Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen."

Transkriptio

1 HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: klo paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen, yliopistonlehtori Kirsi Lepistö, lehtori Gerhard Schmitt, professori Minna Rasmus, yliopisto-opettaja Ilkka Marjomaa, lehtori Terttu Kortelainen, yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, yliopistonlehtori Niina Peuraniemi, opiskelija Hanna-Elina Tervo, opiskelija lisäksi: Anna-Liisa Väyrynen, yliopisto-opettaja varajäsen Leila Paavola, yliopistonlehtori Riitta Kosunen, lehtori Vesa Suominen, yliopistonlehtori Hilla Degerman, opiskelija Esityslista 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosääntö (42. ja 41. ): Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2. Tiedekunnan viestintästrategia Koulutustoimikunta päätti kokouksessaan , että seuraava kokous (4.4.13) varataan yksinomaan viestintästrategian työstämiseen. Materiaali on esityslistan liitteenä. Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. Päätös: Koulutustoimikunta keskusteli viestintästrategian laatimisesta. Päätettiin, että koulutusdekaani laatii seuraavan kokouksen käsiteltäväksi strategialuonnoksen. 3. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kuisma Korhonen koulutusdekaani Kari Kaskela koulutuspäällikkö H U M A N I S T I N E N T I E D E K U N T A L i n n a n m a a, S n e l l m a n i a P u h e l i n P L O U L U N Y L I O P I S T O w w w. o u l u. f i / h u t k /

2 Humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytila Juho Karjalainen Niina Peuraniemi 12

3 Sisällysluettelo: 1. Johdanto Viestinnän nykytilan kartoitus Mielikuvat humanistisesta tiedekunnasta Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista aiheista tiedotetaan? Opiskelijan ja tiedekunnan välinen viestintä Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia henkilökunnan ja hallinnon välillä? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista asioista tiedotetaan? Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista? Kirjallinen osio Opiskelijakysely: Mistä asioista haluaisit oppiaineesi tiedottavan lisää? Henkilökunnan kirjallinen osio Hallinnon ja henkilökunnan välinen viestintä Ainejärjestöhaastattelut Oppiaineen ja opiskelijoiden välinen viestintä Tiedekunta Tutkimus... LIITTEET: A Johtopäätökset ja kehitysideat B Aate- ja oppihistorian viestintäväline-taulukko

4 1. Johdanto Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin myös logopedia kuuluu. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä humanistiseen tiedekuntaan perustettu Giellagas-instituutti vastaa saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta. Tiedekunnassa on 13 pääainetta ja lähes 30 sivuainetta. Opiskelijoita on noin 2300 ja henkilökuntaa noin 10. Uuden yliopistolain jälkeisessä yliopistojen murrostilassa useat, nopeat muutokset ovat olleet haaste tiedekunnan johdolle. Työtyytyväisyyskyselyissä suurimpina kehityskohteina on nähty viestintä. Opiskelijoiden keskuudessa ei vastaavaa kyselyä ole koskaan suoritettu ja palautteen kerääminen on yleisesti ollut ainejärjestöjen vastuulla. Useissa oppiaineissa on noussut esiin tyytymättömyyttä viestintään ja tiedottamiseen. Viestintästrategian laatimista on käsitelty tiedekuntaneuvoston kokouksissa, ja koulutustoimikunnan kokouksessa päätettiin aloittaa viestinnän nykytilan kartoittaminen. Oulun yliopiston viestintäohjelmassa vastuu tiedekunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä on tiedekunnalla, ja oppiaineissa oppiaineiden johtajilla: Tiedekunnat, laitokset, erillislaitokset, painoalaorganisaatiot, tukiyksiköt vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään yksikön johtajan johdolla yliopiston yleisten viestintälinjausten mukaisesti yksiköt (tiedekunta- ja laitosneuvostot ja yksikön johto) edistävät omalta osaltaan yliopiston sisäistä yhteistoimintaa, yhteydenpitoa ja tiedonkulkua mm. välittämällä aktiivisesti tietoa yksikön toiminnasta. ulkoisen viestinnän ja markkinointiviestinnän toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa (04-10) Uudessa viestintäohjelmassa painotetaan uusien viestintämuotojen kehittämistä ja otetaan viestintäosaamisen painopisteeksi verkko- ja tiedeviestintä. Yliopiston yksiköt vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään yksikön johtajan johdolla yliopiston yleisten viestintälinjausten ja -periaatteiden mukaisesti. (Viestintäsuunnitelma 11-12) Internetiä hyödynnetään yliopiston sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeisenä kanavana; opiskelijoille perustetaan oma Noppaportaali, intranet-hanke käynnistetään ja tieteen saavutuksia tuodaan esille verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. (Hermes 11/11) Yliopiston johtosäännössä määritellään tiedekuntien vastuu tiedekunnan toiminnan laadusta. Tähän voidaan katsoa kuuluviksi myös viestinnän tehokkuus ja toimivuus. Tiedekunta ja oppiaineet voivat siirtää päätösvaltaansa kuuluvia asioita tiedekunnan muun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian tiedekunnan muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. (HA 7/11) Viestinnän kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilan kartoittamisesta. Tämä suoritetaan ihanteellisesti itse- vertais ja ulkoisella arvionnilla. Tässä viestintätutkimuksessa metodeina toimivat henkilökuntaja opiskelijakyselyt, joiden avulla saadaan tiedekunnan sisäinen arvio viestinnän toimivuudesta, sekä ainejärjestöhaastattelut, joiden avulla syvennetään näkemystä viestinnän laadusta. 3

5 2. Viestinnän nykytilan kartoitus Viestinnän tarkastelu aloitetaan määrittämällä nykytilanne: mitä viestinnän saralla tehdään, ja miten viestintä toimii. Nykytilan mittaamisella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten nykyiset viestintäkanavat toimivat (tiedotteet, kokoukset, lehdet, sähköposti, internet, intranet, esimies/alaisviestintä jne.)? Millaisia uusia viestintäkanavia halutaan? Mistä asioista henkilöstö ja opiskelijat saavat ja vastaavasti haluaisivat saada tietoja? Millaisten kanavien kautta henkilöstö ja opiskelijat haluavat saada itseään ja oppiainetta/tiedekuntaa koskevia tietoja? Miten sisäinen viestintä koetaan? Kulkeeko tieto tarpeeksi nopeasti? Nykytila mitattiin opiskelija- ja henkilökuntakyselyllä, sekä ainejärjestöhaastatteluilla. Kysely jaettiin kolmeen osaan: Mielikuva humanistisesta tiedekunnasta, Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä sekä Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä. Jako perustuu tiedekunnan jakamiseen kolmeen pääviestijäryhmään: hallinto, henkilökunta ja opiskelijat. Alla oleva kuvio kuvaa tavoitteen mukaista kolmen viestijän välistä, kahdensuuntaista viestintää, jossa jokainen viestijäryhmä voi viestiä keskenään tehokkaasti. HALLINTO OPISKELIJAT HENKILÖKUNTA Kysely toteutettiin nettikyselynä, joka lähetettiin opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille. Opiskelijoilta kyselyssä identifioitiin oppiaine ja aloitusvuosi, henkilökunnalta kuuluminen keskiryhmään, professorikuntaan, tukipalveluihin tai tohtorikoulutettaviin. Seuraavat alaluvut käsittelevät viestintäkyselyn tuloksia. Opiskelijakyselyssä vastaajia oli 92, henkilökuntakyselyssä 8. Etenkin opiskelijaotos on pieni verrattuna opiskelijamäärään, mutta yhdistettyinä ainejärjestöhaastatteluihin, se antaa relevanttia tietoa opiskelijoiden suhtautumisesta viestintään. Henkilökuntakyselyn otanta vastaa suurin piirtein työhyvinvointikyselyjen vastaavaa. 4

6 2.1. Mielikuvat humanistisesta tiedekunnasta Tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat ja henkilökunta näkevät humanistisen tiedekunnan suhteessa sen tutkimuksen ja opetuksen johtosäännöissä esitettyihin väittämiin. Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin paikkansapitävyyttä arvioitiin asteikolla 1-, jossa 1 kuvastaa, ettei väite pidä lainkaan paikkaansa, ja täydellistä paikkaansapitävyyttä. Tulosten analysoinnissa vasemmassa sarakkeessa on opiskelijakyselyn tulokset ja oikeassa henkilökuntakyselyn tulokset. Opiskelijat: 1. Tiedekunta antaa kaikille opiskelijoille valmiudet kriittiseen, tieteelliseen ajatteluun. Henkilökunta: 1 1% 2 6% 3 18% 4 47% 13% 2. Tutkimuksellaan Humanistinen tiedekunta lisää ihmiseen ja hänen toimintaansa liittyvää itseymmärrystä. 1 0% 2 4% 3 16% 4 7% 6% 1 11% 2 6% 3 % 4 40% 18% 1 0% 2 1% 3 17% 4 37% 27%

7 Opiskelijat: Henkilökunta: 3. Humanistinen tiedekunta on kansainvälisesti tunnustettu tutkimusympäristö, jossa toimii korkeatasoisia monitieteisiä tutkimusryhmiä. 1 4% 2 17% 3 40% 4 % 4% 4. Tiedekunnasta valmistuneilla on monipuolisen tieteellisen ja kulttuurisen sivistyksen mukanaan tuomat joustavat mahdollisuudet työllistyä moniin eri kielten ja kulttuurien tuntemusta vaativiin tehtäviin. 1 0% 2 13% 3 33% 4 27% 10% 1 2% 2 12% 3 29% 4 33% 9%. Koulutus on korkealaatuista, osaamiskeskeistä ja uudistumiskykyistä. Siinä korostuu opiskelijan aktiivinen rooli. 1 0% 2 9% 3 24% 4 41% 7% 1 % 2 6% 3 31% 4 38% 6% 6 1 0% 2 3% 3 29% 4 43% 9%

8 Opiskelijat: 6. Opiskelijoita kannustetaan laajentamaan vieraiden kielten osaamista. Henkilökunta: 1 8% 2 22% 3 28% 4 21% 6% 1 3% 2 21% 3 27% 4 27% 4% 7

9 2.2 Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä Kyselyn toisessa osassa selvitetään oppiaineen ja opiskelijan välisen viestinnän toimivuutta. Kysymystä lähestytään aluksi määrittelemällä, kuinka tarpeellisena eri viestintävälineitä pidetään ja kuinka hyvin oppiaineelle merkityksellisistä asioista viestitään. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia? Kysymykseen vastattiin asteikolla 1-. Rinnakkain ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan mielipiteet. Taulukko1 Taulukko1 Sähköposti OKTR(opetuksen kehittämistyöryhmä) Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 Ilmoitustaulut Oppiaineen ainejärjestö Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 Henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa Oma Opettaja -tapaamiset Prosenttiosuus Sivu 1 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Sivu 1 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Sivu 1 Sivu 1 8

10 Taulukko1 Taulukko1 Prosenttiosuus Opetustilanteet 2 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Seminaarit Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 3 Toimistosihteerit 30 Sosiaalinen media 30 2 Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Kotisivut Sivu 1 Sivu Oppilaat Henkilökunta 1 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Sivu 1 Käytettyjen viestintävälineiden Sivu 1 joukossa ei kyselyssä ollut Optimaa, sillä sen rooli vaihtelee oppiaineiden välillä. Joissakin se on tehokas tiedotuskanava ja joissakin lähinnä yksittäisiin kursseihin sidottu. 9

11 Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista aiheista tiedotetaan? Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-. Opiskelijat: Oppiaineesi tarjoamat kurssit, niiden aikataulut, luentosalit ja muutokset. Oppiaineesi kursseille ja harjoituksiin ilmoittautumiset. 1 1% 2 12% 3 28% 4 30% 14% ka 3, 1 1% ka 3,7 2 11% 3 23% 4 31% 18% Oppiaineesi työharjoittelupaikat. Oppiaineesi OKTR:n(opetuksen kehittämistyöryhmä) toiminta 1 6% 2 21% 3 3% 4 18% 4% 1 31% ka 2,9 ka 2,1 2 26% 3 18% 4 7% 2% 3. Minkä yleisarvosanan annat oppiaineen ja opiskelijoiden väliselle viestinnälle? 1 3% 2 10% 3 40% 4 30% 1% ka 3,2 10

12 2.3. Opiskelijan ja tiedekunnan välinen viestintä Tiedekunnan hallinnon toimintaa arvosteltiin sekä tiedottamisen, että kiinnostuksen kannalta asteikolla 1-. Kahdessa ensimmäisessä kuvaajassa rinnakkain ovat opiskelijoiden näkemysten mukainen tiedottamisen taso ja kiinnostuksen taso. Taulukko1 Taulukko1 Tiedekunnassa tehtävä tutkimus, sen tutkimusryhmät, väitökset ja julkaisut Prosenttiosuus Tiedottamisen taso 4 1 Tiedottamisen taso Kiinnostus 2 10 Kiinnostus Taso asteikolla 1- Tiedekunnan hallinnossa (koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset. Prosenttiosuus Tiedottamisen taso Tiedottamisen taso Kiinnostus 0 Kiinnostus Taso asteikolla 1- Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista? Yliopiston hallinnon tekemät päätökset ja strategiset linjaukset. Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 3% 2 7% 3 26% 4 39% 10% ka 3, 1 4% 2 22% 3 33% 4 21% % ka 3 Sivu 1 2. Minkä yleisarvosanan antaisit opiskelijoiden ja tiedekunnan väliselle viestinnälle? Sivu 1 1 2% 2 16% 3 3% 4 14% 0% ka 2,9 11

13 3. Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä 3.1. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia henkilökunnan ja hallinnon välillä asteikolla 1-? Sähköposti: Ilmoitustaulut 1 0% 2 0% 3 1% 4 19% 63% Kotisivut 1 19% ka 4,7 ka 2, 2 % 3 31% 4 9% 4% Tiedotustilaisuudet (esim. Missä Mennään -tilaisuus, dekaanikahvit) 1 0% 2 3% 3 17% 4 27% 36% ka 4,1 1 1% ka 4,1 2 4% 3 11% 4 30% 36% 12

14 3.2. Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista asioista tiedotetaan? 1 -heikosti, 2 -välttävästi, 3 -tyydyttävästi, 4 -hyvin, -kiitettävästi Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja tutkimusryhmät Tiedekunnassa tehtävät väitökset 1 16% ka 2,7 1 9% ka 3,3 2 17% 2 6% 3 33% 3 27% 4 13% 4 31% 4% 10% Tiedekunnassa tehtävät julkaisut Koulutustoimikunnan päätökset 1 14% 2 17% 3 33% 4 17% 1% Tutkimustoimikunnan päätökset ka 2,6 1 21% ka 2,1 2 19% 3 26% 4 11% 0% Tiedekuntaneuvoston päätökset 1 21% 2 24% 3 23% 4 10% 1% 1 19% ka 2,2 ka 2,3 2 17% 3 27% 4 13% 1% 13

15 Valmistelussa olevat koulutusta koskevat asiat Valmistelussa olevat tutkimusta koskevat asiat 1 31% 2 % 3 % 4 6% 1% Valmistelussa olevat rekrytointia koskevat asiat 1 33% ka 1,9 ka % 3 23% 4 7% 0% 1 33% 2 27% 3 16% 4 4% 0% ka 1, Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista ateikolla 1-? Tiedekunnan hallinnossa(koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 0% 2 3% 3 13% 4 31% 36% 1 0% ka 4,2 2 6% ka 3,8 3 19% 4 31% 26% 14

16 Tiedekunnan hallinnossa(koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 0% 2 3% 3 13% 4 31% 36% Tiedekunnassa tehtävä tutkimus, sen tutkimusryhmät, väitökset ja julkaisut 1 0% ka 4,2 2 6% ka 3,9 3 19% 4 31% 26% Yliopiston hallinnon tekemät päätökset ja strategiset linjaukset 1 0% 2 0% 3 9% 4 21% 1% 1 0% ka 4,4 2 1% ka 4,1 3 13% 4 39% 29% Minkä yleisarvosanan annat tiedekunnan hallinnon ja henkilökunnan väliselle viestinnälle? 1 4% 2 16% 3 30% 4 27% 4% ka 3,1 1

17 4. Kirjallinen osio Lähetetyssä kyselyssä oli kehitysehdotuksia varten myös avokysymyskohtia, joihin sai vastata vapaasti. Seuraavassa koottuna esimerkkien kautta avokysymyksissä esille tulleita kohtia: 4.1. Opiskelijakysely: Mistä asioista haluaisit oppiaineesi tiedottavan lisää? Yleisesti ottaen eniten lisätiedottamista toivottiin työharjoittelupaikoista, hallinnon toiminnasta ja oppiaineen sisäisistä asioista. Harjoittelumahdollisuuksista ja tutkimuksesta. Oppiaineen sivut pitäisi saada aktiivisempaan käyttöön. Hallinnon toiminta, palautekeskustelut, oppiaineen sisäiset päätökset (esim, jos henkilökunta palaveeraa ja päättää jostain yhteisistä linjoista tms, henkilökuntaan tulee muutoksia yms). Työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksista voisi tiedottaa enemmän, mutta tiedän sen olevan haastavaa tai jopa mahdotonta, koska henkilökuntaa on niin vähän. Kaikki työntekijät ovat jo aika lailla äärirajoilla työtehtävien määrän kanssa. Opiskelijapalautteesta tulee useammassa kohdassa esille myös tarve yhtenäisille ja selville käytänteille viestinnän suhteen. Erityisesti tiedekunnan kotisivut koetaan heikoiksi ja vaikeiksi navigoida. Opiskelijana kaipaisin yhtenäisiä käytänteitä. Linjanvetoja siitä, missä tieto on, mihin sitä ei laiteta. Viestintäväylät tulisi vakiinnuttaa ja niiden roolin tulisi olla selkeä. Eri kanavien käyttö tärkeää. Tiedotusta ei saa jättää vain ainejärjestön sähköpostilistan varaan (kaikki opiskelijat eivät edes kuulu ainejärjestöön), vaan tiedot tulee löytyä myös tdk:n ja oppiaineen nettisivuilta tms. Jonkinlainen yhtenäisempi strategia olisi hyvä, ettei syntyisi tietoaukkoja tai samasta tiedotelteltaisiin kymmeneen kertaan eri sähköpostilistoilla. Koulutus- ja tutkimustoimikunnan ja tiedekuntaneuvoston toiminta jää kaukaiseksi, joskin tapaamisia esimerkiksi tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien ja ainejärjestöväen välillä on toki järjestetty. Voisiko tiedottusta valmistelluista linjauksista ja tehdyistä päätöksistä olla vielä lisää? Tiedekunnan hallintoelimet ja niiden tehtävät olisi hyvä selvittää kaikille opiskelijoille. Ei voi kiinnostua, jos ei tiedä miksi pitäisi kiinnostua. 16

18 4.2. Henkilökunnan kirjallinen osio: Henkilökunnalta kysyttiin kehitysideoita sekä oppiaineen että hallinnon viestinnän parantamiseksi. Oppiaineen viestintä: Yleisesti ottaen henkilökunnan palautteessa tunnustetaan tarve viestintäkäytäntöjen yhtenäistämiseksi, mutta korostetaan myös opiskelijoiden roolia aktiivisina tiedon hakijoina. Opiskelijan oma aktiivisuus on viestinnässä myös tärkeää, sillä heidän viestinsä eivät tule oppiaineelle muuten kuin ottamalla yhteyttä tavalla tai toisella. Opiskelijat voisivat myös olla aktiivisempia OKTR:n ja mahdollisten palautepäivien kanssa. Opiskelijoille olisi entistä enemmän painotettava, että he ensin itse aktiivisesti etsivät tietoa yleisesti ja helposti saatavilla olevista lähteistä (esim. oppiaineen kotisivu) ja sen jälkeen tulisivat kysymään, jos jokin on epäselvää. Pitäisi osata lukea optimasta ja ilmoitustauluilta tietoa, jotka ovat tärkeitä viestintäkanavia eikä odottaa että jokaiselle ilmoitetaan opintoihin liittyvistä asioista henkilökohtaisesti. Omassa oppiaineessani tiedotus toimii ihan hyvin, mutta käytäntöjen yhtenäistäminen vähentäisi turhaa vaivaa. Opettajien pitäisi myös saada keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä hallinnollisen hölynpölyn asemesta. vain kahdella oppiaineella, kirjallisuudella ja historiatieteillä, on kotisivuillaan OKTR:n kuvaus ja jopa pöytäkirjat. Entä muiden oppiaineiden OKTR:t? Onko homma oikeasti näin hajanaista? Säännöllisiä infotilaisuuksia. Opettaja-opiskelija-päivä kerran kuussa - avoin toimisto sekä opettajien vastaanotto Hallinnon ja henkilökunnan välinen viestintä: Palautteessa tulee toistuvasti esiin vaikeus viestiä hallintoon päin. Omat vaikutusmahdollisuudet koetaan pieniksi ja viestintä yksisuuntaiseksi. Parhaina viestintäkeinoina koetaan tiedekunnan sähköpostilista ja Missä-mennään -tilaisuudet, joita samalla toivotaan enemmän. Lisäksi keskiryhmän edustusta toivotaan lisättävän. Laajasta palautteesta erottuu selvästi tarve avoimuuteen, etenkin koulutus- ja tutkimustoimikuntien suhteen. Tarvetta on toimiville keskusteluforumeille. Hallinto ei näyttäydy läpinäkyvänä, eikä ole tietoa miten viestiä asioita hallintoon päin. Viestintää keskiryhmien suuntaan hallinnon suunnitelmista sekä eri hallintoelimien päätöksistä ja niiden perusteista. Keskiryhmän edustajat ja opiskelijat jäävät hyvin kauas päätöksentekoon osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet. Dekaani ja hallintopäällikkö kyllä tiedottavat asioista, mutta varadekaaneilla olisi tottavie paljon opeteltavaa! Viestintä on usein yksisuuntaista, hallinnosta alaspäin, ja päätetyistä asioista ilmoitetaan päätösten jo valmistuttua, ei asioiden ollessa valmistelussa. Ainakin kaikkein tärkeimmistä asioista voisi tiedottaa laajemminkin. 17

19 Viestintää parantaisi olennaisesti se, että - nettisivuille tulisivat nopeasti (vaikka intraan) dekaanin, toimikuntien ja tdk-neuvoston päätökset sekä valmisteilla olevat paperit - henkilökunnan sähköpostilistaa käytettäisiin aktiivisesti; mm. kaikki väitöstiedotteet olisi julkaistava koska väitökset menevät nyt UniOGS:n kautta eikä tieto tulevista tai pidetyistä tavoita muuten kuin keltaisten A4:ten kautta, jos niidenkään. - tärkeintä on henkinen korjausliike: pidettäisiin tärkeänä että jokainen tdk:ssa työskentelevä ja opiskeleva olisi velvoitettu seuraamaan ja olemaan ajan tasalla - se johtaisi myös viestinnän merkityksen ymmärtämäiseen. Tiedekunnan viestinnän on parannuttava mm. koulutus- ja tutkimusneuvoston valmistelemista ja päättämistä asioista. Pöytäkirjat on saatava selkeään paikkaan kaikkien nähtäville. Toinen mahdollisuus on vaikkapa kuukausittainen uutiskirje henkilöstölle, jossa on mukana kooste tiedekunnan hallinnossa valmisteltavista asioista ja tehdyistä päätöksistä. Erittäin tärkeää on sitouttaa tiedekuntaa yliopiston hallinnossa ja toimikunnissa edustavat henkilöt tehtäväänsä sekä valmisteltavista asioista ja tehdyistä päätöksistä tiedottamiseen. Ei voi olla niin, että tiedekunnan työntekijät saavat tiedon tärkeistä päätöksistä vasta kun ne on tehty, ilman keskustelua ja vaikutusmahdollisuuksia - täysin puskista ja käsittämättömillä aikatauluilla. Olisi järjestettävä tiedekunnan sisäisiä tiedotustilaisuuksia, joissa tiedekunnan edustaja(t) esim. yliopiston koulutusneuvostossa informoisivat henkilöstöä mm. Olli Silvenin ideoista etukäteen ja saisivat myös eväitä tiedekunnan edun puolustamiseksi. Tarvitaan ryhtiliikettä, ja tiedottamisen ja dialogisuuden parantamisella on tässä erittäin tärkeä rooli. Lisää tietoa suunnitteilla ja valmisteilla olevista asioista (ellei jokin asia erityisesti vaadi salassapitoa) sähköpostin kautta sekä painottamalla erilaisissa valmistelutoimikunnissa tms. oleville henkilöille, että he tiedottaisivat asioista hyvissä ajoin omassa lähipiirissään (oppiaine). Palautteessa tulee useammassa kohdassa myös esille pettymys tiedekunnan kansainvälisyyteen; tärkeimpien viestien olisi olla saatavilla myös muilla kuin suomen kielellä. Taas ei ole kyselyä esim. enganniksi. HuTK ei hoita kansainvälisiä opiskelijoita eikä henkilökuntaa kovin hyvin... 18

20 . Ainejärjestöhaastattelut: Projektin yhteydessä Niina Peuraniemi toteutti ainejärjestöhaastattelun viestinnän nykytilasta. Kaikki tiedekunnan ainejärjestöt haastateltiin koskien oppiaineen sisäistä sekä tiedekunnan hallinnon viestintää. Ohessa yhteenveto haastattelun tuloksista..1. Oppiaineen ja opiskelijoiden välinen viestintä Minkälaisia viestintäkanavia oppiaineessanne käytetään? Yleisin viestintäkanava on sähköposti. Ilmoitustauluakin käytetään, mutta sitä opiskelijat eivät seuraa niin aktiivisesti. Communicalla siinä mielessä poikkeuksellinen systeemi, että eivät käytä sähköpostia kovin aktiivisesti vaan tieto kulkee Optiman kautta. Nettisivujen ajantasaisuudessa olisi lähes kaikilla oppiaineilla parannettavaa. Tiedottaako henkilökunta aktiivisesti poissaoloistaan? Vaihtelevia vastauksia. Joissain paikoissa tiedottaa ja jossain ei. Luentoperuutukset tulevat yleensä ajoissa, saamen opiskelijat saavat joskus tekstiviestillä tiedon äkillisestä sairastumisesta. Onko teillä ollut ongelmia tiedon kulkemisessa, jos on niin millaisia? Yleisin ongelma on ollut tiedon kulun hitaus. Harjottelusta tiedottaminen on parissa oppiaineessa koettu ongelmalliseksi. Muut ongelmat yksittäisiä. Mikä on toiminut erityisen hyvin oppiaineenne tiedotuksessa? Ei mitään yhtä yhtenäistä juttua, mitä opiskelijat kiittelisivät. Parin oppiaineen kohdalla oltiin toiveikkaita facebookin suhteen. Kuinka hyvin saatte tietoa OKTR:ssa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä? Riippuu hirvittävästi OKTR:ssä olevien opiskelijajäsenten aktiivisuudesta. Mitä kautta kuulette yleensä alanne harjoittelupaikoista? Vaihtelevia käytäntöjä, mutta tiedottaminen kaipaa parantamista. Mistä asioista haluaisitte lisää tietoa oppiaineen taholta? Harjoittelu- ja vaihtomahdollisuuksista kaivattiin lisätietoa. Myös muun viestinnän parantamista toivottiin. Opiskellessanne sivuaineena jotain toista humanistisen tiedekunnan oppiainetta, oletteko kokeneet ongelmia tiedon saamisessa? Yleensä ongelmana on ettei tunne toisen oppiaineen käytäntöjä. Mikä on mielestänne paras/toimivin tiedotusväylä? Sähköposti, Facebook ja Optima. Tuleeko mieleen joku uusi viestintätapa, jonka voisi ottaa käyttöön? Facebookkia kohtaan oli odotuksia, opiskelijat pitävät sitä kätevänä keinona viestiä. Giekulaiset kaipasivat omia infoja tietyistä aiheista, koska yleisinfoissa ei saa tarpeeksi omaa alaa koskevaa tietoa (esim. vaihdot). Jotkut kokevat useat viestintäkanavat sekavana ja kaipaavat yhtä paikkaa, josta tarkistaa kaikki tärkeä tiedotus. 19

21 .2. Tiedekunta Millainen kuva teillä on humanistisesta tiedekunnasta? Kaikki vastasivat että etäinen. Kuvailtiin myös miehiseksi ja keski-ikäiseksi. Miten yleensä kuulette tiedekunnan tai yliopiston hallinnossa tapahtuvista päätöksistä? Puskaradion tai sähköpostin kautta. Yleisesti ottaen aika huonosti. Mihin teidän mielestänne tiedekunnan pitäisi panostaa viestinnässä? Saavutettavuuteen, opiskelijäläheisyyteen, selkeyteen ja helppolukuisuuteen..3. Tutkimus Kuinka paljon teitä kiinnostaa tiedekunnassa tehty tutkimus? Suurinta osaa kiinnostaa lähinnä omassa oppiaineessa tehty tutkimus, mutta kaivattaisiin paikkaa, josta voisi halutessaan kätevästi hakea tietoa. Mitä kautta kuulette omassa oppiaineessanne tehdystä tutkimuksesta? Entä muista? Henkilökunnalta, väitöksistä. Jotkut oppiaineet ovat aktiivisempia tiedottamaan uusista tutkimustuloksista kuin toiset. Pitäisikö teidän mielestänne myös ansiokkaita opinnäytteitä pitää esillä enemmän? Kaikki vastasivat että kyllä. Jonkinlaista humanistisen tutkimuksen profiilin nostoa kaivattiin.

22 Johtopäätökset ja kehitysideat: Seuraavassa asiakirjassa esitellään humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytilan tutkimuksessa esiin nousseita huomioita. Mukana johtopäätöksissä on myös tutkimuksen tekijöiden keräämää materiaalia tiedekuntaneuvostojen kokouksista, sekä henkilökuntahaastatteluista. Mitä kautta tieto kulkee Mielikuva humanistisesta tiedekunnasta on suurilta osin yhtenevä tiedekunnan tutkimuksen ja koulutuksen toimenpideohjelmien antaman kuvan kanssa. Haastatteluosiossa nousee esille opiskelijoiden halu nostaa tiedekunnan profiilia näkyvämmäksi. Opiskelijapalautteessa tärkeimmäksi viestintävälineeksi muodostuu sähköposti. Erityisen suuri arvo annetaan myös kotisivuille. Luennoilla tapahtuva tiedottaminen, sekä henkilökohtaiset tapaamiset esimerkiksi HOPS- ja oma opettaja -keskusteluissa koetaan myös tärkeiksi viestintäkanaviksi. Ilmoitustaulut koetaan opiskelijoiden puolelta vähemmän tärkeiksi kuin henkilökunnan puolelta. Opiskelijapalautteessa todetaan ettei ilmoitustaululle tulevasta informaatiosta aina ilmoiteta muita välineitä pitkin. Sosiaalinen media ei kyselyn mukaan muodostu tärkeäksi viestintäkanavaksi, ainakaan sisäisessä viestinnässä. Tämä voi johtua osittain siitä, että sitä ei juuri käytetä. Ainejärjestöhaastatteluissa tulee opiskelijoiden puolelta ilmi suurta mielenkiintoa välineen kokeilemiseen. Toimistosihteerit muodostavat tärkeän viestintäryhmän etenkin henkilökuntapalautteessa. Vastauksiin on voinut vaikuttaa kyselyn aikana meneillään ollut toimistosihteerien työpisteiden yhdistäminen palvelupisteeseen ja sen luoma epätietoisuus. OKTR nähdään henkilökunnan palautteessa tärkeähkönä viestintävälineenä. Opiskelijoiden puolella tulos on negatiivisempi. Henkilökunnan ja opiskelijoiden vastausten eroavuus voi osittain johtua siitä, ettei OKTR:ssä tehtävä opetuksenkehittämistyö ole opiskelijoille tuttua. Tarkasteltaessa oppiaineen ja tiedekunnan hallinnon välisiä viestintäkanavia sähköpostin ja kotisivujen tärkeys on selkeä. Ilmoitustauluja ei pidetä erityisen tärkeänä. Kiitosta saavat Missä mennään -tilaisuudet ja dekaanikahvit. Kuinka hyvin asioista tiedotetaan? Oppiaineen ja opiskelijoiden välisessä viestinnässä tiedotus toimii hyvin opiskelun kannalta välttämättömissä asioissa. Näitä asioita ovat muiden muassa luentosalit, kursseille ilmoittautuminen ja luentojen peruuntumiset. Suurimpana yksittäisenä kehityskohteena on OKTR:n toiminta, josta opiskelijat eivät juurikaan saa tietoa. Oppiaineen harjoittelupaikoista tiedottaminen saa neutraalin arvosanan; kirjallisen palautteen huomioon ottaen yleiskuva kuitenkin painottuu negatiiviseksi. Yleisarvosana oppiaineen ja opiskelijoiden väliselle viestinnälle asteikolla 1- on keskiarvoltaan 3,2. Tiedekunnan ja opiskelijan välisessä viestinnässä nähtävissä on selkeitä puutteita. Tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta halutaan tietää enemmän, samoin kuin tiedekunnan hallinnon päätöksistä. Hallinnossa valmisteilla olevista asioista kiinnostuksen taso neutraalimpaa.

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Päätös: Hyväksyttiin tiedekunnan viestinnän toimenpideohjelma pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin tiedekunnan viestinnän toimenpideohjelma pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti. HUMA NIST INEN T IEDEKUNTA Koulutustoimi kunta Pöytäkirja aika: 16.5.2013 klo 12.00 14.00 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Lääkisedunvalvojan tietoisku

Lääkisedunvalvojan tietoisku Lääkisedunvalvojan tietoisku Tämä ohjeistus on suunnattu lääketieteellisten tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajille ja muille opiskelijaedunvalvojille Tarkoituksena on antaa helposti lähestyttävä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Koposektorikoulutus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Järjestöseminaari 2.2.2013 Jenna Anttonen, Antti Seppänen & Maria Rytkönen Sisältö Osa I Verkko,

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 2 A/2015

Johtokunnan kokous 2 A/2015 Pöytäkirja 2 A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous 2 A/2015 Aika tiistai klo 12.15-12.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011 Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10 Esitys tutkimusyksikön

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot