MEDIBOTHNIAN OPISKELIJARAATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIBOTHNIAN OPISKELIJARAATI"

Transkriptio

1 MEDIBOTHNIAN OPISKELIJARAATI & , Vaasa LOPPURAPORTTI 1 S i v u

2 TIIVISTELMÄ Medibothnia hankkeella on edessään merkittävä haaste alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksikön toteuttamisessa. Keskeisenä tavoitteena on, että Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköt yhdistyisivät lähitulevaisuudessa yhdeksi kampukseksi Vaasan Palosaarelle. Suunnittelutyön tueksi hankkeessa toteutettiin Suomessa ainutlaatuinen ammattikorkeakouluopiskelijoiden kansalaisraati, ns. opiskelijaraati. Opiskelijaraati pohjautuu amerikkalaiseen demokratia-innovaatioon ja eroaa siten hyvin merkittävästi tavanomaisista osallistumistavoista. Medibothnian opiskelijaraatiin valittiin 24 opiskelijaa siten, että muodostui Vaasan sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulutus pienoiskoossa. Raati kesti kolme päivää ( ), jona aikana raatilaiset kävivät keskusteluja koulutettujen ryhmänvetäjien johdolla, tenttasivat asiantuntijatodistajia sekä lopuksi laativat julkilausuman raadissa käsitellystä aiheesta. Raatilaiset esittivät julkilausuman tiedostustilaisuudessa Tiedotustilaisuudessa oli paikalla Medibothnia-hankkeen edustajia, ammattikorkeakoulupäättäjiä- ja opettajia sekä myös kunnan edustajana yksi kunnanvaltuutettu, jotka omissa kommenttipuheenvuoroissaan korostivat opiskelijaraadin merkitystä Medibothnian tulevalle suunnittelutyölle. Opiskelijaraati tuotti erittäin merkittävää tietoa Medibothnia-hankkeen työn tueksi. Hanke sitoutui ottamaan opiskelijaraadin tuottaman näkemyksen aidosti huomioon tulevissa toiminnoissaan. Raadin kautta opiskelijat pystyivät näin ollen vaikuttamaan vaasalaisen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuuteen. "Mina uppfattningar/kunskaper förändrades definitivt under efter deltagande i rådet. Att involvera studerande i planingen av mb-projektet är nödvändigt." "Oli todella suuri ilo olla mukana tässä raadissa, mielestäni näitä tulisi olla lisää." 2 S i v u

3 Medibothian opiskelijaraati 3 S i v u

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kansalaisraati uudenlaisena vaikuttamisen tapana 5 2. Medibothnian opiskelijaraati Medibothnia-hanke Opiskelijaraadin teema Opiskelijaraadin osallistujat Opiskelijaraadin päivien kulku 8 3. Opiskelijaraadin julkilausuma Kohti aitoa vaikuttamista 13 LIITTEET Liite 1. Opiskelijaraadin ohjausryhmä 14 Liite 2. Opiskelijaraadin flyeri 15 Liite 3. Opiskelijaraadin ilmoittautumislomake 16 Liite 4. Opiskelijaraadin kokoonpano 17 Liite 5. Opiskelijaraadin osallistujat 18 Liite 6. Opiskelijaraadin päivien kulku 19 Liite 7. Opiskelijaraadin fasilitaattorit 20 Liite 8. Opiskelijaraadissa tentatut asiantuntijat 21 Yhteystiedot 22 Kuvia raatipäivistä 23 4 S i v u

5 1. KANSALAISRAATI UUDENLAISENA VAIKUTTAMISEN TAPANA Suomalainen yhteiskunta tulee tulevaisuudessa kohtaamaan yhä monimutkaisemmiksi, monitulkintaisimmiksi ja arvolatautuneimmiksi kehittyviä ongelmakysymyksiä. Ehkä keskeisin esimerkki on väistämättä eteen tuleva suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden kysymys. Kuinka saadaan tulevaisuudessa tarpeeksi osaavaa työvoimaa tuottamaan hyvinvointipalveluita? Kun tulee tarve priorisoida palveluita, kuinka tämä priorisointi toteutetaan? Kuinka ikääntyvän väestön haasteeseen tullaan vastaamaan? Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ongelmakysymyksistä, joihin ei ole olemassa yksittäisiä asiantuntijoita eikä lopullisia ratkaisuja 1. On syytä korostaa sitä, että nämä ongelmat edellyttävät kansalaisten suurempaa osallisuutta. Kansalaiset ovat eletyn elämän asiantuntijoita ja tietävät siten näiden ongelmien todellisuuden 2. Heidän näkemyksensä syventävät ymmärrystä ongelmien luonteesta sekä antavat oivalluksia ratkaisuihin. Kun kuitenkin otetaan huomioon tämän päivän osallisuuden kulttuuri Suomessa, muodostuu tilanteesta synkkä kuva. Näyttää siltä, että suomalainen demokratia on hampaaton puuttumaan pitkällä aikavälillä yhteiskunnan kompleksisten ongelmien esiin tuomiin haasteisiin. On tarve muuttaa osallisuuden kulttuuria Suomessa. Aito osallisuus tulee palauttaa jalustalle. Tähän tarvitaan uudenlaisia osallisuuden muotoja. Siirtymä on "pikademokratiasta" kohti "hidasta demokratiaa" 3. Pikademokratian ollessa yhtä kuin nopea asiantuntijavetoinen päätöksenteko, jossa ei anneta aikaa syvälliselle asian pohdinnalle ja punninnalle, muodostaa hidas demokratia puolestaan vaihtoehdon, jossa kansalaisilla on aikaa keskustella paitsi päättäjien myös muiden kanssaihmisten kanssa. Laaja-alaisten keskusteluiden, monipuolisen tiedonsaannin ja käsiteltävän asian kohtaamisen ja lopulta hyväksymisen kautta syntyy vankka kansalaismielipide ja sen myötä yhteisymmärrys käsiteltävien ongelmien todellisesta luonteesta sekä sitoutuminen mahdollisiin ratkaisuihin. Hidas demokratia voidaan rinnastaa deliberatiiviseen demokratiaan 4 eli demokratian muotoon, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, jossa jokainen osallistuja 1 Esimerkiksi Raisio H. (2010). Embracing the wickedness of health care: Essays on reforms, wicked problems and public deliberation. Väitöskirja. Acta Wasaensia 228, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 5. Vaasa: Vaasan yliopistopaino 2 Clarke, M. & Stewart, J. (2000). Handling the Wicked Issues. Teoksessa C. Davies, L. Finlay & A. Bullman (toim.). Changing Practice in Health and Social Care. Lontoo: Sage Schlesinger, A. B. (2009).The Death of "Why?": The Decline of Questioning and the Future of Democracy. San Francisco: Berrett-Koehler. 4 Lisätietoa: 5 S i v u

6 voi tuoda esiin omat näkökulmansa ja argumenttinsa, ja jossa huomio ei ole argumentin esittäjän statuksessa vaan itse argumentin ansioissa. Deliberatiivinen demokratia paitsi lisää päätöksenteon legitimiteettiä ja tuottaa hyviä, oikeudenmukaisia sekä yhteiseen hyvään tähtääviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, rakentaa se myös aktiivisempaa kansalaisyhteiskuntaa ja vähentää ihmisten välisiä empatiaongelmia. Tämän päivän Suomessa ideaalisten deliberatiivisten olosuhteiden luominen on kuitenkin erittäin haasteellista. Osallisuuden kulttuurin muuttaminen ei tapahdu hetkessä eikä itsestään vaan se vaatii aktiivista ja pitkäkestoista toimintaa aidon osallisuuden lisäämiseksi. Eri puolella Suomea on jo tartuttu haasteeseen ja lähdetty toteuttamaan deliberatiivisen ideaalin mukaisia kansalaisraateja. Kansalaisraadit ovat demokratia-innovaatioita, jotka lähestyvät osallisuuden tematiikkaa hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin mihin Suomessa on totuttu. Ne ovat kestoltaan pidempiä ja keskusteluiltaan laadukkaampia. Kansalaisraadit pyrkivät muodostamaan kohdeväestön, esimerkiksi kunnan, aidosti pienoiskoossa. Verrattuna tavanomaisiin gallupeihin ja kansalaiskuulemisiin mahdollistavat kansalaisraadit ihmisten preferenssien kehittymisen. Ennen kaikkea suunta on osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Tiivistettynä kansalaisraadit ovat: 1. Kestoltaan pidempiä Vaikeiden asioiden perusteelliseen käsittelyyn tarvitaan aikaa 2. Edustavampia Saadaan aikaan näkemys, joka edustaa koko yhteisöä; ei vain äänekkäimpiä, aktiivisimpia ja hyväosaisimpia 3. Keskustelun suhteen laadukkaampia Koulutetut fasilitaattorit varmistavat, että syntyy keskusteluilmapiiri, jossa kaikki ovat keskenään tasa-arvoisia, jossa kaikki saavat puheenvuoron ja jossa kaikkia kuunnellaan 4. Vaikuttavampia Ei osallistamista osallistamisen vuoksi, vaan pyrkimyksenä on viedä kansalaisraadin tuotosta aidosti eteenpäin 5. Mahdollisia preferenssien muuttajia Galluppien esittämä staattinen kansalaismielipide kyseenalaistetaan; ihmisten näkemykset voivat muuttua, kun asioita käsitellään monista eri näkökulmista, kun saadaan monipuolista tietoa, ja kun saadaan keskustella monien erilaisten ihmisten kanssa 6 S i v u

7 2. MEDIBOTHNIAN OPISKELIJARAATI Opiskelijaraati on deliberativiisen demokratian mukaisen kansalaisraadin sovellus. Siinä missä kansalaisraati toteutetaan usein paikallisella (kunta), alueellisella (maakunta) tai kansallisella tasolla (Suomi pienoiskoossa), toteutuu opiskelijaraati organisatorisella tasolla. Opiskelijaraati koostetaan nimensä mukaisesti opiskelijoista, Medibothnian opiskelijaraadin tapauksessa Vaasan sosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijoista. Opiskelijaraadin tavoitteena on osallistaa opiskelijoita aidolla tavalla heille tärkeiden asioiden käsittelyyn. 2.1 Medibothnia-hanke Medibothnia-hankkeen päämiehet, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri, hyväksyivät helmikuussa 2009 Medibothniahankesuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on luoda malleja ja edellytyksiä alueelliselle sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksikölle, joka tulee sijaitsemaan Vaasan Palosaaressa. Ensisijaisena tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulutuksen laadullinen kehittäminen sillä tavalla, että luodaan edellytykset OY Vaasan ammattikorkeakoulu Ab:n ja Yrkeshögskolan Novian järjestämien koulutusten fyysiselle ja sisällölliselle yhteistyölle. Kehittämistyö tapahtuu osittain ammattikorkeakoulujen oman opetus- ja tutkimustoiminnan sisällä sekä osittain yhteistyökonseptin kehittämisen kautta, jolloin eri toimijat tuovat osaamistaan kehittämistyöhön sekä toiminnan aloitusvaiheessa, että varsinaisen toiminnan yhteydessä Opiskelijaraadin teema Tietoa Medibothnian kehitystyötä varten on kerätty monelta eri taholta monin eri menetelmin. Tavanomaisten tapojen kuten esimerkiksi kyselyiden ja työryhmien lisäksi Medibothnia-hankkeessa päätettiin toteuttaa myös innovatiivisempia suunnitteluprosesseja. Lähestymistavaksi tuli siten valituksi Suomessa vielä ainutlaatuinen amk-opiskelijoiden kansalaisraati, eli opiskelijaraati. Heti alkuvaiheessa opiskelijaraadille määriteltiin ohjausryhmä (kts. liite 1). Ohjausryhmän tehtävänä oli antaa opiskelijaraadin vetäjälle neuvoja merkittävissä asioissa, kuten asiantuntijatodistajien valinnassa ja raadin teeman määrittelyssä. Lisäksi monipuolinen ohjausryhmä lisäsi raadin legitimiteettiä valvomalla koko prosessia. Ohjausryhmäkeskusteluissa raadin teemaksi muotoutui: 5 Lisätietoja: 7 S i v u

8 "Millaiseksi visioitte oppimisympäristön, jossa haluaisitte opiskella?" 2.3. Opiskelijaraadin osallistujat Opiskelijaraatiin saivat ilmoittautua Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikköjen opiskelijat. Vapaaehtoisia kerättiin laaja-alaisen markkinoinnin kautta. Markkinointistrategiaan kuuluivat esittelytilaisuudet, sähköpostiviestien lähettäminen sekä flyereiden jako (kts. liite 2). Opiskelijat pystyivät ilmoittautumaan paitsi täyttämällä paperisen lomakkeen (kts. liite 3) myös täyttämällä lomakkeen elektronisen version. Opiskelijaraatiin ilmoittautui kaiken kaikkeen 52 opiskelijaa. Opiskelijaraadin 24 osallistujaa valittiin raatiin ilmoittautuneista ositetun satunnaisvalinnan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jo etukäteen oli määritelty kokoonpano, jota lopullisen opiskelijaraadin tuli mahdollisimman tarkkaan vastata ollakseen edustava suhteessa edustamaansa kohdeväestöön. Etukäteen määritelty kokoonpano suhteessa opiskelijaraatiin valittuihin on esitettynä liitteessä 4. Liitteessä esitetyssä taulukossa kohdeväestö on jaettu eri tekijöihin ja tekijät edelleen eri kategorioihin. Siitä huolimatta, että neljä henkilöä estyi lopulta perustelluista syistä osallistumasta ja, että yksi osallistuja sairastui kesken raadin, tuli opiskelijaraati edustaneeksi erittäin hyvin kohdeväestöään (kts. liite 5) Opiskelijaraadin päivien kulku Opiskelijaraati kesti kolme päivää ( ). Opiskelijaraatiin kuului myös raatipäivien jälkeisellä viikolla järjestetty tiedotustilaisuus ( ). Raadin tarkka aikataulu on esitettynä liitteessä 6. Raadin ensimmäinen päivä vietettiin yhteisen illanvieton muodossa "neutraaliksi" tilaksi nähdyssä konferenssihotellissa. Mukana olivat paitsi raatilaiset, myös fasilitaattorit (kts. liite 7), kaksi asiantuntijatodistajaa sekä Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori (kts. liite 8). Illanvieton tarkoituksena oli paitsi kasvattaa yhteishenkeä, myös tutustuttaa raatilaiset opiskelijaraadin teemaan sekä kansalaisraatikonseptiin. Raadin toinen ja kolmas päivä järjestettiin Vaasan yliopiston tiloissa. Toinen päivä sisälsi pääosin asiantuntijoiden tenttausta. Päivän päätteeksi raatilaiset pääsivät myös keskustelemaan fasilitaattoreiden johdolla pienryhmissä. Käytäntönä oli, että kaikki raatilaiset saivat puhua omaa äidinkieltään fasilitaattoreiden toimiessa tarvittaessa tulkkeina. Kolmantena päivänä korostui julkilausuman laadinta. Raatilaiset laativat pienryhmissä sekä lopuksi koko ryhmän kesken kaikkien hyväksymän yhteisen 8 S i v u

9 julkilausuman. Raatilaisten sitoutumista kuvasti hyvin se, että vaikka aika loppui kesken, jäivät raatilaiset vapaaehtoisesti viimeistelemään julkilausumaa ylimääräiseksi tunniksi. Kaksi raatilaista esitti julkilausuman kokonaisuudessaan sekä suomeksi että ruotsiksi opiskelijaraadin tiedotustilaisuudessa. Tilaisuudessa raatilaiset saivat välittömän vastineen paitsi Medibothnia-hankkeen projektipäälliköltä, myös Vaasan ammattikorkeakoulun rehtorilta ja toimialajohtajalta sekä myös Vaasan kaupunginvaltuutetulta. Vastaanotto oli erittäin positiivinen, kommenttipuheenvuorojen pitäjien korostaessa vahvasti sitoutumistaan julkilausuman eteenpäinviemiseen. "Jag var öppen för tvåspråkigheten redan innan gruppen träffades, mina upplevelser har bara varit positiva, det har varit roligt att prata finska!" "Kaksikielisyys oli hyvä asia. Tietenkin se toi haasteita ja tulkkaukseen kului aikaa mutta se oli ehdottomasti vaivan arvoista. Aluksi minua ehkä hieman mietitytti kuinka kaikki tulee toimimaan, mutta olen hyvin tyytyväinen opiskelijaraadin kommunikaatioon. Samalla se myös rohkaisu minua ruotsin kielen suhteen ja innosti käyttämään sitä." 9 S i v u

10 3. OPISKELIJARAADIN JULKILAUSUMA Johdanto Medibothnian tarkoituksena on mahdollistaa Vaasan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille luonnollinen, helppo ja miellyttävä tapa kielellisten taitojen vaihtoon ja oppimiseen ja ennen kaikkea yhdistää Vaasan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö monialaisen ja kattavan yhteistyön synnyttämiseksi jo ennen työelämään astumista. Medibothnian tarkoituksena ei ole siis pelkästään tuoda suomenkielellä ja ruotsinkielellä opiskelevia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita saman katon alle, jotta he voivat opiskella toistensa kieltä. VISIO/VISION 1. Kielet vahvuutena ja Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskola Novian yhteistyö Kuvaus: Mahdollisuus opiskella yli kielirajojen ja valita kursseja molemmista ammattikorkeakouluista (suomeksi ja ruotsiksi). Jokaisella täytyy olla oikeus opintoihin omalla äidinkielellään, mutta Vaasan ammattikorkeakoululla ja Yrkeshögskolan Novialla on yhteinen vapaavalintaisten opintojen tarjotin, jossa on myös kaksikielisiä kursseja. Myös englanninkielisiä kursseja lisätään. Yhteistyötä lisätään koulujen yhteisillä tapahtumilla, projektitöillä (mukana suomen- ja ruotsinkielisiä opiskelijoita). Laboratoriotunnit ovat hyvä tilaisuus oppia toista kieltä. VISIO/VISION 2. Medibothnia on edelläkävijä Suomessa kaikilla opintoaloillaan Kuvaus: Kaikki opintoalat, erityisesti estenomit, ovat aikaansa edellä. Opiskelijat ovat mukana kehittämässä opetussuunnitelmia. VISIO/VISION 3. Yhteinen Medibothnia Kuvaus: Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteisten resurssien käyttö mahdollistaa uusimpien ja kestävien materiaalien yhteishankinnan. Panostetaan laadukkaisiin vierailijaluennoitsijoihin ja yhteiseen tietoverkkoon. VISIO/VISION 4. Työelämälähtöinen yhteistyö Kuvaus: Medibothniassa on kaikkien opintoalojen vastaanotto, joka toimii perustana korkeakoulujen ja yhteisön/työelämän kesken. Opiskelijat saavat työskennellä todellisten potilaiden ja asiakkaiden parissa turvallisessa ympäristössä opettajien/vastuuhenkilöiden tukemina. Vastaanotto toimii paikkana kurssitenteille. Korkeakoulujen ylläpitämä toimiva 10 S i v u

11 vastaanotto (esimerkiksi oma klinikka) vaatii hyvää suunnittelua ja riittävää taloudellista pohjaa. Mahdollisista potilaista/asiakkaista tulee tehdä kartoitus. VISIO/VISION 5. Opiskelijat keskiöön ja opetuksen monimuotoisuus Kuvaus: Opettajien välinen kommunikaatio ja kurssien koordinointi tulee toimia korkeakoulujen sisällä ja korkeakoulujen välillä. Medibothnian tulee mahdollistaa opetuksen monimuotoisuus sisältäen erilaiset opetusmenetelmät, oppimismenetelmät ja oppimistyylit. Opetukseen sisältyy numeerisen arvioinnin lisäksi suullisen ja/tai kirjallisen palautteen antaminen. Opiskelijat saavat mahdollisuuden vaikuttaa opetukseen, jolloin löytyy tasapaino esim. ryhmätöiden ja yksilötyöskentelyn välillä. Opetukseen tulee rakentaa luonnollinen vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välille. Aikuisopiskelijat ja heidän tarpeensa ja tilanne tulee huomioida. VISIO/VISION 6. Ympäristö kannustaa vastuunottamiseen, oppimiseen ja yhteisöllisyyteen Kuvaus: Medibothnian ympäristön tulee kannustaa opiskeluun ja yhteisöllisyyteen opiskelijoiden välillä. Vastuunottamiseen kannustava elävä ja avoin ympäristö on opiskelijoiden käytettävissä. Tämä mahdollistetaan opiskelijoiden omilla avainkorteilla. Turvallisuusaspektit tulee sulauttaa ympäristöön ja sosiaalisten tilojen tulee olla hyvin kalustettuja. Ympäristö antaa mahdollisuuden viihtyä ja tehdä kotitehtäviä koulussa. Toivomuksena on saada tilaa omaan opiskeluun, ryhmätiloja sekä hiljaisia tiloja. Ympäristö on kuin opiskelijan olohuone koulussa. VISIO/VISION 7. Moniammatillisuus Kuvaus: Mahdollisuus osallistua moniammatilliseen työhön jo opintojen aikana. Järjestetään erilaisia kampanjoita ja messuja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Opetusklinikassa tehdään moniammatillista työtä. Voidaan esimerkiksi järjestää teemapäiviä, joihin kaikki opintoalat voivat osallistua. VISIO/VISION 8. Yhteistyö opiskelijayhdistysten kesken Kuvaus: Opiskelijayhdistyksille varataan yhteiset tilat omine kanslioineen. Tilat sosiaaliseen kanssakäymiseen, esimerkiksi kellarissa, ovat yhteiset KAIKILLE opiskelijoille (esim. sitsit). Opiskelijayhdistykset järjestävät liikunnallista ja muunlaista ohjelmaa. 11 S i v u

12 Opiskelijaraati vaatii, että kaksi edustajaa opiskelijaraadista valitaan (yksi molemmista ammattikorkeakouluista) henkilökohtaisine varahenkilöineen työryhmään Medibothnian tulevaa suunnittelutyötä varten. "Opiskelijaraati vaikuttaa hyvältä ja mielenkiintoiselta väylältä vaikuttaa, toivottavasti ajatukset ja visiot oikeasti otetaan huomioon jatkossa. Jos näkemykseni jotenkin muuttuivat, niin positiivisempaan ja toiveikkaampaan suuntaan, kun miettii opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia amkien kehittämisessä." "Det väckte mycket tankat och uppfattningar. Jag vill ännu en gång säga att jag är superglad över att jag fick medverka! Jag visste inte riktig vad rådet var före jag själv deltog." "Jag blev positivt överraskad över hur fina visioner och tankar alla hade! Det var många saker som jag inte själv hade tänkt på som andra lyfte fram studeranderåd är GREAT, mera sånt!" 12 S i v u

13 4. KOHTI AITOA VAIKUTTAMISTA Vaikuttavuus on yksi kansalaisraatiformaatin ja sen opiskelijaraatisovelluksen keskeisimmistä kriteereistä. Kyse ei ole tällöin pelkästä dialogista, vaan todellisena pyrkimyksenä on pyrkiä ratkaisemaan dialogin kohteena oleva asia tai ongelma. Jotta raadeilla saataisiin aikaan vaikuttavuutta, tarvitaan keskustelussa sovittujen ratkaisujen, kehittämisehdotusten tai visioiden toimeenpanoa. Tässä poliittiset päättäjät ja viranhaltijat ovat avainasemassa. Ideaalina on, että kansalais- ja opiskelijaraadeissa vaadittaisiin aina päättäjien kannanotto tai vastine, jossa esitetään se, miten raatien kautta syntyneet ehdotukset otetaan huomioon. Esimerkiksi jos lopputulos sisältää monia eri ehdotuksia, tulisi lopullisia päätöksiä tekevien tahojen ottaa kantaa siihen, mitä ehdotuksia viedään toimeenpanoon ja mitä ei. Vaikuttavuuden merkitys korostuu myös raatilaisten kommenteissa: "Suuria ajatuksia, tulevatko onnistumaan? Kuunnellaanko opiskelijoita oikeasti?" Medibothnian opiskelijaraadin tilanne vaikuttavuuden suhteen näyttäytyykin varsin lupaavalta. Tästä kertovat tiedotustilaisuudessa esitetyt kommenttipuheenvuorot. Erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulun osoittama sitoutuminen opiskelijaraadin julkilausumaan on ollut esimerkillistä. Lisäksi hankkeessa on jo tehty päätöksiä julkilausuman suhteen. Esimerkiksi opiskelijaraadin vaatimuksen mukaisesti kaksi raatilaista on kutsuttu mukaan Medibothnian tulevaan suunnittelutyöhön. Opiskelijaraadin julkilausuma tulee olemaan myös tulevan Medibothnia-hankkeen järjestämän laajemman seminaarin aihe. Palautteessaan raatilaiset korostivat opiskelijaraadin merkitystä ja toivoivat näitä toteutettavan lisää. Tämä on tulkittavissa kaipuuksi aitoon osallisuuteen. Kyynisyyttä vastaan tuleekin taistella kehittämällä uudenlaisia tapoja osallistaa opiskelijoita heille tärkeisiin asioihin. Muutoin on vaarana se, että asenne "miksi osallistuisin, kun en kuitenkaan voi vaikuttaa" vain lisääntyisi entisestään. Aikana, jolloin on yhä tärkeämpää toimia yhdessä ja dialogin kautta pyrkiä ratkaisemaan yhteisiä ongelmia, olisi tämä kehityssuunta yhteiskunnallisesti hyvin haitallinen. "Raatilaisena avautui konkreettinen mahdollisuus vaikuttamiseen." "Det är ett ypperligt bra sätt att aktivera studerande till utvecklings arbete. Vem vet bäst om hur skolmiljön bör vara för att lyfta fram bästa inlärningsmiljön än studerandena själva?" 13 S i v u

14 Liite 1. Opiskelijaraadin ohjausryhmä Yvonne Hilli (pj), projektipäällikkö, Medibothia Karola Lytts (siht.), suunnittelija, Medibothnia Harri Raisio (esittelijä), tutkijatohtori, Vaasan yliopisto Tytti Hyttilä-Huhta, lehtori, Vaasan ammattikorkeakoulu Ritva Lehtonen, lehtori, Vaasan ammattikorkeakoulu Ann-Helen Sandvik, lehtori, Yrkeshögskolan Novia Petri Varvas, opiskelijaedustaja, VAMOK Kristoffer Skrifvars, opiskelijaedustaja, Novium 14 S i v u

15 Liite 2. Opiskelijaraadin flyeri 15 S i v u

16 Liite 3. Opiskelijaraadin ilmoittautumislomake 16 S i v u

17 Liite 4. Opiskelijaraadin kokoonpano Demografiset ja asenteelliset tekijät Ammattikorkeakoulu (sos. ja terv.) Sukupuoli Vuosikurssi Kulttuuritausta Koulutusala Koulutusväylä Luottamustoimet Vaihtoehdot VAMK NOVIA Nainen Mies 1. vuosikurssi Suomalainen Suomenruotsalainen Muu Sosiaaliala Hoitoala Estenomi Nuorisoaste Aikuiskoulutus On Ei ole Kokonaisluk umäärä Prosentt iosuus 51 % 49 % 92 % 8 % 26 % 29 % 20 % 19 % 6 % 30 % 66 % 4 % 88 % 12 % Lukumää rä (24) * Neljä henkilöä estyi perustelluista syistä saapumasta paikalle. Lisäksi yksi osallistuja sairastui kesken raadin, jolloin julkilausuman laati lopulta 19 raatilaista Valitut * S i v u

18 Liite 5. Opiskelijaraadin osallistujat Simone Blom Ulrika Brännbacka Joanna Forsman Alexandra Greco Morgan Hortans Camilla Jofs Katariina Kangasaho Mira Kaukonen Jenny Kiviniemi Teresa Korkala Nea Kuusisto Sabrina Lackman Anita Laitala Ville Lyytinen Laura-Maria Markus Therése Nisula Martina Snellman Sonja Virkkala Susanna Wikman 18 S i v u

19 Liite 6. Opiskelijaraadin päivien kulku Keskiviikko , klo , Hotelli Vallonia Garden Rehtoreiden tervetuliaispuheet Opiskelijaraadin esittely Kukin esittelee itsenä lyhyesti, jonka jälkeen tutustumista päivällisen lomassa asiantuntijaesitys (Asiantuntija: Yvonne Hilli. Aihe: Medibothnia-konsepti) asiantuntijaesitys (Asiantuntija: Kaarlo Viljanen. Aihe: Arkkitehdin visio) Tauko Asiantuntijoiden tenttaus Päivän päätös Torstai , klo , Technobothnia TF Aamukahvi asiantuntijaesitys (Asiantuntija: Hanna-Leena Melender. Aihe: Näyttöön perustuvan toiminnan oppiminen sosiaali- ja terveysalan opinnoissa) (20min esitys, 25min tenttaus) asiantuntijaesitys (Asiantuntijat: Malin Wiik ja Petri Varvas. Aihe: Opiskelijakuntien näkemykset teemaan) Keskustelua koko ryhmässä fasilitaattoreiden johdolla Lounas asiantuntijaesitys (Asiantuntijat: Erkki Penttinen ja Arja Tuomaala. Aihe: Työelämäedustajien näkemykset teemaan) asiantuntijaesitys (Asiantuntija: Miia Lammi. Aihe: Muovan näkemys teemaan) Tauko Pienryhmäkeskustelua Yhteenvetoa koko ryhmässä Perjantai , klo , Technobothnia TF Aamukahvi Pienryhmäkeskustelua (julkilausuman laadintaa) Yhteenvetoa koko ryhmässä Lounas Julkilausuman kirjoittamista eri kokoonpanoissa (noin kahvi) Päivien päätös ja valmistautumista julkilausuman esittämiseen tiedotustilaisuudessa Torstai , klo , Wolffintie Tervetuloa Hankkeen kuvaus Raadin julkilausuman esitys (raatilaisista valittu 2-3) Sovitut kommenttipuheenvuorot Noin Sana vapaa 19 S i v u

20 Liite 7. Opiskelijaraadin fasilitaattorit Susann Sjöström, projektikoordinaattori, Vaasan yliopisto Ann-Helen Sandvik, lehtori, Yrkeshögskolan Novia Heidi Blom, päätoiminen tuntiopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu Kaarina Reini, arviointikoordinaattori, THL:n Vaasan toimipiste Harri Raisio, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto (pääosin taustalla) 20 S i v u

21 Liite 8. Opiskelijaraadissa tentatut asiantuntijat Tauno Kekäle, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, paikalla koko ensimmäisen illan Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novian rehtori, estyi tulemasta paikalle Yvonne Hilli, projektipäällikkö, Medibothnia Kaarlo Viljanen, arkkitehti Hanna-Leena Melender, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakoulu Malin Wiik, opiskelijakunta Noviumin edustaja Petri Varvas, opiskelijakunta Vamok:n edustaja Erkki Penttinen, Vaasan kaupungin sosiaalityön ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja Arja Tuomaala, Vaasan kaupungin terveyspalvelut, johtava ylihoitaja Miia Lammi, kehittämispäällikkö, Länsi-Suomen muotoilukeskus 21 S i v u

22 YHTEYSTIEDOT Yvonne Hilli Projektipäällikkö Medibothnia hanke Harri Raisio Tutkijatohtori Sosiaali- ja terveyshallintotiede Filosofinen tiedekunta Vaasan yliopisto (06) S i v u

23 KUVIA RAATIPÄIVISTÄ 23 S i v u

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati

Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymä ja avoin verkosto. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä Ikäihmisten kansalaisraati Kuntamarkkinat 14.9.2011 Tutkijatohtori Harri Raisio ja projektitutkija

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Uusi paikallisuus -hanke 2011-2015 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KANSALAISRAATI

IKÄIHMISTEN KANSALAISRAATI Suomen ensimmäinen IKÄIHMISTEN KANSALAISRAATI "Mitä on ikäihmisen hyvä elämä ja hyvä asuminen ja miten se toteutuu?" 17 18.11.2011 ja 21 22.11.2011, Vaasa LOPPURAPORTTI Tiivistelmä Suomen ensimmäinen ikäihmisten

Lisätiedot

KANSALAISRAATI Osallisena omassa elämässä LOPPURAPORTTI

KANSALAISRAATI Osallisena omassa elämässä LOPPURAPORTTI 1 KANSALAISRAATI Osallisena omassa elämässä Seinäjoella 7.6.2011 ja Vaasassa 24-25.8.2011 LOPPURAPORTTI 2 RAATILAISET Ylhäällä vasemmalta: Pekka Aukia, Tiina Sivula, Päivi Pihakari, Markku Hietala, Anne-Maria

Lisätiedot

Lapsiperheet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon Lapsiperheiden kansalaisraati

Lapsiperheet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon Lapsiperheiden kansalaisraati Lapsiperheet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon Lapsiperheiden kansalaisraati Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on lapsiperheiden kansalaisraati?... 3 2 Resurssit... 3 3 Toteutus...

Lisätiedot

Demokratiaa kimpassa: Mitä keskustelevalla demokratialla on tarjottavanaan?

Demokratiaa kimpassa: Mitä keskustelevalla demokratialla on tarjottavanaan? Demokratiaa kimpassa: Mitä keskustelevalla demokratialla on tarjottavanaan? KESKI-SUOMEN SOSIAALITURVAYHDISTYKSEN 75v JA KIMPPA-HANKKEEN JUHLASEMINAARI 23.4.2013 Tutkijatohtori (HTT), hankejohtaja Sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

Kansalaisten osallisuus ja yhteiskunnan pirulliset ongelmat

Kansalaisten osallisuus ja yhteiskunnan pirulliset ongelmat Kansalaisten osallisuus ja yhteiskunnan pirulliset ongelmat Pirkko Vartiainen Professori Sosiaali- ja terveyshallintotiede 3.5.2017 Miksi ihmisten osallisuutta tarvitaan? 1/3 VNS selonteossa (1/2017 vp)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön Järjestöjen välinen yhteistyö Kunnan ja paikallisyhteisön välinen yhteistyö

Lisätiedot

KANSALAISRAATI TUULIVOIMARAKENTAMISESTA KEMIJÄRVELLÄ 16. 18. LOKAKUUTA 2012

KANSALAISRAATI TUULIVOIMARAKENTAMISESTA KEMIJÄRVELLÄ 16. 18. LOKAKUUTA 2012 KANSALAISRAATI TUULIVOIMARAKENTAMISESTA KEMIJÄRVELLÄ 16. 18. LOKAKUUTA 2012 Miten tuulivoimaloihin pitäisi Kemijärvellä suhtautua? SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kansalaisraati 2. Kansalaisraadin valmistelut

Lisätiedot

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Tampere, Turku & Vaasa, kaikille yhteiset teemat Miten työpaikalla tapahtuva osaaminen tehdään näkyväksi?

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Järjestöedustajan kokemuksia

Järjestöedustajan kokemuksia Järjestöedustajan kokemuksia Raadeista yleistä Raatilaisen näkökulma Toteutusesimerkkejä Keskeistä raatien toiminnassa Sipilän hallitusohjelma: Tavoitteena vahvistaa kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

KANSALAISRAATITYÖRYHMÄ I KOKOUS 30.8.2013

KANSALAISRAATITYÖRYHMÄ I KOKOUS 30.8.2013 KANSALAISRAATITYÖRYHMÄ I KOKOUS 30.8.2013 Hankkeen rooli Organisoi työryhmien työskentelyä, hoitaa kokoon kutsumisen, etsii toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja, järjestää tutustumiskäyntejä tai asiantuntijoita

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Asiakasraati. Muistio

Asiakasraati. Muistio Asiakasraati Aika: Torstai 21.11.2013 klo 14-16 Paikka: Hatanpään pirtti, Hatanpään puistokuja 10 Paikalla: Projektityöntekijät Samuli Pietilä ja Mia Mäki- Fränti Muistio 1. Kokoontuminen ja kahvit - Samuli

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros

Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Paja 2. Opinnäytetöiden kehittäminen Tila: huone 247, 2. kerros Työpajassa esitellään opinnäytetöiden kehittämishankkeen nykyvaihetta ja keskustellaan kriittisistä kohdista opinnäytetyöskentelyn aloitusvaiheessa,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala

Tuutorointi-työrengas. Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala Tuutorointi-työrengas Koulutuspoliittinen sihteeri Minna Nieminen ja opinto-ohjaaja Auli Pekkala TUR-ryhmä, tavoite 1 Opettajatuutorin osaamisen kehittäminen - Yhtenevä näkemys opettajatuutoroinnista;

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa

TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa TODE@OPPIA Todellista todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa Anu Havisto, Katriina Niemelä, Katja Heikkinen ja Anna-Kaisa Sjölund (Turun yliopisto) Kuviin ja videoihin on Turun AMK/TERHYllä kaikki tekijänoikeudet

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

WORLD CAFÉ. Harri Raisio Tutkijatohtori (HTT), hankejohtaja Sosiaali- ja terveyshallintotiede

WORLD CAFÉ. Harri Raisio Tutkijatohtori (HTT), hankejohtaja Sosiaali- ja terveyshallintotiede WORLD CAFÉ Harri Raisio Tutkijatohtori (HTT), hankejohtaja Sosiaali- ja terveyshallintotiede SISÄLTÖ 1. Millainen on perinteinen dialoginen World Café? 2. Deliberatiivinen demokratia lyhyesti 3. Millainen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja Workshop: Visioner för Den nya grundskolan

Uusi peruskoulu visiotyöpaja Workshop: Visioner för Den nya grundskolan Uusi peruskoulu visiotyöpaja Workshop: Visioner för Den nya grundskolan 24.3.2017, Vaasa #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - Teman för grupparbete ryhmien työskentelyn tulokset resultat Miksi? visio

Lisätiedot

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS -MITEN ME SEN TEEMME? ELINVOIMAA KUNTIIN -TIINA PELKONEN - 4.12.2017 TULEVAISUUDEN KUNNAN ROOLI Miten näitä vahvistetaan käytännössä? Mihin ollaan menossa? Kuka auttaa navigoimaan?

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Hyvä alku Pohjanmaalla En bra start i Österbotten

Hyvä alku Pohjanmaalla En bra start i Österbotten Hyvä alku Pohjanmaalla En bra start i Österbotten 01.01.2016 31.12.2018 KOTOUTUMISEN ALKUVAIHEEN PALVELUT - SEMINAARI 17.01.2018, Helsinki Ritva Mertaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Hankkeeseen

Lisätiedot

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014 Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen SOS hanke SOS I 2011-2013 SOS II 2013-2015 (31.10.2015 asti)

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Johdanto päivän teemoihin Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Kansalaaset tuloo Helsingin Roihuvuoren asukaspuiston yhteissuunnittelu (http://www.roihuvuori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2199

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen

Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä. Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen laatukriteerityö Jyväskylässä Perusopetuksen laatukriteerityö-seminaari Jyväskylä 9.5.2011 Tarja Tuomainen Perusopetuksen tulosalueen taustatietoja Perustehtävä: perusopetuslain mukaisen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

TKI-valmistelun organisointi esivalmisteluryhmän pj Pirjo Marjamäki

TKI-valmistelun organisointi esivalmisteluryhmän pj Pirjo Marjamäki TKI-valmistelun organisointi 2017-19 14.9.2017 esivalmisteluryhmän pj Pirjo Marjamäki TKIO-työryhmä 2017-19 Työryhmä koostuisi alla oleviin kuuteen tehtävää nimetyistä vastuullisista henkilöistä tai työpareista:

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen Osallistuminen ja asukasdemokratia Jenni Airaksinen Demokratia EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA Eliitti päättää SUORA DEMOKRATIA Vapaat miehet torilla PLURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA Yhdistää suoraa osallistumista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 4.11.2011 Johanna Holvikivi Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Electric Race About -sähköauto 11/9/2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 Yhteisö, uudistaja

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi

Etelä- Suomen aluehallintovirasto Ulla Rasimus. Ulla Rasimus. PRO koulutus ja konsultointi Etelä- Suomen aluehallintovirasto 15.- 16.9. 2015 Ulla Rasimus Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi 20.9.2015 Osallisuuden muodot 1) Sosiaalinen osallisuus Kouluyhteisö muodostaa suhdeverkoston, johon

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot