Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus"

Transkriptio

1 Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Tutkimuksia- ja raportteja Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2002 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sopimusohjaushanke - johtoryhmä puheenjohtaja Jorma Immonen sihteeri Teuvo Juurela Julkaisuaika Toukokuu 2002 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Tiivistelmä Tehokkaiden yhteistoimintaverkkojen avulla yritykset kykenevät olennaisella tavalla parantamaan kilpailuedellytyksiään. Sopimusohjaushankkeen tavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä ja keskinäistä verkostoitumista laatimalla apuvälineitä yhteistyösopimusten tekemiseen. Franchising-toiminnan muodossa tapahtuvaa yritystoimintaa voidaan pitää eräänä yleisimpänä yritysten yhteistyömuotona. Tämän vuoksi hankkeessa on pidetty silmällä lähinnä franchising-yrittämistä ja muuta vastaavaa yritysten ketjumuotoista yhteistoimintaa. Hankkeen raporttiin sisältyvä sopimusoikeuden yleisiä periaatteita koskeva osuus antaa pääpiirteisen kuvan sopimuksen tekemistä koskevasta oikeudellisesta ympäristöstä. Käytännössä yhteistyösopimukset poikkeavat suuresti toisistaan. Tämän vuoksi kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa yhtenäistä sopimuspohjaa ei ole tarkoituksenmukaista laatia. Sopimusohjauksen kannalta tärkeitä ovat raporttiin sisältyvät tarkistus- ja kysymyslistat. Näiden listojen avulla sopimusosapuolet voivat arvioida sopimussuhteen kokonaisuutta. ja yksittäisten sopimusmääräysten merkitystä. Tarkoituksena on, että yhteistyösopimuksiin sisällytettäisiin po. listoissa olevat relevantit seikat. Listojen avulla voidaan tarkistaa, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sopimusmääräykset oikein ja samalla tavalla. Raportin aineistoa on tarkoitus julkaista myös kauppa- ja teollisuusministeriön yritysportaalissa (www.yrityssuomi.fi) ja muussa sähköisessä muodossa. Aineistoa voidaan hyödyntää myös mm. yrittäjäneuvonnassa ja -koulutuksessa. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Jorma Immonen, puh (09) Asiasanat Yritysten yhteistyö, sopimusohjaus, franchising, verkostoituminen ISSN Kokonaissivumäärä 96 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 17 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Alkusanat Yritysten välinen yhteistyö lisää kilpailukykyä. Yhteistyöneuvotteluissa tarvitaan tavanomaista enemmän sopimusoikeudellista asiantuntemusta. Tämän raportin tavoitteena on edistää tehokkaiden yritysten yhteistoimintaverkostojen syntymistä ja tarjota sopimusohjausta yhteistyöneuvotteluja varten. Selvitystyö sisältyy kauppa- ja teollisuusministeriön vuoden 2000 alussa käynnistämään yrittäjyyshankkeeseen, jonka tavoitteena on poistaa yritystoiminnan esteitä ja kannustaa kaikkia hallinnonaloja uusien yritysten perustamista edistäviin toimiin. Raportti on laadittu kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Yrittäjät ry:n yhteishankkeena. Työtä on ohjannut kauppa- ja teollisuusministeriön asettama johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi vanhempi hallitussihteeri Jorma Immonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Jäseninä olivat erikoistutkija Kai Karsma kauppa- ja teollisuusministeriöstä, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry:stä, lakimies Jouko Levonen Palvelualojen Ammattiliitto ry:stä, osastopäällikkö Antti Maijala Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto ry:stä ja johtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista sekä asianajaja Marja Tommila Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:stä ja asianajaja Jaana Virolainen Asianajotoimisto Mäkitalo&Rämö&Virolainen Oy:stä. Johtoryhmän sihteerinä toimi varatuomari Teuvo Juurela, joka on huolehtinut raportin tausta-aineiston toimittamisesta. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Swanljung ja toimitusjohtaja Akif Beshar Picnic Finland Oy:stä, liiketoimintajohtaja Kimmo Mattila Daxtum Oy:stä ja toimitusjohtaja Caj Gillbergi CG Bensiini Oy:stä ovat ketjumuotoisen yritystoiminnan asiantuntijoina antaneet johtoryhmälle arvokkaita kommentteja. Myös franchisingtoiminnan asiantuntijat Finnvera Oyj:n kehityspäällikkö Jukka Suokas ja kauppatieteiden lisensiaatti Mika Tuunanen Jyväskylän yliopistosta ansaitsevat kiitoksen johtoryhmälle antamastaan tuesta.

6 Raportin laatimiseen liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti franchising-toiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta koskevan seminaarin, jonka pääpuhujana oli professori, Ph.D. Robert T Justis (Lousiana State University, USA). Jorma Immonen Sopimusohjaushankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö

7 Sisällys Alkusanat...5 Sisällys...7 Johdanto Yleistä sopimuksista Sopimukset on pidettävä Sopimusvapaus Lainsäädäntö Tuotteiden jakelusopimukset...16 Franchising-toiminta...16 Kauppaedustaja...17 Jälleenmyyjä...17 Kilpailulainsäädäntö Sopimuksen syntyminen...19 Tarjous ja sen hyväksyminen...19 Kirjallisen sopimuksen merkitys...19 Esisopimus ja aiesopimus...20 Salassapitosopimus Sopimusmallit ja yleiset sopimusehdot...23 Kansainvälisen kaupan sopimusmallit ja yleiset sopimusehdot Sopimuksen sovittelu Yritysten väliset sopimukset yhteistoiminnasta Yhteistyön määrittely Yhteistyön muotoja ja tapoja...28 Yritysverkko...28 Alihankinta, sopimusvalmistus, kumppanuus...28 Verkostoyritykset järjestelmätoimittajana...29 Sopimusyrittäjyys it-alalla...29 Yhteistyön alat...32

8 Yhteistyön tasot...32 Horisontaalinen yhteistyö Yhteistyösuhteen sopimukset ja lainsäädäntö Keskeisiä sopimuksen kohtia...35 Sopijapuolet...35 Sopimuksen tarkoitus/yhteistyön sisältö...36 Uusien osapuolien ottaminen yhteistyöhön...36 Sopimusosapuolten tehtävät...36 Projektin hallinto, päätöksenteko, päätökset uusista projekteista...36 Yhteydenpito, raportointi...37 Yhteistyön talousarvio ja kustannusten jako...37 Omistus ja muut oikeudet yhteistyön tuloksiin...38 Kilpailukielto...38 Salassapito...39 Muutokset sopimusosapuolten määrässä...39 Sopimuksen voimassaolo...39 Sopimuksen purkuoikeus...40 Erimielisyyksien ratkaiseminen...40 Muut ehdot Ketjumainen toiminta Franchising-toiminta Mitä franchising on? Franchising-toiminta Suomessa Lainsäädäntö ja sopiminen Franchising-toiminnan Eettiset Säännöt Franchise-sopimus Tutki sopimus kokonaisuudessaan Franchise-sopimuksen keskeiset kohdat...54 Sopimuksen otsikko...55 Sopimuksen osapuolet...55 Sopimuksen tarkoitus ja yhteistyön perusteet...57 Sopimustermien määritelmä...58 Luovutettavat oikeudet...58

9 Käsikirja...59 Liikeidean kehittäminen...60 Franchise-ottajan toiminta-alue ja yksinoikeus...61 Franchise-antajan velvollisuudet...63 Franchise-ottajan velvollisuudet...65 Laskutus, kirjanpito...68 Toimitilat ja liiketilat...70 Franchising-maksut...71 Kilpailukielto ja salassapito...73 Sopimuksen siirto...75 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen...76 Sopimuksen purkaminen...78 Sopimuksen lakkaamisen jälkeiset suhteet...79 Riitojen ratkaisu...81 Sopimuksen muutokset, lisäykset Jatkotoimenpiteitä...82 Lähteet...83 Liite 1 Franchising-tilasto Liite 2 Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettiset Säännöt...92

10

11 11 Johdanto Tämä raportti on syntynyt kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Yrittäjät ry:n yhteishankkeen tuloksena. Hankkeen toteuttamista ohjasi laajapohjainen asiantuntijaryhmä. Tavoitteena on ollut saada aikaan aineistoa, jota voidaan käyttää hyväksi suunniteltaessa yhteistyölle rakentuvaa yritystoimintaa. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen on myönteistä kaikkien osapuolten kannalta. Yhteistyö edistää talouden kasvua ja työllisyyttä. Tehokkaiden yhteistoimintaverkkojen avulla yritykset kykenevät olennaisella tavalla parantamaan kilpailuedellytyksiään tästä on lukuisia esimerkkejä eri maista. Tämä raportti pyrkii edistämään yhteistoimintaverkkojen syntymistä tarjoamalla apuvälineitä neuvotteluja ja yhteistyösopimusten tekemistä varten. Yhteistyösuhteiden mukaan jaoteltuna yritysten välisiä yhteistyömuotoja on hyvinkin erilaisia. Kiinteänä yhteistyömuotona voidaan pitää franchising-toiminnan muodossa tapahtuvaa yritystoimintaa. Erityisesti franchising-mallille rakentuva yhteistoiminta on jatkuvasti lisääntynyt. Franchising-ketjuja oli vuonna 2001 toiminnassa ainakin 141 ja niissä oli franchising-ottajina toimivia yrittäjiä noin Ketjujen työllistävä vaikutus oli vuonna 2001 yli henkilöä. Franchising-toiminnassa on perinteisessä mielessä ajateltu yrittämisen vapaus toisen yhteistyöosapuolen eli franchising-ottajan osalta monessa suhteessa sopimuksellisesti rajattua. Toisaalta vastapainona tälle vapauden menetykselle ovat vakaat toimintaedellytykset. On arvioitu, että jopa 90 prosenttia franchiseyrityksistä jatkaa toimintaansa viiden vuoden kuluttua aloittamisesta, kun keskimäärin yritystoiminnassa noin puolet toimintansa aloittaneista yrityksistä jatkaa viiden vuoden jälkeen. Työssä on pidetty silmällä lähinnä franchising-yrittämistä ja yritysten ketjumuotoista yhteistoimintaa. Myös muita yritysten yhteistyömuotoja, kuten useiden samanveroisten yritysten muodostamia verkostoja, on pyritty tuomaan esiin. Raportin tavoitteena on antaa sopimusohjausta ja apuvälineitä yhteistyösopimusten tekemiseen sekä pyrkiä varmistamaan sopimusehtojen tasapuolisuutta ehkäisemällä kohtuuttomia sopimusehtoja. Käytännössä yhteistyösopimukset poikkeavat suuresti toisistaan. Tämän vuoksi raportin valmistellut asiantuntijaryhmä varsin pian päätyi siihen näkemykseen, että kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa yhtenäistä sopimuspohjaa ei ole mahdollista

12 12 tai tarkoituksenmukaista laatia. Hankkeessa on kartoitettu yritysten välistä yhteistoimintaa lähinnä eri järjestöjen julkaisemien sopimusmallien pohjalta. Yksittäisistä sopimuksista on voitu saada tausta-aineistoa siinä määrin kuin salassapitoa koskevat säännökset ovat sen sallineet. Raporttiin sisältyvän sopimusoikeuden yleisiä periaatteita koskevan esityksen tavoitteena on antaa pääpiirteinen kuva sopimuksen tekemistä koskevasta oikeudellisesta ympäristöstä.. Sopimusohjaamisen kannalta tärkeitä ovat raporttiin sisältyvät tarkistus- ja kysymyslistat, joiden avulla etenkin heikommassa asemassa oleva osapuoli, jona saattaa olla franchise-ottaja tai alihankkija, voi arvioida laadittavan sopimuksen kokonaisuutta.ja yksittäisten sopimusmääräysten merkitystä. Raportin tavoitteena on luoda hyvää sopimuskäytäntöä siten, että sopimuksiin sisällytettäisiin ainakin ne relevantit seikat, joihin listoissa viitataan. Listojen avulla voidaan tarkistaa, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sopimusmääräykset oikein ja samalla tavalla. Raportti on pyritty laatimaan yritystoimintaa aloittavaa henkilöä hyödyttävään, helposti ymmärrettävään muotoon. Raportti soveltuu myös esimerkiksi yrittäjäkoulutuksen luentomateriaaliksi. Raportti on ainakin pääpiirteissään tarkoitus julkaista myös sähköisessä muodossa.

13 13 1 Yleistä sopimuksista Useimmat ihmiset tekevät sopimuksia joka päivä. Ostamme elintarvikkeita, vaatteita, polttoainetta. Kauppa on eräs sopimuksen laji. Työtä tehdään työsopimuksen perusteella. Elinkeinonharjoittajat tekevät myös useita sopimuksia päivittäin. Tavaroiden ja raaka-aineiden hankinta, tuotteiden valmistaminen ja myyminen sekä palvelujen toimittaminen perustuvat sopimuksiin. 1.1 Sopimukset on pidettävä Sopimusoikeutemme perustuu sopimusten sitovuuden periaatteelle. Sopimuksen osapuolet ovat velvollisia noudattamaan tehtyä sopimusta. Sopimuksen suorituksen on oltava sopimuksen mukainen. Jollei sopimuksen tehnyt osapuoli noudata sopimusta, toisella osapuolella on pääsääntöisesti oikeus purkaa sopimus ja tietyissä tapauksissa velvoittaa sopimuksen rikkonut osapuoli täyttämään sopimuksen velvoitteet tai korvaamaan sopimuksen rikkomisesta aiheutunut vahinko. Korvauksella pyritään tavallisesti saattamaan sopimuksen rikkonut osapuoli siihen asemaan, missä hän olisi ollut, jos sopimus olisi asianmukaisesti täytetty. Purkamisen edellytyksenä on, että sopimusrikkomus on olennainen. Sopimuksissa on usein yksilöityjä määräyksiä, joissa sovitaan, että tietty tapahtumat katsotaan olennaisiksi sopimusrikkomuksiksi, vaikka ne eivät yleisesti sitä olisikaan. Usein sopimuksessa on sovittu sopimussakosta, siltä varalta, että toinen osapuoli ei täytä sopimuksen velvoitteita. Mahdollisen vahingon määrää ei tällöin tarvitse todistaa, sopimussakko katsotaan vahingonkorvaukseksi. Tietyissä tapauksissa sopimussakon määrä voi olla kohtuuton, jolloin tuomioistuin voi kohtuullistaa sopimussakkoa. Sopimuksen merkitys Sopimukset on pidettävä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti. Vain tietyissä erityistapauksissa sopimus voidaan peruuttaa tai sopimusta voidaan kohtuullistaa.

14 14 Mikäli sopimuksen osapuoli ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteittaan, sopimus voidaan tietyillä edellytyksillä purkaa. Sopimusta rikkonut osapuoli voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon tai maksamaan sovitun sopimussakon. 1.2 Sopimusvapaus Suomessa kuten useimmissa muissakin oikeusjärjestelmissä on voimassa sopimusvapauden periaate elinkeinonharjoittajien osalta. Sen mukaisesti osapuolet pääsääntöisesti voivat tehdä tai olla tekemättä sopimuksia (päätäntävapaus) vapaus valita sopimuskumppani (valintavapaus) tehdä sopimuksia parhaaksi katsomillaan ehdoilla (sisältövapaus) valita vapaasti tehtävän sopimuksen muodon. Sopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen (muotovapaus) valita tehtävän sopimuksen tyyppi (tyyppivapaus) Tietyissä tapauksissa pakottavalla lainsäädännöllä on suojattu sopimuksen heikompaa osapuolta. Pakottavia säännöksiä on mm. kuluttajansuoja-, huoneenvuokra-, työsopimus- ja kauppaedustajalainsäädännössä. Tällöin sopimuksen sisältövapautta on rajoitettu eikä sopimusta voida tehdä osapuolten parhaiksi katsomilla ehdoilla. Muotovapaudesta riippumatta eräät sopimukset on tehtävä määrätyssä muodossa. Muotosäännöksiä on monenlaisia. Eräs esimerkki on kiinteistön kauppakirja. Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisella sopimuksella, jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnäollessa. Lisäksi kauppakirjassa on oltava tietyt lain vaatimat sopimusehdot. Tietyiltä toimialoilla on olemassa sopimusmalleja ja yleisiä sopimusehtoja(vakioehtoja). Sopimusehdot on yleensä laatinut alan toimialajärjestö.

15 Lainsäädäntö Sopimusten syntymiseen ja pätevyyteen sovelletaan yleislakina varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettua lakia 228/1929. Sopimuksen velvoitteista ja sopimusrikkomusten velvoitteista ei kuitenkaan ole yleislakia, vaan säännökset ovat usein sopimustyyppikohtaisia. Mikäli jostakin sopimustyypistä on olemassa lainsäädäntöä, on se sopimusvapauden vallitessa pääsääntöisesti ns. tahdonvaltaista. Osapuolet voivat sopia toisin kuin laissa on säädetty. Tällöin sopimuksen teksti syrjäyttää lain tekstin. Toisaalta mikäli sopimuksessa ei ole sovittu jostakin lain säätämästä asiasta, lakia sovelletaan tältä osin sopimukseen. Esimerkkinä voidaan mainita irtaimen omaisuuden kauppaan sovellettava kauppalaki (355/1987), jonka kaikki säännökset ovat tahdonvaltaisia. Kaikista sopimustyypeistä ei ole kuitenkaan lainsäädäntöä. Jälleenmyynti- ja franchise-sopimuksista ei ole Suomessa lainsäädäntöä. Tällöin hyvän (kattavan ja tarkan) sopimuksen laatimisen tärkeys korostuu. Tietyissä tapauksissa on säädetty pakottavia säännöksiä. Tällöin lain säännöksen sisältö on pakottava ja laki syrjäyttää sopimuksen ehdon laissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Tällaisia pakottavia säännöksiä on mm. kuluttaja-, työ- ja huoneenvuokralainsäädännössä. Tällöin on haluttu suojella sopimuksen heikompaa osapuolta. Esimerkiksi kauppaedustajasopimuksia koskevassa laissa (laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä, 417/1992) on sekä tahdonvaltaisia että pakottavia säännöksiä. Lainsäädännöstä Elinkeinonharjoittajien välisiin sopimuksiin sovellettava lainsäädäntö on pääosin tahdonvaltaista. Tällöin sopimuksen osapuolet voivat sopia vapaasti sopimuksen sisällöstä. Mikäli sopimuksessa ei ole sovittu jostakin lain säätämästä asiasta, tahdonvaltaista lakia sovelletaan tältä osin sopimukseen. Mikäli laissa on pakottava säännös, tämä säännös syrjäyttää sopimuksen vastaavan ehdon. Muista, että jos on sopimusta koskevaa lainsäädäntöä, se on sopimuksen liite.

16 16 Sopimuksen sisällön määräytyminen Päätät itse mitä sopimuksessa sovitaan. Sopimuksen sisältö määrää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksen otsikko ei ratkaise asiaa. Vain poikkeustapauksissa laki suojaa huonon sopimuksen tehnyttä elinkeinonharjoittajaa. Laki pyrkii suojaamaan heikommassa asemassa olevaa sopimuksen osapuolta, esimerkiksi kuluttajaa. Huonoa sopimusta ei tarvitse allekirjoittaa. Sopimustyypeistä Pääosa sopimuksia koskevista lainsäädännöstä koskee vain laissa määriteltyjä sopimustyyppejä. On runsaasti erilaisia sopimuksia, joista ei ole lainsäädäntöä. Yhteistyö-, ketju-, tai franchise-sopimuksista ei ole Suomessa lainsäädäntöä. Lainsäädännön puuttuessa sopimus on syytä laatia huolellisesti. 1.4 Tuotteiden jakelusopimukset Jäljempänä käsitellään lyhyesti tiettyjä keskeisiä jakelusopimustyyppejä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tuotteiden jakeluun liittyvät sopimukset voidaan luokitella myös yhteistyösopimuksiksi. Tällaisia sopimuksia ovat franchise-sopimukset, kauppaedustajasopimukset ja jälleenmyynti sopimukset. Nämä sopimukset ovat yleensä markkinoiden eri tasoilla (valmistus- ja jakelutaso) toimivien osapuolten välisiä sopimuksia (verikaalinen sopimus). Franchsing-toiminta Franchising-toimintaa ja franchise-sopimuksen keskeisiä kohtia on käsitelty laajemmin tämän raportin 4 ja 5 luvuissa.

17 17 Suomessa ja muualla Euroopassa franchsising-toiminnalla tarkoitetaan yleensä Business Format Franchisingia. Jäljempänä tässä raportissa franchising-toiminnalla tarkoitetaan tätä toimintamallia. Business Format Franchising on liiketoimintamalli, jossa koko liiketoimintamallin käyttöoikeus (business format) ja liiketoimintaan liittyvien tavaramerkkien käyttöoikeus ja muiden liiketunnusten luovutetaan franchise-ottajalle. Franchise-ottaja maksaa liiketoimintamallin käyttöoikeudesta ja saamistaan palveluista franschise-antajalle. Keskinäinen yhteistoiminta on laajaa, vaikka osapuolet ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä yrityksiä. Esimerkkejä: Cafe Picnic, Carrols, Daxtum Networks, Kotipizza, McDonalds, R-kioski, Telering. Franchising-toiminta on Yhdysvalloissa kehittynyt yritysten välinen yhteistoimintamuoto. Franchise-sopimukset ovat kehittyneet käytännössä elinkeinoelämän piirissä pääsääntöisesti ilman erityistä lainsäädäntöä. Franchise-sopimuksista ei ole myöskään Suomessa lainsäädäntöä. Kauppaedustaja Kauppaedustaja (agentti) toimii päämiehen nimissä ja päämiehen lukuun. Kaupallinen ja taloudellinen riski on pääsääntöisesti päämiehellä. Kauppaedustaja saa välittämistään kaupoista korvaukseksi provision. Kauppaedustaja sopimussuhteessa kauppasopimus syntyy päämiehen ja asiakkaan välillä. Kauppaedustajasopimuksessa päämies ja agentti sopivat edustuksen ehdoista. Kauppasopimukset tehdään päämiehen ja kauppaedustajan välittämien asiakkaiden välillä. Kauppaedustajasopimuksia säätelevät useissa maissa lait. Lainsäädännössä on runsaasti agentille edullisia säännöksiä. Osa näiden lakien säännöksistä on pakottavia. Tällöin lain määräyksistä ei voida poiketa sopimuksella kauppaedustajan vahingoksi. EU on yhtenäistänyt jäsenmaidensa kauppaedustajia koskevaa lainsäädäntöä sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi. Jäsenmaat ovat sisällyttäneet direktiivin säännökset omiin kansallisiin lakeihin. Suomessa agenttidirektiivin määräykset on sisällytetty lakiin kauppaedustajista ja myyntimiehistä. Jälleenmyyjä Jälleenmyyjä (yksinmyyjä, maahantuoja) on itsenäinen yrittäjä, joka ostaa tavarat päämieheltä myydäkseen ne edelleen omissa nimissään ja omaan lukuun. Lopullinen kauppasopimus syntyy jälleenmyyjän ja asiakkaan välillä. Jälleenmyyntisopimuksessa päämies on sopimussuhteessa ainoastaan jälleenmyyjään. Jälleen-

18 18 myyntisopimus sisältää sekä edustukseen että tavaran toimitukseen liittyvät ehdot. Suomessa ja useimmissa muissa maissa ei ole lainsäädäntöä jälleenmyyntisopimuksista. Jälleenmyyntisopimuksiin sovelletaan kilpailuoikeutta. Kilpailulainsäädäntö Franchise-sopimuksiin kuuluu yleensä useita osapuolien toimintavapautta rajoittavia ehtoja. Tällaisia ovat yksinosto- tai yksinmyyntiehdot, kilpailukiellot, alennusjärjestelmät. Suomen kilpailulainsäädännössä on suoraan kielletty seuraavat yhdessä päätetyt tai sopimuksiin otetut kilpailunrajoitukset (kieltoperiaate). Hintojen määrääminen seuraavalle myyntiportaalle. Franchise-antaja ei voi täten velvoittaa franchise-ottajaa olemaan alittamatta tiettyä hintaa. Hinnoitteluvapaus on yksi kilpailuoikeuden johtava periaate. Järjestely, jossa jonkun on luovuttava tarjouskilpailuun osallistumisesta, annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toinen tai tarjoushinta perustuu yhteistoimintaan tarjouskilpailussa (vertikaalinen tarjouskartellikielto). Hintayhteistyö. Samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien kilpailun rajoittamiseksi tekemät sopimukset, suositukset tai muut järjestelyt perittävistä hinnoista, vastikkeista ym. (horisontaalinen hintayhteistyö). Samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien sopimukset tuotannon rajoittamisesta sekä markkinoiden tai hankintalähteiden jakamisesta, elleivät tietyt lain ehdot täyty (horisontaalinen yhteistyö). Mikäli yrityksellä on jonkin tuotteen osalta määräävä markkina-asema, sen väärinkäyttö on kielletty. Lisäksi kilpailuvirasto voi puuttua muihinkin kilpailunrajoituksiin, jos ne todetaan tapauskohtaisesti vahingolliseksi terveelle ja toimivalle kilpailulle. Yritys voi hakea kilpailuvirastolta poikkeuslupaa kilpailua rajoittaville toimilleen. Kilpailuvirasto voi myöntää tietyin edellytyksin poikkeusluvan. Esimerkkinä voidaan mainita hintayhteistyötä koskeva poikkeuslupa. Kaupan Keskusliitto

19 19 haki vuonna 1988 lupaa jäsenyhdistystensä sekä näiden piirissä toimivien vapaaehtoisten ketjujen ja franchising-ketjujen järjestämien tarjouskampanjoiden toteuttamiseksi. Kaupan Keskusliitto pyysi, että poikkeuslupaa tulisi soveltaa myös hakijaliiton ulkopuolisiin ketjuihin. Hakemuksessa yhteishinnoittelulla tarkoitettiin kahden tai useamman samalla jakeluportaalla toimivan elinkeinonharjoittajan perimän hinnan (ilmoitushinta) yhdenmukaistamista. Kilpailuvirasto antoi hakemuksen perusteella yleisen poikkeusluvan samalla jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien hintayhteistyölle kuluttajille tarkoitettujen tarjouskampanjoiden toteuttamisessa. Poikkeusluvassa hintayhteistyö rajattiin koskemaan yhteisissä mainoksissa käytettävistä hinnoista sopimista yhteisen lyhytaikaisen valtakunnallisen tai alueellisen tarjouskampanjan toteuttamiseksi tai tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi tarjouskampanjaa varten. Tietyissä tapauksissa sopimuksen kilpailua rajoittaviin ehtoihin sovelletaan EY:n kilpailuoikeutta. 1.5 Sopimuksen syntyminen Tarjous ja sen hyväksyminen Päivittäisessä käytännön liiketoiminnassa sopimus syntyy usein siten, että toinen osapuoli tekee tarjouksen ja toinen osapuoli hyväksyy sen. Tätä sopimuksen tekemistä säännellään oikeustoimilaissa, joka koskee varallisuusoikeudellisia sopimuksia (oikeustoimia). Koska yleinen säännös sopimuksen tekemisestä puuttuu lainsäädännöstä, on säännöksellä merkitystä laajemminkin. Lain perussäännös on se, että sopimus syntyy, kun tarjous ja vastaus ovat samansisältöiset. Oikeustoimilaissa säädetään kahden osapuolen välisen sopimuksen tekemisestä. Ensin tehtyä esitystä kutsutaan tarjoukseksi ja tarjouksen saajan vastusta vastukseksi. Vastaus voi olla hyväksyvä tai hylkäävä. Sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä vastuksesta. Vastauksen on kuitenkin saavuttava oikeassa ajassa ja siihen ei saa sisältyä uusia tai muutettuja ehtoja. Kirjallisen sopimuksen merkitys Yhteistyö-, ketju- ja franchise-sopimukset laaditaan pääsääntöisesti kirjallisena. Tällöin sopimus syntyy kun kaikki sopimuksen osapuolet allekirjoittavat sen. Riittävän yksityiskohtaisesti laaditulla kirjallisella sopimuksella osapuolet voivat parhaiten välttää mahdolliset epäselvyydet ja ristiriidat. Mikäli lainsäädännössä

20 20 ei ole muuta määrätty, sopimus voi syntyä myös ilman kirjallista sopimusta. Tällöin syntyy kuitenkin helpommin erimielisyyksiä, koska suullisesti sovitun asian toteennäyttäminen on vaikeaa. Sopimuksen syntymisestä Laajoista ja monimuotoisista asioista sovittaessa käytetään erillistä kirjallista sopimusta. Sopimus syntyy myös usein tarjouksen ja siihen oikeassa ajassa annetun hyväksyvän vastuksen perusteella. Sopimus luo varmuutta sopimussuhteelle. Asiantuntevaa lakimiestä on syytä käyttää sopimuksia solmittaessa. Esisopimus ja aiesopimus Esisopimus on sopimus, jossa sopimuksen osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin esisopimuksen sisällön mukaisen varsinaisen sopimuksen (pääsopimus). Esisopimus voidaan tehdä pääsääntöisesti kaikkien sopimustyyppien osalta. Esisopimusta käytetään usein silloin kun joku pääsopimuksen edellytys ei ole vielä toteutunut tai joku sopimuksen ehto on varmistettava. Kiinteistöjen ja asuntoosakeyhtiöiden osakkeiden kaupassa käytetään usein esisopimuksia. Esisopimus sitoo osapuolia. Pääsopimus on tehtävä esisopimuksen ehtojen mukaisesti. Sitovuuden edellytyksenä on, että esisopimuksessa on riittävän tarkasti sovittu pääsopimuksen sisällöstä. Mikäli esisopimuksesta ei selkeästi ilmene, millainen sopimus myöhemmin tehdään, esisopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen. Tällöin esisopimusta voidaan nimittää aiesopimukseksi. Sopimusvapauden periaatteesta johtuen esisopimukseen voidaan sisällyttää sen sitovuutta rajoittavia ehtoja. Esi- ja aiesopimuksen erottaminen ei aina ole helppoa. Aiesopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen. Aiesopimuksessa kirjataan usein neuvottelun sen hetkinen tilanne ja todetaan, että neuvotteluja jatketaan ja pyritään sopimuksen solmimiseen. Se onko kysymyksessä sitova esisopimus pääsopimuksen päättämisestä (esisopimus) vai yhteisymmärrys sitovaan sopimuksen solmimiseen pyrkimisestä määräytyy sopimuksen sisällön perusteella. Sopimuksen otsikko ei ratkaise asiaa.

21 21 Esisopimuksessa on voitu sopia, että mikäli toinen osapuoli vetäytyy pääsopimuksen päättämisestä, hän saattaa joutua maksaman vahingonkorvausta tai sopimussakon. Myös mahdollisesti peritty käsirahan voidaan määrätä jäämään toiselle osapuolelle. Esisopimuksesta Esisopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin esisopimuksen mukaisen pääsopimuksen. Esisopimus sitoo osapuolia. Mikäli esisopimuksesta ei ilmene minkälainen sopimus myöhemmin tehdään, esisopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen. Mikäli toinen osapuoli vetäytyy pääsopimuksen tekemisestä, hän saattaa joutua maksamaan vahingonkorvausta tai sopimussakon. Salassapitosopimus Salassapitosopimus solmitaan sellaisissa tilanteissa, joissa toinen osapuoli joutuu luovuttamaan salassa pidettäviä tietoja, prosesseja, materiaalia (liikesalaisuuksia) toiselle osapuolelle sopimusneuvotteluja varten ennen varsinaisensopimuksen solmimista. Salassa pidettäviä liikesalaisuuksia luovutetaan yleensä kun neuvotellaan mm. teknologian siirtosopimuksien, patentti ja taitotiedon lisenssisopimuksien, erilaisten yhteistyösopimusten ja franchise-sopimusten solmimisesta. Esimerkiksi franchise-sopimusta koskevissa neuvotteluissa osapuolet joutuvat antamaan sellaisia tietoja toiselle osapuolelle, joita ei liikesalaisuuksina voida paljastaa ulkopuolisille. Salassapitosopimuksessa luottamuksellista tietoa saava osapuoli (yleensä franschise-ottaja) sitoutuu olemaan käyttämättä tai luovuttamatta ulkopuoliselle neuvotteluissa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tämä ehto velvoittaa sitoutunutta osapuolta siinäkin tapauksessa, että varsinaista franchise-sopimusta ei synny. Mikäli franchise-sopimus solmitaan, salassapitoa koskevat sopimusehdot sisällytetään myös franchise-sopimukseen Sopimusrikkomuksen osalta salassapitosopimuksissa on usein sovittu vahingonkorvauksesta tai vahingonkorvausta vastaavasta sopimussakosta, mikäli salassapitosopimusta rikotaan. Sopimuksessa on myös määräykset saadun luottamuksellisen aineiston ja materiaalin palauttamisesta, ellei sopimusta synny. Mahdollisen franchising-ottajan on tiedostettava salassapitosopimuksen tärkeys ja mahdollinen vahingonkorvaus tai sopimussakko, mikäli sopimusta rikotaan.

22 22 Salassapito sopimuksen sisältö on erilainen eri tilanteissa. Jäljempänä on esitetty keskeisiä kohtia salassapitosopimuksissa esiintyvistä ehdoista. Salassapitosopimuksen keskeiset kohdat 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus yleisvelvoite luottamuksellisen tiedon ja aineiston salassapidosta yleisvelvoite olla käyttämättä luottamuksellista tietoa muussa kuin sopimuksessa yksilöidyssä tarkoituksessa 3. Luottamuksellisen tiedon määrittely liiketoimintamalli, käsikirjan sisältö luottamuksellisen tiedon ulkopuolelle jäävät tiedot yleisesti saatavilla olevat tiedot muuta kuin franchise-ottajan kautta julkiseksi tulleet tiedot 4. Salassapitovelvollisuus salassapitovelvollisuuden yksilöinti tiedon ja aineiston ulkopuoliselle luovuttamisen kielto tiedon ja aineiston käyttökielto omassa toiminnassa salassapito sopimuskauden aikana ja sen jälkeen 5. Luottamuksellisen tiedon käyttöoikeus tiedon käyttötarkoituksen yksilöinti 6. Luovutettava luottamuksellinen aineisto ja sen palauttaminen kuittaus luottamuksellisen tiedon ja aineiston vastaanotosta tiedon ja aineiston palauttaminen kopiointikielto 7. Salassapitoaika päättymisajankohta jatkuva voimassaolo

23 23 8. Sopimussakko, vahingonkorvaus sopimussakon määrä sopimussakkoa suuremman vahingon mahdollinen korvausvelvollisuus 9. Muut ehdot sopimuksen muuttaminen sopimuksen siirto 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen neuvottelut sovintomenettely alioikeus välimiesoikeus 11. Sopimuksen allekirjoitukset 1.6 Sopimusmallit ja yleiset sopimusehdot Sopimusvapaus mahdollistaa sopimusmallien ja yleisten sopimusehtojen (vakioehdot) käyttämisen. Yleiset sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi useissa samanlaisissa yksittäisissä sopimuksissa. Sopimusehdot on laadittu myöhempiä sopimussuhteita silmällä pitäen ja niitä on tarkoitettu käyttää monien eri sopimuskumppanien kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. vakuutusehdot, pankkien palveluehdot, tietotekniikan yritysten toimitus- ja palveluehdot. Yleiset sopimusehdot ovat hyvin erilaisia ja erilaajuisia. Yleiset sopimusehdot on voitu laatia yksipuolisesti pelkästään toisen sopimuksen osapuolen toimesta tai yhteistyössä osapuolia edustavien järjestöjen kesken. Yritys voi laatia yleiset sopimusehdot omaan käyttöönsä tai toimialajärjestö oman toimialan yritysten käyttöön. Yleisiin sopimusehtoihin otetaan usein yksityiskohtaisia kyseistä toimialaa koskevia ehtoja, joista ei ole lain säännöstä tai muutoksia lain tahdonvaltaisiin sään-

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA PPP-RAHOITUSMALLIT JA PROJEKTISOPOIMUSJURIDIIKKA LÄHIALUEHANKKEISSA GREENNET 1 SOPIMUKSET VALMISTAUTUMINEN TARJOUSKILPAILUUN 1. NDA 2. TARJOUSVAIHEEN KONSORTIOSOPIMUS/LOI

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS

ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS Kaupunginhallitus 22.8.2016 liite nro 2 (1/7) AIESOPIMUS 1 (4) ÄÄNEKOSKEN KOTAKENNÄÄN I ALUEEN KEHITTÄMISEN AIESOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Finanssineliö

Lisätiedot

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Tom Vapaavuori Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot