Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (12) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto YM030:00/2013 Viite: Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI Suomen Kiinteistöliitosta Yleistä (Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä esityksestä. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asuntotai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry, jossa on jäseninä noin yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Suomen Perustuslain 19 4 momentin mukaan Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Suomen Kiinteistöliitto pitää tärkeänä asumisen tuki- ja verojärjestelmien uudistamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon yo. Suomen Perustuslain kohta. Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportissa todetaan, että Julkisen talouden kestävyysvaje sekä lyhyellä ajalla valtion velkaantumis- ja alijäämäkehitys rajoittavat tukimahdollisuuksia. Valtiovarainministeriön talouskatsauksien perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että velkaantumis- ja alijäämäkehitys tulee olemaan pidempiaikainen siis ei vain lyhytaikainen olotila. Tämä ei vain rajoita tukimahdollisuuksia vaan vähentää

2 Lausunto 2 (12) niitä korostaen periaatetta, että tuet kohdentuvat henkilöille, jotka niitä eniten tarvitsevat esimerkiksi pienituloisuudesta johtuen. Raportissa todetaan, että "valtion ei tule verotuksen tai tukien kautta ohjata kotitalouksien valintoja asumisen hallintamuodon suhteen yhtä voimakkaasti kuin nykyisin. Tällä perustellaan erityisesti omistusasumiseen liittyvien verotukien poistamista ja vähentämistä. Raportin linjausta ei kuitenkaan noudateta perusteltaessa vuokra- ja asumisoikeusasumiseen liittyvien tuotantoja kulutustukien säilyttämistä. Johdonmukaista olisi myös kyseenalaistaa tukimuodot, jotka ottavat kantaa vuokra- ja asumisoikeusasumisen puolesta suhteessa omistusasumiseen. Raportissa nostetaan jälleen kerran esille omistusasumisen ns. asuntotulon verottomuus. Kiinteistöliitto ei kannata palaamista laskennallisen asuntotulon verottamiseen. Tällainen verotus Suomessa korvattiin vuonna 1993 käyttöön otetulla kiinteistöverolla, joka korvasi asuntotulon verotuksen, kiinteistöjen harkintaverotuksen, katumaksun ja manttaalimaksun. Teoriassa asuntotulon verottomuutta tulisi arvioida myös muissa asuntojen hallintamuodoissa. Merkittävä osa ns. ARA-vuokra-asunnoissa asuvista vuokralaista maksaa vuokraa, joka on vastaavaa markkinavuokraa edullisempi. Jos asuntojen eri hallintamuotoja halutaan kohdella veroneutraalisti, tulisiko markkinavuokran ja sitä alemman vuokran erotusta käsitellä vuokralaisen verotuksessa verotettavana tulona? Kun raportissa on esitetty arvioksi tästä laskennallisesta tulosta peräti 2,9 miljardia euroa vuodessa, kyse on isosta asiasta. Raportista ei selviä arvion laskentaperusteet eikä miten verossa otettaisiin huomioon sen hankkimisesta aiheutuvat menot (sijoituskohteen eli asunnon hankinta- ja säilyttämiskulut (korkokulut, asunnon hoito- ja korjauskulut, mahdollinen myyntitappio, jne). Vuokra-asunnoista on erityisesti pääkaupunkiseudulla pulaa, eikä mahdollinen asuntotulon verotus lisäisi vuokra-asuntojen tarjontaa kuin korkeintaan pitkän viiveen jälkeen. Asuntotulon verotus lisäisi siten entisestään asuntomarkkinoiden epätasapainoa, lisäisi asumiskustannuksia, vähentäisi ostovoimaa, lisäisi luultavasti myös asumistuen tarvetta ja laskisi nykyisten asuntojen hintoja. Asuntotulon verotus olisi miltei mahdoton tehdä maksajien kannalta läpinäkyväksi ja hyväksytyksi veroksi. Nämä ovat kuitenkin hyvän verojärjestelmän perusominaisuuksia. Kun arvioidaan, että omistusasunnon rakentamisen verotus nousee runsaaseen 40 prosenttiin perustamiskustannuksista, arvio omistusasumisen suosimisesta verotuksesta asettuu omaan arvoonsa.

3 Lausunto 3 (12) Asumistukijärjestelmien kehittäminen Raportissa käsitellään asumisen epäsymmetrisen verokohtelun vaikutuksia kotitalouksien päätöksentekoon kannustaen hankkimaan oma asunto vuokraasunnon sijaan. Omistusasumisen verotukia on johdonmukaisesti vähennetty 1980-luvulta lähtien rajaamalla verotuksessa vähennyskelpoisten korkojen määrää sekä leikkaamalla saatavaa nettohyötyä. Asuntolainakorot sai ensin vähentää täysimääräisesti tuloista, mikä alensi merkittävästi asuntovelallisen korkeaa marginaaliveroastetta. Myöhemmin tuloista tehtävän vähennysoikeuden määrää rajattiin omavastuuosuuksilla luvulla tuloista tehtävä vähennys korvattiin ns. alijäämähyvityksellä, joka tehdään maksettavista veroista tuottaen yhtä suuren hyödyn tulotasosta riippumatta. Alijäämähyvitykselle on koko ajan ollut myös katto, jolla on rajattu vähennysoikeutta. Viime vuosina on lisäksi vähennyskelpoisten korkojen määrää leikattu. Toteutettu omistusasumisen suosimisen vähentäminen verotuksen kautta ei ole vähentänyt kansalaisten haluun hankkia omistusasunto. Kotitalouksien asunnon omistamiseen liittyviä riskejä on hallittu edellyttämällä omarahoitusosuutta (mm. ennakkosäästämistä) sekä lainanlyhennyksillä. Omistusasuntolainojen loan-to-value -arvot ovat olleet keskimäärin % tasolla, kun ne esimerkiksi valtion tukemassa vuokra-asumisessa ovat %. Suomen omistusasuntomarkkinoita on stressitestattu sekä 1990-luvun alun lamassa että 2000-luvun finanssikriisissä: kummassakaan tilanteessa kotitalouksien asuntolainoista ei ole aiheutunut merkittäviä luottotappioita. Konservatiivinen luotonantopolitiikka takaa, että Suomen asuntomarkkinoille ei ole syntynyt eikä synny asuntomarkkinoiden hintakuplia. Jos kotitalouksien varat olisivat olleet sijoitettu asuntojen sijaan osakkeisiin, olisivat kotitaloudet joutuneet realisoimaan sijoituksiaan huomattavilla tappioilla eli niiden varallisuusasema olisi ollut merkittävästi riskipitoisempi. Raportissa omistusasumisen nähdään hidastavan työvoiman liikkuvuutta. Asuntolainojen korko- ja lyhennystarve jo itsessään kannustaa kotitalouksia pysymään työmarkkinoilla, ja hakemaan työpaikkaa tarvittaessa kauempaakin. Erityisesti ns. ARA-vuokra-asunnoissa asuvien vuokrat ovat työpaikkoja menettävillä alueilla erittäin alhaiset verrattuna työvoimaa tarvitsevien kasvukeskuksien markkina- ja ARA-asuntojen vuokriin. Tämän halvan vuokraasumisen työmarkkinoiden liikkuvuutta vähentävää vaikutusta raportissa ei käsitellä lainkaan. Valtio tukee yksittäisten pienituloisten kotitalouksien asumismenojen alentamista asumistukijärjestelmien kautta. Yleisen asumistuen rinnalla käytössä on eläkkeensaajanasumistuki ja opintotuen asumislisä, joiden avulla alennetaan

4 Lausunto 4 (12) kyseisten väestöryhmien asumismenoja. Lisäksi asevelvollisten asumismenoja alennetaan sotilasavustukseen liittyvällä asumisavustuksella. Kiinteistöliitto pitää yleistä asumistukijärjestelmää periaatteiltaan hyvänä ja kustannustehokkaana tapana tukea pienituloisten asumista. Järjestelmään liittyy toimiva tarveharkintaisuus ja se on periaatteessa käytettävissä kaikkiin asuntojen hallintamuotoihin. Muiden tukimuotojen tavoin suoriin asumistukiin liittyy riski tuen kapitalisoituminen vuokriin ja hintoihin. Tätä riskiä voidaan ehkäistä esim. OECD:n esittämällä tavalla kytkemällä tukeen oikeuttavat asumiskulut (vuokrat) kunkin asuntomarkkina-alueen vastaavanlaisten asuntojen keskivuokriin sopimusvuokran sijaan. The targeting of housing allowances can be improved by implementing regional differentiation and distortion of rent prices can be reduced by coupling the housing allowance to average rents, instead of the actual rent that is paid. Osana ARA-asuntojen tarveharkintaisempaa kohdentamista pienituloisimmille tulisi asumistukeen oikeutetut asunnonhakijat asettaa etusijalle valtion tukeman asuntokannan asukasvalinnassa. Tällä tavoin voitaisiin sekä pienentää asumistukimenoja että edistää työvoiman liikkuvuutta. Kiinteistöliitto pitää selvittämisen arvoisena ajatusta asumistukijärjestelmien yksinkertaistamiseksi yhdistämällä eläkkeensaajan asumistuki ja opintotuen asumislisä yleiseen asumistukeen. ARA-vuokra-asuntojen tuotantotukien osalta tulisi selvittää, voitaisiinko nykyinen korkotuki korvata asumistuen kautta annettavalla tuella, jolloin tukea kohdentuisi vain niille asukkaille, jotka ovat oikeutettuja asumistukeen. Muut asukkaat hyötyisivät omakustannusvuokraperiaatteesta, täytetakauksesta, kilpailutetuista rakennuskustannuksista, markkinahintoja alemmista tonttihinnoista ja vuokrista sekä mahdollisesta pääoma-avustuksesta. Yleistä asumistukea voi saada sekä uusiin että vanhoihin asuntoihin, joten se ei nosta tontti- ja urakkahintoja vuokra-asumisen tuotantotukien tavoin. Asuntoja rakentamismarkkinoiden toimivuuden kannalta se on vuokra-asumisen tuotantotukia parempi, hallintamuotoneutraali tukimalli. ARA-asuntojen asukasvalinnan ja asuntojen käytön tarveharkintaisuus Valtiontalouden velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää toimenpiteitä, joilla valtion menoja voidaan supistaa, ja samalla tehostaa tukijärjestelmien kohdentumista eniten tuen tarpeessa oleville. Asumisen tukijärjestelmien kohdalla tämä merkitsee kaikkien asumisen tukien (sekä kulutus- että tuotantotukien) uudelleen arviointia ja sopeuttamista valtiontalouden tilanteeseen.

5 Lausunto 5 (12) Valtiovarainministeriön raporttiin jättämässä eriävässä mielipiteessä todetaan, että Helsingissä valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuu ja koko maassa noin sellaista kotitaloutta, jotka kuuluvat kahteen korkeimpaan tulodesiiliin samaan aikaan, kun useilla pienituloisilla on vaikeuksia järjestää asumisensa vapaarahoitteisilla vuokramarkkinoilla. Asumistuen saajista 53 % asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa, ja heistä suuri osa saa asumismenoihinsa myös toimeentulotukea. VM:n mukaan julkisen tuen entistä parempi kohdentuminen ja koko tukijärjestelmän hyväksyttävyys edellyttäisivät sitä, että valtion tukemat vuokra-asunnot kohdistetaan tähänastista selvemmin pienituloisimmille ja vähävaraisimmille ryhmille. Valtiovarainministeriön kannasta voi tehdä sen tulkinnan, että Suomen nykyinen vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon tukijärjestelmä on mahdollisesti Euroopan unionin valtiontukijärjestelmien koskevien säädöksien vastainen. Kun tuettua ARA-asuntoa on kahteen korkeimpaan tulodesiiliin kuuluvilla kotitalouksilla, on luku moninkertainen, jos tarkasteluun otetaan esimerkiksi viisi ylintä tulodesiiliä. Erityisesti ARA-vuokra-asuntokantaa omistavat ns. yleishyödylliset yhteisöt kilpailevat julkisen tuen (korkotuki, täytetakaus, avustukset, kuntien tonttihinta/-vuokra-alennukset) turvin ilman tukia toimivien yksityisten vuokra-asuntosijoittajien kanssa asiakkaista samoilla markkinoilla. OECD:n v julkistaman selvityksen mukaan ARA-asuntokanta ja siihen liittyvät tukitoimet syrjäyttävät vapaarahoitteisia vuokra-asuntoinvestointeja, ja siten mm. vapaarahoitteisen vuokra-asuntotarjonnan ja asuntotuotannon lisäämistä mm. Helsingissä. Valtiovarainministeriön maaliskuussa 2015 julkistamassa Talouspolitiikan lähtökohdat muistiossa todetaan, että ARA-tuotanto lisää asuntojen määrää Helsingin seudulla enimmilläänkin vain asunnolla vuodessa. Tarvitaan keinoja kaavoittaa lisää ja nostaa yksityistä asuntotuotannon määrää. Jos tarve on asuntoa vuodessa, 4/5 tarjonnasta tulee olla markkina-ehtoista. Markkinaehtoisten yksityisten vuokra-asuntojen osuus on n. 50 % vuokraasunnoista. Yksityisen markkinan kannalta on tärkeää, että ns. ARA -tuotantoa saavat yhteisöt eivät kilpaile julkisen tuen avulla samoista asiakkaista. ARA - asunnoissa saatava tuki heikentää työvoiman liikkuvuutta, kun vuokralaisten ei kannata muuttaa edullisista asunnoista toiselle työssäkäyntialueelle töihin. Euroopan Unioni on puuttunut mm. Alankomaiden sosiaalisen vuokraasumisen tukiin valtiontukisäädöksien vastaisina. Alankomaissa tuli ottaa käyttöön tiukempi tarveharkinta asukasvalinnassa (tulorajojen alentaminen, max alle /v) sekä tulorajat ylittävien vuokralaisten osalta muita

6 Lausunto 6 (12) korkeammat vuokrankorotukset. (Katso State aid No E2/2005 and N 642/ The Netherlands Existing and special project aid to housing corporations). Suomessa ARA-asuntojen tulorajat olivat jo ennen niiden poistamista merkittävästi korkeammat kuin Alankomaiden esimerkissä. ARA-asuntokannan kohdentaminen palauttamalla tulorajat pienituloisimmille ja vähävaraisimmille parantaisi pienituloisten mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asumiseen sekä alentaisi asumistuki- ja toimeentulotukimenoja. Se lisäisi työvoiman liikkuvuutta ja pantaisi Helsingin seudun työnantajien mahdollisuuksia saada työvoimaa mm. julkisiin ja yksityisiin matalapalkkaisiin työtehtäviin. OECD:n arvion mukaan asukasvalinnan tarveharkinnan lisäämisellä ei olisi merkittäviä segregaatiota lisääviä vaikutuksia, koska ns. ARAasuntojen määrä on Helsingin seudulla suhteellisen suuri. Tuloihin perustuva tarveharkinta tulisi ottaa käyttöön asukkaita valittaessa sekä asukkaiden vaihtaessa asuntoa. Myös asumisaikana tulisi tehdä määräajoin (esimerkiksi viiden vuoden välein) tukitarpeen tarkistus. Tulorajat ylittäville asukkaille voitaisiin antaa oikeus asua asunnossaan, mutta sen vuokra tulisi voida määrittää uudelleen vastaamaan kohonneita tuloja. Toinen mahdollinen tapa olisi käyttää laajemmin määräaikaisia vuokrasopimuksia, jolloin oikeus tuettuun asuntoon arvioitaisiin määrävälein. Valtio ja kunnat tukevat laajasti ns. sosiaalista vuokra-asuntorakentamista, jossa tuki ei kohdistu tehokkaasti asukkaille. Tarve tukeen arvioidaan vain asukasvalintavaiheessa, ja tällöinkin käyttäen erittäin löysiä kriteerejä verrattuna esimerkiksi yleiseen asumistukeen. Tuki jatkuu, vaikka tarve siihen olisi poistunut. Vuokra-asunto-rakentamisen tukeminen on asukasvalintaa koskevien tulorajojen poistamisen jälkeen muuttunut ensisijaisesti vuokraasuntorakentamisen eli rakennuttamisen ja rakennustuotannon tukemiseksi. Vuokra-asumisen tukijärjestelmiä tulee uudistaa siten, että tuki annetaan suoraan asukkaille tuotantotukien sijaan. Vastaavaa linjaa on jo noudatettu, kun omistusasumisen tuotantotuet on poistettu. Tuotantotuet ovat perusteltuja vain sellaisessa tuotannossa, jota ei nykyoloissa synny markkinaehtoisesti (ns. erityisryhmien asunnot). Asuntokaupan varainsiirtoverokantojen yhdenmukaistaminen Kiinteistöliitto kannattaa asuinkiinteistöjen kaupasta perittävän varainsiirtoveron alentamista samalle tasolle kuin asunto-osake kaupasta perittävä varainsiirtovero. Tämä voidaan tarvittaessa toteuttaa nostamalla hieman osakekaupan varainsiirtoveroa (v %), jotta veron tuotto ei uudistuksen johdosta vähene. Varainsiirtoverokantojen erisuuruus johtaa tarpeettomaan pienten asuntoosakeyhtiöiden perustamiseen. Varainsiirtoveron käyttämistä

7 Lausunto 7 (12) Nuorten ASP-järjestelmän ikäraja 15 vuoteen Ns. HAL-lainojen takausmaksua alennettava suhdannepolitiikan keinona tulisi harkita yleisemminkin. Asuntokauppaan ja asuntoluottojen kysyntään voisi vaikuttaa varainsiirtoverolla ( leimaverolla ). Nuorten asuntosäästämistä ja omatoimisen asumisen järjestämistä edistävän ASP-järjestelmän kehittämistä tulisi jatkaa alentamalla ASP säästösopimuksen ikärajan 15 vuoteen nykyisen 18 vuoden sijasta. Valtio edistää oman asunnon hankkimista omistusasuntolainojen valtiontakauksella. Yksityishenkilö voi saada valtiontakauksen lainalle, jonka suuruus on enintään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta ja jonka laina-aika on enintään 25 vuotta. Takauksen suuruus on enintään 20 prosenttia lainasta, kuitenkin enintään euroa, ja siitä peritään 2,5 prosentin takausmaksu. Takausjärjestelmän voimassaoloaikana (1996-) takauspalkkioina on kerätty n. 140 miljoonaa euroa, ja takauskorvauksia maksettu n. 3 miljoonaa euroa eli n. 2 % kerätyistä takausmaksuista. Takauslainaa koskevan lain perusteluissa v todetaan, että valtionvastuun perusteella maksettaviksi tulevat korvaukset on tarkoitus kattaa takausmaksuilla. Maksun pitäisi olla riittävän suuri kattamaan valtion maksettaviksi tulevat korvaukset, mutta toisaalta se ei saisi olla niin suuri, että se nostaisi lainansaajan maksettavaksi tulevia kustannuksia niin paljon, että valtionvastuun käyttäminen lainanvakuutena muuttuisi kannattamattomaksi. Takausmaksun suuruutta voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksella, jos se osoittautuisi joko tarpeettoman suureksi tai riittämättömäksi. Vuosina maksettujen takauskorvauksien perusteella 2,5 % takausmaksu on tarpeettoman suuri, ja sitä tulisi alentaa vastaamaa toteutuneita takausriskejä. Ensiasunnon hankinnan varainsiirtoverovapaus säilytettävä Kiinteistöliitto ei kannata esitystä ensiasunnon hankinnan varainsiirtoverovapauden poistamisesta. Tämä verovapaus on yksi nuoria kansalaisia asumisen omatoimiseen järjestämiseen kannustava tuki yhdessä ns. ASP järjestelmän kanssa. Yhdessä ne sekä kannustavat ennakkosäästämiseen että vähentävät asuntokaupassa tarvittavan lainan määrään vähentäen nuorten kotitalouksien asuntolainoihin liittyviä riskejä. Ensiasunnon hankinnan ikärajaa voisi harkita alennettavaksi 35 vuoteen verotuen kohdentamiseksi nuoremmille talouksille.

8 Lausunto 8 (12) Asuntolainojen korkovähennysoikeus kannustaa omatoimisuuteen Valtion asuntorahasto osaksi kehysbudjetointia Kiinteistöliitto ei kannata työryhmän raportissa esitettävää asuntolainojen korkovähennysoikeuden (ns. alijäämähyvitys) pienentämistä asteittain poistaen se kokonaan vuoteen 2019 mennessä. Raportissa asuntolainojen korkojen verovähennystueksi vuonna 2015 on arvioitu 350 miljoonaa euroa. Vallitsevalla lainakannalla ja korkotasolla tämä arvio on noin 100 miljoonaa euroa liian korkea; oikeampi arvio olisi 250 miljoonaa euroa. Esitys on ristiriitainen myös työryhmän oman kannanoton kanssa: Kun tukijärjestelmää kehitetään vastaamaan paremmin vallitsevaa toimintaympäristöä ja sen kehittymistä, tulee tukijärjestelmässä ja tukipolitiikassa tehtävien muutosten tapahtua asteittain riittävän pitkän ajan kuluessa. Näin asuntomarkkinoilla ja varsinkin yksittäisillä kotitalouksilla on riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin. Korkovähennysoikeuden rajaamista voisi jatkaa siten, että vuonna 2018 vähennyskelpoisten korkojen osuus olisi 50 %, minkä jälkeen heikentämistä ei jatkettaisi. Asuntolainakorkojen on arvioitu kääntyvän nousuun vuonna Tällöin vähennysoikeuden poistaminen kokonaan vähentäisi halukkuutta sijoittaa omaan asuntoon tilanteessa, jossa tarvitaan lisää perheiden asuntoinvestointeja asuntorakentamisen tukemiseksi. Korkovähennyksen poistaminen korkotason noustessa heikentäisi asuntovelallisten kotitalouksien kulutuskysyntää hidastaen talouden elpymistä. Korkovähennysjärjestelmä on hallinnollisesti tehokas, toimiva, ja yksinkertainen asumisen tukimuoto. Se edistää myös kotitalouksien säästämistä, toisin kuin vuokra-asumisen tuotantotuet, jotka tukevat vain vuokrataloyhtiöiden ja niiden omistajien varallisuuden kasvattamista verovaroin. Valtion talousarvion ulkopuolisesta Valtion asuntorahastosta maksettiin vuonna 2014 erilaisia asumisen tukia ja avustuksia 168,7 milj. euroa ja rahaston korkotuotot valtion myöntämistä arava-lainoista olivat 173,8 milj. euroa, joten korkotuotot kattoivat juuri tuki- ja avustusmenot. Aravalainakannan pääoman pienentyessä ja korkojen alentuessa rahaston korkotuotot laskevat, eivätkä ne riitä nykytasoisen tuki- ja avustusjärjestelmän rahoittamiseen. Rahaston tulos tulee muodostumaan tappiolliseksi, mikä tarkoittaa taseen syömistä. Rahastolla on myös erittäin pitkäaikainen vastuu korkotukimaksuista ja täytetakauksista, jotka tulevat myös kasvamaan korkojen

9 Lausunto 9 (12) Kiinteistöverotukselle kuntotutkimus noustessa ja korkotukilainakannan kasvaessa. Lisäksi aravalainojen luottotappiot tulevat kasvamaan. Asumisen tuki- ja avustusjärjestelmiä koskevien päätöksien tekeminen osana normaalia kehys- ja budjetointimenettelyä korostaisi asuntopoliittisten asioiden asemaa poliittisessa päätöksenteossa. Nykytilanteessa ympäristöministeriön budjettiin sisältyvät asumisen menot rahoitetaan lähes täysin asuntorahastosta, ja ovat siten normaalin kehys- ja budjetointiarvioinnin ulkopuolella. Valtion taloudellisia riskejä koskevan raportoinnin ja hallinnan kehittämistä pohtinut VM:n työryhmä suositteli, että talousarvion ulkopuolinen asuntorahasto tulisi sisällyttää budjettitalouteen tai jos sulauttamista ei tehdä, niin sen talous tulisi liittää kehysjärjestelmän piiriin. Kiinteistöliiton mielestä Valtion asuntorahasto voidaan säilyttää talousarvion ulkopuolisena rahastona, mutta sen tulot ja menot tulee liittää osaksi kehysbudjetointia. Viime kädessä valtio eli veronmaksajat ovat vastuussa kaikista Valtion asuntorahaston vastuista, kun rahaston tase ei enää riitä kattamaan vastuita. Kiinteistöliitto ei kannata asuntorahaston toimialan laajentamista lainoitus- eikä sijoitustoimintaan. Valtion asuntolainojen ( ARAVA-lainat ) myöntäminen lopetettiin 1990 luvulla, koska niiden pääomittaminen lisäsi suoraan valtion vastuita Valtion asuntorahaston varainhankinnan takaajana. Siirtyminen täytetakauksiin, avustuksiin ja korkotukiin perustuvaan tuotantotukeen poisti pääomittamistarpeen ja samalla valtion velkavastuun kasvattamisen. Mikäli asuntorahasto alkaisi jälleen myöntää lainoja, tulisi sen hoitaa lainojen jälleenrahoitus varainhankinnalla, joka kasvattaisi valtionvelkaa. Tämä ei ole perusteltua tilanteessa, jossa muutenkin valtion velkaantuminen tulee pysäyttää. Asuntorahastolla ei ole eikä sille ole järkevää kehittää sijoitusrahastotoiminnan vaatimaa erityisosaamista. Valtion asuntorahasto perustettiin alun perin rahastoimalla budjettitalouden piiristä myönnetyt ja maksatetut ARAVA-lainasaamiset rahaston peruspääomaksi. Valtion taloustilanteen sitä vaatiessa, tulee nämä varat voida palauttaa myös takaisin budjettitaloudessa käytettäväksi. Kiinteistövero otettiin käyttöön v. 1993, ja se korvasi silloin mm. asuntotulon verotuksen. Sen tuotto kunnille on vuonna 2015 n. 1,6 mrd. muodostaen 28 % kaikista taloyhtiön (osakkaiden vastikkeissa) maksamista veroista. Sen osuus sekä veroista että hoitokuluista kasvaa johtuen arvostusperusteiden muutoksista ja veroprosenttien korotuksista. Kuntatalouden nykytilanteessa verotuksen painopisteen muutos kohti pääomia ja kiinteistöjä korottaa kokonaisveroastetta, kun ansiotuloverotus samaan aikaan myös kiristyy erityisesti kunnallisen

10 Lausunto 10 (12) ARA-asuntojen omistajat ja tuottajat tuloverotuksen ja piiloverojen (taksojen) muodossa. Kohoava kiinteistövero estää asuntokannassa tarvittavia peruskorjaus-, energiatehokkuus-, ja esteettömyyskorjauksia. Se voi johtaa jopa pienituloisten asuntojen pakkomyynteihin, jos asunnonomistajien tulot eivät riitä veron maksamiseen. Kiinteistövero ei tasaverona huomioi veron lopullisten maksajien (asunnon omistajien tai vuokralaisten) veronmaksukykyä. Se ei myöskään perustu verotuskohteen vuosituottoon, vaan pelkästään arvoon. Lisäksi kiinteistöveron veropohja on suppea, koska se ei koske valtaosaa kiinteistöjä (mm. maa- ja metsätalouskiinteistöt, maatalouden rakennukset). Veropohjan suppeus lisää veropainetta asuntokiinteistöihin. Kiinteistöverojärjestelmälle tulee tehdä perusteellinen kuntotutkimus. Kiinteistöveron osuus kuntien rahoituksesta on kasvanut merkittävästi ja siitä on muodostunut uusi varallisuusvero kiinteistöjen omistajille. Nykyään kiinteistöverotuksesta päätetään useassa eri paikassa: eduskunta päättää kiinteistöveroprosenttien rajoista, kunnat päättävät sovellettavat veroprosentit ja verohallinto päättää tonttien verotusarvot ja valtiovarain-ministeriö rakennuksien verotusarvot. Osana kiinteistöveron kehittämistä tulee lisätä kuntien päätösvaltaa verotuksen tasossa poistamalla kiinteistöveroprosenttien alarajat. Yleisessä kiinteistöverossa (maapohja) tulee asunto- ja muiden kiinteistöjen kiinteistöveroprosentti voida määrätä erikseen. Kiinteistöverotuksen veropohjaa tulee kehittää ottamalla kiinteistöveron ulkopuolella oleva kiinteä omaisuus sen piiriin. Kiinteistöverotuksen tulee kaikissa olosuhteissa olla läpinäkyvää ja perustua yksinkertaisiin periaatteisiin. Kiinteistönomistajan tulee esimerkiksi korjausinvestointia suunnitellessaan pystyä arvioimaan, miten investointi vaikuttaa rakennuksen kiinteistöveroon. Valtion tukemien ns. ARA-vuokra- ja asumissoikeusasuntojen omistajia ovat kunnat, kuntien omistavat yhtiöt ja erilaiset tukilainsäädännön perusteella nimetyt yleishyödylliset yhteisöt. Yleishyödyllisiä yhteisöjä on kahdenlaisia: 1) aidosti yleishyödyllisiä (eivät tavoittele taloudellista voittoa eivätkä jaa voittovaroja omistajilleen / jäsenilleen), ja 2) voittoa tavoittelevia ja jakavia yhteisöjä. Vaikka näiden yhteisöjen perustavoitteet ovat keskenään lähes vastakkaiset, kuuluvat ne ARA-asuntotuotannossa samojen tukiehtojen piiriin. Tämä aiheuttaa ongelmia tukiehtojen mitoituksen (esim. tukeen hyväksyttävän voittotason mitoitus), omakustannusvuokraperiaatteen (mm. korjauksiin varautumistason) ja asukasvalinnan (tarveharkintaisuuden noudattamisen) kannalta. Suurimpien ARA-asuntoja omistavien yksityisten yhtiöiden omistajia ovat suuret kotimaiset ja kansainväliset instituutiosijoittajat, joiden tavoitteena on saada omistuksistaan pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä tuotto.

11 Lausunto 11 (12) Kiinteistöliiton mielestä valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon tuet tulisi avata kaikille siitä kiinnostuneille toimijoille, jotka sitoutuvat noudattamaan tukijärjestelmään liittäviä säädöksiä. Samalla tuet voittoa tavoitteleville ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille tulisi eriyttää toisistaan. ARA-vuokra-asuntojen toteutustapoja tulisi myös laajentaa esimerkiksi ottamalla käyttöön uusien asuntojen hankkiminen rakennettavasta asuntoosakeyhtiökannasta (vrt. asuntosijoitusrahastot) kokonaisten talojen rakentamisen sijaan. Toinen tapa olisi toteuttaa vuokra-asuntotuotantoa hankintakilpailutuksia (suunnittele, toteuta, omista), joissa asuntosijoittajat, - rakennuttajat ja rakentajat tarjoaisivat tuotantoaan ARA-vuokra-asunnoiksi määräajaksi (esimerkiksi vuodeksi). Sosiaalisen ARA-vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudulla tulisi valtion ja seudun kuntien solmia ARA-asuntojen tuotantoa koskeva asuntotuotantosopimus. Sopimuksessa valtio sitoutuisi määrittämään kunnille ja näiden vuokrataloyhtiöille myönnettävien tukien ehdot siten, että ne mahdollistavat sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon, ja kunnat sitoutuisivat rakennuttamaan omistamiensa vuokrataloyhtiöiden omistukseen sovittavan määrän asuntoja. Kotitalousvähennys Kiinteistöliiton Pellervon taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan asuinrakennusten vuosittainen tekninen korjaustarve on n. 3,5 miljardia, josta taloudellisesti perusteltu korjaustarve n. 90 % eli 3,2 miljardia euroa vuodessa. Asunto-osakeyhtiöiden omistamien asuntojen osuus taloudellisesti perustellusta korjaustarpeesta on noin 1,45 mrd euroa, pientalojen omistajien 1,05 miljardia euroa ja muiden (mm. kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen) 0,71 miljardia euroa vuodessa. Tekemättä jääneiden korjausten arvoksi on tutkimuksessa arvioitu yhteensä noin 15 miljardia euroa 25 vuoden ajalta. Mikäli tekemättä jääneiden korjauksien arvo jakautuu vuosittaisen korjaustarpeen tavoin, on asunto-osakeyhtiöiden osuus noin 6,7 miljardia euroa, pientalojen omistajien 4,9 miljardia euroa ja muiden 3,3 miljardia euroa. Korjausrakentamisen edistämisen pääperiaatteena tulee olla, että omistajat vastaavat omistuksiensa asuntojen kunnossapidosta ja korjauksista. Korjausrakentamista tulisi tukea valtion varoin vain rajatuissa tapauksissa, mm. hissi-/esteettömyyskorjauksien toteuttamiseksi tavoitteena vanhusten kotona asumisen mahdollistaminen. Suhdanneluoteisesti käytössä olleet korjaustoiminnan avustukset eivät ole kasvattaneet korjausinvestointien määrää läheskään siinä määriin, kuin millä

12 Lausunto 12 (12) avustuksia on perusteltu. Kiinteistöliiton arvion mukaan 85 % korjauksista olisi toteutunut ilman avustuksiakin. Voikin arvella, että avustukset ovat kapitalisoituneet suunnittelun, korjausrakentamisen ja rakennusmateriaalien hintoihin. ARA-vuokra-asuntojen osalta tarve varautua korjauksiin tulee ottaa huomioon päätettäessä uustuotannon tukiehtoja. Peruskorjausvaiheeseen valtion tukea ei tulisi erikseen enää myöntää. ARA-asuntojen omistajille tulisi sen sijaan mahdollistaa ARA-rajoituksista vapautuvista ja vapautettavista asunnoista saatavien pääomien kohdentaminen peruskorjauksiin. Asunto-osakeyhtiöiden korjaustoimintaa valtion tulisi tukea omakotitalojen tapaan kotitalousvähennyksellä, joka tulisi laajentaa koskemaan myös yhtiön toteuttamia, osakkaan rahoitusvastuulla olevia korjauksia. Annamme tarvittaessa lisätietoja tästä lausunnosta. Harri Hiltunen toimitusjohtaja Jukka Kero pääekonomisti

Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista

Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista 11.11.2015 Mika Kuismanen Kansantalousosasto Miksi valtiovarainministeriö on kiinnostunut Araasuntojen asukasvalinnoista

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) 6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista HEL 2014-001484 T 00 01 06 Päätösehdotus Verotus päättää antaa

Lisätiedot

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Lausunto 1 (6) Eduskunta Ympäristövaliokunta HE 154/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Suomen Kiinteistöliitosta

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI JA LUKUUN 35.20. YHDYSKUNNAT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI JA LUKUUN 35.20. YHDYSKUNNAT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Lausunto 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, asunto- ja ympäristöjaosto (AyJ) Viite: Lausuntopyyntö 9.10.2015, HE 30/2015 vp (valtion talousarvio vuodelle 2016, Teema: Luku 35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen

Lisätiedot

ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen

ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen K ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 11.11.2016 ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA OMISTUSASUMISEN TUET ASUMISTUKI ASUMISEN TUOTANTOTUET ASUNTOJEN VUOKRATASOTUKI ASUMISEEN

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto/ Lähiympäristö ja asuminen PL 35, Valtioneuvosto

Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto/ Lähiympäristö ja asuminen PL 35, Valtioneuvosto Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto/ Lähiympäristö ja asuminen PL 35, 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@ym.fi Dnro: YM002:00/2017 ja YM2/052/2017 ASUKKAIDEN SOSIAALISEN ASUMISEN

Lisätiedot

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA Lausunto 1 (6) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM6/600/2014 LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet - Valiokuntien yhteinen kuuleminen 29.11.2017 Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja Turun Ylioppilaskyläsäätiö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimushanke

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva selvitystyö

Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva selvitystyö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva selvitystyö Työpaja 13.1.2017 Henrik Lönnqvist Hankkeen toinen osa Asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtien ja vaikuttavuuden arviointi Tehtävä * Kysyntätuet

Lisätiedot

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti Anu Kärkkäinen / RKo 13.5.2015 Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA LUKUUN YHDYSKUNNAT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA LUKUUN YHDYSKUNNAT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Lausunto 1 (6) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, asunto- ja ympäristöjaosto (AyJ) Viite: Lausuntopyyntö 20.9.2016, HE 134/2016 vp (valtion talousarvio vuodelle 2017, Teema: Luku 35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin Kuulemistilaisuus Ympäristövaliokunta 16.11.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) Harri Hiltunen 16..2.2012. Eduskunta. uusien. vaikutuksista. asumisen. Suomen Kiinteistöliitto ry Y-tunnus 0307769-5 Nordea 127030-60512

MUISTIO 1 (6) Harri Hiltunen 16..2.2012. Eduskunta. uusien. vaikutuksista. asumisen. Suomen Kiinteistöliitto ry Y-tunnus 0307769-5 Nordea 127030-60512 MUISTIO 1 (6) Harri Hiltunen 16..2.2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puh. (09) 1667 6761 Faksi (09)) 1667 6400 Y-tunnus 0307769-5 Nordea 127030-60512 IBAN FI3612703000060512 BIC

Lisätiedot

TARMO-työryhmä: pienituloisimmat ja tuettu asuminen. Tuomas Sukselainen

TARMO-työryhmä: pienituloisimmat ja tuettu asuminen. Tuomas Sukselainen TARMO-työryhmä: pienituloisimmat ja tuettu asuminen Tuomas Sukselainen 17.6.2011 SATA-komitean ehdotus lähtökohtana (1) Pyritään siihen, että yleisen asumistuen piirissä pitkään olevista nykyistä suurempi

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista Asunto- ja ympäristöjaosto 11.10.2017 Mia Koro-Kanerva OTM, toiminnanjohtaja Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Näkökulmia asuntorakentamisen haasteisiin. Suomen Asuntoliitto ry:n Asuntorakentamisen haasteet seminaari 27.11. 2014 Harri Hiltunen

Näkökulmia asuntorakentamisen haasteisiin. Suomen Asuntoliitto ry:n Asuntorakentamisen haasteet seminaari 27.11. 2014 Harri Hiltunen Näkökulmia asuntorakentamisen haasteisiin Suomen Asuntoliitto ry:n Asuntorakentamisen haasteet seminaari 27.11. 2014 Harri Hiltunen Asuntokysyntää ylläpitäneet ja ylläpitävät (?) tekijät (Katso BOF Online

Lisätiedot

Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista?

Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista? Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista? Essi Eerola, Suomen Pankki* Tuukka Saarimaa, VATT * Tutkimuksessa esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa. 1 Helsingin kaupunki on merkittävä

Lisätiedot

Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi. Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10.

Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi. Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10. Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10.2015 Tutkijat / valikoituja julkaisuja Marko Terviö (Aalto),

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 3.11.2015 klo 11 HE 34/2015 vp (energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi) SISÄLTÖ Energiaveron kehitys Energiaverotuksen ja

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista. Ympäristövaliokunta Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista. Ympäristövaliokunta Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista Ympäristövaliokunta 22.9.2017 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI KIINTEISTÖVEROLAIN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI KIINTEISTÖVEROLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite: VM/099/00/2017 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI KIINTEISTÖVEROLAIN MUUTTAMISESTA Suomen Kiinteistöliitosta Esityksestä (Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (8) 476 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista HEL 2014-001484 T 00 01 06 Päätös Verotus päätti antaa ympäristöministeriölle

Lisätiedot

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 ARA-toiminta tutuksi KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri 25.1.2018 Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 Teemat Esitys 1 ARAn esittely Ajankohtaista ARAasuntokannasta Yleishyödyllisyyden erityisedellytykset

Lisätiedot

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopolitiikka Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. (KOVA) näkökulmasta

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopolitiikka Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. (KOVA) näkökulmasta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopolitiikka Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät ry:n (KOVA) näkökulmasta Hallitusohjelma KOVAn kannalta Seuraavilla dioilla tarkastellaan pääministeri

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MUISTIO: SUUNTAVIIVAT PITKÄN KORKOTUKIMALLIN KEHITTÄMISEEN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MUISTIO: SUUNTAVIIVAT PITKÄN KORKOTUKIMALLIN KEHITTÄMISEEN Lausunto 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi ville.koponen@ym.fi YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MUISTIO: SUUNTAVIIVAT PITKÄN KORKOTUKIMALLIN KEHITTÄMISEEN Suomen Kiinteistöliitosta Korkotukijärjestelmän tavoitteet

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Ke 12.10.2016 klo 10.30 HE 174/2016 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys Kiinteistöverotuksen nykytilanne ja

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Putkiremontti yhden mahdollisuus, toisen uhka. Tommi Rytkönen 29.3.2011

Putkiremontti yhden mahdollisuus, toisen uhka. Tommi Rytkönen 29.3.2011 Putkiremontti yhden mahdollisuus, toisen uhka Tommi Rytkönen 29.3.2011 Kiinteistömaailma lyhyesti Ketjuun kuluu 116 asuntomyymälää, 58 eri paikkakunnalla. Jokaisesta asuntomyymälästä vastaa itsenäinen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Ympäristöministeriölle. Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti

Ympäristöministeriölle. Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti Lausunto 1 (5) 8.5.2015 Ympäristöministeriölle Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMÄ ON EDELLEEN TARPEEN Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys

Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys Pasi Moisio Vähimmäisturvayksikkö Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -talouden osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Millainen tuki on tehokasta ja vaikuttavaa? Tuukka Saarimaa, VATT Ajankohtaisseminaari asuntopolitiikan tukijärjestelmistä,

Millainen tuki on tehokasta ja vaikuttavaa? Tuukka Saarimaa, VATT Ajankohtaisseminaari asuntopolitiikan tukijärjestelmistä, Millainen tuki on tehokasta ja vaikuttavaa? Tuukka Saarimaa, VATT Ajankohtaisseminaari asuntopolitiikan tukijärjestelmistä, 11.11.2016 KOVA ry 1 Sisältö Vertailen yleistä asumistukea ja tuettuja tai kohtuuhintaisia

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset

HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset HE 26/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - Kiinteistöliiton näkemykset Kuulemistilaisuus 6.10.2015, Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan verojaosto (VeJ) Juho

Lisätiedot

Viite: Suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen_ym007:00/2017 ja YM1/600/2017

Viite: Suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen_ym007:00/2017 ja YM1/600/2017 Kommenttipyyntö Kommentti 7.4.2017 ville.koponen@ym.fi kirjaamo@ym.fi Ympäristöministeriölle Viite: Suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen_ym007:00/2017 ja YM1/600/2017 Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 4 2015 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Hankeryhmän raportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 4 2015 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

Asumisen tuen kohtaanto vuonna 2004

Asumisen tuen kohtaanto vuonna 2004 Ympäristöministeriön raportteja 25 2007 Asumisen tuen kohtaanto vuonna 2004 Jaana Pasanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 25 2007 Asumisen tuen kohtaanto vuonna 2004 Jaana Pasanen

Lisätiedot

Asumisen yhdenvertaisuus Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen

Asumisen yhdenvertaisuus Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen Asumisen yhdenvertaisuus Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen Tuula Tiainen tuula.tiainen@ymparisto.fi Marianne Matinlassi marianne.matinlassi@ara.fi Asumisen yhdenvertaisuus - Selvityksessä tarkasteltiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen Tommi Laanti Asuntojen hintakehitys (2010-2016/7) Lähde:Tilastokeskus 2 Vapaarahoitteiset neliövuokrat uusissa vuokrasuhteissa 2015 Lähde:Tilastokeskus 3

Lisätiedot

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat!

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat! Suomen Kiinteistöliiton 1 (6) toimitusjohtaja Harri Hiltunen Imatran seudun Kiinteistöyhdistys ry:n 70 -vuotisjuhlassa Imatralla 14.12.2016 Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 17.00 Arvoisat juhlavieraat, hyvät

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI Lausunto 1 (10) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM2/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI JA LUKUUN YHDYSKUNNAT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VALTION VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI JA LUKUUN YHDYSKUNNAT, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Lausunto 1 (6) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, asunto- ja ympäristöjaosto (AyJ) Viite: Lausuntopyyntö 22.9.2017, HE 106/2017 vp (valtion talousarvio vuodelle 2018, Teema: Luku 35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen

Lisätiedot

HE 151/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta

HE 151/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 151/2015 vp Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten,

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Hallintopäällikkö Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén,

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Yleisen asumistuen pääperiaatteet ja tuen kehittäminen

Yleisen asumistuen pääperiaatteet ja tuen kehittäminen Yleisen asumistuen pääperiaatteet ja tuen kehittäminen Asumisneuvontakoulutus 24.02.2014 Raimo Kärkkäinen Tuki milj. /v Asumisen tuet milj. /v 1980-2013 nimellishinnoin, korkovähennys ja tuotantuki v.

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 15.2.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla Eduskunnan ympäristövaliokunta 11.10.2013 Harri Hiltunen

Lisätiedot

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.02.2017 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Kela maksoi asumistukia vuonna 2016 yhteensä

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia PERIODISOINTI ASUNTOPOLIITTISEN REGIIMIN MUUTOKSEN TARKASTELUN LÄHTÖKOHTANA Bo Bengtsson (toim.):

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ASUNTO- OSAKEYHTIÖTALOJEN PERUSPARANNUSLAINOJEN VALTIONTAKAUSTA KOSKE- VAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ASUNTO- OSAKEYHTIÖTALOJEN PERUSPARANNUSLAINOJEN VALTIONTAKAUSTA KOSKE- VAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Lausunto 1 (8) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM3/600/2014 LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ASUNTO- OSAKEYHTIÖTALOJEN PERUSPARANNUSLAINOJEN VALTIONTAKAUSTA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi LAUSUNTO 2.11.2015 1 (2) Eduskunta Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 00102 EDUSKUNTA Asia: Viite: Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) Hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Asumisen kustannukset nousevat vuoteen 2015 mennessä 12 prosenttia 1

Asumisen kustannukset nousevat vuoteen 2015 mennessä 12 prosenttia 1 MUISTIO 1 (8) Harri Hiltunen 3.5.2012 Valtiovarainvaliokunta Asunto- ja ympäristöjaosto Eduskunta VNS 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 2016 ja asuntopoliittisen

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 8.10.2015 Väestö yleensä

Lisätiedot

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Ajankohtaiset säädöshankkeet 10.11.2016 Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Hallitusohjelma Asuntorakentamista lisätään -kärkihanke Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli,

Lisätiedot

Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa?

Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa? Asuntosijoittaminen Suomessa mistä on tultu ja minne ollaan menossa? Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Taustaksi - Investors House Oyj sijoituskohteena Pörssin päälistalla noteerattu asuntosijoitusyhtiö,

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Seminaari Kelassa 10.11.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS)

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS) Lausunto 1 (8) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM1/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Vuokralaiset VKL ry kiittää mahdollisuudesta lausua Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta.

Vuokralaiset VKL ry kiittää mahdollisuudesta lausua Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE ASIA: LAUSUNTO ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS -RAPORTISTA VIITE: LAUSUNTOPYYNTÖ YM 030:00/2013 20.3.2015 Vuokralaiset VKL ry kiittää mahdollisuudesta lausua Asumisen

Lisätiedot

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla

HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla HE 112/2013 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014 YM:n pääluokka 35: talousarvioesitys ja arvio sen vaikuttavuudesta asuntosektorilla Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Asunto- ja ympäristöjaosto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot