Keski Suomen liitto pyytää tarjouksia Keski Suomen hyvinvointistrategian 2020 laatimiseksi. Tarjoukset on toimitettava klo mennessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski Suomen liitto pyytää tarjouksia Keski Suomen hyvinvointistrategian 2020 laatimiseksi. Tarjoukset on toimitettava 19.2.2010 klo 16.15 mennessä."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Strategian tausta Keski Suomen liitto pyytää tarjouksia Keski Suomen hyvinvointistrategian 2020 laatimiseksi. Tarjoukset on toimitettava klo mennessä. Keski Suomen visiona on olla tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta. Hyvinvointistrategiassa tarkastellaan keskisuomalaisten elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ja viitoitetaan hyvinvointialan kehitystä Keski Suomessa alkavan vuosikymmenen aikana. Strategian tavoitteena on asettaa tavoitteet hyvinvointialan kehittämiseksi Keski Suomessa, määritellä maakunnan asukkaille hyvinvointia tuottavat tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja sitouttaa alan toimijat sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hyvinvointialan merkitys korostuu Keski Suomen tulevaisuuden suunnitelmissa. Hyvinvointistrategian uudistaminen on ajankohtaista valmisteilla olevien maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman vuoksi. Lisäksi strategia auttaa vuosittain laadittavien maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmien valmistelua. Aiemmat strategiat löytyvät Hankinnan kohde Haemme asiantuntijaa laatimaan Keski Suomen hyvinvointistrategia vuoteen Strategia kattaa koko maakunnan ja sen väestön hyvinvoinnin tuottamiseen osallistuvien toimijoiden verkoston. Tehtävä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta alan toimijoiden kanssa. Hyvinvointistrategiassa tulee tarkastella sosiaali ja terveydenhuollon lisäksi myös mm. liikunnan, virkistyksen, kulttuurin, luovuuden ja hyvinvoinnin yhteyttä, syrjäytymisen ja eriarvoistumisen kehittymistä sekä kansalaisyhteiskunnan ja yhteisöllisyyden kehittymistä.

2 Mitä tarjoukselta odotetaan Tavoitteena on tuottaa maakunnan hyvinvointia tukevien organisaatioiden osaamista parhaiten hyödyttävä ja alan toimijajoukkoa sitouttava strategia. Strategialta odotetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 1. Hyvinvoinnin nykytila Keski Suomessa Miten keskisuomalaisten hyvinvointi suhteutuu valtakunnallisessa vertailussa? Mitä alueellisia eroavuuksia maakunnan sisällä hyvinvoinnin ilmentymisessä on nähtävissä? 2. Maakunnan hyvinvoinnin kehittämismahdollisuudet Mitä erityisiä vahvuuksia ja mahdollisuuksia Keski Suomessa on hyvinvoinnin kehittymiselle? Mitä vielä hyödyntämättömiä kehittymisalueita voidaan tunnistaa? 3. Maakunnan hyvinvoinnin kehittämisstrategia Esitys maakunnan hyvinvoinnin kehittämisstrategiaksi Esitys käytännön toimenpidesuunnitelmaksi vuoteen Eri organisaatioiden roolit hyvinvoinnin edistämisessä Miten terveyden ja sosiaalihuollon toimijat osallistuvat hyvinvointistrategian toteuttamiseen? Miten yhteistyötä yksityisten yritysten ja järjestösektorin kanssa syvennetään? Miten liikunta, virkistys, kulttuuri ja luova ala organisoidaan mukaan? Mikä on koulutusorganisaatioiden rooli hyvinvoivan maakunnan edistäjinä? Miten maakunnan ulkopuoliset toimijat pääsevät mukaan Keski Suomen hyvinvoinnin edistämiseen? 5. Pohdinta kunnallistaloudellisesti kestävästä ratkaisusta hyvinvoinnin ulottamiseksi koko maakuntaan Mitä vaikutuksia hyvinvointistrategian toteuttamisella on palvelutuotannon kustannuksiin? Miten hyvinvointistrategiassa hyödynnetään tietotekniikan mahdollisuudet? 6. Tarvittavat päätökset - Minkälaisia päätöksiä tavoiteltu palvelurakenne edellyttää maakunnan toimijoilta? Strategiaa ohjaavia näkökulmia ovat maakunnallisuus, asiakaslähtöisyys, valinnanmahdollisuuksien edistäminen, kustannustehokkuus, huippuosaaminen ja väestötason toiminta.

3 Hankinnan koko Hyvinvointistrategian laatimiseen on käytettävissä enintään euroa (sis. alv). Hankintamenettely Hankinnassa sovelletaan avointa kilpailumenettelyä. Tarjousten valinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettuja säädöksiä. Hankintailmoitus on tehty Hilmajärjestelmässä Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa Keski Suomen liitto pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Sopimuskausi Hankintasopimus tulee voimaan arviolta ja päättyy viimeistään Tarjouksen laatiminen Tarjouksen tulee sisältää: 1. Työsuunnitelma, jossa kuvataan työn toteutus, aikataulu, näkökulmat, käytettävä aineisto ja työmenetelmät. - Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike ja ammattisalaisuuksia. Jos tarjous kuitenkin sisältää liikesalaisuuden piiriin kuuluvia kohtia, tarjoajan on toimitettava erikseen tarjous, jossa ko. kohdat on peitetty. Peitetyistä kohdista annetaan perustelu, millä tapaa kyseinen kohta on liikesalaisuus. Tarjoaja ei voi merkitä koko tarjoustaan liike tai ammattisalaisuudeksi. - Palvelun hinta ei ole liike tai ammattisalaisuus (JulkL 621/1999, 11 ). - Hankinta asiakirjat tulevat kaikille julkisiksi, lukuun ottamatta liike ja ammattisalaisuuksia, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. 2. Selvitys työn toteutukseen osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden kyvykkyydestä. Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot: - Referenssiluettelo hankkeesta vastaavan organisaation toiminnasta viimeiseltä kolmelta vuodelta - Työstä vastaava johtaja ja hänen CV:nsä - Työhön osallistuvien muiden henkilöiden nimet ja CV:t - Alihankkijoiden mahdollinen käyttö ja heidän roolinsa tehtävien toteuttamisessa 3. Kokonaishinta, joka sisältää kaikki kustannukset mukaan lukien matkakustannukset ja arvonlisäveron. Strategian painatuskuluja ei sisällytetä tarjoukseen. 4. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa allekirjoitettu todistus (liite 1) siitä, että - tarjoavat yritykset on merkitty kaupparekisteriin

4 - tarjoavat yritykset ovat täyttäneet velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut - tarjoavat yritykset ovat täyttäneet velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot Tarjouskilpailussa valituksi tulevan yrityksen on esitettävä em. todistukset sekä tilinpäätöstiedot viimeksi kuluneilta kahdelta tilikaudelta. Liite 1 korvaa varsinaiset todistukset sopimusneuvotteluiden aloittamiseen saakka. Kohtia 1 3 käytetään laadun, resurssien ja hinnan selvittämiseen ja kohtaa 4 tarjoajan kelpoisuuden selvittämiseen. Tarjousten jättäminen ja voimassaolo Tarjous tulee olla liitteineen Keski Suomen liitossa viimeistään kello mennessä. Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen Keski Suomen liitto Kirjaamo Sepänkatu Jyväskylä tai sähköisesti (allekirjoitettu aineisto skannattuna) Kirjekuoressa tai sähköpostiviestissä tulee näkyä tarjoajan nimi ja merkintä Tarjous: Hyvinvointistrategia. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla sitovina voimassa saakka. Valintakriteerit Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioidaan tarjouksen laadun ja hinnan muodostaman kokonaisuuden suhteen. Tarjousten valinnassa käytetään seuraavia kriteereitä: - työsuunnitelman sisältö ja vastaavuus strategian laadinnalle asetettuihin tavoitteisiin: työsuunnitelman laadullinen taso, tulosten hyödynnettävyys, eri osapuolten sitouttaminen tavoitteisiin, käytettävien työmenetelmien tarkoituksenmukaisuus, organisoinnin tehokkuus ja suoritusaikataulu (painoarvo 40 %) - tarjoajan arvioidut valmiudet toteuttaa strategiatyö menestyksellisesti: tarjoajan ja hankkeeseen osallistuvan muun henkilöstön osaaminen ja kyvykkyys sekä tarjoajan kokemus vastaavan tyyppisten strategiaprosessien toteuttamisesta (30 %) - hankinnan kokonaishinta (30 %).

5 Arvioinnissa annetaan pisteet asteikolla 1 5 (1=heikko, 5=erinomainen). Pisteet kerrotaan em. osatekijöiden painoarvoilla. Tarjoajan tarjouksen poissulkeminen Tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos - tarjoajan taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että sillä voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen velvoite - tarjoajan ei voida arvioida suoriutuvan sopimusvelvoitteistaan riittämättömien resurssien takia, eikä tarjoaja esitä selvitystä toimitusvelvoitteiden täyttämiseen käytettävissään olevista muista resursseista, esimerkiksi alihankinnoista - tarjoajan suorituskyky tai esittämä ratkaisu arvioidaan sellaiseksi, ettei sen voida perustellusti odottaa täyttävän hankinnalle asetettuja vaatimuksia. Ohjausryhmä ja raportointi Strategian laadinnan ohjausryhmänä toimii Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä laajennettuna. Ohjaukseen kutsutaan mukaan myös mm. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Keski Suomen Liikunta ry:n, Keski Suomen yhteisöjen tuki ry:n, Kelan ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Käytännön ohjausta varten voidaan perustaa myös pienempi työryhmä. Vaitiolovelvollisuus Valittu strategiatyön toteuttaja on velvollinen pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä mahdollisesti haltuunsa saamat luottamukselliset tiedot (JulkL 621/1999, 23 ). Oikeudet tuloksiin Omistus ja tekijänoikeus hyvinvointistrategiaan ja muuhun aineistoon mukaan lukien muuttamis ja levittämisoikeus kaikissa mahdollisissa levitysmuodoissa kuuluvat Keski Suomen liitolle. Maksun suorittaminen Maksu hankinnasta suoritetaan raportointia ja laskua vastaan laadittavassa sopimuksessa tarkemmin määrättävin perustein. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja suunnittelujohtaja Hannu Korhoselta, tai hannu.korhonen(at)keskisuomi.fi. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme voi vastata tarjousta koskeviin sisällöllisiin kysymyksiin. Jyväskylässä Anita Mikkonen maakuntajohtaja Hannu Korhonen suunnittelujohtaja

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 15.4.2014 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA 1. Taustaa Sipoo on kaksikielinen maaseutukunta Itä Uudellamaalla, Helsingin tuntumassa Etelä Suomen läänissä. Pohjois ja Kaakkois Sipoossa on laajoja

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 SIPOON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 Pyydämme Teiltä tarjousta seuraaviin kaupan kohteisiin mainittuihin toiminnalliset vaatimukset täyttävien ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille

Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille Pienhankinnan tarjouspyyntö 1 Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille 1 Hankintayksikkö Innovaatiorahoituskeskus Tekes (jäljempänä Tekes). Tekesin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TARJOUSPYYNTÖ 18.5.2011 SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORIN MITTARISTO KUNTAJOHTAJILLE Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141

Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 TARJOUSPYYNTÖ 21.10.2013 SIIVOUSPALVELUT Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristöpalvelukeskus, ruoka- ja siivouspalvelut pyytää siivouspalvelutarjousta Loimaan kaupungin seuraavista kiinteistöistä osoitteessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Julkaistu 8.9.2015 Taustaa Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot