Agentti tai jälleenmyyjä Miten välttyä edustussopimusten oikeudellisilta karikoilta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Agentti tai jälleenmyyjä Miten välttyä edustussopimusten oikeudellisilta karikoilta?"

Transkriptio

1 Agentti tai jälleenmyyjä Miten välttyä edustussopimusten oikeudellisilta karikoilta? Marja Riitta Seulu Asianajotoimisto Bützow Oy Bützow Attorneys Ltd.

2 Jakelukanavan valinta Sopimusperusteinen yhteistyö, mm. Jälleenmyyntisopimus Agenttisopimus Lisenssisopimus Franchising sopimus Etabloituminen ulkomaanmarkkinoille Sivuliikkeen perustaminen Yrityshankinta => Tunnista yhteistyön luonne ja siihen liittyvät niin taloudelliset kuin oikeudellisetkin riskit Author: Marja Riitta Seulu

3 Jälleenmyyjä Toimii omissa nimissään ja omaan lukuunsa, toimii itsenäisenä yrittäjänä Ostaa itselleen omistusoikeudella tavaran myydäkseen sen eteenpäin asiakkailleen omissa nimissään ja sopimillaan ehdoilla Kauppa syntyy jälleenmyyjän ja hänen asiakkaansa välille Kantaa omasta liiketoiminnastaan syntyvän riskin itse Kaupanvastuu myymistään tuotteista Taloudellinen riski kauppahinnan suorittamisesta Saa korvauksen myyntivoiton muodossa Jälleenmyyjä ei saa provisiota

4 Jälleenmyyntisopimus Kirjallisella sopimuksella vältetään epäselvyyksiä ja riitaisuuksia sekä luodaan varmempaa pohjaa sopimussuhteelle Useiden maiden lainsäädännöstä puuttuu kokonaan erityiset jälleenmyyntisuhdetta koskevat säännökset Yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet Agenttia koskevien suojasäännösten ulottuminen jälleenmyyntisuhteiseen Suojan tarve => Jälleenmyyntisopimuksessa on useimmissa tapauksissa mahdollista etukäteen sopia monista asioista, jotka kirjaamatta jäädessään ovat omiaan aiheuttamaan oikeudellisia ongelmia ja epäselvyyksiä!

5 Jälleenmyyjä yksinoikeudella Maantieteellisen alueen määrittely Riittääkö jälleenmyyjän resurssit? Määriteltävä, mitä yksinoikeudella kulloinkin tarkoitetaan Saako valmistaja/viejä markkinoida/myydä tuotteita alueella myös omaan lukuunsa Saako valmistaja nimetä toisen jälleenmyyjän samalle alueelle Exclusive, non exclusive vai sole distribution => osapuolet saattavat ymmärtää käsitteen ja sen merkityksen eri tavalla Jakelu ja markkinointi varmistettava => Sovitaan myyntitavoite/ostovelvollisuus, esim. vuosittain etukäteen Entä ellei saavuteta tavoitetta? Entä ellei päästä yhteisymmärrykseen tavoitteesta?

6 Jälleenmyyjän velvollisuuksia, mm. Markkinoida päämiehen tuotteita Kilpailukielto Päämiehen liikesalaisuuksien salassapito Immateriaalioikeudet, erityisesti päämiehen tavaramerkkioikeus Tavallisesti jälleenmyyjälle käyttöoikeus sopimuksen voimassaoloajaksi Päämies huolehtii rekisteröinnistä omiin nimiinsä! Muussa tapauksessa riskinä joutuminen ostamaan tavaramerkki takaisin jälleenmyyjältä Jälleenmyyjälle velvollisuus informoida mahdollisista päämiehen tavaramerkkioikeuden loukkauksista Varasto ja huolto

7 Päämiehen velvollisuuksia jälleenmyyntisuhteissa, mm. Tukee jälleenmyyjää Informoi tulevista tuote/tuotantomuutoksista Markkinointi ja tekninen materiaali jälleenmyyjän käyttöön Tuotekoulutus Toimitusvelvollisuus Vastuu tuotteiden laadusta

8 Jälleenmyyntisopimuksen voimassaoloaika, irtisanominen ja purku Pitkäkestoinen sopimus, joka on voimassa toistaiseksi tai määräajan Määräaikainen päättyy sopimuskauden päättyessä Kuinka pitkäksi ajaksi halutaan/voidaan/uskalletaan enintään/vähintään suostua? Entäjos jatketaan ns. hiljaisesti määräajan päätyttyä? Toistaiseksi voimassa oleva => säännönmukainen päättämistapa irtisanominen Irtisanomisaika, ennalta määritelty vai kohtuullinen Purkaminen, vaatii yleensä painavia syitä (olennainen sopimusrikkomus) Päättymiseen liittyvät korvaukset: osapuolet voivat etukäteen sopia korvausvelvollisuuteen liittyvistä yksityiskohdista (pääsääntö)

9 Agentti Toimii päämiehen lukuun, kauppa syntyy päämiehen ja asiakkaan välillä Välittäjäagentti hankkii tarjouksia tai tilauksia asiakkailta ja välittää ne edelleen päämiehelleen Päätäntäagentti on oikeutettu solmimaan päämiehen puolesta sitovia kauppasopimuksia nimenomaisen valtuutuksen nojalla Saa korvauksen toiminnastaan provision muodossa Agentti vai työsuhde? Useissa maissa on voimassa lainsäädäntöä, jolla pyritään suojaamaan heikommassa asemassa olevaksi katsottua agenttia Pakottavat määräykset otettava huomioon sopimusta tehtäessä, sen aikana ja päättyessä Lainvalinnalla ei voi kiertää agentin suojaksi säädettyjä säännöksiä EU:n agenttidirektiivi

10 Agenttisopimuksen muoto Agenttidirektiivi: sopimuspuolella on oikeus pyynnöstä saada toiselta osapuolelta tämän allekirjoittama asiakirja. Jäsenvaltiot voivat säätää, että edustussopimus ei ole pätevä ellei sitä ole kirjallisesti laadittu. Suomen lainsäädännön mukaan Suullisesti, kirjallisesti tai hiljaisesti (konkludenttisesti) Kirjallisesti, jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii Tietyt erityisehdot päteviä vain kirjallisessa muodossa: Del credere vastuu Kilpailukieltoehto Käytännössä aina suositeltavaa tehdä kirjallisena, jolloin sopimusehtoja yleensä harkitaan tarkasti jo ennen sopimussuhteen syntyä

11 Agentti yksinoikeudella Maantieteellinen alue Tietty asiakaspiiri Päämiehen toiminnan rajoittaminen, vrt. jälleenmyyntisuhteet Myyntitavoite Passiivinen agentti voi tukkia markkina alueen Asetetun tavoitteen saavuttamatta jääminen => Sopimusrikkomus => Sopimuksen irtisanominen/purkaminen, mahdollisesti yksinoikeuden menettäminen Seuraamuksista syytä sopia yksityiskohtaisesti

12 Agentti ja provisio Sopimussuhteen aikana Miten ja mistä provisio lasketaan? Milloin provisio oikeus syntyy? Provisiolaskelma ja sen hyväksyminen Provision maksaminen Sopimuksen päätyttyä Jälkiprovisio (kauppa syntyy agenttisopimuksen päättymisen jälkeen, sen aikaansaanti johtuu pääasiallisesti agentin myötävaikutuksesta agenttisopimuksen voimassaoloaikana ja sopimus on syntynyt kohtuullisessa ajassa agenttisopimuksen päättymisen jälkeen) Huom: Jälkiprovisiosta voidaan sopia toisin!

13 Agenttisopimuksen päättäminen Agenttisopimus voidaan tehdä määräajaksi => lakkaa, kun aika kulunut umpeen Ei voi ilman vahingonkorvausvelvollisuutta yksipuolisesti lakkauttaa aikaisemmin, paitsi jos on purkuperuste toistaiseksi voimassa olevaksi => päättyy irtisanomalla, irtisanomisajan kuluttua Jos määräaikainen sopimus on päättynyt ja osapuolet siitä huolimatta jatkavat sopimussuhdetta sopimatta asiasta tarkemmin, katsotaan sopimuksen muuttuneen toistaiseksi voimassa olevaksi Jos osapuolet eivät ole sopineet voimassa olosta, olettamana on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Agenttisopimuksen purkaminen => Edellytykset tälle kannattaa selvittää yhdessä lakimiehen kanssa

14 Agenttisopimuksen irtisanominen Agenttidirektiivi sisältää pakottavia määräyksiä irtisanomisajan pituuden suhteen: Irtisanominen ensimmäisen sopimusvuoden aikana => irtisanomisaika vähintään yksi kuukausi Toisen sopimusvuoden aikana kaksi kuukautta ja kolmannen aikana kolme kuukautta Direktiivi antaa mahdollisuuden säätää minimiksi vielä neljännen vuoden aikana neljä kuukautta, viidennen vuoden aikana viisi kuukautta ja kuudennen ja sitä seuraavien vuosien aikana kuusi kuukautta (vrt. Suomi) Sopijapuolet eivät voi sitovin vaikutuksin etukäteen sopia lyhyemmästä irtisanomisajasta Edustajan noudatettavaksi voidaan sopia kolme kuukautta, vaikka sopimus jatkunut yli kolme vuotta

15 Agenttisopimuksen irtisanominen (2) Suomen lain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen toimitetaan sopijapuolelle Voidaan sopia toisin Osittainen irtisanominen ei ole mahdollinen Entä jos sopimus lakannut ja päämies esittää agentille uutta sopimusta koskevan tarjouksen? Jos agentti ei hyväksy tehtyä tarjousta, mutta jatkaa kuitenkin edustajan tehtävien hoitamista päämiehen salliessa sen, on vaarana, että sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi entisin ehdoin! Irtisanominen on periaatteessa vapaamuotoinen oikeustoimi. Käytännössä kuitenkin kirjallinen menettely on suositeltava.

16 Agentin hyvitysvaatimus Agenttidirektiivi: hyvitys/vahingonkorvaus => Suomessa hyvitys Agentilla on edustussopimuksen lakatessa oikeus hyvitykseen, jos ja siinä laajuudessa kuin: 1. agentti on hankkinut päämiehelle uusia asiakkaita tai merkittävästi laajentanut kauppaa aikaisempien asiakkaiden kanssa ja tästä koituu päämiehelle merkittävää etua edustussopimuksen lakkaamisen yhteydessä tai sen jälkeen; ja 2. hyvitystä voidaan pitää agentin 1. kohdassa tarkoitettujen asiakkaiden kanssa tehtävistä sopimuksista menettämät provisiot ja kaikki muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen kohtuullisena. Enimmäismäärä: määrä, joka vastaa edustajan yhden vuoden palkkioita viiden viimeksi kuluneen vuoden palkkioiden keskimäärän mukaan laskettuna.

17 Hyvitysvaatimus päämiehen näkökulmasta Hyvityssäännös on pakottavaa oikeutta => Osapuolet eivät voi etukäteen sopia siitä, että hyvitystä ei tulla maksamaan Agentti vaatii useimmiten enimmäismäärää => Jos osapuolet eivät pääse sovintoon, hyvityksen määrittämiseksi tarvitaan asiakaskunnan analysointia, laskelmia ja ennusteita ym. Hyvitys tulee kyseeseen vain poikkeustapauksessa, jos agentti on purkanut tai irtisanonut sopimuksen itse Agentti ei ole oikeutettu hyvitykseen, jos päämies on irtisanonut tai purkanut sopimuksen agentin laiminlyönnin tai käyttäytymisen perusteella (purkuperuste) => Päämiehen tulee analysoida sopimustilanne ja mahdollinen hyvitysoikeus a) jo ennen sopimuksen päättämiseen ryhtymistä ja b) viimeistään agentin esittäessä vaatimuksen

18 Marja Riitta Seulu Asianajaja puh. (02) gsm marja Author: Marja Riitta Seulu Bützow Attorneys Ltd, 2009

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kustannussopimuksen ABC

Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen solmiminen Kustannussopimuksia solmitaan erilaisista teoksista ja erilaisissa tilanteissa: tekijä voi itse tarjota käsikirjoitustaan kustantajalle tai kustantaja

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällys Alkusanat... 3 1 PROVISIOTYÖN PELISÄÄNNÖT VIESTINTÄALALLA... 4 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN... 5 2.1 Provision

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

1. Urheiluyhdistys työnantajana

1. Urheiluyhdistys työnantajana 1. Urheiluyhdistys työnantajana Suurin osa liikunnan ja kansalaisjärjestöjen työstä tehdään vapaaehtoisten voimin talkootyönä. Rajanveto talkootyön ja työsuhteessa tehdyn työn välillä on kuitenkin ollut

Lisätiedot