Tunneäly ja asiakashyöty - kurssikokonaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunneäly ja asiakashyöty - kurssikokonaisuus"

Transkriptio

1 MSTREET.FI Tunneäly ja asiakashyöty - kurssikokonaisuus Myynnin psykologiaa B2B-myyntityön avuksi Hannu Kossila, Senior Researcher Asiakashyöty ja tunneäly voidaan luokitella osaksi myynnin psykologiaa. Tässä dokumentissa käydään lyhyesti läpi, mitä Mstreetin Tunneälyn ja Asiakashyödyn kurssikokonaisuus pitää sisällään.

2 SISÄLTÖLUETTELO 1. TAUSTAA 2. TIETEELLINEN PERUSTA 2.1. ASIAKASHYÖTY 2.2. TUNNEÄLY 3. TOTEUTUSTAPA 3.1. TESTIT 3.2. VERKKOKURSSI OPPIMINEN 3.3. HENKILÖKOHTAINEN PALAUTE 4. HYÖDYT JA KUSTANNUS/HYÖTY -ANALYYSI 4.1. MITATTAVISSA OLEVAT HYÖDYT 4.2. EI-MITATTAVISSA OLEVAT HYÖDYT 4.3. KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 5. TEKNINEN TOTEUTUSYMPÄRISTÖ 6. JATKOMAHDOLLISUUDET JA LISÄOPTIOT 7. LISÄTIETOA JA LINKKEJÄ 7.1. ESIMERKKEJÄ TESTIKYSYMYKSISTÄ 7.2. ESIMERKKEJÄ RAPORTEISTA 7.3. LINKIT

3 1. TAUSTAA Koulussa ja yliopistossa kerrytetty oppi ei kohtaa automaattisesti työelämän vaatimuksia. Kuilua voi täyttää mm. opiskelun ja koulutuksen avulla avulla. Toisaalta esimerkiksi konsultointi opettavana tapana on aivan liian kallista ja tehotonta eikä sitä voi skaalata, vaan siinä opetus on luotava joka kerta uudestaan ja uudestaan. Menestyvän myyntiorganisaation myyntihenkilö on ajan tasalla koulutuksessaan. Useissa korkeakouluissa on alettu kouluttamaan myös asiantuntijoita myynnillisestä näkökulmasta. Mstreetin tunneälyn ja asiakashyödyn kurssikokonaisuus on tulosta yli kahden vuoden työrupeamasta, jossa on pyritty ratkaisemaan yhtäältä myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelutyössä olevien mielekäs kouluttaminen sekä toisaalta opetuksen monistettavuus, jolloin tuloksena saadaan yritystä hyödyntävää toimintaa järkevin kustannuksin. Miksi tunneäly ja asiakashyöty? Asiakkaiden kanssa toimiminen on aina vuorovaikutusta. Asiakashyödyn parempi ymmärtäminen parantaa yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen menestysmahdollisuuksia, koska tyytyväinen asiakas on menestyksen tae ja pelkkä rahalla johtaminen on vaarallista ja lyhytnäköistä. Useilla aloilla monet huippumyyjät eivät silti ymmärrä asiakashyötyä kunnolla ja viimeistään heiltä puuttuu usein teoria aivojen toiminnan roolista asiakashyödyn syntymisessä. Tämä kurssi kertoo taustat, joka auttaa ymmärtämään myös sen miksi jotkin asia toimivat tietyllä tavalla ja miksi taas toiset asiat eivät toimi. Jokaisella on parannettavaa. Tunneäly tarkoittaa itsensä ja toisen tunteiden syntymekanismien ymmärrystä ja sen avulla voi mielekkäällä tavalla parantaa kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tunneilmapiiri vaikuttaa suoraan fyysiseen ja henkiseen suorittamiseen. Oman persoonan tunteminen lisää tunnekontrollia ja myös auttaa ymmärtämään asiakkaiden, esimiesten, työtoverien eli toisen persoonaa. Jokainen turha konflikti maksaa

4 yritykselle. Tunneälyn avulla näitä voidaan välttää ja yhteinen terminologia auttaa menestymisessä. Tunneälyä tarvitaan myös ihmisen (asiakkaan) päätöksentekomekanismien ymmärtämiseen. Mikä on kurssikokonaisuuden metodiikka? Oppiminen oman itsensä kautta luo edellytykset pysyvälle oppimispohjalle. Oppimiseen vaaditaan toki myös motivaatiota ja ponnisteluita, jotka olemme pyrkineet saamaan mahdollisimman houkutteleviksi välttämällä raskaita ja pitkiä tekstejä ja sisältöjä. Kurssi alkaa henkilökohtaisilla testeillä, joista kurssilainen saa oman ammattilaisen palautteen sekä tulokset graafisena koosteena. Testien yhteys omaan persoonallisuuteen, tunnereagointitapaan, päätöksentekotapaan, sen hetkiseen tunnetilaan sekä toisten ilmeiden ymmärtämiseen selviää sekä kaaviona, että myös n. 30 minuutin henkilökohtaisella palautteella. Näillä on selvä yhteys kurssisisältöön. Tunneälyn kurssiosiossa käydään tämän jälkeen eri osa-alueita läpi verkko-opetuksen muodossa ja kurssi on auki 60 päivää, joten mieltä askarruttaviin seikkoihin voi palata, esimerkiksi työn ulkopuolelta löytyvien asioiden ratkaisemiseksi. Asiakashyötyosio keskittyy B2B-myynnin asiakashyötyihin osin käytännön esimerkkien avulla. Se alkaa myös testillä, jonka jälkeen esitellään myynnin 5 tärkeätä osa-aluetta ja asiakashyödyn viisarimalli. Asiakashyödyn viisarimalli on mielikuvatyöväline, jonka tarkoitus on tuoda tunneälyä päivittäiseen tekemiseen asiakastyössä. Se on yksinkertainen, helppo muistaa, ja toimiva asiakastyön malli. Kurssin metodiikkaa voisi kuvailla sanoilla itsereflektoiva, interaktiivinen, etäopettava. 2. TIETEELLINEN PERUSTA 2.1 ASIAKASHYÖTY Asiakashyöty, eli englanniksi Customer Benefit, on myynnissä ja erityisesti markkinoinnissa käytetty termi ja käsite, jolla tarkoitetaan asiakkaan tuotteesta ja palvelusta kokemaa hyötyä. Asiakashyöty on ostopäätöksen taustalla, ja sitä voidaan käyttää myös asiakassegmentoinnin perusteena, jolla asiakkaat voidaan jakaa eri ostajaluokkiin markkinoinnin toimenpiteiden helpottamiseksi. Asiakashyöty on tavallaan myös myynnin psykologian käsite, koska se on subjektiivinen tuntemus, joka syntyy asiakkaan aivoissa ja aiheuttaa toimintaa ja toisaalta sen negatiiviset arvot estävät ostopäätöksen syntymistä. Mstreet on tutkinut asiakashyödyn osaamisen tasoa ja oman menestymisen välisiä yhteyksiä ja voidaan havaita, että on olemassa selvä korrelaatio esimerkiksi työposition ja asiakashyödyn osaamisen välillä (kts. Asiakashyötytutkimusraportti 5/14, linkki löytyy loppuosasta). Allekirjoittanut on kirjoittanut gradua aiheesta asiakashyötysegmentointi jo luvulla. Tämä kurssikokonaisuus onkin poikkitieteellinen siinä mielessä, että asiakashyödyn syntymekanismeja eli aivojen toimintaa, päätöksentekoa jne. on selvitetty aivojen neurotieteellisten rakenteiden ja kognitiivisen psykologian avulla. Pohjalla on myös evoluutiopsykologiaa ja tietenkin liiketaloustieteitä.

5 2.2. TUNNEÄLY Termi tunneäly (Emotional Intelligence) liitetään usein Daniel Golemaniin. Goleman ja hänen edeltäjät ovat keskittyneet suppeaan tunneälyn suppeaan metodiikkaan, ja näitä on usein huipputuotteistettu kaupallisessa mielessä, kirjojen, kurssien ja lisenssejä vaativan konsultoinnin muodossa. Toisaalta laajat tiedemiespiirit tutkivat ympäri maailmaa tunteisiin liittyvää käyttäytymistä, aivojen rakenteita, mekanismeja ja muita eri osa-alueita jatkuvasti ja puolueettomasti. Tämä tieto on usein vapaasti saatavilla, ainakin julkaisujen perusteella. Tämän kurssin pohjalla on lukuisia tuoreita (uusimmat vuodelta 2014) neurotieteellisiä ja eri psykologian artikkeleita, malleja ja teoriaa, joista on koostettu havaintoja, tiivistelmiä ja yhteenvetoja aivojen toiminnan ja tunnejärjestelmän toiminnan kuvaamiseksi. Aivotutkimus on mm. laajan fmri -tutkimuksen avulla pystynyt kartoittamaan yhä paremmin aivojen eri mekanismeja ja prosesseja. Toisaalta tunnetutkimus on osaltaan myös lisännyt tietoa siitä miten ihmisen tunnemekanismit toimivat. Tunteet ovat universaaleja ja ne ovat evoluution tapa auttaa organismia selviytymään. Tunteet liittyvät myös persoonallisuuteen, joten tunneäly ei voi olla sivuuttamatta persoonallisuuden näkökulmaa tunnekäyttäytymisessä. Tätä tarkastelemme BIG 5 persoonallisuusteorialla ja empatiatutkimuksen viimeaikaisimmalla teorialla ja osatestillä. Tunneäly liitetään joissain korkeakouluissa myynnin koulutuksen osaksi ja sen osaamisella on selvä yhteys myyntimenestykseen. 3. TOTEUTUSTAPA 3.1 TESTIT Kummatkin osa-alueet sisältävät testejä. Tunneälyn kurssiin kuuluu sisältönä persoonallisuustesti, kognitiivinen päätöksentekotyyli -testi, TunneBarometri ja ilmeiden tunnistustesti. Asiakashyödyn kurssiosiossa testataan asiakashyödyn osaamista käytännön väittäminen avulla. Osassa testeissä tulkinta perustuu laajaan kansainväliseen dataan (persoonallisuustesti, kognitiivinen päätöksentekotyyli -testi, TunneBarometri). Toisaalta Mstreet on tutkinut laajalti asiakashyötyä, sen tulokset lähinnä kertovat yleisestä osaamisesta. Ilmeet -testi on myös lähinnä suuntaa antava ja se kertoo kuinka hyvin testattava tunnistaa eri ilmeet visuaalisen kanavan kautta VERKKOKURSSI OPPIMINEN Kummatkin kurssit ovat ns. verkkokursseja. Tarvittaessa on mahdollista saada raportit käyttäjien aktiviteeteista. Myös loppukoe ja kurssisertifikaatti ovat mahdollisia. Verkkokurssi on normaalisti auki 60 päivää, joten siihen voi palata halutessaan uudestaan. Kurssisisältöön kuuluu jonkin verran helpohkoa englanninkielistä materiaalia (videoita) ja lisämateriaaleja HENKILÖKOHTAINEN PALAUTE Kurssin yhtenä perusominaisuuksista on siihen kuuluva henkilökohtainen palaute. Kaikista testeistä saa tulokset, joko graafisessa muodossa tai pisteinä. Lisäksi jokainen kurssilainen saa oman henkilökohtaisen palautteen puhelimitse tai kasvokkain (lisäoptio). Tämä kestää noin minuuttia ja siinä käydään läpi omaa persoonaa, kognitiivista tyyliä, mitattua tunnetilaa ja muita tuloksia. Asiakashyödyn testistä saa pisteet sähköpostitse. Palautteeseen kuuluu osana mahdollisten kehitysalueiden osoittaminen.

6 Henkilökohtainen palaute annetaan jo aivan kurssin alussa, jolloin kurssimateriaaliin voi syventyä omasta näkökulmasta. 4. HYÖDYT JA KUSTANNUS/HYÖTY -ANALYYSI 4.1 MITATTAVISSA OLEVAT HYÖDYT Asiakashyödyn ja tunneälyn paremman osaamisen hyödyt yritykselle tulevat sekä lyhyellä, että pitemmällä tähtäimellä. Mikäli yritys tekee asiakastyytyväisyystutkimusta, voivat tulokset olla nähtävissä tätä kautta. Toinen vahva mittari on lisääntyvä myynti ja liikevaihto. Tällöin on otettava huomioon, että muutkin asiat vaikuttavat myyntiin, kuten suhdanteet, liikepaikka ja alueen muuttoliikenne- ja ikärakennemuutokset. Ilmapiiriä voi myös mitata esimerkiksi TunneBarometrillä. Asteikon yläpäässä olevat TunneBarometri lukemat viestivät organisaation paremmasta henkisestä ilmapiiristä, joka vaikuttaa jokaisen työntekijän omaan henkiseen suorittamiseen. 4.2 EI-MITATTAVISSA OLEVAT HYÖDYT Käyttämällä asiakashyötyä omassa toiminnassaan kulmakivenä yritys toimii pitkällä jänteellä tehokkaasti. Tunneälyn osaaminen parantaa puolestaan yrityksen sisäistä kommunikaatiota, vähentää konflikteja, lisää ymmärrystä ja luo tätä kautta yleistä hyvinvointia yksilötasolla ja sitä kautta heijastaa yrityksen tekemiseen positiivisesti. 4.3 KUSTANNUS/HYÖTYANALYYSI Kurssin kustannukset maksavat itsensä, esimerkiksi vaihtoehtoisesti: a) n. 0,3 %:n lisämyynti olemassa oleville asiakkaille* b) n. 0,3 % uusia asiakaskäyntejä* c) yksi poisjäävä sairauspoissaolo / henkilö ** *Laskelma perustuu oletukseen, että myynnillinen henkilö tekee myyntikatetta vuodessa. Kurssin hinta on 178. ** Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa yritykselle omavastuuna sekä korvaavina työaikajärjestelyinä ja menetettynä myyntinä enemmän kuin TEKNINEN TOTEUTUSYMPÄRISTÖ Kurssi toimii normaaleissa verkkoselaimissa (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox), Windows, ios ja Android -käyttöjärjestelmissä, pöytätietokoneissa, kannattavissa, tableteilla ja älypuhelimissa, teknisen alustan toimittajien antamien tietojen mukaan. Raportit ovat Pdf -muotoa. Kurssit ovat avoinna 60 päivää. 6. JATKOMAHDOLLISUUDET JA LISÄOPTIOT Kurssiin liittyvää asiakokonaisuutta voi opiskella syventävänä (Asiakashyödyn psykologian -kurssi). Erillisiä yhteisluentoja järjestetään ja niitä on mahdollisuus tilata erikseen. Raportointia voidaan syventää esimerkiksi asiakashyödyn palautteen muodossa. TunneBarometri sopii jatkuvaan henkisen hyvinvoinnin tarkkailuun esimerkiksi muutaman kerran vuodessa. Rekrytoinnissa ja uuden henkilön koulutuksessa kurssikokonaisuus toimii hyvänä testi- ja oppimisympäristönä.

7 7. LISÄTIETOA JA LINKKEJÄ 7.1 ESIMERKKEJÄ TESTIKYSYMYKSISTÄ 7.2 ESIMERKKEJÄ RAPORTEISTA

8 7.3 LINKIT Sisältöluettelot: Asiakashyötytutkimusraportti: mstreet:

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN?

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? JOHDATUS KÄYTETTÄVYYTEEN Janne Kuntola Avania Consulting www.avania.fi MITÄ TÄMÄ OPAS OPETTAA? Usein kuulee tuotteita markkinoitavan sanalla helppokäyttöinen. Mutta mitä

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot