EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi (komission esittämä)

2 PERUSTELUT 1. Neuvosto valtuutti komission 30. maaliskuuta 1999 aloittamaan neuvottelut uusista keskinäisistä maatalousmyönnytyksistä Euroopan yhteisön ja assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisten Eurooppa-sopimusten mukaisesti. 2. Liittymisprosessin yhteydessä Latvian tasavallan kanssa käydyt neuvottelut perustuivat Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohtaan. Kyseisessä artiklassa määrätään, että yhteisö ja Latvia tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuote tuotteelta järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuutta antaa toisilleen uusia myönnytyksiä, ottaen huomioon maataloustuotteiden keskinäisen kauppansa määrän, kyseisten tuotteiden erityisen herkkyyden, yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan säännöt ja maatalouden aseman Latvian kansantaloudessa. 3. Neuvoston neuvotteluohjeiden mukaan neuvottelujen olisi johdettava Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä assosioituneiden maiden välisten etujen oikeudenmukaiseen tasapainoon sekä tuonnissa että viennissä. Näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä 4 päivänä huhtikuuta Komission ja Latvian välisten maatalousmyönnytysten lisäämistä koskevien neuvottelujen tulokset edellyttävät eräiden maataloustuotteiden kaupan välitöntä, täysimääräistä ja vastavuoroista vapauttamista. Sovittiin myös uusien tariffikiintiöiden avaamisesta eräillä aloilla ja eräiden jo olemassaolevien kiintiöiden lisäämisestä. 5. Molemmat sopimuspuolet ovat panneet täytäntöön neuvottelujen tulokset autonomisina toimenpiteinä 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Yhteisö pani autonomiset toimenpiteet täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1362/2002. Latvian tasavalta hyväksyi ja pani täytäntöön vastaavat lainsäädännölliset toimenpiteet. 6. Tämä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskeva pöytäkirja korvaa edellä mainitut autonomiset siirtymätoimenpiteet päivänä, jona pöytäkirja tulee voimaan. 2

3 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa, ottaa huomioon komission ehdotuksen 1, sekä katsoo seuraavaa: 1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa 2 määrätään tietyistä vastavuoroisista myönnytyksistä eräiden maataloustuotteiden osalta. 2) Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohdassa määrätään, että yhteisö ja Latvia tarkastelevat tuote tuotteelta järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia antaa toisilleen lisämyönnytyksiä. 3) Latvian kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen etuusjärjestelyjen ensimmäisistä parannuksista määrätään Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset, huomioon ottamiseksi tehdyssä pöytäkirjassa, joka hyväksyttiin päätöksellä 99/790/EY 3. 4) Maataloustuotteiden kaupan vapauttamista koskeneiden, vuonna 2000 päättyneiden neuvottelujen seurauksena määrättiin myös etuusjärjestelyjen parantamisesta. Yhteisö pani ne täytäntöön 1 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Latvian Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta annetulla asetuksella (EY) N:o EYVL C EYVL L 26, , s. 3. EYVL L 317, , s. 1. 3

4 2341/ Etuusjärjestelyjen toista mukautusta ei ole vielä sisällytetty Eurooppasopimukseen lisäpöytäkirjana. 5) Latvian Eurooppa-sopimuksen etuusjärjestelyjen lisäparannuksia koskevat neuvottelut saatiin päätökseen 4 päivänä huhtikuuta Molemmat sopimuspuolet ovat panneet täytäntöön neuvottelujen tulokset autonomisina toimenpiteinä 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Yhteisö pani autonomiset toimenpiteet täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1362/ Latvian tasavalta hyväksyi ja pani täytäntöön vastaavat lainsäädännölliset toimenpiteet. 6) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskeva Eurooppa-sopimuksen uusi lisäpöytäkirja (jäljempänä 'pöytäkirja') olisi hyväksyttävä sopimuspuolten välisten maataloustuotteiden kauppaa koskevien myönnytysten kodifioimiseksi, vuosina 2000 ja 2002 päätökseen saatettujen neuvottelujen tulokset mukaan luettuina. 7) Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 6 kodifioidaan hallintosäännöt niiden tariffikiintiöiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten päivämäärien kronologisessa järjestyksessä. Eräitä tämän päätöksen mukaisia tariffikiintiöitä olisi siksi hallinnoitava kyseisiä sääntöjä noudattaen. 8) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muut toimenpiteet olisi toteutettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/468/EY 7 säädettyä hallintokomiteamenettelyä noudattaen. 9) Edellä mainittujen neuvottelujen seurauksena asetus (EY) N:o 1362/2002 ei enää ole sisällöllisesti tarpeen, joten se olisi kumottava, ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Hyväksytään yhteisön nimissä liitteenä oleva Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioonottamiseksi tehty pöytäkirja. 2 artikla Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa tämä pöytäkirja yhteisöä sitovasti, ja antaa pöytäkirjan 4 artiklassa määrätty ilmoitus EYVL L 271, , s. 7. EYVL L 198, , s. 13. EYVL L 253, , s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2002 (EYVL L 68, , s. 11). EYVL L 184, , s

5 3 artikla 1. Tämän päätöksen tullessa voimaan tämän päätöksen liitteenä olevan pöytäkirjan liitteissä määrätyt järjestelyt korvaavat Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa liitteissä Va, X ja XI mainitut järjestelyt. 2. Komissio antaa pöytäkirjan soveltamista koskevat säännöt 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 4 artikla Komissio voi muuttaa tämän päätöksen liitteessä oleville tariffikiintiöille annettuja järjestysnumeroita 5 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumero on suurempi kuin , hallinnoi komissio asetuksen (ETY) N:o 2454/ a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti. 5 artikla 1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1766/ artiklalla perustettu vilja-alan hallintokomitea tai tarvittaessa muiden maatalousalan yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen asetusten asianomaisilla säännöksillä perustettu komitea. 2. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi. 6 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 1362/2002, kun pöytäkirja tulee voimaan. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 8 EYVL L 181, , s

6 LIITE Latviasta peräisin olevia tuotteita koskevien EU:n tariffikiintiöiden järjestysnumerot (4 artiklassa tarkoitetut) Kiintiön järjestys numero CN-koodi Tavaran kuvaus Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on enintään 80 kg Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on yli 80 kg, mutta enintään 300 kg ex Hiehot ja lehmät (ei kuitenkaan teuraseläimet), jotka ovat seuraavia vuoristorotuja: harmaa, ruskea, keltainen, laikullinen simmental ja pinzgau Naudanliha, tuore tai jäähdytetty Jäädytetty naudanliha Nautaeläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, pallealiha ja kuveliha Nautaeläinten muut syötävät osat, jäädytetyt, muut, pallealiha ja kuveliha Naudanliha, suolattu tai suolavedessä, kuivattu tai savustettu Nautaeläinten pallealiha ja kuveliha Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut syötävä jauho ja jauhe Muut valmisteet ja säilykkeet naudanlihasta tai muista naudanosista ex 0203 Kotieläimenä pidettävän sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CNkoodeihin , , , , , kuuluvat ex0207 Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut syötävät osa, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , , , , , , , kuuluvat Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä Juusto ja juustoaine Luonnonhunaja Jogurtti, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää ja kaakaota sisältämätön Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, muut Uudelleen yhdistetty (recombined) voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia Heravoi Voi, muut Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia Muut maidosta saadut rasvat ja öljy ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali, muut ex Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, muut 6

7 Kiintiön järjestys numero CN-koodi Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut Jäädytetyt perunat Tavaran kuvaus Kuivatut porkkanat, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut ex Jäädytetyt tai kuivatut maa-artisokat Tuoreet omenat Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia Ruis Ohra Kaura Durumvehnä Kylvämiseen tarkoitettu spelttivehnä Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja Muut Hienot durumvehnäjauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä saadut hienot jauhot Hienot vehnän ja rukiin sekajauhot Durumvehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Vehnäpelletit Hienot ruisjauhot Rukiista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ruispelletit Hienot ohrajauhot Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ohrapelletit Hienot kaurajauhot Kaurasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Kaurapelletit ex 1104 Viljanjyvät, muulla tavalla käsitellyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin ja kuuluvat Perunatärkkelys Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Kinkku ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Lapa ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Muut, myös sekoitukset 7

8 Kiintiön järjestys numero CN-koodi Tavaran kuvaus Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan tai kanan lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan, ei kuitenkaan kanan tai kalkkunan, lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet ex 2001 Kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvien osat, etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , ja kuuluvat ex 2005 Muut kasvikset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät, ei kuitenkaan CN-koodeihin , ja kuuluvat Omenamehu, brix-arvo enintään ex Omenamehu, brix-arvo yli 20, ei kuitenkaan CN-koodiin ja kuuluvat 8

9 1. BUDJETTIKOHTA: Luku 10 - Maatalousmaksut Luvut B1-1 ja B1-2 RAHOITUSSELVITYS FF/02/28711 PÄIVÄYS: MÄÄRÄRAHAT: 1 121,7 milj. euroa milj. euroa 2. TOIMENPITEEN NIMI: Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 3. OIKEUSPERUSTA: EY:n perustamissopimuksen 133 artikla 4. TOIMENPITEEN TAVOITE: Lisätä maatalousmyönnytyksiä yhteisön ja Latvian tasavallan välillä. 5. VAIKUTUKSET TALOUSARVIOON (A) 5.0 MENOT - EY:N TALOUSARVIOSTA (TUET/INTERVENTIOT) - KANSALLISISTA TALOUSARVIOISTA - MUUT 5.1 TULOT - EY:N OMAT VARAT (MAKSUT TULLIT) - KANSALLISELLA TASOLLA 12 KUUKAUDEN JAKSO (milj. euroa) - - KULUVA VARAINHOI- TOVUOSI 2002 (milj. euroa) SEURAAVA VARAIN- HOITOVUOSI 2003 (milj. euroa) MENOARVIO TULOARVIO LASKUTAPA: 6.0 MAHDOLLISUUS RAHOITUKSEEN TOTEUTETTAVANA OLEVAN TALOUSARVION KYSEISEEN LUKUUN OTETUISTA MÄÄRÄRAHOISTA KYLLÄ/EI 6.1 MAHDOLLISUUS RAHOITUKSEEN TOTEUTETTAVANA OLEVAN TALOUSARVION LUKUJEN VÄLISILLÄ SIIRROILLA KYLLÄ/EI 6.2 LISÄTALOUSARVION TARVE KYLLÄ/EI 6.3 MYÖHEMPIIN TALOUSARVIOIHIN OTETTAVAT MÄÄRÄRAHAT? KYLLÄ/EI HUOMAUTUKSIA: (A) Ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1362/2002 rahoitusselvitys - - 9

10 PÖYTÄKIRJA Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä 'yhteisö' ja LATVIAN TASAVALTA katsovat seuraavaa: 1) Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta (jäljempänä 'Eurooppa-sopimus') allekirjoitettiin Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 1995 ja se tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta ) Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohdassa määrätään, että yhteisö ja Latvian tasavalta tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuote tuotteelta järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia antaa toisilleen uusia maatalousmyönnytyksiä. Näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä. 3) Eurooppa-sopimuksen maataloustuotteiden etuusjärjestelyn parannuksista määrättiin ensimmäistä kertaa pöytäkirjassa Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta 10 yhteisön viimeisimmän laajentumisen ja GATTin Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi. 4) Kaksi maataloustuotteiden kauppamyönnytysten neuvottelukierrosta saatiin päätökseen 8 päivänä toukokuuta 2000 ja 4 päivänä huhtikuuta ) Neuvosto päätti asetuksen (EY) N:o 1362/ nojalla soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen Euroopan yhteisön myönnytyksiä, jotka johtuvat vuosien 2000 ja 2002 neuvottelukierroksen tuloksista, ja Latvian tasavallan hallitus puolestaan antoi tuontitulleja, tariffikiintiötä ja yhteisöstä peräisin oleviin maataloustuotteisiin sovellettavasta tuonnin ja tietojen lisävalvontajärjestelyjä koskevan lain soveltaakseen myös 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen vastaavia Latvian myönnytyksiä EYVL L 26, , s. 3. EYVL L 317, , s. 1. EYVL L 198, , s. 13. Latvijas Vestnesis (Latvian virallinen lehti) nro 97,

11 6) Edellä mainitut myönnytykset korvataan tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä siinä määrätyillä myönnytyksillä, OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 1 artikla Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan Eurooppasopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa liitteissä Va, X ja XI määrätyt järjestelyt tämän pöytäkirjan liitteissä A(a) ja A(b) vahvistetuilla Latvian tasavallasta peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden tuontia yhteisöön koskevilla järjestelyillä ja tämän pöytäkirjan liitteissä B(a) ja B(b) vahvistetuilla yhteisöstä peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden tuontia Latvian tasavaltaan koskevilla järjestelyillä. 2 artikla Tämän pöytäkirjan liitteet ovat sen erottamaton osa. Tämä pöytäkirja on erottamaton osa Eurooppa-sopimusta. 3 artikla Yhteisö ja Latvian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi. 4 artikla Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet menettelyiden päätökseen saattamisesta 3 artiklan mukaisesti. Tariffikiintiöiden alaiset tuotemäärät, jotka luovutetaan asetuksen (EY) N:o 1362/2002 liitteessä C(b) ja tuontitulleja, tariffikiintiötä ja yhteisöstä peräisin oleviin maataloustuotteisiin sovellettavasta tuonnin ja tietojen lisävalvontajärjestelyjä koskevan Latvian lain liitteessä 2 säädettyjen myönnytysten mukaisesti vapaaseen liikkeeseen 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen, on luettava kokonaisuudessaan liitteenä olevan pöytäkirjan liitteissä A(b) ja B(b) tarkoitettuihin määriin, lukuun ottamatta määriä, joiden tuontitodistukset on myönnetty ennen 1 päivää heinäkuuta artikla Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. 11

12 Tehty Brysselissä Euroopan yhteisön puolesta Latvian tasavallan puolesta 12

13 LIITE A(a) Seuraavia Latvian alkuperätuotteita saadaan tuoda yhteisöön tullitta rajoittamaton määrä (kannettava tulli 0 prosenttia MFN:stä) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1)

14 (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) CN-koodi (1) Kuten tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6 päivänä elokuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001 määritellään (EYVL L 279, , s. 1). 14

15 LIITE A(b) Seuraavien Latvian alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittavia myönnytyksiä (MFN = suosituimmuustulli) CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on enintään 80 kg Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden elopaino on yli 80 kg, mutta enintään 300 kg ex Hiehot ja lehmät (ei kuitenkaan teuraseläimet), jotka ovat seuraavia vuoristorotuja: harmaa, ruskea, keltainen, laikullinen simmental ja pinzgau Kannettava tulli (% MFN:stä) (2) VUOTUI- MÄÄRÄ eläintä eläintä 6% arvotulli eläintä VUOTUI- KASVU alkaen Erityissäännökset 0 (3) 0 (3) 0 (4) 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty vapaa (8) Jäädytetty naudanliha Nautaeläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, pallealiha ja kuveliha Nautaeläinten muut syötävät osat, jäädytetyt, muut, pallealiha ja kuveliha Naudanliha, suolattu, suolavedessä tai savustettu Naudan pallea- ja kuveliha Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut syötävä jauho ja jauhe Muut valmisteet ja säilykkeet naudanlihasta tai muista naudanosista ex 0203 Kotieläimenä pidettävän sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , , , kuuluvat ex 0207 Elävät lampaat, enintään vuoden ikäiset karitsat Elävät lampaat, muut Elävät vuohet, muut Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty Syötäväksi tarkoitettu luullinen lampaan- ja vuohenliha Syötäväksi tarkoitettu luuton lampaan- ja vuohenliha Muut syötävät lampaan- ja vuohenosat Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , , , , , , , kuuluvat 0401 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 0402 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä Jogurtti, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön Kirnupiimä, juoksutettu maito ja kerma, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää ja kaakaota sisältämätön Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg Luonnollinen voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia, muut Uudelleen yhdistetty (recombined) voi, rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia Heravoi Voi, muut Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia Muut maidosta saadut rasvat ja öljy vapaa (5) (8) vapaa rajoittamaton (8) vapaa (8) vapaa (8) vapaa (8) vapaa (8) vapaa (8) 0406 Juusto ja juustoaine vapaa (8) 15

16 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli (% MFN:stä) (2) VUOTUI- MÄÄRÄ VUOTUI- KASVU alkaen Erityissäännökset Luonnonhunaja vapaa ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa vapaa (7) (8) Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty vapaa Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali, muut vapaa ex Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, muut vapaa Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut vapaa (7) Jäädytetyt perunat Kuivatut porkkanat, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, kokonaiset, paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut vapaa ex Jäädytetyt tai kuivatut maa-artisokat vapaa Syötäviksi tarkoitetut tuoreet viinirypäleet vapaa rajoittamaton (7) Tuoreet omenat vapaa (7) (8) Tuoreet päärynät (ei kuitenkaan päärynäsiiderin tai päärynämehun valmistukseen tarkoitetut, irtotavarana, tullattaessa ) vapaa rajoittamaton (7) Tuoreet kirsikat vapaa rajoittamaton (7) Tuoreet luumut vapaa rajoittamaton (7) ex Tuoreet mansikat, tullattaessa vapaa rajoittamaton (6) Tuoreet vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat vapaa rajoittamaton (6) Tuoreet musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset vapaa rajoittamaton (6) Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta (6) sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta vapaa rajoittamaton (6) sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia Jäädytetyt mansikat, muut vapaa rajoittamaton (6) Jäädytetyt vadelmat, mustaherukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt vadelmat vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt mustaherukat vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt punaherukat vapaa rajoittamaton (6) Muut jäädytetyt mustaherukat ja mulperinmarjat vapaa rajoittamaton (6) Muut, jäädytetyt vapaa rajoittamaton (6) Durumvehnä Kylvämiseen tarkoitettu spelttivehnä Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja Muut Hienot durumvehnäjauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä saadut hienot jauhot Hienot vehnän ja rukiin sekajauhot Durumvehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Tavallisesta vehnästä ja spelttivehnästä valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Vehnäpelletit vapaa (8) vapaa (8) Ruis vapaa (8) Hienot ruisjauhot vapaa (8) Rukiista valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ruispelletit Ohra vapaa (8) Hienot ohrajauhot Ohrasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Ohrapelletit vapaa (8) 16

17 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli (% MFN:stä) (2) VUOTUI- MÄÄRÄ VUOTUI- KASVU alkaen Erityissäännökset Kaura vapaa (8) ex 1104 Hienot kaurajauhot Kaurasta valmistetut rouheet ja karkeat jauhot Kaurapelletit Viljanjyvät, muulla tavalla käsitellyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin ja kuuluvat vapaa (8) vapaa Perunatärkkelys vapaa Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai vapaa (8) verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Kinkku ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Lapa ja sen palat Sian lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Muut, myös sekoitukset Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan tai kanan lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan, ei kuitenkaan kanan tai kalkkunan, lihasta, muista osista tai verestä tehdyt muut valmisteet ja säilykkeet vapaa (8) 1703 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi vapaa rajoittamaton (8) ex 2001 Kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvien osat, etikan tai vapaa etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin , , , ja kuuluvat ex 2005 Muut kasvikset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla vapaa valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät, ei kuitenkaan CN-koodeihin , ja kuuluvat Omenamehu, brix-arvo enintään 20 vapaa ex Omenamehu, brix-arvo yli 20, ei kuitenkaan CN-koodiin ja kuuluvat vapaa (1) Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, etuusmenettely määritetään tämän liitteen osalta CN-koodien sisällön perusteella, ja tavaran kuvauksena olevaa nimiketekstiä pidetään ainoastaan ohjeellisena. Kun CN-koodin edellä on "ex", sovellettava etuusmenettely määritetään sekä CN-koodin että sitä vastaavan kuvauksen sisällön perusteella. (2) Jos vähimmäissuosituimmuustulli on olemassa, kannettava vähimmäistulli on yhtä suuri kuin vähimmäissuosituimmuustulli kerrottuna tässä sarakkeessa mainitulla prosenttimäärällä. (3) Tämän tuotteen kiintiö avataan Bulgarialle, Tšekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Romanialle ja Slovakialle. Jos kotieläiminä pidettävien elävien nautaeläinten tuonti yhteisöön saattaa tiettynä vuotena ylittää eläintä, yhteisö voi toteuttaa tarvittavat hallintotoimenpiteet markkinoidensa suojaamiseksi, sen estämättä, mitä sopimuksessa mahdollisesti määrätyistä muista oikeuksista johtuu. (4) Tämän tuotteen kiintiö avataan Bulgarialle, Tšekille, Virolle, Unkarille, Latvialle, Liettualle, Puolalle, Romanialle ja Slovakialle. (5) Tullille erikseen esitettäviä sisäfileitä lukuun ottamatta. (6) Tämän liitteen liitteessä olevia vähimmäistuontihintaa koskevia järjestelyjä sovelletaan. (7) Alennusta sovelletaan ainoastaan tullin arvo-osaan. (8) Tätä myönnytystä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukea. 17

18 LIITE Liitteeseen A(b) Tiettyjen jalostettaviksi tarkoitettujen pehmeiden hedelmien vähimmäistuontihintaa koskevat järjestelyt 1) Vähimmäistuontihinnat vahvistetaan seuraaville Latviasta peräisin oleville jalostettaviksi tarkoitetuille tuotteille: CN-koodi Tavaran kuvaus Vähimmäistuontihinta (euroa/nettotonni) ex Tuoreet mansikat, jalostettaviksi tarkoitetut 514 ex Tuoreet mustaherukat, jalostettaviksi tarkoitetut 385 ex Tuoreet punaherukat, jalostettaviksi tarkoitetut 233 ex Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus yli 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät 750 ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus yli 13 painoprosenttia: muut Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: muut Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: muut Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: kokonaiset hedelmät Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut Jäädytetyt mustaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: ilman varsia Jäädytetyt mustaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut Jäädytetyt punaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: ilman varsia Jäädytetyt punaherukat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät: muut

19 2) Edellä olevan 1 kohdan mukaisia vähimmäistuontihintoja noudatetaan lähetyskohtaisesti. Jos tulli-ilmoituksessa mainittu arvo on alempi kuin vähimmäistuontihinta, kannetaan tasoitustulli, joka on vähimmäistuontihinnan ja tulliilmoituksessa mainitun arvon välisen erotuksen suuruinen. 3) Jos näyttää siltä, että tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen tuontihinnat saattavat laskea lähitulevaisuudessa vähimmäistuontihinnan alapuolelle, Euroopan komissio ilmoittaa asiasta Latvian viranomaisille, jotta ne voisivat korjata tilanteen. 4) Assosiaationeuvosto tutkii joko yhteisön tai Latvian pyynnöstä järjestelmän toimintaa tai tarkistaa vähimmäistuontihintojen tason. Assosiaationeuvosto tekee tarvittaessa tarvittavat päätökset. 5) Kaupan kehityksen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä kaikkien osapuolten keskinäisen edun vuoksi voidaan järjestää neuvottelut kolme kuukautta ennen kunkin markkinointivuoden alkamista Euroopan yhteisössä. Nämä neuvottelut käydään asianomaisten tuotteiden osalta Euroopan komission ja asianomaisten eurooppalaisten tuottajaorganisaatioiden kesken ja toisaalta kaikkien assosioituneiden viejämaiden viranomais-, tuottaja- ja viejäjärjestöjen kesken. Neuvottelujen aikana keskustellaan pehmeiden hedelmien markkinatilanteesta sekä erityisesti tuotantoennusteista, varastotilanteesta, hintakehityksestä ja mahdollisesta markkinakehityksestä ja mahdollisuuksista mukauttaa tarjonta kysyntään. 19

20 LIITE B(a) Seuraavia yhteisön alkuperätuotteita saadaan tuoda Latvian tasavaltaan tullitta rajoittamaton määrä (kannettava tulli 0 prosenttia MFN:stä) CN-koodi CN-koodi CN-koodi CN-koodi CN-koodi

21 CN-koodi CN-koodi CN-koodi CN-koodi

22 LIITE B(b) Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Latvian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittavia myönnytyksiä CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ muut, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat 24 rajoittamaton paino alle 50 kg 36 rajoittamaton paino vähintään 50 kg: 36 rajoittamaton KASVU alkaen Erityis säännö kset karitsat (enintään vuoden ikäiset) vapaa rajoittamaton (2) muut 0204 Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CN-koodin kuuluvat luullinen luuton lammasta tai vuohta muut 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty vapaa (2) 0202 Jäädytetty naudanliha nautaa ex 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluva 24 rajoittamaton luuton 30 rajoittamaton 0202 Jäädytetty naudanliha 24 rajoittamaton maksa vapaa (2) pallea- ja kuveliha muut kieli maksa pallea- ja kuveliha muut luullinen luuton pallea- ja kuveliha ex 0203 Sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan CNkoodeihin , , , , , kuuluva vapaa (2) 0204 Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty 80 % MFN:stä rajoittamaton farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen sikaa, tuore tai jäähdytetty maksa: muut: 22

23 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) 0207 Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt ex 0207 Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ KASVU alkaen Erityis säännö kset vapaa (2) 24 rajoittamaton jäädytetyt palat ja muut eläimenosat 20 rajoittamaton 0208 Muu liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, ei kuitenkaan CN-koodeihin ja kuuluvat 0209 Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva ja siipikarjanrasva (sulattamaton), tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu 12 rajoittamaton kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset 12 rajoittamaton kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat: 12 rajoittamaton muut: 12 rajoittamaton naudanlihaa: 12 rajoittamaton hevosta, suolattu, suolavedessä tai kuivattu 12 rajoittamaton luullinen 12 rajoittamaton luuton 12 rajoittamaton maksa 12 rajoittamaton muut 12 rajoittamaton pallea- ja kuveliha 12 rajoittamaton lammasta tai vuohta 12 rajoittamaton 0401 Maito ja kerma, tiivistämätön tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 0401 Maito ja kerma, tiivistämätön tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 0402 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat vapaa (2) 24 rajoittamaton vapaa (2) jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia -- lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön rajoittamaton rajoittamaton muut, ei kuitenkaan CN-koodiin kuuluvat 12 rajoittamaton lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön 24 rajoittamaton muut: 24 rajoittamaton enintään 3 painoprosenttia vapaa (2) yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia enintään 3 painoprosenttia yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia enintään 1,5 painoprosenttia yli 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia yli 27 painoprosenttia enintään 1,5 painoprosenttia 23

24 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) yli 1,5 mutta enintään 27 painoprosenttia yli 27 painoprosenttia enintään 3 painoprosenttia yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia enintään 3 painoprosenttia yli 3 mutta enintään 6 painoprosenttia yli 6 painoprosenttia 0404 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; maidon luonnollisia ainesosia sisältävät tuotteet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat 0404 Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; maidon luonnollisia ainesosia sisältävät tuotteet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muualle kuulumattomat Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ KASVU alkaen Erityis säännö kset (2) 10 rajoittamaton tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg vapaa (2) muut uudelleen yhdistetty (recombined) voi heravoi muut rasvapitoisuus yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia muut Voi: 29 rajoittamaton rasvapitoisuus yli 75 mutta alle 80 painoprosenttia muut: Juusto ja juustoaine vapaa (2) kalkkunaa tai hanhea 0 rajoittamaton muut muut muut muut 10 rajoittamaton nestemäiset muut, myös jäädytetyt muut muut Luonnonhunaja 10 rajoittamaton 24

25 CN-koodi Tavaran kuvaus (1) Kannettava tulli arvotulli (%) MÄÄRÄ rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut 10 rajoittamaton silmuttomat ja varttamattomat sienirihmasto kukkivat kasvit nupullisina tai kukkivina, ei kuitenkaan kaktukset ruusut: ex tullattaessa rajoittamaton ex tullattaessa ,5 4, neilikat ex tullattaessa ex tullattaessa , krysanteemit ex tullattaessa rajoittamaton ex tullattaessa ,5 2,8 ex muut, ei kuitenkaan liljat ja freesiat, tullattaessa rajoittamaton ex liljat, tullattaessa rajoittamaton ex freesiat, tullattaessa rajoittamaton 10 KASVU alkaen Erityis säännö kset Perunat, tuoreet tai jäähdytetyt: - siemenet - muut vapaa rajoittamaton ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt, tullattaessa vapaa (2) ex Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt: - tullattaessa tullattaessa tullattaessa tullattaessa rajoittamaton rajoittamaton rajoittamaton rajoittamaton purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset 10 rajoittamaton 0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali 0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactua sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.) rajoittamaton Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret - porkkanat ja nauriit - muut rajoittamaton

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 5.10.2005 KOM(2005) 471 lopullinen 2005/0199 (ACC) 2005/0200 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Japanin välillä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 313/52 Euroopan unionin virallinen lehti 28.11.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Israelista peräisin

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.01.2001 KOM(2001) 23 lopullinen 2001/0020 (ACC) Luonnos NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 641 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

LIITE. liite asiakirjaan. Ehdotus

LIITE. liite asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 76 final ANNEX 1 LIITE Luonnos henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE IV EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 963. Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 :n ja liitteen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 963. Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 :n ja liitteen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1996 N:o 963 967 SISÄLLYS N:o Sivu 963 Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 :n ja liitteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. torstai. 24. toukokuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 389.517

2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Istunto. torstai. 24. toukokuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 389.517 2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 389.517 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P6_TA-PROV(2007)0207 Maatalouden yhteinen markkinajärjestely

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Finnisch (Normativer Teil) 1 von 23 SOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot