Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet"

Transkriptio

1 Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan ( ) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan 10 mukaan tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa hallinnon, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen, kiinteistö- ja mittauspalvelujen, kunnallistekniikan sekä tilapalvelujen tulosalueitten osalta tekninen lautakunta ja rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun tulosalueitten osalta ympäristölautakunta. Toiminta-ajatus Tekniikkakeskuksen tarkoituksena on luoda ja turvata kuntalaisille toimiva, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä maankäyttö-, yhdyskuntatekniikka- ja toimitilapalvelut valtuuston osoittamat resurssit ja alueellistuminen huomioon ottaen. 2 Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat viranhaltijat Kaupunginjohtajan alaisena tekniikkakeskuksessa toimii toimialajohtaja. 3 Tulosalueet, tulosalueen päälliköt ja tulosalueiden tulosyksiköt Tulosalueet Tekniikkakeskuksen tulosalueet ovat: - hallinto - kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus - kiinteistö- ja mittauspalvelut - kunnallistekniikka - tilapalvelut - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Tämä toimintasääntö ei koske Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosta. Tulosalueiden päälliköt Tulosalueiden päälliköt nimeää kaupunginhallitus. Tulosalueiden päälliköiden varahenkilöt nimeää toimialajohtaja. Tulosalueiden päälliköiden sijaisuuksista määrätään muilta osin tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdassa 9. Tulosalueen päällikön tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosalueen päällikön tehtävänä on myös kehittää ja koordinoida tulosalueen toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosaluetta koskevat päätökset.

2 Tulosalueiden päälliköiden yleisestä ratkaisuvallasta määrätään tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdassa 5. Sen lisäksi tulosalueen päällikkö ratkaisee 1. tulosalueen talousarviomäärärahojen jaon tulosyksikköjen kesken, ellei talousarvion sitovuusmäärittelystä muuta johdu, 2. tulosalueen hallinnassa olevan poistetun irtaimen omaisuuden myynnin lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 3. tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulostoimenkuvat, 4. tekee annetuissa rajoissa tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset, 5. ottaa tuntipalkkaisen työvoiman 6. tulosalueen hallinnassa olevan kaluston vuokrauksen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti 7. ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Tulosyksiköt Hallinnon tulosalue ei jakaannu tulosyksikköihin. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. kaupunkisuunnittelu 2. kaavoitus Näistä tulosyksiköistä kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö sijoittuu kaupunginkanslian kehittämispalvelujen tulosalueelle, mutta palvelujen tuottajana toimii kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalue. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. kiinteistöhallinto 2. mittauspalvelut 3. kartta- ja paikkatietopalvelut 4. kiinteistöinsinöörin palvelut. Kunnallistekniikan tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. suunnittelu 2. rakentaminen 3. kunnossapito 4. kone- ja kuljetuskeskus 5. puistotoimi Tilapalvelun tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. suunnittelu 2. rakennuttaminen 3. kunnossapito ja rakentaminen 4. isännöinti Rakennusvalvonnan tulosalueen tulosyksiköt ovat 1. lupayksikkö 2. valvontayksikkö Ympäristönsuojelun tulosalue ei jakaannu tulosyksikköihin.

3 Tekniikkakeskuksen talousarviorakenteen mukaiset tulosyksiköt voivat poiketa edellä mainituista. 4 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tehtävät Hallinnon tulosalueen tehtävät Hallinnon tulosalue tuottaa toimisto-, valmistelu- ja täytäntöönpanopalveluita tulosalueille sekä asiakkaille tekniikkakeskuksen yksiköiden toimintaa osaltaan koordinoiden ja kehittäen osoitettujen resurssien ja ilmenevien tarpeiden mukaan yhteistyön ja palvelun hengessä. Hallinnon tulosalue huolehtii 1. teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja tekniikkakeskuksen keskitetyistä hallinto- ja toimistopalveluista, 2. tekniikkakeskuksen yleispostiosoitteeseen tulleiden viestien keskitetystä seurannasta ja eteenpäin ohjaamisesta, 3. kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja pysäköinninvalvonnan hoitoon otettavista alueista sekä ehdoista Seinäjoen kaupungin alueella sekä 4. muista tulosyksikön toimialaan kuuluvista ja erikseen tehtäväksi annetuista palveluista. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on luoda maankäytön suunnittelun kautta mahdollisuudet toimivan, terveellisen ja viihtyisän sekä esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle. Suunnittelulla turvataan erityisesti laadukas ja riittävä asuntotonttivaranto sekä työpaikka- ja keskustarakentamisen edellytykset. Kaupunkisuunnittelun tulosyksikön tehtävät ovat: kaavoitukseen ja siihen liittyvän ympäristösuunnittelun ohjelmointi, yleiskaavoitus ja kaupunkirakenteen suunnittelu, yleiskaavoitukseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteiden sekä päätösehdotusten valmistelu ja seudullisen ja alueellisen suunnittelun yhteistyö. Kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö sijoittuu kaupunginkanslian kehittämispalvelujen tulosalueelle, mutta palvelujen tuottajana toimii tekniikkakeskuksen tämä tulosalue. Kaavoituksen tulosyksikön tehtävät: asemakaavoitus, asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset ja toimenpiteiden sekä päätösehdotusten valmistelu, kaavoitukseen liittyvä rakennussuojelu ja kaupunkikuvan vaaliminen, tulosyksikön tehtäviin kuuluvat poikkeamislupien valmistelu (MRL 173, MRL 176 ) ja suunnittelutarveratkaisuja (MRL 137 ) koskevien lausuntojen valmistelu. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tehtävänä on osaltaan luoda edellytykset suunnitelmalliselle, toimivalle ja taloudelliselle yhdyskunnan rakentumiselle huolehtimalla maanhankinnasta monipuolisen tonttituotannon, julkisen rakentamisen sekä kaupungin katu - ja viheralueiden tarpeisiin

4 valmistelemalla maan luovutukseen liittyvät periaatteet, kuten tonttien hinnoittelu, maankäyttösopimusten sisältö sekä maa - ja metsätalousmaan vaihtoarvo huolehtimalla kaupungin maaomaisuuden hoidosta suorittamalla kaupunkimittauksen maastomittaustehtävät luomalla ja ylläpitämällä ajanmukainen kartasto ja tarjoamalla kartan avulla saatavat paikkatietopalvelut huolehtimalla asemakaava-alueiden kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisterin pidosta Kiinteistöhallinnon tulosyksikön tehtäviin kuuluvat hallinnolliset tehtävät, alueiden isännöinti ja vuokraus, kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, maan hankinnan ja luovutuksen valmistelu, maaja metsäomaisuuden hoito, korvauskysymykset, haltuunotto- ja rakentamissopimukset sekä omakotitonttien varaukset, myynti ja vuokraus vahvistettujen perusteiden mukaan sekä edelleen osaltaan tielautakunnalle kuuluvien tehtävien valmistelu. Mittauspalvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu tuottaa mittauspalveluja kaupungin omaa karttatuotantoa, suunnittelua ja kaupunkilaisten tarvetta varten sekä suorittaa lakisääteiset rakennusvalvontamittaukset. Mittauspalvelujen tulosyksikkö tuottaa ja ylläpitää kaupungin taso- ja korkeuskiintopisteverkostoa. Kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu digitaalisen kartaston tuottaminen ja ylläpito, asiakaspalvelu, geodeettiset laskentatyöt sekä karttapohjaisten paikkatietoanalyysien teko. Kartta- ja paikkatietopalvelut huolehtii karttasovellukseen integroidun kuntatietojärjestelmän sisältävien tietojen koordinoinnista ja tietopalvelusovelluksen toimivuudesta. Tulosyksikössä hoidetaan kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueen viranomaispäätösten kirjaaminen. Kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikössä hoidetaan lisäksi tekniikkakeskuksen ja muiden hallintokuntien karttoihin ja rakennuspiirustuksiin liittyvät kopiointi-, tulostus- ja skannaustehtäviä. Kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikössä kaupungingeodeetti toimii kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä sekä käyttää kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikön tehtäviin kuuluu tonttijakojen laatiminen, toimitustuotanto, kiinteistörekisterin pito sekä kiinteistöinsinöörille kuuluvat rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Edellä olevan lisäksi tulosyksikössä työskentelevällä maanmittausinsinöörillä, maanmittausteknikolla ja kaupungingeodeetilla kiinteistöinsinöörinä toimiessaan on oikeus suorittaa kaupungin alueella kiinteistötoimituksia Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 5.3 :n mukaisesti. Kunnallistekniikan tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Kunnallistekniikan tulosalueen tarkoituksena on aikaansaada suunnittelemalla ja toteuttamalla turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto, sille määritelty putkiverkosto ja osaltaan viihtyisä elinympäristö sekä ylläpitämällä liikennealueet, puistot, leikkipaikat ja hulevesiverkosto taloudellisesti toimintakunnossa käytettävissä olevin resurssein Lisäksi tulosalueen tehtäviin kuuluu erikseen tilattavien laskutettavien sisäisten ja ulkoisten toimeksiantojen toteutus. Suunnittelun tulosyksikön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan liikennesuunnittelu, liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelu, maa- ja vesirakenteiden suunnittelu sekä katuun liittyvien vesihuoltoverkostojen suunnittelu, pysäköinnin fyysinen suunnittelu ja omalta osaltaan kunnallistekniikan investointibudjetin valmistelu. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu omalta osaltaan maisematyölupapäätösten (MRL128 ) valmistelu. Rakentamisen tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien verkostojen ja laitteiden,

5 2. maa- ja vesirakenteiden, 3. erilliskohteiden, 4. Seinäjoen Vesi Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti putki- ja johtoverkkojen sekä 5. erikseen tilattavien laskutettavien toimeksiantojen rakentaminen ja rakennuttaminen. Kunnossapidon tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. liikenneväylien ja -alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden kunnossa- ja puhtaanapito mukaan lukien katurakenteessa olevat hulevesiverkostot ja alikulut pumppaamoineen, 2. maa- ja vesirakenteiden kunnossapito sekä erilliskohteiden puhtaanapito sekä 3. yksityis- ja metsäteiden hoito vahvistettujen yleisten perusteiden mukaisesti. Kone- ja kuljetuskeskuksen tulosyksikön tehtäviin kuuluu 1. huolehtia korjaamotoiminnasta sekä kaupungin omien ajoneuvo-, kone- ja kalustopalveluiden tuottamisesta, 2. joukkoliikenteen ja palveluliikenteen suunnittelu yhteistyössä muitten palvelukeskusten kanssa, 3. kaupungin sisäisten ja ulkoisten tavara- ja henkilöliikennepalvelujen suunnittelu ja organisointi, 4. kaupungin sisäisten kuljetuspalveluiden tuottaminen sekä 5. huolehtia kaluston vakuuttamisesta vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Puistotoimen tulosyksikön toiminnan tarkoituksena on ja tehtäviin kuuluu järjestää kaupunkilaisille puistoja, leikkipaikkoja sekä vapaa-ajan, viher- ja virkistysalueita sekä huolehtia niistä. Puistotoimi vastaa puistojen ja eri viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta sekä osaltaan metsätaloudesta. Puistotoimi vaalii osaltaan kaupunkikuvallisia, maisemallisia ja luonnon monimuotoisuuden arvoja. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu maisematyölupia (MRL 128 ) koskevien lausuntojen valmistelu. Tilapalvelujen tulosalueen ja sen tulosyksiköiden tehtävät Tilapalvelujen tulosalueen tarkoituksena on luoda ja turvata kuntalaisille viihtyisät, toimivat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat kehittämällä ja ylläpitämällä niitä kaupunginvaltuuston osoittamat resurssit huomioon ottaen. Tilapalvelun tulosalueen tulosyksiköt huolehtivat seuraavista tulosyksikkökohtaisesti mainituista tehtävistä, ellei suunnittelu-, rakennuttamis-, kunnossapito-, rakentamistai isännöintitehtävää ole erillisellä päätöksellä annettu ulkopuoliselle tehtäväksi. Suunnittelun tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen sekä niihin liittyvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Rakennuttamisen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen rakennuttamisesta ja rakennus- ja asennustöiden valvonnasta. Kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen kunnossapito- ja talonrakennustöistä sekä kiinteistöhuollosta. Isännöinnin tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin toimitilojen isännöintitehtävistä ja ylläpidosta sekä rakennusten vakuuttamisesta.

6 Rakennusvalvonnan tulosalueen tehtävät Rakennusvalvonnan tulosalueen tehtävänä on huolehtia rakentamisen toteutumisesta lakien, asetuksien, määräysten ja asemakaavan mukaisesti suorittamalla neuvontaa, antamalla lupapäätöksiä, valvomalla rakennustyönaikaista toteutusta ja vaatimalla rakennetun ympäristön kunnossapitämistä. Lupayksikön tehtävänä on huolehtia rakennuslupamenettelyn neuvonnasta ja ohjeiden laatimisesta rakentajille ja suunnittelijoille sekä käsitellä lupahakemukset. Valvontayksikön tehtävänä on huolehtia rakennustyönaikaisesta viranomaisvalvonnasta sekä rakennetun ympäristön kunnossapitämisestä. Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävät Ympäristönsuojelun tulosalue hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia ja ympäristölautakunnan sille delegoimia tehtäviä. Hoitaa ympäristönsuojelu-, vesi-, jäte-, luonnonsuojelu- ja maastoliikennelain sekä niiden nojalla annettujen asetuksien ja määräyksien mukaisia lupa-, ilmoitus ja valvonta-asioita sekä muussa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle säädettyjä tehtäviä (NaapuruussuhdeL, VesihuoltoL, KYHL, VesiliikenneL, KemikaaliL), suorittaa ympäristöntilan seurantaa (YSL 25, KYHL 6 3), valvoo kunnan ympäristönsuojelumääräysten noudattamista (YSL 19 ), antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille (KYHL 6 5), Huolehtii omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, neuvonnasta ja koulutuksesta (KYHL 6 6). 5 Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävät Kunkin tulosyksikön vastuuhenkilönä toimii lautakunnan tehtävään nimeämä viranhaltija. Tulosyksikön vastuuhenkilön tehtävänä on johtaa ja kehittää tulosyksikön toimintaa sekä valmistella ja panna täytäntöön tulosyksikköä koskevat päätökset. Tulosyksikön vastuuhenkilö vastaa tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön vastuuhenkilön yleinen ratkaisuvalta Tulosyksikön vastuuhenkilö ratkaisee tulosyksikkökohtaisesti määrättyjen sekä tekniikkakeskuksen johtosäännön ja tämän toimintasäännön perusteella erikseen hänelle delegoitujen lisäksi seuraavat asiat: 1. tulosyksikköä koskevat maksuasiakirjat 2. tulosyksikön henkilökunnan vuosilomat 3. tulosyksikön henkilökunnan virkavapaudet ja työlomat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa 4. yksikön henkilökunnan tulostoimenkuvat 5. ottaa tilapäisen henkilökunnan 6. urakka- ja hankintasopimusten hyväksymisen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti.

7 Tulosyksikön vastuuhenkilön erityinen ratkaisuvalta Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueella kartta- ja paikkatietopalvelujen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö 1. vahvistaa osoitenumeroinnin, 2. vahvistaa tulosyksikössä myytävien painettujen karttojen, karttajäljennösten sekä muiden yksikön ammatillisten tuotteiden ja palveluiden hinnat, joista ei ole erikseen säädetty tai määrätty ja 3. myöntää luvan käyttää kaupungin valmistamaa karttaa ja digitaalista paikkatietoaineistoa vahvistettua korvausta vastaan. Kunnallistekniikan tulosalueella kunnossapidon tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien sekä hylättyjen ajoneuvojen siirtämisen, 2. tilapäisten ja lyhytaikaisten opasteiden sijoittamisen katu- ja muille yleisille alueille sekä 3. muuhun kuin kaupungin kiinteistöjen omistukseen tai käyttöön perustuvat yksityisteiden avustuspäätökset. puistotoimen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. puisto- ja vihersuunnitelmien asettamisen yleisesti nähtäville sekä 2. maisematyöluvat siltä osin, kuin ne koskevat vähäisiä puitten kaatamisia. Tilapalvelujen tulosalueella suunnittelun tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. suunnitelmat ja suunnittelusopimukset lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti, 2. muille kuin tekniikkakeskukselle tehtävät työt ja tuotteet lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä 3. ulkopuolisille tehtävät konsulttipalvelut lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. rakennuttamisen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. suunnittelusopimukset vahvistettujen yleisten perusteiden mukaisesti, 2. palvelukeskuksen ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet vahvistettujen perusteiden mukaisesti sekä 3. rakennuttamiskohteiden lisä- ja muutostyöt hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa ja vahvistettujen perusteiden mukaisesti. kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee palvelukeskuksen ulkopuoliselle tehtävät työt ja tuotteet lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti sekä päättää tulosyksikön kunnossapitomäärärahojen käytöstä. isännöinnin tulosyksikössä sen vastuuhenkilö ratkaisee 1. palvelusopimukset lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 2. talousarviossa olevien talonrakennushankkeiden kunnossapitomäärärahojen käytön yhteistyössä kunnossapidon ja rakentamisen tulosyksikön kanssa ja 3. vuokrankorotusten toimeenpanon.

8 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallinnon tulosalueella hallintopäällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. toimii Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvojana, 2. päättää ja tekee sopimukset menettelytavoista, joilla pysäköinti valvonta-alueella saatetaan tieliikennelaissa ( /267) säädetyssä laajuudessa kunnallisen pysäköintivirhemaksun piiriin (laki pysäköintivirhemaksusta /248), 3. päättää Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvojana pysäköinnin poikkeusluvista Seinäjoen kaupungin tai Seipark Oy:n omistamilla tai hallinnoimilla pysäköintialueilla mukaan lukien kadunvarsipysäköinti, 4. päättää tekniikkakeskuksen vahingonkorvausvaatimuksista ja rangaistusvaatimuksista sekä muista asianomistajalle kuuluvista oikeuksista rikosasioissa ja päättää kaupungin kannasta (tekniikkakeskuksen toimialalla) sovittelumenettelyssä ja hyväksyy tai valtuuttaa jonkun henkilön hyväksymään kaupungin puolesta sovittelusopimukset, 5. ratkaisee tekniikkakeskuksen vahingonkorvaukset vastuuvakuutuksen omavastuun osalta vahvistetun omavastuurajan puitteissa, 6. tekniikkakeskuksen hallinnon laskujen sekä lehti-ilmoituksia, -kuulutuksia ja toimistotarvikkeita koskevien tulosalueiden yhteisten laskujen hyväksyminen ja 7. päättää tekniikkakeskuksen henkilöstön sairauksista johtuvat työlomat ja virkavapaat, milloin asiassa muutoin toimivaltainen viranhaltija katsoo ratkaisun siirtämisen hallintopäällikölle perustelluksi. Hallinnon tulosalueella talouspäällikkö ratkaisee seuraavat asiat: 1. tekniikkakeskuksen hallinnon laskujen sekä lehti-ilmoituksia, kuulutuksia ja toimistotarvikkeita koskevien tulosalueiden yhteisten laskujen hyväksyminen hallintopäällikön ohella, 2. tekniikkakeskuksen talousseurannan toteutus. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueella kaavoituspäällikkö: 1. antaa kaupungin puolesta lausunnot MRL 175 :ssä mainituissa tapauksissa (vähäiset poikkeamiset rakennusluvan yhteydessä), 2. antaa kaupungin puolesta lausunnot rakennusjärjestyksen 21 :n 2.mom mainituissa tapauksissa (rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen), 3. valmistelee teknisen lautakunnan puolesta suoraan kaupunginhallitukselle ehdotukset MRL 52 :n tarkoittamiksi vähäisiksi asemakaavoiksi ja 4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 mom:ssa tarkoitetuista luvista silloin, kun poikkeaminen ei koske pääkäyttötarkoitusta tai autopaikkojen järjestämistä. Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueella kiinteistöhallinnon tulosyksikössä kaupungingeodeetti 1. päättää johtojen yms. laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille ja rakennuksiin, 2. myöntää luvan ilmoitusten ja tiedonantojen tilapäiseen sijoittamiseen teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan, 3. päättää maa- ja vesialueita koskevien vuokraoikeuksien siirrosta, 4. hyväksyy haltuunotto- ja rakentamissopimukset teknisen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti,

9 5. päättää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien alueiden vuokralle luovuttamisesta enintään viideksi vuodeksi lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta katutai muun yleisen alueen vuokraamista ja aitaamista rakennustyötä varten, 6. vahvistaa rivi- ja kerrostalotonttien varaukset hyväksyttyjen yleisten perusteiden mukaisesti, 7. antaa kaupungin puolesta siltä rajanaapurin ominaisuudessa pyydettävät lausunnot ja suostumukset, 8. toimii kiinteistöluettelon pitäjänä, 9. saattaa vireille kaupungin kiinteistöjä koskevat kiinteistönmuodostukset ja korvauskysymyksiä koskevat lunastustoimitukset sekä edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa tai määrää kaupungin edustajan kyseisiin toimituksiin, 10. ratkaisee etuostolain 21 mukaisen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisen kaupunginhallituksen päättämässä laajuudessa sekä 11. Kaupungingeodeetilla on oikeus ratkaista maanmittausteknikon ratkaistavaksi määrätyt asiat tämän estyneenä ollessa. maanmittausteknikko ratkaisee 1. omakotitonttien ja rakennuspaikkojen varaukset ja kauppakirjojen sekä vuokrasopimusten hyväksymiset yleiseen myyntiin osoitettujen tonttien ja rakennuspaikkojen osalta vahvistettujen perusteiden mukaisesti, 2. tarvittaessa omakotitontteja koskevien varausaikojen jatkamisen vahvistettujen perusteiden mukaisesti sekä 3. lisäajan myöntämisen kauppakirjan mukaiseen rakentamisen aloitukseen, asuinrakennuksen asuttavaan kuntoon saattamiseen sekä täysin valmiiksi saattamiseen omakotitontilla vahvistettujen perusteiden mukaisesti. kiinteistöteknikko toimii edellä mainituissa tehtävissä maanmittausteknikon sijaisena. mittauspalvelujen tulosyksikössä kaupungingeodeetti toimii kaavoitusmittausasetuksen 9 :ssä tarkoitettuna kaavoitusmittausten valvojana. kiinteistöinsinöörin palvelujen tulosyksikössä kiinteistöinsinööri käyttää hänelle Kiinteistönmuodostamislain (KML) ja Kiinteistörekisterilain (KRL) mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa sekä hyväksyy tonttijaot. Kuitenkin mikäli tonttijakoa koskevasta päätöksestä esitetään muistutus, asia saatetaan teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Kunnallistekniikan tulosalueella kaupungininsinööri ratkaisee seuraavat asiat: 1. kunnallisteknisen rakennustyön vuoksi tarpeelliset tilapäiset liikennejärjestelyt ja alaisensa henkilökunnan oikeuden päättää niistä, 2. tilapäiset liikennejärjestelyt eri tapahtumien aikana, 3. liikennemerkkien asettaminen muiden kuin kielto-, rajoitus- ja määräysmerkkien osalta ja 4. kaivuluvan myöntäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle, kun asianmukainen maanomistajan lupa on myönnetty. suunnittelun tulosyksikössä suunnittelupäällikkö ratkaisee 1. katupiirustuksen asettamisen julkisesti nähtäville, 2. yksityiskohtaisen vesijohto- ja viemärisuunnitelman hyväksymisen, 3. erikoiskuljetusten edellyttämät suostumukset ja 4. kaapeli- ja kaukolämpöputkien sijoitussuunnitelmien hyväksymisen.

10 Rakennusvalvonnan tulosalueella Rakennusvalvonnan tulosalueen viranhaltijoiden päätösvallan osalta noudatetaan seuraavaa toiminta-aluejakoa: alue 1: Seinäjoen kantakaupungin ja Peräseinäjoen alue alue 2: Nurmon ja Ylistaron alue Rakennusvalvonnan tulosalueen viranhaltijoiden toimivalta kattaa alueet 1 ja 2 ellei muuta mainittu. Rakennustarkastaja valmistelee rakennusvalvonnan osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat (alue 1), ottaa tarvittaessa ratkaistavakseen apulaisrakennustarkastajan ja lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia asioita ja antaa lausunnot rakennusvalvonnan tulosalueen osalta. Apulaisrakennustarkastaja myöntää rakennusluvan rivitalorakennuksille, mikäli rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan teollisuus- ja varastorakennuksille, mikäli rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan teollisuus- ja varastorakennuksen laajentamiselle, mikäli laajennuksen kerrosala on enintään puolet jo rakennetun rakennuksen kerrosalasta kuitenkin enintään 400 m² myöntää rakennusluvan rakennuksen rakentamiselle tai laajennukselle, mikäli kerrosala on enintään 200 m² myöntää rakennusluvan erilliselle autosuojarakennukselle ja talousrakennukselle lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia kohteita lukuun ottamatta myöntää rakennusluvan korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, mikäli muutosalueen kokonaisala on enintään 1000 m² (MRL 125 ) valmistelee rakennusvalvonnan osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat (alue 2) myöntää rakennuksen purkamisluvan ja päättää purkuilmoituksen vaatimista toimenpiteistä (MRL 127 ) lukuun ottamatta lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia purkamislupia ja purkuilmoituksia vahvistaa kokoontumistilan henkilöiden enimmäismäärän, mikäli määrää ei ole vahvistettu lupamenettelyn yhteydessä (MRA 54 ) myöntää MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia toimenpidelupia lukuun ottamatta päättää ilmoitusmenettelyn riittävyydestä rakennustoimenpiteen suorittamiseksi (MRL 129 ) lukuun ottamatta lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia ilmoituksia hyväksyy rakennustyön vastaavan työnjohtajan, vaikeiden rakennustöiden johtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan lupainsinöörien päätösvaltaan kuuluvia hyväksymisiä lukuun ottamatta päättää rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 158 ) lukuun ottamatta niitä rasitteita, jotka kuuluvat lupainsinöörien toimivaltaan päättää MRL 166, 167 ja 168 :n nojalla annettavista toimenpidemääräyksistä sekä niihin liittyvistä valmistelevista toimenpiteistä hallintopakkokeinojen käyttämistä varten

11 päättää katu- tai muun yleisen alueen vuokraamisesta ja aitaamisesta rakennustyötä varten. päättää rakennustöiden keskeyttämisestä (MRL 180 ) Lupainsinööri Rakennusvalvonnan tulosalueella on kaksi lupainsinööriä, jotka ratkaisevat toiminta-alueensa osalta seuraavat asiat: myöntää rakennusluvan enintään kaksi huoneistoa käsittävälle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle sekä näiden laajentamiselle ja muutostöille myöntää rakennusluvan lomarakennukselle ja tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle sekä näiden laajentamiselle ja muutostöille myöntää MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan enintään kaksi huoneistoa käsittävälle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle myöntää omakotitalo- ja paritalotontteja koskevan MRA 62 :n mukaisen toimenpideluvan myöntää rakennusluvan maatalouden tuotantorakennuksille, mikäli rakennettavien rakennusten kerrosala rakennuspaikkaa kohti on enintään 600 m² myöntää rakennusluvan maatalouden tuotantorakennuksen laajentamiselle, mikäli laajennuksen kerrosala on enintään 300 m² hyväksyy rakennustyön vastaavan työnjohtajan, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan päätösvaltaansa kuuluviin lupiin myöntää rakennuksen purkamisluvan ja päättää purkuilmoituksen vaatimista toimenpiteistä (MRL 127 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää ilmoitusmenettelyn riittävyydestä rakennustoimenpiteen suorittamiseksi (MRL 129 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 158 ) päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa päättää rakennustöiden keskeyttämisestä (MRL 180 ) Ympäristönsuojelun tulosalueella ympäristöpäällikkö antaa lausunnot asemakaavamuutoksista ja muista kiireellistä asian käsittelyä vaativista maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista (KYHL 7 ), päättää ympäristön tilan seurantaan liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista, kun määräraha on varattu (YsL 21 2 mom, KYHL 6 ), valmistelee ympäristönsuojelun osalta ympäristölautakunnan käsittelyyn menevät asiat. ympäristönsuojeluviranhaltijat päättävät tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavien toimenpiteiden tai tapahtumien ilmoituksista lukuun ottamatta yli kaksi päivää kestäviä yleisötapahtumia (YsL 60 ), merkitsevät rekisteröinti-ilmoitukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YsL 65 ), määräävät roskaantuneen alueen puhdistamisesta (JäteL 21 ), myöntävät poikkeuksen luvanvaraisuudesta, esim. lyhytaikainen koetoiminta (YsL 30 ), antavat väliaikaisen määräyksen kiireellisessä tapauksessa, esim. kohtuutonta haittaa aiheuttavan toiminnan keskeyttäminen (YsL 89 ),

12 antavat luvat öljysäiliön maahan jättämiseen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti (YsL 19 ), päättävät tarkastetun kohteen tutkimuksista ja tutkimuskustannusten maksajasta (JäteL 54 ), käyttävät oikeuttaan tehdä tarkastuksia, saada tietoja, teettää tutkimuksia, ottaa näytteitä sekä määrätä toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta (YsL 83, JäteL 54, vesilaki 1:31), antavat lausuntoja ja vastineita asioista, jotka koskevat lupa-asioiden käsittelyä, valvontaa, lain tulkintaa, rakentamista kaavoittamattomalle tai suunnittelutarvealueelle tai jotka koskevat kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä (KYHL 6 ). 7 Palvelujen tuottaminen kaupunkikonsernille Tekniikkakeskuksen erityisistä palveluista kaupunkikonsernille määrätään erikseen. 8 Henkilöstön valinta ja sijaisuudet Siltä osin kuin henkilöstön valinnasta ja sijaisuudesta ei ole määrätty tekniikkakeskuksen johtosäännön II luvun kohdissa 6 ja 9, valintoja ja sijaisuuksia koskevat asiat ratkaisee toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

3 Tulosalueet ja tulosaluejohtajat sekä tulosyksiköt ja tulosyksiköiden päälliköt

3 Tulosalueet ja tulosaluejohtajat sekä tulosyksiköt ja tulosyksiköiden päälliköt Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan (11.11.2015) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (19.11.2015) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö Lupa-asiainlautakunnan osaltaan (27.6.2017) hyväksymä Kaupunkiympäristölautakunnan osaltaan (28.6.2017) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Hallintosääntö

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.6.2007 1997/nro 3 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 7.10.2014 Voimaantulopäivä 6.11.2014 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ympäristötoimen johtosääntöön sidottujen erityistehtävien

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 23.5.2017 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallintosäännön 36 :ssä ympäristö- ja lupalautakunnan

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristö- ja lupalautakunta hyväksynyt 20 6.2017 Voimaantulopäivä 26.7.2017 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallintosäännön 36 :ssä ympäristö- ja lupalautakunnan

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 / 6 TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ 3. TOIMIALAN JOHTORYHMÄ Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 508/2011 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================ PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN, TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN, SISÄISTEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

1 Toimiala, tehtävät ja toimivalta Lautakuntientoimialasta, tehtävistä ja toimivallasta määrätään Hangon kaupungin hallintosäännön 21 :ssä.

1 Toimiala, tehtävät ja toimivalta Lautakuntientoimialasta, tehtävistä ja toimivallasta määrätään Hangon kaupungin hallintosäännön 21 :ssä. 1/5 Ympäristölautakunnan toimintasääntö 13.10.2017 / KML Ympäristölautakunnan hyväksymä Astuu voimaan pp.kk.2017 nn pp.kk.2017 Perustuu Hangon kaupungin hallintosääntöön, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 8..0 Muutokset 6.0.05, 07 I LUKU TEKNIIKKAKESKUKSEN LAUTAKUNNAT Lautakunnat Valtuusto nimeää tekniikkakeskuksen toiminta-alueelle

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 7.40 Hyväksytty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 12.12.2013 1 Toimintasäännön sisältö Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Voimaantulo 1.1.2016 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätettäväksi,

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI

OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta 14.12.2011 118 VOIMAANTULO: 1.1.2012 HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta 18.1.2012 8 VOIMAANTULO: 23.1.2012 HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012, 31.3.2014

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012, 31.3.2014 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012, 31.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30

Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimivallan delegoinnit (toimivallan edelleen siirto) Hallintosääntö 26 Hallintosääntö 30 12.9.2017 Sisällys 1. Teknisen lautakunnan päätösvallan siirtäminen kiinteän omaisuuden

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2014 65 Voimaantulo: 2.12.2014 Päivitetty: Kaupunginhallitus 21.3.2016 75 Jämsän kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTA- SÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 ja tulee voimaan

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.4.2011 KV 14 Voimaantulo 1.4.2011 I LUKU Toiminta-ajatus ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus Ympäristötoimialan tehtävänä on huolehtia maankäytön

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 126 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 7.12.2015 175 Voimaan 1.1.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2012 142, voimaan 1.2.2013 Muutokset: Kv 23.3.2015 27, 4 5 mom., kunnangeodeetin päätös ja toimivalta YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 2

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot