ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi Vapo Oy PL Oulu

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 4 HAKEMUKSEN PERUSTELUT... 4 ASIAN KÄSITTELY YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOSSA... 4 Hakemuksen täydennys... 4 Hakemuksesta kuuleminen... 4 Lausunnot... 5 Hakijan kuuleminen ja vastine... 5 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U... 6 RATKAISUN PERUSTELUT... 6 LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA... 7 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO... 7 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET... 7 KÄSITTELYMAKSU... 7 Ratkaisu... 7 Perustelut... 7 Oikeusohje... 7 MUUTOKSENHAKU... 8

3 3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 31/05/2 myöntänyt Vapo Oy:lle Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 06/0198/3 valituksen muutoin hyläten lisännyt lupamääräykseen 1 uudet 4 ja 5 kappaleet. Muutettuna lupamääräys 1 kuuluu: "1. Tuotantoalueelta vedet on johdettava ympäristölupavirastoon toimitetun vastineen liitteenä 1 olevan piirustuksen "Suunnitelmakartta, korkeustiedot" MK 1:5 000 mukaisesti sekä muutoin hakemusasiakirjoista ilmenevästi alapuoliseen vesistöön. Lohkoilta 1 2 vedet on johdettava sulan veden aikana laskeutusaltaiden 1 ja 2 kautta pumppaamolle ja edelleen pintavalutus- ja haihdutuskentän kautta laskuojana toimivaan Äijönkanavaan. Maan ollessa jäätyneenä tuotantoalueen vedet saadaan johtaa laskeutusaltaiden kautta alapuoliseen vesistöön. Vesien pumppaus pintavalutus- ja haihdutuskentälle on aloitettava keväällä mahdollisimman aikaisin ja pumppausta on jatkettava syksyllä mahdollisimman myöhään, ainakin Pintavalutus- ja haihdutuskentän puhdistustehon tavoitearvot ovat: kiintoaine 50 % kokonaisfosfori 50 % kokonaistyppi 40 % Teho lasketaan pintavalutus- ja haihdutuskentän käyttöajan keskiarvona tuotantokausittain mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Jos tavoitearvoja ei ole saavutettu mennessä, luvan saajan on toimitettava ympäristölupavirastolle viimeistään ympäristöluvan täydentämistä koskeva hakemus, joka sisältää suunnitelman kemiallisen puhdistustekniikan käyttöönotosta kaikkien Äijönnevan tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelemiseksi. Alueelle rakennettavien laskeutusaltaiden tulee täyttää keskeisiltä osin Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöministeriön moniste 117) kohdassa esitetyt laskeutusaltaiden mitoitusarvot. Eristys-, kokooja- ja laskuojien mitoitusta sekä putousportaiden tarvetta ja mahdollisia rakenteita koskevat tiedot on saatettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen tuotantotoiminnan aloittamista." Vapo Oy on aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että lupamääräyksen 1 viidennessä kappaleessa asetettuja määräaikoja pidennetään ja kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Teho lasketaan pintavalutus- ja haihdutuskentän käyttöajan keskiarvona tuotantokausittain mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Jos tavoitearvoja ei ole saavutettu mennessä, luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään ympäristöluvan täydentämistä koskeva hakemus, joka sisältää suunnitelman kemiallisen puhdistustekniikan käyttöönotosta kaikkien Äijönnevan tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelemiseksi."

4 4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesti lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella. HAKEMUKSEN PERUSTELUT Äijönnevan pintavalutuskentällä ei ole saavutettu sille asetettuja tavoitearvoja ensimmäisinä käyttökuukausina vuonna 2009 eikä tuotantokaudella Kentältä huuhtoutui fosforia, mutta typen ja kiintoaineen osalta kesän 2010 tulokset olivat jo parempia. Vastaanottavan vesistön minimiravinne on kesän 2007 tulosten mukaan ollut jokaisella näytteenottokerralla typpi. Äijönnevan kenttä on otettu käyttöön Heti rakentamisen ja alueen vesittämisen jälkeen ojitetulle alueelle rakennettu kenttä ei toimi yhtä hyvin kuin ojittamattomalle luonnontilaiselle suolle rakennettu kenttä. Puhdistusteho on huonompi etenkin fosforin osalta. Fosforin huuhtoutuminen on havaittu myös soiden ennallistamishankkeissa ja metsätalouden kosteikoissa. Fosforin huuhtoutuminen voi johtua siitä, että olosuhteet muuttuvat osittain hapellisesta hapettomaksi ja rautaan sitoutunut fosfori voi tällöin huuhtoutua. Toisaalta fosforin huuhtoutumista voi aiheutua myös kasvillisuuden lajistomuutoksista, jotka johtuvat hydraulisten olosuhteiden muuttumisesta. Äijönnevan pintavalutus haihdutuskenttä on ollut Oulun yliopiston koordinoiman TuKos-projektin tutkimuskohteena jo ennen kentän käyttöönottoa ja tutkimus jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka. Kesken tutkimuksen on liian aikaista esittää kemiallista vesien käsittelyä. Tutkimus tulisi saattaa loppuun, toteuttaa korjaavat toimenpiteet ja antaa kaksi tuotantokautta aikaa havaita, onko tehdyillä toimenpiteillä vaikutusta. Syksyn 2010 korjaavat toimet sisälsivät kentän ojastojen vesitilavuuden pienentämisen mahdollisimman pieneksi. Tämä toteutettiin poistamalla mittapato ja luopumalla toistaiseksi virtaamanmittauksesta. Vastaanottavan vesistön minimiravinne, keskeneräinen TuKos-projekti ja kentän lyhyt käyttökokemus tukevat hakijan mukaan haettua määräaikojen pidentämistä. ASIAN KÄSITTELY YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOSSA Hakemuksen täydennys Hakemusta on täydennetty Äijönnevaa koskevilla Pohjois- Suomen ympäristölupaviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksillä sekä raportilla "Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely (Tu- Kos), Väliraportti ". Hakemuksesta kuuleminen Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

5 5 Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ELY-keskus on todennut, että Äijönnevan pintavalutuskenttä on otettu käyttöön vasta , koska alueen kunnostustyöt viivästyivät. Kenttä on ollut käytössä vajaat kaksi kesää. Äijönneva kuuluu yhtenä tutkimuskohteena TuKos-projektiin, jossa on todettu, että ojitettu pintavalutuskenttä huuhtoo erityisesti fosforia, ainakin aluksi. Vielä ei ole selvyyttä huuhtoutumisen kestosta eikä keinoista, joilla huuhtoutumisen voi estää. Alkuperäinen lupamääräys antoi toiminnanharjoittajalle kolme kesää aikaa todentaa kentän toimivuus. ELY-keskus on katsonut, että jatkoaikaa voidaan antaa siten, että "jos tavoitearvoja ei ole saavutettu mennessä, luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään ympäristöluvan täydentämistä koskeva hakemus, joka sisältää suunnitelman kemiallisen puhdistustekniikan käyttöönotosta kaikkien Äijönnevan tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelemiseksi." Näin luvan saajalla on lähes neljä kesää aikaa yrittää saada kenttä toimimaan luvassa määrätyillä ehdoilla. Hakemuksessa ei ole esitetty täsmällistä tietoa siitä, mitä korjaavat toimet voisivat Äijönnevalla tarkoittaa. Mikäli projektin aikana toteutetaan jotain toimia, ne on tehtävä kesän 2011 aikana, jolloin tuloksia voidaan seurata vielä vuosi. 2. Ympäristöpalvelut Helmi Ympäristöpalvelut Helmi on ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että vesien käsittelyn tulee olla parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Se ei ole toteutunut Äijönnevalla. Ympäristöpalvelut Helmi on katsonut, että voimassa olevan lupamääräyksen 1 mukaisella menettelyllä saavutetaan nopeammin vesistöä paremmin suojeleva kuormitustilanne kuin odottamalla TuKos-projektin tuloksia ja ottamalla niistä mahdolliset toteuttamiskelpoiset menetelmät laajamittaiseen, kaikkien Äijönnevan vesien käsittelyyn. Tavoitteena tulee olla Mäyräojan ja Pyhäjoen vedenlaadun turvaaminen. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on aluehallintovirastoon toimittamassaan vastineessa todennut seuraavaa: 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ELY-keskus on esittänyt, että puhdistustehon tavoitearvot tulisi saavuttaa mennessä. Vaatimus on looginen voimassa olevan lupamääräyksen kanssa. Äijönnevan kenttä on kuitenkin tutkimuskohteena TuKosprojektissa, jonka tarkoitus on kehittää vesien käsittelyä. Hakijan näkemyksen mukaan tutkimukselle pitää antaa mahdollisuus. Määräajan tulisi olla hakemuksessa esitetyn mukainen. Yksi vuosi enemmän ei lisää Mäyräojalle aiheutuvia haittoja merkittävästi. Suunnitelma kentän korjaavista toimista valmistuu huhti toukokuussa 2011, kun hakija on saanut tulokset meneillään olevista sorptiotutkimuksista (vastineen liitteenä 1 "Sorptiotutkimukset TuKos-projektissa, Ohjausryhmän kokous ").

6 6 2. Ympäristöpalvelut Helmi Vesien käsittelyn kehittäminen edellyttää, että uutta tekniikka on pystyttävä myös testaamaan. Tutkimusmielessä Äijönnevaa parempaa kohdetta on vaikea löytää. Kentän alue on ollut tutkimuksen kohteena jo ennen kentän rakentamista. Käyttöönoton jälkeiset tulokset eivät kuitenkaan ole olleet odotetunkaltaisia. Kentältä vapautuvan fosforin kääntäminen sitoutumiseksi on haaste, joka pyritään ratkaisemaan TuKos-projektin avulla. Uusien ratkaisujen käyttöönotto vie aikaa, mutta Mäyräojan vedenlaatua Äijönnevalta johdettavat vedet eivät millään tavalla vaaranna. Äijönnevalla on käytössä paras käyttökelpoinen tekniikka, vaikka tällä hetkellä kenttä ei poista fosforia. Hyvät ja varmatoimiset vesienkäsittelyratkaisut ovat hakijan tavoitteena myös Äijönnevalla ja aikaa tavoitteen saavuttamiseen tulisi myöntää saakka. Turvetuotannon ohjaaminen ojitetuille alueille johtaa pintavalutuskenttien rakentamiseen ojitetuille alueille. Vaikka hakijalla on useita hyvin toimivia kenttiä ojitetuilla alueilla (muun muassa Hankilannevalla, Pehkeensuolla, Sivakkasuolla), eivät kaikki kentät alkuvaiheessa pidätä fosforia. Tutkimustiedon karttuminen tästä asiasta on tärkeää ja sitä tietoa saadaan Äijönnevalta. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Aluehallintovirasto pidentää Vaasan hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä muutettua Äijönnevan ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen 1 mukaista määräaikaa siten, että muutettuna lupamääräyksen viides kappale kuuluu seuraavasti: " ======================================================== Teho lasketaan pintavalutus- ja haihdutuskentän käyttöajan keskiarvona tuotantokausittain mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Jos tavoitearvoja ei ole saavutettu mennessä, luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään ympäristöluvan täydentämistä koskeva hakemus, joka sisältää suunnitelman kemiallisen puhdistustekniikan käyttöönotosta kaikkien Äijönnevan tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelemiseksi. ======================================================== " RATKAISUN PERUSTELUT Asiassa on kyse ympäristönsuojelulain 115 :ssä tarkoitetusta määräajan pidentämisestä. Äijönneva kuuluu TuKos-projektiin, jossa tutkitaan ojitettujen kosteikkojen puhdistustehokkuutta ja puhdistustehokkuuden parantamista. TuKos-projekti kestää vielä vuoden 2011, jonka jälkeen tehdään Äijönnevan pintavalutus haihdutuskentän puhdistustehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Korjaavien toimenpiteiden valinnassa otetaan huomioon Tu- Kos-projektiin sisältyvien tutkimusten tulokset.

7 Aluehallintovirasto katsoo, että toimenpiteiden vaikutusten seuraamiseksi tarvittava kohtuullinen aika on kaksi vuotta eikä määräajan jatkamisesta aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin ollen määräaikaa voidaan jatkaa haetun mukaisesti. 7 LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueen ja 2. Ympäristöpalvelut Helmen vaatimusten osalta todetaan, että määräaikaa on jatkettu haetun mukaisesti ratkaisun perusteluista ilmenevin perustein. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki momentti KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Lupa-asian käsittelymaksu on 336 euroa. Lasku lähetetään talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelut Ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta asiasta ei ole maksutaulukossa säädetty maksua. Näin ollen niistä peritään maksu käytetyn työajan perustella käyttäen 48 euron tuntihintaa. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on 7 tuntia. Käsittelymaksu on 336 euroa. Oikeusohje Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

8 8 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Mikko Keränen Anna-Maria Juntunen Päätöksen on tehnyt ympäristöneuvos Mikko Keränen. Asian on esitellyt ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen. Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai A-MJ/ph Liite Valitusosoitus Päätös tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat Haapaveden kaupunki Haapaveden kaupunki / ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA LEPPÄVIRRAN KUNTA Keski-Savon ympäristölautakunta 1 (3) HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot