Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti"

Transkriptio

1 Anu Kärkkäinen / RKo Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti Rakennusteollisuus RT kiittää mahdollisuudesta lausua raportista. Yleistä Neljän heikon vuoden jälkeen rakentamisen määrä vähenee edelleen tänä vuonna. Asuntoaloitusten määrä jäänee tänä vuonna vain :een, kun viime vuonna asuntoaloituksia lähti käyntiin Suomeen tarvitaan VTT:n laskelmien mukaan vuosina noin uutta asuntoa, mikä johtaa noin asunnon vuosittaiseen tarpeeseen. Riittämätön tarjonta pitää asuntojen hinnat ja vuokrat korkealla. Asuntomarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan merkittävä epätasapaino Helsingin seudulla heijastuu koko Suomen kilpailukykyyn. Vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja hidastaa talouden kasvua. Kasvava muuttoliike ja asuntokuntien keskikoon pienentyminen lisäävät voimakkaasti asuntojen kysyntää. Kaavoituksen tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi kunnat tulisi velvoittaa pitämään yllä 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaavaa tonttivarantoa ja kytkeä erilaiset raide- ja infrahankkeet, joita valtio rahoittaa kaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteisiin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi tärkeää käyttää kaikki mahdolliset keinot asuntotarjonnan ja erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edistämiseen. Omistusasumiseen liittyvien nykyisten verotukien poistaminen ja vähentäminen olisi kohtalokasta, koska se kasvattaisi painetta vuokramarkkinoilla entisestään. Rakennusteollisuus RT:n mielestä: tuotantotuen osuutta tulee nostaa osana asumisen tukielementtejä, joilla voidaan hillitä asumistuen kasvua asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden rajaaminen tulee pysäyttää kaavailtuun vuoden 2018 tasoon, jolloin vähennyskelpoisten korkojen osuus olisi 50 prosenttia oman asunnon myyntivoiton verovapaus tulee säilyttää ennallaan alennetaan asuinkiinteistöjen kaupasta perittävää varainsiirtoveroa samalle tasolle kuin osakehuoneiston kaupasta perittävä varainsiirtovero ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus tulee säilyttää asuntotulon verovapaus tulee säilyttää ASP-ehtojen alaikärajaa tulee laskea 15 ikävuoteen nykyisestä 18 vuodesta kotitalousvähennys tulee säilyttää nykytasolla vuokratuloista perittävä pääomavero on pidettävä nykyisen mukaisena. Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen: Talonrakennusteollisuus Rakennustuoteteollisuus Infra Tekninen urakointi Pinta Rakennusteollisuus RT ry Y-tunnus puh faksi PL 381 (Unioninkatu 14) Helsinki

2 2 (5) Asuntotuotanto Tuotantotuista Viittaan raportissa sivulla 8 esitettyyn: Asuntotuotantoon vaikuttaa keskeisesti kaavoitus ja riittävän kaavoitetun tonttitarjonnan saatavuus. Se on muodostunut pullonkaulaksi etenkin Helsingin seudulla, jossa asuntotuotanto on toistuvasti jäänyt jälkeen väestönmuutoksesta. Kun tarjonta on riittämätöntä kysyntään nähden, kiinteistöjen hinnat ovat nousseet merkittävästi Helsingin seudulla. Pitkällä aikavälillä keskeisin kysymys onkin tonttitarjonnan lisääminen ja sitä kautta asuntotarjonnan kasvattaminen keskeisillä alueilla. Millään asumisen tukijärjestelmillä ei voida korvata kaavoitetun tonttitarjonnan puutteesta johtuvia ongelmia. Edellä esitetty johtopäätös on yksiselitteinen ja täysin oikea. Ympäristöministeriön toimivaltaa on lisättävä käyttämään riittävän tehokkaita keinoja niitä kuntia kohtaan, jotka eivät täytä viiden vuoden tonttivarantovaatimusta. Tonttivarannon on oltava hinnaltaan, sijainniltaan ja olosuhteiltaan rakentamiskelpoista. Viime vuosina MALaiesopimusten mukaiset rakentamistavoitteet erityisesti ARA-tuotannossa eivät ole täyttyneet, minkä vuoksi sopimusehtoja on tiukennettava. Riittävä tonttitarjonta mahdollistaa myös uusien toimijoiden tulon markkinoille. Kannatamme tuotantotukien jatkamista erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille, joilla on suurin pula vuokra-asunnoista, kuten raportissa on todettu. Tukiehtoja tulee kehittää niin, että alalle saadaan uusia toimijoita ja ehdot ovat myös nykyisten toimijoiden kannalta järkeviä. Pidämme kannatettavana viime taantuman aikana käytössä olevan välimallin jatkojalostamista tai jonkun muun mallin kehittämistä, jolla vuokra-asuntotuotantoon saataisiin mukaan yksityisiä investoreita ja toisaalta ehtojen muuttaminen houkuttelevimmiksi sidonnaisuuksia järkevästi lyhentämällä esim. 15 vuoteen. Valtion vuokra-asuntotuotannon tukijärjestelmä ei toimi tehokkaasti. Valtion tukeman uudistuotannon toteuttaminen on jäänyt pääasiassa kuntien vastuulle. Nykyiset ARA-tukiehdot eivät houkuttele rakennuttajia vuokra-asuntotuotantoon ja tuotantoa voidaan lisätä vain edistämällä markkinaehtoisten toimijoiden kiinnostusta asuntotuotantoon. Valtion tulee kohdentaa vuokra-asuntojen rakennuttamiseen tuotantotukea, jotta saadaan asuntoja niille, joiden asumistarvetta ei voida tyydyttää vapaarahoitteisella asuntotarjonnalla. Tarjonnan tuen poistaminen johtaisi käytännössä vain ns. kovan rahan vuokra-asuntojen rakentamiseen. Yksityisiä toimijoita tulisi aktivoida vuokra-asuntorakennuttajiksi myös esimerkiksi ARArajoitteiset työsuhdeasunnot mahdollistamalla. Työeläkeyhtiöiden mahdollisuudesta sijoittaa vuokra-asuntojen rakennuttamiseen tulee tehdä pysyvä käytäntö. Ehdotus siitä, että asuntoja voitaisiin siirtää yleishyödyllisyyden piiristä pois, mikäli toimija aloittaa tietyn määrän uutta yleishyödyllistä tuotantoa, on kannatettava, koska se voisi lisätä toimijoiden halukkuutta yleishyödyllisyysehtojen mukaiseen uudistuotantoon. Valtion tukitoimia ja sosiaalista asuntotuotantoa voidaan nykyisin käyttää myös talouden elvyttämiseen, koska ne lisäävät työllisyyttä ja verotuloja. Hyvänä esimerkkinä tästä on

3 3 (5) vuosien kaikille toimijoille osoitettu tasasuuruinen vuokra-asuntotuotannon käynnistysavustus Helsingin seudun asuntopulan helpottamiseksi. Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus tulee säilyttää ennallaan. Korkovähennysoikeus kannustaa pitkäaikaissäästämiseen ja sitoutumiseen, jota on pidettävä kannatettavana toimintana. Asuntovarallisuuden kerryttäminen on kannustavaa myös siksi, että tällä hetkellä vastaavanlaisia turvallisia sijoitusinstrumentteja ei ole markkinoilla. Verovähennysoikeus madaltaa myös vuokralla asuvien kynnystä siirtyä omistusasumiseen, mikä vapauttaa vuokra-asuntoja niitä tarvitseville. Oman asunnon myyntivoiton verottamisesta tulee pidättäytyä, koska se estäisi työvoiman liikkuvuuden. Asuntolainojen korkojen nousu lähivuosina on mahdollista. Samanaikaisesti tapahtuva vähennysoikeuden leikkaaminen jopa kokonaisuudessaan johtaisi kotitalouksien kulutuskysynnän hidastumiseen asuntoinvestointien kannalta ja siten asuntomarkkinoiden kannalta ennakoimattomaan tilanteeseen. Kotitalouksien kulutuskysynnän heikkeneminen entisestään heikentäisi Suomen talouden elpymistä. Varoittavana esimerkkinä on vuonna 2013 tapahtunut varainsiirtoveron muutos, joka aiheutti asuntomarkkinoille merkittävän häiriön. Korkovähennysoikeus pitää yllä asuntojen kysyntää ja kasvattaa asuntotuotantoa. Asuntotuotannon määrän lisääminen on perusteltua, koska vuokra-asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää ja tarjonnan kasvattaminen on pitkällä aikavälillä oikea keino vastata nouseviin asuntojen hintoihin ja toisaalta vuokriin. Oman asunnon myyntivoiton verovapaus Oman asunnon myyntivoiton verovapaus tulee säilyttää, koska se edesauttaa työvoiman liikkuvuutta ja kannustaa kotitalouksia pitkäaikaissäästämiseen, varsinkin kun muita turvallisia sijoitusinstrumentteja ei ole tarjolla. Oman asunnon myyntivoiton verovapauden poistaminen liittyy näkemyksemme mukaan kaavailtuun perintöverouudistukseen. Luovutusvoittoverotuksen ulottaminen oman asunnon myyntivoittoon saisi aikaan ennakoimattoman vaikutuksen asuntomarkkoihin (vrt. varainsiirtoveron muutos 2013). Asuntovarallisuus on keskeisin turva ikääntymisestä aiheutuvien terveydenhuoltomenojen rahoittamiseen. Varainsiirtoveron alentaminen Kannatamme varainsiirtoveron yhdenmukaistamista siten, että alennetaan asuinkiinteistöjen kaupasta perittävää varainsiirtoveroa samalle tasolle kuin osakehuoneiston kaupasta perittävä varainsiirtovero. Emme kannata kuitenkaan osakehuoneistojen kaupasta perittävän varainsiirtoveron korotusta ja tältä osin viittaamme aiemmin esitettyyn. Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus tulee säilyttää.

4 4 (5) ASP-järjestelmä tulee säilyttää Asuntotulon verovapaus Kotitalousvähennys ASP-ehdot tulee säilyttää ja ASP-ehtojen ikärajaa tulisi laskea 15 ikävuoteen. ASP-järjestelmän avulla nuoria ohjataan ennakkosäästämiseen, jolloin ylisuurten asuntolainojen riskit vähenevät, kun lainan tarve pienenee. Emme kannata ns. teoreettisesti arvioidun asuntotulon verottamista. Todettakoon lisäksi, että asuntotulon verotus on korvattu 1990-luvulla kiinteistöverolla. Asuntotulon verotus johtaisi omistusasumisesta ennakoimattomaan markkinahäiriöön eikä se välttämättä lisäisi määrällisesti vuokra-asuntojen tarjontaa. Asuntotuloa arvioitaessa tulisi huomioida myös vähennyksen tulonhankkimisesta aiheutuvat menot. VTT:n tekemän selvityksen mukaan uuden asunnon hinnasta noin 40 prosenttia on erilaisia veroja ja veronluonteisia maksuja. Verorasitusta on entisestään lisätty varainsiirtoveron muuttamisella ja arvonlisäveron nostamisella. Rakentamiskustannuksia nostavat myös kuntien perimät maankäyttömaksut ja ylimitoitetut kaavamääräykset etenkin Helsingissä. Kotitalousvähennys tulee säilyttää. Kiinteistöjen ylläpito ja korjaaminen ovat ensisijaisesti kiinteistön omistajan vastuulla. Pidämme tärkeänä, että verotuksella kannustetaan kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen. On huomattava, että kotitalousvähennyksen saaminen edellyttää aina, että työn tehnyt yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joka velvoittaa verohyödyn saajaa käyttämään asianmukaisia toimijoita. Kotitalousvähennyksen saaminen on yksi keino harmaan talouden torjuntaan. Kotitalousvähennyksen käyttö tulisi laajentaa koskemaan myös asunto-osakeyhtiön toteuttamia korjauksia, jotka osakkaat rahoittavat. Vuokratuloista perittävä pääomatulo Pääomatulovero tulee säilyttää nykyisen mukaisena. Pääomaveron taso on Suomessa korkea ja huomattavasti korkeampi kuin yhteisöjen maksama yhteisövero. Lopuksi Kuten esitetyssä raportissa todetaan, Rakennusteollisuus RT ry haluaa korostaa Suomen Perustuslain 19 : 4 momentin kohtaa Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Edellä mainitulla perustuslain määräyksellä tukea asumisen omatoimista järjestämistä voidaan perustella edellä esitettyjä näkemyksiämme liittyen korkojen verovähennysoikeuden pysyttämiseen, myyntivoiton verovapauden säilyttämiseen sekä teoreettisen asuntotulon verottamiseen. Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry on suomalaisen rakennusteollisuuden edunvalvontajärjestö. RT itse toimii keskusliittona ja siihen kuuluu viisi toimialaa. Viiden toimialan yli jäsen-

5 5 (5) yrityksen palveluksessa on lähes henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa. Edistämme jäsenyritystemme kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa elinkeino- ja työmarkkinapoliittisella edunvalvonnalla sekä jäsenpalveluluilla. Parannamme rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua ottamalla huomioon yhteiskunnan tarpeet ja edistämällä kestävää rakentamista. Rakennusteollisuus RT ry Tarmo Pipatti toimitusjohtaja

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI Lausunto 1 (12) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM030:00/2013 Viite: Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO:

Lisätiedot

Ympäristöministeriölle. Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti

Ympäristöministeriölle. Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti Lausunto 1 (5) 8.5.2015 Ympäristöministeriölle Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMÄ ON EDELLEEN TARPEEN Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

Asumisen verokohtelu 1

Asumisen verokohtelu 1 Essi Eerola, Tuukka Saarimaa / VATT 2.12.2009 Asumisen verokohtelu 1 1. Johdanto Asunto on välttämättömyyshyödyke, joka muodostaa Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 25 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista.

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa) Kuulemistilaisuus 1 (5) Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Lisätiedot

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi 3 2013 Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Sauli Hievanen sauli.hievanen@sak.fi puhelin 020 774 0151 Tilaukset: SAK puhelin

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 4/2013 Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Seppo Laakso VTT, Toimitusjohtaja Kaupunkitutkimus TA Oy Heikki Loikkanen

Lisätiedot

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen VATT Muistiot 38 Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen Essi Eerola Teemu Lyytikäinen Tuukka Saarimaa VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 38 Asumisen verotus katsaus

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA Lausunto 1 (6) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM6/600/2014 LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA

8.8.2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto VM055:00/2012 8.8.2012 Valtiovarainmiministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntönne 26.6.2012, VM055:00/2012 HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Asumisen verotuksesta

Asumisen verotuksesta Asumisen verotuksesta 79 Asumisen verotuksesta Niku Mää änen 1 Johdanto Omistusasunto on useimpien kotitalouksien ylivoimaisesti tärkein yksi äinen varallisuuserä: Noin 60 prosentilla suomalaisista kotitalouksista

Lisätiedot

Sääntelyuudistusten vaikutukset pkyritysten luottoihin herättävät huolta. Asuntopolitiikassa tarvitaan rohkeaa uudistamista

Sääntelyuudistusten vaikutukset pkyritysten luottoihin herättävät huolta. Asuntopolitiikassa tarvitaan rohkeaa uudistamista 01/2012 FINANSSIMARKKINAKATSAUS Sääntelyuudistusten vaikutukset pkyritysten luottoihin herättävät huolta Asuntopolitiikassa tarvitaan rohkeaa uudistamista Finanssialan veroratkaisuilla kauaskantoisia seurauksia

Lisätiedot

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys TIIVISTELMÄ Kiinteistötoimialan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Suomi paremmaksi investointikohteeksi

Suomi paremmaksi investointikohteeksi Suomi paremmaksi investointikohteeksi 2 2012 Helmikuu 2012 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 015o Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Suomi paremmaksi investointikohteeksi 1 Suomi

Lisätiedot