It-yksikkö Dnro 2941/11/113/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007"

Transkriptio

1 SIPOON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ It-yksikkö Dnro 2941/11/113/2007 Pyydämme Teiltä tarjousta seuraaviin kaupan kohteisiin mainittuihin toiminnalliset vaatimukset täyttävien ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta Sipoon kunnalle, sekä niiden tuki- ja ylläpitopalveluista yhteistyössä Sipoon it-yksikön kanssa. 1 Tarjouspyynnön rakenne Tarjouspyyntö koostuu tämän varsinaisen tarjouspyynnön lisäksi tiedonpyynnön yhteydessä websivuistollamme julkistetusta taustamateriaalista Tarjouspyyntö on tarkentunut hankkeeseen ilmoittautuneiden toimittajien toukokuun 2007 aikana esitettyjen ratkaisujen perusteella. 2 Kaupan kohde 2.1 Service desk Kuntaan perustetaan fyysinen palvelupiste jonka tueksi haemme Service Deskjärjestelmää. Lisäksi Service Desk on työkalu jolla asiakaspalvelua voidaan antaa verkossa toimistoajoista ja päätelaitteista riippumatta. Service Deskin tehtävänä on tukea kunnan asukkaita ja yrityksiä kaikissa kunnan toimialaan liittyvissä asioissa. Palvelupisteen tehtäviin kuuluu mm. antaa neuvoja, vastata kysymyksiin, välittääkysymyksiä ja valituksia edelleen, ottaa vastaan muutospyyntöjä ja antaa lomakkeita ja Service Desk-järjestelmän tulisi tukea näitä toimintoja. Service Desk noudattaa ITILin mukaisia prosesseja mahdollisuuksien mukaan. Käytössä olevan työkalun tulee tukea näitä prosesseja. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön Incident ja Problem management ja myöhemmässä vaiheessa Change ja Configuration management. Service Desk toimii myös itsepalveluna siten, että asukkaat voivat kirjata tapahtumia ja seurata omien tapahtumiensa etenemistä. WWW-käyttöliittymän tulee olla hyvin 1 (7)

2 helppokäyttöinen. Asukkaiden tunnistautuminen integroidaan järjestelmään (oletuksena VETUMA). Järjestelmään tulee kuulua Knowledge management osuus itsepalvelua varten, esim. dynaamiset Usein Esitetyt Kysymykset. Tunnuslukuja Prosessien toimintaan osallistuvat palvelupisteen henkilökunnan (6) lisäksi n. 100 henkeä. Arvioitu volyymi: n tapahtumaa/kk Käyttäjien lukumäärä: Itsepalvelukäyttäjiä on aluksia muutama sata, myöhemmin ehkä muutama tuhat. Liittymät Asiakkaan tunnistautuminen ja asiakkaan perustietojen hakeminen esim. VRKsta. Sähköposti SMS-viestejä Puhelinvaihde Käyttöönoton vaiheet Ensimmäisessä vaiheessa Service Desk alkaa noudattaa ITILin tapahtumanhallintaprosessia, jonka avulla se pitää huolen siitä, että kuntalaisten yhteydenottoihin kyetään antamaan vastaus mahdollisimman nopeasti. - Prosessi kuvataan ja järjestelmä määritellään sen mukaiseksi - Service Desk organisoituu ja käyttäjät koulutetaan - Palvelun markkinointi aloitetaan - Tietämyskantaa ryhdytään keräämään - Itsepalvelu avataan kun tietämyskanta on saatu koottua Muiden prosessien käyttöönotosta päätetään seuraavassa vaiheessa. 2.2 Integraatio Pyydämme teitä kuvaamaan ratkaisunne operatiivisten järjestelmien integroinnista Service Desk-järjestelmään seuraavien järjestelmien osalta: - statustietoja rakennusvalvontajärjestelmästä (KuntaNet) - päivähoitojärjestelmästä tietoa päivähoitopaikan hakemukseen (Proconsona) 2 (7)

3 - kansalaisopiston ajanvarauksen integrointi Hellevi-järjestelmään 2.3 Asiakkaan tunnistautuminen Oletuksena käytämme VETUMAA asiakkaiden tunnistamiseen Service Deskjärjestelmään. Otamme huomioon myös muita vaihtoehtoja. 2.4 Työntekijöiden vahva tunnistautuminen Oletuksena nojaudumme julkisen sektorin käyttöön tarkoitettuun virkatunnisteeseen (VRK). Otamme kuitenkin huomioon muitakin ratkaisuja jos ne ovat tuntuvasti paremmat joko hinnallisesti tai toiminnallisesti. 2.5 Kertakirjautuminen Tekninen ratkaisu jolla työntekijät saavat kertakirjautumisen perusteella käyttöönsä kaikki oikeuksiensa mukaiset sovellukset. Katso järjestelmäliite. 2.6 Käyttöoikeuksien hallinta Tavoitteena on saada kunnan työntekijätietoa sisältävät erilaiset tietovarastot tai rekisterit koordinoitua niin, että käyttöoikeushallinta voidaan kytkeä yhtenäiseen henkilötietoon. Haemme tietoteknistä ratkaisua, jolla käyttöoikeuksien hallinta voidaan automatisoida ja kytkeä osaksi henkilöstöhallinnon tehtäviä. Katso järjestelmäliite. 3 Tilaaja Tilaajana on Sipoon kunta joka hankkii tässä tarjouspyynnössä kuvatut järjestelmät, toteutuksineen, sekä kehittää toimittajan kanssa yhteistyökumppanina esipoo palveluja. Tilaaja vastaa toiminnallisista vaatimuksista ja toimittaja määrittelee ja toteuttaa järjestelmän vastamaan näitä vaatimuksia. 4 Sopimuskausi Tavoitteena on solmia tuki ja ylläpitopalveluista toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus, jonka tilaaja voi irtisanoa 3 kuukauden irtisanomisajalla. Tilaaja tekee sopimuksen tai muun sopimusjärjestelyn alustavasti syyskuussa Sopimuksen voimaantulo määritellään tarkemmin sopimuksessa. 3 (7)

4 5 Tarjouspyyntöasiakirjat Tilaajalle kuuluvat kaikki omistus-, tekijän- ja immateriaalioikeudet kaikkiin tämän hankinnan yhteydessä tarjoajalle toimitettuihin asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin. Tarjoajalla on oikeus käyttää tätä aineistoa ainoastaan tarjouksen valmisteluun ja laatimiseen. 6 Ilmoitus ja hankintamenettely sekä aikataulu Hankintaan sovelletaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Tästä hankinnasta on tehty ilmoitus kutsumalla yli 70 ICT-alan toimittajaa osallistumaan esipoo hankkeeseen. Lähes 20 yritystä on esittänyt ratkaisuehdotuksensa toukokuun 2007 aikana. Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä ja/tai sopivaa yhteistyökumppania kehittämään ratkaisua ei löydy tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi vetäytyä tarjouskilpailusta. Tarjoukset jätetään klo mennessä. Tarjoukset vertaillaan käyttäen tässä tarjouspyynnössä kohdassa 8 kuvattuja valintakriteereitä. Tarjottuihin palveluihin tutustutaan myös esittelyillä ja referenssikäynneillä elokuussa Tavoitteena on tehdä päätös hankittavasta palvelusta syyskuussa Hankintapäätökseen vaikuttavat arvioinnit käydään läpi kunkin toimittajan kanssa epäselvyyksien välttämiseksi. 7 Tarjoajalta vaadittavat selvitykset ja muut tarjousasiakirjat Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat asiakirjat: Tarjoajaa koskevat asiakirjat: - Todistus siitä, että toimittaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti ja elinkeinorekisteriin - Sijoittautumisvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että toimittaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisia sosiaaliturvamaksuja ja veroja - Tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta - Selvitys tarjoajan toteuttamista vastaavista järjestelmä ja palvelutoimituksista yhteystietoineen - Selvitys tarjoajan yleisistä teknisistä toimintaedellytyksistä ja laadunvalvonnasta 4 (7)

5 - Yleinen kuvaus yrityksestä ja sen palvelutarjonnasta - Selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi ja jos antaa, niin kenelle Tarjousta koskevat asiakirjat: - Ratkaisun tekninen määrittely ja tarjotut vakio-ohjelmistojen kuvaus - Ratkaisun kustannukset eriteltyinä viiden vuoden ajanjaksolta 8 Arviointiperusteet 8.1 Tarjoajan poissulkeminen Tarjouskilpailun ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois ne tarjoajat, joiden taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella, ei arvioida selviytyvän tarjouspyynnön toimituksen velvoitteista. Tarjoajat arvioidaan kohdassa 7 pyydettyjen selvitysten perusteella. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos - kaikkia kohdassa 7 pyydettyjä selvityksiä (tarjoajaa koskevat asiakirjat) ei ole liitetty tarjoukseen - tarjoajan taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen toimitus - tarjoajan ei voida arvioida suoriutuvan sopimusvelvoitteistaan riittämättömien resurssien takia, eikä tarjoaja esitä selvitystä toimitusvelvoitteiden täyttämiseen käytettävissään olevista muista resursseista, esimerkiksi alihankinnoista - tarjoajan yleinen tekninen suorituskyky ja laadunvalvonta arvioidaan sellaiseksi, ettei sen voida perustellusti odottaa täyttävän hankinnalle asetettuja vaatimuksia 8.2 Tarjousten hylkääminen Tarjouskilpailusta hylätään ne tarjoukset, joiden tarjouksessa on olennaisia puutteita. 8.3 Valintaperusteet Tarjoukset arvioidaan ja vertaillaan siten, että muodostuu tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullinen kokonaisratkaisu. Tarjoukset arvioidaan seuraavien vertailukriteerien ja painotusten mukaisesti: 5 (7)

6 Ratkaisun toiminnallisuus, painoarvo: 40 % Vertailuperusteina käytetään tarjoajan vastauksia ja ratkaisun toiminnallisuuden toteamiseksi Proof of Concept tai julkishallinnon referenssin mukaan. Toimittajan laatu, painoarvo: 20 % Vertailuperusteina käytetään tarjoajan vastauksia websivuston tietopyyntöön, julksesti saatavien tietojen perustella ja ratkaisuesitystilaisuuden esitysten perusteella. Haemme yhteistökykyistä toimittajaa, joten vertailuperusteena käytetään toimittajan arvioitua prosessinomaista toimintaa, henkilöstön kilpailukykyä, liiketoiminnan katetta, myynnin kasvua. Yhteistyökykyisen toimittajan joustavuus, laatu ja osaaminen (mm. referenssien lukumäärä) ovat tärkeitä tekijöitä. Tietoja voi täydentää tarjouksen yhteydessä. Laatusertifikaatti on eduksi. Hinta, painoarvo: 40 % Hinta arvioidaan viiden (5) vuoden ajalta tarjousten pohjalta. 9 Tietojen luottamuksellisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. 10 Lisätietojen pyytäminen Tarjoajilla on mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä sähköpostilla. Nämä kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: otsikolla: esipoo tarjouspyyntö kysymys mennessä. Kaikille tarjoajille toimitetaan vastaukset kaikkiin kysymyksiin sähköpostilla mennessä. 11 Tarjouksen tekeminen ja toimittaminen Sipoo kunta huolehtii yhteydenpidosta tarjoajiin. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjous ja vastaukset vaatimusmäärittelyihin voi laatia suomen tai ruotsin kielellä, mahdolliset kuvausliitteet 6 (7)

7 voivat olla myös englanninkielisiä. Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kirjallisena ja tiedostomuotoisena klo mennessä osoitteeseen: Sipoon kunta Iso kylätie 18 PL SIPOO Sekä tarjouksen kirjekuori että asiakirja on selkeästi varustettava viitteellä esipoo tarjous Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tiedostomuotoiset tarjousasiakirjat on tallennettava CD-levylle, joka suljetaan samaan kuoreen kirjallisen tarjouksen kanssa. Tiedostomuotoina on käytettävä Microsoft Office toimisto-ohjelmistontiedostomuotoja tai PDF-tiedostomuotoja. Tarjous on toimitettava allekirjoitettuna ja hyväksyttynä sellaisen henkilön toimesta, jolla on siihen riittävät valtuudet. Tilaaja kutsuu kilpailukykyisimmät tarjoajat esittelemään tarjouksiaan ja neuvotteluihin elokuussa Yhteyshenkilöt It-päällikkö Sam Allén, puhelin Senior Advisor Harry Martin, puhelin Sipoossa 18. kesäkuuta 2007 Liitteet: Tietojärjestelmäluettelo 7 (7)

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot