RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428 Kiistän syytteet ja vaatimukset kokonaisuudessaan ja vaadin syytteiden ja vaatimusten hylkäämistä ilman oikeudenkäyntiä, koska ne ovat selvästi perusteettomia. SYYTTEET OVAT SELVÄSTI PERUSTEETTOMIA Haastehakemus on puutteellinen ja sisältää paljon virheitä sekä syytteitä vanhentuneista teoista. Kirjanpitorikoksen vanhentumisaika on viisi vuotta ja liiketoimintakiellon määräämistä koskeva asia on pantava vireille viiden vuoden kuluessa liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen perusteena olevasta viimeisimmästä laiminlyönnistä tai rikollisesta teosta. Syyttäjä ei ole esittänyt mitään laiminlyöntiä, jonka olen tehnyt viiden vuoden sisällä haasteen tiedoksisaannista eli jälkeen. Syyttäjä ei myöskään ole esittänyt mitään kirjanpitoon liittyvää tekoa, jonka olen tehnyt jälkeen. Kaikesta näkee, että syyttäjä on laiminlyönyt esitutkinnan ohjaamisen ja valmistumisen ajoissa. Syyttäjällä näyttää olleen käsitys, että yrityksen konkurssiin asettamispäivä olisi jonkinlainen määräpäivä. Konkurssiin asettamispäivällä ei ole mitään relevanssia tässä asiassa. Kun syyttäjä on ryssinyt määräaikansa, yrittää hän nyt tehdä teoista törkeitä. Syytteet ovat naurettavia. Tulkinnasta suunnitelmallisten poistojen tekoajasta ja tilintarkastuksen laiminlyönnistä syytetään yhtiöitä, jotka ovat niin pieniä, että ettei niiden voimaan tulleen lain mukaan tarvitse enää ollenkaan tehdä tilintarkastusta. Yhtä asiantuntematonta on syyttää tilinpäätöksen eli poistojen puuttumisen antaneen väärän kuvan velkojille yhtiön tilasta. Kun tilinpäätöstä ei ole annettu kenellekään eikä sitä ole lähetetty kaupparekisteriin, niin kukaan ei ole voinut saada väärää käsitystä yhtiön taloudellisesta tilasta. Syyttäjä ei ole nimennyt yhtään tahoa, joka olisi voinut saada väärää tietoa. Osoittaa ilmiselvää suhteellisuuden tajun puutetta ja äärimmäisen poikkeavaa oikeuskäsitystä väittää tällaista tekoa törkeäksi velallisen epärehellisyydeksi. Laissa määritellään velallisen epärehellisyydeksi kun -velallinen hävittää omaisuuttaan -ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan -lisää perusteettomasti velvoitteitaan. Velallisen epärehellisyys toteutetaan yleensä syyllistymällä velallisen petokseen eli kun

2 -salaa omaisuuttaan -ilmoittaa kokonaan tai osittain perusteettoman taikka valeoikeustoimeen perustuvan velvoitteen -antaa muun väärän tai harhaanjohtavan tiedon velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta tai -jättää ilmoittamatta velan. Velallisen epärehellisyyteen syyllistyessään henkilö yleensä syyllistyy kirjanpitorikokseen eli -laiminlyö liiketapahtumien kirjaamisen -merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja -hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa Minua ei syytetä mistään yllämainituista teoista. Syytekohdissa 1 ja 2 minua syytetään vuosina 1993 ja 1994 Saunasampo Oy:n perustamisen yhteydessä ja perustamisen edellytyksenä tehtyjen sopimusten noudattamisesta. Sopimusten tekohetkellä ei voinut olla kyse maksukyvyttömyydestä. Sopimukset liittyvät päävelkoja Nordean (silloinen Merita) kanssa tehtyyn maksujärjestelyyn ja Nordea oli niistä tietoinen. On merkille pantavaa, että Nordea ei ole ollut osallisena konkurssimenettelyssä ja se ei ole esittänyt mitään vaatimuksia. Suomessa on sopimusvapaus ja sopimuksia on noudatettava. Maksuvaikeudet eivät oikeuta sopimuksen noudattamatta jättämiseen. Näitä sopimuksia on arvioitava sopimuksen teon olosuhteiden mukaan. Tuolloin ei katsottu olevan mitenkään moitittavaa suorittaa rahoitusjärjestelyjä lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Tuolloin, kuten taas nykyäänkin ymmärretään, että varojen siirto taskusta toiseen ei muuta velkojien asemaa, koska takaisin saantilaki palauttaa sopimattomat järjestelyt alkutilanteeseen. Sopimusten teosta on yli 10 vuotta ja sopimusten perusteella maksetuista suorituksista on pääosin yli 10 vuotta. Ohessa on kopiot verotarkastaja Jouni Hatakan tekemistä selvityspyynnöistä (L1, ja L2), ja niihin antamistani vastauksista. Näistä käy ilmi sopimusten olemassaolo. Sopimukset olivat silloisen tilintarkastajamme HTM Pentti Nikulan hyväksymiä ja myöskään verotarkastaja Hatakalla ei ollut huomauttamista niiden suhteen. Summista käy ilmi, että pääosa tilisiirroista on yli 10 takaa ja siten vanhentuneita, ellei niitä katsota murhiksi. Sopimusten liiketaloudellisena taustana oli se tilanne, että Suomen Kylmäpussi Oy:llä oli keskeytyneen tuotekehitysprojektin rahoittamisen ja usean vuoden järjestämättöminä olleiden valuuttalainojen myöhästymiskorkojen ja devalvaatiotappioiden seurauksena yli kaksi kertaa liikevaihdon verran lainaa. Suomen Kylmäpussi Oy:n tuotanto perustui puolimanuaalisesti valmistettujan kylmähauteiden myyntiin. Rajallinen tuotantokapasiteetti ei mahdollistanut niin suurta myynnin kasvua, että velat saataisiin maksettua. Kun velkojen vakuutena oli osakkaiden kaikki omaisuus, oli ainoa näkyvissä oleva realistinen mahdollisuus selviytyä veloista satsata kiukaan kehittelyn eli Saunasampo Oy:n rahoittamiseen. Ohessa on kopio (L3) Saunasampo Oy:n tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta (L4) saakka. Saunasampo Oy:n liikevaihto oli euroa eli 77,6 % suurempi kuin edellisen vuoden liikevaihto tammi-elokuussa. Näiden lukujen perusteella on

3 yksikäsitteisen selvää, että saaminen Saunasampo Oy:ltä ei ollut epäkuranttia ja Saunasampo Oy:n rahoittamiselle oli liiketaloudelliset hyväksyttävä peruste. Kun kiuasta on kehitetty vähitellen ja pienellä rahalla sekä konkurssista aiheutuneiden ylimääräisten rasitteiden vaivaamana, on tuotekehitys vasta tänä vuonna saatu päätökseen. Nyt olisi syyttäjän kaipaamien suunnitelman mukaisten poistojen aika. VALMISTELUISTUNNON PUUTTUMINEN LOUKKAA OIKEUSTURVAANI Katson oikeusturvani vaarantuvan, jos jutussa pidetään pääkäsittely ilman erillistä valmistelevaa istuntoa. Jos pääkäsittely pidetään ilman erillistä, syytettä tarkentavaa ja päivittävää valmisteluistuntoa, joudun kutsumaan varmuuden vuoksi suuren joukon todistajia, joiden läsnäolo ei olisi tarpeellista esimerkiksi vanhentumisen takia. Minua syytetään törkeistä rikoksia ja minulle vaaditaan kolmen vuoden liiketoimintakieltoa. Kyse on niin vakavista syytteistä, että en voi hyväksyä sitä, että syytteet käsitellään kevytmielisesti huitaisten samalla istumalla. Esitutkintapöytäkirjojen ja sen liitteenä olevien erikoistilintarkastuskertomusten tarkka läpikäyminen ja virheiden korjaaminen vaatii kaiken varatun ajan Syyttäjän yritystoimintaan liittyvä asiantuntemus on puutteellinen ja virheitä sisältävä. Syyttäjän mielipiteet ovat yleisen oikeustajun vastaisia eivätkä vastaa mitenkään yritystoiminnan kanssa tekemisessä olevien ihmisten yleistä käsitystä. Joudun kutsumaan monia lainsäädäntöön ja yritystoimintaan perehtyneitä todistajia kertomaan mitä lainsäätäjä on tarkoittanut ja mitä mieltä yritystoimintaan osallistuvat ja sitä seuraavat henkilöt ovat syyttäjän väitteistä. 1. TÖRKEÄ VELALLISEN EPÄREHELLISYYS Kohta 1) Maksut perustuvat vuonna tehtyyn yrityksen perustamissopimukseen ja sopimukseen Nordean, silloisen Meritan kanssa, jotka sopimukset silloinen tilintarkastajamme HTM Pentti Nikula on hyväksynyt ja joista verottaja on kysynyt kesäkuussa 1997 ja saanut vastaukset, jotka ovat kelvanneet. Liitteinä kopiot (L1 ja L2). Sopimusten teosta on yli 10 vuotta ja silloin ei voinut ollut mitenkään kyse maksukyvyttömyydestä. Suoritukset on tehty lähes kokonaan ennen vuotta 1997, joten suurin osa surituksista on vanhentunut vaikka teko jostain syystä katsottaisiin törkeäksi. Suomessa on sopimusvapaus ja syyttäjä ei ole moittinut sopimuksia lainvastaisiksi. En ole varsinainen edunsaaja. Minulta meni asunto aiemmin ja olen ollut virallisesti varaton. Varsinaisina edunsaajina ovat olleet Kimmo Saravuo, Risto Lohiniva ja Kari Yli-Kovero, joiden asuntoja ja kesämökkejä on ollut vakuutena. Tähän astinen oikeuskäytäntö ei tunne tapauksia, joissa takaajan katsotaan saavan palautettavaa etua siitä, että hänen ei ole tarvinnut maksaa takausvastuutaan.

4 Kohta 2) Kuten edellä kohdassa 1) kerrotaan maksut perustuvat tehtyihin laillisiin sopimuksiin ja suurin osa maksuista on suoritettu ennen vuotta1997, joten ne ovat vanhentuneita, vaikka teko jostain syystä katsottaisiinkin törkeäksi. Nykyinen osakeyhtiölain 12 luvun 7 astui voimaan , joten laki ei ollut voimassa sopimuksen tekohetkellä eikä sopimus ole siten voinut olla lainvastainen. Yleisen oikeuskäsityksen mukaan rahapula ei oikeuta sopimuksen noudattamisen laiminlyömiseen. Voiko kyse olla törkeästä velallisen epärehellisyydestä, jos noudattaa laillisessa järjestyksessä tehtyä sopimusta? Kohta 3) Tawast Golfin osaketta ei suinkaan luovutettu Timo Kuismalle vastikkeetta, vaan se annettiin osavakuudeksi Timo Kuisman antamalle euron lainalle. Tämä laina käytettiin Saunasampo Oy:n velkojen maksuun em tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lainan käyttö selviää Saunasampo Oy:n esitutkintapöytäkirjan liitteinä olevista pankin tiliotteista. Kohta 4) Autokuluselvitystilin saldo on pääosin 1990 luvun alusta ja siinä on ollut mukana 4 henkilön autokuluja, joita ei ole enää yli 10 vuoden jälkeen voinut eritellä. Mitään rahasuorituksia ei ole maksettu konkurssiaikana. Tili on vain nollattu kirjanpidossa, koska kirjanpito muutoin antaisi väärän kuvan asiasta. Kun maksut ovat yli 10 vuoden takaiselta ajalta, ovat ne vanhentuneita, vaikka teko jostain syystä katsottaisiin törkeäksi. Kohta 5) Hallintopalveluista eli Suomen Kylmäpussi Oy:n toiminnan pyörittämisestä, viennistä ja muusta myynnistä, laskutuksesta ja kirjanpidosta on maksettu euroa kuussa. Syyttäjä ei ole osoittanut, eikä edes väittänyt, että työtä ei olisi tehty tai että korvaus olisi kohtuuton. Valmistuskorvaus on maksettu sairausloman ja aikana tehdystä kylmäpussien valmistustyöstä. Korvaus oli sentilleen sama kuin mitä Kela maksoi sairausajan palkkana Suomen Kylmäpussi Oy:lle. Liitteenä L5 on kopiot Nordean tiliotteista, joista näkyy Kelan maksama sairausajan palkka ja, että sairausloman aikana oli myyntiä eli tuotantoa. Ei ole edes väitetty, että työtä ei olisi tehty tai että korvaus olisi kohtuuton. Mikään laki, edes takaisinsaantilaki ei toistaiseksi velvoita velallista tekemään ilmaista työtä. Syyttäjä ei ole täsmentänyt mihin lakiin vaatimus ilmaisesta työstä perustuu joten syyttäjän väite ei perustu lakiin. Kylmäpussi Oy ei ollut pysyvästi ylivelkainen tai maksukyvytön Syytteet perustuvat sille ajatuskululle, että Suomen Kylmäpussi Oy ja Saunasampo Oy olisivat olleet pysyvästi ylivelkaisia ja maksukyvyttömiä ja minun olisi pitänyt se tietää. Syyttäjä perustaa väitteensä sille, että Suomen Kylmäpussi Oy:n saatava Saunasampo Oy:ltä oli arvoton, koska Saunasampo Oy oli syyttäjän mielestä pysyvästi ylivelkainen ja maksukyvytön.

5 Saunasampo Oy ei ollut pysyvästi ylivelkainen Syyttäjän ajatuskulun mukaan henkilöstä tulee ylivelkainen sen takia että on velkaa itselleen. Kun järkeä käyttäen tarkastellaan viimeistä, eli vuoden 2001 tilinpäätöstä, nähdään Saunasampo Oy:n esitutkintapöytäkirjan sivuilta 57-61, että Saunasampo Oy:llä oli vierasta pääomaa ,11 mk, josta oli velkaa läheisyhtiö Suomen Kylmäpussi Oy:ltä ,03 mk eli todellista velkaa oli ,08 mk. Kun tätä vertaa vuoden 2001 liikevaihtoon ,68 markkaan, niin nähdään, että todelliset velat olivat vain 31,5 % liikevaihdosta. Vuoden 2001 käyttökatteeseen ,94 mk verrattuna todelliset velat olivat vain 3,4- kertaiset. Käytännön liiketoimintaa tuntevalle nämä luvut osoittavat velkaantumisen olevan pientä ja hallittavissa olevaa. Takaisinsaantilaissa määritellään velallinen maksukyvyttömäksi, kun hän muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Saunasampo Oy:n velat Suomen Kylmäpussi Oy:ltä eivät olleet erääntyneet eikä erääntymässä. Tavallisessa kielenkäytössä muuten kuin tilapäisesti tarkoittaa pysyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että maksukyvyttömyystarkastelussa on otettava huomioon myös velallisen tulevaisuusnäkymät. Tällaista tarkastelua ei ole tehnyt erikoistilintarkastaja eikä syyttäjä. Tällaisen tarkastelun tekeminen kuuluu asianmukaisesti tehtyyn syyteharkintaan. Ratkaisussa KKO:1998:110 sanotaan: Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa ei oteta huomioon vain «velallisen» varoja ja velkoja, vaan myös hänen mahdollisuutensa hankkia tuloja ja muuta varallisuutta sekä saada luottoa. Syyttäjä on täydellisesti laiminlyönyt tällaisen tarkastelun tekemisen. Saunasampo Oy:n esitutkintapöytäkirjan sivun 60 taulukosta voidaan poimia seuraavat lukusarjat Vuosi Liikevaihto mk , , ,68 Käyttökate , , ,94 Kun vuodesta 1999 vuoteen 2001 liikevaihto yli kaksinkertaistui ja käyttökate parani mk, ei mitenkään voida sanoa, että yritys on pysyvästi maksukyvytön ja sellaiseksi jää. On kohtuutonta vaatia, että liiketoimintaa ymmärtävä henkilö pitää itseään pysyvästi ylivelkaisena, ja maksukyvyttömänä, jos henkilö on velkaa itselleen ja lisäksi kolmessa vuodessa liikevaihto kaksinkertaistuu ja käyttökate paranee mk eli lähes ulkopuolisten velkojen ( mk) verran. Ostin (kauppakirja L8) konkurssipesältä Saunasammon liiketoiminnan ja nimenkäyttöoikeuden ja jatkoin toimintaa keskeytyksettä. Ohessa (L3) on Saunasampo Oy:n tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2006 sekä kirjanpito-ajo (L4) tammi-elokuulta vuonna Luvuista nähdään, että liiketoiminta on ollut kannattavaa ja että tammi-elokuun liikevaihto vuonna 2007 oli ,75 euroa, mikä on 77,6 % enemmin kuin vastaavana aikana vuonna Tämä osoittaa

6 yksikäsitteisesti, etteivät tilintarkastaja Pakarinen, asianajaja Raimi ja syyttäjä Lehikoinen voi olla oikeassa väittäessään, että Saunasampo Oy oli pysyvästi ylivelkainen ja maksukyvytön. Saunasampo Oy:n arvonmäärityksessä on otettava huomioon myös potentiaalinen tuotto. Liiketaloustieteessä on osoitettu liiketoiminnan riskin ja tuoton olevan suhteessa toisiinsa niin, että korkeamman tuotto-odotuksen perusteella hyväksytään suurempi riski. Nyt, kun Saunasasampo Oy:n Älykiuas on saatu valmiiksi, voidaan todeta mm. kaikkien parempien golfkenttien ja uusimpien hotellien olevan asiakkaita kuten hotellit Hilton Helsinki Airport, Scandic Oulu, Scandic Tampere, Scandic Simonkenttä ja SAS Radisson Oulu. Lisää referenssejä löytyy osoitteesta Kun tietää kuinka paljon mm. golfkenttiä ja hotelleja maailmalla on, voi arvioida hankkeen potentiaaalia. Tämä myös osoittaa, että liiketoiminnasta ymmärtävänä en mitenkään voinut pitää arvottomana Suomen Kylmäpussi Oy:n saatavaa Saunasampo Oy:ltä. Tilintarkastajilla ja syyttäjillä voi olla omia mielipiteitään, jotka ovat maallikon mielipiteitä, koska niillä ei ole oikeaan liiketoimintaan perustuvaa kokemuspohjaa. Suomen Kylmäpussi Oy:llä oli vuoden 2001 tilinpäätöksessä (esitutkintapöytäkirjan sivut 109 ja 111) velkaa yhteensä ,58 mk, josta pitkäaikaista velkaa Meritalle oli ,60 mk. Koska Meritan kanssa oli sovittu, että lainoja aletaan lyhentää sitten, kun kiuas saadaan valmiiksi voidaan laskea, että erääntyvää ulkopuolista velkaa oli ,89 mk. Esitutkintapöytäkirjan sivulta 107 nähdään, että Suomen Kylmäpussi Oy:n liikevaihdot vuosina 1999, 2000 ja 2001 olivat , ja mk ja käyttökatteet vastaavasti , ja mk. Vaikka liikevaihto ja käyttökate romahtivatkin lämpimistä talvista johtuneesta Ski-fix suksipidikkeiden myynnin vähenemisestä johtuen, ei ulkopuolisen velan määrää ,89 mk voi pitää mitenkään ylisuurenena näihin lukuihin verrattuna varsinkaan, kun normaalitalven käyttökatteella mk pystyisi maksamaan nämä ulkopuoliset velat alle kolmessa vuodessa. Syyttäjän mukaan Suomen Kylmäpussi Oy oli maksukyvyttömyystilassa Tuolloin Suomen Kylmäpussilla oli ulkopuolista lyhytaikaista velkaa (muut kuin Merita) mk. Vuonna 1999 Suomen Kylmäpussi Oy:n käyttökate oli mk ja 27,3 % liikevaihdosta. Ulkopuoliset velat olivat vain 2,5 kertaa käyttökatteen suuruiset. Edellisenä vuonna 1998 (esitutkintapöytäkirjan sivu 99) liikevaihto oli ,94 mk ja käyttökate 20,9 %. Liitteenä olevassa Merita Pankki Oy:n päivätyn tilinpäätösanalyysin (L6) sivulla1 olevasta taulukosta näkyy, että Suomen Kylmäpussi Oy:n käyttökateprosentit vuosina olivat 34.2, 32.4, 33.6 ja 28,4 eli varsin korkeat. Olen suorittanut Helsingin Yliopistossa ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa kansantaloutieteen laudatur arvosanan sekä tilastotieteen, laskentatoimen ja oikeustieteen cum laude arvosanat sekä ollut yli 30 vuotta yritystoiminnan johtotehtävissä. Tähän koulutukseen ja kokemukseen perustuen en pysty mitenkään ymmärtämään, että Suomen Kylmäpussi Oy:n olisi pitänyt lopettaa toimintansa ja asettaa se selvitystilaan viimeistään , kuten syyttäjä esittää. Ehkä syyttäjä tiesi, että on tulossa leutoja talvia jolloin Ski-fix suksipidikkeen myynti romahtaa.

7 Kun mitään sellaista liiketaloudellista syytä ei ollut olemassa, että minun olisi pitänyt ymmärtää Suomen Kylmäpussi Oy:n olevan selvitystilassa , on oikeuskäytännön vastaista syyttää minua törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kun en itse eikä kukaan muukaan tilintarkastaja Pakaria, asianajaja Raimia ja syyttäjä Lehikoista lukuunottamatta olisi voinut sitä tietää. 2. KIRJANPITORIKOS Lain mukaan kirjapitorikoksesta tuomittava enimmäisrangaistus on kaksi vuotta, jolloin rikos vanhenee viidessä vuodessa. Syyteoikeus on vanhentunut ja siten syyte on sellaisenaan hylättävä. Tilintarkastusmerkinnän puuttumista koskeva rikossyyte on naurettava. Yksityinen yritys voi nimetä itselleen maallikkotilintarkastajan. On kaikkien tiedossa, että Koskenkorvapullolla saa miten monta tahansa pultsaria allekirjoittamaan laillisen tilintarkastuskertomuksen. Kirjanpitorikoksesta ja tilintarkastuksen puuttumisesta syytetään mikroyritystä, jonka tilejä ei voimaan tulleen lain mukaan ei tarvitse ollenkaan tarkastaa. LIIKETOIMINTAKIELTOVAATIMUS Liiketoimintakiellon määräämistä koskeva asia on pantava vireille viiden vuoden kuluessa liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen perusteena olevasta viimeisimmästä laiminlyönnistä tai rikollisesta teosta. Minua ei syytetä mistään teosta, jonka olisin tehnyt jälkeen. Liiketoimintakiellon vaatimista koskeva määräaika on ylittynyt ja vaatimus on hylättävä. Syyttäjän toiminta on ristiriidassa liiketoimintalain hengen kanssa. Liiketoimintakieltolain 20 Asian kiireellisyys Liiketoimintakieltoa koskevat asiat on käsiteltävä kaikissa oikeusasteissa kiireellisinä. Kun laissa määrätään oikeuskäsittely kiireelliseksi, se ei voi tarkoittaa sitä, että syyttäjä voi vitkutella yli 5 vuotta ennen kuin aloittaa asian tutkimisen ja saattaa asian oikeuden käsiteltäväksi. Syyttäjä selvästi syyllistyy virkavelvollisuutensa täyttämättä jättämiseen. Tämä määräajan ryssiminen on tyypillistä syyttäjän toiminnalle. Oikeusturvaani loukaten esitutkinta suoritetaan viisi vuotta konkurssien jälkeen ja syytekirjelmä on kritiikitön kopio pesänhoitajien vaatimuksista ilman minkäänlaista harkintaa. Liiketoimintakielto määrätään yleensä talousrikollisille, jotka hävittävät kertyneen omaisuuden ja toiminnallaan vahingoittavat taloudellista kilpailua. Näin menetellessään he myyvät ohi kirjanpidon, maksavat pimeitä palkkoja, lisäävät kirjanpitoon tekaistuja kuitteja eli väärentävät kirjanpitoa.

8 Minua ei syytetä mistään tällaisesta toiminnasta. Syyttäjä sanoo toimintani olleen terveen taloudellisen kilpailun kannalta vahingollinen. Miten se on mahdollista, kun Suomessa ei ole muita kylmäpussien, suksipidikkeiden tai älykiukaiden valmistajia ja minua ei edes syytetä mistään sellaisesta, jolla olisi vaikutusta tuotteiden hinnoitteluun ja sitä kautta tuotteiden kilpailukykyyn. Entisen Saunasampo Oy:n osalta minua syytetään siitä, että olen ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut tai muutoin luovuttanut omaisuutta nostamalla itselleni yhtiön käteisvaroja euroa. Syyttäjä pyrkii tahallisesti antamaan asiasta väärän kuvan. Esitutkintapöytäkirjan sivulla 156 ja 157 olevista (L6) tiliotejäljennöksistä käy ilmi, että suorituksetolivat maksamattomia palkkoja ja matkakorvauksia ajalta muodostuen seuraavista eristä: Palkka x 2000,00 = 8.000,00 Ennakonpidätys ,00 netto 6.400,00 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 4.500,00 Lomaltapaluuraha 50 % 2.250,00 Ennakonpidätys ,00 netto 5.400,00 Matkakulut ,00 yhteensä ,00 Perustuslain mukaan kaikilla kansalaisilla on oikeus työntekoon ja lain mukaan työstä on maksettava palkkaa. Syyttäjän vaatimukset ovat ristiriidassa perustuslaillisten oikeuksieni kanssa eivätkä perustu lakiin. Rikoslaissa ei ole sanottu työnteon ja siihen perustuvan palkanmaksun olevan rikollista. Takaisinsaantilaissa ja sen esitöissä käsitellään työntekoa ja siitä maksettavaa palkkaa. Laissa säädetään, että työstä maksettu palkkaa ei voida periä takaisin, jollei voida osoittaa todennälöiseksi, että työtä ei ole tehty tai, että palkka on ollut kohtuuton työsuorituksiin nähden. Samoin todetaan, että velallisen kohtuullisin elantokustannuksiin nostamat varat eivät ole takaisinsaantikelpoisia. Takaisinsaantilaissa ja sen esitöissä ei sanota, että henkilö syyllistyy rikokseen, jos nostaa liikaa palkkaa tai suorittaa muunlaisen peräyttämiskelpoisen oikeustoimen. Lain mukaan oikeustoimi peräytetään, mutta siinä ei sanota oikeustoimen tekijän syyllistyneen rikokseen. Tämän syytteen osalta on kyse siitä, onko velallisella hyväksyttävä syy palkanmaksuun silloin kun palkka on korvaus tehdystä työstä. Syyttäjä ei ole edes kiistänyt työn tekemistä. Työn tekeminen näkyy esitutkinta-aineiston tiliotteista, joista näkyy toiminnan jatkuminen konkurssipäivään asti ja sekin, että kirjanpitokin oli valmiiksi laadittu konkurssipäivään asti. Menettely ei ole mitenkään voinut vahingoittaa velkojien asemaa. Palkanmaksua ei rahoitettu omaisuuden myynistä saaduilla varoilla vaan tulorahoituksella, joka on saatu tehdyn työn ansiosta. Kun tulorahoitusta on syntynyt paljon palkanmaksua enemmän, on velkojien asema parantunut tehdyn työn seurauksena.

9 Syyttäjä ei ole esittänyt minkäänlaista väitettä tai perustelua sillä, että maksettu euron kuukausipalkka kahden yrityksen toiminnan pyörittämisestä olisi kohtuuton suhteessa työmäärään tai työn vaativuuteen. Kohtuullisuutta voi arvioida senkin mukaan, että ratkaisussa KKO:2004:89 katsottiin yrittäjän jo vuonna 1995 voivan nostaa mk eli euroa palkkana kohtuullisiin elantomenoihinsa. Ratkaisun KKO:2005:19 perusteluissa todetaan: Osakeyhtiö voi asianmukaisen sopimuksen perusteella suorittaa korvauksen yhtiön osakkeenomistajalle tai hallituksen jäsenelle siitä työstä, jonka tämä tekee yhtiön hyväksi. Jotta tehdyn työn korvaaminen voisi olla rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdassa (769/1990) tarkoitettu hyväksyttävä syy yhtiön varojen luovuttamiseen, yhtiön tulee noudattaa niitä säännöksiä, jotka koskevat valittua korvauksen suorittamistapaa. Jos osakkeenomistajalle maksetaan palkkaa, on yhtiön noudatettava palkanmaksua koskevia, muun muassa kirjanpito- ja verolainsäädännön säännöksiä. Jos taas osakkeenomistajan työpanos korvataan voitonjaolla, yhtiön tulee noudattaa muun muassa osakeyhtiölain voitonjakoa koskevia säännöksiä. Tässä tapauksessa varojen luovuttamisia ei ole lainkaan kirjattu yhtiön kirjanpitoon palkanmaksuiksi eikä yhtiö ole noudattanut luovutuksissa muitakaan palkanmaksua koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi varojen luovuttamiselle ei ole ollut hyväksyttävää syytä. Näissä olosuhteissa kysymystä varojen luovuttamisen hyväksyttävyydestä ei ole arvioitava toisin sillä perusteella, että A:lla olisi ollut oikeus saada yhtiöltä korvausta tekemästään työstä. Koska yhtiöllä ei ole ollut voitonjakokelpoisia varoja eikä yhtiö ole päättänyt voitonjaosta, ei varojen luovuttaminen ole voinut perustua myöskään osakeyhtiölain 12 luvun voitonjakoa koskeviin säännöksiin. Olen saanut palkkaa Saunasampo Oy:n toimitusjohtajan työstä koko euroajan euroa kuussa. Tästä palkasta on maksettu ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut. Palkka on aina maksettu jälkikäteen useamman kuukauden palkka samalla kertaa. Myös kyseessä olevan palkan osalta noudatettu palkanmaksua koskevia säädöksiä, joten minulla on ollut laissa tarkoitettu hyväksyttävä syy. Liitetoimintakiellon tarkoitus on suojella kanssayrittäjiä vilpilliseltä kilpailulta ja keskeyttää rikollinen toiminta. Ohessa on kauppakirja (L8), jolla ostin konkurssipesältä Saunasammon liiketoiminnan, josta kauppakirjasta käy ilmi, että kauppaan antoivat suostumuksensa suurimmat ulkopuoliset velkojat Hämeen lääninverovirasto, Finnvera ja Janavalo Oy. Ohessa (L9) on luettelo saataviaan valvoneista velkojista. Toimintaa jatkanut uusi Saunasampo Oy on maksanut kaikki liikekumppaneiden saamiset ja on edelleen liikesuhteessa samojen tavarantoimittajien kanssa. Oheisesta Janavalo Oy:n kirjeestä (L10) käy ilmi se, että Janavalon alkuaan ,80 euron saatavasta oli jäljellä ennen loppusuoritusta 3.315,61 euroa. Suomen Kylmäpussi Oy ajautui konkurssiin Saunasampo Oy:n konkurssi seurauksena, koska Kylmäpussilla oli yli saatava Saunasampo Oy:ltä, mikä oli kirjattava arvottomaksi. Muutoin Suomen Kylmäpussi ei olisi mennyt konkurssiin. Kylmäpussi Oy:llä ei ollut muuta kuin toimintaansa liittyvää käyttö- ja vaihto-omaisuutta. Omaisuudella ei ollut arvoa muussa käytössä. Tällaisesta mikroyrityksen konkurssista ei yleensä jää velkojille mitään pesänhoitajan putsattua päältä pois palkkionsa. Tämän välttämiseksi tein Suomen Kylmäpussi Oy:n hallittuun alasajoon perustuvan toimintasuunnitelmaan (L11), esitutkintapöytäkirjan liite 6. Ohessa (L12) on myös Suomen

10 Kylmäpussi Oy::n liiketoiminnnan myynnin kauppakirja ja muun kuin valmistustoimintaan liittyvän käyttöomaisuuden kauppakirja (L13). Omaisuuden reaalisoinnista ja siitä saatujen tulojen käytöstä ei ole tehty takaisinsaantikanteita tai velkojien suosintaväitteitä. Esitutkintapöytäkirjan liitteinä (L14) ovat oheiset alasajon loppuselvityslaskelmat. Hallitun alasajon aikana maksettiin kaikki toimintaan liittyvät ostovelat, vuokrat ja muut maksut niin, ettei ostovelkoja jäänyt. Samoin maksettiin työntekijöille lopputilit niin, ettei maksamattomia palkkoja jäänyt. Juoksevien menojen lisäksi maksettiin olleet ostevelat 3.341,65 euroa, vuokrarästit 5532,45 euroa, Nordealle ,10 euroa, Hämeen lääninverovirastolle 4958,19 euroa ja TAE eläkekassalle euroa eli yhteensä ,39 euroa eli velkojat hyötyivät tämän summan nettona. En voi mitenkään ymmärtää, että olisin Suomen Kylmäpussi Oy:n alasajaon yhteydessä syyllistynyt sellaisiin rikoksiin, että minulle pitäisi määrätä liiketoimintakielto. Olen jatkanut Saunasampo Oy:n ja Suomen Kylmäpussi Oy:n toimintaa moitteetta yli 5 vuotta konkurssien jälkeen. On perinmäärin kummallista ja liiketoimintakieltolain hengen vastaista, että nyt, 5 vuoden moitteettoman toiminnan jälkeen minut määrättäisiin liketoimintakieltoon teoista, jotka eivät rikoksia, vaan lähinnä tulkintaterimielisyyksiä saadösten soveltamisessa. Suomalaiseen oikeuskäytäntöön ei ole tähän mennessä kuulunut se, että toisenlaisen tulkinnan takia tuomittaisiin rikoksesta. Liiketoimintakieltovaatimuksen tekee vieläkin kummallisemmaksi se, että vuosilta 1998 ja 1999 suoritetun Saunasampo Oy:n verotarkastuksen tarkastuskertomuksessa (L15) ei esitetty mitään oleellista moitetta kirjanpitokäytännöstä tai muusta toiminnansta. KIRJALLINEN TODISTELU Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n ja Taka-Hattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n esitutkintapöytäkirjat. -Teema: Esitutkintapöytäkirjojen virheiden oikaiseminen ja väärien johtopäätösten oikaiseminen. L1 Hämeen lääninveroviraston selvityspyyntö Saunasasampo Oy:lle ja siihen annettu vastaus L2 Hämeen lääninveroviraston selvityspyyntö Suomen Kylmäpussi Oy:lle ja siihen annettu vastaus. -Teema: Toiminta on perustunut olemassa oleviin tehtyihin sopimuksiin, joiden suhteen verottajalla ei ollut huomautettavaa. L3 Saunasampo Oy tase ja tiloslaskelma L4 Saunasampo Oy:n kirjanpitoajo L16 Suomen Kylmäpussi Oy:n tase ja tuloslaskelma L17 Suomen Kylmäpussi Oy:n kirjanpitoajo L6 Suomen Kylmäpussi Oy:n tilinpäätösanalyysi Teema: Maksukyvyttömyyden pysyvyyden arviointi L5 Suomen Kylmäpussi Oy Nordea tiliotteet 15 ja Teema: Valmistuskorvauksen todentaminen

11 L7 Saunasampo Oy:n Nordea tiliote Teema: Palkanmaksun todentaminen tiliotteelta L8 Kauppakirja Saunasammon liiketoiminnan ostosta konkurssipesästä -Teema: Hämeen lääninverovirasto, Finnvera ja Janavalo Oy hyväksyivät kaupan. Tuskin olisivat hyväksyneet, jos olisivat pitäneet minua rikollisena ja liiketoimintakelvottomana. L9 Saunasampo Oy:n konkurssin valvotut saatavat. L10 Janavalon kirje Teema: Velkojina olevat tavarantoimittajat ja liikekumppanit eivät kärsineet tappioita konkurssien takia. L11 Suomen Kylmäpussi Oy:n alasajon toimenpideohjelma L12 Suomen Kylmäpussi Oy:n liiketoiminnan myynnin kauppakirja L13 Suomen Kylmäpussi Oy:n muun käyttöomaisuuden muyynnin kauppakirja L14 Suomen Kylmäpussi Oy:n toiminnan alasajon loppuselvityslaskelmat. -Teema: Velkojat eivät kärsineet vahinkoa. Toiminnan alasajo on tehty rehellisesti eikä siinä ole mitään moitittavaa. Ketään velkojaa ei ole suosittu kertyneillä varoilla L15 Verotarkastuskertomus 109/00/0145, vuosilta Teema: -Verottajalle ei ollut oleellista huomautettavaa noudatetuista kirjanpitokäytännöistä -Ammattimiehelle ei tuottanut vaikeuksia tulkita tilinpäätöstä. -Jos kirjanpito kelpaa verottajalle, niin yleisen oikeuskäsityksen mukaan mitään, ainakaan törkeää rikosta ei ole tapahtunut. HENKILÖTODISTELU Kansanedustaja Johannes Koskinen Eduskunta Teema: -Lainsäätäjän tarkoitus velallisen epärehellisyyttä, kirjanpitorikosta ja liiketoimintakieltoa koskevien lakien säätämisessä. -Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. Syytteistä Toimittaja Seppo Kaisla Iltalehti Teema: Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. syytteistä DI Eero Huopainen. p Suurimpana tavarantoimittajana velkojana olevan Janavalo Oy:n pääomistaja, entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja. Teema: -Mikä on kokeneen ja menestyneen yritysjohtajan näkemys ym. asioiden oikeasta laidasta ja syytäjän tulkinnan vaikutuksesta yritystoiminnan edellytyksiin. -Mikä on velkojan näkemys siitä, että konkurssipesän varoja tuhlataan tämänkaltaisiin juttuihin. -Nykyinen Saunasampo on maksanut kaikkien tavarantoimittajien konkurssisaamiset ja toiminut konkurssin jälkeen moitteetta.

12 -Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. syytteistä Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus p Teema: -Tekojen rikollisuus yrittäjien yleisen oikeuskäsityksen kannalta -Lainsaatäjän tarkoistus velallisen epärehellisyyttä, kirjanpitorikosta ja liiketoimintakieltoa koskevien lakien säätämisessä -Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. syytteistä Syyttäjän todistaja Ari Pakari -Teema: Erikoistilintakastuskertomusten ja esitutkinnassa annetun lausunnon virheitten ja johtopäätösten korjaaminen. VAATIMUKSET Vaadin oikeudenkäyntikuluja, vahingonkorvausta käytetystä ajasta, todistelukustannusten korvaamista sekä vahingonkorvausta aiheettoman rikostutkimuspyynnön aiheuttamasta vahingosta, kunnianloukkauksesta ja ylimääräisestä työstä.yksilöidyt vaatimukset esitän pääkäsittelyn yhteydessä. Aiheeton rikosilmoitus ja vasta vuoden 2006 syksyllä aloitettu esitutkinta on aiheuttanut minulle suurta haittaa mm. siten, että en ole voinut sopia Finnveran kanssa takausvastuuni maksuohjelmasta. Ilmoituksensa mukaan Finnvera ei neuvottele asiasta ennen oikeuden lopullista päätöstä. Sýyttäjän laiminlyöntien takia minulla on vieläkin keskeneräisiä konkurssiin liittyviä haittoja. Katson, että jo kohtuullisuusnäkökohtienkin takia syyttäjän vaatimukset tulee hylätä selvästi perusteetomina ilman oikeudenkäyntiä. Hämeenlinnassa Tapio Yli-Kovero Torikatu Hämeenlinna

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista: SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Lahden palvelutoimisto Rautatienkatu 2 Asianro 15100 LAHTI 30.5.2016 R 15/9273 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 562 4013 Hyvinkään käräjäoikeus (Dno R 16/510) Syyttäjä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö Säännöt 1. Yleissäännöt 1.1. Säätiön nimi on Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus. Suomeksi: Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. 1.2. Suomalaisen kulttuurin

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 330 OIKAISUVAATIMUS PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASTA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot