CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

2 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy ohjelmakaudella Euroopan naapuruusinstrumentin (European Neighbourhood Instrument - ENI) piiriin. Suomessa ENI CBC -ohjelmia on kolme: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC Kolarctic CBC Karelia CBC CBC-ohjelmien tavoitteena on vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä ja lisätä hyvinvointia ohjelma-alueilla rajanylittävän yhteistyön kautta. CBC-ohjelmista myönnetään rahoitusta hankkeille, joita toteutetaan päätoteuttajan ja yhden tai useamman partnerin toimesta. Partnereita voi olla kahdesta tai useammasta ohjelma-alueisiin kuuluvista maista. Ohjelmien valmistelusta vastaavat ENPI CBC ohjelmien hallintoviranomaiset: Etelä-Karjalan liitto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. 2. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET Tämä tarjouspyyntö koskee CBC-ohjelmatoiminnan hallinnointiin sopivaa tietojärjestelmää kokonaispalveluhankintana. ENPI CBC -ohjelmat/ Etelä-Karjalan liitto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytävät tarjoustanne kokonaispalvelusta, joka kattaa: CBC-ohjelmatoiminnan tietojärjestelmän sovelluksen ja tarvittavat käyttöoikeudet Tietojärjestelmän/palvelun käyttöönoton Tietojärjestelmään/palveluun liittyvän koulutuksen Tuki- ja ylläpitopalvelut Lisä- ja jatkokehitystyöt Käyttöpalvelut Asiantuntijatyön Tämän tarjouspyynnön liitteenä olevat vaatimusmäärittely, vaatimusluettelo, prosessikuvaus sekä palvelun vastuumatriisi toimivat tietojärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Toteutettavan järjestelmän tulee palvella kaikkia kolmea CBC-ohjelmaa, joilla kaikilla on tietojärjestelmässä omat erilliset loogiset tietokannat. Järjestelmän käyttökieli on englanti. Järjestelmä on CBC-ohjelmien käytössä ohjelmakauden ajan. Käytännössä tietojärjestelmän tulee kuitenkin olemaan käytössä ohjelman sulkemiseen eli vuoteen 2024 saakka. Tietosisältöjen tulee olla haettavissa ohjelman arkistointiajan verran, eli kymmenen vuotta ohjelman sulkemisen jälkeen.

3 3 Järjestelmän käyttäjien ei tarvitse pystyä itse hakemaan arkistoitua tietosisältöä, vaan mahdolliset tiedonhaut voidaan toteuttaa palvelupyyntöinä. Järjestelmän toimitusprojekti käynnistetään kilpailutuksen päätyttyä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syksyllä Järjestelmän tulee olla käytettävissä kokonaisuudessaan viimeistään vuoden 2015 lopussa tai laadittavan toimitussuunnitelman mukaisena ajankohtana. 3. HANKINTAMENETTELY Hankinta on avoin, EU-kynnysarvon ylittävä hankintamenettely. Tähän hankintaan liittyvä hankintailmoitus on julkaistu sivustolla EU:n virallisessa lehdessä sekä ENPI CBC -ohjelmien internetsivuilla osoitteissa ja Tarjouspyynnön liitteet ovat saatavilla ohjelmien internetsivuilla. 4. TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjouksen tulee olla suomen kielellä laadittu ja sisältää vähintään alla luetellut asiat: 1. Tarjoajan ja mahdollisten alihankkijoiden esittely Kuvaus tarjoajasta ja tarjoajan yhteystiedot Selvitys siitä aikooko tarjoaja antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi, ja jos aikoo, mitkä tehtävät ja kenelle 2. Selvitys kelpoisuusehtojen toteutumisesta Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne o Kaupparekisteriote o Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus o Todistukset eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta o Tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta tai sitä vastaava muu selvitys Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki Suomen lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja eläkemaksut sekä olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Tekninen suorituskyky

4 4 o Luettelo tarjoajan tärkeimmistä, ilmoitettavaa hankintaa tekniseltä vaativuudeltaan vastaavista toimeksiannoista sisältäen toimeksiantojen kuvaukset sekä tiedot kunkin toimeksiannon suuruusluokasta, toimitusajasta sekä toimituksen vastaanottajasta. o Kuvaus tarjoajan käytössä olevasta laatujärjestelmästä/ -menetelmästä. Tekniseltä vaativuudeltaan vastaavia toimeksiantoja tulee olla vähintään kaksi. Tarjoajalla tulee olla käytössään dokumentoitu laatujärjestelmä/ -menetelmä. 3. Projektiin osoitettavan henkilöstön esittely Selvitys projektiin osoitettavan henkilöstön osaamisesta. Tarjoajan henkilöresurssilomake täytettynä (liite 3) Tarjoajalla tulee olla riittävät henkilöresurssit toimeksiannon toteuttamiseen. 4. Tietojärjestelmän ratkaisukuvaus Ratkaisukuvaus tarjottavasta tietojärjestelmästä (liite 4). 5. Tuki- ja ylläpitopalveluiden määrittely Vaatimusluettelolomake täytettynä (liite 5). 6. Projektisuunnitelma Ohjeen mukainen projektisuunnitelma (liite 6). 7. Hinta Hintalomake täytettynä (liite 7). 8. Vastuumatriisi Vastuumatriisi täytettynä (liite 8). Edellä esitetty luettelo on tarjouksen vähimmäisvaatimus, jota tulee käyttää rakenteellisena runkona tarjousta ja hinnoittelua laadittaessa. Tarjoaja voi halutessaan sisällyttää tarjoukseen tämän sisältörungon lisäksi täydentäviä lukuja, liitteitä, esite- tai esittelymateriaalia.

5 5 5. TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMINEN 5.1. Kelpoisuustarkastus Tarjousten avausten jälkeen ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois ne tarjoajat, joiden taloutta ja teknistä suorituskykyä koskevien tietojen perusteella ei voida arvioida selviävän tarjouspyynnössä kuvatun tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden toimittamisesta ja muista velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos: Pyydettyjä selvityksiä ei ole liitetty tarjoukseen. Tarjoajan taloudellinen tilanne arvioidaan sellaiseksi, että sillä voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen toimitus (tarjoaja ei ole maksanut kaikkia lainsäädännön mukaisia veroja, lakisääteiset sosiaaliturvamaksuja tai eläkemaksuja ja/tai tarjoajan talous ei ole muilta osin vakaalla pohjalla). Tarjoajan ei voida arvioida suoriutuvat sopimusvelvoitteista riittämättömien resurssien takia eikä tarjoaja esitä selvitystä toimitusvelvoitteiden täyttämiseen käytettävissään olevista muista resursseista, esimerkiksi alihankinnoista (tarjoajan esitetyt henkilöresurssit eivät ole riittävät toimeksiannon suorittamiseen). Tarjoajan tekninen suorituskyky ja laadunvalvonta arvioidaan sellaiseksi, ettei sen voida perustellusti odottaa täyttävän hankinnalle asetettuja vaatimuksia (tarjoaja ei pysty esittämään vähintään kahta referenssiä ja/tai sillä ei ole dokumentoitua laatujärjestelmää/ -menetelmää) Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen Tarjouskilpailusta voidaan hylätä ne tarjoukset, joiden rakenne ja/tai sisältö poikkeaa olennaisesti tarjouspyynnössä esitetystä tarjouksen rakenteesta ja/tai joissa on olennaisia puutteita Tarjousten arviointi Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien kriteereiden mukaisesti: Kertaluonteiset ja käytön aikaiset kustannukset : 40 % Maksimipisteet kustannusten osalta ovat 40 pistettä. Kukin tarjous saa pisteet kaavalla halvin hinta/tarjouksen hinta x maksimipisteet. Kustannukset lasketaan järjestelmän käyttöajalle (vuosille ) ottaen huomioon toimittajan tarjouksessaan ilmoittamat kertaluonteiset ja käytön aikaiset kustannukset.

6 Tarjoajan resurssit: 10 % Maksimipisteet tarjoajan henkilöresursseista ovat 10 pistettä. Henkilöresurssit pisteytetään liitteessä 3 kuvatun mukaisesti Tietojärjestelmän ratkaisukuvaus: 10 % Maksimipisteet tietojärjestelmän ratkaisukuvauksesta ovat 10 pistettä. Ratkaisukuvaus pisteytetään liitteessä 4 kuvatun mukaisesti Tuki- ja ylläpitopalveluiden määrittely 10 % Maksimipisteet tuki- ja ylläpitopalveluiden osalta ovat 10 pistettä. Tuki- ja ylläpitopalvelut pisteytetään liitteessä 5 kuvatun mukaisesti Projektisuunnitelma: 30 % Maksimipisteet projektisuunnitelman osalta ovat 30 pistettä. Projektisuunnitelma pisteytetään liitteessä 6 kuvatun mukaisesti. 6. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjouksen tulee olla voimassa kuusi (6) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien ja se on toimitettava yhtenä kappaleena paperille tulostettuna sekä cd:llä tai muistitikulla pdf-tiedostona suljetussa kirjakuoressa viimeistään klo 15. Allekirjoitetut tarjoukset tulee toimittaa osoitteeseen: Karelia ENPI CBC -ohjelma Pohjois-Pohjanmaan liitto Sepänkatu OULU Tarjouskuoreen on merkittävä tunnus: Tarjouskilpailu PROMAS

7 7 7. LISÄTIEDOT Mahdollisiin lisätietotiedusteluihin vastataan yhteisesti kaikille tarjoajille. Lisätietojen pyyntiaika päättyy klo Lisätiedot tulee pyytää sähköpostitse osoitteesta Lisätiedusteluja tehtäessä tulee käyttää otsikkoa Promas/lisätietopyyntö. Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin toimitetaan kaikille kysymysten esittäjille yhtäaikaisesti. 8. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tarjousasiakirjat siltä osin kuin ne eivät ole lain mukaan salassa pidettäviä tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. 9. TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT MUUT EHDOT Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tilaaja pidättää oikeuden jättää hyväksymättä mitään tarjouksia. Puutteelliset, tarjouspyynnöstä poikkeavat ja myöhästyneet tarjoukset jätetään huomioimatta. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 10. SOPIMUSEHDOT Hankintaa koskeva sopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta erillisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalain mukaisesti hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan kun on kulunut 21 päivää siitä, kun tarjoaja sai tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. ENPI CBC-ohjelmat/ Etelä-Karjalan liitto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto tekevät sopimuksen valitun toimittajan kanssa kokonaispalveluhankinnasta. Toimitussopimus koostuu seuraavista asiakirjoista: 1. Sopimus liitteineen 2. Tarjouspyyntö liitteineen

8 8 3. Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007 Yleiset ehdot) 4. Tarjous liitteineen Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti sopimusta ja sen liitteitä numerojärjestyksessä sekä sen jälkeen muita asiakirjoja yllä mainitussa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä. 11. LIITTEET Tarjouspyyntöön liittyvät seuraavat liitteet: 1. Vaatimusmäärittely 2. Prosessikuvaus 3. Tarjoajan henkilöresurssilomake 4. CBC-ohjelmahallinnoinnin tietojärjestelmän ratkaisukuvaus 5. Vaatimusluettelolomake 6. Projektisuunnitelman sisällysluettelo 7. Hintalomake 8. Vastuumatriisi 9. Palvelutasovaatimukset Liitteet ovat saatavilla ENPI CBC -ohjelmien internetsivuilla osoitteissa ja

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA TARJOUSPYYNTÖ PUHELINVAIHDEJÄRJESTELMÄN UUSIMISESTA 1. Taustaa Sipoo on kaksikielinen maaseutukunta Itä Uudellamaalla, Helsingin tuntumassa Etelä Suomen läänissä. Pohjois ja Kaakkois Sipoossa on laajoja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS

JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) 26.10.2011 JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS Janakkalan kunta etsii markkinointi- ja viestintäalan kumppania Janakkalan viestintästrategian toteuttamiseen. Vuoden 2012

Lisätiedot

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007

It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 SIPOON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ It-yksikkö 18.6.2007 Dnro 2941/11/113/2007 Pyydämme Teiltä tarjousta seuraaviin kaupan kohteisiin mainittuihin toiminnalliset vaatimukset täyttävien ohjelmistoratkaisujen toimittamisesta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot