Diabeetikon kuntoutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diabeetikon kuntoutus"

Transkriptio

1 Diabeetikon kuntoutus Diabeteshoitajat ry koulutuspäivät Kati Hannukainen diabeteshoitaja, projektisuunnittelija/ Diabetesliiton Yksi elämä-hankkeet

2 DIABETESLIITTO Kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntijatoiminta JO VUODESTA 1980: kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja diabeetikoille koulutusta terveydenhuollon ammattihenkilöstölle

3 Hoidonopetus Hoidonohjaus Kuntoutus

4 Mitä kuntoutuksella ymmärretään? Valtioneuvoston kuntoutusselonteko (2002): Kuntoutus on ihmisen tai ihmisen ja ympäristön muutosprosessi, jonka tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista, usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa.

5 Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa Suunnitelmallisuus yhdessä laadittu hoito- ja kuntoutussuunnitelma Pitkäjänteisyys arviointi, suunnitelman ja tavoitteiden tarkistaminen uudelleen suuntautuminen Jatkuvuus PROSESSI TUEN tarve vaihtelee eri elämänvaiheissa

6 Mitä diabetesta sairastavan kuntoutuksella ymmärretään? Laajasti ymmärrettynä kuntoutus on läpi elämän jatkuva oppimisprosessi Diabeetikko ei kuntoudu diabeteksesta hän kuntoutuu elämään diabeteksen kanssa Hoito ja kuntoutus kuuluvat erottamattomasti yhteen Diabeetikko tarvitsee läpi elämänsä TUKEA omahoidolleen

7 Miksi diabeetikko tarvitsee kuntoutusta? Diabetes on parantumaton sairaus elinikäisen kumppanin kanssa on opittava elämään

8 Miksi Diabetes on etenevä sairaus on pysähdyttävä, arvioitava hoitoa uudelleen lisäsairaudet: uusi haaste, uusi opettelu Diabeteksen hoito edellyttää usein muutoksia elintapoihin hidasta, vaivalloistakin, tuki on tarpeen vaikutukset laajalti eri elämänaloille

9 Miksi Hoidon kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta on iso haaste miksi hoitaa? miten hoitaa: tieto/käytäntö oman sairauden yksilöllisyyden ymmärtäminen riittävän hallinnan tunteen saavuttaminen/kaikkea ei voi hallita Tunnen, että minä hallitsen diabetesta eikä diabetes minua

10 Miksi Diabetes on tunteita herättävä sairaus tunteiden käsittely on tärkeää suru pelot: lisäsairaudet, hypoglykemia verensokerin vaihtelu, hallitsemattomuus

11 Omahoidon tuki Lääketieteellinen hoito -lääkehoito -hoidon seuranta: määräaikaistarkastukset, seurantakokeet Tekniikka: mittarit, sensorit, insuliinin annosteluvälineet, sähköiset palvelut (mm. erilaiset omahoidon tukipalvelut, sähköiset terveyspalvelut)

12 Tekniikka/ hoidonohjaus Tekniikka ei vähennä ohjauksen tarvetta Tekniikka parhaimmillaan herättää kiinnostuksen ja oman vastuun, aktivoi ja innostaa

13 Omahoidon tuki Tekniikka tarvitsee kaverikseen hoidonohjauksen hoidon kokonaisuuden hahmottuminen Miten hoitoa ja tekniikkaa hyödynnetään ja sovelletaan arkeen?

14 Diabetesta sairastavan hoito ja kuntoutus ihannetilanteessa Olisi joku ihminen, joka on kiinnostunut minusta joka olisi - tavoitettavissa - pysyvä - turvallinen, rauhallinen - kuunteleva - kannustava Ja jonka mielestä olisi normaalia tuntea niin kuin tunnen

15 Omahoidon tuki Psykososiaalinen tuki toinen ihminen - kuulluksi tuleminen, välittävä ja arvostava kohtaaminen - ymmärretyksi tuleminen: mitä diabetes merkitsee arjessani - pystyvyyden tunteen vahvistuminen MOTIVAATIO - yhteys toisiin diabeetikoihin RYHMÄOHJAUS

16 Miten ryhmä palvelee kuntoutumista? Ryhmä on peili omalle itselle ja tilanteelle Arjen jakaminen, käytännön ratkaisujen löytyminen Diabetekseen liittyvien tunteiden jakaminen ja käsittely Itseymmärryksen lisääntyminen ja diabeteksen hyväksyminen AVOKUNTOUTUSRYHMÄT

17 Miksi hoito- ja kuntoutussuunnitelma? Potilas laatii itse suunnitelman, terveydenhuollon henkilöstö tukee häntä tässä aktivoituminen, pystyvyyden tunteen lisääntyminen Potilas tulee kuulluksi häntä koskevissa asioissa Konkreettinen suunnitelma auttaa viemään asioita käytäntöön, eivät jää ilmaan leijumaan

18 Hoito- ja kuntoutussuunnitelma Lähtökohtana ajatus voimaantumisesta, ei ensisijaisesti ongelmien kartoitus Tarpeet: yksi tai useampi potilaan tunnistama terveyteen liittyvä ongelma - voisiko lähteä kevyesti liikkeelle? - onnistumisen askeleet yksi askel johtaa toiseen ja kolmanteen

19 Tavoitteet: se muutos, johon yhdessä sovitulla hoidolla/kuntoutuksella pyritään - tavoite on henkilön oma - mitä hyvää tavoite tuo henkilön elämään - voi olla unelmakin, visualisoidaan, ruokitaan sitä

20 Keinot: mitä terveydenhuolto voi tehdä, mitä potilas tai hänen tukiverkkonsa voi tehdä? - teen itselleni hyviä asioita/ valintoja - näkökulman muutos: pakon sijasta mahdollisuus Seuranta ja arviointi: hoitosuunnitelma elää koko ajan, onnistumiset, suunnan tarkistukset

21 Kurssi kuntoutuksellinen väliintulo Milloin tarvitaan kuntoutuksellista väliintuloa? - hoitoväsymystä - vaikeus hyväksyä diabetes - rutinoituminen hoidossa - elämän siirtymä- ja muutosvaiheissa Irtautuminen arjesta aikaa rauhoittua miettimään hoitamista ja omaa elämää laajemminkin

22 Mitä kurssilla voi tapahtua? Kokemusten vaihto muiden kanssa näkökulman laajeneminen Vertaistuki, tunne kuulumisesta joukkoon vaikutukset minäkuvaan, eheytyminen Diabetekseen liittyvien pelkojen ja syyllisyyden väheneminen Onnistumisen kokemukset: voimaantuminen hoidon hallinta parantuu

23 Mitä kurssilla voi tapahtua Itsetunnon ja oman aktiivisuuden vahvistuminen: hyväksyvä ja avoin ilmapiiri Irrallinen tieto jäsentyy Halu huolehtia itsestä lisääntyy Muutosprosessi käynnistyy Diabeteksen hyväksyminen

24 Kuntoutus diabeetikon elämänkaarella LAPSET JA PERHEET Psykososiaalinen tuki erittäin tärkeä, vanhempien jaksamisen tukeminen Ylihoitamisen vaaralta suojeleminen Lapsen kokemus: diabeteksen hoito on helppoa/raskasta? Vanhempien parisuhteen tukeminen Sisarusten huomioiminen

25 LAPSET JA PERHEET Erityistä tukea tarvitsevien perheiden tunnistaminen Sosiaalisten tukiverkostojen luominen: vertaistukitoiminta tärkeä osa kuntoutusta perhekerhot isovanhempien, muiden läheisten mukaan ottaminen

26 LAPSET JA PERHEET Sopeutumisvalmennuskurssit tärkeitä koko perheelle, eri ikäkausina erilaiset haasteet Hoitopaikat järjestävät Diabetesliitto (Kela, sairaaloiden maksusitoumus)

27 Kuntoutus diabeetikon elämänkaarella NUORET Haasteena itsenäistymisen tukeminen Nuori käsittelee suhdettaan diabetekseen, erilaisuuttaan Vertaiskummitoiminta käynnistynyt Ykkösklubi Vanhemmat tarvitsevat myös tukea Murrosikäisten lasten vanhempien extranet

28 NUORET Siirtymävaihe lastenpkl:lta aikuispuolelle kriittinen, saattaen vaihtaminen Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat hyväksymään diabeteksen ja itsenäistymään - hoitopaikkojen järjestämät - Diabetesliiton kurssit (Kela, sairaaloiden maksusitoumukset) Nuoret aikuiset (18-30v) tärkeä ryhmä

29 Kuntoutus diabeetikon elämänkaarella AIKUISET TYYPIN 1 DIABEETIKOT Ensitieto/alkuohjaus: yksilöllisesti/ryhmässä vähintään vuoden kestävä prosessi - tieto pieninä annoksina, aluksi vain välttämättömin - sairastumiseen liittyvien tunteiden käsittely Jatkuva hoidonohjaus ja omahoidon tuki omassa hoitopaikassa, osaava tiimi

30 Kuntoutus diabeetikon elämänkaarella AIKUISET TYYPIN 1 DIABEETIKOT Yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja kuntoutuksen välillä Hoito- ja kuntoutussuunnitelma: työn asettamat vaatimukset/sairauden asettamat vaatimukset Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit : Kela 5+5 vrk

31 Kuntoutus diabeetikon elämänkaarella TYYPIN 2 DIABEETIKOT Metabolinen oireyhtymä & tyypin 2 diabetes: ehkäisyn ja varhaisen kuntoutuksen näkökulma Haasteena sairauden hyväksyminen ja hoitomotivaation löytyminen: sairaus ei anna oireita Diagnoosihetkellä usein jo lisäsairauksia Elintapamuutosten käynnistäminen ja ylläpitäminen Työterveyshuolto avainasemassa

32 Kuntoutus diabeetikon elämänkaarella TYYPIN 2 DIABEETIKOT Kuntoutuskurssit(Kela) vrk eri kuntoutuslaitoksissa ongelmana se, että kuntoutukseen pääsyn kriteerit ovat tiukat Varhaiskuntoutusta hyvin niukasti tarjolla kuntoremonttikurssit Sydänliiton TULPPA -ohjelma

33 Tulevaisuutta ja tätä päivää kuntoutusta verkossa Diabetesliiton D-opistossa: Tyyppi 2 tutuksi verkkokurssi tyypin 2 diabeetikoille - pilotti syksyllä 2013, toinen käynnistyi 1/ kohderyhmänä vastasairastuneet tyypin 2 diabeetikot - tavoitteena antaa perustietoa diabeteksesta ja vertaistukea keskustelun muodossa - 6 jaksoa, joilla oma teemansa

34 - tietoiskuja, videoita, vertaisen video joka jaksolla - henkilökunta kevyesti mukana, seuraamassa, keskusteluja, kommentoimassa, vastaamassa kysymyksiin, kurssihoitaja ja ravitsemusterapeutti henkilöityneinä Verkkokurssi tyypin 1 diabeetikoille suunnitteilla syksyllä Astetta tukevampi kuntoutuksen muoto voisi olla verkkokurssi, jossa on myös lähipäiviä ryhmäytyminen

35 Iäkkään diabeetikon kuntoutus Jäljellä olevan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemista Kokonaisvaltaista Muut sairaudet huomioon ottavaa Hoidossa ja ohjauksessa keskeistä: hyvä olo turvallisuus elämänlaatu (ei turhia rajoituksia) Yhteistyötä eri toimijatahojen välillä

36 Terveydenhuoltohenkilöstön rooli kuntoutukseen ohjaamisessa Kuntoutukseen liittyvää tiedonsaantia ja ohjausta ei ole systemaattisesti järjestetty kuntoutukseen ohjautuminen on sattumanvaraista Kuntoutustarpeen arviointi tärkeä osa hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa Terveydenhuoltohenkilöstö on avainasemassa Millaista tukea diabetesta sairastava kulloinkin tarvitsee: omahoidon tukiverkot Mistä tietoa kuntoutuksesta?

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi.

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä. Keskustelujen tuloksia. Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat):

Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä. Keskustelujen tuloksia. Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat): 1 Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat): 1. Diagnostiikka. Miten onnistunut harvinaisten tautien diagnostiikka on? Millaisia yhteisiä haasteita

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008 5/2008 VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO TEEMA: IKÄIHMISEN DIABETES Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet Ikääntyneen diabeetikon sokeritasapainon hoito Liikunta on lääkettä ikääntyneellekin Kuva:

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

- 3 lastenlinnaa, ( Helsinki, Kuopio, Lappi ) muutama vajaamielislaitos: esim. Vaalijala, Antinkartano, Rinnekoti, Kårkulla

- 3 lastenlinnaa, ( Helsinki, Kuopio, Lappi ) muutama vajaamielislaitos: esim. Vaalijala, Antinkartano, Rinnekoti, Kårkulla Auli Nuutila 12.5.2006 / Matti Koivikko Symposium Sivu 1/16 KUNTOUTUSKUVIOITA 40 v aikana Auli Nuutila 12.5.06-60 luvulla: - 3 lastenlinnaa, ( Helsinki, Kuopio, Lappi ) muutama vajaamielislaitos: esim.

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot