Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (6) Eduskunta Ympäristövaliokunta HE 154/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidystä esityksestä. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistöliittoon kuuluu 23 alueellista kiinteistöyhdistystä, joiden jäsenkunta muodostuu pääasiallisesti asuntoosakeyhtiöistä. Kiinteistöliiton jäsenistöön kuuluu myös vuokrataloyhtiöitä. Alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenistöön kuuluu yhteensä yli asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä. Lisäksi Kiinteistöliittoon kuuluu Suomen Vuokranantajat ry, jossa on jäseninä yli yksityishenkilöä tai muuta tahoa, jotka vuokraavat asuin- ja liikehuoneistojaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Yleistä Jäsenkuntamme piiriin kuuluu arviolta noin 2 miljoonaa suomalaista. Kiinteistöliitto pitää tärkeänä, että julkinen valta kannustaa kiinteistöomistajia, kuten asunto-osakeyhtiöitä, pitämään omistamansa kiinteistöt hyvässä sekä uudistamaan niitä vastaamaan muuttuvia tarpeita. On tärkeää, että myös kiinteistöjen omistamista arvotetaan. Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa lähes , jotka omistavat n. 1,2 miljoonaa asuntoa. Asunnoista n. 70 % kerrostaloissa, 20 % rivi- ja ketjutaloissa, ja 10 % erillisissä pientaloissa. Asunto-osakeyhtiöiden osuus rakennuskannan 30 miljardin euron korjausvelasta on noin 6 miljardia euroa, kun arvioperusteena käytetään asunto-osakeyhtiöiden omistamisen rakennuksien osuutta koko rakennuskannan kerrosalasta. Asunto-osakeyhtiöiden toteuttamat korjaukset ovat viime vuosina olleet noin 1,2 miljardia euroa, mikä on korkeampi kuin niiden osuus (0,7-0,8 miljardia euroa/vuosi) VTT:n arvioimasta koko asuntokannan vuosittaisesta korjaustarpeesta (1,8 miljardia euroa/vuosi).

2 Lausunto 2 (6) Korkotukilaina säilytettävä tukimuotona Lausuntokierroksen muutoksista Takaukset riskittömille yhtiöille ja alueille On mahdollista, että korjausvelka asunto-osakeyhtiöiden omistamissa rakennuksissa on alentunut viime vuosina Lakiesityksen perustelujen mukaan ehdotettu takausjärjestelmä täydentäisi asunto-osakeyhtiöille perusparantamiseen tarkoitettujen tukimuotojen valikoimaa. Samanaikaisesti perustelujen mukaan takauslainan on tarkoitus korvata asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten korkotukilainoitus, josta luovutaan. Eli tosiasiallisesti esityksellä ei täydennetä valikoimaa, vaan korvataan yksi tukimuoto toisella. Kiinteistöliitto ei kannata korkotukilainoituksesta luopumista. Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannusten korkotukilainoitusta tukijärjestelmänä tulee kehittää siten, että korkotukilainan osuus nostetaan 80 prosenttiin, ja että korkotukea maksetaan pääomatuloveroprosenttia vastaava määrä lainan vuotuisesta korosta. Vastaava tukimuoto voisi olla myös vuokrataloyhtiöiden peruskorjauksia varten, jolloin muista vuokra-asuntojen peruskorjauksien tukimuodoista voitaisiin luopua. Tällöin omistus- ja vuokraasuntojen peruskorjauksia tuettaisiin tasavertaisesti. Asunnon peruskorjaamiseen otetun lainan korkojen verovähennysoikeutta (alijäämähyvitys) on viime vuosina leikattu merkittävästi, ja vuoden 2015 valtion talousarvioesityksen mukaan vähennysoikeutta leikataan10 %-yksikköä. Vaikuttaakin siltä, että tavoitteena on poistaa vähennysoikeus kokonaan. Korkovähennysoikeuden kaavailtu poistaminen lisää asunto-osakeyhtiöiden ottamien yhtiölainojen merkitystä korjauksien rahoitustapana. Asuntoosakeyhtiöiden korjauksien kannustamiseksi, ja osakkaiden asumismenojen säilyttämiseksi kohtuullisina korjausinvestointien jälkeen, korkotuki tulee säilyttää ja sitä tulee edelleen kehittää. Ympäristöministeriön järjestämän lausuntokierroksen seurauksena lakiesitykseen tehtiin useita teknisiä ja terminologisia korjauksia, joita mm. Kiinteistöliitto esitti. Sen sijaan sisällöllisesti eli keskeisten ehtojen osalta lakiluonnos ei muuttunut lausuntokierroksella. Perustelujen mukaan Esitys parantaisi varsinkin niiden asunto-osakeyhtiöiden rahoitusedellytyksiä, jotka sijaitsevat lähiöissä. Takausriskien vähentämiseksi Takauslaina myönnettäisiin ainoastaan sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joilla on riittävät edellytykset takaisinmaksuun.

3 Lausunto 3 (6) Edelleen Takauslainoitettuja perusparannuksia olisi tarkoitus kohdentaa vain suurimman kysynnän alueille. Perustelujen mukaan järjestelmä siis kohdennettaisiin sellaisille asuntoosakeyhtiöille ja alueille, joilla luottoriski on erittäin alhainen. On syytä todeta, että näillä asunto-osakeyhtiöillä ja asuntomarkkina-alueilla pankit myöntävät pitkäaikaisia perusparannuslainoja jo nykyäänkin ilman valtion takaustakin. Tilastokeskuksen mukaan vv jätettiin 75 asunto-osakeyhtiöitä koskevaa konkurssihakemusta. Kun muistaa, että asunto-osakeyhtiöitä on lähes , on asunto-osakeyhtiöiden konkurssit olleet erittäin harvinaisia, ja pankkien luottotappiot asunto-osakeyhtiöiden lainoista vähäisiä. Lainan myöntäjä Asunto-osakeyhtiöiden korjauksien rahoitus Takauslainan määrä Lakiesityksessä todetaan, että lainanmyöntäjä voisi olla luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kunta. Kiinteistöliitto esittää, että lainanmyöntäjätahoja ei rajattaisi lainsäädännössä. Kiinteistö-, rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden kehityksen myös muilla toimijoilla (esim. yksityiset henkilöt, sijoitusyhtiöt, rahastot, säätiöt, jne.) voisi olla kiinnostusta lainoittaa asunto-osakeyhtiöiden perusparantamista, varsinkin, kun lainoilla on vakuutena valtion täytetakaus. Laaja lainanmyöntäjäpiiri mahdollistaisi lainojen tehokkaan kilpailuttamisen alentaen lainojen hintatasoa. Asunto-osakeyhtiöt rahoittavat perusparantamisen ja peruskorjaukset pääasiassa yhtiön ottamalla pitkäaikaisella lainalla, johon liittyy yleensä aina yhtiön osakkaiden oikeus maksaan omistamiinsa osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus pois kerralla, tai yhtiön erikseen päättäminä osuuksina. Toinen tärkeä rahoitusmuoto on osakkaiden hankeosuussuoritus. Ennakkorahastoinnin ja asuintalovarauksien osuus korjauksien kokonaiskustannuksista on yleensä vähäinen. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometriin vastanneista asunto-osakeyhtiöistä vain kolmannes oli varautunut korjauksiin ennakkorahastoinnilla tai asuintalovarauksella. Osakkaiden kannattaa nykytilanteessa ottaa osakassuoritusta varten henkilökohtainen asunnon peruskorjauslaina, koska sen korkomenoista saa tehdä verotuksessa korkovähennyksen (alijäämähyvitys). Asunto-osakeyhtiön ottamasta lainasta tätä vähennysoikeutta ei ole.

4 Lausunto 4 (6) Lakiesityksen mukaan takauslainan määrä voisi olla enintään 70 % perusparannuskustannuksista. Koska asunto-osakeyhtiön korjaushankkeessa lainan osuus on yleensä lähes 100 %, voisi takauslainalla rahoittaa vain osan perusparannuksesta. Asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden leikkaaminen ja mahdollinen poistaminen vähentää osakassuorituksien määrää, mikä korottaa yhtiölainan osuutta hankkeen rahoituksesta. Kiinteistöliitto esittää, että takauslainan määrä korotetaan % perusparannuskustannuksista. Takauslainan vakuus Lakiesityksen mukaan takauslainan ensisijaisen vakuuden olisi oltava turvaava reaalivakuus. Kiinnitysvakuuden olisi oltava lainansaajan muita lainoja paremmalla etuoikeudella. Toisaalta muukin turvaava vakuus voitaisiin hyväksyä. Esityksen perustelussa on kuvattu tilanteita, joissa myös huonommalla etuoikeudella oleva vakuus voitaisiin hyväksyä, samoin kuin takauslainasta vapautuvan vakuuden tai takauslainan vakuutta paremmalla etuoikeudella olevan vakuuden uudelleen käyttämiseen olisi mahdollisuus saada Valtiokonttorin lupa. Nämä joustot ovat takausjärjestelmän toimivuuden kannalta erittäin tärkeitä. Asunto-osakeyhtiöissä voidaan joutua toteuttamaan myös vahinkokorjauksia, joita kiinteistövakuutukset eivät kata, jolloin yhtiöllä tulee olla mahdollisuus nopeasti saada lainarahoitusta, ja siihen tarvittavat vakuudet. Takauslainan ehdot (takausmaksun suuruus, takauksen kesto) Asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuudet saada markkinaehtoisesti rahoitusta korjauksien toteuttamiseen ovat finanssikriisin helpottamisen myötä parantuneet, mutta tilanne on edelleen selvästi vaikeampi kuin ennen finanssikriisiä. Rahoittajien kilpailu asunto-osakeyhtiöasiakkaista on asteittain lisääntynyt, mikä on alentanut korkomarginaaleja, ja pidentänyt laina-aikoja. Lainamarginaalit olivat ennen finanssikriisiä 0,2-0,5 % -yksikköä, kun ne nyt ovat 1,0 1,7 % yksikköä. Väestöään menettävissä pienissä kunnissa ja kaupungeissa marginaalit voivat olla selvästi yli 2,0 % yksikköä, johtuen sekä pankkikilpailun puutteesta että lainariskeistä. ARAn hyväksymien peruskorjauskorkotukilainojen korkomarginaali oli elokuussa 2014 n. 1,3 %-yksikköä, kun vastaavana aikana vuokratalojen uustuotantolainojen korkomarginaali oli 1,1 %-yksikköä. Marginaalieroa voi pitää alhaisena, kun ottaa huomioon sen, että vuokratalolainoissa on valtion

5 Lausunto 5 (6) käsittelyssä olevan lakiesityksen mukainen täytetakaus, ja ne ovat yleensä pääomaltaan huomattavasti suurempia lainoja. Esityksen mukainen takausjärjestelmä olisi asunto-osakeyhtiöille hyödyllinen juuri niillä alueilla, joille sen mukaisia takauksia ei ole tarkoituskaan myöntää. Korkotukilainan poistaminen heikentäisi näiden alueiden asuntoosakeyhtiöiden asemaa entisestään. Lakiesityksen mukaan takauslainaan liittyisi takausmaksu, joka olisi 2 % myönnetyn takauslainan pääomasta. Vertailun vuoksi voi todeta, että omistusasuntolainan valtiontakauksen (järjestelmä alkanut v. 1996) asetuksella säädettävä takausmaksu on 2,5 %, takausmaksuja kerätty 140 miljoonaa euroa, ja takauskorvauksia maksettu n. 3 miljoonaa euroa (eli n. 2 % kerätyistä takausmaksuista). Kiinteistöliitto esittää, että takausmaksun suuruudesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, eli samalla tavoin kuin omistusasuntolainan valtiontakauksessa. Valtioneuvoston asetus mahdollistaisi takausmaksun lakia joustavamman muuttamisen. Kiinteistöliiton saaman arvion mukaan valtion takaus asunto-osakeyhtiön ottamalle perusparannuslainalle alentaisi lainan korkomarginaalia noin 0,2 %- yksikköä, johtuen alemmasta pääomavaatimuksesta pankin vakavaraisuuslaskennassa. Takausmaksu (2 %) nostaisi lainan kokonaiskustannuksia laina-ajalta korkomarginaalin alentumisesta huolimatta laina-ajoilla, jotka ovat alle 20 vuotta (Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan asunto-osakeyhtiöiden korjauslainan laina-aika oli lähes 65 %:ssa enintään 10 vuotta). Ottaen huomioon takauslainaan liittyvät hallinnolliset vaatimukset, vakuusjärjestelyt, hakuprosessit jne. olisi takauksen hakeminen lainalle taloudellisesti tarkoituksenmukaista vain niissä tilanteissa, joissa asuntoosakeyhtiön olisi vaikeaa saada lainaa ilman takausta tai rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteessa. Jotta valtiontakaus aidosti edistäisi asunto-osakeyhtiöiden korjaustoimintaa lain tavoitteiden mukaisesti, tulisi takausmaksun olla enintään 1 %, ja takauksen keston 25 vuotta. Takausajan pidentäminen 25 vuoteen parantaisi asuntoosakeyhtiöiden mahdollisuuksia saada pitkäaikaisia perusparannuslainoja, mikä alentaisi osakkaiden kuukausittain maksamia rahoitusvastikkeita. Liitteenä olevista esimerkkilaskelmasta selviää, että asunto-osakeyhtiön perusparantamisen korkotukilaina tukimuotona on asukkaille huomattavasti parempi tukimuoto kuin perusparantamisen takauslaina. Mm. 20 vuoden

6 Lausunto 6 (6) lainassa kumulatiivinen korkotuki on lähes euroa, kun takauslainan nettohyöty marginaalin alennuksena (0,2 %-yks.) on vain 700 euroa. Takauslainalla on merkitystä lähinnä vain niille asunto-osakeyhtiöille, jotka eivät ilman takausta saisi pitkäaikaista lainaa. Lisäksi takaus voi jossain määrin pidentää asunto-osakeyhtiöille tarjottavien lainojen laina-aikoja, jotka ovat viime vuosina jo pidentyneet muutenkin finanssikriisin helpotettua, ja pankkien etsiessä vähäriskisiä lainanottajia, kuten asunto-osakeyhtiöitä. Sellaisten asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuus saada tukea korjauksien toteuttamiseen asema, joille takauslainaa ei ole tarkoitus myöntää takausriskin realisoitumisen mahdollisuudesta johtuen, poistuu perusparannuksen korkotukilainan lakkauttamisen johdosta kokonaan. Myös alueilla, joilla asunto-osakeyhtiöt saavat ilman takauslainamalliakin rahoitusta perusparannuksiinsa, asunto-osakeyhtiöiden saama perusparannustuki poistuu käytännössä kokonaan. Takauslainamallin kehittäminen (Yhteenveto Kiinteistöliiton ehdotuksista) Takauslainamallia tulisi eduskunnan käsittelyssä parantaa seuraavasti: 1. Takauslainaosuuden korottaminen 70 % => 80/90 % 2. Takausajan pidentäminen 20 v. => 25 v. 3. Takausmaksun alentaminen 2 % => 1 % 4. Takausmaksun säätäminen valtioneuvoston asetuksella; maksimimaksu voisi olla lakitasolla 5. Takauksien mahdollistaminen koko Suomessa Harri Hiltunen toimitusjohtaja Jukka Kero pääekonomisti Liite Esimerkkilaskelmia perusparannuksen takauslainan ja korkotukilainan taloudellisista vaikutuksista (PowerPoint esitys)

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 207/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot