Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet"

Transkriptio

1 Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan 10 mukaan tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa hallinnon, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen, kiinteistö- ja mittauspalvelujen, kunnallistekniikan sekä tilapalvelujen tulosalueitten osalta tekninen lautakunta ja rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun tulosalueitten osalta ympäristölautakunta. Toiminta-ajatus Tekniikkakeskuksen tarkoituksena on luoda ja turvata kuntalaisille toimiva, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä maankäyttö-, yhdyskuntatekniikka- ja toimitilapalvelut valtuuston osoittamat resurssit ja alueellistuminen huomioon ottaen. 2 Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat Kaupunginjohtajan alaisena tekniikkakeskuksessa toimii toimialajohtaja. 3 Tulosalueet, tulosalueen päälliköt ja tulosalueiden tulosyksiköt Tulosalueet Tekniikkakeskuksen tulosalueet ovat: - hallinto - kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus - kiinteistö- ja mittauspalvelut - kunnallistekniikka - tilapalvelut - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Tämä toimintasääntö ei koske Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosta. Tulosalueiden päälliköt Tulosalueiden päälliköt nimeää kaupunginhallitus. Tulosalueiden päälliköiden varahenkilöt nimeää toimialajohtaja. Tulosalueiden päälliköiden sijaisuuksista määrätään muilta osin tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdassa 9. Tulosalueen päällikön tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosalueen päällikön tehtävänä on myös kehittää ja koordinoida tulosalueen toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosaluetta koskevat päätökset.

2 Tulosalueiden päälliköiden yleisestä ratkaisuvallasta määrätään tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdassa 5. Sen lisäksi tulosalueen päällikkö ratkaisee 1. tulosalueen talousarviomäärärahojen jaon tulosyksikköjen kesken, ellei talousarvion sitovuusmäärittelystä muuta johdu, 2. tulosalueen hallinnassa olevan poistetun irtaimen omaisuuden myynnin lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 3. tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulostoimenkuvat, 4. tekee annetuissa rajoissa tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset, 5. ottaa tuntipalkkaisen työvoiman 6. tulosalueen hallinnassa olevan kaluston vuokrauksen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti 7. ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Tulosyksiköt Hallinnon tulosalue ei jakaannu tulosyksikköihin. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. kaupunkisuunnittelu 2. kaavoitus Näistä tulosyksiköistä kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö sijoittuu kaupunginkanslian kehittämispalvelujen tulosalueelle, mutta palvelujen tuottajana toimii kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalue. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. kiinteistöhallinto 2. mittauspalvelut 3. kartta- ja paikkatietopalvelut 4. kiinteistöinsinöörin palvelut. Kunnallistekniikan tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. suunnittelu 2. rakentaminen 3. kunnossapito 4. kone- ja kuljetuskeskus 5. puistotoimi Tilapalvelun tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. suunnittelu 2. rakennuttaminen 3. kunnossapito ja rakentaminen 4. isännöinti Rakennusvalvonnan tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. lupayksikkö 2. valvontayksikkö Ympäristönsuojelun tulosalue ei jakaannu tulosyksikköihin.

3 Tekniikkakeskuksen talousarviorakenteen mukaiset tulosyksiköt voivat poiketa edellä mainituista. 4 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät Hallinnon tulosalueen tehtävät Hallinnon tulosalue tuottaa toimisto-, valmistelu- ja täytäntöönpanopalveluita tulosalueille sekä asiakkaille tekniikkakeskuksen yksiköiden toimintaa osaltaan koordinoiden ja kehittäen osoitettujen resurssien ja ilmenevien tarpeiden mukaan yhteistyön ja palvelun hengessä. Hallinnon tulosalue huolehtii 1. teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja tekniikkakeskuksen keskitetyistä hallinto- ja toimistopalveluista, 2. tekniikkakeskuksen yleispostiosoitteeseen tulleiden viestien keskitetystä seurannasta ja eteenpäin ohjaamisesta, 3. kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja pysäköinninvalvonnan hoitoon otettavista alueista sekä ehdoista Seinäjoen kaupungin alueella sekä 4. muista tulosyksikön toimialaan kuuluvista ja erikseen tehtäväksi annetuista palveluista. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on luoda maankäytön suunnittelun kautta mahdollisuudet toimivan, terveellisen ja viihtyisän sekä esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle. Suunnittelulla turvataan erityisesti laadukas ja riittävä asuntotonttivaranto sekä työpaikka- ja keskustarakentamisen edellytykset. Kaupunkisuunnittelun tulosyksikön tehtävät ovat: kaavoitukseen ja siihen liittyvän ympäristösuunnittelun ohjelmointi, yleiskaavoitus ja kaupunkirakenteen suunnittelu, yleiskaavoitukseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteiden sekä päätösehdotusten valmistelu ja seudullisen ja alueellisen suunnittelun yhteistyö. Kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö sijoittuu kaupunginkanslian kehittämispalvelujen tulosalueelle, mutta palvelujen tuottajana toimii tekniikkakeskuksen tämä tulosalue. Kaavoituksen tulosyksikön tehtävät: asemakaavoitus, asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteiden sekä päätösehdotusten valmistelu, kaavoitukseen liittyvä rakennussuojelu ja kaupunkikuvan vaaliminen, tulosyksikön tehtäviin kuuluvat poikkeamislupien valmistelu (MRL 173, MRL 176 ) ja suunnittelutarveratkaisuja (MRL 137 ) koskevien lausuntojen valmistelu. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tehtävänä on osaltaan luoda edellytykset suunnitelmalliselle, toimivalle ja taloudelliselle yhdyskunnan rakentumiselle huolehtimalla maanhankinnasta monipuolisen tonttituotannon, julkisen rakentamisen sekä kaupungin katu - ja viheralueiden tarpeisiin

4 valmistelemalla maan luovutukseen liittyvät periaatteet, kuten tonttien hinnoittelu, maankäyttösopimusten sisältö sekä maa - ja metsätalousmaan vaihtoarvo huolehtimalla kaupungin maaomaisuuden hoidosta suorittamalla kaupunkimittauksen maastomittaustehtävät luomalla ja ylläpitämällä ajanmukainen kartasto ja tarjoamalla kartan avulla saatavat paikkatietopalvelut huolehtimalla asemakaava-alueiden kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisterin pidosta Kiinteistöhallinnon tulosyksikön tehtäviin kuuluvat hallinnolliset tehtävät, alueiden isännöinti ja vuokraus, kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, maan hankinnan ja luovutuksen valmistelu, maaja metsäomaisuuden hoito, korvauskysymykset, haltuunotto- ja rakentamissopimukset sekä omakotitonttien varaukset, myynti ja vuokraus vahvistettujen perusteiden mukaan sekä edelleen osaltaan tielautakunnalle kuuluvien tehtävien valmistelu. Mittauspalvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu tuottaa mittauspalveluja kaupungin omaa karttatuotantoa, suunnittelua ja kaupunkilaisten tarvetta varten sekä suorittaa lakisääteiset rakennusvalvontamittaukset. Mittauspalvelujen tulosyksikkö tuottaa ja ylläpitää kaupungin taso- ja korkeuskiintopisteverkostoa. Kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu digitaalisen kartaston tuottaminen ja ylläpito, asiakaspalvelu, geodeettiset laskentatyöt sekä karttapohjaisten paikkatietoanalyysien teko. Kartta- ja paikkatietopalvelut huolehtii karttasovellukseen integroidun kuntatietojärjestelmän sisältävien tietojen koordinoinnista ja tietopalvelusovelluksen toimivuudesta. Tulosyksikössä hoidetaan kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen viranomaispäätösten kirjaaminen. Kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikössä hoidetaan lisäksi tekniikkakeskuksen ja muiden hallintokuntien karttoihin ja rakennuspiirustuksiin liittyvät kopiointi-, tulostus- ja skannaustehtäviä. Kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikössä kaupungingeodeetti toimii kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä sekä käyttää kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu tonttijakojen laatiminen, toimitustuotanto, kiinteistörekisterin pito sekä kiinteistöinsinöörille kuuluvat rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Edellä olevan lisäksi tulosyksikössä työskentelevällä maanmittausinsinöörillä, maanmittausteknikolla ja kaupungingeodeetilla kiinteistöinsinöörinä toimiessaan on oikeus suorittaa kaupungin alueella kiinteistötoimituksia Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 5.3 :n mukaisesti. Kunnallistekniikan tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kunnallistekniikan tulosalueen tarkoituksena on aikaansaada suunnittelemalla ja toteuttamalla turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto, sille määritelty putkiverkosto ja osaltaan viihtyisä elinympäristö sekä ylläpitämällä liikennealueet, puistot, leikkipaikat ja hulevesiverkosto taloudellisesti toimintakunnossa käytettävissä olevin resurssein Lisäksi tulosalueen tehtäviin kuuluu erikseen tilattavien laskutettavien sisäisten ja ulkoisten toimeksiantojen toteutus. Suunnittelun tulosyksikön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan liikennesuunnittelu, liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelu, maa- ja vesirakenteiden suunnittelu sekä katuun liittyvien vesihuoltoverkostojen suunnittelu, pysäköinnin fyysinen suunnittelu ja omalta osaltaan kunnallistekniikan investointibudjetin valmistelu. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan maisematyölupapäätösten (MRL128 ) valmistelu. Rakentamisen tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien verkostojen ja laitteiden,

5 2. maa- ja vesirakenteiden, 3. erilliskohteiden, 4. Seinäjoen Vesi Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti putki- ja johtoverkkojen sekä 5. erikseen tilattavien laskutettavien toimeksiantojen rakentaminen ja rakennuttaminen. Kunnossapidon tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden kunnossa- ja puhtaanapito mukaan lukien katurakenteessa olevat hulevesiverkostot ja alikulut pumppaamoineen, 2. maa- ja vesirakenteiden kunnossapito sekä erilliskohteiden puhtaanapito sekä 3. yksityis- ja metsäteiden hoito vahvistettujen yleisten perusteiden mukaisesti. Kone- ja kuljetuskeskuksen tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. huolehtia korjaamotoiminnasta sekä kaupungin omien ajoneuvo-, kone- ja kalustopalveluiden tuottamisesta, 2. joukkoliikenteen ja palveluliikenteen suunnittelu yhteistyössä muitten palvelukeskusten kanssa, 3. kaupungin sisäisten ja ulkoisten tavara- ja henkilöliikennepalvelujen suunnittelu ja organisointi, 4. kaupungin sisäisten kuljetuspalveluiden tuottaminen sekä 5. huolehtia kaluston vakuuttamisesta vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Puistotoimen tulosyksikön toiminnan tarkoituksena on ja tehtäviin kuuluu järjestää kaupunkilaisille puistoja, leikkipaikkoja sekä vapaa-ajan, viher- ja virkistysalueita sekä huolehtia niistä. Puistotoimi vastaa puistojen ja eri viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta sekä osaltaan metsätaloudesta. Puistotoimi vaalii osaltaan kaupunkikuvallisia, maisemallisia ja luonnon monimuotoisuuden arvoja. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu maisematyölupia (MRL 128 ) koskevien lausuntojen valmistelu. Tilapalvelujen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Tilapalvelujen tulosalueen tarkoituksena on luoda ja turvata kuntalaisille viihtyisät, toimivat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat kehittämällä ja ylläpitämällä niitä kaupunginvaltuuston osoittamat resurssit huomioon ottaen. Tilapalvelun tulosalueen tulosyksiköt huolehtivat seuraavista tulosyksikkökohtaisesti mainituista tehtävistä, ellei suunnittelu-, rakennuttamis-, kunnossapito-, rakentamistai isännöintitehtävää ole erillisellä päätöksellä annettu ulkopuoliselle tehtäväksi. Suunnittelun tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen sekä niihin liittyvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Rakennuttamisen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen rakennuttamisesta ja rakennus- ja asennustöiden valvonnasta. Kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen kunnossapito- ja talonrakennustöistä sekä kiinteistöhuollosta. Isännöinnin tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen isännöintitehtävistä ja ylläpidosta sekä rakennusten vakuuttamisesta.

6 Rakennusvalvonnan tulosalueen tehtävät Rakennusvalvonnan tulosalueen tehtävänä on huolehtia rakentamisen toteutumisesta lakien, asetuksien, määräysten ja asemakaavan mukaisesti suorittamalla neuvontaa, antamalla lupapäätöksiä, valvomalla rakennustyönaikaista toteutusta ja vaatimalla rakennetun ympäristön kunnossapitämistä. Lupayksikön tehtävänä on huolehtia rakennuslupamenettelyn neuvonnasta ja ohjeiden laatimisesta rakentajille ja suunnittelijoille sekä käsitellä lupahakemukset. Valvontayksikön tehtävänä on huolehtia rakennustyönaikaisesta viranomaisvalvonnasta sekä rakennetun ympäristön kunnossapitämisestä. Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävät Ympäristönsuojelun tulosalue hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia ja ympäristölautakunnan sille delegoimia tehtäviä. Hoitaa ympäristönsuojelu-, vesi-, jäte-, luonnonsuojelu- ja maastoliikennelain sekä niiden nojalla annettujen asetuksien ja määräyksien mukaisia lupa-, ilmoitus ja valvonta-asioita sekä muussa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle säädettyjä tehtäviä (NaapuruussuhdeL, VesihuoltoL, KYHL, VesiliikenneL, KemikaaliL), suorittaa ympäristöntilan seurantaa (YSL 25, KYHL 6 3), valvoo kunnan ympäristönsuojelumääräysten noudattamista (YSL 19 ), antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille (KYHL 6 5), Huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, neuvonnasta ja koulutuksesta (KYHL 6 6). 5 Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät Kunkin tulosyksikön vastuuhenkilönä toimii lautakunnan tehtävään nimeämä viranhaltija. Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävänä on johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosyksikköä koskevat päätökset. Tulosyksikön vastuuhenkilö vastaa tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön vastuuhenkilön yleinen ratkaisuvalta Tulosyksikön vastuuhenkilö ratkaisee tulosyksikkökohtaisesti määrättyjen sekä tekniikkakeskuksen johtosäännön ja tämän toimintasäännön perusteella erikseen hänelle delegoitujen lisäksi seuraavat asiat: 1. tulosyksikköä koskevat maksuasiakirjat 2. tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat 3. tulosyksikön henkilökunnan virkavapaudet ja työlomat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa 4. yksikön henkilökunnan tulostoimenkuvat 5. ottaa tilapäisen henkilökunnan 6. urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.

7 Tulosyksikön vastuuhenkilön erityinen ratkaisuvalta Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueella kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö 1. vahvistaa osoitenumeroinnin, 2. vahvistaa tulosyksikössä myytävien painettujen karttojen, karttajäljennösten sekä muiden yksikön ammatillisten tuotteiden ja palveluiden hinnat, joista ei ole erikseen säädetty tai määrätty ja 3. myöntää luvan käyttää kaupungin valmistamaa karttaa ja digitaalista paikkatietoaineistoa vahvistettua korvausta vastaan. Kunnallistekniikan tulosalueella kunnossapidon tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien sekä hylättyjen ajoneuvojen siirtämisen, 2. tilapäisten ja lyhytaikaisten opasteiden sijoittamisen katu- ja muille yleisille alueille sekä 3. muuhun kuin kaupungin kiinteistöjen omistukseen tai käyttöön perustuvat yksityisteiden avustuspäätökset. puistotoimen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. puisto- ja vihersuunnitelmien asettamisen yleisesti nähtäville sekä 2. maisematyöluvat siltä osin, kuin ne koskevat vähäisiä puitten kaatamisia. Tilapalvelujen tulosalueella suunnittelun tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. suunnitelmat ja suunnittelusopimukset lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti, 2. muille kuin tekniikkakeskukselle tehtävät työt ja tuotteet lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä 3. ulkopuolisille tehtävät konsulttipalvelut lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. rakennuttamisen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. suunnittelusopimukset vahvistettujen yleisten perusteiden mukaisesti, 2. palvelukeskuksen ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet vahvistettujen perusteiden mukaisesti sekä 3. rakennuttamiskohteiden lisä- ja muutostyöt hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee palvelukeskuksen ulkopuoliselle tehtävät työt ja tuotteet lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti sekä päättää tulosyksikön kunnossapitomäärärahojen käytöstä. isännöinnin tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. palvelusopimukset lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 2. talousarviossa olevien talonrakennushankkeiden kunnossapitomäärärahojen käytön yhteistyössä kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikön kanssa ja 3. vuokrankorotusten toimeenpanon.

8 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallinnon tulosalueella hallintopäällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. toimii Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvojana, 2. päättää ja tekee sopimukset menettelytavoista, joilla pysäköinti valvonta-alueella saatetaan tieliikennelaissa ( /267) säädetyssä laajuudessa kunnallisen pysäköintivirhemaksun piiriin (laki pysäköintivirhemaksusta /248), 3. päättää Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvojana pysäköinnin poikkeusluvista Seinäjoen kaupungin tai Seipark Oy:n omistamilla tai hallinnoimilla pysäköintialueilla mukaan lukien kadunvarsipysäköinti, 4. päättää tekniikkakeskuksen vahingonkorvausvaatimuksista ja rangaistusvaatimuksista sekä muista asianomistajalle kuuluvista oikeuksista rikosasioissa ja päättää kaupungin kannasta (tekniikkakeskuksen toimialalla) sovittelumenettelyssä ja hyväksyy tai valtuuttaa jonkun henkilön hyväksymään kaupungin puolesta sovittelusopimukset, 5. ratkaisee tekniikkakeskuksen vahingonkorvaukset vastuuvakuutuksen omavastuun osalta vahvistetun omavastuurajan puitteissa, 6. tekniikkakeskuksen hallinnon laskujen sekä lehti-ilmoituksia, -kuulutuksia ja toimistotarvikkeita koskevien tulosalueiden yhteisten laskujen hyväksyminen ja 7. päättää tekniikkakeskuksen henkilöstön sairauksista johtuvat työlomat ja virkavapaat, milloin asiassa muutoin toimivaltainen viranhaltija katsoo ratkaisun siirtämisen hallintopäällikölle perustelluksi. Hallinnon tulosalueella talouspäällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. tekniikkakeskuksen hallinnon laskujen sekä lehti-ilmoituksia, kuulutuksia ja toimistotarvikkeita koskevien tulosalueiden yhteisten laskujen hyväksyminen hallintopäällikön ohella, 2. tekniikkakeskuksen talousseurannan toteutus. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueella kaavoituspäällikkö: 1. antaa kaupungin puolesta lausunnot MRL 175 :ssä mainituissa tapauksissa (vähäiset poikkeamiset rakennusluvan yhteydessä), 2. antaa kaupungin puolesta lausunnot rakennusjärjestyksen 21 :n 2.mom mainituissa tapauksissa (rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen), 3. valmistelee teknisen lautakunnan puolesta suoraan kaupunginhallitukselle ehdotukset MRL 52 :n tarkoittamiksi vähäisiksi asemakaavoiksi ja 4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 mom:ssa tarkoitetuista luvista silloin, kun poikkeaminen ei koske pääkäyttötarkoitusta tai autopaikkojen järjestämistä. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueella kiinteistöhallinnon tulosyksikössä kaupungingeodeetti 1. päättää johtojen yms. laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille ja rakennuksiin, 2. myöntää luvan ilmoitusten ja tiedonantojen tilapäiseen sijoittamiseen teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan, 3. päättää maa- ja vesialueita koskevien vuokraoikeuksien siirrosta, 4. hyväksyy haltuunotto- ja rakentamissopimukset teknisen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti,

9 5. päättää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien alueiden vuokralle luovuttamisesta enintään viideksi vuodeksi lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta katutai muun yleisen alueen vuokraamista ja aitaamista rakennustyötä varten, 6. vahvistaa rivi- ja kerrostalotonttien varaukset hyväksyttyjen yleisten perusteiden mukaisesti, 7. antaa kaupungin puolesta siltä rajanaapurin ominaisuudessa pyydettävät lausunnot ja suostumukset, 8. toimii kiinteistöluettelon pitäjänä, 9. saattaa vireille kaupungin kiinteistöjä koskevat kiinteistönmuodostukset ja korvauskysymyksiä koskevat lunastustoimitukset sekä edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa tai määrää kaupungin edustajan kyseisiin toimituksiin, 10. ratkaisee etuostolain 21 mukaisen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisen kaupunginhallituksen päättämässä laajuudessa sekä 11. Kaupungingeodeetilla on oikeus ratkaista maanmittausteknikon ratkaistavaksi määrätyt asiat tämän estyneenä ollessa. maanmittausteknikko ratkaisee 1. omakotitonttien ja rakennuspaikkojen varaukset ja kauppakirjojen sekä vuokrasopimusten hyväksymiset yleiseen myyntiin osoitettujen tonttien ja rakennuspaikkojen osalta vahvistettujen perusteiden mukaisesti, 2. tarvittaessa omakotitontteja koskevien varausaikojen jatkamisen vahvistettujen perusteiden mukaisesti sekä 3. lisäajan myöntämisen kauppakirjan mukaiseen rakentamisen aloitukseen, asuinrakennuksen asuttavaan kuntoon saattamiseen sekä täysin valmiiksi saattamiseen omakotitontilla vahvistettujen perusteiden mukaisesti. kiinteistöteknikko toimii edellä mainituissa tehtävissä maanmittausteknikon sijaisena. mittauspalvelujen tulosyksikössä kaupungingeodeetti toimii kaavoitusmittausasetuksen 9 :ssä tarkoitettuna kaavoitusmittausten valvojana. kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikössä kiinteistöinsinööri käyttää hänelle Kiinteistönmuodostamislain (KML) ja Kiinteistörekisterilain (KRL) mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa sekä hyväksyy tonttijaot. Kuitenkin mikäli tonttijakoa koskevasta päätöksestä esitetään muistutus, asia saatetaan teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Kunnallistekniikan tulosalueella kaupungininsinööri ratkaisee seuraavat asiat: 1. kunnallisteknisen rakennustyön vuoksi tarpeelliset tilapäiset liikennejärjestelyt ja alaisensa henkilökunnan oikeuden päättää niistä, 2. tilapäiset liikennejärjestelyt eri tapahtumien aikana, 3. liikennemerkkien asettaminen muiden kuin kielto-, rajoitus- ja määräysmerkkien osalta ja 4. kaivuluvan myöntäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle, kun asianmukainen maanomistajan lupa on myönnetty. suunnittelun tulosyksikössä suunnittelupäällikkö ratkaisee 1. katupiirustuksen asettamisen julkisesti nähtäville, 2. yksityiskohtaisen vesijohto- ja viemärisuunnitelman hyväksymisen, 3. erikoiskuljetusten edellyttämät suostumukset ja 4. kaapeli- ja kaukolämpöputkien sijoitussuunnitelmien hyväksymisen.

10 Rakennusvalvonnan tulosalueella Rakennusvalvonnan tulosalueen viranhaltijoiden päätösvallan osalta noudatetaan seuraavaa toiminta-aluejakoa: alue 1: Seinäjoen kantakaupungin ja Peräseinäjoen alue alue 2: Nurmon ja Ylistaron alue Rakennusvalvonnan tulosalueen viranhaltijoiden toimivalta kattaa alueet 1 ja 2 ellei muuta mainittu. Rakennustarkastaja valmistelee rakennusvalvonnan osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat (alue 1), ottaa tarvittaessa ratkaistavakseen apulaisrakennustarkastajan ja lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia asioita ja antaa lausunnot rakennusvalvonnan tulosalueen osalta. Apulaisrakennustarkastaja myöntää rakennusluvan rivitalorakennuksille, mikäli rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan teollisuus- ja varastorakennuksille, mikäli rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan teollisuus- ja varastorakennuksen laajentamiselle, mikäli laajennuksen kerrosala on enintään puolet jo rakennetun rakennuksen kerrosalasta kuitenkin enintään 400 m² myöntää rakennusluvan rakennuksen rakentamiselle tai laajennukselle, mikäli kerrosala on enintään 200 m² myöntää rakennusluvan erilliselle autosuojarakennukselle ja talousrakennukselle lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia kohteita lukuun ottamatta myöntää rakennusluvan korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, mikäli muutosalueen kokonaisala on enintään 1000 m² (MRL 125 ) valmistelee rakennusvalvonnan osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat (alue 2) myöntää rakennuksen purkamisluvan ja päättää purkuilmoituksen vaatimista toimenpiteistä (MRL 127 ) lukuun ottamatta lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia purkamislupia ja purkuilmoituksia vahvistaa kokoontumistilan henkilöiden enimmäismäärän, mikäli määrää ei ole vahvistettu lupamenettelyn yhteydessä (MRA 54 ) myöntää MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia toimenpidelupia lukuun ottamatta päättää ilmoitusmenettelyn riittävyydestä rakennustoimenpiteen suorittamiseksi (MRL 129 ) lukuun ottamatta lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia ilmoituksia hyväksyy rakennustyön vastaavan työnjohtajan, vaikeiden rakennustöiden johtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia hyväksymisiä lukuun ottamatta päättää rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 158 ) lukuun ottamatta niitä rasitteita, jotka kuuluvat lupainsinöörien toimivaltaan päättää MRL 166, 167 ja 168 :n nojalla annettavista toimenpidemääräyksistä sekä niihin liittyvistä valmistelevista toimenpiteistä hallintopakkokeinojen käyttämistä varten

11 päättää katu- tai muun yleisen alueen vuokraamisesta ja aitaamisesta rakennustyötä varten. päättää rakennustöiden keskeyttämisestä (MRL 180 ) Lupainsinööri Rakennusvalvonnan tulosalueella on kaksi lupainsinööriä, jotka ratkaisevat toiminta-alueensa osalta seuraavat asiat: myöntää rakennusluvan enintään kaksi huoneistoa käsittävälle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle sekä näiden laajentamiselle ja muutostöille myöntää rakennusluvan lomarakennukselle ja tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle sekä näiden laajentamiselle ja muutostöille myöntää MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan enintään kaksi huoneistoa käsittävälle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle myöntää omakotitalo- ja paritalotontteja koskevan MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan myöntää rakennusluvan maatalouden tuotantorakennuksille, mikäli rakennettavien rakennusten kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan maatalouden tuotantorakennuksen laajentamiselle, mikäli laajennuksen kerrosala on enintään 300 m² hyväksyy rakennustyön vastaavan työnjohtajan, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan päätösvaltaansa kuuluviin lupiin myöntää rakennuksen purkamisluvan ja päättää purkuilmoituksen vaatimista toimenpiteistä (MRL 127 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää ilmoitusmenettelyn riittävyydestä rakennustoimenpiteen suorittamiseksi (MRL 129 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 158 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää rakennustöiden keskeyttämisestä (MRL 180 ) Ympäristönsuojelun tulosalueella ympäristöpäällikkö antaa lausunnot asemakaavamuutoksista ja muista kiireellistä asian käsittelyä vaativista maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista (KYHL 7 ), päättää ympäristön tilan seurantaan liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista, kun määräraha on varattu (YsL 21 2 mom, KYHL 6 ), valmistelee ympäristönsuojelun osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat. ympäristönsuojeluviranhaltijat päättävät tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavien toimenpiteiden tai tapahtumien ilmoituksista lukuun ottamatta yli kaksi päivää kestäviä yleisötapahtumia (YsL 60 ), merkitsevät rekisteröinti-ilmoitukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YsL 65 ), määräävät roskaantuneen alueen puhdistamisesta (JäteL 21 ), myöntävät poikkeuksen luvanvaraisuudesta, esim. lyhytaikainen koetoiminta (YsL 30 ), antavat väliaikaisen määräyksen kiireellisessä tapauksessa, esim. kohtuutonta haittaa aiheuttavan toiminnan keskeyttäminen (YsL 89 ),

12 antavat luvat öljysäiliön maahan jättämiseen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti (YsL 19 ), päättävät tarkastetun kohteen tutkimuksista ja tutkimuskustannusten maksajasta (JäteL 54 ), käyttävät oikeuttaan tehdä tarkastuksia, saada tietoja, teettää tutkimuksia, ottaa näytteitä sekä määrätä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta (YsL 83, JäteL 54, vesilaki 1:31), antavat lausuntoja ja vastineita asioista, jotka koskevat lupa-asioiden käsittelyä, valvontaa, lain tulkintaa, rakentamista kaavoittamattomalle tai suunnittelutarvealueelle tai jotka koskevat kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä (KYHL 6 ). 7 Palvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille Tekniikkakeskuksen erityisistä palveluista kaupunkikonsernille määrätään erikseen. 8 Henkilöstön valinta ja sijaisuudet Siltä osin kuin henkilöstön valinnasta ja sijaisuudesta ei ole määrätty tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdissa 6 ja 9, valintoja ja sijaisuuksia koskevat asiat ratkaisee toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

3 Tulosalueet ja tulosaluejohtajat sekä tulosyksiköt ja tulosyksiköiden päälliköt

3 Tulosalueet ja tulosaluejohtajat sekä tulosyksiköt ja tulosyksiköiden päälliköt Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan (11.11.2015) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (19.11.2015) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 8..0 Muutokset 6.0.05, 07 I LUKU TEKNIIKKAKESKUKSEN LAUTAKUNNAT Lautakunnat Valtuusto nimeää tekniikkakeskuksen toiminta-alueelle

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2014 65 Voimaantulo: 2.12.2014 Päivitetty: Kaupunginhallitus 21.3.2016 75 Jämsän kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala... 2 2. luku TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 2 Tekninen lautakunta...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

10. toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitteluista.

10. toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitteluista. teknisen ja ympäristötoimen toimialan muutokset 3 Toimialat ja niiden tehtävät Teknisen ja ympäristötoimen toimiala Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta vastaa asuntolainsäädäntöön liittyvistä kaupungin

Lisätiedot

Liite 2 MUUTOSESITYS KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Liite 2 MUUTOSESITYS KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Liite 2 MUUTOSESITYS 4.1.2016 KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto hyväksynyt 13.10.2008 93. Voimaantulo 1.1.2009. Valtuusto muuttanut 13.12.2010 17. Voimaantulo 1.1.2011. Valtuusto muuttanut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö Sisällysluettelo Nurmijärven kunnan... 1 Toiminta-ajatus... 1 Organisaatio ja johtaminen...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.12.2016 161 ja tulee voimaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 1 (13)

Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 1 (13) Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö 1 (13) Nastolan kunta Teknisten palvelujen johtosääntö Valtuusto: 14.11.2005 54 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Valtuusto 6.2.2006 6 Valtuusto 12.6.2006 19

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen 4.2 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 23.4.2012 Voimaan 1.5.2012 Valtuusto 7.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA

SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA SOPIMUS ALAVIESKAN, SIEVIN JA YLIVIESKAN KUNTIEN YHTEISESTÄ RAKENNUSVALVONNASTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA 1 Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Alavieskan ja Sievin kunnat sekä Ylivieskan kaupunki

Lisätiedot