Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen."

Transkriptio

1 HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: klo paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen, yliopistonlehtori Kirsi Lepistö, lehtori Gerhard Schmitt, professori Minna Rasmus, yliopisto-opettaja Ilkka Marjomaa, lehtori Terttu Kortelainen, yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen, yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, yliopistonlehtori Niina Peuraniemi, opiskelija Hanna-Elina Tervo, opiskelija lisäksi: Anna-Liisa Väyrynen, yliopisto-opettaja varajäsen Leila Paavola, yliopistonlehtori Riitta Kosunen, lehtori Vesa Suominen, yliopistonlehtori Hilla Degerman, opiskelija Esityslista 1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosääntö (42. ja 41. ): Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2. Tiedekunnan viestintästrategia Koulutustoimikunta päätti kokouksessaan , että seuraava kokous (4.4.13) varataan yksinomaan viestintästrategian työstämiseen. Materiaali on esityslistan liitteenä. Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. Päätös: Koulutustoimikunta keskusteli viestintästrategian laatimisesta. Päätettiin, että koulutusdekaani laatii seuraavan kokouksen käsiteltäväksi strategialuonnoksen. 3. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kuisma Korhonen koulutusdekaani Kari Kaskela koulutuspäällikkö H U M A N I S T I N E N T I E D E K U N T A L i n n a n m a a, S n e l l m a n i a P u h e l i n P L O U L U N Y L I O P I S T O w w w. o u l u. f i / h u t k /

2 Humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytila Juho Karjalainen Niina Peuraniemi 12

3 Sisällysluettelo: 1. Johdanto Viestinnän nykytilan kartoitus Mielikuvat humanistisesta tiedekunnasta Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista aiheista tiedotetaan? Opiskelijan ja tiedekunnan välinen viestintä Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia henkilökunnan ja hallinnon välillä? Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista asioista tiedotetaan? Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista? Kirjallinen osio Opiskelijakysely: Mistä asioista haluaisit oppiaineesi tiedottavan lisää? Henkilökunnan kirjallinen osio Hallinnon ja henkilökunnan välinen viestintä Ainejärjestöhaastattelut Oppiaineen ja opiskelijoiden välinen viestintä Tiedekunta Tutkimus... LIITTEET: A Johtopäätökset ja kehitysideat B Aate- ja oppihistorian viestintäväline-taulukko

4 1. Johdanto Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin myös logopedia kuuluu. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä humanistiseen tiedekuntaan perustettu Giellagas-instituutti vastaa saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta. Tiedekunnassa on 13 pääainetta ja lähes 30 sivuainetta. Opiskelijoita on noin 2300 ja henkilökuntaa noin 10. Uuden yliopistolain jälkeisessä yliopistojen murrostilassa useat, nopeat muutokset ovat olleet haaste tiedekunnan johdolle. Työtyytyväisyyskyselyissä suurimpina kehityskohteina on nähty viestintä. Opiskelijoiden keskuudessa ei vastaavaa kyselyä ole koskaan suoritettu ja palautteen kerääminen on yleisesti ollut ainejärjestöjen vastuulla. Useissa oppiaineissa on noussut esiin tyytymättömyyttä viestintään ja tiedottamiseen. Viestintästrategian laatimista on käsitelty tiedekuntaneuvoston kokouksissa, ja koulutustoimikunnan kokouksessa päätettiin aloittaa viestinnän nykytilan kartoittaminen. Oulun yliopiston viestintäohjelmassa vastuu tiedekunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä on tiedekunnalla, ja oppiaineissa oppiaineiden johtajilla: Tiedekunnat, laitokset, erillislaitokset, painoalaorganisaatiot, tukiyksiköt vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään yksikön johtajan johdolla yliopiston yleisten viestintälinjausten mukaisesti yksiköt (tiedekunta- ja laitosneuvostot ja yksikön johto) edistävät omalta osaltaan yliopiston sisäistä yhteistoimintaa, yhteydenpitoa ja tiedonkulkua mm. välittämällä aktiivisesti tietoa yksikön toiminnasta. ulkoisen viestinnän ja markkinointiviestinnän toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa (04-10) Uudessa viestintäohjelmassa painotetaan uusien viestintämuotojen kehittämistä ja otetaan viestintäosaamisen painopisteeksi verkko- ja tiedeviestintä. Yliopiston yksiköt vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään yksikön johtajan johdolla yliopiston yleisten viestintälinjausten ja -periaatteiden mukaisesti. (Viestintäsuunnitelma 11-12) Internetiä hyödynnetään yliopiston sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeisenä kanavana; opiskelijoille perustetaan oma Noppaportaali, intranet-hanke käynnistetään ja tieteen saavutuksia tuodaan esille verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. (Hermes 11/11) Yliopiston johtosäännössä määritellään tiedekuntien vastuu tiedekunnan toiminnan laadusta. Tähän voidaan katsoa kuuluviksi myös viestinnän tehokkuus ja toimivuus. Tiedekunta ja oppiaineet voivat siirtää päätösvaltaansa kuuluvia asioita tiedekunnan muun henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian tiedekunnan muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. (HA 7/11) Viestinnän kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilan kartoittamisesta. Tämä suoritetaan ihanteellisesti itse- vertais ja ulkoisella arvionnilla. Tässä viestintätutkimuksessa metodeina toimivat henkilökuntaja opiskelijakyselyt, joiden avulla saadaan tiedekunnan sisäinen arvio viestinnän toimivuudesta, sekä ainejärjestöhaastattelut, joiden avulla syvennetään näkemystä viestinnän laadusta. 3

5 2. Viestinnän nykytilan kartoitus Viestinnän tarkastelu aloitetaan määrittämällä nykytilanne: mitä viestinnän saralla tehdään, ja miten viestintä toimii. Nykytilan mittaamisella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten nykyiset viestintäkanavat toimivat (tiedotteet, kokoukset, lehdet, sähköposti, internet, intranet, esimies/alaisviestintä jne.)? Millaisia uusia viestintäkanavia halutaan? Mistä asioista henkilöstö ja opiskelijat saavat ja vastaavasti haluaisivat saada tietoja? Millaisten kanavien kautta henkilöstö ja opiskelijat haluavat saada itseään ja oppiainetta/tiedekuntaa koskevia tietoja? Miten sisäinen viestintä koetaan? Kulkeeko tieto tarpeeksi nopeasti? Nykytila mitattiin opiskelija- ja henkilökuntakyselyllä, sekä ainejärjestöhaastatteluilla. Kysely jaettiin kolmeen osaan: Mielikuva humanistisesta tiedekunnasta, Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä sekä Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä. Jako perustuu tiedekunnan jakamiseen kolmeen pääviestijäryhmään: hallinto, henkilökunta ja opiskelijat. Alla oleva kuvio kuvaa tavoitteen mukaista kolmen viestijän välistä, kahdensuuntaista viestintää, jossa jokainen viestijäryhmä voi viestiä keskenään tehokkaasti. HALLINTO OPISKELIJAT HENKILÖKUNTA Kysely toteutettiin nettikyselynä, joka lähetettiin opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille. Opiskelijoilta kyselyssä identifioitiin oppiaine ja aloitusvuosi, henkilökunnalta kuuluminen keskiryhmään, professorikuntaan, tukipalveluihin tai tohtorikoulutettaviin. Seuraavat alaluvut käsittelevät viestintäkyselyn tuloksia. Opiskelijakyselyssä vastaajia oli 92, henkilökuntakyselyssä 8. Etenkin opiskelijaotos on pieni verrattuna opiskelijamäärään, mutta yhdistettyinä ainejärjestöhaastatteluihin, se antaa relevanttia tietoa opiskelijoiden suhtautumisesta viestintään. Henkilökuntakyselyn otanta vastaa suurin piirtein työhyvinvointikyselyjen vastaavaa. 4

6 2.1. Mielikuvat humanistisesta tiedekunnasta Tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat ja henkilökunta näkevät humanistisen tiedekunnan suhteessa sen tutkimuksen ja opetuksen johtosäännöissä esitettyihin väittämiin. Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin paikkansapitävyyttä arvioitiin asteikolla 1-, jossa 1 kuvastaa, ettei väite pidä lainkaan paikkaansa, ja täydellistä paikkaansapitävyyttä. Tulosten analysoinnissa vasemmassa sarakkeessa on opiskelijakyselyn tulokset ja oikeassa henkilökuntakyselyn tulokset. Opiskelijat: 1. Tiedekunta antaa kaikille opiskelijoille valmiudet kriittiseen, tieteelliseen ajatteluun. Henkilökunta: 1 1% 2 6% 3 18% 4 47% 13% 2. Tutkimuksellaan Humanistinen tiedekunta lisää ihmiseen ja hänen toimintaansa liittyvää itseymmärrystä. 1 0% 2 4% 3 16% 4 7% 6% 1 11% 2 6% 3 % 4 40% 18% 1 0% 2 1% 3 17% 4 37% 27%

7 Opiskelijat: Henkilökunta: 3. Humanistinen tiedekunta on kansainvälisesti tunnustettu tutkimusympäristö, jossa toimii korkeatasoisia monitieteisiä tutkimusryhmiä. 1 4% 2 17% 3 40% 4 % 4% 4. Tiedekunnasta valmistuneilla on monipuolisen tieteellisen ja kulttuurisen sivistyksen mukanaan tuomat joustavat mahdollisuudet työllistyä moniin eri kielten ja kulttuurien tuntemusta vaativiin tehtäviin. 1 0% 2 13% 3 33% 4 27% 10% 1 2% 2 12% 3 29% 4 33% 9%. Koulutus on korkealaatuista, osaamiskeskeistä ja uudistumiskykyistä. Siinä korostuu opiskelijan aktiivinen rooli. 1 0% 2 9% 3 24% 4 41% 7% 1 % 2 6% 3 31% 4 38% 6% 6 1 0% 2 3% 3 29% 4 43% 9%

8 Opiskelijat: 6. Opiskelijoita kannustetaan laajentamaan vieraiden kielten osaamista. Henkilökunta: 1 8% 2 22% 3 28% 4 21% 6% 1 3% 2 21% 3 27% 4 27% 4% 7

9 2.2 Oppiaineen ja opiskelijan välinen viestintä Kyselyn toisessa osassa selvitetään oppiaineen ja opiskelijan välisen viestinnän toimivuutta. Kysymystä lähestytään aluksi määrittelemällä, kuinka tarpeellisena eri viestintävälineitä pidetään ja kuinka hyvin oppiaineelle merkityksellisistä asioista viestitään. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia? Kysymykseen vastattiin asteikolla 1-. Rinnakkain ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan mielipiteet. Taulukko1 Taulukko1 Sähköposti OKTR(opetuksen kehittämistyöryhmä) Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 Ilmoitustaulut Oppiaineen ainejärjestö Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta Oppilaat Henkilökunta Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 Henkilökohtainen tapaaminen opettajan kanssa Oma Opettaja -tapaamiset Prosenttiosuus Sivu 1 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Sivu 1 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Sivu 1 Sivu 1 8

10 Taulukko1 Taulukko1 Prosenttiosuus Opetustilanteet 2 Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Seminaarit Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Taulukko1 3 Toimistosihteerit 30 Sosiaalinen media 30 2 Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Oppilaat Henkilökunta 4 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Taulukko1 Kotisivut Sivu 1 Sivu Oppilaat Henkilökunta 1 Oppilaat Henkilökunta Tärkeys asteikolla 1- Prosenttiosuus Sivu 1 Käytettyjen viestintävälineiden Sivu 1 joukossa ei kyselyssä ollut Optimaa, sillä sen rooli vaihtelee oppiaineiden välillä. Joissakin se on tehokas tiedotuskanava ja joissakin lähinnä yksittäisiin kursseihin sidottu. 9

11 Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista aiheista tiedotetaan? Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-. Opiskelijat: Oppiaineesi tarjoamat kurssit, niiden aikataulut, luentosalit ja muutokset. Oppiaineesi kursseille ja harjoituksiin ilmoittautumiset. 1 1% 2 12% 3 28% 4 30% 14% ka 3, 1 1% ka 3,7 2 11% 3 23% 4 31% 18% Oppiaineesi työharjoittelupaikat. Oppiaineesi OKTR:n(opetuksen kehittämistyöryhmä) toiminta 1 6% 2 21% 3 3% 4 18% 4% 1 31% ka 2,9 ka 2,1 2 26% 3 18% 4 7% 2% 3. Minkä yleisarvosanan annat oppiaineen ja opiskelijoiden väliselle viestinnälle? 1 3% 2 10% 3 40% 4 30% 1% ka 3,2 10

12 2.3. Opiskelijan ja tiedekunnan välinen viestintä Tiedekunnan hallinnon toimintaa arvosteltiin sekä tiedottamisen, että kiinnostuksen kannalta asteikolla 1-. Kahdessa ensimmäisessä kuvaajassa rinnakkain ovat opiskelijoiden näkemysten mukainen tiedottamisen taso ja kiinnostuksen taso. Taulukko1 Taulukko1 Tiedekunnassa tehtävä tutkimus, sen tutkimusryhmät, väitökset ja julkaisut Prosenttiosuus Tiedottamisen taso 4 1 Tiedottamisen taso Kiinnostus 2 10 Kiinnostus Taso asteikolla 1- Tiedekunnan hallinnossa (koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset. Prosenttiosuus Tiedottamisen taso Tiedottamisen taso Kiinnostus 0 Kiinnostus Taso asteikolla 1- Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista? Yliopiston hallinnon tekemät päätökset ja strategiset linjaukset. Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 3% 2 7% 3 26% 4 39% 10% ka 3, 1 4% 2 22% 3 33% 4 21% % ka 3 Sivu 1 2. Minkä yleisarvosanan antaisit opiskelijoiden ja tiedekunnan väliselle viestinnälle? Sivu 1 1 2% 2 16% 3 3% 4 14% 0% ka 2,9 11

13 3. Tiedekunnan hallinnon ja henkilöstön välinen viestintä 3.1. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia viestintäkanavia henkilökunnan ja hallinnon välillä asteikolla 1-? Sähköposti: Ilmoitustaulut 1 0% 2 0% 3 1% 4 19% 63% Kotisivut 1 19% ka 4,7 ka 2, 2 % 3 31% 4 9% 4% Tiedotustilaisuudet (esim. Missä Mennään -tilaisuus, dekaanikahvit) 1 0% 2 3% 3 17% 4 27% 36% ka 4,1 1 1% ka 4,1 2 4% 3 11% 4 30% 36% 12

14 3.2. Kuinka hyvin mielestäsi seuraavista asioista tiedotetaan? 1 -heikosti, 2 -välttävästi, 3 -tyydyttävästi, 4 -hyvin, -kiitettävästi Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja tutkimusryhmät Tiedekunnassa tehtävät väitökset 1 16% ka 2,7 1 9% ka 3,3 2 17% 2 6% 3 33% 3 27% 4 13% 4 31% 4% 10% Tiedekunnassa tehtävät julkaisut Koulutustoimikunnan päätökset 1 14% 2 17% 3 33% 4 17% 1% Tutkimustoimikunnan päätökset ka 2,6 1 21% ka 2,1 2 19% 3 26% 4 11% 0% Tiedekuntaneuvoston päätökset 1 21% 2 24% 3 23% 4 10% 1% 1 19% ka 2,2 ka 2,3 2 17% 3 27% 4 13% 1% 13

15 Valmistelussa olevat koulutusta koskevat asiat Valmistelussa olevat tutkimusta koskevat asiat 1 31% 2 % 3 % 4 6% 1% Valmistelussa olevat rekrytointia koskevat asiat 1 33% ka 1,9 ka % 3 23% 4 7% 0% 1 33% 2 27% 3 16% 4 4% 0% ka 1, Kuinka paljon sinua kiinnostaa tiedotus seuraavista aiheista ateikolla 1-? Tiedekunnan hallinnossa(koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 0% 2 3% 3 13% 4 31% 36% 1 0% ka 4,2 2 6% ka 3,8 3 19% 4 31% 26% 14

16 Tiedekunnan hallinnossa(koulutus- ja tutkimustoimikunnat, tiedekuntaneuvosto) tehtävät päätökset Tiedekunnan hallinnossa valmisteilla olevat asiat 1 0% 2 3% 3 13% 4 31% 36% Tiedekunnassa tehtävä tutkimus, sen tutkimusryhmät, väitökset ja julkaisut 1 0% ka 4,2 2 6% ka 3,9 3 19% 4 31% 26% Yliopiston hallinnon tekemät päätökset ja strategiset linjaukset 1 0% 2 0% 3 9% 4 21% 1% 1 0% ka 4,4 2 1% ka 4,1 3 13% 4 39% 29% Minkä yleisarvosanan annat tiedekunnan hallinnon ja henkilökunnan väliselle viestinnälle? 1 4% 2 16% 3 30% 4 27% 4% ka 3,1 1

17 4. Kirjallinen osio Lähetetyssä kyselyssä oli kehitysehdotuksia varten myös avokysymyskohtia, joihin sai vastata vapaasti. Seuraavassa koottuna esimerkkien kautta avokysymyksissä esille tulleita kohtia: 4.1. Opiskelijakysely: Mistä asioista haluaisit oppiaineesi tiedottavan lisää? Yleisesti ottaen eniten lisätiedottamista toivottiin työharjoittelupaikoista, hallinnon toiminnasta ja oppiaineen sisäisistä asioista. Harjoittelumahdollisuuksista ja tutkimuksesta. Oppiaineen sivut pitäisi saada aktiivisempaan käyttöön. Hallinnon toiminta, palautekeskustelut, oppiaineen sisäiset päätökset (esim, jos henkilökunta palaveeraa ja päättää jostain yhteisistä linjoista tms, henkilökuntaan tulee muutoksia yms). Työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksista voisi tiedottaa enemmän, mutta tiedän sen olevan haastavaa tai jopa mahdotonta, koska henkilökuntaa on niin vähän. Kaikki työntekijät ovat jo aika lailla äärirajoilla työtehtävien määrän kanssa. Opiskelijapalautteesta tulee useammassa kohdassa esille myös tarve yhtenäisille ja selville käytänteille viestinnän suhteen. Erityisesti tiedekunnan kotisivut koetaan heikoiksi ja vaikeiksi navigoida. Opiskelijana kaipaisin yhtenäisiä käytänteitä. Linjanvetoja siitä, missä tieto on, mihin sitä ei laiteta. Viestintäväylät tulisi vakiinnuttaa ja niiden roolin tulisi olla selkeä. Eri kanavien käyttö tärkeää. Tiedotusta ei saa jättää vain ainejärjestön sähköpostilistan varaan (kaikki opiskelijat eivät edes kuulu ainejärjestöön), vaan tiedot tulee löytyä myös tdk:n ja oppiaineen nettisivuilta tms. Jonkinlainen yhtenäisempi strategia olisi hyvä, ettei syntyisi tietoaukkoja tai samasta tiedotelteltaisiin kymmeneen kertaan eri sähköpostilistoilla. Koulutus- ja tutkimustoimikunnan ja tiedekuntaneuvoston toiminta jää kaukaiseksi, joskin tapaamisia esimerkiksi tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien ja ainejärjestöväen välillä on toki järjestetty. Voisiko tiedottusta valmistelluista linjauksista ja tehdyistä päätöksistä olla vielä lisää? Tiedekunnan hallintoelimet ja niiden tehtävät olisi hyvä selvittää kaikille opiskelijoille. Ei voi kiinnostua, jos ei tiedä miksi pitäisi kiinnostua. 16

18 4.2. Henkilökunnan kirjallinen osio: Henkilökunnalta kysyttiin kehitysideoita sekä oppiaineen että hallinnon viestinnän parantamiseksi. Oppiaineen viestintä: Yleisesti ottaen henkilökunnan palautteessa tunnustetaan tarve viestintäkäytäntöjen yhtenäistämiseksi, mutta korostetaan myös opiskelijoiden roolia aktiivisina tiedon hakijoina. Opiskelijan oma aktiivisuus on viestinnässä myös tärkeää, sillä heidän viestinsä eivät tule oppiaineelle muuten kuin ottamalla yhteyttä tavalla tai toisella. Opiskelijat voisivat myös olla aktiivisempia OKTR:n ja mahdollisten palautepäivien kanssa. Opiskelijoille olisi entistä enemmän painotettava, että he ensin itse aktiivisesti etsivät tietoa yleisesti ja helposti saatavilla olevista lähteistä (esim. oppiaineen kotisivu) ja sen jälkeen tulisivat kysymään, jos jokin on epäselvää. Pitäisi osata lukea optimasta ja ilmoitustauluilta tietoa, jotka ovat tärkeitä viestintäkanavia eikä odottaa että jokaiselle ilmoitetaan opintoihin liittyvistä asioista henkilökohtaisesti. Omassa oppiaineessani tiedotus toimii ihan hyvin, mutta käytäntöjen yhtenäistäminen vähentäisi turhaa vaivaa. Opettajien pitäisi myös saada keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä hallinnollisen hölynpölyn asemesta. vain kahdella oppiaineella, kirjallisuudella ja historiatieteillä, on kotisivuillaan OKTR:n kuvaus ja jopa pöytäkirjat. Entä muiden oppiaineiden OKTR:t? Onko homma oikeasti näin hajanaista? Säännöllisiä infotilaisuuksia. Opettaja-opiskelija-päivä kerran kuussa - avoin toimisto sekä opettajien vastaanotto Hallinnon ja henkilökunnan välinen viestintä: Palautteessa tulee toistuvasti esiin vaikeus viestiä hallintoon päin. Omat vaikutusmahdollisuudet koetaan pieniksi ja viestintä yksisuuntaiseksi. Parhaina viestintäkeinoina koetaan tiedekunnan sähköpostilista ja Missä-mennään -tilaisuudet, joita samalla toivotaan enemmän. Lisäksi keskiryhmän edustusta toivotaan lisättävän. Laajasta palautteesta erottuu selvästi tarve avoimuuteen, etenkin koulutus- ja tutkimustoimikuntien suhteen. Tarvetta on toimiville keskusteluforumeille. Hallinto ei näyttäydy läpinäkyvänä, eikä ole tietoa miten viestiä asioita hallintoon päin. Viestintää keskiryhmien suuntaan hallinnon suunnitelmista sekä eri hallintoelimien päätöksistä ja niiden perusteista. Keskiryhmän edustajat ja opiskelijat jäävät hyvin kauas päätöksentekoon osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet. Dekaani ja hallintopäällikkö kyllä tiedottavat asioista, mutta varadekaaneilla olisi tottavie paljon opeteltavaa! Viestintä on usein yksisuuntaista, hallinnosta alaspäin, ja päätetyistä asioista ilmoitetaan päätösten jo valmistuttua, ei asioiden ollessa valmistelussa. Ainakin kaikkein tärkeimmistä asioista voisi tiedottaa laajemminkin. 17

19 Viestintää parantaisi olennaisesti se, että - nettisivuille tulisivat nopeasti (vaikka intraan) dekaanin, toimikuntien ja tdk-neuvoston päätökset sekä valmisteilla olevat paperit - henkilökunnan sähköpostilistaa käytettäisiin aktiivisesti; mm. kaikki väitöstiedotteet olisi julkaistava koska väitökset menevät nyt UniOGS:n kautta eikä tieto tulevista tai pidetyistä tavoita muuten kuin keltaisten A4:ten kautta, jos niidenkään. - tärkeintä on henkinen korjausliike: pidettäisiin tärkeänä että jokainen tdk:ssa työskentelevä ja opiskeleva olisi velvoitettu seuraamaan ja olemaan ajan tasalla - se johtaisi myös viestinnän merkityksen ymmärtämäiseen. Tiedekunnan viestinnän on parannuttava mm. koulutus- ja tutkimusneuvoston valmistelemista ja päättämistä asioista. Pöytäkirjat on saatava selkeään paikkaan kaikkien nähtäville. Toinen mahdollisuus on vaikkapa kuukausittainen uutiskirje henkilöstölle, jossa on mukana kooste tiedekunnan hallinnossa valmisteltavista asioista ja tehdyistä päätöksistä. Erittäin tärkeää on sitouttaa tiedekuntaa yliopiston hallinnossa ja toimikunnissa edustavat henkilöt tehtäväänsä sekä valmisteltavista asioista ja tehdyistä päätöksistä tiedottamiseen. Ei voi olla niin, että tiedekunnan työntekijät saavat tiedon tärkeistä päätöksistä vasta kun ne on tehty, ilman keskustelua ja vaikutusmahdollisuuksia - täysin puskista ja käsittämättömillä aikatauluilla. Olisi järjestettävä tiedekunnan sisäisiä tiedotustilaisuuksia, joissa tiedekunnan edustaja(t) esim. yliopiston koulutusneuvostossa informoisivat henkilöstöä mm. Olli Silvenin ideoista etukäteen ja saisivat myös eväitä tiedekunnan edun puolustamiseksi. Tarvitaan ryhtiliikettä, ja tiedottamisen ja dialogisuuden parantamisella on tässä erittäin tärkeä rooli. Lisää tietoa suunnitteilla ja valmisteilla olevista asioista (ellei jokin asia erityisesti vaadi salassapitoa) sähköpostin kautta sekä painottamalla erilaisissa valmistelutoimikunnissa tms. oleville henkilöille, että he tiedottaisivat asioista hyvissä ajoin omassa lähipiirissään (oppiaine). Palautteessa tulee useammassa kohdassa myös esille pettymys tiedekunnan kansainvälisyyteen; tärkeimpien viestien olisi olla saatavilla myös muilla kuin suomen kielellä. Taas ei ole kyselyä esim. enganniksi. HuTK ei hoita kansainvälisiä opiskelijoita eikä henkilökuntaa kovin hyvin... 18

20 . Ainejärjestöhaastattelut: Projektin yhteydessä Niina Peuraniemi toteutti ainejärjestöhaastattelun viestinnän nykytilasta. Kaikki tiedekunnan ainejärjestöt haastateltiin koskien oppiaineen sisäistä sekä tiedekunnan hallinnon viestintää. Ohessa yhteenveto haastattelun tuloksista..1. Oppiaineen ja opiskelijoiden välinen viestintä Minkälaisia viestintäkanavia oppiaineessanne käytetään? Yleisin viestintäkanava on sähköposti. Ilmoitustauluakin käytetään, mutta sitä opiskelijat eivät seuraa niin aktiivisesti. Communicalla siinä mielessä poikkeuksellinen systeemi, että eivät käytä sähköpostia kovin aktiivisesti vaan tieto kulkee Optiman kautta. Nettisivujen ajantasaisuudessa olisi lähes kaikilla oppiaineilla parannettavaa. Tiedottaako henkilökunta aktiivisesti poissaoloistaan? Vaihtelevia vastauksia. Joissain paikoissa tiedottaa ja jossain ei. Luentoperuutukset tulevat yleensä ajoissa, saamen opiskelijat saavat joskus tekstiviestillä tiedon äkillisestä sairastumisesta. Onko teillä ollut ongelmia tiedon kulkemisessa, jos on niin millaisia? Yleisin ongelma on ollut tiedon kulun hitaus. Harjottelusta tiedottaminen on parissa oppiaineessa koettu ongelmalliseksi. Muut ongelmat yksittäisiä. Mikä on toiminut erityisen hyvin oppiaineenne tiedotuksessa? Ei mitään yhtä yhtenäistä juttua, mitä opiskelijat kiittelisivät. Parin oppiaineen kohdalla oltiin toiveikkaita facebookin suhteen. Kuinka hyvin saatte tietoa OKTR:ssa käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä? Riippuu hirvittävästi OKTR:ssä olevien opiskelijajäsenten aktiivisuudesta. Mitä kautta kuulette yleensä alanne harjoittelupaikoista? Vaihtelevia käytäntöjä, mutta tiedottaminen kaipaa parantamista. Mistä asioista haluaisitte lisää tietoa oppiaineen taholta? Harjoittelu- ja vaihtomahdollisuuksista kaivattiin lisätietoa. Myös muun viestinnän parantamista toivottiin. Opiskellessanne sivuaineena jotain toista humanistisen tiedekunnan oppiainetta, oletteko kokeneet ongelmia tiedon saamisessa? Yleensä ongelmana on ettei tunne toisen oppiaineen käytäntöjä. Mikä on mielestänne paras/toimivin tiedotusväylä? Sähköposti, Facebook ja Optima. Tuleeko mieleen joku uusi viestintätapa, jonka voisi ottaa käyttöön? Facebookkia kohtaan oli odotuksia, opiskelijat pitävät sitä kätevänä keinona viestiä. Giekulaiset kaipasivat omia infoja tietyistä aiheista, koska yleisinfoissa ei saa tarpeeksi omaa alaa koskevaa tietoa (esim. vaihdot). Jotkut kokevat useat viestintäkanavat sekavana ja kaipaavat yhtä paikkaa, josta tarkistaa kaikki tärkeä tiedotus. 19

21 .2. Tiedekunta Millainen kuva teillä on humanistisesta tiedekunnasta? Kaikki vastasivat että etäinen. Kuvailtiin myös miehiseksi ja keski-ikäiseksi. Miten yleensä kuulette tiedekunnan tai yliopiston hallinnossa tapahtuvista päätöksistä? Puskaradion tai sähköpostin kautta. Yleisesti ottaen aika huonosti. Mihin teidän mielestänne tiedekunnan pitäisi panostaa viestinnässä? Saavutettavuuteen, opiskelijäläheisyyteen, selkeyteen ja helppolukuisuuteen..3. Tutkimus Kuinka paljon teitä kiinnostaa tiedekunnassa tehty tutkimus? Suurinta osaa kiinnostaa lähinnä omassa oppiaineessa tehty tutkimus, mutta kaivattaisiin paikkaa, josta voisi halutessaan kätevästi hakea tietoa. Mitä kautta kuulette omassa oppiaineessanne tehdystä tutkimuksesta? Entä muista? Henkilökunnalta, väitöksistä. Jotkut oppiaineet ovat aktiivisempia tiedottamaan uusista tutkimustuloksista kuin toiset. Pitäisikö teidän mielestänne myös ansiokkaita opinnäytteitä pitää esillä enemmän? Kaikki vastasivat että kyllä. Jonkinlaista humanistisen tutkimuksen profiilin nostoa kaivattiin.

22 Johtopäätökset ja kehitysideat: Seuraavassa asiakirjassa esitellään humanistisen tiedekunnan viestinnän nykytilan tutkimuksessa esiin nousseita huomioita. Mukana johtopäätöksissä on myös tutkimuksen tekijöiden keräämää materiaalia tiedekuntaneuvostojen kokouksista, sekä henkilökuntahaastatteluista. Mitä kautta tieto kulkee Mielikuva humanistisesta tiedekunnasta on suurilta osin yhtenevä tiedekunnan tutkimuksen ja koulutuksen toimenpideohjelmien antaman kuvan kanssa. Haastatteluosiossa nousee esille opiskelijoiden halu nostaa tiedekunnan profiilia näkyvämmäksi. Opiskelijapalautteessa tärkeimmäksi viestintävälineeksi muodostuu sähköposti. Erityisen suuri arvo annetaan myös kotisivuille. Luennoilla tapahtuva tiedottaminen, sekä henkilökohtaiset tapaamiset esimerkiksi HOPS- ja oma opettaja -keskusteluissa koetaan myös tärkeiksi viestintäkanaviksi. Ilmoitustaulut koetaan opiskelijoiden puolelta vähemmän tärkeiksi kuin henkilökunnan puolelta. Opiskelijapalautteessa todetaan ettei ilmoitustaululle tulevasta informaatiosta aina ilmoiteta muita välineitä pitkin. Sosiaalinen media ei kyselyn mukaan muodostu tärkeäksi viestintäkanavaksi, ainakaan sisäisessä viestinnässä. Tämä voi johtua osittain siitä, että sitä ei juuri käytetä. Ainejärjestöhaastatteluissa tulee opiskelijoiden puolelta ilmi suurta mielenkiintoa välineen kokeilemiseen. Toimistosihteerit muodostavat tärkeän viestintäryhmän etenkin henkilökuntapalautteessa. Vastauksiin on voinut vaikuttaa kyselyn aikana meneillään ollut toimistosihteerien työpisteiden yhdistäminen palvelupisteeseen ja sen luoma epätietoisuus. OKTR nähdään henkilökunnan palautteessa tärkeähkönä viestintävälineenä. Opiskelijoiden puolella tulos on negatiivisempi. Henkilökunnan ja opiskelijoiden vastausten eroavuus voi osittain johtua siitä, ettei OKTR:ssä tehtävä opetuksenkehittämistyö ole opiskelijoille tuttua. Tarkasteltaessa oppiaineen ja tiedekunnan hallinnon välisiä viestintäkanavia sähköpostin ja kotisivujen tärkeys on selkeä. Ilmoitustauluja ei pidetä erityisen tärkeänä. Kiitosta saavat Missä mennään -tilaisuudet ja dekaanikahvit. Kuinka hyvin asioista tiedotetaan? Oppiaineen ja opiskelijoiden välisessä viestinnässä tiedotus toimii hyvin opiskelun kannalta välttämättömissä asioissa. Näitä asioita ovat muiden muassa luentosalit, kursseille ilmoittautuminen ja luentojen peruuntumiset. Suurimpana yksittäisenä kehityskohteena on OKTR:n toiminta, josta opiskelijat eivät juurikaan saa tietoa. Oppiaineen harjoittelupaikoista tiedottaminen saa neutraalin arvosanan; kirjallisen palautteen huomioon ottaen yleiskuva kuitenkin painottuu negatiiviseksi. Yleisarvosana oppiaineen ja opiskelijoiden väliselle viestinnälle asteikolla 1- on keskiarvoltaan 3,2. Tiedekunnan ja opiskelijan välisessä viestinnässä nähtävissä on selkeitä puutteita. Tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta halutaan tietää enemmän, samoin kuin tiedekunnan hallinnon päätöksistä. Hallinnossa valmisteilla olevista asioista kiinnostuksen taso neutraalimpaa.

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Päätös: Hyväksyttiin tiedekunnan viestinnän toimenpideohjelma pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin tiedekunnan viestinnän toimenpideohjelma pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti. HUMA NIST INEN T IEDEKUNTA Koulutustoimi kunta Pöytäkirja aika: 16.5.2013 klo 12.00 14.00 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center)

PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokous n:o 8/2012, klo Annu Ristola p Paikka: KE (Student Center) OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 8/2012 Aika Tiistai 21.8.2012 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Giellagas-instituutti MUISTIO 5.5.2009 OKTR:n kokous Aika 5.5.2009 Paikka HU 316 Läsnä Outi Länsman, puheenjohtaja, sihteeri Anna-Liisa Väyrynen Joni Saijets Anni Ahlakorpi 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin 8.10.2012 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 9/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 8.15 10.15 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011 Aika Perjantai 14.10.2011 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 12 Internet-tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kokous n:o. Jäsenet. likkö. kauppatiet. yo. htori. 1 Kokouksen. laillisuus ja. Oulun. Oulun viimeistään päättänyt. Päätösesitys:

Kokous n:o. Jäsenet. likkö. kauppatiet. yo. htori. 1 Kokouksen. laillisuus ja. Oulun. Oulun viimeistään päättänyt. Päätösesitys: Aihe Aika Paikka YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2012 Perjantai 14.12.2012 kello 13.00 Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Yliopistokollegion kokouskäytäntöjä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.10.2011.

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO 6.3.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 3/2013 Aika Maanantai 11.3.2013 klo 8.15 10.15 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2013 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Lääkisedunvalvojan tietoisku

Lääkisedunvalvojan tietoisku Lääkisedunvalvojan tietoisku Tämä ohjeistus on suunnattu lääketieteellisten tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajille ja muille opiskelijaedunvalvojille Tarkoituksena on antaa helposti lähestyttävä

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Koposektorikoulutus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Järjestöseminaari 2.2.2013 Jenna Anttonen, Antti Seppänen & Maria Rytkönen Sisältö Osa I Verkko,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.4.2010.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 Aika Paikka tiistaina 31.1.2012 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat OULUN YLIOPISTO OUL UN Y LIOPISTO N T UT KIJAKOUL U 9.12.2013 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 11/2013 Aika Maanantai 9.12.2013 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 13.12.2016 Aika 13.12.2016, 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 10.2.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 6/10 Paikka: Hallinnon kokoushuone

Yliopistoneuvosto Markus Aarto p , Kokous 6/10 Paikka: Hallinnon kokoushuone 1 Yliopistoneuvosto Markus Aarto p. 040 484 4000, 2537 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi YLIOPISTOKOLLEGIO 11.11.2014 Kokous 04/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi 3 Ilmoitusasiat 4 Muut asiat : 040-484 4000

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 25.01.2017 Aika 25.01.2017, 10:15-10:51 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 11.04.2017 Aika 11.04.2017, 10:00-12:25 Paikka Joensuun kampus, Natura-rakennus N111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen poissa

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot