Torikatu Hämeenlinna puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009"

Transkriptio

1 1(13) Tapio Yli-kovero Kantelu Torikatu Hämeenlinna puh KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Tuomio Kantelija Riihimäen käräjäoikeuden törkeätä velallisen epärehellisyyttä ym. koskevassa asiassa R07/428 antama tuomio 07/815 Risto Tapio Yli-Kovero Hämeenlinna Vastapuolet Kihlakunnansyyttäjä Teuvo Lehikoinen Kanta-Hämeen syyttäjävirasto Pl6,13101 Hämeenlinna Takahattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n (entinen Saunasampo Oy) konkurssipesä, c/o Asianajaja Leena Kenttämies Temppelikatu 10 A, Riihimäki Takahattelmalan Hoitotarvike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy) konkurssipesä, c/o Asianajaja Markku Raimi Asianajotoimisto Portaanpää Oy Raatihuoneenkatu 8, Hämeenlinna KANTELU Vaatimukset Vaadin kyseessä olevan tuomion poistamista kokonaisuudessaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 :n 3) kohdan perusteella, koska tuomio on niin sekava ja epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. Tuomio on ristiriidassa mm. Euroopan Neuvoston Ihmisoikeussopimuksen 7. artiklan kanssa, jonka mukaan tuomioiden on perustuttava voimassa olevaan lakiin.

2 2(13) Tuomio on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman oikeuden päätöksellä R2008/1122 nro 0443, kopio liitteenä. Yhteenveto tuomion pääpiirteistä Minut on tuomittu törkeästä kirjanpitorikoksesta, koska en ollut aloittanut poistojen tekemistä keskeneräisestä kiukaan tuotekehitysprojektista. Tuomion mukaan kiuasprojektista olisi pitänyt tehdä poistot, minkä seurauksena hypoteettisten poistojen jälkeen Saunasampo Oy:n väitettiin olleen tappiollinen, arvoton, ylivelkainen ja maksukyvytön. Suomen Kylmäpussi Oy oli rahoittanut Saunasampoa liiketaloudellisin perustein turvatakseen saatavansa ja saadakseen jakajan kiinteille kuluilleen. Kun Saunasammon väitettiin olleen arvoton, niin Suomen Kylmäpussin saatavan Saunasammolta väitettiin olevan arvoton. Tämän seurauksena Suomen Kylmäpussistakin saatiin hypoteettisesti tappiollinen, ylivelkainen ja maksukyvytön. Tämä siitä huolimatta, että Kylmäpussilla ei ollut ongelmia velkojen hoidossa, joiden osalta Nordean ja sen edeltäjien kanssa oli sovittu lainojen lyhennysten alkamisesta sen jälkeen kun kiuasprojekti saadaan valmiiksi. Kun molemmista yhtiöistä oli tehty hypoteettisesti ylivelkaisia ja maksukyvyttömiä katsottiin Tapio Yli-Koveron syyllistyneen t törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska hän oli Suomen Kylmäpussin toimitusjohtajana rahoittanut Saunasampoa ja maksanut kiukaan kehittämisestä aiheutuneita kuluja Nordealle, Finnveralle ja Janakkalan Osuuspankille. Tapio Yli-Kovero tuomittiin törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja korvaamaan Suomen Kylmäpussi Oy:n konkurssipesälle Saunsampo Oy:n rahoittamiseen ja kiukaan kehittämisestä syntyneiden velvoitteiden hoitamisesta rahalaitoksille vuosina maksetut suoritukset. Tapio Yli-Koveroa ei ole syytetty eikä tuomittu mistään sellaisesta teosta että hän olisi ottanut Suomen Kylmäpussilta varoja itselleen tai läheisilleen ilman hyväksyttävää syytä. Tuomiolauselmassa tuomio törkeästä kirjanpitorikoksesta on piilotettu sivulauseeseen ja kirjanpitorikoksen törkeyttä ei perustella millään tavalla. Tuomioon on kirjoitettu tuomio kirjanpitorikoksesta. Kirjanpitorikos sinänsä on vanhentunut. Tuomion mukaan tekoon voidaan soveltaa tekohetken lakia kirjanpitorikoksesta, koska teko täyttää

3 3(13) myös uuden lain mukaisen törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön, jolloin teko ei ole vanhentunut. Törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön täyttymistä ei ole eikä perusteltu millään tavoin, joten tuomion perusteluista ei käy ilmi mihin oikeudelliseen harkintaan ja mihin tosiasioihin tuomio perustuu. Kirjanpitorikoksen törkeys on tuomion kannalta avainasia. Jos kirjanpitorikos ei ole törkeä, on kirjanpitorikos vanhentunut. Tällöin putoaa pohja pois myös syytteeltä velallisen epärehellisyydestä. Jos ei ole tuomiota törkeästä kirjanpitorikoksesta ei voida myöskään väittää, että Kylmäpussi ollut ylivelkainen ja maksukyvytön, mikä puolesta vie pohjan pois syytteiltä velallisen epärehellisyydestä. Yleiset perustelut Lain soveltamisala Tekohetkellä voimassa oleva laki velallisen epärehellisyydestä kuului: Rikoslaki 39 luku. Velallisen rikoksista 1. ( /61) Velallisen epärehellisyys. Velallinen, joka tietäen jo olemassa olevien tai odotettavissa olevien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellista etuja 1) hävittää omaisuuttaan 2) Ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa sitä, 3) siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka 4) lisää perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, on tuomittava velallisen epärehellisyydestä sakkoon taikka vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 1 a. ( /317) Törkeä velallisen epärehellisyys. Jos velallisen epärehellisyydessä 1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille tai 3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja velallisen epärehellisyys on kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä velallisen epärehellisyydestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Lain mukaan velallisen epärehellisyyteen voi syyllistyä siirtämällä omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin tai lisäämällä

4 4(13) perusteettomasti velvoitteitaan. KKO on laajentanut velallisen epärehellisyyden tulorahoitukseen niin, että suurituloisen velallisen on ajateltava velkojien etua niin, ettei velallinen kevytmielisesti tuhlaa tulojaan kohtuuttoman suureen kulutukseen. Laissa ja sen esitöissä ei sanallakaan mainita, että normaali tulorahoituksen käyttö voitaisiin rinnastaa omaisuuden hävittämiseen kuten käräjäoikeus on tehnyt. Tulorahoituksen käyttö lukuun ottamatta ym. tuhlaamista ei voi olla velkojien kannalta vahingollista. Tulorahoitus on korvausta tehdystä työstä ja toiminnan jatkamisesta. Jos työtä ei tehdä tai toimintaa ei jatketa, ei synny tulorahoitusta. Näin ollen velallisen varallisuusasema ei heikkene velkojat eivät voi kärsiä vahinkoa. Toiminnan jatkaminen ja velkojen hoito tulorahoituksella ei lisää velkojen määrää mutta antaa mahdollisuuden velkojen hoitamiseen myöhemmin joten tulorahoituksen käyttö toiminnan jatkamiseen on kokonaisuutena arvostellen velkojien etujen mukaista ja ei heikennä velallisen varallisuusasemaa, mikä esitöissä asetetaan velallisen epärehellisyyden kriteeriksi. Tuomion perusteluista ei mitenkään käy ilmi, millä perusteella käräjäoikeus rinnastaa tulorahoituksen käytön toiminnan jatkamiseen omaisuuden hävittämiseen. Käräjäoikeuden tuomio on ristiriidassa lainsäätäjän tahdon kanssa. Hallituksen esityksen HE 66/1988 sivulla 161 käydään läpi velallisen epärehellisyyden tekotavat. Esityksessä eikä sen perusteluissa ei sanallakaan mainita, että tulorahoitus on omaisuutta tai siihen rinnastettavaa. Tämä on niin suuri periaatteellinen kysymys, että se olisi varmasti mainittu, jos se olisi ollut lainsäätäjän tahto. Näin ollen tuomio ei perustu lakiin ja tuomiossa ei ole perusteltu, mihin lainsäädäntöön perustuen tulorahoitus rinnastetaan omaisuuteen. Tässä yhteydessä ei voida vedota takaisinsaantilain tulkintoihin, joissa tulkinnoissa on kyse yksityistä riita-asiaa koskevista yksinkertaistetuista pelisäännöistä. Takaisinsaantilain esitöissä todetaan, etteivät laissa olevat objektiiviset takaisinsaantiperusteet välttämättä johda oikeaan lopputulokseen, mutta ovat välttämättömiä yksinkertaistuksia, koska tosiasioihin perustuvaa näyttöä on hankala löytää.

5 5(13) On huomattava, että takaisinsaantilaki ei ole rikoslaki ja että takaisinsaantilaissa käsiteltävät, tähän syytteeseen verrattavat oikeustoimet eivät ole rikoksia. Syyllisyysolettama Rikoslain 3 luvun 1 : Laillisuusperiaate. Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Tekohetkellä voimassa olleen lain 1 :ssä ( /769) velallisen epärehellisyys edellytti tahallisuutta: Hallituksen esityksessä HE66/1988 korostetaan tahallisuusvaatimusta: Tämän vuoksi säännöksessä nimenomaan mainitaan, että velallisen tekohetken tilanteessa on tiedettävä jo olemassa olevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa perusteella tekonsa voivan vahingoittaa velkojiensa taloudellisia etuja. Teon edellyttämään tahallisuuteen siis kuuluu, että velallinen on tekoajankohtana tietoinen kaikista tekonsa tunnusmerkeistä. Tuomion perusteluista ei millään tavalla käy ilmi että kyse on ollut tahallisesta toiminnasta tai perustelua sille, että minun olisi pitänyt tietää tekeväni rikoksen. Kyseessä oli vuonna 1993 tehdyn järjestelyn toimeenpano, josta oli sovittu velkojien kanssa. Oikeus ei ole perustellut sitä, miten velkojien kanssa sovittu järjestely olisi voinut olla velkojien kannalta vahingollinen. Tuomion logiikan mukaan päävelkoja Nordea ei ole ymmärtänyt tekevänsä itselleen vahingollisen sopimuksen. Tehdyt järjestelyt mukaan lukien Saunasampo Oy:n rahoittaminen ja kiukaan kehittämisestä aiheutuneiden velvoitteiden hoitaminen rahalaitoksille oli Nordean ja Finnveran tiedossa ja ollut olleet esillä vuosia koskevassa verotarkastuksessa. Lisäksi verottaja oli vuonna 1996 erikseen kysynyt asiasta ja tyytynyt annettuun selostukseen. Tuomiosta e i mitenkään käy ilmi, kuinka olisin voinut tietää syyllistyväni rikokseen, kun alan asiantuntijat eivät nähneet niissä moitittavaa eivätkä millään tavalla kyseenalaistaneet järjestelyn laillisuutta tai edullisuutta velkojien kannalta. Tuomiossa ei mitenkään perustella miten oikeus päätyy siihen, että Nordea tekee itselleen vahingollisia sopimuksia.

6 6(13) Tuomiosta ei mitenkään käy selville se, miten päävelkoja Nordea on kärsinyt siitä, että se on saanut pääosan kyseessä olevista suorituksista. Rikoksen kohde Tuomion mukaan olen syyllistynyt törkeään kirjanpitorikokseen merkitsemällä harhaanjohtavia tietoja kirjanpitoon. Tilinpäätöksiä ei oltu toimitettu kaupparekisteriin ja ainoat tilinpäätöksen saanet olivat verottaja, Nordea ja Finnvera, joiden kykyä ymmärtää tilinpäätöksiä on vaikea kyseenalaistaa. Näin ollen jää näyttämättä ketä harhautettiin tilinpäätöksillä ja myös se minkälaista rikollista hyötyä on voitu tavoitella pöytälaatikossa lojuvilla tilinpäätöksillä. Törkeä kirjanpitorikos edellyttää huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelua tai suuren vahingon aiheuttamista velkojille. Oikeus ei ole mitenkään perustellut, miten pöytälaatikossa lojuvalla tilinpäätöksellä voidaan tavoitella suurta hyötyä tai aiheuttaa vahinkoa suurta vahinkoa velkojilla, joiden kanssa tehtyyn sopimukseen tilinpäätöskäytäntö perustuu. Myöskään rikoksen suunnitelmallisuutta ei ole perusteltu, mikä olisikin vaikeaa, kun on yksitoikkoisesti noudatettu vuodesta toiseen samaa vuonna 1993 aloitettu käytäntöä. Näyttö Tuomiota on yritetty perustella niin kuin kyseessä olisi ollut yksityisoikeudellinen riita-asia, mistä itse asiassa on kysekin eli takaisinsaannista konkurssipesään menetetyn määräajan kiertämisestä velallisen epärehellisyyslain avulla. Erikoistilintarkastuskertomukset Tuomion perusteluista ei miltään osin käy ilmi, että kyseessä on rikossyyte, jossa syyttäjällä on näyttövelvollisuus tehdyistä rikoksia. Perusteluista ei miltään osin käy ilmi, mitä lain kohtaa on rikottu ja millä perusteella. Syytteet ja tuomio perustuvat Takahattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n (entinen Saunasampo Oy) ja Takahattelmalan Hoitotarvike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy) konkurssipesien teettämiin erityistilintarkastuskertomuksiin. Kummankin tilintarkastuksen tavoitteeksi määriteltiin kertomuksessa: 4.1. Tavoitteet Tarkastuksen tavoitteena oli suppealla erityistilintarkastuksella selvittää mahdolliset olennaiset takaisinsaannit ja rikollinen toiminta

7 7(13) Tuomiossa ei mitenkään perustella, miksi minun olisi pitänyt ymmärtää syyllistyneeni rikoksiin, kun erityistilintarkastuksen tehnyt KHT tilintarkastaja ei löytänyt rikollista toimintaa. Tuomiossa ei myöskään mitenkään perustella miksi tuomioistuin piti tekoja rikoksina vastoin tilintarkastajan näkemystä. Todistajana kuultunakaan tilintarkastaja ei sanonut tekojen olleen rikoksia. Ylivelkaisuus Liiketaloustieteessä samoin kuin lain esitöissä määritellään velallinen ylivelkaiseksi, kun se ei odotettavissa olevilla tuloillaan pysty selviytymään velvoitteistaan. Lain esitöissä todetaan ylivelkaisuuden selvittämisen edellyttävän tulo-odotusten selvittämistä. Minkäänlaista selvitystä ei ole tehty. Tuomiossa ylivelkaisuus perusteellaan tekemällä mielivaltaiset laskennalliset poistot keskeneräisestä tuotekehitysprojektista. Näin ollen ei ole mitään tosiasioihin perustuvaa näyttöä siitä, että yritykset olisivat olleet ylivelkaisia ennen likviditeettikonkurssia vuonna Maksukyvyttömyys Lain esitöissä maksukyvyttömäksi määritellään velallinen, joka ei kykene selviytymään erääntyvistä maksuista kohtuullisessa ajassa. Tilintarkastuskertomuksessa ei esitetä minkäänlaista näyttöä maksukyvyttömyydelle. Myöskään tuomion perusteluista ei selviä, mitä erääntyneitä maksuja ei oltu hoidettu kohtuullisessa ajassa. Syyttäjä ja tuomioistuin ovat laiminlyöneet maksukyvyttömyysselvityksen, joten maksukyvyttömyysväitteet eivät perustu tosiasioihin. Sekä ylivelkaisuuden että maksukyvyttömyyden osalta näkyy selvästi, että tuomioistuin on toiminut ikään kuin olisi käsitellyt yksityisoikeudellista riita-asiaa takaisinsaannista konkurssipesään sen sijaan että käsitteli rikosasiaa, jossa syytetylle vaadittiin vankeusrangaistusta ja liiketoimintakieltoa. Kun lain esitöissä esitetään selvät kriteerit ylivelkaisuuden ja maksukyvyttömyyden määrittämiseksi, täytyy tuomio perustella nämä kriteerit huomioon ottaen.

8 8(13) Yksityiskohtaiset perustelut Kohta 1 Palkan maksu ajalta Velallisen epärehellisyyttä koskevan esitöissä HE 66/1988 määritellään rangaistavaksi vastikkeettomat omaisuuden siirrot ja että vastikkeellisiin omaisuuden siirtoihin on olemassa hyväksyttävä syy. Syyttäjä eikä tuomioistuin ole paljoksunut palkkaa, euroa kuukaudessa, eikä myöskään kiistänyt työn tekemistä. Laissa ja sen esitöissä ei aseteta minkäänlaisia lisävaatimuksia vastikkeellisten omaisuuden luovutusten hyväksyttävyydelle toisin kuin takaisinsaantilaissa on säädetty. Tuomioistuin on perustellut syyksilukemista takaisinsaannista konkurssipesään annettuun lakiin liittyvään oikeuskäytäntöön vedoten, joka laki on säädetty yksityisoikeudellisen riita-asian ratkaisemista varten. Tässä laissa ja sen perusteluissa käsitellään samankaltaisia asioita, mutta edes sen perusteluissa ei vihjata, että kyseessä voisivat olla rikokset. Syyksilukeminen ei perustu velallisen epärehellisyyttä koskevaan lakiin eikä sen esitöissä esitettyihin lainsäätäjän kannanottoihin. Tuomion perusteluista ei käy ilmi miten teko on ollut rikoslain 39 luvun 1 :n mukaan rikollinen. Tuomion loukkaa kansalaisen perustuslaillista oikeutta työhön ja siitä maksettavaan palkkaan. Oikeus työhön sisältää myös oikeuden työstä maksettavaan palkkaan. Tuomiossa ei millään tavalla käy ilmi, millä perusteella minulta on kielletty oikeus työhön ja siitä maksettavaan palkkaan. Kohta 2.2 a) Kirjanpitoon aktivoidut kehittämis- ja perustamismenot Poistojen tekeminen keskeneräisestä tuotekehitysprojektista. Rikoslain 30 luku 9. ( /61) Kirjanpitorikos. Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, 1) laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännönmukaisia velvollisuuksia, 2) merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka 3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa ja siten vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista

9 9(13) kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 9 a /61) Törkeä kirjanpitorikos. Jos kirjanpitorikoksessa 1) liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai olennaisilta osiltaan, 2) väärien ja harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, ne koskevat suuria summia tai ne perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin taikka 3) kirjanpito hävitetään tai kätketään olennaisilta osiltaan taikka sitä vahingoitetaan olennaisilta osiltaan ja kirjanpitorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kirjanpitorikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Kyseessä oleva poistojen tekemättä jättäminen ei miltään osin täytä kirjanpitorikoksen tai törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkkejä. Minut on tuomittu törkeästä kirjanpitorikoksesta, koska en ollut tehnyt poistoja keskeneräisestä tuotekehitysprojektista, vaikka tilinpäätöksen liitetiedoissa erikseen mainittiin ettei poistoja oltu tehty. Kun todistajana kuullulta KHT Ari Pakarilta kysyttiin harhauttiko tilinpäätös kirjanpitoon perehtynyttä henkilöä, niin hän samoin kuin todistajana kuultu Janavalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Erkki Huopainen sanoivat että ei harhauttanut. Pakari sanoi käsityksenään, että poistot olisi pitänyt tehdä, mikä on eri asia kuin harhaanjohtava tieto. Tuomion perusteluista ei käy ilmi, mihin perustuu väite harhaanjohtavista tiedoista, joka väite on kuultujen asiantuntijoiden lausumien vastainen. Kuten tuomiossa olevasta selostuksestakin käy ilmi, myytiin ensimmäiset kiukaat Toin oikeudessa esille, että jos poistoja olisi pitänyt tehdä, niin poistot olisi pitänyt tehdä välisenä aikana. Tällöin vuosina ei olisi ollut mitään poistettavaa ja yritysten tulokset olisivat olleet samat kuin kirjanpidossa on esitetty. Tuomion perusteista ei käy ilmi, mihin lainsäädäntöön ja kirjanpitosäännöksiin perustuu täysin mielivaltainen vaatimus poistojen tekemisestä vuosina Kun kehitystoimintaa on koko ajan rahoitettu pienimuotoisella kehitysversioiden myynnillä, niin tuomioistuimen logiikkaan nojaten poistojen olisi

10 10(13) pitänyt alkaa vuonna 1993 ja olla täysin poistettu vuoden 1997 tilinpäätöksessä. Väitettä kiukaan valmistumisesta perustellaan myös sillä, että tuotekehitys ei voinut olla kesken, koska kirjanpitoon ei ollut ilmaantunut lisää tuotekehityskuluja. Tällaisen väitteen voi esittää vain käytännön liiketoimintaa ymmärtämätön henkilö. Se, että aktivointeja ei ollut, ei todista muuta kuin sen, että mahdolliset tuotekehityskulut on tuloslaskelmassa vähennetty ao. vuoden kuluina. Käytännön liiketoiminnassa tuotekehityskulut vähennetään ao. vuoden kuluina ja aktivointia käytetään vain silloin kun yrityksen tulos ei kestä suoraa vähentämistä. Tältäkin osin tuomion perustelut ovat niin virheellisiä ja epäselviä, ettei niistä saa selville mihin lainsäädäntöön ja tosiasioihin tuomio perustuu. Kirjanpitolaissa pidetään itsestään selvänä, että poistojen tekeminen aloitetaan vasta hankkeen valmistuttua, mistä syystä poistojen aloittamisajankohdasta ei ole laissa eikä kirjanpitoasetuksessa tarkempia säädöksiä. Näin ollen poistojen tekemisen aloittaminen on yrityksen toimivan johdon harkintavaltaan kuuluva asia. Tuomioistuimen mukaan tilintarkastajan mainitsema muutamien kymmenien kiukaiden vuosittainen myynti tarkoittaa sitä, että kiuas olisi valmis. Tämä on vastoin liike-elämässä yleisesti tunnettua ja suositeltavaakin tapaa rahoittaa tuotekehitystä protoja välivaiheversioiden myynnillä. Yritystoiminnassa mukana olevat tietävät, että pienyrityksen ainoa mahdollisuus selvitä kokoonsa nähden suuresta hankkeesta on hankkia myyntituloja niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Tuomion näyttö perustuu tilintarkastajan muisteluihin viisi vuotta aikaisemmin tekemänsä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta. Tuomioistuimella ei ole minkäänlaista asiallista näyttöä kiukaan valmiusasteesta. Asiallinen näyttö edellyttää sitä, että vuoden 1999 kiuasta verrattaisiin aiempiin ja nykyiseen kiukaaseen. Ainoastaan tällainen vertailu voisi antaa pohjaa tuomiolle. On muistettava, että kyseessä on rikossyyte, jossa syyttäjällä on näyttövelvollisuus. On oikeusturvan kannalta kammottavaa, että ihminen tuomitaan 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen tilintarkastajan 5 vuotta vanhojen muistiinpanojen laatimiseen liittyvien arveluiden

11 11(13) perusteella ilman, että oikeus edellyttäisi syyttäjältä asian oikean laidan selvittämistä, mikä olisi ollut mahdollista, jos syyttäjällä halua olisi ollut. Tuomiosta ei käy myöskään ilmi, mikä tekee teosta törkeän. Mikään laissa mainittu kirjanpitorikoksen tunnusmerkki ei täyty. Päin vastoin. Kuten tilintarkastuskertomuksesta käy ilmi oli kirjanpito ajan tasalla ja selkeä. Tämä kirjanpitorikos on koko tuomion perusta. Jos kirjanpitorikosta ei ole tapahtunut, niin ei ole myöskään annettu väärää kuvaa velallisen taloudellisesta asemasta eikä syyllistytty velallisen epärehellisyyteen. On huomattavaa, että kyseessä on mikroyritysten kirjanpito. Voimassa olevan lain mukaan tällaiset yritykset eivät tarvitse edes tilintarkastusta b) Patentin arvostaminen Tekoajankohtana omaisuuserät arvostettiin hankintahintaansa. Patentti oli osa aktivoitua tuotekehityskulupottia, joka suunnitelman mukaan poistetaan kun kiuas valmistuu. Patenttia olisi voitu poistaa kirjanpidossa ja tehdä vastaavalla summalla arvonkorotuksia, jolloin aineettomien oikeuksien kokonaismäärä olisi pysynyt muuttumattomana. Oleellista koko asiassa on se, että aktivoitujen aineettomien oikeuksien kokonaisarvo vastasi yrityksen johdon käsitystä niiden arvosta. Tämä vastaa nykyään voimassa olevan lain mukaista omaisuuden arvostussäännöstöä. Miten olisi käynyt, jos aineettomat oikeudet olisi nollattu ja kannattavaksi osoittautunut kiuasprojekti olisi myyty eurolla yrityksen ulkopuolelle. Nyt olisi tullut syyte omaisuuden aliarvostamisesta ja hukkaamisesta. Teet niin tai näin, aina tulee häkkiä. Kirjanpitolain 3 luvun 3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat: ( /1304) 1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta; 2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen;

12 12(13) 2 a) huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus); ( /1304) Saunasampo Oy:n tilinpäätöksissä noudatettiin samoja periaatteita tilinpäätöksistä toiseen ja tilinpäätöstä vähääkään ymmärtävä näki edellisen vuoden vertailuluvuista, että poistoja ei tehty. Jos joku olisi saanut nähdäkseen kyseiset taseet, ei hänelle mitenkään olisi voinut syntyä väärää käsitystä yrityksen taloudellisesta tilasta. Jos poistot olisi tehty ja vastaavalla summalla olisi tehty uusia aktivointeja tai arvonkorotuksia, olisi tällä teoreettisella lukijalla saattanut olla vaikeuksia ymmärtää mitä kikkailuja oltiin tehty. Kirjanpitolaki vaatii huomion kiinnittämisen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon. Kun kiuasprojektin arvo oli tosiasiallisesti vähintään taseessa aktivoitujen arvojen suuruinen on sisältöpainotteisuuden periaatteen mukaan vähemmän tärkeää se onko poistoja tehty ja aktivoinneilla ja arvonkorotuksilla pidetty tasearvo samana vaiko se, että poistoja ei ole tehty ja tasearvot ovat olleet muuttamattomia tilikaudesta toiseen. Missään tapauksessa kyseessä ei voi olla kirjanpitorikos. Tuomion perusteluista ei käy ilmi, millä tavalla voi syyllistyä kirjanpitorikokseen kun kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolain 3 luvun 3 :ssä säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Saunasammon liiketoiminta ja nimen käyttöoikeus ostettu on konkurssipesältä ja liiketoimintaa on jatkettuu sellaisenaan. Oikeudelle toimitettiin uuden yhtiön tuloslaskelmat vuosilta 2006 ja 2007, joista kiistatta käy ilmi, että Saunasampo ei ollut arvoton 2.2. d) Kaurialan Saunatarvike Oy:n lainojen hoitokulut Kyseessä olevat hoitokulut kuuluvat liittyvät vuonna 1993 tehtyyn järjestelyyn, jossa Saunasampo Oy sai haltuunsa kiuasprojektin tuotekehityksen ja patenttioikeudet ja otti vastineeksi vastatakseen kiukaan kehittämisestä syntyneistä velvoitteista. Hoitokulut on kirjanpidossa jätetty saamisiksi konkurssiin menneeltä yritykseltä, mikä on esitetty taseen liitetiedoissa. Oikeampi menettely olisi ollut aktivoida kulut taseeseen ym. sopimukseen liittyvinä menoina. Taseen loppusumma olisi ollut sama. Ero on kirjanpidon sisältöpainotteisuuden näkökannalta merkityksetön.

13 13(13) Kohta 2.2 Törkeä kirjanpitorikos Teko ei täytä yhdenkään laissa mainitun teonkuvauksen tunnusmerkkejä. Tuomion perusteluista ei mitenkään selviä, mikä tekee teosta törkeän. Kohdat 3. ja 4 Kun Saunasampo Oy:n kirjanpidon ei voida todeta olleen virheellinen, ei myöskään Suomen Kylmäpussi Oy:n kirjanpito ole virheellinen Saunasampoa koskevin osin. Tällöin Suomen Kylmäpussi Oy ei ole ennen vuotta 2002 ollut velallisen epärehellisyyttä koskevan lain tarkoittamassa taloudellisessa kriisitilassa. Tällöin Tapio Yli-Kovero ei ole voinut syyllistyä velallisen epärehellisyyteen ja tuomio on poistettava. Vaatimus Edellä esitettyyn perustuen vaadin kyseessä olevan tuomion poistamista kokonaisuudessaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 :n 3) kohdan perusteella, koska tuomio on niin sekava ja epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu. Hämeenlinnassa Tapio Yli-Kovero Liitteet -Kantelun sivu 13 allekirjoitettuna -Riihimäen käräjäoikeuden tuomio 07/ Takahattelmalan Lämmönvaihdinliike Oy:n (entinen Saunasampo Oy) erityistilintarkastuskertomus -Takahattelmalan Hoitotarvikeliike Oy:n (entinen Suomen Kylmäpussi Oy) erityistilintarkastuskertomus -KKO:n päätös R

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA

VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA HTSY Verohallinto 10.2.2015 2 (6) VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Ruotsissa voimassa olevaa verovalvonnan

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Alma Talent Helsinki 2016 7., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2775-6 ISBN 978-952-14-2360-4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Oikeudenkäynti julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa HEL 2013-014784 T 03 01 01 Oike PK 20132422 Valittaja Tuomioistuimen diaarinro Hankintayksikkö merkitsi

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?)

Kartano. Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) Huikon 1 Kartano Antti Hannula, Maaseutumatkailuyrittäjä (vai isäntä?) 2 Huikon Kartano Matkailualan yritykseksi vuonna 2010 Kohderyhmänä erilaiset ryhmät Majoituspaikkoja 50 Kartano, Sinivilla, liiteri,

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua.

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua. Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 2235 Antamispäivä 31.8.2012 Diaarinumero R 11/2753 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Espoon käräjäoik.eus 3.2 os. 6.9.2011 nro 2165 (liitteenä) Asia Kmmianloukkaus Valittaja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 38/2002 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2002 16.10.2002 Asia: Virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan muutosta Oikaisuvaatimus Johtava

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

KUOSMANEN EERO HEIKKI SAKA TURJA TURO ILARI GOTHIA OY PRA SUOMI OY SUOMEN URHEILUILMAILUOPIST. Vaadin vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista: SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Lahden palvelutoimisto Rautatienkatu 2 Asianro 15100 LAHTI 30.5.2016 R 15/9273 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 562 4013 Hyvinkään käräjäoikeus (Dno R 16/510) Syyttäjä

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Säätiövalvonta ja uuden lain noudattamisen valvonta

Säätiövalvonta ja uuden lain noudattamisen valvonta Säätiövalvonta ja uuden lain noudattamisen valvonta Uudistuva säätiölaki koulutus Soste - RAY Juha Viertola Yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Patentti- ja rekisterihallitus 22.5.2014 Yhdistys- ja säätiöasiat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

PÄÄTÖS. HT tilintarkastajan toiminta. PÄÄTÖS 1 (5) Tilintarkastuslautakunta PRH 1/2016. Tuomio

PÄÄTÖS. HT tilintarkastajan toiminta. PÄÄTÖS 1 (5) Tilintarkastuslautakunta PRH 1/2016. Tuomio PÄÄTÖS 1 (5) PÄÄTÖS HT tilintarkastajan toiminta Tuomio Selvitys Käräjäoikeus on antamallaan tuomiolla tuominnut HT-tilintarkastajan luottamusaseman väärinkäytöstä ja törkeän kavalluksen yrityksestä 6

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot