RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428 Kiistän syytteet ja vaatimukset kokonaisuudessaan ja vaadin syytteiden ja vaatimusten hylkäämistä ilman oikeudenkäyntiä, koska ne ovat selvästi perusteettomia. SYYTTEET OVAT SELVÄSTI PERUSTEETTOMIA Haastehakemus on puutteellinen ja sisältää paljon virheitä sekä syytteitä vanhentuneista teoista. Kirjanpitorikoksen vanhentumisaika on viisi vuotta ja liiketoimintakiellon määräämistä koskeva asia on pantava vireille viiden vuoden kuluessa liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen perusteena olevasta viimeisimmästä laiminlyönnistä tai rikollisesta teosta. Syyttäjä ei ole esittänyt mitään laiminlyöntiä, jonka olen tehnyt viiden vuoden sisällä haasteen tiedoksisaannista eli jälkeen. Syyttäjä ei myöskään ole esittänyt mitään kirjanpitoon liittyvää tekoa, jonka olen tehnyt jälkeen. Kaikesta näkee, että syyttäjä on laiminlyönyt esitutkinnan ohjaamisen ja valmistumisen ajoissa. Syyttäjällä näyttää olleen käsitys, että yrityksen konkurssiin asettamispäivä olisi jonkinlainen määräpäivä. Konkurssiin asettamispäivällä ei ole mitään relevanssia tässä asiassa. Kun syyttäjä on ryssinyt määräaikansa, yrittää hän nyt tehdä teoista törkeitä. Syytteet ovat naurettavia. Tulkinnasta suunnitelmallisten poistojen tekoajasta ja tilintarkastuksen laiminlyönnistä syytetään yhtiöitä, jotka ovat niin pieniä, että ettei niiden voimaan tulleen lain mukaan tarvitse enää ollenkaan tehdä tilintarkastusta. Yhtä asiantuntematonta on syyttää tilinpäätöksen eli poistojen puuttumisen antaneen väärän kuvan velkojille yhtiön tilasta. Kun tilinpäätöstä ei ole annettu kenellekään eikä sitä ole lähetetty kaupparekisteriin, niin kukaan ei ole voinut saada väärää käsitystä yhtiön taloudellisesta tilasta. Syyttäjä ei ole nimennyt yhtään tahoa, joka olisi voinut saada väärää tietoa. Osoittaa ilmiselvää suhteellisuuden tajun puutetta ja äärimmäisen poikkeavaa oikeuskäsitystä väittää tällaista tekoa törkeäksi velallisen epärehellisyydeksi. Laissa määritellään velallisen epärehellisyydeksi kun -velallinen hävittää omaisuuttaan -ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan -lisää perusteettomasti velvoitteitaan. Velallisen epärehellisyys toteutetaan yleensä syyllistymällä velallisen petokseen eli kun

2 -salaa omaisuuttaan -ilmoittaa kokonaan tai osittain perusteettoman taikka valeoikeustoimeen perustuvan velvoitteen -antaa muun väärän tai harhaanjohtavan tiedon velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta tai -jättää ilmoittamatta velan. Velallisen epärehellisyyteen syyllistyessään henkilö yleensä syyllistyy kirjanpitorikokseen eli -laiminlyö liiketapahtumien kirjaamisen -merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja -hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa Minua ei syytetä mistään yllämainituista teoista. Syytekohdissa 1 ja 2 minua syytetään vuosina 1993 ja 1994 Saunasampo Oy:n perustamisen yhteydessä ja perustamisen edellytyksenä tehtyjen sopimusten noudattamisesta. Sopimusten tekohetkellä ei voinut olla kyse maksukyvyttömyydestä. Sopimukset liittyvät päävelkoja Nordean (silloinen Merita) kanssa tehtyyn maksujärjestelyyn ja Nordea oli niistä tietoinen. On merkille pantavaa, että Nordea ei ole ollut osallisena konkurssimenettelyssä ja se ei ole esittänyt mitään vaatimuksia. Suomessa on sopimusvapaus ja sopimuksia on noudatettava. Maksuvaikeudet eivät oikeuta sopimuksen noudattamatta jättämiseen. Näitä sopimuksia on arvioitava sopimuksen teon olosuhteiden mukaan. Tuolloin ei katsottu olevan mitenkään moitittavaa suorittaa rahoitusjärjestelyjä lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Tuolloin, kuten taas nykyäänkin ymmärretään, että varojen siirto taskusta toiseen ei muuta velkojien asemaa, koska takaisin saantilaki palauttaa sopimattomat järjestelyt alkutilanteeseen. Sopimusten teosta on yli 10 vuotta ja sopimusten perusteella maksetuista suorituksista on pääosin yli 10 vuotta. Ohessa on kopiot verotarkastaja Jouni Hatakan tekemistä selvityspyynnöistä (L1, ja L2), ja niihin antamistani vastauksista. Näistä käy ilmi sopimusten olemassaolo. Sopimukset olivat silloisen tilintarkastajamme HTM Pentti Nikulan hyväksymiä ja myöskään verotarkastaja Hatakalla ei ollut huomauttamista niiden suhteen. Summista käy ilmi, että pääosa tilisiirroista on yli 10 takaa ja siten vanhentuneita, ellei niitä katsota murhiksi. Sopimusten liiketaloudellisena taustana oli se tilanne, että Suomen Kylmäpussi Oy:llä oli keskeytyneen tuotekehitysprojektin rahoittamisen ja usean vuoden järjestämättöminä olleiden valuuttalainojen myöhästymiskorkojen ja devalvaatiotappioiden seurauksena yli kaksi kertaa liikevaihdon verran lainaa. Suomen Kylmäpussi Oy:n tuotanto perustui puolimanuaalisesti valmistettujan kylmähauteiden myyntiin. Rajallinen tuotantokapasiteetti ei mahdollistanut niin suurta myynnin kasvua, että velat saataisiin maksettua. Kun velkojen vakuutena oli osakkaiden kaikki omaisuus, oli ainoa näkyvissä oleva realistinen mahdollisuus selviytyä veloista satsata kiukaan kehittelyn eli Saunasampo Oy:n rahoittamiseen. Ohessa on kopio (L3) Saunasampo Oy:n tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta (L4) saakka. Saunasampo Oy:n liikevaihto oli euroa eli 77,6 % suurempi kuin edellisen vuoden liikevaihto tammi-elokuussa. Näiden lukujen perusteella on

3 yksikäsitteisen selvää, että saaminen Saunasampo Oy:ltä ei ollut epäkuranttia ja Saunasampo Oy:n rahoittamiselle oli liiketaloudelliset hyväksyttävä peruste. Kun kiuasta on kehitetty vähitellen ja pienellä rahalla sekä konkurssista aiheutuneiden ylimääräisten rasitteiden vaivaamana, on tuotekehitys vasta tänä vuonna saatu päätökseen. Nyt olisi syyttäjän kaipaamien suunnitelman mukaisten poistojen aika. VALMISTELUISTUNNON PUUTTUMINEN LOUKKAA OIKEUSTURVAANI Katson oikeusturvani vaarantuvan, jos jutussa pidetään pääkäsittely ilman erillistä valmistelevaa istuntoa. Jos pääkäsittely pidetään ilman erillistä, syytettä tarkentavaa ja päivittävää valmisteluistuntoa, joudun kutsumaan varmuuden vuoksi suuren joukon todistajia, joiden läsnäolo ei olisi tarpeellista esimerkiksi vanhentumisen takia. Minua syytetään törkeistä rikoksia ja minulle vaaditaan kolmen vuoden liiketoimintakieltoa. Kyse on niin vakavista syytteistä, että en voi hyväksyä sitä, että syytteet käsitellään kevytmielisesti huitaisten samalla istumalla. Esitutkintapöytäkirjojen ja sen liitteenä olevien erikoistilintarkastuskertomusten tarkka läpikäyminen ja virheiden korjaaminen vaatii kaiken varatun ajan Syyttäjän yritystoimintaan liittyvä asiantuntemus on puutteellinen ja virheitä sisältävä. Syyttäjän mielipiteet ovat yleisen oikeustajun vastaisia eivätkä vastaa mitenkään yritystoiminnan kanssa tekemisessä olevien ihmisten yleistä käsitystä. Joudun kutsumaan monia lainsäädäntöön ja yritystoimintaan perehtyneitä todistajia kertomaan mitä lainsäätäjä on tarkoittanut ja mitä mieltä yritystoimintaan osallistuvat ja sitä seuraavat henkilöt ovat syyttäjän väitteistä. 1. TÖRKEÄ VELALLISEN EPÄREHELLISYYS Kohta 1) Maksut perustuvat vuonna tehtyyn yrityksen perustamissopimukseen ja sopimukseen Nordean, silloisen Meritan kanssa, jotka sopimukset silloinen tilintarkastajamme HTM Pentti Nikula on hyväksynyt ja joista verottaja on kysynyt kesäkuussa 1997 ja saanut vastaukset, jotka ovat kelvanneet. Liitteinä kopiot (L1 ja L2). Sopimusten teosta on yli 10 vuotta ja silloin ei voinut ollut mitenkään kyse maksukyvyttömyydestä. Suoritukset on tehty lähes kokonaan ennen vuotta 1997, joten suurin osa surituksista on vanhentunut vaikka teko jostain syystä katsottaisiin törkeäksi. Suomessa on sopimusvapaus ja syyttäjä ei ole moittinut sopimuksia lainvastaisiksi. En ole varsinainen edunsaaja. Minulta meni asunto aiemmin ja olen ollut virallisesti varaton. Varsinaisina edunsaajina ovat olleet Kimmo Saravuo, Risto Lohiniva ja Kari Yli-Kovero, joiden asuntoja ja kesämökkejä on ollut vakuutena. Tähän astinen oikeuskäytäntö ei tunne tapauksia, joissa takaajan katsotaan saavan palautettavaa etua siitä, että hänen ei ole tarvinnut maksaa takausvastuutaan.

4 Kohta 2) Kuten edellä kohdassa 1) kerrotaan maksut perustuvat tehtyihin laillisiin sopimuksiin ja suurin osa maksuista on suoritettu ennen vuotta1997, joten ne ovat vanhentuneita, vaikka teko jostain syystä katsottaisiinkin törkeäksi. Nykyinen osakeyhtiölain 12 luvun 7 astui voimaan , joten laki ei ollut voimassa sopimuksen tekohetkellä eikä sopimus ole siten voinut olla lainvastainen. Yleisen oikeuskäsityksen mukaan rahapula ei oikeuta sopimuksen noudattamisen laiminlyömiseen. Voiko kyse olla törkeästä velallisen epärehellisyydestä, jos noudattaa laillisessa järjestyksessä tehtyä sopimusta? Kohta 3) Tawast Golfin osaketta ei suinkaan luovutettu Timo Kuismalle vastikkeetta, vaan se annettiin osavakuudeksi Timo Kuisman antamalle euron lainalle. Tämä laina käytettiin Saunasampo Oy:n velkojen maksuun em tehtyjen sopimusten mukaisesti. Lainan käyttö selviää Saunasampo Oy:n esitutkintapöytäkirjan liitteinä olevista pankin tiliotteista. Kohta 4) Autokuluselvitystilin saldo on pääosin 1990 luvun alusta ja siinä on ollut mukana 4 henkilön autokuluja, joita ei ole enää yli 10 vuoden jälkeen voinut eritellä. Mitään rahasuorituksia ei ole maksettu konkurssiaikana. Tili on vain nollattu kirjanpidossa, koska kirjanpito muutoin antaisi väärän kuvan asiasta. Kun maksut ovat yli 10 vuoden takaiselta ajalta, ovat ne vanhentuneita, vaikka teko jostain syystä katsottaisiin törkeäksi. Kohta 5) Hallintopalveluista eli Suomen Kylmäpussi Oy:n toiminnan pyörittämisestä, viennistä ja muusta myynnistä, laskutuksesta ja kirjanpidosta on maksettu euroa kuussa. Syyttäjä ei ole osoittanut, eikä edes väittänyt, että työtä ei olisi tehty tai että korvaus olisi kohtuuton. Valmistuskorvaus on maksettu sairausloman ja aikana tehdystä kylmäpussien valmistustyöstä. Korvaus oli sentilleen sama kuin mitä Kela maksoi sairausajan palkkana Suomen Kylmäpussi Oy:lle. Liitteenä L5 on kopiot Nordean tiliotteista, joista näkyy Kelan maksama sairausajan palkka ja, että sairausloman aikana oli myyntiä eli tuotantoa. Ei ole edes väitetty, että työtä ei olisi tehty tai että korvaus olisi kohtuuton. Mikään laki, edes takaisinsaantilaki ei toistaiseksi velvoita velallista tekemään ilmaista työtä. Syyttäjä ei ole täsmentänyt mihin lakiin vaatimus ilmaisesta työstä perustuu joten syyttäjän väite ei perustu lakiin. Kylmäpussi Oy ei ollut pysyvästi ylivelkainen tai maksukyvytön Syytteet perustuvat sille ajatuskululle, että Suomen Kylmäpussi Oy ja Saunasampo Oy olisivat olleet pysyvästi ylivelkaisia ja maksukyvyttömiä ja minun olisi pitänyt se tietää. Syyttäjä perustaa väitteensä sille, että Suomen Kylmäpussi Oy:n saatava Saunasampo Oy:ltä oli arvoton, koska Saunasampo Oy oli syyttäjän mielestä pysyvästi ylivelkainen ja maksukyvytön.

5 Saunasampo Oy ei ollut pysyvästi ylivelkainen Syyttäjän ajatuskulun mukaan henkilöstä tulee ylivelkainen sen takia että on velkaa itselleen. Kun järkeä käyttäen tarkastellaan viimeistä, eli vuoden 2001 tilinpäätöstä, nähdään Saunasampo Oy:n esitutkintapöytäkirjan sivuilta 57-61, että Saunasampo Oy:llä oli vierasta pääomaa ,11 mk, josta oli velkaa läheisyhtiö Suomen Kylmäpussi Oy:ltä ,03 mk eli todellista velkaa oli ,08 mk. Kun tätä vertaa vuoden 2001 liikevaihtoon ,68 markkaan, niin nähdään, että todelliset velat olivat vain 31,5 % liikevaihdosta. Vuoden 2001 käyttökatteeseen ,94 mk verrattuna todelliset velat olivat vain 3,4- kertaiset. Käytännön liiketoimintaa tuntevalle nämä luvut osoittavat velkaantumisen olevan pientä ja hallittavissa olevaa. Takaisinsaantilaissa määritellään velallinen maksukyvyttömäksi, kun hän muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Saunasampo Oy:n velat Suomen Kylmäpussi Oy:ltä eivät olleet erääntyneet eikä erääntymässä. Tavallisessa kielenkäytössä muuten kuin tilapäisesti tarkoittaa pysyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että maksukyvyttömyystarkastelussa on otettava huomioon myös velallisen tulevaisuusnäkymät. Tällaista tarkastelua ei ole tehnyt erikoistilintarkastaja eikä syyttäjä. Tällaisen tarkastelun tekeminen kuuluu asianmukaisesti tehtyyn syyteharkintaan. Ratkaisussa KKO:1998:110 sanotaan: Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa ei oteta huomioon vain «velallisen» varoja ja velkoja, vaan myös hänen mahdollisuutensa hankkia tuloja ja muuta varallisuutta sekä saada luottoa. Syyttäjä on täydellisesti laiminlyönyt tällaisen tarkastelun tekemisen. Saunasampo Oy:n esitutkintapöytäkirjan sivun 60 taulukosta voidaan poimia seuraavat lukusarjat Vuosi Liikevaihto mk , , ,68 Käyttökate , , ,94 Kun vuodesta 1999 vuoteen 2001 liikevaihto yli kaksinkertaistui ja käyttökate parani mk, ei mitenkään voida sanoa, että yritys on pysyvästi maksukyvytön ja sellaiseksi jää. On kohtuutonta vaatia, että liiketoimintaa ymmärtävä henkilö pitää itseään pysyvästi ylivelkaisena, ja maksukyvyttömänä, jos henkilö on velkaa itselleen ja lisäksi kolmessa vuodessa liikevaihto kaksinkertaistuu ja käyttökate paranee mk eli lähes ulkopuolisten velkojen ( mk) verran. Ostin (kauppakirja L8) konkurssipesältä Saunasammon liiketoiminnan ja nimenkäyttöoikeuden ja jatkoin toimintaa keskeytyksettä. Ohessa (L3) on Saunasampo Oy:n tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2006 sekä kirjanpito-ajo (L4) tammi-elokuulta vuonna Luvuista nähdään, että liiketoiminta on ollut kannattavaa ja että tammi-elokuun liikevaihto vuonna 2007 oli ,75 euroa, mikä on 77,6 % enemmin kuin vastaavana aikana vuonna Tämä osoittaa

6 yksikäsitteisesti, etteivät tilintarkastaja Pakarinen, asianajaja Raimi ja syyttäjä Lehikoinen voi olla oikeassa väittäessään, että Saunasampo Oy oli pysyvästi ylivelkainen ja maksukyvytön. Saunasampo Oy:n arvonmäärityksessä on otettava huomioon myös potentiaalinen tuotto. Liiketaloustieteessä on osoitettu liiketoiminnan riskin ja tuoton olevan suhteessa toisiinsa niin, että korkeamman tuotto-odotuksen perusteella hyväksytään suurempi riski. Nyt, kun Saunasasampo Oy:n Älykiuas on saatu valmiiksi, voidaan todeta mm. kaikkien parempien golfkenttien ja uusimpien hotellien olevan asiakkaita kuten hotellit Hilton Helsinki Airport, Scandic Oulu, Scandic Tampere, Scandic Simonkenttä ja SAS Radisson Oulu. Lisää referenssejä löytyy osoitteesta Kun tietää kuinka paljon mm. golfkenttiä ja hotelleja maailmalla on, voi arvioida hankkeen potentiaaalia. Tämä myös osoittaa, että liiketoiminnasta ymmärtävänä en mitenkään voinut pitää arvottomana Suomen Kylmäpussi Oy:n saatavaa Saunasampo Oy:ltä. Tilintarkastajilla ja syyttäjillä voi olla omia mielipiteitään, jotka ovat maallikon mielipiteitä, koska niillä ei ole oikeaan liiketoimintaan perustuvaa kokemuspohjaa. Suomen Kylmäpussi Oy:llä oli vuoden 2001 tilinpäätöksessä (esitutkintapöytäkirjan sivut 109 ja 111) velkaa yhteensä ,58 mk, josta pitkäaikaista velkaa Meritalle oli ,60 mk. Koska Meritan kanssa oli sovittu, että lainoja aletaan lyhentää sitten, kun kiuas saadaan valmiiksi voidaan laskea, että erääntyvää ulkopuolista velkaa oli ,89 mk. Esitutkintapöytäkirjan sivulta 107 nähdään, että Suomen Kylmäpussi Oy:n liikevaihdot vuosina 1999, 2000 ja 2001 olivat , ja mk ja käyttökatteet vastaavasti , ja mk. Vaikka liikevaihto ja käyttökate romahtivatkin lämpimistä talvista johtuneesta Ski-fix suksipidikkeiden myynnin vähenemisestä johtuen, ei ulkopuolisen velan määrää ,89 mk voi pitää mitenkään ylisuurenena näihin lukuihin verrattuna varsinkaan, kun normaalitalven käyttökatteella mk pystyisi maksamaan nämä ulkopuoliset velat alle kolmessa vuodessa. Syyttäjän mukaan Suomen Kylmäpussi Oy oli maksukyvyttömyystilassa Tuolloin Suomen Kylmäpussilla oli ulkopuolista lyhytaikaista velkaa (muut kuin Merita) mk. Vuonna 1999 Suomen Kylmäpussi Oy:n käyttökate oli mk ja 27,3 % liikevaihdosta. Ulkopuoliset velat olivat vain 2,5 kertaa käyttökatteen suuruiset. Edellisenä vuonna 1998 (esitutkintapöytäkirjan sivu 99) liikevaihto oli ,94 mk ja käyttökate 20,9 %. Liitteenä olevassa Merita Pankki Oy:n päivätyn tilinpäätösanalyysin (L6) sivulla1 olevasta taulukosta näkyy, että Suomen Kylmäpussi Oy:n käyttökateprosentit vuosina olivat 34.2, 32.4, 33.6 ja 28,4 eli varsin korkeat. Olen suorittanut Helsingin Yliopistossa ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa kansantaloutieteen laudatur arvosanan sekä tilastotieteen, laskentatoimen ja oikeustieteen cum laude arvosanat sekä ollut yli 30 vuotta yritystoiminnan johtotehtävissä. Tähän koulutukseen ja kokemukseen perustuen en pysty mitenkään ymmärtämään, että Suomen Kylmäpussi Oy:n olisi pitänyt lopettaa toimintansa ja asettaa se selvitystilaan viimeistään , kuten syyttäjä esittää. Ehkä syyttäjä tiesi, että on tulossa leutoja talvia jolloin Ski-fix suksipidikkeen myynti romahtaa.

7 Kun mitään sellaista liiketaloudellista syytä ei ollut olemassa, että minun olisi pitänyt ymmärtää Suomen Kylmäpussi Oy:n olevan selvitystilassa , on oikeuskäytännön vastaista syyttää minua törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kun en itse eikä kukaan muukaan tilintarkastaja Pakaria, asianajaja Raimia ja syyttäjä Lehikoista lukuunottamatta olisi voinut sitä tietää. 2. KIRJANPITORIKOS Lain mukaan kirjapitorikoksesta tuomittava enimmäisrangaistus on kaksi vuotta, jolloin rikos vanhenee viidessä vuodessa. Syyteoikeus on vanhentunut ja siten syyte on sellaisenaan hylättävä. Tilintarkastusmerkinnän puuttumista koskeva rikossyyte on naurettava. Yksityinen yritys voi nimetä itselleen maallikkotilintarkastajan. On kaikkien tiedossa, että Koskenkorvapullolla saa miten monta tahansa pultsaria allekirjoittamaan laillisen tilintarkastuskertomuksen. Kirjanpitorikoksesta ja tilintarkastuksen puuttumisesta syytetään mikroyritystä, jonka tilejä ei voimaan tulleen lain mukaan ei tarvitse ollenkaan tarkastaa. LIIKETOIMINTAKIELTOVAATIMUS Liiketoimintakiellon määräämistä koskeva asia on pantava vireille viiden vuoden kuluessa liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen perusteena olevasta viimeisimmästä laiminlyönnistä tai rikollisesta teosta. Minua ei syytetä mistään teosta, jonka olisin tehnyt jälkeen. Liiketoimintakiellon vaatimista koskeva määräaika on ylittynyt ja vaatimus on hylättävä. Syyttäjän toiminta on ristiriidassa liiketoimintalain hengen kanssa. Liiketoimintakieltolain 20 Asian kiireellisyys Liiketoimintakieltoa koskevat asiat on käsiteltävä kaikissa oikeusasteissa kiireellisinä. Kun laissa määrätään oikeuskäsittely kiireelliseksi, se ei voi tarkoittaa sitä, että syyttäjä voi vitkutella yli 5 vuotta ennen kuin aloittaa asian tutkimisen ja saattaa asian oikeuden käsiteltäväksi. Syyttäjä selvästi syyllistyy virkavelvollisuutensa täyttämättä jättämiseen. Tämä määräajan ryssiminen on tyypillistä syyttäjän toiminnalle. Oikeusturvaani loukaten esitutkinta suoritetaan viisi vuotta konkurssien jälkeen ja syytekirjelmä on kritiikitön kopio pesänhoitajien vaatimuksista ilman minkäänlaista harkintaa. Liiketoimintakielto määrätään yleensä talousrikollisille, jotka hävittävät kertyneen omaisuuden ja toiminnallaan vahingoittavat taloudellista kilpailua. Näin menetellessään he myyvät ohi kirjanpidon, maksavat pimeitä palkkoja, lisäävät kirjanpitoon tekaistuja kuitteja eli väärentävät kirjanpitoa.

8 Minua ei syytetä mistään tällaisesta toiminnasta. Syyttäjä sanoo toimintani olleen terveen taloudellisen kilpailun kannalta vahingollinen. Miten se on mahdollista, kun Suomessa ei ole muita kylmäpussien, suksipidikkeiden tai älykiukaiden valmistajia ja minua ei edes syytetä mistään sellaisesta, jolla olisi vaikutusta tuotteiden hinnoitteluun ja sitä kautta tuotteiden kilpailukykyyn. Entisen Saunasampo Oy:n osalta minua syytetään siitä, että olen ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut tai muutoin luovuttanut omaisuutta nostamalla itselleni yhtiön käteisvaroja euroa. Syyttäjä pyrkii tahallisesti antamaan asiasta väärän kuvan. Esitutkintapöytäkirjan sivulla 156 ja 157 olevista (L6) tiliotejäljennöksistä käy ilmi, että suorituksetolivat maksamattomia palkkoja ja matkakorvauksia ajalta muodostuen seuraavista eristä: Palkka x 2000,00 = 8.000,00 Ennakonpidätys ,00 netto 6.400,00 Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 4.500,00 Lomaltapaluuraha 50 % 2.250,00 Ennakonpidätys ,00 netto 5.400,00 Matkakulut ,00 yhteensä ,00 Perustuslain mukaan kaikilla kansalaisilla on oikeus työntekoon ja lain mukaan työstä on maksettava palkkaa. Syyttäjän vaatimukset ovat ristiriidassa perustuslaillisten oikeuksieni kanssa eivätkä perustu lakiin. Rikoslaissa ei ole sanottu työnteon ja siihen perustuvan palkanmaksun olevan rikollista. Takaisinsaantilaissa ja sen esitöissä käsitellään työntekoa ja siitä maksettavaa palkkaa. Laissa säädetään, että työstä maksettu palkkaa ei voida periä takaisin, jollei voida osoittaa todennälöiseksi, että työtä ei ole tehty tai, että palkka on ollut kohtuuton työsuorituksiin nähden. Samoin todetaan, että velallisen kohtuullisin elantokustannuksiin nostamat varat eivät ole takaisinsaantikelpoisia. Takaisinsaantilaissa ja sen esitöissä ei sanota, että henkilö syyllistyy rikokseen, jos nostaa liikaa palkkaa tai suorittaa muunlaisen peräyttämiskelpoisen oikeustoimen. Lain mukaan oikeustoimi peräytetään, mutta siinä ei sanota oikeustoimen tekijän syyllistyneen rikokseen. Tämän syytteen osalta on kyse siitä, onko velallisella hyväksyttävä syy palkanmaksuun silloin kun palkka on korvaus tehdystä työstä. Syyttäjä ei ole edes kiistänyt työn tekemistä. Työn tekeminen näkyy esitutkinta-aineiston tiliotteista, joista näkyy toiminnan jatkuminen konkurssipäivään asti ja sekin, että kirjanpitokin oli valmiiksi laadittu konkurssipäivään asti. Menettely ei ole mitenkään voinut vahingoittaa velkojien asemaa. Palkanmaksua ei rahoitettu omaisuuden myynistä saaduilla varoilla vaan tulorahoituksella, joka on saatu tehdyn työn ansiosta. Kun tulorahoitusta on syntynyt paljon palkanmaksua enemmän, on velkojien asema parantunut tehdyn työn seurauksena.

9 Syyttäjä ei ole esittänyt minkäänlaista väitettä tai perustelua sillä, että maksettu euron kuukausipalkka kahden yrityksen toiminnan pyörittämisestä olisi kohtuuton suhteessa työmäärään tai työn vaativuuteen. Kohtuullisuutta voi arvioida senkin mukaan, että ratkaisussa KKO:2004:89 katsottiin yrittäjän jo vuonna 1995 voivan nostaa mk eli euroa palkkana kohtuullisiin elantomenoihinsa. Ratkaisun KKO:2005:19 perusteluissa todetaan: Osakeyhtiö voi asianmukaisen sopimuksen perusteella suorittaa korvauksen yhtiön osakkeenomistajalle tai hallituksen jäsenelle siitä työstä, jonka tämä tekee yhtiön hyväksi. Jotta tehdyn työn korvaaminen voisi olla rikoslain 39 luvun 1 :n 2 kohdassa (769/1990) tarkoitettu hyväksyttävä syy yhtiön varojen luovuttamiseen, yhtiön tulee noudattaa niitä säännöksiä, jotka koskevat valittua korvauksen suorittamistapaa. Jos osakkeenomistajalle maksetaan palkkaa, on yhtiön noudatettava palkanmaksua koskevia, muun muassa kirjanpito- ja verolainsäädännön säännöksiä. Jos taas osakkeenomistajan työpanos korvataan voitonjaolla, yhtiön tulee noudattaa muun muassa osakeyhtiölain voitonjakoa koskevia säännöksiä. Tässä tapauksessa varojen luovuttamisia ei ole lainkaan kirjattu yhtiön kirjanpitoon palkanmaksuiksi eikä yhtiö ole noudattanut luovutuksissa muitakaan palkanmaksua koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi varojen luovuttamiselle ei ole ollut hyväksyttävää syytä. Näissä olosuhteissa kysymystä varojen luovuttamisen hyväksyttävyydestä ei ole arvioitava toisin sillä perusteella, että A:lla olisi ollut oikeus saada yhtiöltä korvausta tekemästään työstä. Koska yhtiöllä ei ole ollut voitonjakokelpoisia varoja eikä yhtiö ole päättänyt voitonjaosta, ei varojen luovuttaminen ole voinut perustua myöskään osakeyhtiölain 12 luvun voitonjakoa koskeviin säännöksiin. Olen saanut palkkaa Saunasampo Oy:n toimitusjohtajan työstä koko euroajan euroa kuussa. Tästä palkasta on maksettu ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut. Palkka on aina maksettu jälkikäteen useamman kuukauden palkka samalla kertaa. Myös kyseessä olevan palkan osalta noudatettu palkanmaksua koskevia säädöksiä, joten minulla on ollut laissa tarkoitettu hyväksyttävä syy. Liitetoimintakiellon tarkoitus on suojella kanssayrittäjiä vilpilliseltä kilpailulta ja keskeyttää rikollinen toiminta. Ohessa on kauppakirja (L8), jolla ostin konkurssipesältä Saunasammon liiketoiminnan, josta kauppakirjasta käy ilmi, että kauppaan antoivat suostumuksensa suurimmat ulkopuoliset velkojat Hämeen lääninverovirasto, Finnvera ja Janavalo Oy. Ohessa (L9) on luettelo saataviaan valvoneista velkojista. Toimintaa jatkanut uusi Saunasampo Oy on maksanut kaikki liikekumppaneiden saamiset ja on edelleen liikesuhteessa samojen tavarantoimittajien kanssa. Oheisesta Janavalo Oy:n kirjeestä (L10) käy ilmi se, että Janavalon alkuaan ,80 euron saatavasta oli jäljellä ennen loppusuoritusta 3.315,61 euroa. Suomen Kylmäpussi Oy ajautui konkurssiin Saunasampo Oy:n konkurssi seurauksena, koska Kylmäpussilla oli yli saatava Saunasampo Oy:ltä, mikä oli kirjattava arvottomaksi. Muutoin Suomen Kylmäpussi ei olisi mennyt konkurssiin. Kylmäpussi Oy:llä ei ollut muuta kuin toimintaansa liittyvää käyttö- ja vaihto-omaisuutta. Omaisuudella ei ollut arvoa muussa käytössä. Tällaisesta mikroyrityksen konkurssista ei yleensä jää velkojille mitään pesänhoitajan putsattua päältä pois palkkionsa. Tämän välttämiseksi tein Suomen Kylmäpussi Oy:n hallittuun alasajoon perustuvan toimintasuunnitelmaan (L11), esitutkintapöytäkirjan liite 6. Ohessa (L12) on myös Suomen

10 Kylmäpussi Oy::n liiketoiminnnan myynnin kauppakirja ja muun kuin valmistustoimintaan liittyvän käyttöomaisuuden kauppakirja (L13). Omaisuuden reaalisoinnista ja siitä saatujen tulojen käytöstä ei ole tehty takaisinsaantikanteita tai velkojien suosintaväitteitä. Esitutkintapöytäkirjan liitteinä (L14) ovat oheiset alasajon loppuselvityslaskelmat. Hallitun alasajon aikana maksettiin kaikki toimintaan liittyvät ostovelat, vuokrat ja muut maksut niin, ettei ostovelkoja jäänyt. Samoin maksettiin työntekijöille lopputilit niin, ettei maksamattomia palkkoja jäänyt. Juoksevien menojen lisäksi maksettiin olleet ostevelat 3.341,65 euroa, vuokrarästit 5532,45 euroa, Nordealle ,10 euroa, Hämeen lääninverovirastolle 4958,19 euroa ja TAE eläkekassalle euroa eli yhteensä ,39 euroa eli velkojat hyötyivät tämän summan nettona. En voi mitenkään ymmärtää, että olisin Suomen Kylmäpussi Oy:n alasajaon yhteydessä syyllistynyt sellaisiin rikoksiin, että minulle pitäisi määrätä liiketoimintakielto. Olen jatkanut Saunasampo Oy:n ja Suomen Kylmäpussi Oy:n toimintaa moitteetta yli 5 vuotta konkurssien jälkeen. On perinmäärin kummallista ja liiketoimintakieltolain hengen vastaista, että nyt, 5 vuoden moitteettoman toiminnan jälkeen minut määrättäisiin liketoimintakieltoon teoista, jotka eivät rikoksia, vaan lähinnä tulkintaterimielisyyksiä saadösten soveltamisessa. Suomalaiseen oikeuskäytäntöön ei ole tähän mennessä kuulunut se, että toisenlaisen tulkinnan takia tuomittaisiin rikoksesta. Liiketoimintakieltovaatimuksen tekee vieläkin kummallisemmaksi se, että vuosilta 1998 ja 1999 suoritetun Saunasampo Oy:n verotarkastuksen tarkastuskertomuksessa (L15) ei esitetty mitään oleellista moitetta kirjanpitokäytännöstä tai muusta toiminnansta. KIRJALLINEN TODISTELU Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n ja Taka-Hattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n esitutkintapöytäkirjat. -Teema: Esitutkintapöytäkirjojen virheiden oikaiseminen ja väärien johtopäätösten oikaiseminen. L1 Hämeen lääninveroviraston selvityspyyntö Saunasasampo Oy:lle ja siihen annettu vastaus L2 Hämeen lääninveroviraston selvityspyyntö Suomen Kylmäpussi Oy:lle ja siihen annettu vastaus. -Teema: Toiminta on perustunut olemassa oleviin tehtyihin sopimuksiin, joiden suhteen verottajalla ei ollut huomautettavaa. L3 Saunasampo Oy tase ja tiloslaskelma L4 Saunasampo Oy:n kirjanpitoajo L16 Suomen Kylmäpussi Oy:n tase ja tuloslaskelma L17 Suomen Kylmäpussi Oy:n kirjanpitoajo L6 Suomen Kylmäpussi Oy:n tilinpäätösanalyysi Teema: Maksukyvyttömyyden pysyvyyden arviointi L5 Suomen Kylmäpussi Oy Nordea tiliotteet 15 ja Teema: Valmistuskorvauksen todentaminen

11 L7 Saunasampo Oy:n Nordea tiliote Teema: Palkanmaksun todentaminen tiliotteelta L8 Kauppakirja Saunasammon liiketoiminnan ostosta konkurssipesästä -Teema: Hämeen lääninverovirasto, Finnvera ja Janavalo Oy hyväksyivät kaupan. Tuskin olisivat hyväksyneet, jos olisivat pitäneet minua rikollisena ja liiketoimintakelvottomana. L9 Saunasampo Oy:n konkurssin valvotut saatavat. L10 Janavalon kirje Teema: Velkojina olevat tavarantoimittajat ja liikekumppanit eivät kärsineet tappioita konkurssien takia. L11 Suomen Kylmäpussi Oy:n alasajon toimenpideohjelma L12 Suomen Kylmäpussi Oy:n liiketoiminnan myynnin kauppakirja L13 Suomen Kylmäpussi Oy:n muun käyttöomaisuuden muyynnin kauppakirja L14 Suomen Kylmäpussi Oy:n toiminnan alasajon loppuselvityslaskelmat. -Teema: Velkojat eivät kärsineet vahinkoa. Toiminnan alasajo on tehty rehellisesti eikä siinä ole mitään moitittavaa. Ketään velkojaa ei ole suosittu kertyneillä varoilla L15 Verotarkastuskertomus 109/00/0145, vuosilta Teema: -Verottajalle ei ollut oleellista huomautettavaa noudatetuista kirjanpitokäytännöistä -Ammattimiehelle ei tuottanut vaikeuksia tulkita tilinpäätöstä. -Jos kirjanpito kelpaa verottajalle, niin yleisen oikeuskäsityksen mukaan mitään, ainakaan törkeää rikosta ei ole tapahtunut. HENKILÖTODISTELU Kansanedustaja Johannes Koskinen Eduskunta Teema: -Lainsäätäjän tarkoitus velallisen epärehellisyyttä, kirjanpitorikosta ja liiketoimintakieltoa koskevien lakien säätämisessä. -Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. Syytteistä Toimittaja Seppo Kaisla Iltalehti Teema: Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. syytteistä DI Eero Huopainen. p Suurimpana tavarantoimittajana velkojana olevan Janavalo Oy:n pääomistaja, entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja. Teema: -Mikä on kokeneen ja menestyneen yritysjohtajan näkemys ym. asioiden oikeasta laidasta ja syytäjän tulkinnan vaikutuksesta yritystoiminnan edellytyksiin. -Mikä on velkojan näkemys siitä, että konkurssipesän varoja tuhlataan tämänkaltaisiin juttuihin. -Nykyinen Saunasampo on maksanut kaikkien tavarantoimittajien konkurssisaamiset ja toiminut konkurssin jälkeen moitteetta.

12 -Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. syytteistä Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus p Teema: -Tekojen rikollisuus yrittäjien yleisen oikeuskäsityksen kannalta -Lainsaatäjän tarkoistus velallisen epärehellisyyttä, kirjanpitorikosta ja liiketoimintakieltoa koskevien lakien säätämisessä -Mitä yleinen oikeustaju ja kansalaismielipide sanoo ym. syytteistä Syyttäjän todistaja Ari Pakari -Teema: Erikoistilintakastuskertomusten ja esitutkinnassa annetun lausunnon virheitten ja johtopäätösten korjaaminen. VAATIMUKSET Vaadin oikeudenkäyntikuluja, vahingonkorvausta käytetystä ajasta, todistelukustannusten korvaamista sekä vahingonkorvausta aiheettoman rikostutkimuspyynnön aiheuttamasta vahingosta, kunnianloukkauksesta ja ylimääräisestä työstä.yksilöidyt vaatimukset esitän pääkäsittelyn yhteydessä. Aiheeton rikosilmoitus ja vasta vuoden 2006 syksyllä aloitettu esitutkinta on aiheuttanut minulle suurta haittaa mm. siten, että en ole voinut sopia Finnveran kanssa takausvastuuni maksuohjelmasta. Ilmoituksensa mukaan Finnvera ei neuvottele asiasta ennen oikeuden lopullista päätöstä. Sýyttäjän laiminlyöntien takia minulla on vieläkin keskeneräisiä konkurssiin liittyviä haittoja. Katson, että jo kohtuullisuusnäkökohtienkin takia syyttäjän vaatimukset tulee hylätä selvästi perusteetomina ilman oikeudenkäyntiä. Hämeenlinnassa Tapio Yli-Kovero Torikatu Hämeenlinna

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 1(13) Tapio Yli-kovero Kantelu Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Tuomio Kantelija Riihimäen käräjäoikeuden 5.12.2007 törkeätä

Lisätiedot

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413.

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. TURUN HOVIOIKEUS Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. Kantaja Valittaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen. 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1047, Diaarinumero S 03/1096 annettu 7.9.2004 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna VASTAUS HAASTEESEEN RIITA-ASIASSA NUMERO 03/2413 Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut.

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike

Lisätiedot

Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D

Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D 1 Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Valitus koskien Kanta-Hämeen ulosottoviraston päätöstä 1933/6090/08 koskien palkan arviointia. VAATIMUS

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Turun hovioikeuden tuomio Nro 111, Diaarinumero S 04/1809 annettu 13.1.2005 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS

PALISKUNNAN TILINTARKASTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PALISKUNNAN TILINTARKASTUS Merja Mattila Tässä osiossa käsitellään Tilintarkastajan valinta kelpoisuus esteellisyys tehtävä vastuu

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA Saunasampo Oy 1080353-6

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet Kaupunginhallitus 428 17.11.2014 Kaupunginhallitus 32 26.01.2015 Kaupunginhallitus 126 30.03.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet 849/72.722/2012 KAUPHALL 17.11.2014 428

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista: SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Lahden palvelutoimisto Rautatienkatu 2 Asianro 15100 LAHTI 30.5.2016 R 15/9273 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 562 4013 Hyvinkään käräjäoikeus (Dno R 16/510) Syyttäjä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT KPMG Oy Ab 1 KHT- yht ei sö Ti mo Markkol a, KHT Tampereen al ue Hermi ankatu 8 D, 33720 Tampere puh (03)3165947

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot