Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen."

Transkriptio

1 HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: klo paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen, yliopistonlehtori Kirsi Lepistö, lehtori Gerhard Schmitt, professori Minna Rasmus, yliopisto-opettaja Ilkka Marjomaa, lehtori Terttu Kortelainen, yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, yliopistonlehtori Niina Peuraniemi, opiskelija Hanna-Elina Tervo, opiskelija lisäksi: Anna-Liisa Väyrynen, yliopisto-opettaja varajäsen Leila Paavola, yliopistonlehtori Riitta Kosunen, lehtori Vesa Suominen, yliopistonlehtori Hilla Degerman, opiskelija Esityslista 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosääntö (42. ja 41. ): Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2. Tiedekunnan viestintästrategia Koulutustoimikunta päätti kokouksessaan , että seuraava kokous (4.4.13) varataan yksinomaan viestintästrategian työstämiseen. Materiaali on esityslistan liitteenä. Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. Päätös: Koulutustoimikunta keskusteli viestintästrategian laatimisesta. Päätettiin, että koulutusdekaani laatii seuraavan kokouksen käsiteltäväksi strategialuonnoksen. 3. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kuisma Korhonen koulutusdekaani Kari Kaskela koulutuspäällikkö H U M A N I S T I N E N T I E D E K U N T A L i n n a n m a a, S n e l l m a n i a P u h e l i n P L O U L U N Y L I O P I S T O w w w. o u l u. f i / h u t k /

2 Humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytila Juho Karjalainen Niina Peuraniemi 12

3 Sisällysluettelo: 1. Johdanto Viestinnän nykytilan kartoitus Mielikuvat humanistisesta tiedekunnasta Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista aiheista tiedotetaan? Opiskelijan ja tiedekunnan välinen viestintä Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia henkilökunnan ja hallinnon välillä? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista asioista tiedotetaan? Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista? Kirjallinen osio Opiskelijakysely: Mistä asioista haluaisit oppiaineesi tiedottavan lisää? Henkilökunnan kirjallinen osio Hallinnon ja henkilökunnan välinen viestintä Ainejärjestöhaastattelut Oppiaineen ja opiskelijoiden välinen viestintä Tiedekunta Tutkimus... LIITTEET: A Johtopäätökset ja kehitysideat B Aate- ja oppihistorian viestintäväline-taulukko

4 1. Johdanto Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin myös logopedia kuuluu. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä humanistiseen tiedekuntaan perustettu Giellagas-instituutti vastaa saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta. Tiedekunnassa on 13 pääainetta ja lähes 30 sivuainetta. Opiskelijoita on noin 2300 ja henkilökuntaa noin 10. Uuden yliopistolain jälkeisessä yliopistojen murrostilassa useat, nopeat muutokset ovat olleet haaste tiedekunnan johdolle. Työtyytyväisyyskyselyissä suurimpina kehityskohteina on nähty viestintä. Opiskelijoiden keskuudessa ei vastaavaa kyselyä ole koskaan suoritettu ja palautteen kerääminen on yleisesti ollut ainejärjestöjen vastuulla. Useissa oppiaineissa on noussut esiin tyytymättömyyttä viestintään ja tiedottamiseen. Viestintästrategian laatimista on käsitelty tiedekuntaneuvoston kokouksissa, ja koulutustoimikunnan kokouksessa päätettiin aloittaa viestinnän nykytilan kartoittaminen. Oulun yliopiston viestintäohjelmassa vastuu tiedekunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä on tiedekunnalla, ja oppiaineissa oppiaineiden johtajilla: Tiedekunnat, laitokset, erillislaitokset, painoalaorganisaatiot, tukiyksiköt vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään yksikön johtajan johdolla yliopiston yleisten viestintälinjausten mukaisesti yksiköt (tiedekunta- ja laitosneuvostot ja yksikön johto) edistävät omalta osaltaan yliopiston sisäistä yhteistoimintaa, yhteydenpitoa ja tiedonkulkua mm. välittämällä aktiivisesti tietoa yksikön toiminnasta. ulkoisen viestinnän ja markkinointiviestinnän toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa (04-10) Uudessa viestintäohjelmassa painotetaan uusien viestintämuotojen kehittämistä ja otetaan viestintäosaamisen painopisteeksi verkko- ja tiedeviestintä. Yliopiston yksiköt vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään yksikön johtajan johdolla yliopiston yleisten viestintälinjausten ja -periaatteiden mukaisesti. (Viestintäsuunnitelma 11-12) Internetiä hyödynnetään yliopiston sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeisenä kanavana; opiskelijoille perustetaan oma Noppaportaali, intranet-hanke käynnistetään ja tieteen saavutuksia tuodaan esille verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. (Hermes 11/11) Yliopiston johtosäännössä määritellään tiedekuntien vastuu tiedekunnan toiminnan laadusta. Tähän voidaan katsoa kuuluviksi myös viestinnän tehokkuus ja toimivuus. Tiedekunta ja oppiaineet voivat siirtää päätösvaltaansa kuuluvia asioita tiedekunnan muun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian tiedekunnan muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. (HA 7/11) Viestinnän kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilan kartoittamisesta. Tämä suoritetaan ihanteellisesti itse- vertais ja ulkoisella arvionnilla. Tässä viestintätutkimuksessa metodeina toimivat henkilökuntaja opiskelijakyselyt, joiden avulla saadaan tiedekunnan sisäinen arvio viestinnän toimivuudesta, sekä ainejärjestöhaastattelut, joiden avulla syvennetään näkemystä viestinnän laadusta. 3

5 2. Viestinnän nykytilan kartoitus Viestinnän tarkastelu aloitetaan määrittämällä nykytilanne: mitä viestinnän saralla tehdään, ja miten viestintä toimii. Nykytilan mittaamisella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten nykyiset viestintäkanavat toimivat (tiedotteet, kokoukset, lehdet, sähköposti, internet, intranet, esimies/alaisviestintä jne.)? Millaisia uusia viestintäkanavia halutaan? Mistä asioista henkilöstö ja opiskelijat saavat ja vastaavasti haluaisivat saada tietoja? Millaisten kanavien kautta henkilöstö ja opiskelijat haluavat saada itseään ja oppiainetta/tiedekuntaa koskevia tietoja? Miten sisäinen viestintä koetaan? Kulkeeko tieto tarpeeksi nopeasti? Nykytila mitattiin opiskelija- ja henkilökuntakyselyllä, sekä ainejärjestöhaastatteluilla. Kysely jaettiin kolmeen osaan: Mielikuva humanistisesta tiedekunnasta, Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä sekä Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä. Jako perustuu tiedekunnan jakamiseen kolmeen pääviestijäryhmään: hallinto, henkilökunta ja opiskelijat. Alla oleva kuvio kuvaa tavoitteen mukaista kolmen viestijän välistä, kahdensuuntaista viestintää, jossa jokainen viestijäryhmä voi viestiä keskenään tehokkaasti. HALLINTO OPISKELIJAT HENKILÖKUNTA Kysely toteutettiin nettikyselynä, joka lähetettiin opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille. Opiskelijoilta kyselyssä identifioitiin oppiaine ja aloitusvuosi, henkilökunnalta kuuluminen keskiryhmään, professorikuntaan, tukipalveluihin tai tohtorikoulutettaviin. Seuraavat alaluvut käsittelevät viestintäkyselyn tuloksia. Opiskelijakyselyssä vastaajia oli 92, henkilökuntakyselyssä 8. Etenkin opiskelijaotos on pieni verrattuna opiskelijamäärään, mutta yhdistettyinä ainejärjestöhaastatteluihin, se antaa relevanttia tietoa opiskelijoiden suhtautumisesta viestintään. Henkilökuntakyselyn otanta vastaa suurin piirtein työhyvinvointikyselyjen vastaavaa. 4

6 2.1. Mielikuvat humanistisesta tiedekunnasta Tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat ja henkilökunta näkevät humanistisen tiedekunnan suhteessa sen tutkimuksen ja opetuksen johtosäännöissä esitettyihin väittämiin. Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin paikkansapitävyyttä arvioitiin asteikolla 1-, jossa 1 kuvastaa, ettei väite pidä lainkaan paikkaansa, ja täydellistä paikkaansapitävyyttä. Tulosten analysoinnissa vasemmassa sarakkeessa on opiskelijakyselyn tulokset ja oikeassa henkilökuntakyselyn tulokset. Opiskelijat: 1. Tiedekunta antaa kaikille opiskelijoille valmiudet kriittiseen, tieteelliseen ajatteluun. Henkilökunta: 1 1% 2 6% 3 18% 4 47% 13% 2. Tutkimuksellaan Humanistinen tiedekunta lisää ihmiseen ja hänen toimintaansa liittyvää itseymmärrystä. 1 0% 2 4% 3 16% 4 7% 6% 1 11% 2 6% 3 % 4 40% 18% 1 0% 2 1% 3 17% 4 37% 27%

7 Opiskelijat: Henkilökunta: 3. Humanistinen tiedekunta on kansainvälisesti tunnustettu tutkimusympäristö, jossa toimii korkeatasoisia monitieteisiä tutkimusryhmiä. 1 4% 2 17% 3 40% 4 % 4% 4. Tiedekunnasta valmistuneilla on monipuolisen tieteellisen ja kulttuurisen sivistyksen mukanaan tuomat joustavat mahdollisuudet työllistyä moniin eri kielten ja kulttuurien tuntemusta vaativiin tehtäviin. 1 0% 2 13% 3 33% 4 27% 10% 1 2% 2 12% 3 29% 4 33% 9%. Koulutus on korkealaatuista, osaamiskeskeistä ja uudistumiskykyistä. Siinä korostuu opiskelijan aktiivinen rooli. 1 0% 2 9% 3 24% 4 41% 7% 1 % 2 6% 3 31% 4 38% 6% 6 1 0% 2 3% 3 29% 4 43% 9%

8 Opiskelijat: 6. Opiskelijoita kannustetaan laajentamaan vieraiden kielten osaamista. Henkilökunta: 1 8% 2 22% 3 28% 4 21% 6% 1 3% 2 21% 3 27% 4 27% 4% 7

9 2.2 Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä Kyselyn toisessa osassa selvitetään oppiaineen ja opiskelijan välisen viestinnän toimivuutta. Kysymystä lähestytään aluksi määrittelemällä, kuinka tarpeellisena eri viestintävälineitä pidetään ja kuinka hyvin oppiaineelle merkityksellisistä asioista viestitään. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia? Kysymykseen vastattiin asteikolla 1-. Rinnakkain ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan mielipiteet. Taulukko1 Taulukko1 Sähköposti OKTR(opetuksen kehittämistyöryhmä) Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 Ilmoitustaulut Oppiaineen ainejärjestö Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 Henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa Oma Opettaja -tapaamiset Prosenttiosuus Sivu 1 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Sivu 1 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Sivu 1 Sivu 1 8

10 Taulukko1 Taulukko1 Prosenttiosuus Opetustilanteet 2 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Seminaarit Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 3 Toimistosihteerit 30 Sosiaalinen media 30 2 Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Kotisivut Sivu 1 Sivu Oppilaat Henkilökunta 1 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Sivu 1 Käytettyjen viestintävälineiden Sivu 1 joukossa ei kyselyssä ollut Optimaa, sillä sen rooli vaihtelee oppiaineiden välillä. Joissakin se on tehokas tiedotuskanava ja joissakin lähinnä yksittäisiin kursseihin sidottu. 9

11 Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista aiheista tiedotetaan? Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-. Opiskelijat: Oppiaineesi tarjoamat kurssit, niiden aikataulut, luentosalit ja muutokset. Oppiaineesi kursseille ja harjoituksiin ilmoittautumiset. 1 1% 2 12% 3 28% 4 30% 14% ka 3, 1 1% ka 3,7 2 11% 3 23% 4 31% 18% Oppiaineesi työharjoittelupaikat. Oppiaineesi OKTR:n(opetuksen kehittämistyöryhmä) toiminta 1 6% 2 21% 3 3% 4 18% 4% 1 31% ka 2,9 ka 2,1 2 26% 3 18% 4 7% 2% 3. Minkä yleisarvosanan annat oppiaineen ja opiskelijoiden väliselle viestinnälle? 1 3% 2 10% 3 40% 4 30% 1% ka 3,2 10

12 2.3. Opiskelijan ja tiedekunnan välinen viestintä Tiedekunnan hallinnon toimintaa arvosteltiin sekä tiedottamisen, että kiinnostuksen kannalta asteikolla 1-. Kahdessa ensimmäisessä kuvaajassa rinnakkain ovat opiskelijoiden näkemysten mukainen tiedottamisen taso ja kiinnostuksen taso. Taulukko1 Taulukko1 Tiedekunnassa tehtävä tutkimus, sen tutkimusryhmät, väitökset ja julkaisut Prosenttiosuus Tiedottamisen taso 4 1 Tiedottamisen taso Kiinnostus 2 10 Kiinnostus Taso asteikolla 1- Tiedekunnan hallinnossa (koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset. Prosenttiosuus Tiedottamisen taso Tiedottamisen taso Kiinnostus 0 Kiinnostus Taso asteikolla 1- Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista? Yliopiston hallinnon tekemät päätökset ja strategiset linjaukset. Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 3% 2 7% 3 26% 4 39% 10% ka 3, 1 4% 2 22% 3 33% 4 21% % ka 3 Sivu 1 2. Minkä yleisarvosanan antaisit opiskelijoiden ja tiedekunnan väliselle viestinnälle? Sivu 1 1 2% 2 16% 3 3% 4 14% 0% ka 2,9 11

13 3. Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä 3.1. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia henkilökunnan ja hallinnon välillä asteikolla 1-? Sähköposti: Ilmoitustaulut 1 0% 2 0% 3 1% 4 19% 63% Kotisivut 1 19% ka 4,7 ka 2, 2 % 3 31% 4 9% 4% Tiedotustilaisuudet (esim. Missä Mennään -tilaisuus, dekaanikahvit) 1 0% 2 3% 3 17% 4 27% 36% ka 4,1 1 1% ka 4,1 2 4% 3 11% 4 30% 36% 12

14 3.2. Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista asioista tiedotetaan? 1 -heikosti, 2 -välttävästi, 3 -tyydyttävästi, 4 -hyvin, -kiitettävästi Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja tutkimusryhmät Tiedekunnassa tehtävät väitökset 1 16% ka 2,7 1 9% ka 3,3 2 17% 2 6% 3 33% 3 27% 4 13% 4 31% 4% 10% Tiedekunnassa tehtävät julkaisut Koulutustoimikunnan päätökset 1 14% 2 17% 3 33% 4 17% 1% Tutkimustoimikunnan päätökset ka 2,6 1 21% ka 2,1 2 19% 3 26% 4 11% 0% Tiedekuntaneuvoston päätökset 1 21% 2 24% 3 23% 4 10% 1% 1 19% ka 2,2 ka 2,3 2 17% 3 27% 4 13% 1% 13

15 Valmistelussa olevat koulutusta koskevat asiat Valmistelussa olevat tutkimusta koskevat asiat 1 31% 2 % 3 % 4 6% 1% Valmistelussa olevat rekrytointia koskevat asiat 1 33% ka 1,9 ka % 3 23% 4 7% 0% 1 33% 2 27% 3 16% 4 4% 0% ka 1, Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista ateikolla 1-? Tiedekunnan hallinnossa(koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 0% 2 3% 3 13% 4 31% 36% 1 0% ka 4,2 2 6% ka 3,8 3 19% 4 31% 26% 14

16 Tiedekunnan hallinnossa(koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 0% 2 3% 3 13% 4 31% 36% Tiedekunnassa tehtävä tutkimus, sen tutkimusryhmät, väitökset ja julkaisut 1 0% ka 4,2 2 6% ka 3,9 3 19% 4 31% 26% Yliopiston hallinnon tekemät päätökset ja strategiset linjaukset 1 0% 2 0% 3 9% 4 21% 1% 1 0% ka 4,4 2 1% ka 4,1 3 13% 4 39% 29% Minkä yleisarvosanan annat tiedekunnan hallinnon ja henkilökunnan väliselle viestinnälle? 1 4% 2 16% 3 30% 4 27% 4% ka 3,1 1

17 4. Kirjallinen osio Lähetetyssä kyselyssä oli kehitysehdotuksia varten myös avokysymyskohtia, joihin sai vastata vapaasti. Seuraavassa koottuna esimerkkien kautta avokysymyksissä esille tulleita kohtia: 4.1. Opiskelijakysely: Mistä asioista haluaisit oppiaineesi tiedottavan lisää? Yleisesti ottaen eniten lisätiedottamista toivottiin työharjoittelupaikoista, hallinnon toiminnasta ja oppiaineen sisäisistä asioista. Harjoittelumahdollisuuksista ja tutkimuksesta. Oppiaineen sivut pitäisi saada aktiivisempaan käyttöön. Hallinnon toiminta, palautekeskustelut, oppiaineen sisäiset päätökset (esim, jos henkilökunta palaveeraa ja päättää jostain yhteisistä linjoista tms, henkilökuntaan tulee muutoksia yms). Työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksista voisi tiedottaa enemmän, mutta tiedän sen olevan haastavaa tai jopa mahdotonta, koska henkilökuntaa on niin vähän. Kaikki työntekijät ovat jo aika lailla äärirajoilla työtehtävien määrän kanssa. Opiskelijapalautteesta tulee useammassa kohdassa esille myös tarve yhtenäisille ja selville käytänteille viestinnän suhteen. Erityisesti tiedekunnan kotisivut koetaan heikoiksi ja vaikeiksi navigoida. Opiskelijana kaipaisin yhtenäisiä käytänteitä. Linjanvetoja siitä, missä tieto on, mihin sitä ei laiteta. Viestintäväylät tulisi vakiinnuttaa ja niiden roolin tulisi olla selkeä. Eri kanavien käyttö tärkeää. Tiedotusta ei saa jättää vain ainejärjestön sähköpostilistan varaan (kaikki opiskelijat eivät edes kuulu ainejärjestöön), vaan tiedot tulee löytyä myös tdk:n ja oppiaineen nettisivuilta tms. Jonkinlainen yhtenäisempi strategia olisi hyvä, ettei syntyisi tietoaukkoja tai samasta tiedotelteltaisiin kymmeneen kertaan eri sähköpostilistoilla. Koulutus- ja tutkimustoimikunnan ja tiedekuntaneuvoston toiminta jää kaukaiseksi, joskin tapaamisia esimerkiksi tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien ja ainejärjestöväen välillä on toki järjestetty. Voisiko tiedottusta valmistelluista linjauksista ja tehdyistä päätöksistä olla vielä lisää? Tiedekunnan hallintoelimet ja niiden tehtävät olisi hyvä selvittää kaikille opiskelijoille. Ei voi kiinnostua, jos ei tiedä miksi pitäisi kiinnostua. 16

18 4.2. Henkilökunnan kirjallinen osio: Henkilökunnalta kysyttiin kehitysideoita sekä oppiaineen että hallinnon viestinnän parantamiseksi. Oppiaineen viestintä: Yleisesti ottaen henkilökunnan palautteessa tunnustetaan tarve viestintäkäytäntöjen yhtenäistämiseksi, mutta korostetaan myös opiskelijoiden roolia aktiivisina tiedon hakijoina. Opiskelijan oma aktiivisuus on viestinnässä myös tärkeää, sillä heidän viestinsä eivät tule oppiaineelle muuten kuin ottamalla yhteyttä tavalla tai toisella. Opiskelijat voisivat myös olla aktiivisempia OKTR:n ja mahdollisten palautepäivien kanssa. Opiskelijoille olisi entistä enemmän painotettava, että he ensin itse aktiivisesti etsivät tietoa yleisesti ja helposti saatavilla olevista lähteistä (esim. oppiaineen kotisivu) ja sen jälkeen tulisivat kysymään, jos jokin on epäselvää. Pitäisi osata lukea optimasta ja ilmoitustauluilta tietoa, jotka ovat tärkeitä viestintäkanavia eikä odottaa että jokaiselle ilmoitetaan opintoihin liittyvistä asioista henkilökohtaisesti. Omassa oppiaineessani tiedotus toimii ihan hyvin, mutta käytäntöjen yhtenäistäminen vähentäisi turhaa vaivaa. Opettajien pitäisi myös saada keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä hallinnollisen hölynpölyn asemesta. vain kahdella oppiaineella, kirjallisuudella ja historiatieteillä, on kotisivuillaan OKTR:n kuvaus ja jopa pöytäkirjat. Entä muiden oppiaineiden OKTR:t? Onko homma oikeasti näin hajanaista? Säännöllisiä infotilaisuuksia. Opettaja-opiskelija-päivä kerran kuussa - avoin toimisto sekä opettajien vastaanotto Hallinnon ja henkilökunnan välinen viestintä: Palautteessa tulee toistuvasti esiin vaikeus viestiä hallintoon päin. Omat vaikutusmahdollisuudet koetaan pieniksi ja viestintä yksisuuntaiseksi. Parhaina viestintäkeinoina koetaan tiedekunnan sähköpostilista ja Missä-mennään -tilaisuudet, joita samalla toivotaan enemmän. Lisäksi keskiryhmän edustusta toivotaan lisättävän. Laajasta palautteesta erottuu selvästi tarve avoimuuteen, etenkin koulutus- ja tutkimustoimikuntien suhteen. Tarvetta on toimiville keskusteluforumeille. Hallinto ei näyttäydy läpinäkyvänä, eikä ole tietoa miten viestiä asioita hallintoon päin. Viestintää keskiryhmien suuntaan hallinnon suunnitelmista sekä eri hallintoelimien päätöksistä ja niiden perusteista. Keskiryhmän edustajat ja opiskelijat jäävät hyvin kauas päätöksentekoon osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet. Dekaani ja hallintopäällikkö kyllä tiedottavat asioista, mutta varadekaaneilla olisi tottavie paljon opeteltavaa! Viestintä on usein yksisuuntaista, hallinnosta alaspäin, ja päätetyistä asioista ilmoitetaan päätösten jo valmistuttua, ei asioiden ollessa valmistelussa. Ainakin kaikkein tärkeimmistä asioista voisi tiedottaa laajemminkin. 17

19 Viestintää parantaisi olennaisesti se, että - nettisivuille tulisivat nopeasti (vaikka intraan) dekaanin, toimikuntien ja tdk-neuvoston päätökset sekä valmisteilla olevat paperit - henkilökunnan sähköpostilistaa käytettäisiin aktiivisesti; mm. kaikki väitöstiedotteet olisi julkaistava koska väitökset menevät nyt UniOGS:n kautta eikä tieto tulevista tai pidetyistä tavoita muuten kuin keltaisten A4:ten kautta, jos niidenkään. - tärkeintä on henkinen korjausliike: pidettäisiin tärkeänä että jokainen tdk:ssa työskentelevä ja opiskeleva olisi velvoitettu seuraamaan ja olemaan ajan tasalla - se johtaisi myös viestinnän merkityksen ymmärtämäiseen. Tiedekunnan viestinnän on parannuttava mm. koulutus- ja tutkimusneuvoston valmistelemista ja päättämistä asioista. Pöytäkirjat on saatava selkeään paikkaan kaikkien nähtäville. Toinen mahdollisuus on vaikkapa kuukausittainen uutiskirje henkilöstölle, jossa on mukana kooste tiedekunnan hallinnossa valmisteltavista asioista ja tehdyistä päätöksistä. Erittäin tärkeää on sitouttaa tiedekuntaa yliopiston hallinnossa ja toimikunnissa edustavat henkilöt tehtäväänsä sekä valmisteltavista asioista ja tehdyistä päätöksistä tiedottamiseen. Ei voi olla niin, että tiedekunnan työntekijät saavat tiedon tärkeistä päätöksistä vasta kun ne on tehty, ilman keskustelua ja vaikutusmahdollisuuksia - täysin puskista ja käsittämättömillä aikatauluilla. Olisi järjestettävä tiedekunnan sisäisiä tiedotustilaisuuksia, joissa tiedekunnan edustaja(t) esim. yliopiston koulutusneuvostossa informoisivat henkilöstöä mm. Olli Silvenin ideoista etukäteen ja saisivat myös eväitä tiedekunnan edun puolustamiseksi. Tarvitaan ryhtiliikettä, ja tiedottamisen ja dialogisuuden parantamisella on tässä erittäin tärkeä rooli. Lisää tietoa suunnitteilla ja valmisteilla olevista asioista (ellei jokin asia erityisesti vaadi salassapitoa) sähköpostin kautta sekä painottamalla erilaisissa valmistelutoimikunnissa tms. oleville henkilöille, että he tiedottaisivat asioista hyvissä ajoin omassa lähipiirissään (oppiaine). Palautteessa tulee useammassa kohdassa myös esille pettymys tiedekunnan kansainvälisyyteen; tärkeimpien viestien olisi olla saatavilla myös muilla kuin suomen kielellä. Taas ei ole kyselyä esim. enganniksi. HuTK ei hoita kansainvälisiä opiskelijoita eikä henkilökuntaa kovin hyvin... 18

20 . Ainejärjestöhaastattelut: Projektin yhteydessä Niina Peuraniemi toteutti ainejärjestöhaastattelun viestinnän nykytilasta. Kaikki tiedekunnan ainejärjestöt haastateltiin koskien oppiaineen sisäistä sekä tiedekunnan hallinnon viestintää. Ohessa yhteenveto haastattelun tuloksista..1. Oppiaineen ja opiskelijoiden välinen viestintä Minkälaisia viestintäkanavia oppiaineessanne käytetään? Yleisin viestintäkanava on sähköposti. Ilmoitustauluakin käytetään, mutta sitä opiskelijat eivät seuraa niin aktiivisesti. Communicalla siinä mielessä poikkeuksellinen systeemi, että eivät käytä sähköpostia kovin aktiivisesti vaan tieto kulkee Optiman kautta. Nettisivujen ajantasaisuudessa olisi lähes kaikilla oppiaineilla parannettavaa. Tiedottaako henkilökunta aktiivisesti poissaoloistaan? Vaihtelevia vastauksia. Joissain paikoissa tiedottaa ja jossain ei. Luentoperuutukset tulevat yleensä ajoissa, saamen opiskelijat saavat joskus tekstiviestillä tiedon äkillisestä sairastumisesta. Onko teillä ollut ongelmia tiedon kulkemisessa, jos on niin millaisia? Yleisin ongelma on ollut tiedon kulun hitaus. Harjottelusta tiedottaminen on parissa oppiaineessa koettu ongelmalliseksi. Muut ongelmat yksittäisiä. Mikä on toiminut erityisen hyvin oppiaineenne tiedotuksessa? Ei mitään yhtä yhtenäistä juttua, mitä opiskelijat kiittelisivät. Parin oppiaineen kohdalla oltiin toiveikkaita facebookin suhteen. Kuinka hyvin saatte tietoa OKTR:ssa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä? Riippuu hirvittävästi OKTR:ssä olevien opiskelijajäsenten aktiivisuudesta. Mitä kautta kuulette yleensä alanne harjoittelupaikoista? Vaihtelevia käytäntöjä, mutta tiedottaminen kaipaa parantamista. Mistä asioista haluaisitte lisää tietoa oppiaineen taholta? Harjoittelu- ja vaihtomahdollisuuksista kaivattiin lisätietoa. Myös muun viestinnän parantamista toivottiin. Opiskellessanne sivuaineena jotain toista humanistisen tiedekunnan oppiainetta, oletteko kokeneet ongelmia tiedon saamisessa? Yleensä ongelmana on ettei tunne toisen oppiaineen käytäntöjä. Mikä on mielestänne paras/toimivin tiedotusväylä? Sähköposti, Facebook ja Optima. Tuleeko mieleen joku uusi viestintätapa, jonka voisi ottaa käyttöön? Facebookkia kohtaan oli odotuksia, opiskelijat pitävät sitä kätevänä keinona viestiä. Giekulaiset kaipasivat omia infoja tietyistä aiheista, koska yleisinfoissa ei saa tarpeeksi omaa alaa koskevaa tietoa (esim. vaihdot). Jotkut kokevat useat viestintäkanavat sekavana ja kaipaavat yhtä paikkaa, josta tarkistaa kaikki tärkeä tiedotus. 19

21 .2. Tiedekunta Millainen kuva teillä on humanistisesta tiedekunnasta? Kaikki vastasivat että etäinen. Kuvailtiin myös miehiseksi ja keski-ikäiseksi. Miten yleensä kuulette tiedekunnan tai yliopiston hallinnossa tapahtuvista päätöksistä? Puskaradion tai sähköpostin kautta. Yleisesti ottaen aika huonosti. Mihin teidän mielestänne tiedekunnan pitäisi panostaa viestinnässä? Saavutettavuuteen, opiskelijäläheisyyteen, selkeyteen ja helppolukuisuuteen..3. Tutkimus Kuinka paljon teitä kiinnostaa tiedekunnassa tehty tutkimus? Suurinta osaa kiinnostaa lähinnä omassa oppiaineessa tehty tutkimus, mutta kaivattaisiin paikkaa, josta voisi halutessaan kätevästi hakea tietoa. Mitä kautta kuulette omassa oppiaineessanne tehdystä tutkimuksesta? Entä muista? Henkilökunnalta, väitöksistä. Jotkut oppiaineet ovat aktiivisempia tiedottamaan uusista tutkimustuloksista kuin toiset. Pitäisikö teidän mielestänne myös ansiokkaita opinnäytteitä pitää esillä enemmän? Kaikki vastasivat että kyllä. Jonkinlaista humanistisen tutkimuksen profiilin nostoa kaivattiin.

22 Johtopäätökset ja kehitysideat: Seuraavassa asiakirjassa esitellään humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytilan tutkimuksessa esiin nousseita huomioita. Mukana johtopäätöksissä on myös tutkimuksen tekijöiden keräämää materiaalia tiedekuntaneuvostojen kokouksista, sekä henkilökuntahaastatteluista. Mitä kautta tieto kulkee Mielikuva humanistisesta tiedekunnasta on suurilta osin yhtenevä tiedekunnan tutkimuksen ja koulutuksen toimenpideohjelmien antaman kuvan kanssa. Haastatteluosiossa nousee esille opiskelijoiden halu nostaa tiedekunnan profiilia näkyvämmäksi. Opiskelijapalautteessa tärkeimmäksi viestintävälineeksi muodostuu sähköposti. Erityisen suuri arvo annetaan myös kotisivuille. Luennoilla tapahtuva tiedottaminen, sekä henkilökohtaiset tapaamiset esimerkiksi HOPS- ja oma opettaja -keskusteluissa koetaan myös tärkeiksi viestintäkanaviksi. Ilmoitustaulut koetaan opiskelijoiden puolelta vähemmän tärkeiksi kuin henkilökunnan puolelta. Opiskelijapalautteessa todetaan ettei ilmoitustaululle tulevasta informaatiosta aina ilmoiteta muita välineitä pitkin. Sosiaalinen media ei kyselyn mukaan muodostu tärkeäksi viestintäkanavaksi, ainakaan sisäisessä viestinnässä. Tämä voi johtua osittain siitä, että sitä ei juuri käytetä. Ainejärjestöhaastatteluissa tulee opiskelijoiden puolelta ilmi suurta mielenkiintoa välineen kokeilemiseen. Toimistosihteerit muodostavat tärkeän viestintäryhmän etenkin henkilökuntapalautteessa. Vastauksiin on voinut vaikuttaa kyselyn aikana meneillään ollut toimistosihteerien työpisteiden yhdistäminen palvelupisteeseen ja sen luoma epätietoisuus. OKTR nähdään henkilökunnan palautteessa tärkeähkönä viestintävälineenä. Opiskelijoiden puolella tulos on negatiivisempi. Henkilökunnan ja opiskelijoiden vastausten eroavuus voi osittain johtua siitä, ettei OKTR:ssä tehtävä opetuksenkehittämistyö ole opiskelijoille tuttua. Tarkasteltaessa oppiaineen ja tiedekunnan hallinnon välisiä viestintäkanavia sähköpostin ja kotisivujen tärkeys on selkeä. Ilmoitustauluja ei pidetä erityisen tärkeänä. Kiitosta saavat Missä mennään -tilaisuudet ja dekaanikahvit. Kuinka hyvin asioista tiedotetaan? Oppiaineen ja opiskelijoiden välisessä viestinnässä tiedotus toimii hyvin opiskelun kannalta välttämättömissä asioissa. Näitä asioita ovat muiden muassa luentosalit, kursseille ilmoittautuminen ja luentojen peruuntumiset. Suurimpana yksittäisenä kehityskohteena on OKTR:n toiminta, josta opiskelijat eivät juurikaan saa tietoa. Oppiaineen harjoittelupaikoista tiedottaminen saa neutraalin arvosanan; kirjallisen palautteen huomioon ottaen yleiskuva kuitenkin painottuu negatiiviseksi. Yleisarvosana oppiaineen ja opiskelijoiden väliselle viestinnälle asteikolla 1- on keskiarvoltaan 3,2. Tiedekunnan ja opiskelijan välisessä viestinnässä nähtävissä on selkeitä puutteita. Tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta halutaan tietää enemmän, samoin kuin tiedekunnan hallinnon päätöksistä. Hallinnossa valmisteilla olevista asioista kiinnostuksen taso neutraalimpaa.

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center)

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center) OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 8/2012 Aika Tiistai 21.8.2012 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011 Aika Perjantai 14.10.2011 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 12 Internet-tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 6.3.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 3/2013 Aika Maanantai 11.3.2013 klo 8.15 10.15 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 13.12.2016 Aika 13.12.2016, 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika Paikka tiistaina 31.1.2012 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.8.2012 Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Toteutettiin marraskuussa 2012 Kysely lähti 138 sähkömarkkinatoimijalle, joista

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot