Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 1. Jakelu, kuljetus ja logistiikka: Tutkimusteemat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely 1. Jakelu, kuljetus ja logistiikka: Tutkimusteemat 7.4.2006"

Transkriptio

1 Pakkausalan tutkimusteemojen ennakointikysely Sivu 1/11

2 Sisältö 1.1 Myymälä ja asiakaslogistiikka/ millä "kuormankantajilla" toimitukset hoidetaan v.2015? Etätilattavien päivittäispakkausten kuljetuserälogistiikka Logistiikan turvallisuuden hallinta Kestävän kehityksen mukainen logistiikka RFID tunnistaminen logistiikassa kokonaisvaltainen logistiikkakehitys Kuljetuskestävyys Pakkaustuotannon optimointi Pikakuljetuksen ja kaukoviennin rasitukset tuotteelle Sivu 2/11

3 1.1 Myymälä ja asiakaslogistiikka/ millä "kuormankantajilla" toimitukset hoidetaan v.2015? Myymälälogistikot (kauppaportaalla olevat asikkaat yleensä)kehit tävät/suunnittelevat koko ajan uusi ideoita loppupään logistisiin ratkaisui hin tavoitteena parempi tehokkuus myymälälogistiikassa, ottaen huomioon yhä pienemmät varastotilat. Käsite "jatkuva täydentämien ja mieluim min tavarat suoraan myyntitilaan" on asettanut uudet vaatimukset logistii kalle tuotantolaitoksista ja tukkuter minaleista lähetvien toimitusten kuor mankanatajille. Millä alustoilla ja yksiköillä tavarat käsitellään siirre tään ja jaetaan vuonna ? Milaiset alustat, lavat, rullakot alusvaunut,laatikot, tarjottimet. Sälyvätkö perusstandardimitat/ kerrannaiset? Nämä ovat keskeisiä kysmyksiä, kun EU:n pakkausdir. ja kansallinen pakkausase tus luovat yhä uusia vaateita ja haas teita pakkausille kaikkiaan.onko valmiutta yhteisiin standardeihin vai annetaanko ratkaisujen rönsyillä toimintasektori /yrityskohtaisilla ratkaisuilla? 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 2. Pakkausten perusvaatimukset Teollisuuden ja kaupan intressien kartoittaminen Suurimpien elintarvike ja päivittäis tarvaratoimittajien ja kaupan alan toimijoiden yhteisen näkemyksen hakeminen ja mahdollisten kehittämis hankkeiden määritteleminen /sopiminen Optimaaliset kuormankantajaratkaisut, jotka istuvat koko logistiikkaketjuun säästäen työtä ja ympäristöä ilman että tingitään vähääkään toimitusten ja tavarankäsittelyn turvallisuudesta tai laadusta Sivu 3/11

4 1.2 Etätilattavien päivittäispakkausten kuljetuserälogistiikka Tutkimuksessa tarkastellaan netin kautta tehtäviä "kauppareissuja" keskittyen päivittäistarvikkeiden jakelulogististen kysymysten helpottamiseen. Ajatus on, että mm ikääntyvät voisivat/pystyisivät asumaan pidempään kotona saaden palveluna "kaupssakäyntipalveluita". Tähän liittyy jakelulogiikkaa, jossa on useita sekalaisia kokoja pakkauksia, ehkä jokin "kiertävä kori" helpottaisi ja halventaisi jakeluportaan tehtäviä. 5. Joku muu Kyselytutkimus Etäliiketoiminnat, yhtenäinen jakelulogistiikka vähittäiskaupasta kotiovelle, lisää erikoistuneita palvelutuottajia, nopeus,, jotakin, kuten pizzat kotiovelle nykyisin Sivu 4/11

5 1.3 Logistiikan turvallisuuden hallinta Logistiikan turvallisuuden hallinta globaalissa toimitusverkostossa edellyttää hyviä toimintamalleja ja kaikki vaiheet kattavaa aukotonta hallintaa. Logistisiin arvoketjuihin kohdistuu monia uhkia myös security mielessä. Näiden hallinta asettaa vaatimuksia kaikille logistiikan toimijoille ja myös tuotepakkauksille. Tarvitaan uusia innovatiivisia pakkausratkaisuja, joissa sovelletaan uutta teknologiaa tehokkaalla tavalla. Näin voidaan rakentaa konsepti "älykäs pakkaus älykkäässä logistiikkaketjussa". 1. Tutkimustarpeiden priorisointi 5. Joku muu Pakkausalan tutkimuksen aihealueet (kuva 4.1) VTT:n kuljetus ja logistiika alan roadmap. Nykyisten toimintamallien tutkiminen ja parhaiden käytäntöjen määrittäminen. Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi logistiikan tulevaisuuden skenaariot ja teknologiaroadmapit. Tulevaisuuden haasteita vastaavien toimintamallien kehittäminen ja uuden teknologian ratkaisujen käyttöönotto. Logistiikan kustannustehokkuuden ja turvallisuuden parantuminen. Uusien liiketoimintakonseptien syntyminen erityisesti palvelu ja pakkaussektoreille Sivu 5/11

6 1.4 Kestävän kehityksen mukainen logistiikka Tutkimuksen tavoitteena on turvata ekotehokas jakelu ja kierrätyssysteemi selvittämällä mahdollisuudet minimoida logistiikan ympäristökuormitus. Logistiikan pakkaukselle asettamia vaateita voidaan huomioida tuotekehityksessä. Tutkimuksen tuloksena saadaan kuva pakkausten logistiikan kehittymisestä tulevaisuudessa. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi Kohta 6.3 LCA menetelmän, case tapausten ja skenaariotarkasteluiden avulla selvitetään mm. asiakkaat, kuljetusjärjestelmät ja kaupan kehittyminen. Logistiikan ekotehokkuus takaa pakkauksien kehittymisen kestävän kehityksen mukaisesti Sivu 6/11

7 1.5 RFID tunnistaminen logistiikassa RFID tekniikka kollien tunnistamisessa. Kaupan jakeluyksiköiden teknologiat ovat jo kehittämisprosessissa. Sen sijaan erilaiset muovi, kartonki ja pahvipakkauksien osalta ei ole riittävästi tehty testausta ja pilotointia oikeiden, logistisiin prosesseihin sopivien tekniikoiden etsimiseksi. Erityisesti uusi epc Gen2 vaatii sovelluskohtaista kehitystyötä. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi kohta 6.3 Prosessikohtainen kehitystyö. RFIDstä ei löydy yleisiä ratkaisuja kaikille vaan kehittäminen tarvitsee tapauskohtaisen T&K alaustan. Logististen prosessien tehokkuus ja sitäkauppa teollisuuden ja kaupan kilpailukyky paranevat Sivu 7/11

8 1.6 kokonaisvaltainen logistiikkakehitys Uuden tekniikan (RFID?)avulla sekä rationoidaan jakelua ja kuljetusta että hoidetaan aitous ja jäljitettävyysvaatimukset. Hyvin suunnitellut yhteiset menetelmät estävät päällekkäisten järjestelmien syntymistä. 1. Tutkimustarpeiden priorisointi s Kartoitetaan nykytilanne ongelmien ja kustannusten osalta. Näkemys optimitilanteesta ja mahdollisuudet siihen pääsemiseksi. Suomalaisille tuotteille on etua, kun niillä on monikäyttöinen tekniikka käytössä ja kustannukset logistiikassa ja kaupassa ovat hallinnassa Sivu 8/11

9 1.7 Kuljetuskestävyys Kuljetus, myynti ja kuluttajapakkausten kestävyys koko ketjussa. Vähittäiskauppaan tuotteet lähtevät usein rullakoissa, ei kokonaisina lavakuormina, saako kuluttaja vähittäismyyntipakkaukset ehjänä kotiin. Tarkoituksena voi olla myös seurata tuotteiden kuntoa koko ketjun aikana. Miksi tapahtuu rikkoontumista ja miten sitä voidaan vähentää? Aiheuttaako pakkausten rikkoontuminen myös tuotehävikkiä ja kuinka paljon ja missä vaiheissa? Ei vain elintarvikeketju vaan muutkin pakkaukset 2. Pakkausten perusvaatimukset Seurantatutkimukset, simulaatiotutkimukset, pakkausten uudelleen suunnittelu ja vertaileva testaus Rahallista säästöä, laatutuoteen imago, oikea tuote oikeaan aikaan perille Sivu 9/11

10 1.8 Pakkaustuotannon optimointi Tuotannon kehittäminen vaati tarkkaa tietoa nykytilasta sekä vision edessä olevista muutoksista. Usein tuotannon kehittämisen tukena käytetään erilaisia tunnuslukuja sekä analyysejä, joiden perusteella kehitystyön onnistumista mitataan. Tunnusluvut sisältävät parhaimmillaan olennaista ja tiivistettyä tietoa helppolukuisessa muodossa. Tätä tietoa voidaan käyttää yrityksissä muun muassa tuotannon ohjaukseen, diagnosointiin, oppimiseen ja kommunikointiin. Tunnuslukujen käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia, jotka johtuvat lähinnä niiden erilaisista ja joskus jopa epäyhtenäisistä määritelmistä sekä puuttuvasta, laadullisesti hyväksyttävästä tiedosta. Jotta pakkausalan todellisesta nykytilasta saataisiin parempi käsitys ja bisneksen positiivista kehitystä voitaisiin tukea, olisi yritysten ja yksittäisten tuotantoyksiköiden syytä käyttää yhtenäisiä laskentamenetelmiä. Selvitetään pakkausalalla käytössä olevat tuotannonseurannan menetelmät ja käsitteet keskittyen käytössä oleviin taloudellisiin ja tuotannollisiin tunnuslukuihin. Tämän selvityksen pohjalta valmistellaan yhdessä pakkausten valmistajien ja asiantuntijoiden kanssa yhtenäiset määrittely ja käyttötavat tärkeimpien tunnuslukujen osalta. Lisäksi yritykset ja tuotantoyksiköt jaotellaan toimintansa mukaisiin ryhmiin. Otetaan valitut tuotantolinjat koeseurantaan ja sovelletaan näitä tunnuslukuja toiminnan seurannassa sekä kehittämisessä. Yhdistetään tuotannolliset ja taloudelliset tunnusluvut tärkeimpien syyseuraus suhteiden selvittämiseksi. Näiden kokemusten jälkeen tehdään ehdotus yhtenäisten laskentamenetelmien käytöstä koko pakkausteollisuudessa. Tunnuslukujen avulla yritykset voivat määritellä oman asemansa pakkausbisneksessä ja seurata sekä tehdä johtopäätöksiä tuotannollisen toiminnan vaikutuksista taloudelliseen tulokseen. Kun kilpailu kiristyy sekä koti että vientimarkkinoilla yritysten tunnuslukujen seurannan ja vertailun merkitys kasvaa. Tämä mahdollistaisi luotettavamman pohjan päätöksenteolle ja pakkausalan kehityspanokset voitaisiin suunnata sinne, missä niitä eniten tarvitaan taloudelliset ja tuotannolliset tekijät huomioiden Sivu 10/11

11 1.9 Pikakuljetuksen ja kaukoviennin rasitukset tuotteelle Yritys lähettää päivittäin useita erilaisia pakkauksia esim. varaosia eri puolille maailmaa. Pikakuljetuksissa rasitukset ovat aivan erilaiset kuin lavakuormalähetyksissä. Tarvitaan lisätietoa eri kohteiden rasituksista, olosuhteista ja kuljetustavoista, jotta voidaan suunnitella riittävän hyvät pakkaukset ilman ylipakkaamista. Onko mahdollista kehittää ns. laivakerrointa, junakerrointa, Venäjän rekka kerrointa yms? Mitkä ovat kriittiset pisteet eri maihin vietäessä? Ahtaaminen, kiihtyvyydet, äkkipysäykset, trukin piikit, hävikki/varastelu? Kotel on jonkin verran tutkinut ko. asioita. Voisiko niitä saada laajempaan käyttöön? Pitäisikö tästä saada lisäkoulutusta suomeksi? Tieton kerääminen eri pikalähetysketjuista ja etenkin niiden lajittelulaitoksista. Ongelmakohtien vähentäminen sekä saadun tiedon perusteella tarkentunut pakkaussuunnittelu. Muualla mahdollisesti tutkittu tieto saatava käyttöön, jottei keksitä ruutia uudelleen.. Tärkeät osat saadaan perille kunnossa. Pakkauksen optimointi myös näissä tapauksissa Sivu 11/11

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Kuluttajaelektroniikkateollisuus Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Kuluttajaelektroniikan näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen Elektroniikkatuotteiden kuluttajat ovat tottuneet odottamaan aina uutta. Kysyntä muuttuu nopeasti, ja uudet tuotejulkaisut ja

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas

EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas EFR (Efficient Foodservice Response) Pakkausopas 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 EFR Efficient Foodservice Response 3 1.2 Pakkausopas 4 2 Periaatteet 6 2.1 Lisäarvoa toimitusketjulle ja valmistajalle

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging

SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging Julkaisija ECR Finland ry PL 1000 00101 HELSINKI 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Periaatteet 3 5 2.1 Lisäarvoa ostajalle, vähittäiskaupalle ja

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne 1 ESIPUHE Suomen, kuten muidenkin läntisten teollisuusmaiden, ns. valmistava teollisuus

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot