YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA HANKKEET Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos /RS

2 SISÄLTÖ Palveluksessanne Tiedekunnan hankesalkku 03/2014 Tiedekunnan hankesalkku laitoksittain 03/2014 Tiedekunnan vuoden 2014 kokonaisrahoitus 03/2014 YFI-laitoksen vuoden 2014 kokonaisrahoitus 03/2014 Hankkeen suunnittelu Hankkeen valinta ja riskianalyysi Kokonaiskustannusmalli Yleiskustannusmalli Rahoittajan päätös Hankkeen toteutus Hankkeen päättäminen Projektien vaikutus laitoksen talouteen Projektin tuotto? Tukea hanketoimintaan

3 Hankevastaavat: PALVELUKSESSANNE Anu Tiilikainen-Tervaniemi: EU- ja kansainväliset hankkeet, Tekes Puh , s-posti: Lea Naumanen: Suomen Akatemia, kotimaiset rahastot ja säätiöt, ministeriöt Puh , s-posti: Tutkimuskoordinaattorit: Pekka Virtanen (50 %): EU-hankehakemusten sisältöneuvonta Puh , s-posti: Sakarias Sokka (ad strategisella rahoituksella): tutkimus-nettisivujen perustaminen, tutkimustiedottamisen organisointi, tutkimuksen verkostoitumisen edistäminen Puh , s-posti:

4 TIEDEKUNNAN HANKESALKKU Tiedekunta hallinnoi 24 Meur hankesalkkua 93 hanketta Vuoden 2014 osuus hankesalkusta tällä hetkellä 6,7 Meur 39 % tiedekunnan kokonaisrahoituksesta Hankesalkun tilanne päivitetään ja käsitellään joryssa maalis- ja elokuussa

5 TIEDEKUNNAN HANKESALKKU ULKOINEN RAHOITUS YHTEENSÄ Yhteisrahoituksen, valtionrahoituksen ja liiketoiminnan rahoituksen määrä euroina ja prosentteina

6 TIEDEKUNNAN HANKESALKKU KOKO HANKESALKKU: kokonaishankemäärä 93 kpl Koko tiedekunnan hankemäärät rahoittajittain

7 TIEDEKUNNAN HANKESALKKU LAITOKSITTAIN 03/2014

8 TIEDEKUNNAN VUODEN 2014 KOKONAISRAHOITUS 03/2014 Yhteensä Psykologian laitoksen liiketoiminnan tuotot, , poistettuna hankerahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on 36 %.

9 YFI-LAITOKSEN VUODEN 2014 KOKONAISRAHOITUS 03/2014

10 HANKKEEN SUUNNITTELU Hankesuunnitelma, tutkimussuunnitelma tai tarjous Laadi aikataulu, budjetti ja henkilöstösuunnitelma realistisesti Tavoitteet, tuotokset, tulokset Aineistotarpeet Ostettava aineisto? Kerätäänkö itse, suunnitelma keräämiselle? Sisältyykö hankkeeseen muita hankintoja Mahdollinen kilpailutusvelvoite EU-hankkeiden sisältöneuvontaa saa Pekka Virtaselta Budjetointiapua saa hankevastaavilta: Anu T-T ja Lea Rahoitushakemus Rahoittajan lomakkeelle Toimita kopio rahoitushakemuksesta aina palvelukeskukseen hankevastaavalle arkistoitavaksi: Anu T-T tai Lea

11 HANKKEEN VALINTA JA RISKIANALYYSI HANKKEEN HAKUVAIHEESSA Riskianalyysilomakkeeseen laitosjohtajan puolto Pakollinen, kun hankkeen kokonaisrahoitus yli 50 teur Vastaako hanke laitoksen tavoitteita? Onko hanke taloudellisesti kannattava? Onko hyöty muutoin perusteltavissa? Vaikuttaako projektin henkilöstösuunnitelma laitoksen henkilöstöön (esim. tarve sijaisille) Lomakkeen allekirjoittamalla laitos sitoutuu Hankkeen toteuttamiseen Hankkeen omarahoitusosuuden maksamiseen Tiettyjen hanketyyppien kohdalla maksuvalmiuden haasteisiin Projektin kulut pystyttävä maksamaan laitoksen perusrahoituksesta etupainotteisesti, kustannukset peritään määräerissä jälkikäteen rahoittajalta laskutuksella

12 HANKKEEN VALINTA JA RISKIANALYYSI HANKKEEN HAKUVAIHEESSA Tässä vaiheessa tarkistetaan, onko budjetti laadittu ja tarkistettu palvelukeskuksen hankevastaavan kanssa Miten budjetti rakentuu? Minkä kustannusmallin projekti on kyseessä? Mikä on laitoksen omarahoitusosuus? Kattaako yleiskustannusosuus omarahoitusosuuden vai onko hanke taloudellisesti tappiollinen alusta saakka? Onko henkilöstösuunnitelma valmiina? Onko tarkoitus palkata ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä? Laitoksen johtajan suostumus, koska ulkomaille maksettavat työsuhteen selvityskulut laitoksen perusrahoituksesta

13 KOKONAISKUSTANNUSMALLI YLEISKUSTANNUSKERROIN 90 % ( alkaen 88 %) Lasketaan: 0.90 x vuoden 2012 Projektille budjetoitujen kk-palkkaisten henkilökustannusten kokonaismäärä (= välitön palkka teholliselle työajalle eli 85 % työajalle + henkilösivukustannuskerroin 50 %) HENKILÖSIVUKULUKUSTANNUSKERROIN 50 % ( alkaen 52 %) Perustuu SOLEen kirjattuihin vapaajaksoihin ja ESS:iin kirjattuihin vuosilomiin Yliopiston henkilösivukustannuksiin Työterveys- ja henkilökoulutuskuluihin Lasketaan: 0,5 x vuoden 2012 Palkallisten poissaolojen palkat (vuosi- ja sairauslomat, palkalliset poissaolot) Lomarahat Lakisääteiset työnantajamaksut Työterveysmenot Henkilökunnan koulutuskulut Lomarahat ja palkat maksetaan laitoksen perusrahoituksesta

14 YLEISKUSTANNUSMALLI Ns. Flat rate malli, jossa Välilliset kustannukset (esim. matkat, vuokrat) katetaan ilmoitetun kiinteän prosenttiosuuden, Flat raten, mukaan lasketulla osuudella Flat rate esim. 7 %, 13 %, 20 % Flat rate lasketaan projektin välittömistä henkilöstökustannuksista Mukaan lasketaan työaika 100 %:sti, todelliset henkilösivukulut (HSK:t), lomarahat ja -palkat Lisäksi laskutetaan rahoittajan hyväksymät muut tukikelpoiset välittömät kustannukset Esim. ostopalvelut, hankkeen toteuttamiseen kuuluvien laitteiden ja ohjelmistojen hankinta Käytössä myös Lump sum kertakorvausmalli Julkinen rahoitusosuus max. 50 teur. Maksu / ei maksua pelkästään tuloksen perusteella

15 RAHOITTAJAN PÄÄTÖS Rahoittajan lopullinen päätös ei aina vastaa haettua rahoitusta Toimita AINA rahoittajan alkuperäinen päätös liitteineen hankevastaavalle: Anu T-T tai Lea Hankevastaava tekee projektinavauslomakkeen Projektille perustetaan projektinumero; ilman sitä projekti ei voi alkaa Budjetti tarkistettava uudelleen päätöksen saavuttua Muutos vaikuttaa myös laitoksen talouteen

16 RAHOITTAJAN PÄÄTÖS Rahoittajan päätöstä noudatettava rahoituksen käytössä Jos rahoituksen käyttöä halutaan muuttaa budjetoidusta, pyydettävä rahoittajan hyväksyntä muutokselle Projentinjohtajan tehtävä, hankevastaava ei voi tehdä Budjetin muuttaminen palkkakuluerästä muihin kulueriin tarkoittaa laitoksen yleiskustannusosuuden pienenemistä = Aiheuttaa laitoksen budjettiin saman verran miinusta, joka joudutaan kattamaan laitoksen perusrahoituksesta Muutostarpeesta ilmoitus heti hankevastaavalle (Anu T-T tai Lea), jotta budjettimuutos voidaan laskea ja budjettivaikutus voidaan korjata laitoksen tulosennusteeseen.

17 HANKKEEN TOTEUTUS Rahoituksen käytön suunnitelma vähintään kuluvan tilikauden (= vuoden) loppuun Aina kun muutoksia rahankäytössä, projektin henkilöstössä, sopimuksissa jne. Yhteys palvelukeskuksen hankevastaavaan: Anu T-T tai Lea Henkilöstösuunnitelma koko hankkeen keston ajaksi Huomioitava mahdolliset palkankorotukset Huomioitava tuntityöläisten käyttötarve (esim. aineiston keräykseen) Ellei huomioida, aiheuttavat laitoksen budjettiin miinusta Vaikuttaako projektin henkilöstösuunnitelma laitoksen henkilöstöön (esim. tarve sijaisille) Erityisen suurta tarkkuutta, mikäli palkataan ulkomailla työskenteleviä työntekijöitä Laitoksen johtajan suostumus, koska ulkomaille maksettavat työsuhteen selvityskulut laitoksen perusrahoituksesta

18 HANKKEEN TOTEUTUS Alihankinta- yms. sopimuksien solmiminen Tarkistettava kenellä on oikeus allekirjoittaa sopimus (laitosjohtaja, dekaani vai rehtori); Ota yhteys hankevastaavaan: Anu T-T tai Lea Pelkkä projektinjohtajan allekirjoitus ei riitä Kaikki hankkeen asiakirjat toimitetaan palvelukeskukseen hankevastaavalle: Anu T-T tai Lea Esim. hankehakemus, riskianalyysi, rahoittajan päätös, sopimukset, tilaukset, rahoittajalta saadut ohjeet, kirjeenvaihto rahoittajan kanssa, kokouspöytäkirjat, väli- ja loppuraportit, työsopimukset Arkistoitavat asiankirjat kilpailutuksissa: hankintailmoitus/tarjouspyyntö, saadut tarjoukset, avauspöytäkirja, päätöspöytäkirja, hankintapäätös, hankinnasta syntyvät sopimukset Arkistoidaan sähköiseen arkistoon (Dynasty)

19 HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättämisilmoitus (hankevastaava) Lopputilitys (hankevastaava) Raportti rahoittajalle (projektinjohtaja) Hankkeita tilintarkastetaan niiden päätyttyä Jos rahoitusta käytetty päätöksestä poikkeavalla tavalla Rahoitus peritään takaisin, aiheuttaa miinusta laitoksen budjettiin Suomen Akatemia ottanut erityistarkasteluun Hankkeiden työtuntien kohdentamisen Vastuullisten johtajien työaikakirjaukset Palkkojen kirjaamisessa havaitut keinotekoisuudet

20 PROJEKTIEN VAIKUTUS LAITOKSEN TALOUTEEN Projektien jaksotukset tehdään laitoksen tuloslaskelmaan rahoittajan päätöksen mukaisen alkuperäisen projektibudjetin mukaisesti AINA tieto kaikista projektin alkuperäisen budjetin muutostarpeista hankevastaavalle (Anu T-T tai Lea), jotta budjetti voidaan korjata ja budjettivaikutus voidaan korjata laitoksen tulosennusteeseen Jos projektilla muutos kk-palkkaisista tuntityöntekijöihin tai palvelujen ostoon aiheutuu miinus laitoksen tuloslaskelmaan Yleiskustannusosuutta kertyy vain projektien kk-palkkaisten työntekijöiden kustannuksista Tuntipalkkaiset tai palkkiolla työskentelevät eivät kerrytä yk-osuutta

21 TULOSYKSIKKÖ 1. KUSTANNUSPAIKKA 1.1 SISÄISET TILAUKSET 2. PROJEKTIT = LAITOS Laitokselle sisäisessä rahanjaossa Sisäinen tilaus mahdollistaa Ulkopuolinen, kilpailtu jaettu perusrahoitus. kustannuspaikkaa pienemmän rahoitus. Sisältää: osan kulujen seurannan. 1. kustannuspaikan rahoituksen Tiedekunnan perusrahoitus saadaan Projektinjohtajan tekemät 2. projektien rahoituksen TTS-neuvotteluissa rehtorilta. Esim. oppiaineet, laboratorio, päätökset heijastuvat suoraan Sen osia ovat: strategisen rahoituksen kohteet.kustannuspaikan ja tulosyksikön Budjetin toteumaseuranta - perusosa toteumaan. tehdään tulosyksikkötasolla. - OKM-osa (OKM-indikaattorit) Esim. oppiaineen päävastaavat Tehtävä muutos kustannuspaikan - Tutkijakoulu/tohtoriohjelmat valvovat, että sisäisen tilauksen tulosennusteeseen, jos Toteuma muodostuu perusrahoituksen - Strateginen rahoitus rahan käyttö pysyy annetun - kk-palkkabudjettia käytetään ja projektien tuotoista ja rahankäytöstä. budjetin rajoissa. tuntipalkkaisiin (budjetoitu yk-lisä jää puuttumaan) Budjetoinnin v.2014 tavoite 0-tulos. - rahaa käytetään alle budjetoidun, Sisäisten tilausten rahoitus erotetaan esim. SA:n salliman liukuman Budjetointi tehdään laitoksen perusrahoituksesta kustannuspaikalta. puitteissa -15% /vuosi(budjetoitu - tiedossa olevien työsopimusten tuotto jää puuttumaan) - tiedossa olevien palkkauspäätösten - rahaa siirretään palkkabudjeista - tiedossa olevien muiden kulujen muihin tilieriin, esim. palvelujen (esim. tilavuokrat) Laitoksen kustannuspaikaltamaksetaan ostoon (budjetoitu yk-lisä jää - projektien budjetissa ilmoitettujen omarahoitusosuus projektille.omarahoituksenmäärä puuttumaan) vaihtelee n % välillä projektin kokonaisbudjetista. tuottojen - rahaa siirretään tilikaudelta pohjalta. seuraavalle tilikaudelle (budjetoitu tuotto jää puuttumaan) Yleiskustannuslisäprojektilta laitokselle. Yk-lisä kattaa omarahoitusosuutta, tilavuokran, laitteet, kopiokulut, hankevastaavien palvelut, siivouksen, työsopimuspalvelut, palkanlaskennan, jne. eli projektin käytössä olevan infran.

22 PROJEKTIN TUOTTO? Onnistunut projekti päättyy 0-tulokseen Jos projektirahoitusta jää käyttämättä, se palautuu rahoittajalle Ei jää koskaan projektin tai laitoksen käytettäväksi Projekti ei tuota voittoa Projektien seurauksena esim. julkaisuja yms. tuloksia OKMindikaattoriseurantaan 3 vuoden keskiarvolla tuottaa rahoitusta laitoksen perusrahoitukseen Perusrahoitus sidottu opetuksen toteuttamiseen ja infran ylläpitoon

23 PROJEKTIN TUOTTO? Projektien kokonaisrahoitus = hankesalkku Kokonaisrahoitus sisältää Ulkoisen rahoituksen osuuden ja Laitoksen omarahoituksen osuuden, vaihtelee n % välillä Yleiskustannusosuus (YK) lasketaan eri projekteilla eri tavoin YK-kate = YK-osuus laitoksen maksama omarahoitusosuus Onko YK-kate tuottoa?

24 PROJEKTIN TUOTTO? Projektin tuotto laitokselle = Projektin yleiskustannusosuus - Laitoksen omarahoitusosuus = Yleiskustannuskate Yleiskustannuskatteella kustannetaan Tilavuokrat, kalusteet, tietokoneet, henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut, hankevastaavien palvelut, puhelimet, lisenssit, laitekulujen poistot, sähkö, vesi, lämmitys, vahtimestaripalvelut, vartiointi, videoneuvottelupalvelut, perus- it-palvelut, vakuutukset (kiinteistö, irtaimisto ja henkilöstö), kopiokulut, toimistotarvikkeet, postikulut, pankkikulut, tilintarkastus, yliopistopalvelujen eri yksiköiden palvelut jne. wc-papereihin ja siivoukseen saakka Nämä kulut peritään laitoksilta tuloslaskelman vyörytyksinä ja sisäisinä erinä riippumatta projektien määrästä

25 PROJEKTIN TUOTTO? Vyörytykset lasketaan 0,09 x edellisen kuukauden Henkilöstökulut Apurahat Opiskelijamäärät (à 187 ) Kieliopintopisteet (à 53 ) Korvatut kieliopintopisteet (à 8 ) Opiskelijoiden tulostusoikeudet (à 6 ) Lisäksi laitoksille vyörytetään tilavuokrat ja muut sisäiset erät Vuoden 2014 sisäiset erät: Psykologian laitoksen liiketoiminnan tuotot ja yk-kate poistettuina projektien osuus vyörytyksistä 32% vs. kokonaisosuuden 36 %:iin jolloin laitokset kattavat puuttuvan 4 % = Tilakustannukset (vyörytetyt) Vyörytykset Muut sisäiset erät SISÄISET ERÄT (summa) EUR EUR EUR EUR Tiedekunnan YK-kate 03/2014 on Projektit kattavat tällä hetkellä 33 % tiedekunnan vyörytyksistä ja sisäisistä eristä, vaikka projektien osuus kokonaisrahoituksesta on 39 % laitokset kattavat projektien infrakuluja puuttuvat 6 % ( ) perusrahoituksestaan

26 TUKEA HANKETOIMINTAAN Hanketoiminnan käsikirja ( ): https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/how-to/laadunvarmistus/hanketoiminnan-kasikirja Rehtorin delegointipäätös tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeisiin sekä muuhun ulkopuolisen kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan liittyvien sopimusten allekirjoittamisesta: https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/rehtorin_delegointipaatos_sopimukset.pdf Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden sivut: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/tutkimuspalvelut

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot