Tutkimus: Asiakashyödyn ymmärtäminen yrityksen eri tasoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus: Asiakashyödyn ymmärtäminen yrityksen eri tasoilla"

Transkriptio

1 MSTREET.FI Tutkimus: Asiakashyödyn ymmärtäminen yrityksen eri tasoilla Pärjääkö asiakashyötyä ymmärtävä paremmin? Hannu Kossila, Senior Researcher Tutkimme suomalaisten yritysten myynnin kanssa tekemisissä olevien henkilöiden asiakashyödyn osaamista ja ymmärtämistä. Mukana tutkimuksessa oli yrityksen eri asemissa olevia henkilöitä ja yrittäjiä.

2 Asiakashyödyn 10 kysymystä on mstreetin verkkopohjainen testi, jonka tarkoitus on mitata vastaajan käsitystä siitä, mitä asiakashyöty on ja sitä mitä muutamat asiakashyödyn perustermit ja käsitteet merkitsevät myyntityössä. Se on suuntaa-antava pikatesti ja käy läpi muutamia asiakashyödyn osa-alueita. Laajempaa asiakashyödyn mittaamista varten mstreetillä on 100-kohtainen asiakashyötytesti, jossa myyntiprosessia ja asiakasvuorovaikutusta käydään tarkemmin läpi eri näkökulmista. Asiakashyöty on osa myynnin psykologiaa ja sen ymmärtäminen parantaa myynnillisiä mahdollisuuksia yksilö-, ryhmä- tai yritystasolla. Esittelemme tässä lyhyesti testiä ja tutkimuksen tuloksia. Testien ajankohta: Suoritustapa: Itsearviointi webliittymän kautta. Kyselyssä esitettiin 10 asiakashyötyyn liittyvää väittämää, joihin osallistujien tuli vastata ruksaamalla yksi omaa mielipidettä lähinnä oleva vastaus: Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Otoksen suuruus: 173kpl, joista, miehiä oli 140 ja naisia oli 33. Kysely on ollut osana rekrytointi- ja muutosprosessiarvioinneissa ja vapaasti tehtävänä yrityksen myyntihenkilöstölle, asiantuntijoille sekä keski- ja ylimmälle johdolle suunnatun postituksen kautta. Asema yrityksessä Yrittäjä Muu /assistentti Myynnil -linen henkilö Asiantuntija Keskijohto Ylin johto Sukupuoli mies nainen Pisteiden keskiarvo 5,14 3,20 3,16 2,38 4,50 4,53 3,89 4,18 Keskihajonta 3,53 3,83 3,86 3,57 3,91 3,74 3,94 3,19 Otos n= Kaikkien vastausten pisteiden keskiarvo 3, Keskihajonta 3, TAULUKKO 1. Vastaajien pisteiden keskiarvot, keskihajonnat sekä otoksen suuruus työnimikkeittäin

3 Myynnillisiä henkilöitä kuvaavia työnimikkeitä ovat mm. asiakkuuspäällikkö, KAM, aluepäällikkö, myyntipäällikkö. Keskijohdon tyypillisiä työnimikkeitä ovat myyntijohtaja, Sales Director, talouspäällikkö, HR manager, kehitysjohtaja, palvelujohtaja. Ylimmän johdon tyypillisiä työnimikkeitä ovat toimitusjohtaja, maajohtaja, divisioonan johtaja, liiketoimintajohtaja. Asiantuntijan tyypillisiä työnimikkeitä ovat software developer, rahastonhoitaja, prosessivastaava, tuotepäällikkö, isännöitsijä. Yrittäjät olivat tyypillisesti PKsektorin yrittäjiä, joko mikroyrittäjiä tai alle 10 henkilöä työllistäviä. Muu / Assistentti -ryhmään kuuluvat ne henkilöt, joilla ei ole suoraa myynti tai asiantuntijavastuuta (mm. suorittavat tehtävät kuten sihteeri ja assistentin tehtävät). Testissä oli 10 kysymystä, joista sai pisteitä -2, -1-, 0, +1 tai +2 maksimipistemäärän ollessa 20. Korkein pistemäärä oli 17 ja matalin -6. Varma tieto lisäsi pisteitä, mutta toisaalta täysin väärä tulos vähensi pisteitä. Epävarmuus näkyy tutkimuksessa käytetyllä Likert-skaalalla -1 ja 1 -pisteiden määrässä, koska eiääripään valinta ilmentää varman tiedon puuttumista. Pisteitä Kpl % % % % % % % Kuvio 1. Vastauksien yksittäiset pistemäärät pistetyypeittäin yhteenlaskettuna Asema yrityksessä Yrittäjä Muu /assistentti Myynnil -linen henkilö Asiantuntija Keskijohto Ylin johto Sukupuoli mies nainen Maksimipisteet Minimipisteet TAULUKKO 2. Vastaajien maksimi- ja minimipisteet työnimikkeittäin Miehet Naiset otos 81 9 Yhteispisteet Keskiarvo 4,36 5,89 TAULUKKO 3. Ryhmiin Ylin johto ja Keskijohto kuuluvien miesten ja naisten pisteiden keskiarvot

4 Tulosten analysointia: Luotettavuus: Otoksen suuruus oli pienin ryhmissä Muu /assistentti (n=5), Asiantuntija (n=13) ja Yrittäjä (n=14), joka saattaa vääristää suoran vertailun luotettavuutta. Muissa ryhmissä otokset olivat suurempia ja vertailu siten luotettavampaa. Miesten osuus otoksesta oli 80,92 % verrattuna naisiin 19,08 %. Tulokset ryhmittäin: Parhaiten asiakashyötyä tunteva ryhmä oli yrittäjät keskiarvolla Suuremmissa organisaatioissa työskentelevistä Ylin johto (ka 4.53) ja Keskijohto (4.53) olivat sama luokkaa ja parempia kuin myynnillisten tehtävien kanssa työskentelevät henkilöt (3.16) ja ryhmä Muu/Assistentit (3.20). Alhaisimmat pistemäärät olivat ryhmässä Asiantuntijat. Kaikkien vastanneiden keskiarvo oli 3,96, jonka alle jäivät Asiantuntijat, Myynnilliset henkilöt ja Muu/Assistentit. Tulokset sukupuolittain: Naisten vastauksien pistemäärien keskiarvo oli 4.18 ja miesten Kaikki vastaajat ryhmässä Muu/Assistentit (5) olivat naisia. Johtopäätöksiä: Yleistä pohdintaa: Pärjääkö asiakashyötyä ymmärtävä paremmin työssään kuin sitä huonosti ymmärtävä? Tässä tutkimuksessa ei ole tutkittu kuinka mukana olleiden osallistujien työantajayritykset pärjäävät taloudellisesti ja vertailtu tätä asiakashyödyn osallistujien osaamisen tasoon. Emme myöskään ole keränneet tietoja eri ansiotasoista. Pärjäämisen tai menestyksen yksi mittari on kuitenkin työntekijän asema yrityksessä. Voidaan ajatella ja on yleisesti tiedossa, että mitä korkeampi asema henkilöllä on, sitä suurempi on hänen palkkansa ja hänen sosiaalinen arvostuksensa. On tavallista ja yrityksen kannalta järkevää, että työtehtäviin valitaan haastatteluiden, työkokemuksen ja tulosten perusteella aina sen hetken paras kandidaatti. Jokainen työtehtävään valittu on käynyt siis jonkinlaisen esiseulonnan läpi. Mitä korkeammassa asemassa ja mitä enemmän henkilö on tulosvastuullinen, sitä enemmän hän keskimäärin tietää asiakashyödystä. Tulosten mukaan Ylin johto ja keskijohto tietävät asiakashyödystä enemmän kuin myynnistä vastaavat. Selittävänä tekijänä voisi olla yhtäältä heidän työkokemuksen ja näyttöjen kautta eteneminen vastuullisempaan asemaan sekä toisaalta heidän ajan myötä saadun ja opitun myynnin koulutuksen kautta tullut lisääntynyt tieto. Yrittäjien hyvä asiakashyödyn ymmärtäminen saattaisi johtua heidän läheisestä kontaktista asiakkaihin, siitä seuraavasta suorasta asiakaspalautteesta, joka näkyy suoraan myös yrittäjän tulonmuodostuksessa. Hyvää tulosta tekevä yrittäjä voi olla pitempään yrittäjänä. Tätä kautta huonot asiakashyödyn ymmärtäjät karsiutuisivat pois yrittäjyydestä. Miehissä on yhtäältä suurpiirteisimpiä riskinottajia ja toisaalta asiakashyödyn syvällisiä ymmärtäjiä, kun taas naiset tietävät keskimäärin enemmän asiakashyödystä. Testiin käytetty aika on ollut tyypillisesti 3-4 minuuttia ja mikäli vastaaja on ottanut riskillä Täysin samaa mieltä tai Täysin eri mieltä ja epäonnistunut, on tämä johtanut huonoon tulokseen. Tilastollisesti miesten suurempaan otokseen mahtuu tietenkin enemmän sekä hyviä, että huonoja vastauksia. Osaamisen keskitaso on kuitenkin huonompaa kuin naisilla, koska kaikki ryhmässä Muu/assistentit olivat naisia ja tämä ryhmä sai kuitenkin paremman keskiarvon (3.20), kuin Myynnilliset henkilöt (3.16). Olisiko niin, että naiset miehiä empaattisimpina pystyvät ymmärtämään paremmin asiakashyödyn merkitystä? Toisaalta suomalaiset naiset ovat erittäin korkeasti koulutettuja. Naisilta pisteet vaihtelivat skaalalla -1 ja +10 kun miehillä tämä vaihteluväli oli puolestaan -6 ja +17.

5 Asiakashyödyn ymmärtäminen lisää pärjäämismahdollisuuksia. Voimakas korrelaatio aseman ja asiakashyödyn osaamisen välillä kertoo, että uralla etenemisen edellytyksistä saattaisi olla yhtenä selittävänä tekijänä korkea asiakashyödyn osaaminen. On tutkittu, että esimerkiksi pitkiä ihmisiä valitaan lyhyitä ihmisiä useammin johtaviin tehtäviin. Tällöin kyseessä on samanaikainen ja selittävä tekijä. Asiakashyödyn osaaminen on kuitenkin taito eikä fyysinen ominaisuus. Pituutta ei voi opiskella eikä pituuskasvua voi harjoitella, vaan pituus on suuremmalti peritty ominaisuus, johon kyllä vaikuttaa lapsuudessa ja nuoruudessa saatu ravinto. Yleisesti otettava tosiasiana pidetään, että naisten uralla eteneminen on vaikeampaa, olisiko asiakashyödyn osaamisella paremman suorittamisen kautta merkitystä heidän pärjäämisessään? Ylimmässä ja keskijohdossa työskentelevien naisten pistekeskiarvo oli 5.89 kun taas miehillä vastaava luku oli 4.36, mikä vahvistaisi käsitystä, että asiakashyödyn ymmärtäminen lisää pärjäämismahdollisuuksia. Myynnillinen osaaminen on suorittavalla tasolla sittenkin heikkoa. B2B myynnistä vastaavien harteilla on inhimillinen asiakasvuorovaikutus, joka muodostaa yrityksille B2B -myynnissä tärkeän tulonlähteen, ellei jopa tärkeimmän. Laajalla rintamalla useat myynnin henkilöt osaavat asiakasnäkökulmaa jopa huonommin kuin assistentit, kylläkin paremmin kuin asiantuntijat, joilta ei usein edellytetä myynnillisiä taitoja. Tilanteen voisi luulla olevan toisin, koska myyjät toimivat usein suoritusperusteisesti, kuten yrittäjät, joilla asiakasymmärrys on paljon parempaa. Voisi olettaa, että se olisi lähellä Keskijohdon asiakashyödyn osaamisen tasoa. Tässä on olemassa selvä osaamiskuilu. Asiantuntijoissa on potentiaalia. Asiantuntijat ovat taidollisesti huonoin asiakashyödyn osaajaryhmä, mutta keskimäärin kuitenkin aika lähellä (ka 2,38) verrattuna Myynnillisiin henkilöihin (ka 3,16). Mikäli yritys haluaa parantaa ja laajentaa asiakashyödyn osaamista on tässä olemassa usein selvä kehityksen kohde. Lisätietoja: Hannu Kossila, Senior Mstreet.fi Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulu Sähköposti Työ: tai Turun Yliopisto: Lisää asiakashyödystä ja myynnin psykologiasta:

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 46 Katariina Salmela-Aro Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille Helsinki 2009 Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN Kandidaatintutkielma Kadetti Lasse Härkönen 98. kadettikurssi Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen

TIIVISTELMÄ. 74 + liitteet. Kotimaiset suorahakumarkkinat Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa. KTT Arto Suominen x TIIVISTELMÄ Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 25.3.2010 Matrikkelinumero 12835 Tekijä(t) Kaisu Huuhtanen Sivumäärä 74 + liitteet Otsikko

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen Salla Hakkarainen

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot