Torikatu Hämeenlinna puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009"

Transkriptio

1 1(13) Tapio Yli-kovero Kantelu Torikatu Hämeenlinna puh KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Tuomio Kantelija Riihimäen käräjäoikeuden törkeätä velallisen epärehellisyyttä ym. koskevassa asiassa R07/428 antama tuomio 07/815 Risto Tapio Yli-Kovero Hämeenlinna Vastapuolet Kihlakunnansyyttäjä Teuvo Lehikoinen Kanta-Hämeen syyttäjävirasto Pl6,13101 Hämeenlinna Takahattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n (entinen Saunasampo Oy) konkurssipesä, c/o Asianajaja Leena Kenttämies Temppelikatu 10 A, Riihimäki Takahattelmalan Hoitotarvike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy) konkurssipesä, c/o Asianajaja Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8, Hämeenlinna KANTELU Vaatimukset Vaadin kyseessä olevan tuomion poistamista kokonaisuudessaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 :n 3) kohdan perusteella, koska tuomio on niin sekava ja epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. Tuomio on ristiriidassa mm. Euroopan Neuvoston Ihmisoikeussopimuksen 7. artiklan kanssa, jonka mukaan tuomioiden on perustuttava voimassa olevaan lakiin.

2 2(13) Tuomio on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman oikeuden päätöksellä R2008/1122 nro 0443, kopio liitteenä. Yhteenveto tuomion pääpiirteistä Minut on tuomittu törkeästä kirjanpitorikoksesta, koska en ollut aloittanut poistojen tekemistä keskeneräisestä kiukaan tuotekehitysprojektista. Tuomion mukaan kiuasprojektista olisi pitänyt tehdä poistot, minkä seurauksena hypoteettisten poistojen jälkeen Saunasampo Oy:n väitettiin olleen tappiollinen, arvoton, ylivelkainen ja maksukyvytön. Suomen Kylmäpussi Oy oli rahoittanut Saunasampoa liiketaloudellisin perustein turvatakseen saatavansa ja saadakseen jakajan kiinteille kuluilleen. Kun Saunasammon väitettiin olleen arvoton, niin Suomen Kylmäpussin saatavan Saunasammolta väitettiin olevan arvoton. Tämän seurauksena Suomen Kylmäpussistakin saatiin hypoteettisesti tappiollinen, ylivelkainen ja maksukyvytön. Tämä siitä huolimatta, että Kylmäpussilla ei ollut ongelmia velkojen hoidossa, joiden osalta Nordean ja sen edeltäjien kanssa oli sovittu lainojen lyhennysten alkamisesta sen jälkeen kun kiuasprojekti saadaan valmiiksi. Kun molemmista yhtiöistä oli tehty hypoteettisesti ylivelkaisia ja maksukyvyttömiä katsottiin Tapio Yli-Koveron syyllistyneen t törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska hän oli Suomen Kylmäpussin toimitusjohtajana rahoittanut Saunasampoa ja maksanut kiukaan kehittämisestä aiheutuneita kuluja Nordealle, Finnveralle ja Janakkalan Osuuspankille. Tapio Yli-Kovero tuomittiin törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja korvaamaan Suomen Kylmäpussi Oy:n konkurssipesälle Saunsampo Oy:n rahoittamiseen ja kiukaan kehittämisestä syntyneiden velvoitteiden hoitamisesta rahalaitoksille vuosina maksetut suoritukset. Tapio Yli-Koveroa ei ole syytetty eikä tuomittu mistään sellaisesta teosta että hän olisi ottanut Suomen Kylmäpussilta varoja itselleen tai läheisilleen ilman hyväksyttävää syytä. Tuomiolauselmassa tuomio törkeästä kirjanpitorikoksesta on piilotettu sivulauseeseen ja kirjanpitorikoksen törkeyttä ei perustella millään tavalla. Tuomioon on kirjoitettu tuomio kirjanpitorikoksesta. Kirjanpitorikos sinänsä on vanhentunut. Tuomion mukaan tekoon voidaan soveltaa tekohetken lakia kirjanpitorikoksesta, koska teko täyttää

3 3(13) myös uuden lain mukaisen törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön, jolloin teko ei ole vanhentunut. Törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön täyttymistä ei ole eikä perusteltu millään tavoin, joten tuomion perusteluista ei käy ilmi mihin oikeudelliseen harkintaan ja mihin tosiasioihin tuomio perustuu. Kirjanpitorikoksen törkeys on tuomion kannalta avainasia. Jos kirjanpitorikos ei ole törkeä, on kirjanpitorikos vanhentunut. Tällöin putoaa pohja pois myös syytteeltä velallisen epärehellisyydestä. Jos ei ole tuomiota törkeästä kirjanpitorikoksesta ei voida myöskään väittää, että Kylmäpussi ollut ylivelkainen ja maksukyvytön, mikä puolesta vie pohjan pois syytteiltä velallisen epärehellisyydestä. Yleiset perustelut Lain soveltamisala Tekohetkellä voimassa oleva laki velallisen epärehellisyydestä kuului: Rikoslaki 39 luku. Velallisen rikoksista 1. ( /61) Velallisen epärehellisyys. Velallinen, joka tietäen jo olemassa olevien tai odotettavissa olevien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellista etuja 1) hävittää omaisuuttaan 2) Ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa sitä, 3) siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka 4) lisää perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, on tuomittava velallisen epärehellisyydestä sakkoon taikka vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 1 a. ( /317) Törkeä velallisen epärehellisyys. Jos velallisen epärehellisyydessä 1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille tai 3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja velallisen epärehellisyys on kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä velallisen epärehellisyydestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Lain mukaan velallisen epärehellisyyteen voi syyllistyä siirtämällä omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin tai lisäämällä

4 4(13) perusteettomasti velvoitteitaan. KKO on laajentanut velallisen epärehellisyyden tulorahoitukseen niin, että suurituloisen velallisen on ajateltava velkojien etua niin, ettei velallinen kevytmielisesti tuhlaa tulojaan kohtuuttoman suureen kulutukseen. Laissa ja sen esitöissä ei sanallakaan mainita, että normaali tulorahoituksen käyttö voitaisiin rinnastaa omaisuuden hävittämiseen kuten käräjäoikeus on tehnyt. Tulorahoituksen käyttö lukuun ottamatta ym. tuhlaamista ei voi olla velkojien kannalta vahingollista. Tulorahoitus on korvausta tehdystä työstä ja toiminnan jatkamisesta. Jos työtä ei tehdä tai toimintaa ei jatketa, ei synny tulorahoitusta. Näin ollen velallisen varallisuusasema ei heikkene velkojat eivät voi kärsiä vahinkoa. Toiminnan jatkaminen ja velkojen hoito tulorahoituksella ei lisää velkojen määrää mutta antaa mahdollisuuden velkojen hoitamiseen myöhemmin joten tulorahoituksen käyttö toiminnan jatkamiseen on kokonaisuutena arvostellen velkojien etujen mukaista ja ei heikennä velallisen varallisuusasemaa, mikä esitöissä asetetaan velallisen epärehellisyyden kriteeriksi. Tuomion perusteluista ei mitenkään käy ilmi, millä perusteella käräjäoikeus rinnastaa tulorahoituksen käytön toiminnan jatkamiseen omaisuuden hävittämiseen. Käräjäoikeuden tuomio on ristiriidassa lainsäätäjän tahdon kanssa. Hallituksen esityksen HE 66/1988 sivulla 161 käydään läpi velallisen epärehellisyyden tekotavat. Esityksessä eikä sen perusteluissa ei sanallakaan mainita, että tulorahoitus on omaisuutta tai siihen rinnastettavaa. Tämä on niin suuri periaatteellinen kysymys, että se olisi varmasti mainittu, jos se olisi ollut lainsäätäjän tahto. Näin ollen tuomio ei perustu lakiin ja tuomiossa ei ole perusteltu, mihin lainsäädäntöön perustuen tulorahoitus rinnastetaan omaisuuteen. Tässä yhteydessä ei voida vedota takaisinsaantilain tulkintoihin, joissa tulkinnoissa on kyse yksityistä riita-asiaa koskevista yksinkertaistetuista pelisäännöistä. Takaisinsaantilain esitöissä todetaan, etteivät laissa olevat objektiiviset takaisinsaantiperusteet välttämättä johda oikeaan lopputulokseen, mutta ovat välttämättömiä yksinkertaistuksia, koska tosiasioihin perustuvaa näyttöä on hankala löytää.

5 5(13) On huomattava, että takaisinsaantilaki ei ole rikoslaki ja että takaisinsaantilaissa käsiteltävät, tähän syytteeseen verrattavat oikeustoimet eivät ole rikoksia. Syyllisyysolettama Rikoslain 3 luvun 1 : Laillisuusperiaate. Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Tekohetkellä voimassa olleen lain 1 :ssä ( /769) velallisen epärehellisyys edellytti tahallisuutta: Hallituksen esityksessä HE66/1988 korostetaan tahallisuusvaatimusta: Tämän vuoksi säännöksessä nimenomaan mainitaan, että velallisen tekohetken tilanteessa on tiedettävä jo olemassa olevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja. Teon edellyttämään tahallisuuteen siis kuuluu, että velallinen on tekoajankohtana tietoinen kaikista tekonsa tunnusmerkeistä. Tuomion perusteluista ei millään tavalla käy ilmi että kyse on ollut tahallisesta toiminnasta tai perustelua sille, että minun olisi pitänyt tietää tekeväni rikoksen. Kyseessä oli vuonna 1993 tehdyn järjestelyn toimeenpano, josta oli sovittu velkojien kanssa. Oikeus ei ole perustellut sitä, miten velkojien kanssa sovittu järjestely olisi voinut olla velkojien kannalta vahingollinen. Tuomion logiikan mukaan päävelkoja Nordea ei ole ymmärtänyt tekevänsä itselleen vahingollisen sopimuksen. Tehdyt järjestelyt mukaan lukien Saunasampo Oy:n rahoittaminen ja kiukaan kehittämisestä aiheutuneiden velvoitteiden hoitaminen rahalaitoksille oli Nordean ja Finnveran tiedossa ja ollut olleet esillä vuosia koskevassa verotarkastuksessa. Lisäksi verottaja oli vuonna 1996 erikseen kysynyt asiasta ja tyytynyt annettuun selostukseen. Tuomiosta e i mitenkään käy ilmi, kuinka olisin voinut tietää syyllistyväni rikokseen, kun alan asiantuntijat eivät nähneet niissä moitittavaa eivätkä millään tavalla kyseenalaistaneet järjestelyn laillisuutta tai edullisuutta velkojien kannalta. Tuomiossa ei mitenkään perustella miten oikeus päätyy siihen, että Nordea tekee itselleen vahingollisia sopimuksia.

6 6(13) Tuomiosta ei mitenkään käy selville se, miten päävelkoja Nordea on kärsinyt siitä, että se on saanut pääosan kyseessä olevista suorituksista. Rikoksen kohde Tuomion mukaan olen syyllistynyt törkeään kirjanpitorikokseen merkitsemällä harhaanjohtavia tietoja kirjanpitoon. Tilinpäätöksiä ei oltu toimitettu kaupparekisteriin ja ainoat tilinpäätöksen saanet olivat verottaja, Nordea ja Finnvera, joiden kykyä ymmärtää tilinpäätöksiä on vaikea kyseenalaistaa. Näin ollen jää näyttämättä ketä harhautettiin tilinpäätöksillä ja myös se minkälaista rikollista hyötyä on voitu tavoitella pöytälaatikossa lojuvilla tilinpäätöksillä. Törkeä kirjanpitorikos edellyttää huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelua tai suuren vahingon aiheuttamista velkojille. Oikeus ei ole mitenkään perustellut, miten pöytälaatikossa lojuvalla tilinpäätöksellä voidaan tavoitella suurta hyötyä tai aiheuttaa vahinkoa suurta vahinkoa velkojilla, joiden kanssa tehtyyn sopimukseen tilinpäätöskäytäntö perustuu. Myöskään rikoksen suunnitelmallisuutta ei ole perusteltu, mikä olisikin vaikeaa, kun on yksitoikkoisesti noudatettu vuodesta toiseen samaa vuonna 1993 aloitettu käytäntöä. Näyttö Tuomiota on yritetty perustella niin kuin kyseessä olisi ollut yksityisoikeudellinen riita-asia, mistä itse asiassa on kysekin eli takaisinsaannista konkurssipesään menetetyn määräajan kiertämisestä velallisen epärehellisyyslain avulla. Erikoistilintarkastuskertomukset Tuomion perusteluista ei miltään osin käy ilmi, että kyseessä on rikossyyte, jossa syyttäjällä on näyttövelvollisuus tehdyistä rikoksia. Perusteluista ei miltään osin käy ilmi, mitä lain kohtaa on rikottu ja millä perusteella. Syytteet ja tuomio perustuvat Takahattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n (entinen Saunasampo Oy) ja Takahattelmalan Hoitotarvike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy) konkurssipesien teettämiin erityistilintarkastuskertomuksiin. Kummankin tilintarkastuksen tavoitteeksi määriteltiin kertomuksessa: 4.1. Tavoitteet Tarkastuksen tavoitteena oli suppealla erityistilintarkastuksella selvittää mahdolliset olennaiset takaisinsaannit ja rikollinen toiminta

7 7(13) Tuomiossa ei mitenkään perustella, miksi minun olisi pitänyt ymmärtää syyllistyneeni rikoksiin, kun erityistilintarkastuksen tehnyt KHT tilintarkastaja ei löytänyt rikollista toimintaa. Tuomiossa ei myöskään mitenkään perustella miksi tuomioistuin piti tekoja rikoksina vastoin tilintarkastajan näkemystä. Todistajana kuultunakaan tilintarkastaja ei sanonut tekojen olleen rikoksia. Ylivelkaisuus Liiketaloustieteessä samoin kuin lain esitöissä määritellään velallinen ylivelkaiseksi, kun se ei odotettavissa olevilla tuloillaan pysty selviytymään velvoitteistaan. Lain esitöissä todetaan ylivelkaisuuden selvittämisen edellyttävän tulo-odotusten selvittämistä. Minkäänlaista selvitystä ei ole tehty. Tuomiossa ylivelkaisuus perusteellaan tekemällä mielivaltaiset laskennalliset poistot keskeneräisestä tuotekehitysprojektista. Näin ollen ei ole mitään tosiasioihin perustuvaa näyttöä siitä, että yritykset olisivat olleet ylivelkaisia ennen likviditeettikonkurssia vuonna Maksukyvyttömyys Lain esitöissä maksukyvyttömäksi määritellään velallinen, joka ei kykene selviytymään erääntyvistä maksuista kohtuullisessa ajassa. Tilintarkastuskertomuksessa ei esitetä minkäänlaista näyttöä maksukyvyttömyydelle. Myöskään tuomion perusteluista ei selviä, mitä erääntyneitä maksuja ei oltu hoidettu kohtuullisessa ajassa. Syyttäjä ja tuomioistuin ovat laiminlyöneet maksukyvyttömyysselvityksen, joten maksukyvyttömyysväitteet eivät perustu tosiasioihin. Sekä ylivelkaisuuden että maksukyvyttömyyden osalta näkyy selvästi, että tuomioistuin on toiminut ikään kuin olisi käsitellyt yksityisoikeudellista riita-asiaa takaisinsaannista konkurssipesään sen sijaan että käsitteli rikosasiaa, jossa syytetylle vaadittiin vankeusrangaistusta ja liiketoimintakieltoa. Kun lain esitöissä esitetään selvät kriteerit ylivelkaisuuden ja maksukyvyttömyyden määrittämiseksi, täytyy tuomio perustella nämä kriteerit huomioon ottaen.

8 8(13) Yksityiskohtaiset perustelut Kohta 1 Palkan maksu ajalta Velallisen epärehellisyyttä koskevan esitöissä HE 66/1988 määritellään rangaistavaksi vastikkeettomat omaisuuden siirrot ja että vastikkeellisiin omaisuuden siirtoihin on olemassa hyväksyttävä syy. Syyttäjä eikä tuomioistuin ole paljoksunut palkkaa, euroa kuukaudessa, eikä myöskään kiistänyt työn tekemistä. Laissa ja sen esitöissä ei aseteta minkäänlaisia lisävaatimuksia vastikkeellisten omaisuuden luovutusten hyväksyttävyydelle toisin kuin takaisinsaantilaissa on säädetty. Tuomioistuin on perustellut syyksilukemista takaisinsaannista konkurssipesään annettuun lakiin liittyvään oikeuskäytäntöön vedoten, joka laki on säädetty yksityisoikeudellisen riita-asian ratkaisemista varten. Tässä laissa ja sen perusteluissa käsitellään samankaltaisia asioita, mutta edes sen perusteluissa ei vihjata, että kyseessä voisivat olla rikokset. Syyksilukeminen ei perustu velallisen epärehellisyyttä koskevaan lakiin eikä sen esitöissä esitettyihin lainsäätäjän kannanottoihin. Tuomion perusteluista ei käy ilmi miten teko on ollut rikoslain 39 luvun 1 :n mukaan rikollinen. Tuomion loukkaa kansalaisen perustuslaillista oikeutta työhön ja siitä maksettavaan palkkaan. Oikeus työhön sisältää myös oikeuden työstä maksettavaan palkkaan. Tuomiossa ei millään tavalla käy ilmi, millä perusteella minulta on kielletty oikeus työhön ja siitä maksettavaan palkkaan. Kohta 2.2 a) Kirjanpitoon aktivoidut kehittämis- ja perustamismenot Poistojen tekeminen keskeneräisestä tuotekehitysprojektista. Rikoslain 30 luku 9. ( /61) Kirjanpitorikos. Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, 1) laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännönmukaisia velvollisuuksia, 2) merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka 3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa ja siten vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista

9 9(13) kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 9 a /61) Törkeä kirjanpitorikos. Jos kirjanpitorikoksessa 1) liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai olennaisilta osiltaan, 2) väärien ja harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, ne koskevat suuria summia tai ne perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin taikka 3) kirjanpito hävitetään tai kätketään olennaisilta osiltaan taikka sitä vahingoitetaan olennaisilta osiltaan ja kirjanpitorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kirjanpitorikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Kyseessä oleva poistojen tekemättä jättäminen ei miltään osin täytä kirjanpitorikoksen tai törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkkejä. Minut on tuomittu törkeästä kirjanpitorikoksesta, koska en ollut tehnyt poistoja keskeneräisestä tuotekehitysprojektista, vaikka tilinpäätöksen liitetiedoissa erikseen mainittiin ettei poistoja oltu tehty. Kun todistajana kuullulta KHT Ari Pakarilta kysyttiin harhauttiko tilinpäätös kirjanpitoon perehtynyttä henkilöä, niin hän samoin kuin todistajana kuultu Janavalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Erkki Huopainen sanoivat että ei harhauttanut. Pakari sanoi käsityksenään, että poistot olisi pitänyt tehdä, mikä on eri asia kuin harhaanjohtava tieto. Tuomion perusteluista ei käy ilmi, mihin perustuu väite harhaanjohtavista tiedoista, joka väite on kuultujen asiantuntijoiden lausumien vastainen. Kuten tuomiossa olevasta selostuksestakin käy ilmi, myytiin ensimmäiset kiukaat Toin oikeudessa esille, että jos poistoja olisi pitänyt tehdä, niin poistot olisi pitänyt tehdä välisenä aikana. Tällöin vuosina ei olisi ollut mitään poistettavaa ja yritysten tulokset olisivat olleet samat kuin kirjanpidossa on esitetty. Tuomion perusteista ei käy ilmi, mihin lainsäädäntöön ja kirjanpitosäännöksiin perustuu täysin mielivaltainen vaatimus poistojen tekemisestä vuosina Kun kehitystoimintaa on koko ajan rahoitettu pienimuotoisella kehitysversioiden myynnillä, niin tuomioistuimen logiikkaan nojaten poistojen olisi

10 10(13) pitänyt alkaa vuonna 1993 ja olla täysin poistettu vuoden 1997 tilinpäätöksessä. Väitettä kiukaan valmistumisesta perustellaan myös sillä, että tuotekehitys ei voinut olla kesken, koska kirjanpitoon ei ollut ilmaantunut lisää tuotekehityskuluja. Tällaisen väitteen voi esittää vain käytännön liiketoimintaa ymmärtämätön henkilö. Se, että aktivointeja ei ollut, ei todista muuta kuin sen, että mahdolliset tuotekehityskulut on tuloslaskelmassa vähennetty ao. vuoden kuluina. Käytännön liiketoiminnassa tuotekehityskulut vähennetään ao. vuoden kuluina ja aktivointia käytetään vain silloin kun yrityksen tulos ei kestä suoraa vähentämistä. Tältäkin osin tuomion perustelut ovat niin virheellisiä ja epäselviä, ettei niistä saa selville mihin lainsäädäntöön ja tosiasioihin tuomio perustuu. Kirjanpitolaissa pidetään itsestään selvänä, että poistojen tekeminen aloitetaan vasta hankkeen valmistuttua, mistä syystä poistojen aloittamisajankohdasta ei ole laissa eikä kirjanpitoasetuksessa tarkempia säädöksiä. Näin ollen poistojen tekemisen aloittaminen on yrityksen toimivan johdon harkintavaltaan kuuluva asia. Tuomioistuimen mukaan tilintarkastajan mainitsema muutamien kymmenien kiukaiden vuosittainen myynti tarkoittaa sitä, että kiuas olisi valmis. Tämä on vastoin liike-elämässä yleisesti tunnettua ja suositeltavaakin tapaa rahoittaa tuotekehitystä protoja välivaiheversioiden myynnillä. Yritystoiminnassa mukana olevat tietävät, että pienyrityksen ainoa mahdollisuus selvitä kokoonsa nähden suuresta hankkeesta on hankkia myyntituloja niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Tuomion näyttö perustuu tilintarkastajan muisteluihin viisi vuotta aikaisemmin tekemänsä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta. Tuomioistuimella ei ole minkäänlaista asiallista näyttöä kiukaan valmiusasteesta. Asiallinen näyttö edellyttää sitä, että vuoden 1999 kiuasta verrattaisiin aiempiin ja nykyiseen kiukaaseen. Ainoastaan tällainen vertailu voisi antaa pohjaa tuomiolle. On muistettava, että kyseessä on rikossyyte, jossa syyttäjällä on näyttövelvollisuus. On oikeusturvan kannalta kammottavaa, että ihminen tuomitaan 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen tilintarkastajan 5 vuotta vanhojen muistiinpanojen laatimiseen liittyvien arveluiden

11 11(13) perusteella ilman, että oikeus edellyttäisi syyttäjältä asian oikean laidan selvittämistä, mikä olisi ollut mahdollista, jos syyttäjällä halua olisi ollut. Tuomiosta ei käy myöskään ilmi, mikä tekee teosta törkeän. Mikään laissa mainittu kirjanpitorikoksen tunnusmerkki ei täyty. Päin vastoin. Kuten tilintarkastuskertomuksesta käy ilmi oli kirjanpito ajan tasalla ja selkeä. Tämä kirjanpitorikos on koko tuomion perusta. Jos kirjanpitorikosta ei ole tapahtunut, niin ei ole myöskään annettu väärää kuvaa velallisen taloudellisesta asemasta eikä syyllistytty velallisen epärehellisyyteen. On huomattavaa, että kyseessä on mikroyritysten kirjanpito. Voimassa olevan lain mukaan tällaiset yritykset eivät tarvitse edes tilintarkastusta b) Patentin arvostaminen Tekoajankohtana omaisuuserät arvostettiin hankintahintaansa. Patentti oli osa aktivoitua tuotekehityskulupottia, joka suunnitelman mukaan poistetaan kun kiuas valmistuu. Patenttia olisi voitu poistaa kirjanpidossa ja tehdä vastaavalla summalla arvonkorotuksia, jolloin aineettomien oikeuksien kokonaismäärä olisi pysynyt muuttumattomana. Oleellista koko asiassa on se, että aktivoitujen aineettomien oikeuksien kokonaisarvo vastasi yrityksen johdon käsitystä niiden arvosta. Tämä vastaa nykyään voimassa olevan lain mukaista omaisuuden arvostussäännöstöä. Miten olisi käynyt, jos aineettomat oikeudet olisi nollattu ja kannattavaksi osoittautunut kiuasprojekti olisi myyty eurolla yrityksen ulkopuolelle. Nyt olisi tullut syyte omaisuuden aliarvostamisesta ja hukkaamisesta. Teet niin tai näin, aina tulee häkkiä. Kirjanpitolain 3 luvun 3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat: ( /1304) 1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta; 2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen;

12 12(13) 2 a) huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus); ( /1304) Saunasampo Oy:n tilinpäätöksissä noudatettiin samoja periaatteita tilinpäätöksistä toiseen ja tilinpäätöstä vähääkään ymmärtävä näki edellisen vuoden vertailuluvuista, että poistoja ei tehty. Jos joku olisi saanut nähdäkseen kyseiset taseet, ei hänelle mitenkään olisi voinut syntyä väärää käsitystä yrityksen taloudellisesta tilasta. Jos poistot olisi tehty ja vastaavalla summalla olisi tehty uusia aktivointeja tai arvonkorotuksia, olisi tällä teoreettisella lukijalla saattanut olla vaikeuksia ymmärtää mitä kikkailuja oltiin tehty. Kirjanpitolaki vaatii huomion kiinnittämisen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon. Kun kiuasprojektin arvo oli tosiasiallisesti vähintään taseessa aktivoitujen arvojen suuruinen on sisältöpainotteisuuden periaatteen mukaan vähemmän tärkeää se onko poistoja tehty ja aktivoinneilla ja arvonkorotuksilla pidetty tasearvo samana vaiko se, että poistoja ei ole tehty ja tasearvot ovat olleet muuttamattomia tilikaudesta toiseen. Missään tapauksessa kyseessä ei voi olla kirjanpitorikos. Tuomion perusteluista ei käy ilmi, millä tavalla voi syyllistyä kirjanpitorikokseen kun kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolain 3 luvun 3 :ssä säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Saunasammon liiketoiminta ja nimen käyttöoikeus ostettu on konkurssipesältä ja liiketoimintaa on jatkettuu sellaisenaan. Oikeudelle toimitettiin uuden yhtiön tuloslaskelmat vuosilta 2006 ja 2007, joista kiistatta käy ilmi, että Saunasampo ei ollut arvoton 2.2. d) Kaurialan Saunatarvike Oy:n lainojen hoitokulut Kyseessä olevat hoitokulut kuuluvat liittyvät vuonna 1993 tehtyyn järjestelyyn, jossa Saunasampo Oy sai haltuunsa kiuasprojektin tuotekehityksen ja patenttioikeudet ja otti vastineeksi vastatakseen kiukaan kehittämisestä syntyneistä velvoitteista. Hoitokulut on kirjanpidossa jätetty saamisiksi konkurssiin menneeltä yritykseltä, mikä on esitetty taseen liitetiedoissa. Oikeampi menettely olisi ollut aktivoida kulut taseeseen ym. sopimukseen liittyvinä menoina. Taseen loppusumma olisi ollut sama. Ero on kirjanpidon sisältöpainotteisuuden näkökannalta merkityksetön.

13 13(13) Kohta 2.2 Törkeä kirjanpitorikos Teko ei täytä yhdenkään laissa mainitun teonkuvauksen tunnusmerkkejä. Tuomion perusteluista ei mitenkään selviä, mikä tekee teosta törkeän. Kohdat 3. ja 4 Kun Saunasampo Oy:n kirjanpidon ei voida todeta olleen virheellinen, ei myöskään Suomen Kylmäpussi Oy:n kirjanpito ole virheellinen Saunasampoa koskevin osin. Tällöin Suomen Kylmäpussi Oy ei ole ennen vuotta 2002 ollut velallisen epärehellisyyttä koskevan lain tarkoittamassa taloudellisessa kriisitilassa. Tällöin Tapio Yli-Kovero ei ole voinut syyllistyä velallisen epärehellisyyteen ja tuomio on poistettava. Vaatimus Edellä esitettyyn perustuen vaadin kyseessä olevan tuomion poistamista kokonaisuudessaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 :n 3) kohdan perusteella, koska tuomio on niin sekava ja epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. Hämeenlinnassa Tapio Yli-Kovero Liitteet -Kantelun sivu 13 allekirjoitettuna -Riihimäen käräjäoikeuden tuomio 07/ Takahattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n (entinen Saunasampo Oy) erityistilintarkastuskertomus -Takahattelmalan Hoitotarvikeliike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy) erityistilintarkastuskertomus -KKO:n päätös R

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut.

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka

OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA. XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014. Asianajaja Ville Kotka OSAKEYHTIÖN HALLINNON NEUVONTA KRIISITILANTEESSA XLVI Asianajajapäivät Helsinki 10.1.2014 Asianajaja Ville Kotka Esityksen sisältö OYL:n huolellisuusperiaate ja vahingonkorvausvastuu Rikosoikeudellinen

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413.

Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. TURUN HOVIOIKEUS Muutoksenhaku Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomioon riita-asiassa 04/1278, 19.5.2004 takaisinsaanti konkurssipesään 03/2413. Kantaja Valittaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS 21.10.2003 2. osasto Arvi Karistonkatu 2 13100 Hämeenlinna VASTAUS HAASTEESEEN RIITA-ASIASSA NUMERO 03/2413 Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003 N:o 61 68. Laki. N:o 61. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003 N:o 61 68. Laki. N:o 61. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003 N:o 61 68 SISÄLLYS N:o Sivu 61 Laki rikoslain muuttamisesta... 137 62 Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 :n muuttamisesta... 143 63

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi

puh. 050-61 331, fax 03-6544 913 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Turun hovioikeuden tuomio Nro 111, Diaarinumero S 04/1809 annettu 13.1.2005 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428

RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428 RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS VASTAUS HAASTEESEEN R07/428 Kiistän syytteet ja vaatimukset kokonaisuudessaan ja vaadin syytteiden ja vaatimusten hylkäämistä ilman oikeudenkäyntiä, koska ne ovat selvästi perusteettomia.

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys

KKO 2010:85. Velallisen epärehellisyys 1 KKO 2010:85 Velallisen epärehellisyys Tekoaikana voimassa olleen rikoslain 39 luvun 1 :n (769/1990) mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomittiin muun muassa sellainen velallinen, joka tietäen jo olemassaolevien

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Kouvolan hovioikeuden päätökseen. 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1047, Diaarinumero S 03/1096 annettu 7.9.2004 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA

VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA HTSY Verohallinto 10.2.2015 2 (6) VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Ruotsissa voimassa olevaa verovalvonnan

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.10.2015 Dnro OKV/464/1/2015 1/6 ASIA Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate KIRJOITUS Kantelija on oikeuskanslerille 26.3.2015 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut Helsingin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet Kaupunginhallitus 428 17.11.2014 Kaupunginhallitus 32 26.01.2015 Kaupunginhallitus 126 30.03.2015 Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan tilannekatsaus ja toimenpiteet 849/72.722/2012 KAUPHALL 17.11.2014 428

Lisätiedot

Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D

Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D 1 Tapio Yli-Kovero 10.12.2008 Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 040146-501D TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE Valitus koskien Kanta-Hämeen ulosottoviraston päätöstä 1933/6090/08 koskien palkan arviointia. VAATIMUS

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Suomalaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia, jos rikos on tehty

Suomalaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia, jos rikos on tehty 1 luku (16.8.1996/626) Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta 1 (16.8.1996/626) Suomessa tehty rikos Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia. Suomen lain soveltamisesta Suomen talousvyöhykkeellä

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA

Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Kantaja Vastaaja Taka-Hattelmalan Hoitotarvike Oy:n konkurssipesä c/o VT Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8 13100 HÄMEENLINNA Saunasampo Oy 1080353-6

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot

Vapauttava vs. langettava maksukyvyttömyys. Kaarlo Hakamies OTL, VT 8.5.2009

Vapauttava vs. langettava maksukyvyttömyys. Kaarlo Hakamies OTL, VT 8.5.2009 Vapauttava vs. langettava maksukyvyttömyys Kaarlo Hakamies OTL, VT 8.5.2009 RL 29:4.1 verorikkomus Maksukyvyttömyys verorikkomuksessa Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyäjättäämuun

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 52 12.2.2002 LAUSUNTO KAATOPAIKAN JÄLKIHOITOON LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 1 Lausuntopyyntö Kaupunki A pyytää lausuntoa kaatopaikan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT KPMG Oy Ab 1 KHT- yht ei sö Ti mo Markkol a, KHT Tampereen al ue Hermi ankatu 8 D, 33720 Tampere puh (03)3165947

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

KKO:2008:12. Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu. Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2.

KKO:2008:12. Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu. Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2. 1 KKO:2008:12 Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu Diaarinumero: R2006/748 Esittelypäivä: 5.6.2007 Antopäivä: 12.2.2008 Taltio: 86 Yhtiö oli jättänyt suorittamatta valtiolle ennakonpidätyksiä,

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista: SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Lahden palvelutoimisto Rautatienkatu 2 Asianro 15100 LAHTI 30.5.2016 R 15/9273 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 562 4013 Hyvinkään käräjäoikeus (Dno R 16/510) Syyttäjä

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 14 :n 1 momentin nojalla seuraavan määräyksen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Tarkoitus: Selvittää maksukyky-, maksukyvyttömyys- ja maksukyvyttömyysriski-käsitteiden keskinäistä suhdetta, käsitteiden sisältöä, käyttöä ja ongelmia. Näkökulmat: - Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Turun hovioikeuden tuomio Nro 2262, Diaarinumero S 04/1048 annettu 25.8.2004. Takaisinsaanti konkurssipesään

Turun hovioikeuden tuomio Nro 2262, Diaarinumero S 04/1048 annettu 25.8.2004. Takaisinsaanti konkurssipesään 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Turun hovioikeuden tuomio Nro 2262, Diaarinumero S 04/1048 annettu 25.8.2004 Asia Takaisinsaanti konkurssipesään Hakija

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Talvivaaran kevät 2014

Talvivaaran kevät 2014 Ympäristörikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Talvivaaraa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Talvivaaran kevät 2014 Työturvallisuusrikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Maaliskuussa

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

PÄÄTÖS. HT tilintarkastajan toiminta. PÄÄTÖS 1 (5) Tilintarkastuslautakunta PRH 1/2016. Tuomio

PÄÄTÖS. HT tilintarkastajan toiminta. PÄÄTÖS 1 (5) Tilintarkastuslautakunta PRH 1/2016. Tuomio PÄÄTÖS 1 (5) PÄÄTÖS HT tilintarkastajan toiminta Tuomio Selvitys Käräjäoikeus on antamallaan tuomiolla tuominnut HT-tilintarkastajan luottamusaseman väärinkäytöstä ja törkeän kavalluksen yrityksestä 6

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot