiä pidetään ainoastaan ohjeellisena. Kun CN-koodin edellä on "ex", sovellettava etuusmenettely määritetään sekä CN-koodin että sitä vastaavan kuvauksen sisällön perusteella. (2) Jos vähimmäissuosituimmuustulli on olemassa, kannettava vähimmäistulli on yhtä suuri kuin vähimmäissuosituimmuustulli kerrottuna tässä sarakkeessa mainitulla prosenttimäärällä. (3) Tämän tuotteen kiintiö avataan Bulgarialle, Tšekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Romanialle ja Slovakialle. Jos kotieläiminä pidettävien elävien nautaeläinten tuonti yhteisöön saattaa tiettynä vuotena ylittää eläintä, yhteisö voi toteuttaa tarvittavat hallintotoimenpiteet markkinoidensa suojaamiseksi, sen estämättä, mitä sopimuksessa mahdollisesti määrätyistä muista oikeuksista johtuu. (4) Tämän tuotteen kiintiö avataan Bulgarialle, Tšekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Romanialle ja Slovakialle. (5) Tullille erikseen esitettäviä sisäfileitä lukuun ottamatta. (6) Tämän liitteen liitteessä olevia vähimmäistuontihintaa koskevia järjestelyjä sovelletaan. (7) Alennusta sovelletaan ainoastaan tullin arvo-osaan. (8) Tätä myönnytystä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukea. 17

18 LIITE Liitteeseen A(b) Tiettyjen jalostettaviksi tarkoitettujen pehmeiden hedelmien vähimmäistuontihintaa koskevat järjestelyt 1) Vähimmäistuontihinnat vahvistetaan seuraaville Latviasta peräisin oleville jalostettaviksi tarkoitetuille tuotteille: CN-koodi Tavaran kuvaus Vähimmäistuontihinta (euroa/nettotonni) ex Tuoreet mansikat, jalostettaviksi tarkoitetut 514 ex Tuoreet mustaherukat, jalostettaviksi tarkoitetut 385 ex Tuoreet punaherukat, jalostettaviksi tarkoitetut 233 ex Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus yli 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät 750 ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus yli 13 painoprosenttia: muut Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: muut Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: muut Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut Jäädytetyt mustaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: ilman varsia Jäädytetyt mustaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut Jäädytetyt punaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: ilman varsia Jäädytetyt punaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut

19 2) Edellä olevan 1 kohdan mukaisia vähimmäistuontihintoja noudatetaan lähetyskohtaisesti. Jos tulli-ilmoituksessa mainittu arvo on alempi kuin vähimmäistuontihinta, kannetaan tasoitustulli, joka on vähimmäistuontihinnan ja tulliilmoituksessa mainitun arvon välisen erotuksen suuruinen. 3) Jos näyttää siltä, että tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen tuontihinnat saattavat laskea lähitulevaisuudessa vähimmäistuontihinnan alapuolelle, Euroopan komissio ilmoittaa asiasta Latvian viranomaisille, jotta ne voisivat korjata tilanteen. 4) Assosiaationeuvosto tutkii joko yhteisön tai Latvian pyynnöstä järjestelmän toimintaa tai tarkistaa vähimmäistuontihintojen tason. Assosiaationeuvosto tekee tarvittaessa tarvittavat päätökset. 5) Kaupan kehityksen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä kaikkien osapuolten keskinäisen edun vuoksi voidaan järjestää neuvottelut kolme kuukautta ennen kunkin markkinointivuoden alkamista Euroopan yhteisössä. Nämä neuvottelut käydään asianomaisten tuotteiden osalta Euroopan komission ja asianomaisten eurooppalaisten tuottajaorganisaatioiden kesken ja toisaalta kaikkien assosioituneiden viejämaiden viranomais-, tuottaja- ja viejäjärjestöjen kesken. Neuvottelujen aikana keskustellaan pehmeiden hedelmien markkinatilanteesta sekä erityisesti tuotantoennusteista, varastotilanteesta, hintakehityksestä ja mahdollisesta markkinakehityksestä ja mahdollisuuksista mukauttaa tarjonta kysyntään. 19

20 LIITE B(a) Seuraavia yhteisön alkuperätuotteita saadaan tuoda Latvian tasavaltaan tullitta rajoittamaton määrä (kannettava tulli 0 prosenttia MFN:stä) CN-koodi CN-koodi CN-koodi CN-koodi CN-koodi

21 CN-koodi CN-koodi CN-koodi CN-koodi

22 LIITE B(b) Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Latvian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittavia myönnytyksiä CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ muut, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat 24 rajoittamaton paino alle 50 kg 36 rajoittamaton paino vähintään 50 kg: 36 rajoittamaton KASVU alkaen Erityis säännö kset karitsat (enintään vuoden ikäiset) vapaa rajoittamaton (2) muut 0204 Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CN-koodin kuuluvat luullinen luuton lammasta tai vuohta muut 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty vapaa (2) 0202 Jäädytetty naudanliha nautaa ex 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluva 24 rajoittamaton luuton 30 rajoittamaton 0202 Jäädytetty naudanliha 24 rajoittamaton maksa vapaa (2) pallea- ja kuveliha muut kieli maksa pallea- ja kuveliha muut luullinen luuton pallea- ja kuveliha ex 0203 Sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CNkoodeihin , , , , , kuuluva vapaa (2) 0204 Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty 80 % MFN:stä rajoittamaton farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen sikaa, tuore tai jäähdytetty maksa: muut: 22

23 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) 0207 Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt ex 0207 Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ KASVU alkaen Erityis säännö kset vapaa (2) 24 rajoittamaton jäädytetyt palat ja muut eläimenosat 20 rajoittamaton 0208 Muu liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin ja kuuluvat 0209 Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva ja siipikarjanrasva (sulattamaton), tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu 12 rajoittamaton kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset 12 rajoittamaton kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat: 12 rajoittamaton muut: 12 rajoittamaton naudanlihaa: 12 rajoittamaton hevosta, suolattu, suolavedessä tai kuivattu 12 rajoittamaton luullinen 12 rajoittamaton luuton 12 rajoittamaton maksa 12 rajoittamaton muut 12 rajoittamaton pallea- ja kuveliha 12 rajoittamaton lammasta tai vuohta 12 rajoittamaton 0401 Maito ja kerma, tiivistämätön tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 0401 Maito ja kerma, tiivistämätön tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 0402 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat vapaa (2) 24 rajoittamaton vapaa (2) jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia -- lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön rajoittamaton rajoittamaton muut, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat 12 rajoittamaton lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 24 rajoittamaton muut: 24 rajoittamaton enintään 3 painoprosenttia vapaa (2) yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia enintään 3 painoprosenttia yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia enintään 1,5 painoprosenttia yli 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia yli 27 painoprosenttia enintään 1,5 painoprosenttia 23

24 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) yli 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia yli 27 painoprosenttia enintään 3 painoprosenttia yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia enintään 3 painoprosenttia yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia 0404 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; maidon luonnollisia ainesosia sisältävät tuotteet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat 0404 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; maidon luonnollisia ainesosia sisältävät tuotteet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ KASVU alkaen Erityis säännö kset (2) 10 rajoittamaton tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg vapaa (2) muut uudelleen yhdistetty (recombined) voi heravoi muut rasvapitoisuus yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia muut Voi: 29 rajoittamaton rasvapitoisuus yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia muut: Juusto ja juustoaine vapaa (2) kalkkunaa tai hanhea 0 rajoittamaton muut muut muut muut 10 rajoittamaton nestemäiset muut, myös jäädytetyt muut muut Luonnonhunaja 10 rajoittamaton 24

25 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut 10 rajoittamaton silmuttomat ja varttamattomat sienirihmasto kukkivat kasvit nupullisina tai kukkivina, ei kuitenkaan kaktukset ruusut: ex tullattaessa rajoittamaton ex tullattaessa ,5 4, neilikat ex tullattaessa ex tullattaessa , krysanteemit ex tullattaessa rajoittamaton ex tullattaessa ,5 2,8 ex muut, ei kuitenkaan liljat ja freesiat, tullattaessa rajoittamaton ex liljat, tullattaessa rajoittamaton ex freesiat, tullattaessa rajoittamaton 10 KASVU alkaen Erityis säännö kset Perunat, tuoreet tai jäähdytetyt: - siemenet - muut vapaa rajoittamaton ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa vapaa (2) ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt: - tullattaessa tullattaessa tullattaessa tullattaessa rajoittamaton rajoittamaton rajoittamaton rajoittamaton purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset 10 rajoittamaton 0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali 0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactua sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.) rajoittamaton Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret - porkkanat ja nauriit - muut rajoittamaton

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 5.10.2005 KOM(2005) 471 lopullinen 2005/0199 (ACC) 2005/0200 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Japanin välillä

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.01.2001 KOM(2001) 23 lopullinen 2001/0020 (ACC) Luonnos NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 :n ja liitteen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 963. Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 :n ja liitteen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1996 N:o 963 967 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 :n ja liitteen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.5.23 KOM(23)26 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2007/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 742 lopullinen 2006/0261 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eräiden viljojen tuontitullien väliaikaisesta suspendoinnista markkinointivuonna 2007/2008

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) L 63/2 Euroopan unionin virallinen lehti 10.3.2011 ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 230/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevia

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SOPIMUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN

SOPIMUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN SOPIMUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN EEE/BG/RO/fi 1 EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 530 N:o 178 N:o 178 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.8.24 KOM(24) 567 lopullinen 24/193 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteisiin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Alaviitteet. Tullin määrä on erotus, joka saadaan vähentämällä 120 eurosta tonnia kohti nettohinta vapaasti yhteisön rajalla

Alaviitteet. Tullin määrä on erotus, joka saadaan vähentämällä 120 eurosta tonnia kohti nettohinta vapaasti yhteisön rajalla Alaviitteet CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 CD 024 CD 026 CD 028 CD 029 CD 030 CD 060 CD 061 Tämän tariffikiintiöedun saaminen edellyttää, että esitetään

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön L 328/50 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Neuvoston asetus elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT. a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201-0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT. a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201-0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina; 2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT Huomautus. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 020-0208 tai 020, ihmisravinnoksi soveltumattomina; b) eläinten suolet,

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA IV. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 09.03.2001 KOM(2001) 128 lopullinen 2001/0067 (ACC) OSA IV Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Unkarin tasavallan osallistumista Kulttuuri

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 216 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 216/91 (NLE) 614/16 ADD 4 WTO 9 SERVICES 4 COLAC 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 4. huhtikuuta 216 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.3.2008 KOM(2008) 139 lopullinen 2008/0057 (AVC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus-

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN OSA PERIAATTEET 1 ARTIKLA

ENSIMMÄINEN OSA PERIAATTEET 1 ARTIKLA ASIAKIRJA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Venäjän asettamien pakotteiden sisältö 15.8.2014

Venäjän asettamien pakotteiden sisältö 15.8.2014 Venäjän tuontikiellon vaikutukset ja jatkotoimet (Sisältää tausta-aineistoa) Pohjois-Karjalan kansanedustajat Marita ja Asko Miettisen maitotilalla Joensuussa 15.8.2014 MTK Pohjois-Karjala Venäjän asettamien

Lisätiedot