Muotoilun koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotoilun koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Muotoilun koulutusohjelma Tuotemuotoilu ja viestintä Pääaineena tuoteviestintä Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Lehtori Jorma Fagerström, puh. (05) Opinto-ohjaaja: Anne Vuorivirta, puh. (05) Tutkinnon rakenne PERUSOPINNOT AMMATTIOPINNOT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ 60 op 120 op 15 op 30 op 15 op Koulutusohjelman tavoitteet Muotoilun koulutusohjelma antaa opiskelijalle valmiudet yltää teknisesti ja taiteellisesti luovaksi muotoilun ammattilaiseksi, joka toimii yrityselämän ja yhteisöjen parissa. Alan käytännön tehtäviä ovat tuotteiden suunnittelu, kehittäminen ja muotoilu, tuotteiden valmistus, työnjohto ja -suunnittelu, alan koulutus, konsultointi ja neuvonta, yrittäjätoiminta sekä taitava käsityö. Koulutusohjelman ammatillisena tavoitteena on antaa tietotaitoa suunnittelu- ja valmistusprosessien sekä materiaalien hallintaan, kulttuurihistoriallisen ja ergonomisen tiedon hyödyntämiseen suunnittelutyössä, esteettisen näkemyksen kehittämiseen sekä tuotteen esittämiseen visuaalisesti. Koulutus harjaannuttaa opiskelijan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä kasvattaa vastuuseen ympäristöstä. Muotoilun koulutusohjelman yleiset tenttipäivät Yleiseen tenttiin opiskelija voi tulla suorittamaan tekemättä jääneen tai hylätyn kokeen tai suorittamaan opintojakson kirjatenttinä, silloin kun se jakson suoritustavan edellytysten mukaan on mahdollista.

2 Muotoilun ja restauroinnin rästitenttipäivät lukuvuonna Tenttiaika klo Paikka Auditorio, Torniomäen toimipiste KE KE PE PE Kypsyysnäyte, HUOM klo PE KE KE KE KE MA Kypsyysnäyte, HUOM klo

3 Perusopinnot 60 op Ammattikorkeakoulun perusopinnot 20 op YYY0015 Orientoivat opinnot, 3 op Vastuuhenkilö: Ulla Talvi Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia amk-järjestelmässä, tutustuu oppimisympäristöihin ja tietää mitä opiskelijapalveluita on tarjolla. Osaa tehdä oman opintosuunnitelmansa. Sisältö: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kirjaston ja tietopalvelujen käyttö. Opiskelijapalvelut: opinto-ohjaus, opintotoimisto, atk-palvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, opiskelijakunta, liikunta, opiskelijatuutorointi ja opiskelijaterveydenhoito. Opintotuki. Työelämänäkymät. Toteutus: Luennot/esittelyt, verkkotyöskentely Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, läsnäolo 70 %. Oppimateriaali: Opinto-opas, tutkintosääntö. Arviointi: Hyväksytty/hylätty (S.) Y Viestintätaito, 3 op Vastuuhenkilö: Hilkka Ahtola-Mutikainen Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tuottamaan selkeitä ja ymmärrettäviä asiatekstejä ja asiakirjoja. Opiskelija hallitsee suomen kielen oikeinkirjoituskäytänteet ja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet. Opiskelija selviytyy hyvin työelämän puhetilanteista. Hän pystyy arvioimaan sekä omia että muiden esityksiä ja kehittämään esiintymisvalmiuksiaan. Sisältö: Laaditaan muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiakirjoja ja asiatekstejä. Kerrataan tarvittaessa kielenhuollon perusteet. Tutustutaan puheviestinnän perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Valmistellaan ja pidetään erilaisia puheita ja havainnollistettuja esityksiä. Suoritustapa: Harjoitukset ja/tai tentti. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Oppimateriaali: Husu - Tarkoma - Vuorijärvi, Ammattisuomen käsikirja. WSOY. 2001; Kortetjärvi-Nurmi - Korhonen, Viestillä tulokseen. Weilin+Göös. 1997; Kylänpää - Piirainen, Liike-elämän kirjallinen viestintä. MacLaser Ky 2002; Repo - Nuutinen, Viestintätaito: opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Otava. 2003; Kauppinen - Nummi - Savola, Tekniikan viestintä. Edita tai Kortetjärvi-Nurmi - Kuronen - Ollikainen, Yrityksen viestintä. Edita Lisäksi kielenhuollon oppaita ja muuta kurssilla sovittavaa materiaalia. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty Y Työelämän ruotsi 1, 2 op Vastuuhenkilö: Pia Hannula Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään oman alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla. Tavoitteena vähintään viitekehyksen taitotaso B.1. AMK-ruotsin tavoitetaso määräytyy valtionhallinnon kielitutkinnoista annetussa asetuksessa (481/2003). Sisältö: Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja - tehtävistään. Lisäksi opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista. Opiskelija osaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti. Toteutus: Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen oppitunneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä koe. Oppimateriaali: Hakkarainen, Turpeinen, Toppjobb, Otava Lehto, Koppling, WSOY Peltonen, Kukkasniemi, Auvinen, Nordiska nätverk, Edita Husu, Wallinheimo, Flexteknik, Otava Sandberg, Tuunanen,Flexhandel, Otava 2005, Halonen, Kaukola, Virrankare, BONUS -ruotsia korkea-asteelle, WSOY 2002 ja opetusmonisteet tai muu opettajan osoittama materiaali. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0) Opetuskieli: ruotsi/suomi

4 Y Työelämän ruotsi 2, 3 op Vastuuhenkilö: Pia Hannula Tavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen asiakaslähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntä-mään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Hänellä on myönteinen asenne oppimiseen ja realistinen käsitys omasta kielitaidostaan, jota hän osaa ja haluaa kehittää itsenäisen opiskelun avulla. Tavoitteena vähintään viitekehyksen taitotaso B.1. AMK-ruotsin tavoitetaso määräytyy valtionhallinnon kielitutkinnoista annetussa asetuksessa (481/2003) Sisältö: Opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään. Lisäksi opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Opiskelija osaa viestiä asiakaslähtöisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää oman alan keskeistä erityisterminologiaa. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen oppituneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä kokeet. Oppimateriaali: Fabritius, Melkko, Medspelare i affärer, Weilin+Göös Hakkarainen, Turpeinen, Toppjobb, Otava Peltonen, Kukkasniemi, Auvinen, Nordiska nätverk, Edita Husu, Wallinheimo, Flexteknik, Otava Sandberg, Tuunanen, Flexhandel, Otava Lehto, Koppling, WSOY 2003, Halonen, Kaukola, Virrankare, BONUS-ruotsia korkea-asteelle, WSOY 2002, opetusmonisteet. Lehdet, tietokoneohjelmat, tietoverkot. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0) Edeltävät opinnot: Y Työelämän ruotsi 1 Opetuskieli: ruotsi/suomi Y Työelämän englanti 1, 3 op Vastuuhenkilö: Tarmo Ahvenainen Tavoitteet: Opiskelija kehittää yleisesti työelämässä sekä erityisesti omalla ammattialallaan tarvittavaa kielitaitoa tavoitteenaan taitotaso C1. Sisältö: Oman alan peruskäsitteiden ja ilmiöiden kuvailu, työnhaku, tehokas suullinen ja kirjallinen viestintä erilaisissa työpaikan sisäisissä sekä asiakaspalvelutilanteissa, organisaation esittely; kielten oppimisen tavat ja kielelliset apuneuvot. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille, opettajan osoittamat tehtävät sekä kokeet. Oppimateriaali: Tekniikan, merenkulun sekä metsä- ja puutalouden toimialalla: Mustonen Eija ja Rautelin Jacqueline English Booster. Helsinki: WSOY sekä opettajan osoittama muu materiaali. Liiketalouden toimialalla: Airas ja Junkkari: New Business Friend 1, WSOY, tai muu opettajan osoittama materiaali. Muotoilussa: Ahtola ja Jurvanen. Craft and Design: käsi- ja taideteollisuusalan englantia. Jyväskylä: Opetushallitus tai uudempi painos. Sosiaalialalla: Huovinen, Partanen, Ronkainen. Lifeline. Englantia sosiaali-ja terveysalalle. Tammi Viestinnässä opettajan oma materiaali. Arviointi: Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0). /englanti Y Työelämän englanti 2, 3 op Vastuuhenkilö: Tarmo Ahvenainen Tavoitteet: Opiskelija syventää työelömässä ja ammattialallaan tarvittavaa kielitaitoa haastavammissa viestintätilanteissa tavoitteenaan taso C1. Liiketalouden toimialalla: opiskelija syventää erityisesti ulkomaankaupan tilanteissa tarvittavaa kielitaitoa tavoitteenaan taso C1. Sisältö: Muut toimialat paitsi liiketalous: Oman alan vaativien tekstien ymmärtäminen, alaan liittyvän asiatekstin tuottaminen ammattialaan liittyvistä asioista apuneuvoja käyttäen, neuvottelu- ja esittelytilanteet; rekisteri- ja tyylierot, kulttuurien välinen viestintä; syvempi ymmärtämys omasta osaamisesta. Liiketalous: Viestiminen ulkomaankaupan keskeisissä tilanteissa (sähköpostiviestit, kirjeet, faksit, puhelut, kasvokkaisviestintä), ulkomaankaupan asiakirjat. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille (75 %läsnäolovaatimus), opettajan osoittamat tehtävät sekä koe. Oppimateriaali: Tekniikan ja liikenteen sekä metsä- ja puutalouden toimialalla Mustonen Eija ja Rautelin Jacqueline English Booster. Helsinki: WSOY sekä muu opettajan osoittama materiaali. Liiketalouden toimialalla Airas-Junkkari: New Business Friend 3, WSOY, Muilla aloilla opettajan osoittama materiaali. Arviointi: Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0). Edeltävät opinnot: Y Työelämän englanti 1, /englanti

5 Y Tietotekniikan perusteet, 3 op Vastuuhenkilö: Eero Berner Tavoitteet: Opiskelija tuntee oppilaitoksen laiteympäristön sekä osaa laitteiden käytön perusteet ja hänellä on perusvalmiudet hyödyntää tietotekniikkaa opiskelussaan. Sisältö: Mikrotietokoneen ja oheislaitteiden käyttö, Windowsin perustoiminnot, Office-ohjelmien peruskäyttö, internetin ja sähköpostin käyttö. Toteutus: Luennot ja harjoitustyöt. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Tietokoneen käyttötaito 1. Arviointi: kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty

6 Toimialan perusopinnot 15 op P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 3 op Tavoitteet: Tavoitteena on oppia tieteellisen ajattelun perusperiaatteita: aiheen valinnan vaikutuksesta kysymyksenasetteluun, tutkimusotteen ja menetelmän valintaan. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tieteenfilosofian traditioihin, aineiston keruun ja analyysin laadullisiin menetelmiin ja tutkielmaraportin laatimiseen. Opitaan löytämään, tuottamaan ja soveltamaan tiedonhakutekniikoita mm. kirjaston tietokannoista ja internetistä sekä harjoitellaan lähdekriittisyyttä. Suoritustapa: Vaihtoehto 1: Luennot, joilla läsnäolo 80%, hyväksytyt harjoitukset ja/tai luentojen tenttiminen. Vaihtoehto 2: Tentti hyvin tiedoin (vähintään arvosana 3) + näyttö tiedonhakutaidoista. Oppimateriaali: Vaihtoehto 1: Oppimateriaali: Luentomateriaali ja kirjallisuus Anttila, P Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Akatiimi Oy. Anttila, P Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. WSOY: Helsinki. Hirsjärvi, S. & Hurme, H Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. Routio, P Tuote ja tieto; Tuotteiden tutkimuksen ja kehittämisen metodiopas Vaihtoehto 2: Tentittävät teokset: Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihihn I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus: Jyväskylä. Halttunen, K., Hirvimäki, E., Niinikangas, L. & Perttula, S Tiedonhakijan opas. BTJ kirjastopalvelu Oy: Jyväskylä. Opettajat: Ruohonen Sinikka, Mäkelä-Marttinen Leena, Helkala Sini P Piirustus ja maalaus, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään piirustuksen ja maalauksen perustekniikoihin. Sisältö: Opintojaksolla kehitetään opiskelijan omaa kuvallista ilmaisukykyä erilaisin harjoituksin. Toteutus: Harjoitukset ja luennot. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Palmros Nina, Liljeström Leena P Väri, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Tutkitaan miten näköaistimus syntyy ja miksi valo hajoaa spektriksi. Tutustutaan erilaisiin väriteorioihin. Sisältö: Opiskellaan värin sekoittumista additiivisesti ja subtraktiivisesti. Katsotaan mitä väri on ja opitaan analysoimaan sävyä, valööriä ja kylläisyyttä. Lisäksi havainnoidaan värin ilmenemistä kaksi- ja kolmiulotteisella pinnalla. Toteutus: Harjoitukset, luennot, tutkielma. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Harjoitustyöt, tentti, tutkielma, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Palmros Nina, Liljeström Leena P Kolmiulotteinen sommittelu, 3 op Vastuuhenkilö: Koulutusohjelmajohtajat Tavoitteet: Plastisen sommittelun tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja kykyä ymmärtää kolmiulotteisen kappaleen sommittelua sekä muoto-opillisia peruskäsitteitä. Sisältö: Opintojaksolla perehdytään tavallisimpiin plastisen sommittelun materiaaleihin ja työtapoihin. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu Suoritustapa: Harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Liljeström Leena

7 P Taidehistoria ja estetiikka, 3 op Vastuuhenkilö: Jaana Hermunen Tavoitteet: Tavoitteena on luoda yleiskuva Suomen taiteen kehityksestä ja selventää taidetta esteettisistä lähtökohdista. Yhtenä itsenäisenä työnä tehtävä teosanalyysi avartaa kuvan lukutaitoa. Sisältö: Suomen taidetta tarkastellaan taidehistoriallisesti esihistoriasta nykyhetkeen. Painopiste on maalaustaiteessa, mutta myös kuvanveistoa ja arkkitehtuuria käsitellään. Toteutus: Luennot, itsenäinen työskentely ja näyttelyvierailu/t. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien hyväksytty suorittaminen. Läsnäolovelvoite 80%. Oppimateriaali: Luento ja ajankohtaismateriaalit, artikkelit., Pinx maalaustaide Suomessa, Ars Suomen taide 1 6, Bengt von Bonsdorff (et al.); suomennos Kaija Valkonen Arviointi: 1 5 Edeltävät opinnot: ei Opettaja: Jaana Hermunen

8 Koulutusohjelman perusopinnot 35 op P Plastinen sommittelu 3 op Tavoitteet: Opintojakso syventää Kolmiulotteinen sommittelu -opintojaksolla omaksuttuja tietoja ja taitoja. Sisältö: Opiskelija oppii tuntemaan uusia materiaaleja sekä laajentaa muoto-opillista teoriantuntemusta ja näkemystä. Toteutus: Luennot, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Leena Liljeström-Puntanen P Elävän mallin piirustus 3 op Sisältö: Opintojaksolla harjoitetaan näkemisen, piirtämisen ja maalaamisen taitoja havainnoimalla elävää mallia erilaisin tekniikoin ja lähestymistavoin. Ihmisen anatominen rakenne, mittasuhteiden ottaminen. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Harjoitustyöt. Läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Anatomia: Opas taiteilijalle, Jenö Darcsay Opettajat: Nina Palmros P Kulttuurihistoria 2 op Sisältö: Opintojakso jakautuu kulttuuriantropologian ja kansatieteen osioihin. Kulttuuriantropologiassa perehdytään kulttuurin yleisiin lainalaisuuksiin ja muodostetaan kuva mm. kulttuurin kehityksestä. Kansatieteen osiossa selvitetään Suomen perinteinen aluejako ja sen vaikutus kulttuurin osa-alueisiin. Toteutus: Luennot. Itsenäinen tehtävä. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, läsnäolovelvoite 80 %, hyväksytty itsenäinen työ ja tentti. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Suomen kulttuurihistoria 1-3. llmari Talve: Suomen kansankulttuuri. Matti Sarmela: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. Opettajat: Jaana Hermunen P Taideteollisuuden historia 2 op Tavoitteet: Opintojaksolla tutustutaan eri tyylikausiin ja niiden erityisiin tuntomerkkeihin. Sisältönä ovat tyylihistorian eri jaksot Suomessa ja Euroopassa. Opintojakso painottuu opiskelijan oman ammattialan mukaan. Toteutus: Luennot. Itsenäinen työ ja harjoitukset. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80 %), hyväksytty itsenäinen työ ja tentti. Oppimateriaali: Wenzel Hagelstam: Suuri antiikkikirja. Nokela Leena: Sisustustyylit antiikista nykyaikaan. Muuta kirjallisuutta kunkin sv:n mukaisesti (ilm. opintojaksolla). Opettajat: Jaana Hermunen

9 P Muotoilun teoreettiset perusteet 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu muotoilun käsitteistöön, ymmärtää muotoilun prosessin kulun ja muotoilutyön vaiheet sekä tuotesuunnittelutehtävän lähtökohdat ja ratkaisuun vaikuttavat tekijät. Sisältö: Opiskelija tutustuu tuotesuunnittelun organisointiin ja projektihallintaan, tuotteen laatukriteereihin, tuotteen suojaamiseen, projektien rahoituslähteisiin sekä alan organisaatioihin. Opintojaksolla painotetaan esineympäristöä kokonaisuutena, jonka ymmärtäminen on suunnittelun perusta. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. itsenäinen työ Suoritustapa: Hyväksytty tentti tai muu tapa sekä harjoitukset. Läsnäolovelvoite 80% Oppimateriaali: Anttila Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Häti-Korkeila Marjatta, Kähönen Hannu: Tuotesuunnittelun perusteita. Ahola Jussi: Teollinen muotoilu. Kangasluoma Matti: Tutkimus- ja tuotekehityskäsikirja. Donald Norman: Miten avata mahdottomia ovia? Välimaa, Kankkunen, Lagerroos, Lehtinen: Tuotekehitys, asiakastarpeista tuotteiksi. Kettunen Ilkka: Muodon palapeli. Opettajat: Marjo Suviranta P Esitystekniikka 4 op Tavoitteet: Esitystekniikan avulla suunnittelija esittää tuoteideat, mielikuvat ja suunnitelmat kuvallisessa muodossa. Esityskuvien avulla tuodaan halutulla tavalla esiin tuotteen ominaisuudet, värit, toiminta ja muodot. Opintojaksolla opiskellaan esineen ja tilan kuvausmenetelmät, kohtisuora kuvaustapa, aksonometria ja perspektiivinen kuvaus. Pastelli- ja värikynätekniikat ja huopatussitekniikka. Hyvä esitystekniikan hallinta edistää tuotesuunnitteluprojektin toteutusta. Toteutus: Luennot ja harjoitukset (sv:n mukaisesti). Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt, läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Powell: Presentation Techniques. Martin Judy: Tecnical Illustration. Seppo Tuomola, Jorma Ursinus: Perspektiivioppi. Heta Kauppinen, Leila Multimäki: Perspektiivioppi. Robert Gill: Basic Rendering. Ching: Architectural Graphics. Opettajat: Ari Hynynen, Ahola Esko, Lindroos Heikki P Valokuvaus 2 op Tavoitteet: Opitaan ottamaan valokuvia eri järjestelmä- ja digitaalikameroilla. Opitaan käyttämään valokuvan ilmaisukeinoja kuvatessa. Tutustutaan valokuvauksen historiaan, klassikkojen ja nykyvalokuvaajien tuotantoihin. Sisältö: Kurssilla halutaan nostaa valokuvan arvostusta ja oppia itse tuottamaan hyviä valokuvia. Järjestelmä- ja digitaalikamerat teknisinä laitteina. Valon mittaus, himmenninaukon ja suljinajan säätelyn ja eri polttovälin vaikutus. Viisi syytä ottaa valokuva ja valokuvan ilmaisukeinot. Valokuva keksintönä ja historiaa, valokuva dokumenttina, suora valokuva ja rakennettu valokuva. Toteutus: Tehtävien kautta opitaan käyttämään kameraa, tuottamaan valokuvia ja lähestytään valokuvausta eri näkökulmista. Luennot historiasta, ilmaisukeinoista, tekniikasta ja laitteiden esittelyt. Diat ja videot eri valokuvaajien tuotannoista. Yhteiset kuva-analyysit Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen tunneille. Annetut tehtävät kuvataan omatoimisesti. Kuva-analyysi essee. Oppimateriaali: Oheislukemistona Leena Sarasteen kirja Valokuva tradition ja toden välissä. Luentomateriaali, diaesitykset ja videot eri valokuvaajien tuotannosta.

10 P Graafinen suunnittelu 4 op Tavoitteet: Opintojakso antaa perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun. Sisältö: Tavoitteet: Opintojakso antaa perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun. Aiheina ovat ilmoitusgrafiikka, taitto, julistesuunnittelu, pakkaussuunnittelu ja yritysgrafiikka pääpiirteissään. Näiden yhteydessä tutustutaan painomenetelmiin, graafisiin värijärjestelmiin, typografiaan sekä painopapereihin ja - kartonkeihin. Päämääränä on, että opiskelija pystyy opintojakson jälkeen suunnittelemaan itsenäisesti painotuotteita ja pakkauksia, asioimaan painolaitoksen ja tarvittaessa mainostoimiston kanssa. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Oppimateriaalin hallinta ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Lyytikäinen Kata, Riikonen Hannu: Painotuotteen suunnittelu. Karjalainen Loa, Ramsland Tuula: Pakkaus. Chick Anne: The Graphic Designer's Greenbook. Opettajat: Sillanpää Saija P Luova suunnittelu 3 op Tavoitteet: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan luovaan ongelmanasetteluun. Tavoitteena on oppia systemaattisia menetelmiä ja työskentelytapoja ongelmanratkaisutilanteissa. Opiskelija harjaantuu tekemään nopeita ideointi- ja muotoilutehtäviä ja harjoittamaan tuotekritiikkiä. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen työ. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitukset ja port folio. Läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Sanna Vainikka, Ahola Esko, Palmujoki Liisa

11 Ammattiopinnot 120 op Muotoilun perusteet 1 A Puupaja 5 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään oman suuntautumisvaihtoehtonsa ja lähialueen työpajoilla Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huoltamaan niitä. Opiskelija pyrkii työskentelyssään omiin sovelluksiin ja harjaantuu näkemään tuotteiden muodot ja mittasuhteet, materiaalivalinnat ja työtavat esteettisenä ja tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotannon ja työsuojelun yhteenkuuluvuuden sekä osallistuu aktiivisesti työympäristön suojelullisten puutteiden parantamiseen. Opiskelija noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita. Opintojakson jälkeen suoritetaan koe, jonka hyväksytty suoritus antaa mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ko. työpajoilla. Toteutus: Luennot ja ohjattu työskentely ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80 %). Oppimateriaali: Kurri, Malén, Sandell, Virtanen: Muovitekniikan perusteet. Järvinen, Pasi (toim.): Muovin suomalainen käsikirja. Autio: Metallityöt. Ansaharju, Ilomäki, Katainen, Maaranen, Mäkinen: Materiaalitekniikka. Kuikka, Kunelius: Puutekniikka 2, Materiaalit. Jussila, Kuikka, Mononen, Voutilainen, Vuorenmaa: Puutekniikka 3, Tuotantotekniikka. Opettajat: Malinen Pekka A Metallipaja 5 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään oman suuntautumisvaihtoehtonsa ja lähialueen työpajoilla. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huoltamaan niitä. Opiskelija pyrkii työskentelyssään omiin sovelluksiin ja harjaantuu näkemään tuotteiden muodot ja mittasuhteet, materiaalivalinnat ja työtavat esteettisenä ja tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotannon ja työsuojelun yhteenkuuluvuuden sekä osallistuu aktiivisesti työympäristön suojelullisten puutteiden parantamiseen. Opiskelija noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita. Opintojakson jälkeen suoritetaan koe, jonka hyväksytty suoritus antaa mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ko. työpajoilla. Toteutus: Luennot ja ohjattu työskentely ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80 %). Oppimateriaali: Oppimateriaali: Kurri, Malén, Sandell, Virtanen: Muovitekniikan perusteet. Järvinen, Pasi (toim.): Muovin suomalainen käsikirja. Autio: Metallityöt. Ansaharju, Ilomäki, Katainen, Maaranen, Mäkinen: Materiaalitekniikka. Kuikka, Kunelius: Puutekniikka 2, Materiaalit. Jussila, Kuikka, Mononen, Voutilainen, Vuorenmaa: Puutekniikka 3, Tuotantotekniikka. Opettajat : Ahti Huilla

12 A Erikoismateriaalit 5 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään oman suuntautumisvaihtoehtonsa ja lähialueen työpajoilla Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huoltamaan niitä. Opiskelija pyrkii työskentelyssään omiin sovelluksiin ja harjaantuu näkemään tuotteiden muodot ja mittasuhteet, materiaalivalinnat ja työtavat esteettisenä ja tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotannon ja työsuojelun yhteenkuuluvuuden sekä osallistuu aktiivisesti työympäristön suojelullisten puutteiden parantamiseen. Opiskelija noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita. Opintojakson jälkeen suoritetaan koe, jonka hyväksytty suoritus antaa mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ko. työpajoilla. Toteutus: Luennot ja ohjattu työskentely ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80 %). Oppimateriaali: Kurri, Malén, Sandell, Virtanen: Muovitekniikan perusteet. Järvinen, Pasi (toim.): Muovin suomalainen käsikirja. Autio: Metallityöt. Ansaharju, Ilomäki, Katainen, Maaranen, Mäkinen: Materiaalitekniikka. Kuikka, Kunelius: Puutekniikka 2, Materiaalit. Jussila, Kuikka, Mononen, Voutilainen, Vuorenmaa: Puutekniikka 3, Tuotantotekniikka. Opettajat: Hynynen Ari, Petri Vuollekoski A Pintakäsittelypaja 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään oman suuntautumisvaihtoehtonsa ja lähialueen työpajoilla. Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään koneita, laitteita ja työvälineitä sekä huoltamaan niitä. Opiskelija pyrkii työskentelyssään omiin sovelluksiin ja harjaantuu näkemään tuotteiden muodot ja mittasuhteet, materiaalivalinnat ja työtavat esteettisenä ja tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotannon ja työsuojelun yhteenkuuluvuuden sekä osallistuu aktiivisesti työympäristön suojelullisten puutteiden parantamiseen. Opiskelija noudattaa työsuojelullisia ja ergonomisia ohjeita. Opintojakson jälkeen suoritetaan koe, jonka hyväksytty suoritus antaa mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ko. työpajoilla. Toteutus: Luennot ja ohjattu työskentely ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80 %). Opettajat: Heidi Rajala, Diego Carlozzo Muotoilun perusteet 2 8 op A Kaluste- ja tilasuunnittelu 4 op Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä mallien valmistuksessa ja mallinrakennuksessa tarvittaviin menetelmiin, välineisiin, materiaaleihin ja tarvikkeisiin sekä omaksua valmiudet idean kehittämiseen erilaisissa projekteissa vaatimukset täyttäviksi malleiksi ja prototyypeiksi. Sisältö: Opiskelija perehdytetään eri suuntautumisvaihtoehtojen työskentelytapoihin ja tekniikoihin. Opiskelija harjaantuu pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn ja tuoteideansa kehittelyyn ryhmässä. Opiskelija osaa ottaa huomioon tuotteen käyttötarkoituksen sekä ekologiset ja taloudelliset näkökohdat materiaaleja, menetelmiä ja tekniikoita valitessaan. Opetuksessa painotetaan myös luovan suunnittelun ja tiedonhankinnan merkitystä työtehtävien onnistumisessa. Toteutus: Teoria, ohjattu työskentely eri pajoilla, tutustumiskäynnit alan yrityksiin. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80%). Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin Opettajat: Fagerström Jorma

13 A Esine- ja tuotesuunnittelu 4 op Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä mallien valmistuksessa ja mallinrakennuksessa tarvittaviin menetelmiin, välineisiin, materiaaleihin ja tarvikkeisiin sekä omaksua valmiudet idean kehittämiseen erilaisissa projekteissa vaatimukset täyttäviksi malleiksi ja prototyypeiksi. Sisältö: Opiskelija perehdytetään eri suuntautumisvaihtoehtojen työskentelytapoihin ja tekniikoihin. Opiskelija harjaantuu pitkäjänteiseen, itsenäiseen työskentelyyn ja tuoteideansa kehittelyyn ryhmässä. Opiskelija osaa ottaa huomioon tuotteen käyttötarkoituksen sekä ekologiset ja taloudelliset näkökohdat materiaaleja, menetelmiä ja tekniikoita valitessaan. Opetuksessa painotetaan myös luovan suunnittelun ja tiedonhankinnan merkitystä työtehtävien onnistumisessa. Toteutus: Teoria, ohjattu työskentely eri pajoilla, tutustumiskäynnit alan yrityksiin. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen (läsnäolovelvoite 80%). Opettajat: Sanna Vainikka Tuoteviestinnän perusteet 10 op A Näyttelysuunnittelu 2op Tavoitteet: Opintojakson aiheita ovat kolmiulotteisen tilan hallinta ja tilan toiminnallinen funktio; näyttelyn teemoitus, yleisjärjestelyt, mitoitus ja rakenteet sekä messu- ja näyttelyosaston merkitys yrityksen kokonaisviestinnässä Toteutus: Luennot, harjoitustyöt. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Oppimateriaalin hallinta ja port folio. Opettajat: Lindroos Heikki, Ahola Esko A Tietokoneavusteinen piirtäminen 5 op Tavoitteet: Perehtyminen 2D (AutoCad) ja 3D (Solid Works) ohjelmiin.teva-alalla perehtyminen Prima Vision ja TexDesign ohjelmistoihin. Sisältö: Kurssin jälkeen opiskelija pystyy käsittelemään kuvia 2D ja 3D piirto-ohjelmilla. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät. Läsnäolovelvoite 80 %. Opettajat: Maikkula Jarkko, Esko Ahola A Multimedia ja verkkoviestintä 3 op Tavoitteet: Opintojakso antaa perusvalmiudet multimedian tuottamiseen ja siirtämiseen tietoverkkoihin. Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

14 Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot 85 op Teollinen muotoilu 1 A Tuotesuunnittelutehtävä I, 5 op Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja valmistaa Teollinen muotoilu 1:n tarjoamien tietojen ja taitojen pohjalta annetut tehtävät. Jakson aikana tutustutaan teollisen muotoilun kannalta keskeisiin metallimateriaaleihin ja valmistusmenetelmiin teorian sekä harjoitusten avulla. Pohditaan tuotannon ja suunnittelun suhdetta teollisuudessa. Tavoitteena on aikaansaada kokonaiskuva teollisen muotoilun laaja-alaisuudesta. Toteutus: Harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tuotesuunnittelutehtävä 1 ja portfolio. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Vainikka Sanna ja Huilla Ahti A Tuotesuunnittelutehtävä 2, 5 op Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja valmistaa Teollinen muotoilu 2:n tarjoamien tietojen ja taitojen pohjalta annetut tehtävät. Jakson aikana tutustutaan teollisen muotoilun kannalta keskeisiin muovimateriaaleihin ja valmistusmenetelmiin teorian sekä harjoitusten avulla. Pohditaan tuotannon ja suunnittelun suhdetta teollisuudessa. Tavoitteena on aikaansaada kokonaiskuva teollisen muotoilun laaja-alaisuudesta. Toteutus: Harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytty tuotesuunnittelutehtävä 2 ja portfolio. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Vainikka Sanna ja Hynynen Ari A Mallitekniikat 3 op Tyyppi: Ammattiaine Suorituspisteet: 3 op Sisältö: Opintojakso kehittää opiskelijan kykyjä valmistaa korkeatasoisia kolmiulotteisia malleja ja protokappaleita. Opiskelija tutustuu jakson aikana teollisen muotoilun mallintamismenetelmiin ja soveltaa niitä harjoitustehtävissään. Toteutus: Luennot ja harjoitustyö. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Norman Trudeau: Professional Modelmaking Opettajat: Hynynen Ari A Ergonomia 2 op Tyyppi: Ammattiaine Suorituspisteet: 2 op Vastuuhenkilö: Suviranta Marjo Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ergonominen käsitteistö, antropometria, ergonominen mallintaminen ja mitoitukset sekä ergonomisten vaatimusten tunnistaminen suunniteltavassa tuotteessa ja ympäristössä. Toteutus: Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Teollisuusergonomia, käsikirja suunnitteluun, Työterveyslaitos. Jorma Saari: Ergonomian perusteet. Turkka Keinonen: Kuinka käytettävyys muotoillaan Opettajat: Sanna Vainikka

15 A Ergonomia 2 op Vastuuhenkilö: Suviranta Marjo Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ergonominen käsitteistö, antropometria, ergonominen mallintaminen ja mitoitukset sekä ergonomisten vaatimusten tunnistaminen suunniteltavassa tuotteessa ja ympäristössä. Toteutus: Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Tehtävien hyväksytty suorittaminen ja tentti. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Teollisuusergonomia, käsikirja suunnitteluun, Työterveyslaitos. Jorma Saari: Ergonomian perusteet. Turkka Keinonen: Kuinka käytettävyys muotoillaan Opettajat: Sanna Vainikka Tuoteviestintä 1, 15 op A Tuotesuunnittelutehtävä 3, 4 op Markkinointiprojekti Sisältö: Opiskelija toteuttaa tuoteviestintä 1 tarjoamien tietojen ja taitojen pohjalta annetun markkinointiprojektin. Toteutus: Harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät. Opettajat: Heikki Rajasalo A Tuotesuunnittelutehtävä 4 3 op Sisältö: Opiskelija toteuttaa tuoteviestintä 1 tarjoamien tietojen ja taitojen pohjalta annetun projektin. Toteutus: Harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät. Opettajat: : Ilmoitetaan myöhemmin A Typografia 2 op Sisältö: Opintojaksolla perehdytään typografian alkeisiin sekä kirjaimen historiaan ja sen ominaislaatuun viestintävälineenä, kirjainmuotoihin ja typografiseen sommitteluun. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti, 80% läsnäolovelvoite Oppimateriaali: Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettajat: Ilmoitetaan myöhemmin A Visuaalisen viestinnän perusteet 4 op Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat alkaisivat hahmottaa visuaalisia tekijöitä kielenä ja mieltäisivät itsensä tämän kielen käyttäjinä yhteiskunnallisiksi toimijoiksi, jotka muokkaavat tätä kieltä ja luovat sen sovellutuksia, visuaalisia sanomia ja niiden muotoilutapoja Toteutus: Luennot ja harjoitukset. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, 80% läsnäolovelvoite. Oppimateriaali: Fiske: Merkkien kieli. Opettajat: Sillanpää Saija

16 A Markkinointiviestintä 2 op Sisältö: Kurssin aikana käydään läpi asiakkaan tarpeista lähtevä tuoteidea ja tuotteen kehittely. Samoin perehdytään perus kilpailutekijöihin liittyviin päätöksiin, asiakassuhteen luontiin ja ylläpitoon sekä suunnitelmalliseen markkinointiin. Tavoitteena on saada opiskelija omaksumaan kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen käsitys markkinoinnin toteutuksesta kannattavasti. Kurssilla käydään läpi eri kilpailukeinoihin liittyviä kokonaisvaltaisia päätöksiä ja niiden toteutumisen seurantaa sekä taloudellista markkinointiajattelua. Määritellään viestinnän ja markkinoinnin rajapinta. Tarkastellaan imagoja ja brandejä. Toteutus: Luennot, harjoitukset ja itsenäiset opiskelutehtävät kuten esseet ja esitelmät. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja opiskelutehtävät. Oppimateriaali: Rope - Vahvaselkä, Suunnitelmallinen markkinointi. Opettajat: Heinonen-Salakka Johanna Tuoteviestintä 2, 15 op A Tutkimuskurssi 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoa muotoiluprosessissa tarvittavasta tiedon luonteesta ja sen hankinnan, kuvailun ja analysoinnin menetelmistä. Sisältö: Jaksolla perehdytään toimintatutkimukselliseen otteeseen suunnittelu- ja valmistusprojektissa sekä projektin raportoinnissa. Opintojakso tukee syventävän projektin tiedonhankintaa. Toteutus: Luennot, harjoitukset, syventävän projektin tehtävä. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset. Oppimateriaali: Pirkko Anttila; Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Pentti Routio; Tuote ja tieto. Hirsjärvi, Hurme; Teemahaastattelu. A Digitaalinen viestintä 8 op Sisältö: Opiskelija tutustuu verkkoviestinnän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden visioihin. Jaksolla pyritään yhteistyöprojektiin yrityksen kanssa. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt, itsenäinen työskentely. Opettajat: Ilmoitetaan myöhemmin A Kansainvälisyyskurssi 2 op Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen suunnittelun ja kehittelyn perusteet eri kulttuureissa ja tietää eri kulttuurien erityispiirteitä. Hän osaa hakea tietoa eri lähteistä ja pystyy toimimaan englanniksi kansainvälisessä neuvottelussa. Hänen tulee ymmärtää hallinnon pöytäkirjoja ja niiden kieltä sekä osata toimia tarvittaessa. Sisältö: Kurssin aikana käydään läpi kansainvälisyyden ja kansainvälistymisen asettamia haasteita yrittämiselle. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitukset ja tentti Opettajat: Clack Hugh

17 A Suunnitteluprosessin hallinta 3 op Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on harjoittaa taitoja joita vaaditaan toimeksiannon onnistuneeseen läpivientiin. Sisältö: Projektinhallinta ja siihen tarvittavat asiakirjat Toteutus: Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Harjoitukset, läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Luentomonisteet Opettajat: Ilmoitetaan myöhemmin DM 15 op A Muotoilujohtaminen 3 op Sisältö: Jakson aikana tutustutaan muotoilujohtamiseen ja esitellään sen merkitystä yrityskuvan muodostamisessa. Tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alaiset tiedot ja taidot muotoilujohtamisen vaatimuksista ja käytänteistä. Opiskelija oppii hyödyntämään muotoilujohtamista yrityksen päämäärien saavuttamisessa. Samoin jaksolla käsitellään tuotevastuulain mukaiset säädökset. Toteutus: Luennot ja yrityskäynnit, harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Toim. Pasi Jaskari: Design Management A Yritystoiminnan suunnittelu 2 op Sisältö: Opiskelija oppii eri yhtiömuotojen mahdollisuudet sekä yrityksen perustamistoimet liiketoiminnan suunnitteluineen käytännössä. Jaksolla tutkitaan eri yritysmuotojen toimintastrategioiden merkitystä tuotesuunnittelussa, perustettavan yrityksen liikeideaa ja suunnittelulaskelmia. Toteutus: Luennot ja yrityskäynnit, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset. Läsnäolovelvoite 80 %. Oppimateriaali: Kinkki, Lehtisalo: Yritystoiminta 1 ja 2 ylioppilaille. Opettajat: Palmujoki Liisa A Markkinointitutkimus 2 op Sisältö: Tutustutaan erilaisiin markkinointitutkimuksiin ja niiden toteutukseen. Laaditaan toimiva kyselylomake, toteutetaan kysely ja analysoidaan se johtopäätösten pohjaksi. Toteutus: Luennot ja harjoitukset ja tutkimusprojekti. Suoritustapa: Hyväksytty tentti, itsenäiset harjoitukset ja tutkimusprojekti. Oppimateriaali: Lotti, Leila, Markkinointitutkimuksen käsikirja. Opettajat: Heinonen-Salakka Johanna A Design Management projekti 8 op Tyyppi: Ammattiaine Suorituspisteet: 8 op Vastuuhenkilö: Ari Hynynen Sisältö: Opiskelija tuottaa harjoituksena osan kokonaisvaltaisesta Design Management suunnitelmasta. Jaksolla pyritään yhteistyöprojektiin yrityksen kanssa. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset. Itsenäinen työskentely. Opettajat: Ilmoitetaan myöhemmin

18 Syventävät ammattiopinnot 10 op A Tutkielman tekeminen ja dokumentointi 2 op Vastuuhenkilö: Petteri Ikonen Projekti: Seminaarityö 8 op Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15 op Vapaasti valittavat opinnot 15 op Harjoittelu 30 op Opinnäytetyö 15 op

Restauroinnin koulutusohjelma

Restauroinnin koulutusohjelma Restauroinnin koulutusohjelma Rakennusrestaurointi Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: artenomi (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Muotoilun koulutusohjelma 240 op Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto Ajoneuvomuotoilu MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuus: teollinen muotoilu Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov 163 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET PAKOLLISET PÄÄAINEOPINNOT 60 OV JA VALINNAISET OPINNOT 30 OV Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, TaK, 120 ov Koulutusohjelman rakenne Opintojaksot Opintokokonaisuudet 1.

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Asiantuntijuuteen kehittyminen

Lisätiedot

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto

MUOTOILUN OSASTO. Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO Muotoilun osasto 37 Muotoilun osasto MUOTOILUN OSASTO School of Design Fakulteten för design Hämeentie 135 C 00560 Helsinki Puh. (09) 75631 Fax. (09) 7563 0223 s-postit: etunimi.sukunimi@uiah.fi

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Agrologi (AMK), 240 op Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suoritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on agrologi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

Mediatekniikan koulutusohjelma 240 op

Mediatekniikan koulutusohjelma 240 op Mediatekniikan koulutusohjelma 240 op OPINTO-OPAS 2011-2012 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Mediatekniikan koulutusohjelma 240 op Teknisen visualisoinnin pääaine OPINTO-OPAS 2011-2012 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA 8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS1LP002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 1 ja 2 lukukausi Kieli: suomi / ruotsi / englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot