Restauroinnin koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Restauroinnin koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Restauroinnin koulutusohjelma Rakennusrestaurointi Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: artenomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: pt. tuntiopettaja Heidi Rajala, puh. (05) Opinto-ohjaaja: Anne Vuorivirta, puh. (05) Tutkinnon rakenne PERUSOPINNOT AMMATTIOPINNOT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ 60 op 120 op 15 op 30 op 15 op Koulutusohjelman tavoitteet Restauroinnin koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa monipuolisia restauroinnin asiantuntijoita sekä huonekalu- että rakennusrestauroinnin alueille. Asiantuntijat toimivat ammatissaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Heillä on laaja perspektiivi ammattialaansa, jota he hyödyntävät työssään ja kohteiden ymmärtämisessä. Laajapohjaisella koulutuksella vastataan haasteeseen, jonka jokainen restauroija joutuu ottamaan vastaan: jokainen kohde on erilainen ja jokaisessa restaurointityössä on erilaiset lähtökohdat, materiaalit ja tarpeet. Vanhojen käsityötaitojen ja -tekniikoiden tunteminen ja niiden oppiminen ovat ohjenuorana koulutuksessa. Lisäksi syvällinen materiaalien tuntemus hankitaan sekä käytännön, että ammattikemian opinnoissa. Monipuolinen koulutus ja ammattitaito hankitaan teorian ja käytännön pohjalta. Valinnaisten opintojen avulla on mahdollista painottaa opintoja joko huonekalurestauroinnin tai rakennusrestauroinnin alueelle. Erikoistekniikat, kuten koristeveisto, puunmukailu ja koristemaalaus edistävät erityisosaamista ja ammattitaitoa. Lisäksi opinnoissa perehdytään historiallisten tutkimusten ja restauroinnin suunnittelun alueisiin, jotka molemmat pohjaavat huoleliseen kohteen dokumentointiin. Opintoihin sisältyvä työharjoittelu ja erilaiset projektit antavat kokemuksia työelämästä ja yrittäjyydestä. Restauroinnin koulutusohjelman yleiset tenttipäivät Yleiseen tenttiin opiskelija voi tulla suorittamaan tekemättä jääneen tai hylätyn kokeen tai suorittamaan opintojakson kirjatenttinä, silloin kun se jakson suoritustavan edellytysten mukaan on mahdollista.

2 Muotoilun ja restauroinnin rästitenttipäivät lukuvuonna Tenttiaika klo Paikka Auditorio, Torniomäen toimipiste KE KE PE PE Kypsyysnäyte, HUOM klo PE KE KE KE KE MA Kypsyysnäyte, HUOM klo

3 Perusopinnot 60 op Ammattikorkeakoulun perusopinnot 20 op YYY0015 Orientoivat opinnot, 3 op Vastuuhenkilö: Ulla Talvi Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia amk-järjestelmässä, tutustuu oppimisympäristöihin ja tietää mitä opiskelijapalveluita on tarjolla. Osaa tehdä oman opintosuunnitelmansa. Sisältö: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kirjaston ja tietopalvelujen käyttö. Opiskelijapalvelut: opinto-ohjaus, opintotoimisto, atk-palvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, opiskelijakunta, liikunta, opiskelijatuutorointi ja opiskelijaterveydenhoito. Opintotuki. Työelämänäkymät. Toteutus: Luennot/esittelyt, verkkotyöskentely Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, läsnäolo 70 %. Oppimateriaali: Opinto-opas, tutkintosääntö. Arviointi: Hyväksytty/hylätty (S.) Y Viestintätaito, 3 op Vastuuhenkilö: Hilkka Ahtola-Mutikainen Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tuottamaan selkeitä ja ymmärrettäviä asiatekstejä ja asiakirjoja. Opiskelija hallitsee suomen kielen oikeinkirjoituskäytänteet ja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet. Opiskelija selviytyy hyvin työelämän puhetilanteista. Hän pystyy arvioimaan sekä omia että muiden esityksiä ja kehittämään esiintymisvalmiuksiaan. Sisältö: Laaditaan muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiakirjoja ja asiatekstejä. Kerrataan tarvittaessa kielenhuollon perusteet. Tutustutaan puheviestinnän perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Valmistellaan ja pidetään erilaisia puheita ja havainnollistettuja esityksiä. Suoritustapa: Harjoitukset ja/tai tentti. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Oppimateriaali: Husu - Tarkoma - Vuorijärvi, Ammattisuomen käsikirja. WSOY. 2001; Kortetjärvi-Nurmi - Korhonen, Viestillä tulokseen. Weilin+Göös. 1997; Kylänpää - Piirainen, Liike-elämän kirjallinen viestintä. MacLaser Ky 2002; Repo - Nuutinen, Viestintätaito: opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Otava. 2003; Kauppinen - Nummi - Savola, Tekniikan viestintä. Edita tai Kortetjärvi-Nurmi - Kuronen - Ollikainen, Yrityksen viestintä. Edita Lisäksi kielenhuollon oppaita ja muuta kurssilla sovittavaa materiaalia. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty Y Työelämän ruotsi 1, 2 op Vastuuhenkilö: Pia Hannula Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään oman alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla. Tavoitteena vähintään viitekehyksen taitotaso B.1. AMK-ruotsin tavoitetaso määräytyy valtionhallinnon kielitutkinnoista annetussa asetuksessa (481/2003). Sisältö: Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja - tehtävistään. Lisäksi opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista. Opiskelija osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti. Toteutus: Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä koe. Oppimateriaali: Hakkarainen, Turpeinen, Toppjobb, Otava Lehto, Koppling, WSOY Peltonen, Kukkasniemi, Auvinen, Nordiska nätverk, Edita Husu, Wallinheimo, Flexteknik, Otava Sandberg, Tuunanen,Flexhandel, Otava 2005, Halonen, Kaukola, Virrankare, BONUS -ruotsia korkea-asteelle, WSOY 2002 ja opetusmonisteet tai muu opettajan osoittama materiaali. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0) Opetuskieli: ruotsi/suomi

4 Y Työelämän ruotsi 2, 3 op Vastuuhenkilö: Pia Hannula Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla. Tavoitteena vähintään viitekehyksen taitotaso B.1. AMK-ruotsin tavoitetaso määräytyy valtionhallinnon kielitutkinnoista annetussa asetuksessa (481/2003) Sisältö: Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään. Lisäksi opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Opiskelija osaa viestiä asiakaslähtöisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää oman alan keskeistä erityisterminologiaa. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen oppituneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä kokeet. Oppimateriaali: Fabritius, Melkko, Medspelare i affärer, Weilin+Göös Hakkarainen, Turpeinen, Toppjobb, Otava Peltonen, Kukkasniemi, Auvinen, Nordiska nätverk, Edita Husu, Wallinheimo, Flexteknik, Otava Sandberg, Tuunanen, Flexhandel, Otava Lehto, Koppling, WSOY 2003, Halonen, Kaukola, Virrankare, BONUS-ruotsia korkeaasteelle, WSOY 2002, opetusmonisteet. Lehdet, tietokoneohjelmat, tietoverkot. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0) Edeltävät opinnot: Y Työelämän ruotsi 1 Opetuskieli: ruotsi/suomi Y Työelämän englanti 1, 3 op Vastuuhenkilö: Tarmo Ahvenainen Tavoitteet: Opiskelija kehittää yleisesti työelämässä sekä erityisesti omalla ammattialallaan tarvittavaa kielitaitoa tavoitteenaan taitotaso C1. Sisältö: Oman alan peruskäsitteiden ja ilmiöiden kuvailu, työnhaku, tehokas suullinen ja kirjallinen viestintä erilaisissa työpaikan sisäisissä sekä asiakaspalvelutilanteissa, organisaation esittely; kielten oppimisen tavat ja kielelliset apuneuvot. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä kokeet. Oppimateriaali: Tekniikan, merenkulun sekä metsä- ja puutalouden toimialalla: Mustonen Eija ja Rautelin Jacqueline English Booster. Helsinki: WSOY sekä opettajan osoittama muu materiaali. Liiketalouden toimialalla: Airas ja Junkkari: New Business Friend 1, WSOY, tai muu opettajan osoittama materiaali. Muotoilussa: Ahtola ja Jurvanen. Craft and Design: käsi- ja taideteollisuusalan englantia. Jyväskylä: Opetushallitus tai uudempi painos. Sosiaalialalla: Huovinen, Partanen, Ronkainen. Lifeline. Englantia sosiaali-ja terveysalalle. Tammi Viestinnässä opettajan oma materiaali. Arviointi: Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0). /englanti Y Työelämän englanti 2, 3 op Vastuuhenkilö: Tarmo Ahvenainen Tavoitteet: Opiskelija syventää työelömässä ja ammattialallaan tarvittavaa kielitaitoa haastavammissa viestintätilanteissa tavoitteenaan taso C1. Liiketalouden toimialalla: opiskelija syventää erityisesti ulkomaankaupan tilanteissa tarvittavaa kielitaitoa tavoitteenaan taso C1. Sisältö: Muut toimialat paitsi liiketalous: Oman alan vaativien tekstien ymmärtäminen, alaan liittyvän asiatekstin tuottaminen ammattialaan liittyvistä asioista apuneuvoja käyttäen, neuvotteluja esittelytilanteet; rekisteri- ja tyylierot, kulttuurien välinen viestintä; syvempi ymmärtämys omasta osaamisesta. Liiketalous: Viestiminen ulkomaankaupan keskeisissä tilanteissa (sähköpostiviestit, kirjeet, faksit, puhelut, kasvokkaisviestintä), ulkomaankaupan asiakirjat. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille (75 %läsnäolovaatimus), opettajan osoittamat tehtävät sekä koe. Oppimateriaali: Tekniikan ja liikenteen sekä metsä- ja puutalouden toimialalla Mustonen Eija ja Rautelin Jacqueline English Booster. Helsinki: WSOY sekä muu opettajan osoittama materiaali. Liiketalouden toimialalla Airas-Junkkari: New Business Friend 3, WSOY, Muilla aloilla opettajan osoittama materiaali. Arviointi: Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0). Edeltävät opinnot: Y Työelämän englanti 1, /englanti

5 Y Tietotekniikan perusteet, 3 op Vastuuhenkilö: Eero Berner Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitoksen laiteympäristön sekä osaa laitteiden käytön perusteet ja hänellä on perusvalmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan. Sisältö: Mikrotietokoneen ja oheislaitteiden käyttö, Windowsin perustoiminnot, Officeohjelmien peruskäyttö, internetin ja sähköpostin käyttö. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Tietokoneen käyttötaito 1. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

6 Toimialan perusopinnot 15 op P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tieteellisen ajattelun perusperiaatteita: aiheen valinnan vaikutuksesta kysymyksenasetteluun, tutkimusotteen ja menetelmän valintaan. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tieteenfilosofian traditioihin, aineiston keruun ja analyysin laadullisiin menetelmiin ja tutkielmaraportin laatimiseen. Opitaan löytämään, tuottamaan ja soveltamaan tiedonhakutekniikoita mm. kirjaston tietokannoista ja internetistä sekä harjoitellaan lähdekriittisyyttä. Suoritustapa: Vaihtoehto 1: Luennot, joilla läsnäolo 80%, hyväksytyt harjoitukset ja/tai luentojen tenttiminen. Vaihtoehto 2: Tentti hyvin tiedoin (vähintään arvosana 3) + näyttö tiedonhakutaidoista. Oppimateriaali: Vaihtoehto 1: Oppimateriaali: Luentomateriaali ja kirjallisuus Anttila, P Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Akatiimi Oy. Anttila, P Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. WSOY: Helsinki. Hirsjärvi, S. & Hurme, H Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Routio, P Tuote ja tieto; Tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen metodiopas Vaihtoehto 2: Tentittävät teokset: Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihihn I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus: Jyväskylä. Halttunen, K., Hirvimäki, E., Niinikangas, L. & Perttula, S Tiedonhakijan opas. BTJ kirjastopalvelu Oy: Jyväskylä. Opettajat: Ruohonen Sinikka, Mäkelä-Marttinen Leena, Helkala Sini P Piirustus ja maalaus, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään piirustuksen ja maalauksen perustekniikoihin. Sisältö: Opintojaksolla kehitetään opiskelijan omaa kuvallista ilmaisukykyä erilaisin harjoituksin. Toteutus: Harjoitukset ja luennot. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Palmros Nina, Liljeström Leena P Väri, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Tutkitaan miten näköaistimus syntyy ja miksi valo hajoaa spektriksi. Tutustutaan erilaisiin väriteorioihin. Sisältö: Opiskellaan värin sekoittumista additiivisesti ja subtraktiivisesti. Katsotaan mitä väri on ja opitaan analysoimaan sävyä, valööriä ja kylläisyyttä. Lisäksi havainnoidaan värin ilmenemistä kaksi- ja kolmiulotteisella pinnalla. Toteutus: Harjoitukset, luennot, tutkielma. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti, tutkielma, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Palmros Nina, Liljeström Leena P Kolmiulotteinen sommittelu, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Plastisen sommittelun tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja kykyä ymmärtää kolmiulotteisen kappaleen sommittelua sekä muoto-opillisia peruskäsitteitä. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tavallisimpiin plastisen sommittelun materiaaleihin ja työtapoihin. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu Suoritustapa: Harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Liljeström Leena

7 P Taidehistoria ja estetiikka, 3 op Vastuuhenkilö: Jaana Hermunen Tavoitteet: Tavoitteena on luoda yleiskuva Suomen taiteen kehityksestä ja selventää taidetta esteettisistä lähtökohdista. Yhtenä itsenäisenä työnä tehtävä teosanalyysi avartaa kuvan lukutaitoa. Sisältö: Suomen taidetta tarkastellaan taidehistoriallisesti esihistoriasta nykyhetkeen. Painopiste on maalaustaiteessa, mutta myös kuvanveistoa ja arkkitehtuuria käsitellään. Toteutus: Luennot, itsenäinen työskentely ja näyttelyvierailu/t. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luento ja ajankohtaismateriaalit, artikkelit., Pinx maalaustaide Suomessa, Ars Suomen taide 1 6, Bengt von Bonsdorff (et al.); suomennos Kaija Valkonen Arviointi: 1 5 Edeltävät opinnot: ei Opettaja: Jaana Hermunen

8 Restauroinnin perusopinnot 25 op P Restauroinnin perusteet 3 op, Basics of Restoration Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee restaurointiperiaatteet ja julkilausumat, keskeisen lainsäädännön sekä restauroinnin historiaa, filosofiaa ja etiikkaa. Toteutus: Luennot ja itsenäiset harjoitustyöt. Opintomatkat. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja/tai tehtävät, läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Irma Lounatvuori, Lauri Putkonen: Rakennusperintömme, Rakennusperintömme - kulttuuriympäristön lukukirja, Kaj Nyman: Talojen kieli. Alan julkilausumat. Museovirasto: Kulttuuriesineiden maastavienti, Museovirasto: vanhojen esineiden hoito. Opettaja: Heidi Rajala, Pekka Hornamo. A Dokumentointi ja vauriokartoitus 2 op, Basics of Documentation, Damage Diagnosis Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää tallentamisen ja dokumentoinnin merkityksen. Hän osaa etsiä ja käyttää vanhoja dokumentteja työssään sekä dokumentoida työkohdetta ja restaurointityötään. Opinnoissa ja harjoituksissa perehdytään eri dokumentteihin ja dokumentointitapoihin sekä harjoitetaan dokumentointia ja vauriokartoitusta piirtäen, kuvaten ja tekstittäen myös tietotekniikkaa apuna käyttäen. Opiskelija oppii käyttämään eri tietolähteitä ja asiantuntija-apua työssään. Toteutus: Luennot ja harjoitukset, tutustumiskäynnit. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät, läsnäolovelvoite 80%. Opintomateriaali: Luentomateriaali, Mattinen, Maire 1997: Valtion rakennusperinnön vaaliminen, Museovirasto Helsinki, RYL. Heinonen, Jouko 1996: Museologian perusteet, 2. uudistettu laitos, Suomen museoliitto, Helsinki. MV:n rakennushistorian osaston julkaisuja 19, RYL. Opettajat: Heidi Rajala ja Pekka Hornamo. P Esitystekniikka 2 op, Presentation Techniques Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan esineen ja tilan kuvausmenetelmät, kohtisuora kuvaustapa, aksonometria ja perspektiivien kuvaus sekä tekstaus, mittausperiaatteet ja tutustutaan rakennuspiirustusmerkintöihin sekä tussaukseen ja värittämiseen puuväreillä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät Opintomatriaali: Tiironen-Sanatala Toteutus: Luennot ja harjoitustehtävät. Opettaja: Heidi Rajala, Sanna Vainikka P Kone- ja laitehallinta 3 op, Machinery Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huoltamaan niitä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään oman alansa tarpeiden mukaan kone- ja työsaleissa ja noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, hyväksytyt harjoitustyöt ja hyväksytty koe, joka antaa mahdollisuuden jatkossa itsenäiseen työskentelyyn pajoilla ja konesalissa. Opettaja: Jari-Pekka Muotio

9 P Kolmiulotteinen sommittelu II, 2 op, Plastic Design 2 Sisältö: Opintojakso syventää ensimmäisellä opintojaksolla omaksuttuja tietoja ja taitoja. Opiskelija oppii tuntemaan uusia materiaaleja sekä laajentaa muoto-opillista teoriantuntemusta ja näkemystä. Suoritustapa: Harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Liljeström-Puntanen Leena P Kohdepiirustus 2 op Sisältö: Opiskelija harjoittelee käsivarapiirtämistä ja akvarellimaalausta eri ympäristöissä ja oppii kuvaamaan havainnoimaansa kaupunkikuvaa, rakennuksia ja kalusteita sekä esineitä ja yksityiskohtia. Harjoitustöissä on esitystekninen painotus. Toteutus: Tutustumiset, ohjaus, harjoitukset ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Harjoitustyöt ja luonnoskirja. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Liljeström-Puntanen Leena P Elävän mallin piirustus 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia hahmottamaan ihmisen anatominen rakenne ja mittasuhteet. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan näkemisen, piirtämisen ja maalaamisen taitoja havainnoimalla elävää mallia erilaisin tekniikoin ja lähestymistavoin. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Liljeström-Puntanen Leena P Kulttuurihistoria 3 op Tavoitteet: Kurssilla luodaan yleiskuva kulttuuriantropologian, kansatieteen, populaarikulttuurin ja avant garden historian näkökulmasta. Sisältö: Kulttuuriantropologiassa perehdytään kulttuurin yleisiin lainalaisuuksiin ja muodostetaan kuva mm. kulttuurin kehityksestä. Kansatieteen osiossa selvitetään Suomen perinteinen aluejako ja sen vaikutus kulttuurin osa-alueisiin. Apuna voidaan käyttää kulttuurin aikajanaa ja painottaa jotakin edellä mainituista näkökulmista. Toteutus: Luennot. Itsenäinen tehtävä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty itsenäinen työ ja tentti Oppimateriaali: Luentomateriaali. Kolbe, Laura et al.: Suomen kulttuurihistoria 1-3, Tammi, Helsinki , Talve, llmar 1990: Suomen kansankulttuuri, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Sarmela, Matti 1984: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki. Opettajat: Hermunen Jaana

10 P Taidehistoria 2 op Sisältö: Syvennetään Taidehistoria I:n tietoja. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytty itsenäinen työ. Oppimateriaali: Luentomateriaalit. Sarajas-Korte et al.: Ars- Suomen taide, weilin+göös, Espoo, Sederholm, Helena et al 2003: Pinx: Maalaustaide Suomessa, Weilin+Göös Espoo. Opettajat: Hermunen Jaana P Tyyli- ja arkkitehtuurihistoria 4 op Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan eri tyylikausiin huonekaluissa ja rakennuksissa ja niiden erityisiin tuntomerkkeihin. Sisältö: Sisältönä ovat tyylihistorian eri jaksot Suomessa ja Euroopassa. Toteutus: Luennot. Itsenäinen työ ja harjoitukset. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, hyväksytty itsenäinen työ ja tentti. Oppimateriaali: Hagelstam, Wenzel 1995: Suuri antiikkikirja, WSOY Porvoo. Nokela, Leena 1999: Sisustustyylit antiikista nykyaikaan, Otava Helsinki 1992; Nikula, Riitta 1993: Rakennettu maisema, Suomen arkkitehtuurin vuosisadat, Otava Helsinki. Lilius, Henrik 1985: Suomalainen puukaupunki. Opettajat: Hermunen Jaana

11 Restauroinnin ammattiopinnot 120 op A Valokuvaus I 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia käyttämään kameraa, sen lisävälineitä ja kuvausmateriaaleja sekä oppia hallitsemaan normaalit kuvaustilanteet valitsevassa valossa mustavalko- ja värifilmillä, pimiötyöskentelyn perusasiat, kuvausaiheen valintaan ja sommitteluun liittyvien käsitteiden selvittäminen. Toteutus: Luennot, kuvausharjoitukset ja kuva kritiikit. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Harjoituksissa osoitettu tekninen varmuus ja valmius, näkemys kuva-aiheiden valinnassa. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Opettajat: A Valokuvaus II 2 op Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään valokuvaamaan vallitsevassa valossa ja studioolosuhteissa eri materiaaleilla painokelpoisia originaaleja, oppia käyttämään ja näkemään valon mahdollisuuksia tuotekuvissa sekä käyttämään valokuvia viestinnässä. Sisältö: Opintojakso antaa perustiedot digitaalisesta kuvasta. Painotuksena on dokumentointiin soveltuva tuote- ja kohdekuvaus. Toteutus: Luennot, kuvaus- ja harjoitustehtävät, kritiikki 24 t. Itsenäinen opiskelu 16 t. Suoritustapa: Harjoituksissa osoitettu tekninen varmuus ja valmius, laajan valokuvaustyön ja kuvankäytön tehtävän hyväksytty suorittaminen. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat:? A Kemian perusteet ja laboratoriotyöskentely 3 op Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on tutustua kemian peruskäsitteisiin ja työskentelytapoihin laboratoriossa. Sisältö: Kemian peruskäsitteet: aineiden luokittelu, olomuodot, liuokset, hapot ja emäkset, ph, neutralointi ja vesi sekä epäorgaanisen kemian perusteet. Laboratoriossa mm. yleiset laboratoriokäytänteet, työturvallisuus ja käyttöturvatiedotteet, laitteet ja välineistö, mittavälineistöön tutustuminen ja niiden tarkkuus, ph:n mittaus ja liuosten tekeminen ja laimentaminen. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Helkala Sini

12 A Ammattikemia I 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on orgaanisen kemian perustietojen oppiminen yhdistettynä restauroinnin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Sisältö: Orgaanisen kemian perusteet: rasvat (öljyt), proteiinit (mm. eläin- ja kalaliima), hiilihydraatit, karboksyylihapot, hiilivedyt, alkoholit jne. ja niiden yhteys restauroinnissa esiintyviin materiaaleihin ja käytettäviin aineisiin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Jokela, R. ja Niinistö, L.: Orgaanisen kemian perusteet ja sovellukset, Valopaino Oy, Helsinki Opettajat: Helkala Sini A Ammattikemia II 3 op Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset pigmentit ja tehdä mittauksia reflektometrillä. Tavoitteena on myös väri- ja valo-opin perusteiden hallinta. Sisältö: Pigmentit teoriaa pigmenteistä, väri- ja valo-oppia, reflektometri- mittaukset ja pigmenttianalyysit laboratoriossa. 1 2 kohdetta (esinettä), joista tutkitaan värikerrokset. Kohteet valitaan jakson alussa. Opintokäynti Tikkurila Oy:n tutkimuslaboratorioihin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Helkala Sini A Materiaalit 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on restauroinnissa käytettävien keskeisimpien materiaalien ominaisuuksiin ja käyttöön tutustuminen teorian ja harjoitustöiden avulla. Sisältö: Maalien, lakkojen ja liimojen käyttöön ja valmistukseen liittyviä ominaisuuksia ja harjoituksia. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet ja muistiinpanot. Alén, Holger 1998: Maalit ja niiden käyttö. Opettajat: Diego Carlozzo

13 A Huonekalurestauroinnin harjoitus 4 op Tavoitteet: Tavoitteena on johdattaa opiskelija restaurointitekniikoiden ja restaurointiproses-sin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sekä eri restaurointimenetelmiin liittyvä työturvallisuus. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin rakenteisiin ja pintakäsittelyihin liittyviin restaurointitekniikoihin ja niihin liittyvään työturvallisuuteen. Harjoitustyöhön kuuluu itsenäinen kohteen dokumentointi ja työaikasuunnitelman teko sekä kohteisiin liittyvää materiaalioppia. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt, dokumentointi ja työraportti. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Opettajat: Carlozzo Diego A Rakennusrestauroinnin harjoitus 4 op Tavoitteet: Opiskelija osaa laatia työsuunnitelman, aikataulun ja arvioida materiaalikustannuksia. Sisältö: Tehdään valitun teeman mukaisesti harjoitus, jossa toteutetaan rakennusrestauroinnin joltain osa-alueelta suppea harjoitustyö ja huomioidaan siihen liittyvä työturvallisuus. Toteutus: Harjoitustyö ohjatuissa työryhmissä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt, kohderaportit ja dokumentointi. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Keinänen, Wäinö 1949: Rakennusopin tietokirja, faksimilepainos, 5.p., WSOY Helsinki. Opettajat: Hornamo Pekka A Perinteiset työtavat 4 op Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää vanhojen työtapojen hyödyntäminen restauroinnissa. Sisältö: Opiskelija perehtyy materiaalien valintaan, alan vanhoihin työtapoihin ja käsityökalujen käyttöön. Työssään hän osaa käyttää tavallisimpia käsityövälineitä. Toteutus: Pienesineen tai rakenneyksityiskohdan työstäminen. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja raportoinnit. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: pt. tuntiopettajat Jari-Pekka Muotio ja Diego Carlozzo

14 A Puuntyöstö- ja koristeveistotekniikat 5 op Tavoitteet: Tavoitteena on lisätä puuntyöstön valmiuksia. Sisältö: Opintojaksolla työstetään valmiisiin malleihin tai omiin suunnitelmiin perustuvia harjoitustöitä. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt sekä itsenäinen työskentely Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt sekä tentti Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Muotio Jari-Pekka A Kultauksen perusteet 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua kultaustekniikoihin ja välineisiin sekä materiaaleihin, ja antaa opiskelijalle valmiudet käyttää eri kultaustekniikoita restauroinnissa. Sisältö: Luennot ja harjoitukset. Toteutus: Luennot ja käytännön harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitukset. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Karijärvi, Päivi 1997: Koristemaalaus, Savolainen, Reino 1997: Kultaajan käsikirja. Opettajat: Carlozzo, Diego

15 Rakennusrestauroinnin ammattiopinnot 85 op Rakennusmateriaalit ja rakenteet 15 op A Puurakenteet ja materiaalit 3 op Tavoitteet: Opiskelija oppii rakennusten puurakenteiden toiminnalliset periaatteet eri aikakausilta Sisältö: Opintojaksolla perehdytään lisäksi puumateriaalien ominaisuuksiin ja puurakenteiden restaurointimenetelmiin. Opintoihin liittyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: Hornamo Pekka A Kivirakenteet ja materiaalit 3 op Sisältö: Käydään läpi eri aikakausien rakennusten luonnonkivirakenteiden toiminnalliset periaatteet. Lisäksi perehdytään kivimateriaalien ominaisuuksiin ja kivirakenteiden restaurointimenetelmiin ja työturvallisuuteen. Opintoihin liittyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Mesimäki, Pekka 1998: Kiviteknologia, osa 1: Luonnonkiven ominaisuudet, Opetushallitus Helsinki. Neuvonen, Petri et. al 2002: Kerrostalot , Rakennustietosäätiö Helsinki. Opettajat: Hornamo Pekka A Seinäverhoukset ja lattianpäällysteet 3 op Sisältö: Perehdytään seinäverhousmateriaalien ja lattianpäällysteiden toiminnallisiin ominaisuuksiin, ja opitaan tunnistamaan käytettyjä materiaaleja. Tutustutaan seinäverhousten ja lattianpäällysteiden kehityksen historiaan. Suoritustapa: Kirjatentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: N.N.

16 A Pintakäsittelymateriaalit 3 op Tyyppi: Ammattiaine Suorituspisteet: 3 op Sisältö: Käydään läpi eri aikakausilla käytettyjen pintakäsittelymateriaalien toiminnallisia ominaisuuksia. Opiskelija oppii tunnistamaan käytettyjä pintakäsittelymateriaaleja ja käsittelyyhdistelmiä. Tutustutaan pintakäsittelyyn liittyviin säädöksiin ja ohjeisiin sekä pintakäsittelyiden kehityksen historiaan. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Holger, Alen 1994: Maalit ja niiden käyttö, VAPKkustannus Helsinki. Rakennustieto 1997: Maalaustarvikkeet. Aiheeseen liittyvät RT- ja Ratuohjekortistot. Opettajat: N.N. A Hirsirakenteet ja salvokset 3 op Sisältö: Perehdytään hirsirakenteisiin ja salvostyyppeihin Skandinaviassa, sekä niiden historiaan ja alueellisiin erovaisuuksiin. Toteutus: Luennot, harjoitukset sekä itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Hornamo Pekka Rakennusrestauroinnin suunnittelun perusteet 10 op A Rakennusrestauroinnin suunnittelun perusteet 3 op Tavoitteet: Opiskelija oppii rakennushankkeisiin liittyvän suunnitteluprosessin etenemisen, restauroinnin hankesuunnittelun ja erityissuunnittelun mahdollisuudet restaurointikohteiden suunnittelussa. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan rakennusselostusten laatimista teoriassa ja käytännössä. Kurssiin sisältyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin ja museoihin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Museoviraston korjauskortisto, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: Hornamo Pekka

17 A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 op Sisältö: Perehtyminen suunnittelun ja projektinhallinnan perusohjelmiin. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy käsittelemään kuvia 2D piirto-ohjelmalla. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Arkkitehdin Ratas-käsikirja: tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu, Rakennustieto Oy Opettajat: N.N. A Rakennusrestauroinnin hankesuunnittelu 4 op Tavoitteet: Opiskelija syventää taitojaan rakennusrestauroinnin hankesuunnittelun ja erityssuunnittelun osaamisessa. Opiskelija oppii rakennushankkeisiin liittyvän suunnitteluprosessin etenemisen, restauroinnin hankesuunnittelun ja erityissuunnittelun mahdollisuudet restaurointikohteiden suunnittelussa. Sisältö: Laaditaan rakennusselostus teoriassa ja käytännössä. Kurssiin sisältyy opintomatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin restaurointikohteisiin ja museoihin. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Museoviraston korjauskortisto, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: Hornamo Pekka Restaurointikäytänteiden perusteet 25 op A Kuntotutkimuksen ja vauriokartoituksen perusteet 2 op Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kuntotutkimuksen laadintaprosessiin ja sen merkityksen osana suunnitteluprosessia. Sisältö: Tutustutaan kenttätutkimuksen käytäntöihin ja opitaan laatimaan kuntotutkimukseen liittyviä asiakirjoja. Opintojakso toteutetaan osittain harjoituskohteessa. Toteutus: Luennot, harjoitukset sekä itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. By 42: Betonijulkisivun kuntotutkimus ja By 44: Rapatun julkisivun kuntotutkimus, Suomen betoniyhdistys, Helsinki. Aiheeseen liittyvät RT- ja Ratuohjekortistot. Opettajat: N.N.

18 A Väri- ja seinäverhousten tutkimuksen perusteet 2 op Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan pintakerrosten tutkimiseen liittyviin tekniikoihin, vertaillaan eri menetelmiä ja harjoitellaan tapettinäytteiden dokumentointia ja värisävyjen esiin ottoa maalatuista pinnoista, sekä tutkimusraporttien laatimista. Opintojakso sisältää valokuvausta. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomateriaali, Museovirasto: Korjauskortisto; kortti nro: 16 Verhotut seinät, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot. Opettajat: N.N. A Pintakäsittelyt 4 op Sisältö: Tutustutaan restaurointikohteissa tavanomaisiin pintakäsittelyihin sekä niiden tekniikoihin ja työturvallisuuteen. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: N.N. A Seinäverhousten ja pintakäsittelyjen restaurointi 3 op Sisältö: Harjoitellaan käytännössä eri pintakäsittelytekniikoita ja opitaan eri maalituotteiden valmistamista. Käydään läpi seinäverhouksien pingottamisen periaatteet; harjoitellaan seinäja kattopintojen pingotustekniikoita eri materiaaleilla. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: N.N. A Puurakenteiden ja rakennusten restaurointi 4 op Sisältö: Harjoitellaan käytännössä puurakennusten restaurointitekniikoita ja harjoitukseen liittyy myös suunnitelman tekeminen. Restaurointimenetelmät ja työtekniikka valitaan harjoituskohteen mukaisesti. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Museovirasto: Korjauskortisto. Opettajat: Hornamo Pekka, luennoitsijat

19 A Kivirakenteiden ja rakennusten restaurointi 4 op Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan ryhmätyöskentelynä käytännössä kivirakennusten restaurointitekniikoita. Harjoitukseen liittyy työsuunnitelman tekeminen. Restaurointimenetelmät ja työtekniikka valitaan harjoituskohteen mukaisesti. Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Poran korjauskortti Emilia Ihatsu: Luonnokiviset rakenteet Kivinavetat sekä luentomateriaali ja aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot. Opettajat: Hornamo Pekka P Tutkimuksen perusteet 2 op Tavoitteet: Oppia käyttämään historiatutkimuksen menetelmiä ja soveltamaan niitä omaan ammattialaansa ja hyödyntämään niitä muissa opinnoissaan. Sisältö: Opiskelija tutustuu museaaliseen inventointiin ja ymmärtää sen merkityksen kohteen säilyttämisen, restauroinnin ja hoidon kannalta sekä harjoittaa oppimaansa perehtymällä kulttuurihistoriallisen ja historiallisen tutkimuksen eri menetelmiin voidakseen hyödyntää niitä työskentelyssään. Opiskelija perehtyy alan tiedostoihin ja arkistoihin sekä yhteistyötahoihin. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö ja tentti, läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Kankaanpää. Matti J: Talon kertomaa, Opas talojen historian tutkijalle, sekä opintojakson alussa ilmoitettava kirjallisuus. Opettajat: Hermunen Jaana, Hornamo Pekka A Yritystoiminnan suunnittelu ja rakennustalous 4 op Tavoitteet: Opiskelija oppii eri yhtiömuotojen mahdollisuudet sekä yrityksen perustamistoimet liiketoiminnan suunnitteluineen käytännössä. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja asiakaslähtöisen toiminnan ammattialansa palvelulähtöisessä liiketoiminnassa. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään eri yritysmuotojen toimintastrategioiden merkityksiin, tarkastellaan perustettavan yrityksen liikeideaa ja tehdään suunnittelulaskelmia kuten katetuotto- ja tarjouslaskelmia, perehdytään yrittäjyyteen ja Toteutus: Luennot ja yrityskäynnit, harjoitukset ja käytännön työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset, sekä työsuunnitelma ja työpäiväkirja. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Opettajat: N.N

20 Erikoistekniikat 10 op A Puiset rakennuskoristeet 3 op Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan puisten koristeosien materiaaleihin ja erilaisiin valmistusmenetelmiin. Harjoitustöinä valmistetaan omien piirustusten mukaan puiset rakennuskoristeet. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt sekä itsenäinen työskentely Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa Opettajat: Muotio Jari-Pekka A Rakennuskipsityöt 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tuntemaan vanhojen koristeiden restaurointimenetelmät. Sisältö: Opintojaksolla opitaan muottien ja vetosabluunoiden valmistaminen ja niiden käyttäminen koristeiden valmistamisessa. Lisäksi harjoitellaan kipsikoristeiden pintakäsittelymenetelmiä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Opettajat: N.N. A Erikoismateriaalien restaurointi 2 op Tavoitteet: Syventää materiaalituntemusta ja materiaalitutkimuksen mahdollisuuksia restauroinnissa. Sisältö: Tutustutaan restauroinnin erikoismateriaalien kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä niiden materiaalitutkimuksen mahdollisuuksiin. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuustentti, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: N.N., vierailevat luennoitsijat A Rappaukset ja betonikoristeet 2 op Sisältö: Opintojaksolla perehdytään rappausmenetelmiin, materiaalien ominaisuuksiin, betonikoristeita vaurioittaviin tekijöihin ja betonin ominaisuuksiin. Opintoihin liittyvässä harjoituksessa tehdään terastirappausta eri menetelmillä. Suoritustapa: Luento- ja kirjallisuustentti, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luentomateriaali, aiheeseen liittyvät RT- ja Ratu- ohjekortistot Opettajat: N.N., Vierailevat luennoitsijat

Restauroinnin koulutusohjelma

Restauroinnin koulutusohjelma Restauroinnin koulutusohjelma Huonekalurestaurointi Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: artenomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Tuotemuotoilu ja viestintä Pääaineena tuotemuotoilu Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Tuotemuotoilu ja viestintä Pääaineena tuoteviestintä Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Kaluste- ja sisustussuunnittelu Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Tekstiili- ja vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto Pääaineena Tekstiilisuunnittelu Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Restauroinnin koulutusohjelma

Restauroinnin koulutusohjelma Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RESTAUROINNIN KOULUTUSOHJELMA Restauroinnin koulutusohjelma Restoration Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: artenomi (AMK) Opintojen laajuus

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 28 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 email: juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Muotoiluteollisuuden

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet.

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet. 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 365 3234 email: juhani.katainen@cc.tut.fi Osaston

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot A130A0760 Ekonomin viestintätaidot Johdanto ja ohjeita kurssille Opettajat: Päivi Maijanen-Kyläheiko Heidi Parkkinen Lauri Haiko Mirka Rahman Päivän ohjelma 9.15 10.00 Esittäytyminen 10.00 10.45 Kurssin

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku :n ja :n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN09A: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Näyttelyala Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Kulttuurialan neuvottelukunta Aika: 6.2.2009 Paikka: Haikon kartano, Porvoo

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot