PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT"

Transkriptio

1 PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä

2 Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla tai muilla tavoin ilman Kirjoittajien ja Tilaajan lupaa kielletään tekijänoikeuslain mukaisesti. Kirjan sisältö on huolellisesti tarkistettu. Tästä huolimatta virheet ovat aina mahdollisia. Tilaaja ja Kirjoittajat eivät vastaa mahdollisten virheiden vuoksi kuluttajalle tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 1. painos, helmikuu 2012 Kirjoittajat: Riitta Pylvänen ja Mia Lindberg Kirjakonsepti: Serus Media Oy/ Personal Book Tilaaja: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy/ ASTU-hanke Lähde: Uotinen Sami, Palveluseteliopas, 2009, Gummerus Kirjapaino ISBN: Saarijärven Offset Oy, 2012

3 Sisällys ALKUSANAT 6 PALVELUSETELITOIMINTAAN LIITTYVIÄ 8 SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRITTEITÄ Kunnassa on tärkeää tiedostaa 10 palvelusetelilain henki PALVELUSETELI KUNNAN NÄKÖKULMASTA 12 Hankintasuunnitelman tekeminen ja päätös 13 palvelusetelin käyttöönotosta Palveluntarpeen arviointi ja palveluohjaus 14 Tuotteistaminen 15 Palvelun hinnoittelu ja palvelusetelin arvon 16 määrittäminen Palveluseteleiden myöntäminen 17 Palveluprosessin kuvaaminen ja omistajuus 17 Palveluntuottajien hyväksyminen ja valvonta 20 Klemmari, palveluntuottajien rekisteri 21 Maksuliikenne 22 Sähköinen asiointi 23 Palvelusetelitoiminnasta kunnalle 24 aiheutuvat kustannukset ASIAKKAAN ASEMA PALVELUSETELI- 26 TOIMINNASSA Asiakkaan ja palveluntuottajan väliset sopimukset 27 Asiakastyytyväisyys 27 Palvelusetelipäätökset ja hinnoittelu 31 JYVÄSKYLÄN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ, 34 JYKES OY PALVELUSETELITOIMINNAN EDISTÄJÄNÄ SEUDULLISUUS PALVELUSETELITOMINNASSA 36 JYVÄSKYLÄN PALVELUSETELITOIMINNAN EDUT 37 KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 38 JYVÄSKYLÄSSÄ HELMIKUUSSA 2012 Tilapäinen kotihoito (vanhuspalvelut) 38 Omaishoitajien lomituspalvelu 39 Kotihoidon tukipalvelut (vanhuspalvelut) 39 Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli 40 (vanhuspalvelut) Tuetun kotona asumisen palveluseteli 40 (vanhuspalvelut) Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 41 Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteli 42 lapsiperheille Suun terveydenhuollon palveluseteli 43 Lasten päivähoidon palveluseteli 43 VALMISTEILLA OLEVAT PALVELUSETELIT 44 HELMIKUUSSA 2012 YRITTÄJÄT JA PALVELUSETELI 32

4 ALKUSANAT Tämän palvelusetelioppaan tarkoituksena on kuvata sitä, miten palvelusetelitoiminta on järjestetty Jyväskylässä, mitkä asiat ovat edesauttaneet palvelusetelitoiminnan edistymistä ja mitä haasteita toiminnan kehittämisessä nähdään. Oppaassa tarkastellaan palvelusetelitoimintaa erilaisten säädösten, kaupungin, seudullisuuden, asiakkaiden, kehittämisyhtiön ja yrittäjien näkökulmasta. Pyrkimyksenä on valottaa sitä kokonaisuutta, mikä liittyy palvelusetelitoiminnan järjestämiseen, sekä antaa eväitä toisille kunnille ja alueille palvelusetelitoiminnan kehittämistyöhön. Kuntien järjestämisvastuulle on tänä päivänä määritelty suuri määrä erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Velvoitteensa kunta voi täyttää pääsääntöisesti kolmella eri tavalla: tuottamalla ja tarjoamalla palvelut omana tuotantonaan, ostamalla ne oman tuotannon ulkopuolelta yksityisiltä palveluntuottajilta ja tarjoamalla kyseisen palvelun kuntalaisille samoilla ehdoilla kuin omankin tuotannon palvelut, antamalla kuntalaiselle sitoumuksen tai maksuvälineen, jolla hän voi hankkia itselleen kuuluvan palvelun kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli on tällainen edellä mainittu sitoumus tai maksuväline. Se eroaa merkittävästi kahdesta muusta palveluiden järjestämistavasta. Aluksi palvelusetelitoimintaa kehittivät vain kaupungin toimijat. Vuonna 2007 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö (myöhemmin tässä oppaassa Jykes Oy) tuli mukaan kehittämistyöhön. Tuossa vaiheessa otettiin palveluntuottajien rekisteriksi Klemmari-rekisteri, joka oli toiminut Jyväskylän seudulla hyvinvointipalveluiden tuottajarekisterinä ja markkinapaikkana vuodesta Samaan aikaan käytiin neuvotteluja palvelusetelitoiminnan maksuliikenteen järjestämisestä eri rahoituslaitosten kanssa. Kehittämistyöhön saatiin mukaan Smartum Oy, jolla oli kokemusta kohdennetuista maksuvälineistä ja joka oli jo kehittänyt liikuntasetelituotteen. Samalla luovuttiin palvelusetelituottajien kilpailutuksesta ja siirryttiin hyväksymismenettelyyn palvelunsetelituottajien valinnassa. Näillä ratkaisulla luotiin pohjaa palvelusetelitoiminnalle ja sen kehittämiselle. Vuonna 2009 tuli voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Samalla tehtiin muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöön. Näiden uudistusten myötä palvelusetelin käyttö tuli mahdolliseksi lähes kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Jyväskylässä tähän mahdollisuuteen on tartuttu ja kaupungissa on tehty voimakkaasti palvelusetelitoiminnan kehitystyötä lain voimaantulon jälkeen. Vuoden 2009 lopulla käynnistettiin Jyväskylän kaupungin ja Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoittama Asiakas-tuottajamalli -hanke (ASTU), jota hallinnoi Jykes Oy. Hankkeessa on tunnistettu Jyväskylän palvelusetelin toimintamalli, juurrutettu se osaksi palvelutuotantoa sekä kehitetty sähköisiä välineitä toiminnan joustavoittamiseksi ja parantamiseksi. Työ jatkuu Astu -hankkeen antamin eväin monen toimijan toteuttamana jatkossakin. Toivotamme antoisia lukuhetkiä! Jyväskylän seudun kehittämisyhtiössä helmikuussa 2012 Jyväskylässä palvelusetelitoimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti jo vuosia ja sen käyttämiseen on löydetty ratkaisuja, joista muutkin kunnat voivat hyötyä. Haluammekin tässä oppaassa kuvata keskeisiä kehittämistä edesauttavia asioita. Uudenlaisena palveluiden järjestämistapana palveluseteli herättää paljon kysymyksiä ja vastakkainasetteluja. Tämän vuoksi haluamme avata palvelusetelitoiminnan eri näkökulmia yhteisen keskustelun pohjaksi. Riitta Pylvänen projektipäällikkö, ASTU-hanke Mia Lindberg koordinaattori, hyvinvointiala Jyväskylän palvelusetelitoimintaa on kehitetty vaiheittain jo vuodesta 2004 alkaen, kun ensimmäinen palvelusetelilaki tuli voimaan. Tuolloin toiminta käynnistettiin tilapäisessä kotipalvelussa ja omaishoitajien lomituspalveluissa. 6 7

5 PALVELUSETELITOIMINTAAN LIITTYVIÄ SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRITTEITÄ Palvelusetelitoiminta perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Lain myötä palvelusetelin käyttömahdollisuudet laajenivat lähes kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vain muutamien palveluiden luonne on sellainen, että palvelusetelin käyttö ei ole mahdollista. Tällaisia ovat kiireelliset ja tahdonvastaiset palvelut, kuten lastensuojelun sijaishuolto tai kiireellinen päivystyspalvelu. On tietysti selvää, että myöskään sellaisia tehtävä, joissa käytetään julkista valtaa, ei voida hoitaa palvelusetelituottajan toimesta. Niinpä esimerkiksi palveluseteleiden myöntäminen kuuluu aina kunnan tehtäviin. Palvelusetelitoiminnan keskeisenä periaatteena on että asiakas voi itse valita palveluntuottajansa hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Tästä johtuen sellainen henkilö, joka ei ole oikeustoimikelpoinen, eikä hänellä ole laillista edustajaa, ei voi käyttää palveluseteliä. Palvelusetelilain tarkoitus 1 : Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Hankintalaki ei ota selkeästi kantaa palvelusetelitoimintaan. Jyväskylässä palvelusetelituottajiksi valitaan kaikki kaupungin asettamat ehdot täyttävät palveluntuottajat. Hankintalainsäädännön ja kilpailutukseen liittyvän lainsäädännön tuntemus onkin tärkeää, kun asetetaan palveluntuottajien hyväksymisehtoja ja tehdään tuottajien hyväksymispäätöksiä. Nämä kaksi lakia on syytä tuntea erityisesti palveluntuottajien oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun näkökulmasta. Palvelusetelitoimintaa järjestävien viranhaltijoiden tulee tuntea laki yksityisistä sosiaalipalveluista. Heillä tulee myös olla selkeät ohjeet ja menetelmät palveluntuottajien valvontaan ja ohjaukseen. Asiakasrekistereiden pitoon ja tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö on palvelusetelin osalta vielä osin puutteellinen. Palvelusetelilain mukaan kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Toisaalta palveluntuottajan tulee pitää palveluseteliasiakkaiden osalta erillistä asiakasrekisteriä. Jyväskylässä on syntynyt runsaasti keskustelua siitä, mitä asiakastietoja on tarpeellista siirtää palveluntuottajan rekisteristä kaupungin asiakastietorekisteriin, missä määrin tiedonsiirto on tarpeellista ja miten se tehdään tietoturvaa ja rekisterinpitoa säätelevien lakien mukaisesti. Oman haasteensa tähän tuovat sähköisen tiedonsiirron turvallisuuskysymykset. Nyt Jyväskylässä joudutaan vielä liiaksi siirtämään tietoa paperin välityksellä. Tällä alueella Jyväskylässä onkin runsaasti kehittämishaasteita. Palveluseteli voi olla painettu irtonainen seteli tai sähköinen seteli tai viranomaispäätös, jolla kunta sitoutuu maksamaan määrätyn osan asiakkaan palvelusta tai koko palvelun. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita ostopalveluiden ja kunnallisten palveluiden rinnalla. Se ei voi kokonaan korvata kunnallista palveluntuotantoa, vaan se on aina palvelutuotantoa täydentävä vaihtoehto. Palvelusetelituotannossa kunnalla on päätösvalta asiakkaan palveluntarpeen arvioinnissa ja siinä, mitä palveluseteleitä otetaan käyttöön. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta saada palveluseteliä, vaan hänellä on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja saada vastaava kunnallinen palvelu. Palvelusetelituottajaksi voidaan hyväksyä yritys, joka täyttää seuraavat palvelusetelilaissa mainitut palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset: Yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Yrittäjänä voi toimia yritys tai yhteisö (henkilö tai osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai yhdistys). Yritys täyttää kyseiselle toiminnalle laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) asetetut vaatimukset. Yrityksen tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta ja täyttää kunnan sille asettamat ehdot. Yrityksellä on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän, huomioiden palvelutoiminnan laajuus, arvioidaan riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä. 8 9

6 Kunnassa on tärkeää tiedostaa palvelusetelilain henki Palveluseteli nähdään välineenä, jonka avulla voidaan monipuolistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Palvelusetelin käyttöönoton keskeisiä periaatteita ovat: asiakkaan valinnanvapauden lisääminen, palveluiden saatavuuden parantaminen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisääminen, palvelutuotannon tehostaminen, monipuolistaminen ja joustavoittaminen, kuntien palvelumarkkinoiden kehittymisen edistäminen, pienyrittäjyyden tukeminen. Jyväskylässä nämä periaatteet ovat selkeästi toteutumassa palvelusetelitoiminnan kehittymisen ja uuden sukupolven organisaation rakentumisen myötä. Määritelmät: Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaiden asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 :n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta (Uotinen, 2009). Asiakasrekisteri. Kunnan käyttämä rekisteri, jossa säilytetään palveluissa syntyviä asiakas- ja potilastietoja (Jyväskylässä käytössä on Effica-tietojärjestelmä) TAI palveluntuottajan oma rekisteri, jossa palveluntuottaja säilyttää palveluissa syntyviä asiakas- ja potilastietoja (HUOM! palveluseteliasiakkaista tulee pitää erillistä asiakasrekisteriä). Palveluseteli. Järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämä sitoumus korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti (Uotinen 2009). Tulosidonnainen palveluseteli. Palveluseteli, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien, asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioonottamiseen sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 a -luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain (734/1992) 10 a-c :ssä säädetyllä tavalla (Uotinen 2009). Tasasuuruinen palveluseteli. Palvelusetelin arvo on samansuuruinen kaikille asiakkaille heidän tuloistaan riippumatta. Asiakkaan omavastuu. Se osuus yksityisen palveluntuottajan palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi (Uotinen 2009). Palvelusetelituottaja. Kunnan hyväksymä yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, jonka palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Palveluntuottajien rekisteri. Kunnan ylläpitämä luettelo hyväksymistään palvelusetelituottajista. Jyväskylässä palveluntuottajien rekisterinä toimii Klemmari-rekisteri, osoitteessa Maksuliikenneoperaattori. Kunnan ulkopuolinen operaattori, joka huolehtii palvelusetelien tulouttamisesta palveluntuottajalle kunnan myöntämien palvelusetelipäätösten mukaisesti. Jyväskylässä maksuliikenneoperaattorina toimii Smartum Oy

7 12 PALVELUSETELI KUNNAN NÄKÖKULMASTA Palvelusetelitoiminnan kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeä lähtökohta on kunnan palvelustrategian luominen. Strategian tavoitteena on kunnan palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä strategian lähtökohtana palvelutarpeiden kehittymisen arviointi. On tärkeää määritellä, mitkä palvelut kunta tuottaa itse, mitkä hankitaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta ja mitkä palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Palvelustrategiasta on hyvä käydä laajaa keskustelua niin luottamushenkilöiden kesken kuin kunnan organisaation sisällä. Palveluiden järjestämistapojen muutokset aiheuttavat voimakasta asenteisiin ja arvoihin liittyvää keskustelua. Jyväskylässä tätä keskustelua on käyty luottamushenkilöiden kesken, julkisuudessa ja päätösten tekemisen yhteydessä. Myös ammattijärjestöjen ja kaupungin yksittäisten viranhaltijoiden näkemykset nousevat ajoittain keskusteluun. Nämä mielipiteet avaavat erilaisia näkemyksiä tähän palvelun tuotantotapaan, mutta keskustelu on usein kovin yksipuolista vastakkainasettelua. Palvelusetelitoiminnan yksiselitteinen ja laaja-alainen avaaminen esimerkiksi lehtien keskustelupalstoilla on mahdotonta. Palvelusetelitoiminta on melko uusi malli ja perinteistä poikkeava tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Siksi sitä pitää myös kunnassa tarkastella useista näkökulmista. Kuntien ja kaupunkien on tärkeää viestiä palvelusetelitoiminnasta. Viestinnän kautta kuntalaiset saavat kattavasti asiapitoista ja puolueetonta tietoa palvelusetelitoiminnasta sekä niistä palveluista, joissa palveluseteli on käytössä. Näin voidaan löytää kuntaa ja asiakkaita parhaiten palvelevat toimintamallit ja setelivaihtoehdot. Palveluseteli on siis yksi julkisten palveluiden tuottamistapa, jolla edistetään monituottajamallin käyttöönottoa. Palveluiden tuottaminen setelillä on kunnalle kevyempi tapa tuottaa palveluita esimerkiksi ostopalveluihin verrattuna. Palvelusetelitoiminnan avulla vältytään usein raskailta kilpailutuksilta. Se antaa niin suurille kuin pienille, usein paikallisille, yrityksille tasapuolisen mahdollisuuden kilpailla rinta rinnan asiakkaiden suosiosta. Kilpailutuksen tuloksena kunta tekee ostopalvelusopimuksen ja ohjaa asiakkaat tietylle palveluntuottajalle. Vastaavasti palvelusetelillä tuotetuissa palveluissa jokainen palveluntuottaja kilpailee tasaväkisesti asiakkaista ja asiakas valitsee palvelunsa itse. Tämä edesauttaa laadun kehittämistä yrityksessä ja haastaa myös julkista palveluntuotantoa tehostamaan ja kehittämään toimintaansa. Hankintasuunnitelman tekeminen ja päätös palvelusetelin käyttöönotosta Kuten edellä todettiin, kunnan on tärkeää laatia palvelustrategia ja hankintasuunnitelma, joissa linjataan yleensäkin yksityisten palveluiden käyttö ja hankintatavat. Samalla tehdään päätökset yksityisten palveluiden osalta siitä, otetaanko käyttöön palvelusetelit vai kilpailutetaanko palvelut ja käytetään ostopalvelusopimuksia. Jyväskylässä on useiden palveluiden kohdalla, erityisesti vanhus- ja vammaispalveluissa sekä lasten päivähoitopalveluissa, linjattu, että kilpailutuksista vähitellen luovutaan ja siirrytään käyttämään palveluseteleitä palveluiden järjestämisessä. Tämä on ollut erittäin tärkeä viesti alueen yrityksille. Se on rohkaissut niitä laajentamaan yritystoimintaansa ja luonut pohjaa pitkäjänteiselle toiminnan kehittämiselle. Palvelusetelitoiminnan imussa alueelle on myös syntynyt kokonaan uusia yrityksiä. Keskustelu palvelusetelistä on tärkeää käydä mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman korkealla tasolla. Jyväskylässä palveluseteleistä käydään keskustelua kaupunginvaltuustossa yleensä budjettikeskustelun yhteydessä. Myös julkista keskustelua käydään runsaasti jopa paljon suhteessa siihen, minkä verran palveluseteliin käytetään tällä hetkellä rahaa. Päätösvalta uusien seteleiden käyttöönotosta on Jyväskylässä perusturvalautakunnalla. On selvästi nähtävillä, miten tärkeää on käydä keskustelu setelin käyttöönotosta ja hankintoihin liittyvistä linjauksista riittävän korkealla tasolla luottamushenkilöiden kesken. Muuten on vaarana, että toiminnan kehittäminen ei etene, koska viranhaltijoilla ei tavallaan ole valtuutusta jatkaa kehittämistyötä. Kunnissa ollaan palvelusetelin käyttöönoton yhteydessä usein huolissaan siitä, että alueella ei ole riittävästi hyvinvointialan yrittäjiä, jotka tuottaisivat palvelusetelipalveluita. Jyväskylässä on selkeästi nähty, että yrittäjyyttä syntyy, kun kunta tekee selkeän päätöksen palvelusetelitoiminnan aloittamisesta ja viestii siitä yrityksille. Juuri tämän vuoksi selkeät palvelustrategiat ja hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä. Ne rohkaisevat yrityksiä sijoittumaan alueelle ja laajentumaan. Myös erilaiset palveluverkkoselvitykset ovat arvokasta tietoa varsinkin uusille, alueelle sijoittuville yrityksille. Tällaisten selvitysten julkaiseminen antaa kunnasta hyvin yritysmyönteisen kuvan sekä palvelee alueella jo toimivia ja alueelle tulevia yrityksiä. 13

8 Palvelun hinnoittelu ja palvelusetelin arvon määrittäminen Jyväskylässä laskettiin tuotteistustyön valmistuttua kunkin palvelun omakustannushinta. Tuotteistukseen ja hinnoitteluun käytettiin joidenkin palveluiden osalta ulkopuolista laskenta-ammattilaista, mikä omalta osaltaan lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Palveluiden huolellinen kuvaaminen ja hinnoittelu lisäävät kustannustietoisuutta ja palveluiden rahoituksen läpinäkyvyyttä. Palvelusetelin avulla palveluiden kysyntää ja tarjontaa voidaan ohjata niin, että palveluntuottajien resursseja pystytään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin ja joustavammin. Kun palvelusetelipalvelu on tuotteistettu ja sille on laskettu kaupungin oma tuotantohinta, määritellään palvelusetelin arvo. Arvon määrittämisessä käytetään Jyväskylässä vertailukohtana kaupungin omaa tuotantohintaa sekä yksityisten palveluntuottajien hintoja, joita on saatu selville kilpailutusten kautta. Jyväskylässä palveluseteleiden arvon määrittämisessä perusperiaatteena on se, että hinta määritellään mahdollisimman realistisesti. Tavoitteena on löytää palveluseteleille sellainen hinta, että kaikkiin tuloluokkiin kuuluvilla asiakkailla on mahdollisuus valita palveluseteli oman palvelunsa järjestämistä varten. Ihanteellista olisi, jos jo setelin käyttöönoton yhteydessä voitaisiin päättää setelin indeksikorotuksesta esimerkiksi vuosittain. Näin palveluntuottajat saisivat selkeän kuvan toiminnan jatkuvuudesta ja mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä. Jyväskylässä lasten päivähoidossa on jo päätetty palvelusetelin arvon kerran vuodessa tapahtuvasta indeksikorotuksesta. Korotuksessa yksityisen sosiaalialan palkantarkistuksille lasketaan 70 prosentin painoarvo ja kuluttajahintaindeksin muutokselle 30 prosentin painoarvo. Koska palvelusetelituottajat on merkitty yksityisten palvelunantajien rekisteriin, heidän tuottamansa palvelu on arvonlisäverotonta. Kyse on siis arvonlisäverottomasta palvelusta sekä kunnan maksaman palvelusetelin arvon että asiakkaan maksaman omavastuuosuuden osalta. Arvonlisäverolain 130 :n mukaan kunta saa viiden prosentin laskennallisen arvonlisäveron palautuksen verottomana suoritetuista hankinnoista. Tämä koskee myös palvelusetelillä suoritettuja hankintoja. Jyväskylän verohallinnolta saadun päätöksen mukaan kaupunki saa tämän viiden prosentin arvonlisäveron palautuksen myös käyttäessään Smartumin sähköistä palveluseteliä. Palveluseteleiden myöntäminen Jyväskylän kaupunki, Jykes ja yritykset ovat yhdessä luoneet pelisääntöjä siihen, millä perusteilla palveluseteleitä myönnetään. Tämä luo oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta asiakkaiden kohteluun. Myöntämiskriteereistä on hyvä keskustella myös palveluntuottajien kanssa. Näin vältetään vääränlaisia odotuksia palveluiden suhteen, eikä asiakkaille anneta katteettomia lupauksia palveluiden saatavuudesta. Palveluohjaaja on aina se henkilö, joka määrittelee asiakkaan saaman palvelun sisällön ja määrän palveluntarpeen arvioinnin pohjalta. Palvelusetelin myöntämisestä tehdään Jyväskylässä aina viranhaltijapäätös tai lähete. Palveluseteliprosessin kuvaaminen ja omistajuus Kun kunta on tehnyt päätöksen palvelusetelitoiminnan aloittamisesta, on tärkeää tunnistaa palvelusetelitoiminnan prosessi ja päättää toimintalogiikka kyseisessä kunnassa. Näin vältytään siltä, että saman kunnan sisällä on useita erilaisia toimintamalleja. On hyvä, jos palvelusetelitoimintaa koordinoi koko kunnassa yksi tai korkeintaan muutama henkilö. Näin säästetään voimavaroja uusien setelien käyttöönotossa, kun jokaisella vastuualueella, esimerkiksi vanhuspalveluissa ja lapsiperheiden palveluissa, ei tarvitse suunnitella toimintamalleja uudelleen. Kun palveluseteliprosessi on tunnistettu, on tärkeää kirjata selkeästi prosessissa toimivien henkilöiden päätösvalta ja vastuut. Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluissa on määritelty eri viranhaltijoiden päätöksenteko-oikeudet palveluseteliprosessissa. Kaupunki määrittelee palvelusetelillä tuotettavat palvelut, palvelusetelin arvon ja myöntämisen kriteerit Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat Hyväksytyistä palveluntuottajista pidetään rekisteriä (Klemmari) Asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa Asiakas valitsee palveluntuottajan Kaupungin palveluohjaaja/viranhaltija arvioi palveluntarpeen ja luo sähköisen palvelusetelin Smartumin järjestelmässä sekä tekee palvelusetelipäätöksen/lähetteen Palveluntuottaja suorittaa palvelun ja laskuttaa asiakasta sekä tulouttaa setelin arvon Smartumin tililtä Smartum laskuttaa kaupunkia sovituissa erissä/ kaupunki tekee tilauksen seteleistä. Seuranta ja raportointi 16 17

9 Viranhaltijoiden vastuunjako Jyväskylän palveluseteliprosessissa on seuraavanlainen: VASTUUALUEJOHTAJA lautakuntavalmistelu palveluntuottajien hyväksyntä (apulaiskaupunginjohtaja hyväksyy useamman vastuualueen tuottajat) valvontavastuu PALVELUYKSIKÖN JOHTAJA palvelusetelin käyttöönoton valmistelu (tuotteistus, hinnoittelu, palveluntuottajien hyväksymiskriteerit, setelien myöntämiskriteerit) tuottajien tapaamiset sekä valmisteluvaiheessa että myöhemmin palveluntuottajien hyväksymispäätösten valmistelu valvontakäyntien suorittaminen PALVELUOHJAAJA setelien myöntäminen palvelun laadun ja tuottajien saaman palautteen seuraaminen, sen raportointi eteenpäin ja tarvittaessa osallistuminen valvontakäynneille tilastointi ja setelien käytön seuranta tuottajien tapaamiset Palvelusetelitoimintaa koordinoivan henkilön tehtäviä ovat muun muassa: palvelusetelitoiminnan organisointi ja vastuualueiden toimijoiden auttaminen uusien seteleiden käyttöönotossa, palveluntuottajien perehdytys ym. yhteistyö palveluntuottajien kanssa, palvelusetelitoimintaan liittyvä viestintä, koulutus ja asiantuntijatehtävät, lainsäädännön tulkinta ja seuranta, valmistelussa avustaminen (lautakunta, palveluntuottajien hyväksyntä, delegointiasiat), seutuyhteistyö kaupungin osalta, tilastointi, palvelusetelituottajien rekisterin, Klemmarin yhdyshenkilönä toimiminen, reklamaatiohallinta ja koordinointi. YHTEISTYÖTAHOT: seudun kunnat, Jykes, yritykset, Smartum, Tieto, AVI, Valvira, Kela, Talouskeskus, Effica-pääkäyttäjät, verottaja Päivähoitopalvelujen vastuunjako Jyväskylässä on hieman erilainen. Muun muassa valvontavastuu on hajautettu useammalle henkilölle tuottajien suuren määrän vuoksi

10 Palveluntuottajien hyväksyminen ja valvonta Palvelusetelipalvelun tuottajaksi voidaan valita palveluntuottajat joko kilpailuttamismenettelyllä tai hyväksymällä kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat. Jyväskylässä on käytössä hyväksymismenettely. Palveluntuottajien on täytettävä sekä palvelusetelilain että Jyväskylän kaupungin asettamat vaatimukset palvelusetelituottajille. Vaatimukset palveluntuottajille on asetettu niin, että toiminnan tulee olla vastaavanlaista kuin kaupungin oma toiminta. Kaupungin asettamat vaatimukset löytyvät Klemmari-palvelusta. Ennen kuin yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, sen pitää olla hyväksytty, toiminnastaan riippuen, joko Aluehallintoviraston, Valviran tai Jyväskylän kaupungin (tukipalveluiden tuottajat ja perhepäivähoitajat) palveluntuottajarekisteriin. Tämän jälkeen yritys hakee Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi haluamansa palvelun hakemuslomakkeella. Hakemuksen kaupungille toimittaessaan yritys hyväksyy kaupungin asettamat ehdot ja sitoutuu tuottamaan kaupungin asettamien kriteerien mukaista palvelua. Kun palveluntuottaja on hyväksytty, hakemus muuttuu kaupungin ja palvelusetelipalveluntuottajan väliseksi sopimukseksi. Jykes vie hyväksytyt palveluntuottajat palveluntuottajien Klemmarirekisteriin, josta asiakas etsii itselleen sopivan tuottajan. Klemmari-rekisteriä on kuvattu tarkemmin oppaan myöhemmissä luvuissa. Palvelusetelitoimintaa koskevissa keskusteluissa nousee usein esiin kysymys palveluntuottajien valvonnasta. Jyväskylässä palveluntuottajien valvonta nähdään hyvin monentasoisena toimintana. Heti palveluntuottajan hyväksynnän jälkeen on tärkeää perehdyttää yritys palvelusetelitoimintaan. Jykes ja Jyväskylän kaupunki ovat järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia palvelusetelituottajille vuoden 2008 alusta lähtien. Tilaisuuksissa on syntynyt keskusteluyhteys, joka mahdollistaa molemminpuolisen palautteen antamisen. Tilaisuuksissa puhutaan avoimesti kentällä esiin tulleista asioista ja ratkotaan yhdessä mahdollisia käytännön ongelmia. Palvelusetelitoimijoiden yhteiset tilaisuudet rakentavat luottamusta ja varmistavat sujuvan palvelutoiminnan. Tilaisuuksissa voidaan tiedottaa tuottajia esimerkiksi seuraavan vuoden budjetista ja muista ajankohtaisista asioista. Palveluohjaajien rooli toiminnan valvonnassa on keskeinen. He tekevät tiivistä yhteistyötä niin palveluntuottajien kuin asiakkaiden kanssa. Palveluohjaajat saavat asiakkailta välitöntä palautetta sekä palvelusetelitoiminnasta että palveluntuottajien antamasta palvelusta. Asiakaspalautteella onkin keskeinen rooli valvonnan välineenä. Asiakaspalautteen lisäksi palveluntuottajia valvotaan valvontakäynnein. Niitä varten on luotu toimintamalleja ja käynteihin liittyvää raportointia on kehitetty. Suunnitelmallisia valvontakäyntejä pyritään tekemään vähintään kerran vuodessa. Niiden lisäksi tehdään valvontakäyntejä, esimerkiksi silloin, jos asiakkaalta saadun palautteen perusteella on syytä epäillä laiminlyöntejä. Klemmari-järjestelmässä on suora palautekanava, jonka kautta asiakkaat voivat antaa palautetta niin palveluntuottajilta saamastaan palvelusta kuin palvelusetelijärjestelmästäkin. Tarkoitus on myöhemmin kehittää Klemmariin myös arviointimalli, jonka avulla asiakkaat voivat vertailla palveluntuottajilta saamaansa palvelua. Jyväskylässä on kehitetty asiakasneuvosto- ja asiakasraatitoimintaa eri palveluissa. Raateihin pyritään saamaan enenevässä määrin myös yksityisten palveluiden asiakkaita. Tämä tuo valvontaan uuden muodon ja mahdollisuuden käydä vertailevaa keskustelua yksityisestä ja julkisesta palvelusta sekä niiden kehittämisestä. Tulevaisuudessa yritysten omavalvontasuunnitelmilla tulee olemaan tärkeä rooli palveluiden valvonnan kannalta. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Sen tulee kattaa kaikki palveluntuottajan sosiaalipalvelut- ja palvelukokonaisuudet. Omavalvontasuunnitelman tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Klemmari, palveluntuottajien rekisteri Palvelusetelilain mukaan kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelusetelituottajista sekä näiden tuottamista palveluista ja palveluiden hinnoista. Jyväskylä on valinnut palvelusetelituottajien rekisteriksi Klemmari-palvelun, jota ylläpitää tällä hetkellä Jykes Oy. Klemmari on internetissä toimiva osaavien ja luotettavien hyvinvointialan yritysten verkosto. Kuluttajat voivat hakea Klemmarista alueella toimivia hyvinvointipalveluiden tarjoajia, sekä palvelusetelituottajia että omarahoitteisten hyvinvointipalveluiden tuottajia. Klemmari -palvelussa on tällä hetkellä noin 300 hyvinvointialan yritystä Jyväskylän seudulta. Rekisteri on mahdollista ottaa käyttöön muillakin alueilla Suomessa

11 Klemmarin hakupalvelu antaa listan esimerkiksi tiettyä palvelusetelipalvelua tuottamaan hyväksytyistä yrityksistä. ASTU-hankkeen aikana toteutettiin myös Klemmari-palvelun uudistamistyö osana sähköisen asioinnin kehittämistä. Uudistus mahdollistaa palvelusetelitietojen (käytössä olevat setelit, myöntämiskriteerit, tuottajien hyväksymiskriteerit, hakulomakkeet, yhteystiedot) julkaisemisen kunnittain Klemmarissa. Tarkoitus on tuoda tiedot kuntien käytössä olevista palveluseteleistä helposti ja kootusti sekä asiakkaiden että palveluntuottajien saataville. palvelusetelitoimintaa yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Jykesin kanssa. Vuosina Jyväskylässä käytettiin Smartumin paperisia irtoseteleitä. Niiden käyttäminen osoittautui kuitenkin kankeaksi ja työlääksi, koska palvelusetelin arvo piti pystyä määrittämään asiakaskohtaisesti ja hoidot saattoivat olla usein toistuvia. Niinpä ryhdyttiin kehittämään sähköistä palveluseteliä. Sähköisen maksuvälineen kehittäminen ja kokeileminen oli myös yksi ASTU-hankkeen tavoitteista. Smartumin sähköinen palveluseteli otettiin Jyväskylässä käyttöön helmikuussa 2010, ensimmäisenä Suomessa. Niin palveluohjaajat kuin palveluntuottajatkin ovat pitäneet sähköistä seteliä helppokäyttöisenä. Järjestelmä ei vaadi lisälaitteita palveluntuottajalta eikä kunnalta, vaan he asioivat verkkopankkimaisesti Smartumin järjestelmässä. Asiakas antaa palveluntuottajalle sekä hoito- ja palvelupäätöksen että saamansa palvelusetelin. Palveluohjaajien ei tarvitse ladata erillisiä kortteja, eikä asiakkaan tarvitse muistaa tunnuslukuja. Smartum-palvelusetelin arvo voidaan kunkin palvelun osalta määritellä yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden ja tulojen mukaisesti. Mikäli setelistä osa jää käyttämättä, loput setelin arvosta palautuu lyhentämättömänä takaisin palveluohjaajien jaettavaksi. Järjestelmän avulla voidaan myös seurata ja raportoida setelien käyttöä. Kuten edellä todettiin, kaupunki saa viiden prosentin arvonlisäveronpalautuksen myös silloin, kun käytetään Smartumin palvelusetelijärjestelmää. Maksuliikenne Palvelusetelitoimintaa käynnistettäessä on kunnassa syytä käydä keskustelu palvelusetelitoimintaan liittyvästä rahaliikenteestä ja sen vaatimista resursseista. Tietyt palvelusetelipalvelut aiheuttavat suuren määrän laskuja kaupungin talousyksikköön ja laskujen hyväksyjille. Toisaalta palveluntuottajilla on toive saada mahdollisimman pian korvaus suorittamastaan palvelusta. Tämän maksuliikenteen aiheuttama resurssitarve on arvioitava kunnassa ja palvelusetelien määrän lisääntyessä on harkittava esimerkiksi maksuliikenneoperaattorin käyttöönottoa. Kun palvelusetelitoiminta laajeni, Jyväskylässä ryhdyttiin selvittämään maksuliikenneoperaattorin käyttöä. Maksuliikenteen palveluntuottajaksi valittiin Smartum Oy. Yritys on kohdennetun maksamisen edelläkävijä ja kehittänyt ensimmäisenä Suomessa Liikuntaseteli-tuotteen. Smartumilla oli halukkuutta kehittää Jyväskylä ei ole ottanut käyttöön Smartum palveluseteliä palveluasumiseen ja päivähoitoon liittyvissä palveluissa. Näiden palveluiden osalta yritykset laskuttavat suoraan kaupunkia. Sähköinen asiointi Jyväskylässä on muun palvelusetelitoiminnan kehittämisen rinnalla rakennettu myös sähköistä asiointia. Palveluntuottajien rekisteri ja sähköinen maksuliikenne ovat jo suuria edistysaskeleita. Myös lasten päivähoidon sähköistä palvelusetelihakemusta ollaan ottamassa käyttöön. Sähköisen asioinnin suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä potilas- ja asiakastietojen siirtämiseen palveluntuottajilta kaupungin asiakastietojärjestelmään

12 ASIAKKAAN ASEMA PALVELUSETELITOIMINNASSA Palvelusetelillä asiakas hankkii saamansa palvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän hinnan erotuksesta muodostuu omavastuuosuus, minkä asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Palvelusetelin vastaanottaminen on asiakkaalle aina vapaaehtoista ja kunnan tulee pystyä tarjoamaan hänelle vastaava palvelu kunnallisena. Asiakas ei myöskään voi vaatia palveluseteliä palveluidensa toteuttamiseen. Palveluohjaaja, lääkäri tai muu viranhaltija arvioi aina asiakkaan palvelutarpeen ja myöntää palvelusetelin. Palvelusetelipäätöksessä tai -lähetteessä kuvataan mahdollisimman yksiselitteisesti setelillä saatavan palvelun sisältö. Saatuaan palvelusetelin asiakas valitsee palveluntuottajan Klemmari-rekisteristä. Jyväskylässä lasten päivähoitopalvelut muodostavat tästä kuitenkin poikkeuksen. Asiakas on saattanut alustavasti sopia päivähoitopalveluntuottajan kanssa lastenhoitopalvelusta ja hakee vasta tämän jälkeen kaupungilta palveluseteliä. Päivähoidossakin päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien tulee olla kaupungin hyväksymiä palvelusetelituottajia. Palveluohjaaja ei saa tehdä palveluntuottajan valintaa asiakkaan puolesta. Hän voi kuitenkin auttaa asiakasta muun muassa palveluntuottajien vertailussa. Jyväskylässä Klemmari-rekisteristä voidaan tulostaa asiakkaille lista tuottajista vaikkapa palvelusetelipäätöksen liitteeksi. Siitä asiakas voi vertailla palveluntuottajia ja heidän hintojaan, mikäli hänellä ei ole käytössään internet-palvelua. Usein myös omaiset auttavat asiakasta palveluntuottajan valinnassa. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa, mikäli hän on tyytymätön saamaansa palveluun. Hänellä on aina mahdollisuus luopua yksityisestä palvelusta ja siirtyä takaisin kunnallisen palvelun käyttäjäksi. Halutessaan asiakas voi ostaa yrityksen tarjoamia palveluja palvelusetelin lisäksi myös omarahoitteisesti ja hakea itse maksamaltaan osalta kotitalousvähennystä. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä, eikä myöskään sairausvakuutuskorvausta. Asiakkaan ja palveluntuottajan väliset sopimukset Kun asiakas on valinnut palveluntuottajan, hän tekee yrityksen kanssa palvelusopimuksen. Kestoltaan lyhyissä palveluissa toimitaan palvelusetelipäätöksen ja suullisen sopimuksen pohjalta. Pidempikestoisissa palveluissa, esimerkiksi palveluasumisessa ja päivähoidossa, palveluntuottaja ja asiakas tekevät aina kirjallisen sopimuksen palvelun toteuttamisesta. Mikäli palveluntuottajan ja asiakkaan välille syntyy sovittelemattomia erimielisyyksiä palvelun toteuttamisesta, asia voidaan viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakastyytyväisyys Jyväskylässä on selvitetty asiakkaiden tyytyväisyyttä käytössä olevien eri palvelusetelipalveluiden suhteen. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on erittäin tärkeässä roolissa palvelusetelitoiminnan kehittämisessä ja mittaustulokset kiinnostavat luonnollisesti myös kuntapäättäjiä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen toimii myös yritysten toiminnan kehittämisen välineenä. Syksyllä 2011 Jyväskylässä tehtiin asiakastyytyväisyyskysely niille kotihoidon asiakkaille, jotka olivat saaneet palveluseteleitä tilapäiseen tai säännölliseen kotihoitoon, omaishoidon sijaispalveluun tai tukipalveluihin. Poimintoja kyselyn tuloksista: 44 % oli erittäin tyytyväisiä ja 49 % melko tyytyväisiä palvelusetelillä tuotettuun palveluun. Asiakkaista 93 % oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä palvelusetelillä tuotettuun palveluun. 75 % koki, että hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut palvelut olivat toteutuneet palvelusetelillä kiitettävästi tai hyvin. 22 % oli vaihtanut tuottajaa kesken palvelun tuottamisen. Yrityksen vaihtamisen syitä olivat esimerkiksi asiakkaan halu kokeilla eri yritysten palveluja, asiakkaan käyttämä yritys oli lopettanut toimintansa, yritys oli nostanut hintojaan, asiakas ei ollut tyytyväinen palveluun tai aikojen saaminen oli hankalaa (yksi maininta). 90 % asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä kaupungin työntekijän antamaan ohjaukseen palvelusetelin käyttämisestä

13 Kyselyn lopussa asiakkailla oli mahdollisuus antaa avointa palautetta palvelusetelitoiminnan hyvistä ja huonoista puolista: Palvelusetelitoiminnan edut: Saa valita milloin palveluja käyttää. Saa valita palveluntuottajan. Hyvä asia palvelujen ostamiseksi yksityisiltä tuottajilta. Tämä on ollut meille merkittävä apu. Se on lisännyt henkistä ja fyysistä jaksamista. Hyvä käytäntö, joka mahdollistaa kotona asumisen. Ainakin tilapäisessä tarpeessa se on erinomainen. Olen kiitollinen tähän palveluun. Palvelusetelitoiminnan huonot puolet: Palvelusetelin arvo on liian pieni. Pitäisi saada vähän enemmän apua. Rahat eivät riitä. Kunnallista palvelua enemmän. Palvelun tuottajia ei ole tarpeeksi, ajan saaminen vaikeaa. En luota palvelusetelihommaan, en ymmärrä asiaa. Selvittäkää palveluseteleiden käytöstä ja palveluntuottajista tarkemmin, ettei jäisi epäselvyyksiä. Byrokratia pois! Toivoisin palvelusetelipäätöksen tulevan riittävän ajoissa. Kysely lähetettiin 253 asiakkaalle syyskuussa Heistä kyselyyn vastasi 47 prosenttia. Palvelusetelipäätökset ja hinnoittelu Asiakas saa aina päätöksen tai lähetteen hänelle myönnetystä palvelusetelistä. Päätöksessä tai sen liitteenä olevassa palvelusuunnitelmassa on kuvattu, mitä palvelusetelipalvelu sisältää. Palvelusetelipäätöksen liitteenä asiakas saa palvelusetelitulosteen, jonka hän antaa päätöksen kanssa palveluntuottajalle. Palvelusetelitulosteesta on nähtävissä, mitä palvelua asiakkaalle on myönnetty. Se sisältää myös tarvittavat hintatiedot ja tunnuksen, jolla tuottaja voi tehdä palveluseteliveloituksen Smartumin sähköisestä järjestelmästä. Kun asiakkaalla on palvelusetelipäätös, hän voi itsenäisesti tai avustettuna valita sopivan palveluntuottajan ja sopia palvelun aloittamisesta. Palveluohjaajat auttavat asiakkaita sopivan palveluntuottajan etsimisessä. Palveluntuottaja on velvoitettu tuottamaan nimenomaan sitä palvelua, mitä palvelusetelipäätökseen tai lähetteeseen on kirjattu. Palvelusetelilain mukaan setelit on hinnoiteltava niin, että asiakkaan omavastuuosuus ei muodostu kohtuuttomaksi. Jyväskylässä tähän asiaan on kiinnitetty erityishuomiota. Palvelusetelien hinnat on pyritty muodostamaan niin, että niiden käyttö on mahdollista kaikkiin tuloluokkiin kuuluville asiakkaille. Jyväskylässä on käytössä tulosidonnaiset palvelusetelit palveluasumisen, lasten päivähoidon ja tuetun kotona asumisen osalta. Palvelusetelin arvosta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu. Se on laskettu niillä periaatteilla, joiden mukaan kaupungin kyseistä palvelua koskevat asiakasmaksut yleensäkin lasketaan. Toisin sanoen, jos palveluntuottaja tuottaa kyseisen palvelun setelin arvoa vastaavalla hinnalla, asiakas maksaa palveluntuottajalle saman omavastuuosuuden kuin hän maksaisi asiakasmaksuna vastaavasta kaupungin tuottamasta palvelusta. Kaikissa edellä mainituissa palveluissa on tällä hetkellä sellaisia palveluntuottajia, jotka tuottavat palvelua palvelusetelin arvoa vastaavaan hintaan. Jotkut kunnat käyttävät niin sanottuja kattohintoja palvelusetelin hinnoittelussa. Kattohinnoittelumallissa kunta määrittelee sen omavastuuosuuden määrän, minkä palveluntuottaja saa korkeintaan pyytää asiakkaalta. Jyväskylä ei ole ottanut kattohintoja käyttöön, sillä palveluntuottajien hintakehityksen seuraaminen on osoittanut, että toimivat markkinat pitävät hinnat kurissa. Palveluntuottajien keskihinnoissa on vuodesta 2008 alkaen ollut pientä nousua. Se on ollut kuitenkin pienempää kuin yleisen kustannustason nousu. Tämän vuoksi Jyväskylässä ei ole ainakaan vielä katsottu tarpeelliseksi ryhtyä määrittelemään palveluntuottajien hintoja kattohintamallin avulla

14 Osa Jyväskylässä käytössä olevista seteleistä on tasasuuruisia. Tällainen on käytössä esimerkiksi tilapäisessä kotipalvelussa. Palvelusetelin arvo on 20 /h. Tässä palvelussa asiakkaan omavastuuosuuden määrä riippuu palveluntuottajan tuntihinnasta. Tällä hetkellä keskimääräinen omavastuuosuus on 8 /h. Palveluseteleiden käyttöönotto ja hintojen näkyminen julkisesti on tuonut tervettä kilpailua yritysten välille. Tämä suuntaus näkyy jo Jyväskylässäkin. Palvelusetelitoiminta auttaa turvaamaan palveluiden saatavuutta ja tuo entistä enemmän läpinäkyvyyttä palvelujärjestelmän toimintaan. Kuten edellä on jo mainittu, palveluseteli edistää asiakkaan omaa valinnanvapautta ja tukee samalla hänen omaa vastuutaan palveluiden käyttäjänä sekä valitsijana. Valinnan mahdollisuuksien tarjoaminen asiakkaille edistää yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista ja antaa niille asiakkaille, jotka siihen pystyvät, mahdollisuuden ottaa enemmän vastuuta omasta elämästään ja käyttämistään palveluista. Tämän myötä niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea, vapautuu lisää resursseja kaupungin omasta toiminnasta. YRITTÄJÄT JA PALVELUSETELI Klemmari-rekisteri on omalta osaltaan ollut synnyttämässä palveluntuottajien verkostoa niin Jyväskylässä kuin Mikkelissäkin. Se tarjoaa yrittäjille mahdollisuuksia tutustua muihin yrittäjiin, vaihtaa kokemuksia ja tehdä yhteistyötä. Klemmari-rekisterissä ovat myös omarahoitteiset hyvinvointipalvelut. Rekisteristä onkin muodostunut palveluohjaajien työväline, jonka avulla he ovat voineet auttaa asiakasta, joka ei ole ollut oikeutettu kunnalliseen palveluun. Palveluohjaaja voi opastaa asiakasta löytämään palveluntuottajan omarahoitteisten palveluiden puolelta. Omarahoitteisten palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien kokoaminen samaan rekisteriin on elinkeinopoliittisesti erittäin hyvä ratkaisu. Se on saanut runsaasti tunnustusta muilta seuduilta Suomesta. Vahva panostus palvelusetelitoiminnan kehittämiseen ja siitä viestimiseen on poikinut kasvua alueen yrityksille sekä mahdollistanut uusien yritysten sijoittumisen alueelle. Yritykset eivät voi kuitenkaan rakentaa toimintaansa pelkästään palvelusetelitoiminnan varaan. Siksi kehittämisyhtiön tekemä omarahoitteisten palveluiden markkinoiminen on tärkeää tukea hyvinvointialan yrityksille. Jyväskylän seudulla toimiville hyvinvointialan yrityksille on syytä antaa tunnustusta ja kiitosta. Yritykset ovat vuosien ajan aktiivisesti ja kiinnostuneesti osallistuneet yhteisiin tapaamisiin ja pohdintoihin palvelusetelitoiminnan kehittämiseksi. Keskusteluyhteys kaupungin, kehittämisyhtiön ja yrittäjien välillä on ajan myötä kehittynyt huomattavasti avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Kommentteja yrityksiltä: Palveluseteli on lisännyt asiakkaiden oikeutta valita palveluntuottajansa. Se on tuonut yritykseemme paljon uusia asiakkaita ja auttanut yritystämme kasvuun. Arja Laine, Palvelupäällikkö, Telkänhoiva Oy Palvelusetelistä on tullut merkittävin osa liiketoimintaamme. Haluamme kehittää sitä jatkossakin, koska se antaa asiakkaille valinnan vapauden ja yrittäjälle mahdollisuuden parantaa oman palvelunsa laatua. Palveluseteli on myös valinta, jolla tuetaan paikallista, suomalaista yrittäjyyttä. Merja Jalkanen, Toimitusjohtaja, Harmonia Care Oy Palveluseteli on antanut yrityksellemme töitä ja lisännyt sopivasti liikevaihtoa. Lisäksi olemme saaneet sitä kautta positiivista tunnettuutta palveluntuottomarkkinoilla. Hannele Jaatinen & Pekka Nyström, Muuramen koti- ja saneerauspalvelu 32 33

15 Jykesillä on käytössään hyvinvointipalveluiden kehittämiskonsepti, WellTraining, joka käynnistyi vuoden 2010 alussa. Sen tavoitteena on tukea hyvinvointialan yrittäjyyttä, luoda edellytyksiä uusien palvelukonseptien kehittämiselle ja aktiiviselle innovaatiotoiminnalle. WellTraining -kehittämisohjelmassa järjestetään erilaisia seminaari- ja workshoppäiviä, joissa ajankohtaisiin kehittämisteemoihin pureudutaan käytännönläheisesti. Ohjelmaan on osallistunut myös monia palvelusetelipalveluita tuottavia yrityksiä. Tällä työllä Jykes on pyrkinyt osaltaan tukemaan palveluseteliyritysten hallittua kasvua ja kehittymistä. Jykes on käynnistänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyön, jonka avulla pyritään löytämään ja kouluttamaan uusia sosiaali- ja terveyspalveluyrittäjiä Jyväskylän seudulle. Koulutuspalveluiden lisäksi Jykes tarjoaa myös useita muita palveluita, joilla autetaan yrityksiä aloittamaan toimintaansa, kasvamaan, sijoittumaan alueelle ja kansainvälistymään. JYVÄSKYLÄN PALVELUSETELITOIMINNAN EDUT selkeät linjaukset palveluista ja hankintojen järjestämisestä toimiva palveluntuottajien rekisteri toimiva palveluohjaus asiakkaille asiakkaan omien valintojen mahdollistaminen sähköinen palveluseteli käytössä realistiset palveluseteleiden hinnat palveluntuottajat vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä Jykesin vahva rooli palvelusetelitoiminnan kehittäjänä ja palveluntuottajien tukijana SEUDULLISUUS PALVELUSETELITOMINNASSA Asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta olisi tärkeää, että löydettäisiin samanlaiset palveluseteli-toimintamallit seudullisesti. Tässä Jyväskylän seudulla on vielä tarvetta yhteistyön tiivistämiseen. Useissa alueen kunnissa on palveluseteleitä käytössä, mutta eri kuntien toimintamallit vaihtelevat. Tämä vaikeuttaa erityisesti tuottajien arkea ja saattaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Päivähoidossa on käytössä useamman kunnan yhteinen palvelusetelimalli, mikä helpottaa päivähoitopaikan hakemista esimerkiksi naapurikunnan yksityisestä päiväkodista, jonka sijainti on perheelle kulkuyhteyksien puolesta soveliaampi. Palveluasumisen osalta yhteisestä mallista keskustellaan parhaillaan Muuramen kunnan kanssa. Uusi Klemmari-järjestelmä on rakennettu palvelun seudullista laajenemista ajatellen. Klemmariin on mahdollista koota kaikki seudun palvelusetelituottajat ja käytössä olevat setelit kunnittain. On tärkeää nähdä, että seudullinen seteli tuo joustavuutta asiakkaille ja helpottaa palveluntuottajien työskentelyä, kun heidän ei tarvitse työskennellä monien toimintatapojen viidakossa

16 KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT JYVÄSKYLÄSSÄ HELMIKUUSSA 2012 Tilapäinen kotihoito (vanhuspalvelut) Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä myönnetään lähinnä: kotiutustilanteissa, kun asiakkaan toimintakyvyssä on tapahtunut oleellinen muutos ja palveluntarve on tilapäinen, tilanteessa, jossa omaishoitaja on yllättäen estynyt toimimasta tehtävässään. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteisiin eivät vaikuta asiakkaan tulot tai ikä. Palvelusetelin arvo on 20 euroa/tunti. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan ilmoittaman tuntihinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. 22 yritystä 84 asiakasta (vuonna 2011) tasasuuruinen seteli Omaishoitajien lomituspalvelu Omaishoitajan lomituspalvelun palvelusetelillä tuetaan omaishoitajan jaksamista. Setelillä järjestetään hoidettavan hoitaminen omaishoitajan vapaan aikana tai sillä tuotetaan apua omaishoitajan arkeen. Seteleitä myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. Seteli on tarkoitettu hoidettavan päivittäiseen hoitamiseen ja avustamiseen (ruokailu, ruuan valmistus, lääkehoito ja muut hoitotoimenpiteet, pukeutuminen, peseytyminen, wc-käynnit, kotiaskareet yhdessä hoidettavan kanssa, kotivoimistelu, ulkoilu, lukeminen, pelaaminen jne.) Omaishoitaja (yhdessä hoidettavan kanssa, mikäli mahdollista) voi päättää mitä palvelua palvelusetelillä hankkii: lyhytaikaishoitoa palvelukodissa, hoitopalvelua kotiin (esim. viikoittainen kylvetys tai lomitusapu omaishoitajan harrastusmenon ajaksi) tai päivätoimintaan osallistuminen. 27 yritystä 105 asiakasta (vuonna 2011) tasasuuruinen seteli Kotihoidon tukipalvelut (vanhuspalvelut) Tukipalveluiden palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka on säännöllisen kunnallisen kotihoidon piirissä vähintään viikoittain ja tarvitsee apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa. 21 yritystä 69 asiakasta (vuonna 2011) tasasuuruinen seteli 38 39

17 Muistiinpanoja Muistiinpanoja 46 47

18 48 Muistiinpanoja

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot