Restauroinnin koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Restauroinnin koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Restauroinnin koulutusohjelma Rakennusrestaurointi Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: artenomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: pt. tuntiopettaja Heidi Rajala, puh. (05) Opinto-ohjaaja: Anne Vuorivirta, puh. (05) Tutkinnon rakenne PERUSOPINNOT AMMATTIOPINNOT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ 60 op 120 op 15 op 30 op 15 op Koulutusohjelman tavoitteet Restauroinnin koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa monipuolisia restauroinnin asiantuntijoita sekä huonekalu- että rakennusrestauroinnin alueille. Asiantuntijat toimivat ammatissaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Heillä on laaja perspektiivi ammattialaansa, jota he hyödyntävät työssään ja kohteiden ymmärtämisessä. Laajapohjaisella koulutuksella vastataan haasteeseen, jonka jokainen restauroija joutuu ottamaan vastaan: jokainen kohde on erilainen ja jokaisessa restaurointityössä on erilaiset lähtökohdat, materiaalit ja tarpeet. Vanhojen käsityötaitojen ja -tekniikoiden tunteminen ja niiden oppiminen ovat ohjenuorana koulutuksessa. Lisäksi syvällinen materiaalien tuntemus hankitaan sekä käytännön, että ammattikemian opinnoissa. Monipuolinen koulutus ja ammattitaito hankitaan teorian ja käytännön pohjalta. Valinnaisten opintojen avulla on mahdollista painottaa opintoja joko huonekalurestauroinnin tai rakennusrestauroinnin alueelle. Erikoistekniikat, kuten koristeveisto, puunmukailu ja koristemaalaus edistävät erityisosaamista ja ammattitaitoa. Lisäksi opinnoissa perehdytään historiallisten tutkimusten ja restauroinnin suunnittelun alueisiin, jotka molemmat pohjaavat huoleliseen kohteen dokumentointiin. Opintoihin sisältyvä työharjoittelu ja erilaiset projektit antavat kokemuksia työelämästä ja yrittäjyydestä. Restauroinnin koulutusohjelman yleiset tenttipäivät Yleiseen tenttiin opiskelija voi tulla suorittamaan tekemättä jääneen tai hylätyn kokeen tai suorittamaan opintojakson kirjatenttinä, silloin kun se jakson suoritustavan edellytysten mukaan on mahdollista.

2 Muotoilun ja restauroinnin rästitenttipäivät lukuvuonna Tenttiaika klo Paikka Auditorio, Torniomäen toimipiste KE KE PE PE Kypsyysnäyte, HUOM klo PE KE KE KE KE MA Kypsyysnäyte, HUOM klo

3 Perusopinnot 60 op Ammattikorkeakoulun perusopinnot 20 op YYY0015 Orientoivat opinnot, 3 op Vastuuhenkilö: Ulla Talvi Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia amk-järjestelmässä, tutustuu oppimisympäristöihin ja tietää mitä opiskelijapalveluita on tarjolla. Osaa tehdä oman opintosuunnitelmansa. Sisältö: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kirjaston ja tietopalvelujen käyttö. Opiskelijapalvelut: opinto-ohjaus, opintotoimisto, atk-palvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, opiskelijakunta, liikunta, opiskelijatuutorointi ja opiskelijaterveydenhoito. Opintotuki. Työelämänäkymät. Toteutus: Luennot/esittelyt, verkkotyöskentely Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, läsnäolo 70 %. Oppimateriaali: Opinto-opas, tutkintosääntö. Arviointi: Hyväksytty/hylätty (S.) Y Viestintätaito, 3 op Vastuuhenkilö: Hilkka Ahtola-Mutikainen Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tuottamaan selkeitä ja ymmärrettäviä asiatekstejä ja asiakirjoja. Opiskelija hallitsee suomen kielen oikeinkirjoituskäytänteet ja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet. Opiskelija selviytyy hyvin työelämän puhetilanteista. Hän pystyy arvioimaan sekä omia että muiden esityksiä ja kehittämään esiintymisvalmiuksiaan. Sisältö: Laaditaan muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiakirjoja ja asiatekstejä. Kerrataan tarvittaessa kielenhuollon perusteet. Tutustutaan puheviestinnän perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Valmistellaan ja pidetään erilaisia puheita ja havainnollistettuja esityksiä. Suoritustapa: Harjoitukset ja/tai tentti. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Oppimateriaali: Husu - Tarkoma - Vuorijärvi, Ammattisuomen käsikirja. WSOY. 2001; Kortetjärvi-Nurmi - Korhonen, Viestillä tulokseen. Weilin+Göös. 1997; Kylänpää - Piirainen, Liike-elämän kirjallinen viestintä. MacLaser Ky 2002; Repo - Nuutinen, Viestintätaito: opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Otava. 2003; Kauppinen - Nummi - Savola, Tekniikan viestintä. Edita tai Kortetjärvi-Nurmi - Kuronen - Ollikainen, Yrityksen viestintä. Edita Lisäksi kielenhuollon oppaita ja muuta kurssilla sovittavaa materiaalia. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty Y Työelämän ruotsi 1, 2 op Vastuuhenkilö: Pia Hannula Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään oman alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla. Tavoitteena vähintään viitekehyksen taitotaso B.1. AMK-ruotsin tavoitetaso määräytyy valtionhallinnon kielitutkinnoista annetussa asetuksessa (481/2003). Sisältö: Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja - tehtävistään. Lisäksi opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista. Opiskelija osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti. Toteutus: Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä koe. Oppimateriaali: Hakkarainen, Turpeinen, Toppjobb, Otava Lehto, Koppling, WSOY Peltonen, Kukkasniemi, Auvinen, Nordiska nätverk, Edita Husu, Wallinheimo, Flexteknik, Otava Sandberg, Tuunanen,Flexhandel, Otava 2005, Halonen, Kaukola, Virrankare, BONUS -ruotsia korkea-asteelle, WSOY 2002 ja opetusmonisteet tai muu opettajan osoittama materiaali. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0) Opetuskieli: ruotsi/suomi

4 Y Työelämän ruotsi 2, 3 op Vastuuhenkilö: Pia Hannula Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla. Tavoitteena vähintään viitekehyksen taitotaso B.1. AMK-ruotsin tavoitetaso määräytyy valtionhallinnon kielitutkinnoista annetussa asetuksessa (481/2003) Sisältö: Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään. Lisäksi opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Opiskelija osaa viestiä asiakaslähtöisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää oman alan keskeistä erityisterminologiaa. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen oppituneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä kokeet. Oppimateriaali: Fabritius, Melkko, Medspelare i affärer, Weilin+Göös Hakkarainen, Turpeinen, Toppjobb, Otava Peltonen, Kukkasniemi, Auvinen, Nordiska nätverk, Edita Husu, Wallinheimo, Flexteknik, Otava Sandberg, Tuunanen, Flexhandel, Otava Lehto, Koppling, WSOY 2003, Halonen, Kaukola, Virrankare, BONUS-ruotsia korkeaasteelle, WSOY 2002, opetusmonisteet. Lehdet, tietokoneohjelmat, tietoverkot. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0) Edeltävät opinnot: Y Työelämän ruotsi 1 Opetuskieli: ruotsi/suomi Y Työelämän englanti 1, 3 op Vastuuhenkilö: Tarmo Ahvenainen Tavoitteet: Opiskelija kehittää yleisesti työelämässä sekä erityisesti omalla ammattialallaan tarvittavaa kielitaitoa tavoitteenaan taitotaso C1. Sisältö: Oman alan peruskäsitteiden ja ilmiöiden kuvailu, työnhaku, tehokas suullinen ja kirjallinen viestintä erilaisissa työpaikan sisäisissä sekä asiakaspalvelutilanteissa, organisaation esittely; kielten oppimisen tavat ja kielelliset apuneuvot. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä kokeet. Oppimateriaali: Tekniikan, merenkulun sekä metsä- ja puutalouden toimialalla: Mustonen Eija ja Rautelin Jacqueline English Booster. Helsinki: WSOY sekä opettajan osoittama muu materiaali. Liiketalouden toimialalla: Airas ja Junkkari: New Business Friend 1, WSOY, tai muu opettajan osoittama materiaali. Muotoilussa: Ahtola ja Jurvanen. Craft and Design: käsi- ja taideteollisuusalan englantia. Jyväskylä: Opetushallitus tai uudempi painos. Sosiaalialalla: Huovinen, Partanen, Ronkainen. Lifeline. Englantia sosiaali-ja terveysalalle. Tammi Viestinnässä opettajan oma materiaali. Arviointi: Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0). /englanti Y Työelämän englanti 2, 3 op Vastuuhenkilö: Tarmo Ahvenainen Tavoitteet: Opiskelija syventää työelömässä ja ammattialallaan tarvittavaa kielitaitoa haastavammissa viestintätilanteissa tavoitteenaan taso C1. Liiketalouden toimialalla: opiskelija syventää erityisesti ulkomaankaupan tilanteissa tarvittavaa kielitaitoa tavoitteenaan taso C1. Sisältö: Muut toimialat paitsi liiketalous: Oman alan vaativien tekstien ymmärtäminen, alaan liittyvän asiatekstin tuottaminen ammattialaan liittyvistä asioista apuneuvoja käyttäen, neuvotteluja esittelytilanteet; rekisteri- ja tyylierot, kulttuurien välinen viestintä; syvempi ymmärtämys omasta osaamisesta. Liiketalous: Viestiminen ulkomaankaupan keskeisissä tilanteissa (sähköpostiviestit, kirjeet, faksit, puhelut, kasvokkaisviestintä), ulkomaankaupan asiakirjat. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille (75 %läsnäolovaatimus), opettajan osoittamat tehtävät sekä koe. Oppimateriaali: Tekniikan ja liikenteen sekä metsä- ja puutalouden toimialalla Mustonen Eija ja Rautelin Jacqueline English Booster. Helsinki: WSOY sekä muu opettajan osoittama materiaali. Liiketalouden toimialalla Airas-Junkkari: New Business Friend 3, WSOY, Muilla aloilla opettajan osoittama materiaali. Arviointi: Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0). Edeltävät opinnot: Y Työelämän englanti 1, /englanti

5 Y Tietotekniikan perusteet, 3 op Vastuuhenkilö: Eero Berner Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitoksen laiteympäristön sekä osaa laitteiden käytön perusteet ja hänellä on perusvalmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan. Sisältö: Mikrotietokoneen ja oheislaitteiden käyttö, Windowsin perustoiminnot, Officeohjelmien peruskäyttö, internetin ja sähköpostin käyttö. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Tietokoneen käyttötaito 1. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

6 Toimialan perusopinnot 15 op P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tieteellisen ajattelun perusperiaatteita: aiheen valinnan vaikutuksesta kysymyksenasetteluun, tutkimusotteen ja menetelmän valintaan. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tieteenfilosofian traditioihin, aineiston keruun ja analyysin laadullisiin menetelmiin ja tutkielmaraportin laatimiseen. Opitaan löytämään, tuottamaan ja soveltamaan tiedonhakutekniikoita mm. kirjaston tietokannoista ja internetistä sekä harjoitellaan lähdekriittisyyttä. Suoritustapa: Vaihtoehto 1: Luennot, joilla läsnäolo 80%, hyväksytyt harjoitukset ja/tai luentojen tenttiminen. Vaihtoehto 2: Tentti hyvin tiedoin (vähintään arvosana 3) + näyttö tiedonhakutaidoista. Oppimateriaali: Vaihtoehto 1: Oppimateriaali: Luentomateriaali ja kirjallisuus Anttila, P Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Akatiimi Oy. Anttila, P Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. WSOY: Helsinki. Hirsjärvi, S. & Hurme, H Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Routio, P Tuote ja tieto; Tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen metodiopas Vaihtoehto 2: Tentittävät teokset: Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihihn I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus: Jyväskylä. Halttunen, K., Hirvimäki, E., Niinikangas, L. & Perttula, S Tiedonhakijan opas. BTJ kirjastopalvelu Oy: Jyväskylä. Opettajat: Ruohonen Sinikka, Mäkelä-Marttinen Leena, Helkala Sini P Piirustus ja maalaus, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään piirustuksen ja maalauksen perustekniikoihin. Sisältö: Opintojaksolla kehitetään opiskelijan omaa kuvallista ilmaisukykyä erilaisin harjoituksin. Toteutus: Harjoitukset ja luennot. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Palmros Nina, Liljeström Leena P Väri, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Tutkitaan miten näköaistimus syntyy ja miksi valo hajoaa spektriksi. Tutustutaan erilaisiin väriteorioihin. Sisältö: Opiskellaan värin sekoittumista additiivisesti ja subtraktiivisesti. Katsotaan mitä väri on ja opitaan analysoimaan sävyä, valööriä ja kylläisyyttä. Lisäksi havainnoidaan värin ilmenemistä kaksi- ja kolmiulotteisella pinnalla. Toteutus: Harjoitukset, luennot, tutkielma. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti, tutkielma, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Palmros Nina, Liljeström Leena P Kolmiulotteinen sommittelu, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Plastisen sommittelun tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja kykyä ymmärtää kolmiulotteisen kappaleen sommittelua sekä muoto-opillisia peruskäsitteitä. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tavallisimpiin plastisen sommittelun materiaaleihin ja työtapoihin. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu Suoritustapa: Harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Liljeström Leena

7 P Taidehistoria ja estetiikka, 3 op Vastuuhenkilö: Jaana Hermunen Tavoitteet: Tavoitteena on luoda yleiskuva Suomen taiteen kehityksestä ja selventää taidetta esteettisistä lähtökohdista. Yhtenä itsenäisenä työnä tehtävä teosanalyysi avartaa kuvan lukutaitoa. Sisältö: Suomen taidetta tarkastellaan taidehistoriallisesti esihistoriasta nykyhetkeen. Painopiste on maalaustaiteessa, mutta myös kuvanveistoa ja arkkitehtuuria käsitellään. Toteutus: Luennot, itsenäinen työskentely ja näyttelyvierailu/t. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luento ja ajankohtaismateriaalit, artikkelit., Pinx maalaustaide Suomessa, Ars Suomen taide 1 6, Bengt von Bonsdorff (et al.); suomennos Kaija Valkonen Arviointi: 1 5 Edeltävät opinnot: ei Opettaja: Jaana Hermunen

8 Restauroinnin perusopinnot 25 op P Restauroinnin perusteet 3 op, Basics of Restoration Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee restaurointiperiaatteet ja julkilausumat, keskeisen lainsäädännön sekä restauroinnin historiaa, filosofiaa ja etiikkaa. Toteutus: Luennot ja itsenäiset harjoitustyöt. Opintomatkat. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja/tai tehtävät, läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Irma Lounatvuori, Lauri Putkonen: Rakennusperintömme, Rakennusperintömme - kulttuuriympäristön lukukirja, Kaj Nyman: Talojen kieli. Alan julkilausumat. Museovirasto: Kulttuuriesineiden maastavienti, Museovirasto: vanhojen esineiden hoito. Opettaja: Heidi Rajala, Pekka Hornamo. A Dokumentointi ja vauriokartoitus 2 op, Basics of Documentation, Damage Diagnosis Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää tallentamisen ja dokumentoinnin merkityksen. Hän osaa etsiä ja käyttää vanhoja dokumentteja työssään sekä dokumentoida työkohdetta ja restaurointityötään. Opinnoissa ja harjoituksissa perehdytään eri dokumentteihin ja dokumentointitapoihin sekä harjoitetaan dokumentointia ja vauriokartoitusta piirtäen, kuvaten ja tekstittäen myös tietotekniikkaa apuna käyttäen. Opiskelija oppii käyttämään eri tietolähteitä ja asiantuntija-apua työssään. Toteutus: Luennot ja harjoitukset, tutustumiskäynnit. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät, läsnäolovelvoite 80%. Opintomateriaali: Luentomateriaali, Mattinen, Maire 1997: Valtion rakennusperinnön vaaliminen, Museovirasto Helsinki, RYL. Heinonen, Jouko 1996: Museologian perusteet, 2. uudistettu laitos, Suomen museoliitto, Helsinki. MV:n rakennushistorian osaston julkaisuja 19, RYL. Opettajat: Heidi Rajala ja Pekka Hornamo. P Esitystekniikka 2 op, Presentation Techniques Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan esineen ja tilan kuvausmenetelmät, kohtisuora kuvaustapa, aksonometria ja perspektiivien kuvaus sekä tekstaus, mittausperiaatteet ja tutustutaan rakennuspiirustusmerkintöihin sekä tussaukseen ja värittämiseen puuväreillä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät Opintomatriaali: Tiironen-Sanatala Toteutus: Luennot ja harjoitustehtävät. Opettaja: Heidi Rajala, Sanna Vainikka P Kone- ja laitehallinta 3 op, Machinery Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huoltamaan niitä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään oman alansa tarpeiden mukaan kone- ja työsaleissa ja noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, hyväksytyt harjoitustyöt ja hyväksytty koe, joka antaa mahdollisuuden jatkossa itsenäiseen työskentelyyn pajoilla ja konesalissa. Opettaja: Jari-Pekka Muotio

9 P Kolmiulotteinen sommittelu II, 2 op, Plastic Design 2 Sisältö: Opintojakso syventää ensimmäisellä opintojaksolla omaksuttuja tietoja ja taitoja. Opiskelija oppii tuntemaan uusia materiaaleja sekä laajentaa muoto-opillista teoriantuntemusta ja näkemystä. Suoritustapa: Harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Liljeström-Puntanen Leena P Kohdepiirustus 2 op Sisältö: Opiskelija harjoittelee käsivarapiirtämistä ja akvarellimaalausta eri ympäristöissä ja oppii kuvaamaan havainnoimaansa kaupunkikuvaa, rakennuksia ja kalusteita sekä esineitä ja yksityiskohtia. Harjoitustöissä on esitystekninen painotus. Toteutus: Tutustumiset, ohjaus, harjoitukset ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja luonnoskirja. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Liljeström-Puntanen Leena P Elävän mallin piirustus 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia hahmottamaan ihmisen anatominen rakenne ja mittasuhteet. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan näkemisen, piirtämisen ja maalaamisen taitoja havainnoimalla elävää mallia erilaisin tekniikoin ja lähestymistavoin. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Liljeström-Puntanen Leena P Kulttuurihistoria 3 op Tavoitteet: Kurssilla luodaan yleiskuva kulttuuriantropologian, kansatieteen, populaarikulttuurin ja avant garden historian näkökulmasta. Sisältö: Kulttuuriantropologiassa perehdytään kulttuurin yleisiin lainalaisuuksiin ja muodostetaan kuva mm. kulttuurin kehityksestä. Kansatieteen osiossa selvitetään Suomen perinteinen aluejako ja sen vaikutus kulttuurin osa-alueisiin. Apuna voidaan käyttää kulttuurin aikajanaa ja painottaa jotakin edellä mainituista näkökulmista. Toteutus: Luennot. Itsenäinen tehtävä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty itsenäinen työ ja tentti Oppimateriaali: Luentomateriaali. Kolbe, Laura et al.: Suomen kulttuurihistoria 1-3, Tammi, Helsinki , Talve, llmar 1990: Suomen kansankulttuuri, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Sarmela, Matti 1984: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki. Opettajat: Hermunen Jaana

10 P Taidehistoria 2 op Sisältö: Syvennetään Taidehistoria I:n tietoja. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytty itsenäinen työ. Oppimateriaali: Luentomateriaalit. Sarajas-Korte et al.: Ars- Suomen taide, weilin+göös, Espoo, Sederholm, Helena et al 2003: Pinx: Maalaustaide Suomessa, Weilin+Göös Espoo. Opettajat: Hermunen Jaana P Tyyli- ja arkkitehtuurihistoria 4 op Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan eri tyylikausiin huonekaluissa ja rakennuksissa ja niiden erityisiin tuntomerkkeihin. Sisältö: Sisältönä ovat tyylihistorian eri jaksot Suomessa ja Euroopassa. Toteutus: Luennot. Itsenäinen työ ja harjoitukset. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty itsenäinen työ ja tentti. Oppimateriaali: Hagelstam, Wenzel 1995: Suuri antiikkikirja, WSOY Porvoo. Nokela, Leena 1999: Sisustustyylit antiikista nykyaikaan, Otava Helsinki 1992; Nikula, Riitta 1993: Rakennettu maisema, Suomen arkkitehtuurin vuosisadat, Otava Helsinki. Lilius, Henrik 1985: Suomalainen puukaupunki. Opettajat: Hermunen Jaana

11 Restauroinnin ammattiopinnot 120 op A Valokuvaus I 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia käyttämään kameraa, sen lisävälineitä ja kuvausmateriaaleja sekä oppia hallitsemaan normaalit kuvaustilanteet valitsevassa valossa mustavalko- ja värifilmillä, pimiötyöskentelyn perusasiat, kuvausaiheen valintaan ja sommitteluun liittyvien käsitteiden selvittäminen. Toteutus: Luennot, kuvausharjoitukset ja kuva kritiikit. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Harjoituksissa osoitettu tekninen varmuus ja valmius, näkemys kuva-aiheiden valinnassa. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Opettajat: A Valokuvaus II 2 op Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään valokuvaamaan vallitsevassa valossa ja studioolosuhteissa eri materiaaleilla painokelpoisia originaaleja, oppia käyttämään ja näkemään valon mahdollisuuksia tuotekuvissa sekä käyttämään valokuvia viestinnässä. Sisältö: Opintojakso antaa perustiedot digitaalisesta kuvasta. Painotuksena on dokumentointiin soveltuva tuote- ja kohdekuvaus. Toteutus: Luennot, kuvaus- ja harjoitustehtävät, kritiikki 24 t. Itsenäinen opiskelu 16 t. Suoritustapa: Harjoituksissa osoitettu tekninen varmuus ja valmius, laajan valokuvaustyön ja kuvankäytön tehtävän hyväksytty suorittaminen. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat:? A Kemian perusteet ja laboratoriotyöskentely 3 op Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on tutustua kemian peruskäsitteisiin ja työskentelytapoihin laboratoriossa. Sisältö: Kemian peruskäsitteet: aineiden luokittelu, olomuodot, liuokset, hapot ja emäkset, ph, neutralointi ja vesi sekä epäorgaanisen kemian perusteet. Laboratoriossa mm. yleiset laboratoriokäytänteet, työturvallisuus ja käyttöturvatiedotteet, laitteet ja välineistö, mittavälineistöön tutustuminen ja niiden tarkkuus, ph:n mittaus ja liuosten tekeminen ja laimentaminen. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Helkala Sini

12 A Ammattikemia I 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on orgaanisen kemian perustietojen oppiminen yhdistettynä restauroinnin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Sisältö: Orgaanisen kemian perusteet: rasvat (öljyt), proteiinit (mm. eläin- ja kalaliima), hiilihydraatit, karboksyylihapot, hiilivedyt, alkoholit jne. ja niiden yhteys restauroinnissa esiintyviin materiaaleihin ja käytettäviin aineisiin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Jokela, R. ja Niinistö, L.: Orgaanisen kemian perusteet ja sovellukset, Valopaino Oy, Helsinki Opettajat: Helkala Sini A Ammattikemia II 3 op Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset pigmentit ja tehdä mittauksia reflektometrillä. Tavoitteena on myös väri- ja valo-opin perusteiden hallinta. Sisältö: Pigmentit teoriaa pigmenteistä, väri- ja valo-oppia, reflektometri- mittaukset ja pigmenttianalyysit laboratoriossa. 1 2 kohdetta (esinettä), joista tutkitaan värikerrokset. Kohteet valitaan jakson alussa. Opintokäynti Tikkurila Oy:n tutkimuslaboratorioihin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Helkala Sini A Materiaalit 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on restauroinnissa käytettävien keskeisimpien materiaalien ominaisuuksiin ja käyttöön tutustuminen teorian ja harjoitustöiden avulla. Sisältö: Maalien, lakkojen ja liimojen käyttöön ja valmistukseen liittyviä ominaisuuksia ja harjoituksia. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Alén, Holger 1998: Maalit ja niiden käyttö. Opettajat: Diego Carlozzo

13 A Huonekalurestauroinnin harjoitus 4 op Tavoitteet: Tavoitteena on johdattaa opiskelija restaurointitekniikoiden ja restaurointiproses-sin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sekä eri restaurointimenetelmiin liittyvä työturvallisuus. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin rakenteisiin ja pintakäsittelyihin liittyviin restaurointitekniikoihin ja niihin liittyvään työturvallisuuteen. Harjoitustyöhön kuuluu itsenäinen kohteen dokumentointi ja työaikasuunnitelman teko sekä kohteisiin liittyvää materiaalioppia. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt, dokumentointi ja työraportti. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Opettajat: Carlozzo Diego A Rakennusrestauroinnin harjoitus 4 op Tavoitteet: Opiskelija osaa laatia työsuunnitelman, aikataulun ja arvioida materiaalikustannuksia. Sisältö: Tehdään valitun teeman mukaisesti harjoitus, jossa toteutetaan rakennusrestauroinnin joltain osa-alueelta suppea harjoitustyö ja huomioidaan siihen liittyvä työturvallisuus. Toteutus: Harjoitustyö ohjatuissa työryhmissä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt, kohderaportit ja dokumentointi. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Keinänen, Wäinö 1949: Rakennusopin tietokirja, faksimilepainos, 5.p., WSOY Helsinki. Opettajat: Hornamo Pekka A Perinteiset työtavat 4 op Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää vanhojen työtapojen hyödyntäminen restauroinnissa. Sisältö: Opiskelija perehtyy materiaalien valintaan, alan vanhoihin työtapoihin ja käsityökalujen käyttöön. Työssään hän osaa käyttää tavallisimpia käsityövälineitä. Toteutus: Pienesineen tai rakenneyksityiskohdan työstäminen. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja raportoinnit. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: pt. tuntiopettajat Jari-Pekka Muotio ja Diego Carlozzo

14 A Puuntyöstö- ja koristeveistotekniikat 5 op Tavoitteet: Tavoitteena on lisätä puuntyöstön valmiuksia. Sisältö: Opintojaksolla työstetään valmiisiin malleihin tai omiin suunnitelmiin perustuvia harjoitustöitä. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt sekä itsenäinen työskentely Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt sekä tentti Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Muotio Jari-Pekka A Kultauksen perusteet 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua kultaustekniikoihin ja välineisiin sekä materiaaleihin, ja antaa opiskelijalle valmiudet käyttää eri kultaustekniikoita restauroinnissa. Sisältö: Luennot ja harjoitukset. Toteutus: Luennot ja käytännön harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitukset. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Karijärvi, Päivi 1997: Koristemaalaus, Savolainen, Reino 1997: Kultaajan käsikirja. Opettajat: Carlozzo, Diego

15 Rakennusrestauroinnin ammattiopinnot 85 op Rakennusmateriaalit ja rakenteet 15 op A Puurakenteet ja materiaalit 3 op Tavoitteet: Opiskelija oppii rakennusten puurakenteiden toiminnalliset periaatteet eri aikakausilta Sisältö: Opintojaksolla perehdytään lisäksi puumateriaalien ominaisuuksiin ja puurakenteiden restaurointimenetelmiin. Opintoihin liittyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: Hornamo Pekka A Kivirakenteet ja materiaalit 3 op Sisältö: Käydään läpi eri aikakausien rakennusten luonnonkivirakenteiden toiminnalliset periaatteet. Lisäksi perehdytään kivimateriaalien ominaisuuksiin ja kivirakenteiden restaurointimenetelmiin ja työturvallisuuteen. Opintoihin liittyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Mesimäki, Pekka 1998: Kiviteknologia, osa 1: Luonnonkiven ominaisuudet, Opetushallitus Helsinki. Neuvonen, Petri et. al 2002: Kerrostalot , Rakennustietosäätiö Helsinki. Opettajat: Hornamo Pekka A Seinäverhoukset ja lattianpäällysteet 3 op Sisältö: Perehdytään seinäverhousmateriaalien ja lattianpäällysteiden toiminnallisiin ominaisuuksiin, ja opitaan tunnistamaan käytettyjä materiaaleja. Tutustutaan seinäverhousten ja lattianpäällysteiden kehityksen historiaan. Suoritustapa: Kirjatentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: N.N.

16 A Pintakäsittelymateriaalit 3 op Tyyppi: Ammattiaine Suorituspisteet: 3 op Sisältö: Käydään läpi eri aikakausilla käytettyjen pintakäsittelymateriaalien toiminnallisia ominaisuuksia. Opiskelija oppii tunnistamaan käytettyjä pintakäsittelymateriaaleja ja käsittelyyhdistelmiä. Tutustutaan pintakäsittelyyn liittyviin säädöksiin ja ohjeisiin sekä pintakäsittelyiden kehityksen historiaan. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Holger, Alen 1994: Maalit ja niiden käyttö, VAPKkustannus Helsinki. Rakennustieto 1997: Maalaustarvikkeet. Aiheeseen liittyvät RT- ja Ratuohjekortistot. Opettajat: N.N. A Hirsirakenteet ja salvokset 3 op Sisältö: Perehdytään hirsirakenteisiin ja salvostyyppeihin Skandinaviassa, sekä niiden historiaan ja alueellisiin erovaisuuksiin. Toteutus: Luennot, harjoitukset sekä itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Hornamo Pekka Rakennusrestauroinnin suunnittelun perusteet 10 op A Rakennusrestauroinnin suunnittelun perusteet 3 op Tavoitteet: Opiskelija oppii rakennushankkeisiin liittyvän suunnitteluprosessin etenemisen, restauroinnin hankesuunnittelun ja erityissuunnittelun mahdollisuudet restaurointikohteiden suunnittelussa. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan rakennusselostusten laatimista teoriassa ja käytännössä. Kurssiin sisältyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin ja museoihin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Museoviraston korjauskortisto, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: Hornamo Pekka

17 A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 op Sisältö: Perehtyminen suunnittelun ja projektinhallinnan perusohjelmiin. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy käsittelemään kuvia 2D piirto-ohjelmalla. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Arkkitehdin Ratas-käsikirja: tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu, Rakennustieto Oy Opettajat: N.N. A Rakennusrestauroinnin hankesuunnittelu 4 op Tavoitteet: Opiskelija syventää taitojaan rakennusrestauroinnin hankesuunnittelun ja erityssuunnittelun osaamisessa. Opiskelija oppii rakennushankkeisiin liittyvän suunnitteluprosessin etenemisen, restauroinnin hankesuunnittelun ja erityissuunnittelun mahdollisuudet restaurointikohteiden suunnittelussa. Sisältö: Laaditaan rakennusselostus teoriassa ja käytännössä. Kurssiin sisältyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin ja museoihin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Museoviraston korjauskortisto, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: Hornamo Pekka Restaurointikäytänteiden perusteet 25 op A Kuntotutkimuksen ja vauriokartoituksen perusteet 2 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kuntotutkimuksen laadintaprosessiin ja sen merkityksen osana suunnitteluprosessia. Sisältö: Tutustutaan kenttätutkimuksen käytäntöihin ja opitaan laatimaan kuntotutkimukseen liittyviä asiakirjoja. Opintojakso toteutetaan osittain harjoituskohteessa. Toteutus: Luennot, harjoitukset sekä itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. By 42: Betonijulkisivun kuntotutkimus ja By 44: Rapatun julkisivun kuntotutkimus, Suomen betoniyhdistys, Helsinki. Aiheeseen liittyvät RT- ja Ratuohjekortistot. Opettajat: N.N.

18 A Väri- ja seinäverhousten tutkimuksen perusteet 2 op Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan pintakerrosten tutkimiseen liittyviin tekniikoihin, vertaillaan eri menetelmiä ja harjoitellaan tapettinäytteiden dokumentointia ja värisävyjen esiin ottoa maalatuista pinnoista, sekä tutkimusraporttien laatimista. Opintojakso sisältää valokuvausta. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Museovirasto: Korjauskortisto; kortti nro: 16 Verhotut seinät, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot. Opettajat: N.N. A Pintakäsittelyt 4 op Sisältö: Tutustutaan restaurointikohteissa tavanomaisiin pintakäsittelyihin sekä niiden tekniikoihin ja työturvallisuuteen. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: N.N. A Seinäverhousten ja pintakäsittelyjen restaurointi 3 op Sisältö: Harjoitellaan käytännössä eri pintakäsittelytekniikoita ja opitaan eri maalituotteiden valmistamista. Käydään läpi seinäverhouksien pingottamisen periaatteet; harjoitellaan seinäja kattopintojen pingotustekniikoita eri materiaaleilla. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: N.N. A Puurakenteiden ja rakennusten restaurointi 4 op Sisältö: Harjoitellaan käytännössä puurakennusten restaurointitekniikoita ja harjoitukseen liittyy myös suunnitelman tekeminen. Restaurointimenetelmät ja työtekniikka valitaan harjoituskohteen mukaisesti. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Museovirasto: Korjauskortisto. Opettajat: Hornamo Pekka, luennoitsijat

19 A Kivirakenteiden ja rakennusten restaurointi 4 op Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan ryhmätyöskentelynä käytännössä kivirakennusten restaurointitekniikoita. Harjoitukseen liittyy työsuunnitelman tekeminen. Restaurointimenetelmät ja työtekniikka valitaan harjoituskohteen mukaisesti. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Poran korjauskortti Emilia Ihatsu: Luonnokiviset rakenteet Kivinavetat sekä luentomateriaali ja aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot. Opettajat: Hornamo Pekka P Tutkimuksen perusteet 2 op Tavoitteet: Oppia käyttämään historiatutkimuksen menetelmiä ja soveltamaan niitä omaan ammattialaansa ja hyödyntämään niitä muissa opinnoissaan. Sisältö: Opiskelija tutustuu museaaliseen inventointiin ja ymmärtää sen merkityksen kohteen säilyttämisen, restauroinnin ja hoidon kannalta sekä harjoittaa oppimaansa perehtymällä kulttuurihistoriallisen ja historiallisen tutkimuksen eri menetelmiin voidakseen hyödyntää niitä työskentelyssään. Opiskelija perehtyy alan tiedostoihin ja arkistoihin sekä yhteistyötahoihin. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö ja tentti, läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Kankaanpää. Matti J: Talon kertomaa, Opas talojen historian tutkijalle, sekä opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus. Opettajat: Hermunen Jaana, Hornamo Pekka A Yritystoiminnan suunnittelu ja rakennustalous 4 op Tavoitteet: Opiskelija oppii eri yhtiömuotojen mahdollisuudet sekä yrityksen perustamistoimet liiketoiminnan suunnitteluineen käytännössä. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja asiakaslähtöisen toiminnan ammattialansa palvelulähtöisessä liiketoiminnassa. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään eri yritysmuotojen toimintastrategioiden merkityksiin, tarkastellaan perustettavan yrityksen liikeideaa ja tehdään suunnittelulaskelmia kuten katetuotto- ja tarjouslaskelmia, perehdytään yrittäjyyteen ja Toteutus: Luennot ja yrityskäynnit, harjoitukset ja käytännön työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset, sekä työsuunnitelma ja työpäiväkirja. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Opettajat: N.N

20 Erikoistekniikat 10 op A Puiset rakennuskoristeet 3 op Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan puisten koristeosien materiaaleihin ja erilaisiin valmistusmenetelmiin. Harjoitustöinä valmistetaan omien piirustusten mukaan puiset rakennuskoristeet. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt sekä itsenäinen työskentely Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Muotio Jari-Pekka A Rakennuskipsityöt 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tuntemaan vanhojen koristeiden restaurointimenetelmät. Sisältö: Opintojaksolla opitaan muottien ja vetosabluunoiden valmistaminen ja niiden käyttäminen koristeiden valmistamisessa. Lisäksi harjoitellaan kipsikoristeiden pintakäsittelymenetelmiä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Opettajat: N.N. A Erikoismateriaalien restaurointi 2 op Tavoitteet: Syventää materiaalituntemusta ja materiaalitutkimuksen mahdollisuuksia restauroinnissa. Sisältö: Tutustutaan restauroinnin erikoismateriaalien kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä niiden materiaalitutkimuksen mahdollisuuksiin. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuustentti, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: N.N., vierailevat luennoitsijat A Rappaukset ja betonikoristeet 2 op Sisältö: Opintojaksolla perehdytään rappausmenetelmiin, materiaalien ominaisuuksiin, betonikoristeita vaurioittaviin tekijöihin ja betonin ominaisuuksiin. Opintoihin liittyvässä harjoituksessa tehdään terastirappausta eri menetelmillä. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuustentti, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: N.N., Vierailevat luennoitsijat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov 163 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 60 OV JA VALINNAISET OPINNOT 30 OV Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov Koulutusohjelman rakenne Opintojaksot Opintokokonaisuudet 1.

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Page 1 of 159 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Pasila Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Liiketoiminnan verkkopalvelun kehittäminen Tunnus: AMK30D Lukukausi: 3.-7. Taso ja tyyppi: ammattiopinnot,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot