Lausunto ID (7) Poliisihallituksen kirjallinen asiantuntijalausunto Hallintovaliokunnalle; Euroopan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto ID-1556374797 1 (7) Poliisihallituksen kirjallinen asiantuntijalausunto Hallintovaliokunnalle; Euroopan"

Transkriptio

1 Lausunto ID (7) POL E 16/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: OSA; Euroopan turvallisuusagenda Poliisihallituksen kirjallinen asiantuntijalausunto Hallintovaliokunnalle; Euroopan turvallisuusagenda Yleisiä huomioita. Poliisihallitus on kansallisesti osallistunut tiivisti asiakirjan valmisteluun. Poliisin näkökulmasta on positiivista, että asiakirjassa korostetaan operatiivisen yhteistyön tiivistämistä ja lisäämistä. Suomen poliisi on varmasti kansainvälisessä vertailussa ollut aktiivinen toimija rajat ylittävässä yhteistyössä ja toiminnassa. Turvallisuusagendasta on jätetty ulkopuolelle joitakin asiaryhmiä, joita aikaisemmassa vastaavassa asiakirjassa käsiteltiin (rajaturvallisuus, pelastuspalveluasiat) mutta uskomme, että kokonaisturvallisuuden käsite ei silti vaarannu, samanaikaisesti valmisteilla oleva maahanmuuttoagenda kykenee varmasti täsmällisemmin pureutumaan tuohon ongelmakenttään. Kokonaisuutena asiakirjassa ei tuoda tai ehdoteta juurikaan uusia aloitteita, se paremminkin tiivistää ja jäsentää jo vireillä olevien toimien loppuunsaattamista ja edistää niiden käyttöön ottamista. Osa ehdotetuista toimista on valmistelussa, osa jo hyvin pitkällä. Asiakirja on tavoitteiltaan paremminkin realistinen kuin kunnianhimoinen. Käsityksemme mukaan asiakirjasta ollaan antamassa tarkennettu suunnitelma, jossa konkretisoidaan esitettyjen toimien vastuita, aikataulua ja seurantaa. Perusperiaatteet. Asiakirjassa esitettyjen viiden perusperiaatteen osalta Poliisihallitus toteaa, että erityisesti virastojen välisessä yhteistyössä sekä monialaisessa lähestymisessä on vielä EU-tasolla tehtävää. Suomi on myös jo pitkään ajanut toimintalinjaa, jossa kannatetaan jo olemassa olevien säädösten tehokasta soveltamista sen sijaan, että luotaisiin uusia tai päällekkäisiä mekanismeja. Tämä tavoite on kirjattu Turvallisuusagendaan yhdeksi perusperiaatteeksi ja kannatamme sitä vahvasti. POLIISIHALLITUS Asemapäällikönkatu14, PL 22, HELSINKI Puh , Faksi poliisi.fi

2 Lausunto ID (7) LÄHTÖKOHTIEN LUJITTAMINEN Toiminnan lähtökohdiksi kirjatut tietojenvaihdon parantaminen sekä operatiivisen yhteistyön lisääminen on kirjattu asiakirjaan kattavasti ja pääosin toteamalla jo olemassa tai vireillä tai valmistelussa olevia kehitysehdotuksia. Tietojenvaihdon parantaminen Schengen -järjestelmän arvioiminen liittynee toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja esimerkiksi vierastaistelijoita koskevaan keskusteluun. Työskentelyssä on tietenkin huomioitava oikeudelliset, tekniset ja taloudelliset vaikutukset ja reunaehdot. Matkustusasiakirjoja koskevan kirjauksen (SLTD) kanssa rinnakkain myös Interpolilla on käynnissä omia toimia tietokannassa olevien tietojen käytön tehostamiseksi. Tässä työssä olemme tiivisti mukana myös Interpolin toiminnan kautta. Asiakirjassa on kritisoitu Prümin osalta jäsenmaiden käyttöönottoa, ja korostettu komission aikomusta toimia asiassa. Suomessa tilanne on Prümin osalta tyydyttävällä tasolla, DNA osalta Suomi tekee tietojen ristiinvertailua 8 maan kanssa, sormenjälkitietojen osalta 9 maan kanssa ja ajoneuvotietojen (EUCARIS) osalta Suomi on operatiivinen ja tietoja voidaan vaihtaa 18 maan kanssa. Käyttöönottoja hidastaa se, että se edellyttää aina kahdenvälisiä teknisiä järjestelyjä ja jäsenmaittain viivettä voivat aiheuttaa budjettointiongelmat ja vaihdellen erityyppiset tekniset ongelmat. Europolin osalta on todettava, että Suomi on korostanut rikostorjuntatyössä Europolin roolia sekä hyödyntänyt tarkoituksenmukaisesti Europolin tarjoamien analyysitoimintoja ja operatiivisen yhteistyön tukea. SIENA laajennus on otettu Suomessa erittäin tehokkaasti käyttöön. EU-tasolla verrattuna erittäin poikkeuksellista on se, että Suomessa jokaisella poliisilaitoksella on tällä hetkellä SIENA yhteys käytössään. Tämä on tehostanut Europolin hyödyntämistä rikostorjuntatyössä ja lisännyt tiedonvaihdon määrää selkeästi. Myös Europolissa se on tarkoittanut aikaisempaa tehokkaampaa tietojen viemistä Europolin rakenteisiin ja järjestelmiin. Asiakirjassa on ehdotettu Europolia ensisijaiseksi tiedonvaihdon kanavaksi. Sama periaate on aiemmin ilmaistu asiakirjassa Lainvalvontayhteistyön vahvistaminen EU:ssa: eurooppalainen tiedonvaihtomalli (EIXM). Toimintamallin omaksuminen ei ole vain kansallinen kysymys vaan riippuu EU-laajuisesti siitä, millaisen toimintatavan eri jäsenmaat ja sen eri lainvalvontaviranomaiset omaksuvat. Asiakirjassa kiirehditään PNR-direktiivin hyväksymistä. Kansallisesti Poliisilla on vireillä PNR -hanke, jonka tehtävänä on määritellä kansallisille toimivaltaisille viranomaisille kokonaisvaltainen järjestelmä EUdirektiiviehdotuksen (ns. EU-PNR) mukaisten lentomatkustajarekisteritietojen hyödyntämiseksi lainvalvonnassa, erityisesti vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Hanke edesauttaa suuntaamaan lainvalvonnan resursseja tarkoituksenmukaisesti ja kohdennetusti esimerkiksi jo tunnistettujen terrorismin ja vakavan rikollisuuden piirissä toimivien henkilöiden liikkeiden ennakoinnissa ja seurannassa sekä lainmukaisten edellytysten täyttyessä liikkumisen estämisessä.

3 Lausunto ID (7) Viestintätietojen osalta ehdotettu kirjaus vaikuttaa asian merkitykseen rikostorjunnan näkökulmasta vaatimattomalta. Kysymys on siitä, millaisia aikoja esimerkiksi teleoperaattorit ovat velvoitettuja ja oikeutettuja säilyttämään teletunnistetietoja. Näillä tiedoilla on edelleen keskeinen merkitys rikostutkinnan näyttönä törkeissä rikoksissa. Kansallisesti laki velvoittaa historiatietojen säilyttämiseen säädetyn ajanjakson mutta rajat ylittävässä rikostorjunnassa aiheutuu ongelmia siitä, ettei toisista EU-maista vastaavia tietoja ole enää välttämättä saatavilla. Komissio aikoo vain jatkaa kansallisen lainsäädännön kehityksen seuraamista, mitä ei voida pitää tyydyttävänä tilanteena, koska kansalliset sääntelyt eri EU-maissa vaihtelevat. Asia vaatisi konkreettista ja yhtenäistä sääntelyä Unionin tuomioistuimen tuomiosta huolimatta ja yhtenäisiä säilytysaikoja kaikkiin EU-maihin. Meillä säilytysajat ovat säännelty tietoyhteiskuntakaaren 157 :ssä. Tältä osin kirjaus olisi voinut olla kunnianhimoisempi tai tavoitteellisempi. EPRIS-järjestelmän osalta Suomi on ollut aktiivisesti mukana projektissa (ADEP), jonka tavoitteena ensi vaiheessa on prototyyppi järjestelmästä, joka mahdollistaa rajat ylittävien automaattisten hakujen tekemistä suoraan eri maiden poliisirekistereihin osuma/ei osuma periaatteella. Juuri parhaillaan työstetään hakujärjestelmään liittyviä lainsäädäntökysymyksiä, ml. oikeusperusta ja tietosuoja. Toteutuessaan järjestelmä parantaisi ja nopeuttasi tietojen saatavuutta yli rajojen. Hakutoiminnon kautta olisi mahdollista haistella mahdollisia osumia toisen maan poliisirekisteriin ilman, että tietoja tarvitsisi syöttää jäsenmaista yhteiseen tietokantaan; Tietosisällöt säilyisivät kansallisissa järjestelmissä ja hakuomaisuuden kautta tunnistettaisiin onko sama tietoelementti toisen maan järjestelmässä tunnettu. Käsittely olisi sikäli automaattista, että olisi mahdollista tehtyjen rajauksien puitteissa vertailla hakua koko kohderekisterin sisältöön eikä niin, että kohderekisterin rekisteripitäjä olisi syöttänyt valikoidusti ja nimenomaisesti tiedot johonkin erilliseen järjestelmään, johon hakuja tehtäisiin. Operatiivisen yhteistyön lisääminen Poliisihallituksen käsityksen mukaan Toimintapoliittinen sykli on muodostumassa vakiintuneeksi toimintamalliksi, mutta sen täytäntöönpanossa on vielä kehittämistä. Syklin rikospainopisteiden toteutukseen osallistuminen perustuu kansallisiin painopisteisiin ja niiden toteutusta koordinoi Poliisihallitus. Kansallinen toteutus perustuu vakiintuneeseen PTR- toimintamalliin. Painopisteiden valinta on tehty poliittisella tasolla (COSI), mutta vuoropuhelu poliittisen ja operatiivisen tason välillä on jatkuvaa. Painopisteiden toteutuksen operatiivisen tason suunnittelu ja toteutus on koordinoitua huomioiden myös kansalliset mahdollisuudet ja uhkat. Sykliin osallistuminen on entisestään lisännyt kansallista viranomaisyhteistyötä, lisännyt tiedonvaihtoa Europolin kanssa sekä parantanut kansallista operaatiosuunnittelua. Kansalliset rakenteet ovat kunnossa, mutta parantamisen varaa on Syklin toiminnan yhteiseurooppalaisessa arvioinnissa ja toteutuksessa, joka johtuu erilaisista kansallisista rakenteista ja toimintamalleista Asiakirja kannustaa yhteisten tutkintaryhmien käyttöön. Kansallisesti on pyritty käyttämään tätä yhteistoiminnan muotoa monipuolisesti erityyppisten rikosten esitutkinnassa. Vuositasolla Suomi on osallistunut noin 5-10 yhteiseen tutkintaryhmään sekä ollut mukana hankkeissa ja aktiivisesti työ-

4 Lausunto ID (7) ryhmissä yhteistyömuodon käytännön kehittämisessä EU-tasolla. Kannatamme edelleen tämän yhteistyömuodon tehokasta hyödyntämistä. Eri maiden eri lainvalvontaviranomaisten keskuksen yhteydessä (PCCC) voitaneen mainita kansallisesta hankkeesta, joka koskee Ruotsin ja Suomen poliisin suunniteltua yhteispartiointia. Vireillä on molempien maiden poliisien koulutus ja tavoitteena on alkaa yhteispartiointi. Yhteistyömme on tältä osin pidemmälle menevää kuin pelkkä tietojen vaihto käsittäen myös konkreettista operatiivista yhteistoimintaa. PTR yhteistyömme on hyvällä tasolla ja sen toimintamalleja ja yhteistyötä on jatkuvasti kyetty arvioimaan, syventämään ja kehittämään. Alueellisen yhteistyön osalta asiakirjassa pohditaan mahdollisuutta säätää toisen viranomaisen toimimisesta toisen jäsenvaltion alueella. Jo nyt on voimassa instrumentteja, jotka mahdollistavat tämän tyyppisen toiminnan tietyissä erityistilanteissa (yhteisvastuulauseke, Prüm, Atlas, yhteiset tutkintaryhmät), joten pitäisimme ensisijaisena vaihtoehtona näiden instrumenttien käyttöön ottamista. Ne antavat käsityksemme mukaan tällä hetkellä riittävät toimintamahdollisuudet. Kun yhteistyö tältä osin kehittyy ja menee eteenpäin voitaneen tarvita pidemmälle meneviä yhteistyön muotoja. Oikeudellisen yhteistyön osalta koemme, että vastavuoroisen tunnustamisen instrumentit voivat helpottaa työtä, mutta niiden vaarana on toimintamallien jäykistäminen eurooppalaisen mallin mukaiseksi. Pidämme tärkeänä, että instrumenttien valmistelussa säilytetään joustavuus hyväksyen kansalliset rakenteet. Suomessa erityisesti tutkinnanjohtajuus on yksi tällainen elementti ja meille tärkeä kysymys. Käsityksemme mukaan oikeusja lainvalvontaviranomaisten saumaton yhteistyö on rikosvastuun toteuttamisen kulmakiviä, mutta toivomme myös, että eri EU virastoilla säilyy selkeät roolit tehtävänjaossa tällä saralla. Euroopan syyttäjäviraston osalta näemme muutamia keskeisiä kysymyksiä, joista on päästävä nykyistä ehdotusta selkeämpään ratkaisuun (toimivallan laajuus, tutkintakeinot, tutkinnanjohtaminen). Tukitoimet; koulutus, rahoitus, tutkimus ja innovointi Erillinen luku koulutukseen ja taloudelliseen tukeen liittyvistä tukitoimista kuvaa hyvin lainvalvontaviranomaisten tarpeita ja tavoitteita osaamisen kehittämisen alalla. Toisaalta on myös tärkeä huomata, että koulutukseen sekä parhaiden käytäntöjen levittämiseen liittyviä huomioita esiintyy myös muualla asiakirjassa muodostaen mielekkään kokonaisuuden. Tutkimuksen ja innovoinnin osalta on todettava, että erityisesti kyberrikollisuuden torjunta vaatii uudenlaista erityisosaamista, jonka saatavuus on varmistettava. Erityisesti tältä osin olisi pohdittava mahdollisuuksia yksityisten toimijoiden tutkimuksen ja kehitystyön aikaisempaa parempaan hyödyntämiseen. Poliisihallitus pitää EU:n sisäasioiden rahastoja tärkeänä kansallisen budjettirahoituksen täydentäjänä ja on pyrkinyt aktiivisesti hakemaan niistä rahoitusta koko poliisia sekä usein myös muita esitutkintaviranomaisia hyödyttäviin kehittämis- ja tehostamishankkeisiin. Valtioneuvoston olisi sisäasioiden rahastojen toimeenpanon kansallisessa valmistelussa syytä jatkossa kiinnittää huomiota valmisteluprosessin kehittämiseen ja yksinkertaistamiseen. Lisäksi kaikkien kansallisten viranomaisten olisi hyvä omassa

5 Lausunto ID (7) valmistelussaan huomioida kaikki saatavilla olevat EU-rahoituslähteet ja niiden erilaiset käyttötarkoitukset. KOLME PAINOPISTETTÄ Terrorismin torjunta ja radikalisoitumisen ehkäiseminen Poliisihallitus pitää tärkeänä, että Eurooppalaisen turvallisuusagendan yhtenä painopisteenä on terrorismi. Terrorismin uhka EU:ssa ja myös Suomessa on kohonnut ja toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Uhkaan vastaaminen edellyttää laajapohjaista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Poliisihallitus pitää hyvänä, että huomiota kiinnitetään erityisesti väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn, joka on tehokkainta estettäessä terroristista toimintaa. Poliisi on osallistunut aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä toiminnan kehittämiseen tällä sektorilla. Poliisihallitus pitää tärkeänä kehittää johdonmukaisesti keinoja löytää syrjäytymisriskissä ja radikalisoitumisen riskissä elävät nuoret sekä vahvistaa opetussektorin ja nuorisosektorin osaamista tähän työhön liittyen. Poliisi tarjoaa tässä yhteydessä oman asiantuntemuksensa muiden sektoreiden käyttöön. Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi vahvistettiin maaliskuussa Strategian täytäntöönpanon seurantaa ja tilannekuvan jakamista toteutetaan Poliisihallituksen johdolla kokoontuvan terrorismintorjunnan yhteistyöryhmän puitteissa. Kansallisen strategian täytäntöönpano on käynnistynyt hyvin. Johtuen toimintaympäristön nopeasta kehityksestä myös Poliisihallitus olisi pitänyt hyvänä, että agendassa olisi nostettu esiin tarve päivittää EU:n terrorismin torjunnan strategia vuodelta 2005 heijastamaan terrorismin uhan muutoksia. Tällöin olisi vahvistettu jäsenvaltioihin edellytettävät vähimmäisvaatimuksen terrorismintorjunnan yhteistyössä. Poliisihallitus kannattaa vahvaa Europolia, joka toimisi lainvalvontaviranomaisten todellisena tiedonvaihtokeskuksena. Europolin roolia terrorismin torjunnassa on viime aikoina vahvistettu. Agendan mukaan Europoliin perustetaan terrorismintorjuntakeskus, mitä pidetään hyvänä. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että terrorismintorjunnan päävastuu on jäsenvaltioilla ja työtä sekä tiedonvaihtoa tehdään tehokkaasti tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen välillä. Poliisihallitus pitää tärkeänä, että keskuksen mandaatti sidotaan Europolille säädettyihin tehtäviin, ja että keskus ei vaikuta jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kansallisen turvallisuuden takaajina tai EU:n tiedusteluanalyysikeskuksen (IntCen) ainutlaatuiseen rooliin terrorismiuhkan arvioijana. Järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan vaikeuttaminen Toimintapoliittisen syklin osalta havaintomme on esitetty edellä. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa on asiakirjasta ilmenevin tavoin entistä voimakkaammin pyrittävä vaikuttamaan rikollisuuden rahoitukseen ja rikoshöydyn takaisin saamiseen. Kansallisestikin on tärkeää, että tämä tavoite viedään täytäntöön täysimääräisesti. Rajat ylittävissä tilanteissa on

6 Lausunto ID (7) koettu haasteita maiden erilaisten lainsäädäntöjen (myös EU säädösten tulkinnan) vuoksi ja nämä esteet on pyrittävä voittamaan soveltamalla täysimääräisesti annettuja säädöksiä. Luoduilla verkostoilla (FIU ja ARO) on saatu hyviä tuloksia operatiivisen toiminnan tehostamisessa. Ampumaaseita koskevan lainsäädännön osalta olemme aktiivisesti kannattaneet deaktivointia koskevan sääntelyn yhdenmukaistamisesta. JR-torjunnan etupainotteiset toimet jäävät hieman taustalle. Laittoman voiton tavoitteluun kytkeytyy usein myös kiristys, väkivallan käyttö ja sillä uhkailu. Tärkeää olisi laaja-alaisin eri viranomaisten käytettävissä olevin hallinnollisin toimin torjua järjestäytynyttä rikollisuutta jo ennalta sekä edistää toimia, jotka ovat omiaan vähentämään rikollisryhmiin rekrytoitumista. Toisaalta tulisi voida edistää myös toimia, jotka mahdollistavat nykyistä paremmin järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluvan jäsenen pääsyä irti rikollisryhmästä. Huumausainerikokset, ihmissalakuljetus, ihmiskauppa, ympäristörikokset sekä korruption torjunnan osalta asiakirjassa on nostettu esille kehittämistoimia. Korruptioon kiinnitetään tiedonannossa huomiota, mutta sen osalta ei ole yksilöity muita EU:n toimenpiteitä kuin kokonaisvaltaisen lähestymistavan luominen. Korruptio on EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa merkittävä ongelma ja aiheuttaa yhteisten varojen vääristyneen käytön seurauksena valtavia taloudellisia menetyksiä, joidenkin arvioiden mukaan esimerkiksi julkisissa hankinnoissa EU-alueella useita miljardeja euroja vuosittain (OLAF - tutkimus 2013). Korruption torjunnassa EU-tasolla aitoa lisäarvoa voitaisiin saavuttaa sillä, että EU-komissio neuvottelisi EU:n jäseneksi Euroopan Neuvoston korruptionvastaisen komitean GRECO:n jäseneksi, ja EU:n toiminta tulisi näin asiantuntijoiden arvioitavaksi. EU:n GRECO-jäsenyyttä koskeva selvitys- ja edistystyö ei ole edennyt vuoden 2012 jälkeen. Kokonaisuutena ehdotetut toimet ovat kannatettavia, niistä ilmenee myös tarve ja tavoite tehdä rikostorjuntayhteistyötä naapurimaiden ja kolmansien maiden kanssa vaikuttamalla lähtömaassa. Kyberrikollisuuden torjunta Verkossa tehdään varsinaisten tietoverkkorikosten lisäksi hyvin erityyppisiä rikoksista sekä laadultaan että vakavuusasteeltaan. Lisäksi kybertoimintaympäristöä hyödynnetään laajasti myös niin sanotuissa perinteisissä rikoksissa. Kyberrikoksissa keskeinen elementti on rajat ylittävyys, valtionrajojen hämärtyminen toimintakentässä, joka on erittäin haastava. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia toimintatapoja. EU:ssa jo tehtyjen direktiivien voimaansaattaminen on yksi askel tässä työssä. Kansallisesti olemme jo tehneet toimia, jotta voisimme pureutua aikaisempaa paremmin verkossa tapahtuvaan rikollisuuteen ja jotta siihen liittyvä tarvittava erityisosaaminen olisi turvattu. KRP:n kyberrikosten torjuntakeskus osallistuu muun muassa verkkorikosten torjuntaan, tekee internettiedustelua ja laatii uhka-arvioita sekä tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen ja Europolin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa mutta myös monien muiden tahojen kanssa. Myös toimivaltuuspuolella käydään vilkasta pohdintaa siitä, vastaavatko nykyiset toimivaltuudet riittävällä tavalla toimintaympäristön muutoksiin. Aivan keskeinen kysymys on asiakirjassa esitettävällä tavalla turvata todistusaineiston saatavuus ja siirtäminen valtioi-

7 Lausunto ID (7) den välillä. Vahvasti kannatamme asiakirjan kirjausta yhteistyöstä yksityisen sektorin kanssa. Europolin yhteydessä olevan Euroopan tietoverkkorikoskeskuksen toimintaan olemme osaltamme panostaneet lähettämällä sinne suomalaisen asiantuntijan. Ehdotetut toimet ovat kokonaisuutena kannatettavia. Niistä ilmenee myös yksi kannaltamme keskeinen tavoite eli tarkastella kyberrikoksia koskevan rikostutkinnan esteitä, jotka liittyvät lainkäyttövaltaan sekä todisteiden ja tietojen saatavuuteen. Lopuksi. Käsityksemme mukaan asiakirjassa on hyvin huomioitu Suomen kannat ja ehdotukset. Kansallisesti arvioituna olemme ryhtyneet jo toimiin monissa asiaryhmissä ja kirjaukset ovat sopusoinnussa kansallisesti valittujen toimintalinjojen kanssa. Poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisiylitarkastaja Anu Jaakkola Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Poliisihallitus klo Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 14929/1/14 REV 1 ENFOPOL 342 COSI 105 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12214/3/14

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI

Euroopan unionin neuvosto JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI Euroopan unionin neuvosto JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^ EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM PO Puiro Johanna(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM PO Puiro Johanna(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2015-00112 PO Puiro Johanna(SM) 03.06.2015 Asia OSA; Euroopan turvallisuusagenda Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Komissio antoi

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun edistäminen

Merialuesuunnittelun edistäminen Merialuesuunnittelun edistäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Ovatko valitut painopisteet valittu oikein? Havaittuja puutteita, kommentteja? Keltainen, otsikoksi tilannekuva Sinisiin

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1621987 1 (5) 14.11.2016 POL-2016-15912 Eduskunnan lakivaliokunta LaV@eduskunta.fi Euroopan syyttäjänvirasto U 64/2013 vp jatkokirjelmä Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Poliisihallituksen

Lisätiedot

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu C 218/6 Euroopan tietosuojavaltuutettu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15516/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 14633/14 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Sisäministeriö MINVA SM OIKEUS- JA SISÄMINISTEREIDEN JA EU-INSTITUUTIOIDEN EDUSTAJIEN KOKOUS ; YHTEENVETO KOKOUSAIHEISTA

Sisäministeriö MINVA SM OIKEUS- JA SISÄMINISTEREIDEN JA EU-INSTITUUTIOIDEN EDUSTAJIEN KOKOUS ; YHTEENVETO KOKOUSAIHEISTA Sisäministeriö MINVA SM201600167 KVY Rytkönen Riikka(SM) 23.03.2016 Viite Asia OSA; Oikeus ja sisäministereiden ja EUinstituutioiden edustajien kokous 24.3.2016 OIKEUS JA SISÄMINISTEREIDEN JA EUINSTITUUTIOIDEN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lausunto ID (5) Lausunto hallituksen esitykseen laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

Lausunto ID (5) Lausunto hallituksen esitykseen laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Lausunto ID-1562529231 1 (5) 08.01.2016 POL-2015-16050 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista Valtiovarainministeriö on pyytänyt Poliisihallituksen

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen. Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma, neuvottelutilanne ja kytkentä biotalouteen Merja Saarnilehto, YM Eduskunnan suuri valiokunta 25.5.2016 Käsittelyvaihe Komission ehdotus, kiertotalouspaketti 2.12.2015

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Viite: Lakivaliokunnan lausuntopyyntö U-kirjelmästä 64/2013 vp koskien Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista

Viite: Lakivaliokunnan lausuntopyyntö U-kirjelmästä 64/2013 vp koskien Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista Lausunto 1 (5) VM/1607/00.00.05/2016 17.11.2016 Eduskunta Lakivaliokunta Viite: Lakivaliokunnan lausuntopyyntö U-kirjelmästä 64/2013 vp koskien Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) perustamista Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Lausunto ID (5)

Lausunto ID (5) Lausunto ID-1566011726 1 (5) 18.08.2016 POL-2016-8436 Veli-Pekka Hautamäki Sisäministeriö Lausuntopyyntö hanketunnus SM009:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Pelastusopistosta

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Jukka Lehtonen Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) 15.10.2016 HE 108/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI EK kiittää mahdollisuudesta toimittaa

Lisätiedot

POLIISIYHTEISTYÖ OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET SAAVUTUKSET

POLIISIYHTEISTYÖ OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET SAAVUTUKSET POLIISIYHTEISTYÖ Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja pilarirakenteen poistuminen lisäsivät Euroopan unionin mahdollisuuksia tehostaa poliisiyhteistyötä ja Euroopan parlamentin valtuuksia valvoa sitä.

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto: Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi

Asia Komission tiedonanto: Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600223 PO Taavila Hannele 04.05.2016 Asia Komission tiedonanto: Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi Kokous U/E/UTPtunnus

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen

Lausunto ID-1562966223 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Lausunto ID-1562966223 1 (5) 04.03.2016 POL-2016-1170 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Oikeusministeriön lausuntopyyntö arviomuistosta Oikeusprosessien keventäminen Poliisihallituksen lausunto Oikeusprosessien

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

2. Muutoshankkeen tavoitteet

2. Muutoshankkeen tavoitteet 2. Muutoshankkeen tavoitteet 2.1 Muutoshankkeen avulla pystytään mielestäni Väestön ikääntyminen / Täysin eri mieltä 5,56 % 0,00 % 0,00 % 5,88 % 8,33 % Jokseenkin eri mieltä 20,00 % 9,09 % 10,53 % 23,53

Lisätiedot

Eurojustin tulevaisuus

Eurojustin tulevaisuus SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO TOIMIALAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT KANSALAISVAPAUDET SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIAT Eurojustin tulevaisuus TUTKIMUS Tiivistelmä Tutkimuksessa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 4.3.2015 B8-0220/2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti internetissä tapahtuvan lasten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot