LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (6) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto YM6/600/2014 LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä esityksestä. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asuntotai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry, jossa on jäseninä yli yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Vuokra-asumisen tuet kasvussa, omistusasumisen poistumassa Valtio tukee asumista eri tavoin yli 3,5 miljardilla eurolla vuosittain. Lisäksi useat kunnan tukevat vuokra-asumista monin eri tavoin (mm. tonttihinta- ja vuokraalennukset, kiinteistöverovapautukset, markkinatasoa edullisemmat lainat vuokra-asuntotuotantoon, takaukset vuokra-asuntoyhtiöille jne.) Valtion tuesta noin kaksikolmasosaa kohdistuu vuokra-asumisen tukemiseen. Omistusasumiseen kohdistuvan tuen määrää on viime vuosina tuntuvasti supistettu, ja kehitys jatkuu valtion talousarvioesitysluonnoksessa vuodelle 2015, kun omistusasuntolainojen korkovähennysoikeutta rajoitetaan lisää. Valtion nopeasta velkaantumisesta huolimatta samaan aikaan erilaisia vuokraasumisen tukia lisätään merkittävästi.

2 Lausunto 2 (6) Verovähennystuen määräksi vuodelle 2014 on talousarviossa arvioitu 310 milj. euroa/vuosi. Asuntovelallisia asuntokuntia on n , eli verovähennystuki on 375 euroa/ asuntokunta/vuosi. Asumistuet ovat noin 1,5 mrd euroa/vuosi eli (eli 4,4 x verovähennystuki), kohdistuen lähes täysin vuokra-asumiseen. V yleistä asumistukea maksetaan keskimäärin euroa/ruokakunta/vuosi. Kiinteistöliitto pitää oikeana suuntauksena, että asumisen tukijärjestelmissä korostuu tarveharkintaisuus, ja että tuki kohdentuu tuotannon tukemisen sijaan asukkaiden ja perheiden tukeen yleisenä asumistukena. Ns. ARA-vuokraasuntokannan kohdentaminen tukea asuntoja eniten tarvitseville tulee varmistaa jatkossa nykyistä tehokkaammin koko ARA-kannan osalta. ARA-asuntojen ei pidä kilpailla normaaleilla vuokramarkkinoilla Lakiesityksellä luodaan nykyisten vuokra-asuntotuotannon tukimuotojen rinnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten uusi korkotukilainamuoto, jossa asuntoja tulee käyttää sosiaalisin perustein valittavien asukkaiden vuokraasuntoina 20 vuotta korkotukilainan hyväksymisestä. Valtion tukia järjestelmässä ovat korkotuki ja valtion täytetakaus. Vuokranmäärityksessä käytetään omakustannusperiaatetta. Kiinteistöliitto pitää kannatettavana esityksen tavoitetta monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja. Kiinteistöliitto pitää myös hyvänä sitä, että ympäristöministeriö on oikaissut tulkintaansa siitä, että Euroopan unionin valtion tukia koskevat säännökset edellyttäisivät Suomessa voimassa olevia ns. yleishyödyllisyyssäädöksiä (mm. yhteisöjen nimeämistä) sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon tukemisessa. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin perusteltua kyseenalaistaa asuntotuotannon edistäminen tuotantotukijärjestelmien avulla. Useilla kasvukeskusalueille valtion tuella rakennettu vuokra-asuntokanta (ns. ARA-vuokra-asunnot) edustaa jo merkittävää osaa vuokra-asuntojen kokonaistarjonnasta. Johtuen ARA-vuokraasuntojen asukasvalintaan liittyvän sosiaalisen tarveharkinnan asteittaisesta lieventämisestä, asunnonsaantitarpeen kiireellisyyskriteerien löysästä soveltamisesta, ja erityisesti sitovien tulorajojen poistamisesta, nämä asunnot kilpailevat julkisen tuen turvin samoista vuokralaisasiakkaista yleisillä vuokraasuntomarkkinoilla. Lakiesityksen perusteluissa todetaan nykyiseen korkotukijärjestelmään sisältyvien yleishyödyllisyyssäännöksien ja etenkin niihin sisältyvän tuotontuloutuksen rajoittamista koskevan säännöksen olevan se kansallinen valittu mekanismi, jolla varmistetaan että tuki ei vääristä kilpailua (ja on siten

3 Lausunto 3 (6) Kohtuuhintaisuus tulee määritellä EU:n säännöksien mukainen). Tämä mekanismi ei estä kilpailun vääristämistä, koska liberaalit asukasvalintakriteerit tuettuihin asuntoihin ovat johtaneet varsinkin suurimpien yksityisten yleishyödyllisten yhteisöjen osalta tilanteeseen, jossa ne kilpailevat julkisen tuen (valtion korkotuki, avustukset, täytetakaus, kuntien tonttivuokra-alennukset) turvin vuokra-asuntoasiakkaista markkinatoimijoiden kanssa. Lakiluonnoksen sisältyvään korkotukimuotoon ei sisältyisi lainansaajaa koskevia yleishyödyllisyysvaatimuksia. Siten se olisi periaatteessa avoin ja kaikkien tällaisesta toiminnasta kiinnostuneiden tahojen hyödynnettävissä. Kun kaikilla on mahdollisuus hakea tukea, järjestelmä ei se ole syrjivä. Lakiluonnoksen perusteluissa viitataan Euroopan unionin komission päätökseen, jonka seurauksena Alankomaat joutui tekemään merkittäviä muutoksia omiin sosiaalisen asuntotuotannon tukiin. Yksi muutos oli kiristää asukasvalinnassa noudatettuja tulorajoja, joita ei Suomessa ole enää sitovina käytössä lainkaan. Vastaavanlainen EU:n komission puuttuminen Suomen tukijärjestelmiin on Alankomaiden tapauksen valossa hyvin mahdollinen, joten ympäristöministeriön olisi hyvä oma-aloitteisesti arvioida nykyisten tukijärjestelmien markkinahaittoja. Lakiesityksen tavoitteena on luoda edellytyksiä kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon lisääntymiselle suurissa kasvukeskuksissa. Käsitettä kohtuuhintaisuus käytetään lakiesityksen perusteluissa lukuisissa kohdissa käsitteen sisältöä täsmentämättä. Lakiesityksen sisältämien valtion tukitoimenpiteiden (korkotuki, valtion täytetakaus) mitoituksen ja riittävyyden arvioimiseksi tulisi kohtuuhintaisuus käsitteelle asettaa euromääräinen tavoitetaso, esimerkiksi keskimääräinen vuokrataso ( /m2/kk) tai erikoisten asuntojen kokonaiskuukausi vuokra ( /kk). Kohtuuhintaisuus termiä parempi olisi joko kohtuu vuokraisuus tai asumiskustannuksiltaan kohtuullinen. Hinta-käsitteellä ymmärretään yleensä tuotteen tai palvelun myynti-/ostohintaa, ei vuokraushintaa. Lakiluonnoksessa todetaan useassa kohdassa, että järjestelmään sisältyvä valtion tuen määrä (korkotuki) olisi pienempi kuin ns. pitkässä korkotuessa (40 vuoden rajoitukset). Esitystä perusteen on lyhempi asuntojen vuokrakäyttövelvoite. Kun lakiluonnokseen sisältyvän tukijärjestelmän tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, ei sen ehtoja tule verrata muihin tukijärjestelmään, vaan esityksen tavoitteeseen kohtuuhintaisuudesta, ja varmistaa tämän järjestelmän tavoitteiden saavuttaminen ja toimivuus. Jos kohtuuhintaisuus tavoitteen saavuttaminen edellyttää jotain muuta tukijärjestelmää suurempaa tukea, tulee sen periaatteessa olla mahdollinen.

4 Lausunto 4 (6) Uuden järjestelmän tulee olla siis itsessäänkin toimiva. Lyhyt korkotuki myös erityisryhmien asuntotoihin Korkotukilainan saajat Lakiluonnoksen mukaan korkotukilainaa ei voitaisi myöntää erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamiseen. Kiinteistöliitto esittää, että tämä kohta lakiluonnoksesta muutetaan siten, että myös erityisryhmien asuntoja voitaisiin rakentaa 20 vuoden korkotuella, ja niihin tulisi olla mahdollisuus saada investointiavustusta. Nämä asunnot olisivat ensin sosiaalisen tarveharkinnan perusteella valittavien asukkaiden käytössä, ja rajoituksien päätyttyä monipuolistaisivat erityisryhmille tarjolla olevaa asuntokantaa. Tämä mahdollisuus lisäisi myös sijoittajien kiinnostusta lisätä erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen rakentamista. Näitä sijoittajia tarvitaan tulevaisuudessa huomattavasti lisää, jotta erityisesti vanhusväestölle tarkoitettuja palveluasuntoja saadaan rakennettua lisää vastaamaan kasvavaa tarvetta. Erityisryhmien asuntojen rakentamiseen liittyvät avustukset ja niiden ehdot voidaan tarvittaessa sovittaa yhteen lyhyemmän rajoitusajan kanssa, tai velvoittaa avustuksensaaja palauttamaan avustus osittain tai kokonaan, jos vuokra-asuntokäyttö päättyy rajoitusajan päätyttyä. Lakiluonnoksessa todetaan, että korkotukilainan saajina voisivat olla vain kiinteistöosakeyhtiöt, joiden omistajatahoja ei rajoitettaisi mitenkään. Heti perään kuitenkin todetaan Siten mikä tahansa yhteisö voisi perustaa lyhyttä korkotukea saavan kiinteistöosakeyhtiön. Kiinteistöliitto esittää, että lakiesityksen perusluihin lisätään mahdollisuus, että myös luonnollinen henkilö voisi perustaa korkotukea saavan kiinteistöosakeyhtiön. Tällä mahdollistettaisiin yksityishenkilöiden sijoittaminen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ilman, että näiden tulee perustaa väliyhtiö luonnollisen henkilön ja kiinteistöyhtiön väliin. Kiinteistöosakeyhtiön lisäksi korkotukilainan saajaksi tulisi voida hyväksyä myös asunto-osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen ja/tai osakekirjoihin tulisi sisällyttää määräykset huoneistojen vuokra-asuntokäytöstä ja osakkaiden luovuttamisesta jne. Asunto-osakeyhtiön hyväksyminen lainansaajaksi mahdollistaisi esityksen perusteluissa mainitun tilanteen, jossa myymättä jääneitä asuntoja voitaisiin muuttaa vuokra-asunnoiksi. Yleensähän näissä on kyse perustetuista asuntoosakeyhtiöistä, joissa olevia asuntoja muutettaisiin sosiaaliseksi vuokraasunnoiksi.

5 Lausunto 5 (6) Lakiluonnoksessa käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toimintaan sisältyvästä laatu- ja kustannusohjauksesta kahta eri käsitettä hintaja laatuohjaus sekä laatu- ja kustannusohjaus. Tämä terminologia olisi hyvä korjata vastaamaan niitä valtuuksia jotka ARAlla on, eli laatu- ja kustannusohjaus. ARAn hyväksyessä korkotukikohteita keskeisen kriteerin tulisi olla asumiskustannuksien kohtuullisuus, mikä on koko tukijärjestelmän tavoite. ARAn hankehyväksynnässä tulisikin päähuomio siirtää vuokratason määrittävän hankinta-arvon kohtuullisuuden arviointiin (hankekokonaisuuden optimointi), ja jättää vähemmälle huomiolle rakentamis- ja tonttikustannuksien ohjaus, mikä johtaa osaoptimointiin, ja mm. kunnille maksettavien tonttihintojen nousuun. Korkotukilainan myöntäjä Lakiluonnoksessa todetaan, että lainanmyöntäjä voisi olla luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kunta. Kiinteistöliitto esittää, että lainanmyöntäjätahoja ei rajattaisi lainsäädännössä. Kiinteistö-, rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden kehityksen myös muilla toimijoilla (esim. yksityiset henkilöt, sijoitusyhtiöt, rahastot, säätiöt, jne.) voisi olla kiinnostusta lainoittaa vuokra-asuntorakentamista, varsinkin kun lainoilla on vakuutena valtion täytetakaus. Korkotukilainojen ehdot (valtioneuvoston asetusluonnos) Lakiluonnoksen valtioneuvoston asetusluonnosta koskevassa osassa todetaan, että korkotukilainojen lainoitusosuus ja valtion maksama korkotuki olisivat lyhyessä korkotukilainassa pienemmät kuin nykyisessä 40 vuoden korkotukijärjestelmässä. Kiinteistöliitto toteaa, että lyhyen korkotuen ehtojen tulee itsessään mahdollistaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto. Muiden tukimuotojen toimivuuteen liittyvät ongelmat tulee ratkaista erikseen. Kiinteistöliitto esittää, että korkotukilainan osuus voisi olla enintään 90 % kohteen hankinta-arvosta sekä omistus- että vuokratontilla. Korkotuen rakennetta tulisi muuttaa siten, että perusomavastuukorko poistettaisiin. Korkotukea maksettaisiin siten x % lainaehtojen mukaisesta korosta, jolloin lainanottajan omavastuu olisi aina lainan koron ja maksettavan korkotukiosuuden välinen erotus. (Esimerkiksi lainan korko 3,0 %, korkotuki 80 % korosta, omavastuu 20 % korosta). Koska korkotukikohteiden vuokranmäärityksessä ja tuotontuloutuksessa noudatetaan omakustannusvuokraperiaatetta, päätyisi korkotukihyöty tässä mallissa asukkaalle. Lainan-

6 Lausunto 6 (6) ottajalla olisi intressi kilpailuttaa korkotukilainan korko mahdollisimman edulliseksi, koska lainanottaja saisi tuen myös nykymallissa olevaa perusomavastuurajaa vastaavaa sopimusta edullisemmassa sopimuksessa. Tällainen menettely pienentäisi valtion takausriskiä, koska lainanottaja voisi käyttää korkoedun joko ylimääräisiin lyhennyksiin tai varautua niillä korkotuen tason alentumiseen laina-aikana. Tämä lisäisi myös mahdollisuuksia vuokratason pitämiseen vakaana. Korjauksiin varautuminen Lakiluonnoksessa todetaan, että asukkailta saisi omakustannusvuokrissa periä varautumista tuleviin perusparannus-, ylläpito-, ja hoitokustannuksiin enintään yhden euron asuinneliötä kohden kuukaudessa. Asiasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Kiinteistöliitto esittää valtioneuvoston asetusta täsmennettäväksi siten, että asetuksessa olevaa yhden euron määrää tarkistetaan automaattisesti vuosittain indeksimuutosta vastaavasti käyttäen indeksinä Tilastokeskuksen laskemaa Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä. Annamme tarvittaessa lisätietoja tästä lausunnosta. SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY Harri Hiltunen toimitusjohtaja Jukka Kero pääekonomisti

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI Lausunto 1 (12) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM030:00/2013 Viite: Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO:

Lisätiedot

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Lausunto 1 (6) Eduskunta Ympäristövaliokunta HE 154/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Suomen Kiinteistöliitosta

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 228/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeus-

Lisätiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Olavi Syrjänen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki osaomistusasuntojärjestelmästä.

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen HE 133/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 :n sekä aravarajoituslain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä

Yleistä sähköisten rekisterien ja sähköisen asioinnin lisäämisestä Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti kirjaamo.ym@ymparisto.fi pirjo.saksa@ym.fi jaakko.wegelius@conversatum.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Päiväys Datum Dnro Dnr 12.8.2013 YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista

Lisätiedot

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 45/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS

ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS Vers.3 ELÄ JA ASU - YKSIKÖIDEN TOTEUTUS JA RAHOITUS 1. Espoon asukkaiden ikärakenne ja sen muutokset 2000-2030 Espoon väestöennusteen mukainen väestönkehitys ikäryhmittäin on seuraavanlainen. Espoossa

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto 12.1.2012 TEM/2586/05.10.02/2011 YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Lisätiedot