Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet"

Transkriptio

1 Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan 10 mukaan tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa hallinnon, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen, kiinteistö- ja mittauspalvelujen, kunnallistekniikan sekä tilapalvelujen tulosalueitten osalta tekninen lautakunta ja rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun tulosalueitten osalta ympäristölautakunta. Toiminta-ajatus Tekniikkakeskuksen tarkoituksena on luoda ja turvata kuntalaisille toimiva, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä maankäyttö-, yhdyskuntatekniikka- ja toimitilapalvelut valtuuston osoittamat resurssit ja alueellistuminen huomioon ottaen. 2 Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat Kaupunginjohtajan alaisena tekniikkakeskuksessa toimii toimialajohtaja. 3 Tulosalueet, tulosalueen päälliköt ja tulosalueiden tulosyksiköt Tulosalueet Tekniikkakeskuksen tulosalueet ovat: - hallinto - kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus - kiinteistö- ja mittauspalvelut - kunnallistekniikka - tilapalvelut - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Tämä toimintasääntö ei koske Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosta. Tulosalueiden päälliköt Tulosalueiden päälliköt nimeää kaupunginhallitus. Tulosalueiden päälliköiden varahenkilöt nimeää toimialajohtaja. Tulosalueiden päälliköiden sijaisuuksista määrätään muilta osin tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdassa 9. Tulosalueen päällikön tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosalueen päällikön tehtävänä on myös kehittää ja koordinoida tulosalueen toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosaluetta koskevat päätökset.

2 Tulosalueiden päälliköiden yleisestä ratkaisuvallasta määrätään tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdassa 5. Sen lisäksi tulosalueen päällikkö ratkaisee 1. tulosalueen talousarviomäärärahojen jaon tulosyksikköjen kesken, ellei talousarvion sitovuusmäärittelystä muuta johdu, 2. tulosalueen hallinnassa olevan poistetun irtaimen omaisuuden myynnin lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 3. tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulostoimenkuvat, 4. tekee annetuissa rajoissa tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset, 5. ottaa tuntipalkkaisen työvoiman 6. tulosalueen hallinnassa olevan kaluston vuokrauksen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti 7. ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Tulosyksiköt Hallinnon tulosalue ei jakaannu tulosyksikköihin. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. kaupunkisuunnittelu 2. kaavoitus Näistä tulosyksiköistä kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö sijoittuu kaupunginkanslian kehittämispalvelujen tulosalueelle, mutta palvelujen tuottajana toimii kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalue. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. kiinteistöhallinto 2. mittauspalvelut 3. kartta- ja paikkatietopalvelut 4. kiinteistöinsinöörin palvelut. Kunnallistekniikan tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. suunnittelu 2. rakentaminen 3. kunnossapito 4. kone- ja kuljetuskeskus 5. puistotoimi Tilapalvelun tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. suunnittelu 2. rakennuttaminen 3. kunnossapito ja rakentaminen 4. isännöinti Rakennusvalvonnan tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. lupayksikkö 2. valvontayksikkö Ympäristönsuojelun tulosalue ei jakaannu tulosyksikköihin.

3 Tekniikkakeskuksen talousarviorakenteen mukaiset tulosyksiköt voivat poiketa edellä mainituista. 4 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät Hallinnon tulosalueen tehtävät Hallinnon tulosalue tuottaa toimisto-, valmistelu- ja täytäntöönpanopalveluita tulosalueille sekä asiakkaille tekniikkakeskuksen yksiköiden toimintaa osaltaan koordinoiden ja kehittäen osoitettujen resurssien ja ilmenevien tarpeiden mukaan yhteistyön ja palvelun hengessä. Hallinnon tulosalue huolehtii 1. teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja tekniikkakeskuksen keskitetyistä hallinto- ja toimistopalveluista, 2. tekniikkakeskuksen yleispostiosoitteeseen tulleiden viestien keskitetystä seurannasta ja eteenpäin ohjaamisesta, 3. kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja pysäköinninvalvonnan hoitoon otettavista alueista sekä ehdoista Seinäjoen kaupungin alueella sekä 4. muista tulosyksikön toimialaan kuuluvista ja erikseen tehtäväksi annetuista palveluista. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on luoda maankäytön suunnittelun kautta mahdollisuudet toimivan, terveellisen ja viihtyisän sekä esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle. Suunnittelulla turvataan erityisesti laadukas ja riittävä asuntotonttivaranto sekä työpaikka- ja keskustarakentamisen edellytykset. Kaupunkisuunnittelun tulosyksikön tehtävät ovat: kaavoitukseen ja siihen liittyvän ympäristösuunnittelun ohjelmointi, yleiskaavoitus ja kaupunkirakenteen suunnittelu, yleiskaavoitukseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteiden sekä päätösehdotusten valmistelu ja seudullisen ja alueellisen suunnittelun yhteistyö. Kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö sijoittuu kaupunginkanslian kehittämispalvelujen tulosalueelle, mutta palvelujen tuottajana toimii tekniikkakeskuksen tämä tulosalue. Kaavoituksen tulosyksikön tehtävät: asemakaavoitus, asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteiden sekä päätösehdotusten valmistelu, kaavoitukseen liittyvä rakennussuojelu ja kaupunkikuvan vaaliminen, tulosyksikön tehtäviin kuuluvat poikkeamislupien valmistelu (MRL 173, MRL 176 ) ja suunnittelutarveratkaisuja (MRL 137 ) koskevien lausuntojen valmistelu. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tehtävänä on osaltaan luoda edellytykset suunnitelmalliselle, toimivalle ja taloudelliselle yhdyskunnan rakentumiselle huolehtimalla maanhankinnasta monipuolisen tonttituotannon, julkisen rakentamisen sekä kaupungin katu - ja viheralueiden tarpeisiin

4 valmistelemalla maan luovutukseen liittyvät periaatteet, kuten tonttien hinnoittelu, maankäyttösopimusten sisältö sekä maa - ja metsätalousmaan vaihtoarvo huolehtimalla kaupungin maaomaisuuden hoidosta suorittamalla kaupunkimittauksen maastomittaustehtävät luomalla ja ylläpitämällä ajanmukainen kartasto ja tarjoamalla kartan avulla saatavat paikkatietopalvelut huolehtimalla asemakaava-alueiden kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisterin pidosta Kiinteistöhallinnon tulosyksikön tehtäviin kuuluvat hallinnolliset tehtävät, alueiden isännöinti ja vuokraus, kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, maan hankinnan ja luovutuksen valmistelu, maaja metsäomaisuuden hoito, korvauskysymykset, haltuunotto- ja rakentamissopimukset sekä omakotitonttien varaukset, myynti ja vuokraus vahvistettujen perusteiden mukaan sekä edelleen osaltaan tielautakunnalle kuuluvien tehtävien valmistelu. Mittauspalvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu tuottaa mittauspalveluja kaupungin omaa karttatuotantoa, suunnittelua ja kaupunkilaisten tarvetta varten sekä suorittaa lakisääteiset rakennusvalvontamittaukset. Mittauspalvelujen tulosyksikkö tuottaa ja ylläpitää kaupungin taso- ja korkeuskiintopisteverkostoa. Kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu digitaalisen kartaston tuottaminen ja ylläpito, asiakaspalvelu, geodeettiset laskentatyöt sekä karttapohjaisten paikkatietoanalyysien teko. Kartta- ja paikkatietopalvelut huolehtii karttasovellukseen integroidun kuntatietojärjestelmän sisältävien tietojen koordinoinnista ja tietopalvelusovelluksen toimivuudesta. Tulosyksikössä hoidetaan kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen viranomaispäätösten kirjaaminen. Kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikössä hoidetaan lisäksi tekniikkakeskuksen ja muiden hallintokuntien karttoihin ja rakennuspiirustuksiin liittyvät kopiointi-, tulostus- ja skannaustehtäviä. Kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikössä kaupungingeodeetti toimii kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä sekä käyttää kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu tonttijakojen laatiminen, toimitustuotanto, kiinteistörekisterin pito sekä kiinteistöinsinöörille kuuluvat rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Edellä olevan lisäksi tulosyksikössä työskentelevällä maanmittausinsinöörillä, maanmittausteknikolla ja kaupungingeodeetilla kiinteistöinsinöörinä toimiessaan on oikeus suorittaa kaupungin alueella kiinteistötoimituksia Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 5.3 :n mukaisesti. Kunnallistekniikan tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kunnallistekniikan tulosalueen tarkoituksena on aikaansaada suunnittelemalla ja toteuttamalla turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto, sille määritelty putkiverkosto ja osaltaan viihtyisä elinympäristö sekä ylläpitämällä liikennealueet, puistot, leikkipaikat ja hulevesiverkosto taloudellisesti toimintakunnossa käytettävissä olevin resurssein Lisäksi tulosalueen tehtäviin kuuluu erikseen tilattavien laskutettavien sisäisten ja ulkoisten toimeksiantojen toteutus. Suunnittelun tulosyksikön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan liikennesuunnittelu, liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelu, maa- ja vesirakenteiden suunnittelu sekä katuun liittyvien vesihuoltoverkostojen suunnittelu, pysäköinnin fyysinen suunnittelu ja omalta osaltaan kunnallistekniikan investointibudjetin valmistelu. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan maisematyölupapäätösten (MRL128 ) valmistelu. Rakentamisen tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien verkostojen ja laitteiden,

5 2. maa- ja vesirakenteiden, 3. erilliskohteiden, 4. Seinäjoen Vesi Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti putki- ja johtoverkkojen sekä 5. erikseen tilattavien laskutettavien toimeksiantojen rakentaminen ja rakennuttaminen. Kunnossapidon tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden kunnossa- ja puhtaanapito mukaan lukien katurakenteessa olevat hulevesiverkostot ja alikulut pumppaamoineen, 2. maa- ja vesirakenteiden kunnossapito sekä erilliskohteiden puhtaanapito sekä 3. yksityis- ja metsäteiden hoito vahvistettujen yleisten perusteiden mukaisesti. Kone- ja kuljetuskeskuksen tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. huolehtia korjaamotoiminnasta sekä kaupungin omien ajoneuvo-, kone- ja kalustopalveluiden tuottamisesta, 2. joukkoliikenteen ja palveluliikenteen suunnittelu yhteistyössä muitten palvelukeskusten kanssa, 3. kaupungin sisäisten ja ulkoisten tavara- ja henkilöliikennepalvelujen suunnittelu ja organisointi, 4. kaupungin sisäisten kuljetuspalveluiden tuottaminen sekä 5. huolehtia kaluston vakuuttamisesta vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Puistotoimen tulosyksikön toiminnan tarkoituksena on ja tehtäviin kuuluu järjestää kaupunkilaisille puistoja, leikkipaikkoja sekä vapaa-ajan, viher- ja virkistysalueita sekä huolehtia niistä. Puistotoimi vastaa puistojen ja eri viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta sekä osaltaan metsätaloudesta. Puistotoimi vaalii osaltaan kaupunkikuvallisia, maisemallisia ja luonnon monimuotoisuuden arvoja. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu maisematyölupia (MRL 128 ) koskevien lausuntojen valmistelu. Tilapalvelujen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Tilapalvelujen tulosalueen tarkoituksena on luoda ja turvata kuntalaisille viihtyisät, toimivat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat kehittämällä ja ylläpitämällä niitä kaupunginvaltuuston osoittamat resurssit huomioon ottaen. Tilapalvelun tulosalueen tulosyksiköt huolehtivat seuraavista tulosyksikkökohtaisesti mainituista tehtävistä, ellei suunnittelu-, rakennuttamis-, kunnossapito-, rakentamistai isännöintitehtävää ole erillisellä päätöksellä annettu ulkopuoliselle tehtäväksi. Suunnittelun tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen sekä niihin liittyvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Rakennuttamisen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen rakennuttamisesta ja rakennus- ja asennustöiden valvonnasta. Kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen kunnossapito- ja talonrakennustöistä sekä kiinteistöhuollosta. Isännöinnin tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen isännöintitehtävistä ja ylläpidosta sekä rakennusten vakuuttamisesta.

6 Rakennusvalvonnan tulosalueen tehtävät Rakennusvalvonnan tulosalueen tehtävänä on huolehtia rakentamisen toteutumisesta lakien, asetuksien, määräysten ja asemakaavan mukaisesti suorittamalla neuvontaa, antamalla lupapäätöksiä, valvomalla rakennustyönaikaista toteutusta ja vaatimalla rakennetun ympäristön kunnossapitämistä. Lupayksikön tehtävänä on huolehtia rakennuslupamenettelyn neuvonnasta ja ohjeiden laatimisesta rakentajille ja suunnittelijoille sekä käsitellä lupahakemukset. Valvontayksikön tehtävänä on huolehtia rakennustyönaikaisesta viranomaisvalvonnasta sekä rakennetun ympäristön kunnossapitämisestä. Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävät Ympäristönsuojelun tulosalue hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia ja ympäristölautakunnan sille delegoimia tehtäviä. Hoitaa ympäristönsuojelu-, vesi-, jäte-, luonnonsuojelu- ja maastoliikennelain sekä niiden nojalla annettujen asetuksien ja määräyksien mukaisia lupa-, ilmoitus ja valvonta-asioita sekä muussa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle säädettyjä tehtäviä (NaapuruussuhdeL, VesihuoltoL, KYHL, VesiliikenneL, KemikaaliL), suorittaa ympäristöntilan seurantaa (YSL 25, KYHL 6 3), valvoo kunnan ympäristönsuojelumääräysten noudattamista (YSL 19 ), antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille (KYHL 6 5), Huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, neuvonnasta ja koulutuksesta (KYHL 6 6). 5 Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät Kunkin tulosyksikön vastuuhenkilönä toimii lautakunnan tehtävään nimeämä viranhaltija. Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävänä on johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosyksikköä koskevat päätökset. Tulosyksikön vastuuhenkilö vastaa tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön vastuuhenkilön yleinen ratkaisuvalta Tulosyksikön vastuuhenkilö ratkaisee tulosyksikkökohtaisesti määrättyjen sekä tekniikkakeskuksen johtosäännön ja tämän toimintasäännön perusteella erikseen hänelle delegoitujen lisäksi seuraavat asiat: 1. tulosyksikköä koskevat maksuasiakirjat 2. tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat 3. tulosyksikön henkilökunnan virkavapaudet ja työlomat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa 4. yksikön henkilökunnan tulostoimenkuvat 5. ottaa tilapäisen henkilökunnan 6. urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.

7 Tulosyksikön vastuuhenkilön erityinen ratkaisuvalta Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueella kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö 1. vahvistaa osoitenumeroinnin, 2. vahvistaa tulosyksikössä myytävien painettujen karttojen, karttajäljennösten sekä muiden yksikön ammatillisten tuotteiden ja palveluiden hinnat, joista ei ole erikseen säädetty tai määrätty ja 3. myöntää luvan käyttää kaupungin valmistamaa karttaa ja digitaalista paikkatietoaineistoa vahvistettua korvausta vastaan. Kunnallistekniikan tulosalueella kunnossapidon tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien sekä hylättyjen ajoneuvojen siirtämisen, 2. tilapäisten ja lyhytaikaisten opasteiden sijoittamisen katu- ja muille yleisille alueille sekä 3. muuhun kuin kaupungin kiinteistöjen omistukseen tai käyttöön perustuvat yksityisteiden avustuspäätökset. puistotoimen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. puisto- ja vihersuunnitelmien asettamisen yleisesti nähtäville sekä 2. maisematyöluvat siltä osin, kuin ne koskevat vähäisiä puitten kaatamisia. Tilapalvelujen tulosalueella suunnittelun tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. suunnitelmat ja suunnittelusopimukset lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti, 2. muille kuin tekniikkakeskukselle tehtävät työt ja tuotteet lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä 3. ulkopuolisille tehtävät konsulttipalvelut lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. rakennuttamisen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. suunnittelusopimukset vahvistettujen yleisten perusteiden mukaisesti, 2. palvelukeskuksen ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet vahvistettujen perusteiden mukaisesti sekä 3. rakennuttamiskohteiden lisä- ja muutostyöt hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee palvelukeskuksen ulkopuoliselle tehtävät työt ja tuotteet lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti sekä päättää tulosyksikön kunnossapitomäärärahojen käytöstä. isännöinnin tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. palvelusopimukset lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 2. talousarviossa olevien talonrakennushankkeiden kunnossapitomäärärahojen käytön yhteistyössä kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikön kanssa ja 3. vuokrankorotusten toimeenpanon.

8 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallinnon tulosalueella hallintopäällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. toimii Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvojana, 2. päättää ja tekee sopimukset menettelytavoista, joilla pysäköinti valvonta-alueella saatetaan tieliikennelaissa ( /267) säädetyssä laajuudessa kunnallisen pysäköintivirhemaksun piiriin (laki pysäköintivirhemaksusta /248), 3. päättää Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvojana pysäköinnin poikkeusluvista Seinäjoen kaupungin tai Seipark Oy:n omistamilla tai hallinnoimilla pysäköintialueilla mukaan lukien kadunvarsipysäköinti, 4. päättää tekniikkakeskuksen vahingonkorvausvaatimuksista ja rangaistusvaatimuksista sekä muista asianomistajalle kuuluvista oikeuksista rikosasioissa ja päättää kaupungin kannasta (tekniikkakeskuksen toimialalla) sovittelumenettelyssä ja hyväksyy tai valtuuttaa jonkun henkilön hyväksymään kaupungin puolesta sovittelusopimukset, 5. ratkaisee tekniikkakeskuksen vahingonkorvaukset vastuuvakuutuksen omavastuun osalta vahvistetun omavastuurajan puitteissa, 6. tekniikkakeskuksen hallinnon laskujen sekä lehti-ilmoituksia, -kuulutuksia ja toimistotarvikkeita koskevien tulosalueiden yhteisten laskujen hyväksyminen ja 7. päättää tekniikkakeskuksen henkilöstön sairauksista johtuvat työlomat ja virkavapaat, milloin asiassa muutoin toimivaltainen viranhaltija katsoo ratkaisun siirtämisen hallintopäällikölle perustelluksi. Hallinnon tulosalueella talouspäällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. tekniikkakeskuksen hallinnon laskujen sekä lehti-ilmoituksia, kuulutuksia ja toimistotarvikkeita koskevien tulosalueiden yhteisten laskujen hyväksyminen hallintopäällikön ohella, 2. tekniikkakeskuksen talousseurannan toteutus. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueella kaavoituspäällikkö: 1. antaa kaupungin puolesta lausunnot MRL 175 :ssä mainituissa tapauksissa (vähäiset poikkeamiset rakennusluvan yhteydessä), 2. antaa kaupungin puolesta lausunnot rakennusjärjestyksen 21 :n 2.mom mainituissa tapauksissa (rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen), 3. valmistelee teknisen lautakunnan puolesta suoraan kaupunginhallitukselle ehdotukset MRL 52 :n tarkoittamiksi vähäisiksi asemakaavoiksi ja 4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 mom:ssa tarkoitetuista luvista silloin, kun poikkeaminen ei koske pääkäyttötarkoitusta tai autopaikkojen järjestämistä. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueella kiinteistöhallinnon tulosyksikössä kaupungingeodeetti 1. päättää johtojen yms. laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille ja rakennuksiin, 2. myöntää luvan ilmoitusten ja tiedonantojen tilapäiseen sijoittamiseen teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan, 3. päättää maa- ja vesialueita koskevien vuokraoikeuksien siirrosta, 4. hyväksyy haltuunotto- ja rakentamissopimukset teknisen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti,

9 5. päättää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien alueiden vuokralle luovuttamisesta enintään viideksi vuodeksi lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta katutai muun yleisen alueen vuokraamista ja aitaamista rakennustyötä varten, 6. vahvistaa rivi- ja kerrostalotonttien varaukset hyväksyttyjen yleisten perusteiden mukaisesti, 7. antaa kaupungin puolesta siltä rajanaapurin ominaisuudessa pyydettävät lausunnot ja suostumukset, 8. toimii kiinteistöluettelon pitäjänä, 9. saattaa vireille kaupungin kiinteistöjä koskevat kiinteistönmuodostukset ja korvauskysymyksiä koskevat lunastustoimitukset sekä edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa tai määrää kaupungin edustajan kyseisiin toimituksiin, 10. ratkaisee etuostolain 21 mukaisen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisen kaupunginhallituksen päättämässä laajuudessa sekä 11. Kaupungingeodeetilla on oikeus ratkaista maanmittausteknikon ratkaistavaksi määrätyt asiat tämän estyneenä ollessa. maanmittausteknikko ratkaisee 1. omakotitonttien ja rakennuspaikkojen varaukset ja kauppakirjojen sekä vuokrasopimusten hyväksymiset yleiseen myyntiin osoitettujen tonttien ja rakennuspaikkojen osalta vahvistettujen perusteiden mukaisesti, 2. tarvittaessa omakotitontteja koskevien varausaikojen jatkamisen vahvistettujen perusteiden mukaisesti sekä 3. lisäajan myöntämisen kauppakirjan mukaiseen rakentamisen aloitukseen, asuinrakennuksen asuttavaan kuntoon saattamiseen sekä täysin valmiiksi saattamiseen omakotitontilla vahvistettujen perusteiden mukaisesti. kiinteistöteknikko toimii edellä mainituissa tehtävissä maanmittausteknikon sijaisena. mittauspalvelujen tulosyksikössä kaupungingeodeetti toimii kaavoitusmittausasetuksen 9 :ssä tarkoitettuna kaavoitusmittausten valvojana. kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikössä kiinteistöinsinööri käyttää hänelle Kiinteistönmuodostamislain (KML) ja Kiinteistörekisterilain (KRL) mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa sekä hyväksyy tonttijaot. Kuitenkin mikäli tonttijakoa koskevasta päätöksestä esitetään muistutus, asia saatetaan teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Kunnallistekniikan tulosalueella kaupungininsinööri ratkaisee seuraavat asiat: 1. kunnallisteknisen rakennustyön vuoksi tarpeelliset tilapäiset liikennejärjestelyt ja alaisensa henkilökunnan oikeuden päättää niistä, 2. tilapäiset liikennejärjestelyt eri tapahtumien aikana, 3. liikennemerkkien asettaminen muiden kuin kielto-, rajoitus- ja määräysmerkkien osalta ja 4. kaivuluvan myöntäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle, kun asianmukainen maanomistajan lupa on myönnetty. suunnittelun tulosyksikössä suunnittelupäällikkö ratkaisee 1. katupiirustuksen asettamisen julkisesti nähtäville, 2. yksityiskohtaisen vesijohto- ja viemärisuunnitelman hyväksymisen, 3. erikoiskuljetusten edellyttämät suostumukset ja 4. kaapeli- ja kaukolämpöputkien sijoitussuunnitelmien hyväksymisen.

10 Rakennusvalvonnan tulosalueella Rakennusvalvonnan tulosalueen viranhaltijoiden päätösvallan osalta noudatetaan seuraavaa toiminta-aluejakoa: alue 1: Seinäjoen kantakaupungin ja Peräseinäjoen alue alue 2: Nurmon ja Ylistaron alue Rakennusvalvonnan tulosalueen viranhaltijoiden toimivalta kattaa alueet 1 ja 2 ellei muuta mainittu. Rakennustarkastaja valmistelee rakennusvalvonnan osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat (alue 1), ottaa tarvittaessa ratkaistavakseen apulaisrakennustarkastajan ja lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia asioita ja antaa lausunnot rakennusvalvonnan tulosalueen osalta. Apulaisrakennustarkastaja myöntää rakennusluvan rivitalorakennuksille, mikäli rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan teollisuus- ja varastorakennuksille, mikäli rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan teollisuus- ja varastorakennuksen laajentamiselle, mikäli laajennuksen kerrosala on enintään puolet jo rakennetun rakennuksen kerrosalasta kuitenkin enintään 400 m² myöntää rakennusluvan rakennuksen rakentamiselle tai laajennukselle, mikäli kerrosala on enintään 200 m² myöntää rakennusluvan erilliselle autosuojarakennukselle ja talousrakennukselle lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia kohteita lukuun ottamatta myöntää rakennusluvan korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, mikäli muutosalueen kokonaisala on enintään 1000 m² (MRL 125 ) valmistelee rakennusvalvonnan osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat (alue 2) myöntää rakennuksen purkamisluvan ja päättää purkuilmoituksen vaatimista toimenpiteistä (MRL 127 ) lukuun ottamatta lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia purkamislupia ja purkuilmoituksia vahvistaa kokoontumistilan henkilöiden enimmäismäärän, mikäli määrää ei ole vahvistettu lupamenettelyn yhteydessä (MRA 54 ) myöntää MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia toimenpidelupia lukuun ottamatta päättää ilmoitusmenettelyn riittävyydestä rakennustoimenpiteen suorittamiseksi (MRL 129 ) lukuun ottamatta lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia ilmoituksia hyväksyy rakennustyön vastaavan työnjohtajan, vaikeiden rakennustöiden johtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia hyväksymisiä lukuun ottamatta päättää rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 158 ) lukuun ottamatta niitä rasitteita, jotka kuuluvat lupainsinöörien toimivaltaan päättää MRL 166, 167 ja 168 :n nojalla annettavista toimenpidemääräyksistä sekä niihin liittyvistä valmistelevista toimenpiteistä hallintopakkokeinojen käyttämistä varten

11 päättää katu- tai muun yleisen alueen vuokraamisesta ja aitaamisesta rakennustyötä varten. päättää rakennustöiden keskeyttämisestä (MRL 180 ) Lupainsinööri Rakennusvalvonnan tulosalueella on kaksi lupainsinööriä, jotka ratkaisevat toiminta-alueensa osalta seuraavat asiat: myöntää rakennusluvan enintään kaksi huoneistoa käsittävälle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle sekä näiden laajentamiselle ja muutostöille myöntää rakennusluvan lomarakennukselle ja tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle sekä näiden laajentamiselle ja muutostöille myöntää MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan enintään kaksi huoneistoa käsittävälle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle myöntää omakotitalo- ja paritalotontteja koskevan MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan myöntää rakennusluvan maatalouden tuotantorakennuksille, mikäli rakennettavien rakennusten kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan maatalouden tuotantorakennuksen laajentamiselle, mikäli laajennuksen kerrosala on enintään 300 m² hyväksyy rakennustyön vastaavan työnjohtajan, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan päätösvaltaansa kuuluviin lupiin myöntää rakennuksen purkamisluvan ja päättää purkuilmoituksen vaatimista toimenpiteistä (MRL 127 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää ilmoitusmenettelyn riittävyydestä rakennustoimenpiteen suorittamiseksi (MRL 129 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 158 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää rakennustöiden keskeyttämisestä (MRL 180 ) Ympäristönsuojelun tulosalueella ympäristöpäällikkö antaa lausunnot asemakaavamuutoksista ja muista kiireellistä asian käsittelyä vaativista maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista (KYHL 7 ), päättää ympäristön tilan seurantaan liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista, kun määräraha on varattu (YsL 21 2 mom, KYHL 6 ), valmistelee ympäristönsuojelun osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat. ympäristönsuojeluviranhaltijat päättävät tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavien toimenpiteiden tai tapahtumien ilmoituksista lukuun ottamatta yli kaksi päivää kestäviä yleisötapahtumia (YsL 60 ), merkitsevät rekisteröinti-ilmoitukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YsL 65 ), määräävät roskaantuneen alueen puhdistamisesta (JäteL 21 ), myöntävät poikkeuksen luvanvaraisuudesta, esim. lyhytaikainen koetoiminta (YsL 30 ), antavat väliaikaisen määräyksen kiireellisessä tapauksessa, esim. kohtuutonta haittaa aiheuttavan toiminnan keskeyttäminen (YsL 89 ),

12 antavat luvat öljysäiliön maahan jättämiseen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti (YsL 19 ), päättävät tarkastetun kohteen tutkimuksista ja tutkimuskustannusten maksajasta (JäteL 54 ), käyttävät oikeuttaan tehdä tarkastuksia, saada tietoja, teettää tutkimuksia, ottaa näytteitä sekä määrätä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta (YsL 83, JäteL 54, vesilaki 1:31), antavat lausuntoja ja vastineita asioista, jotka koskevat lupa-asioiden käsittelyä, valvontaa, lain tulkintaa, rakentamista kaavoittamattomalle tai suunnittelutarvealueelle tai jotka koskevat kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä (KYHL 6 ). 7 Palvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille Tekniikkakeskuksen erityisistä palveluista kaupunkikonsernille määrätään erikseen. 8 Henkilöstön valinta ja sijaisuudet Siltä osin kuin henkilöstön valinnasta ja sijaisuudesta ei ole määrätty tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdissa 6 ja 9, valintoja ja sijaisuuksia koskevat asiat ratkaisee toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.12.2014 398 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot