Kunnallinen Asetuskokoelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallinen Asetuskokoelma"

Transkriptio

1 N:o 508/2011 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================ PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN, TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN, SISÄISTEN TUKIPALVELUJEN JAOSTON JA SISÄISEN TUKIPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala: Teknisen lautakunnan hyväksymä Kaupungin teknisen lautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn lisäksi tämän toimintasäännön määräyksiä. Tätä toimintasääntöä sovelletaan kaupungin ylläpitämiin teknisen lautakunnan alaisiin tekniikkapalvelujen palvelualueisiin, joihin kuuluvat: hallinto, kaavoitus, kunnallistekniikka, mittaustoiminta, tilahallinto, siivouspalvelut, ruokapalvelut ja ITpalvelut. Mitä tulee henkilöstön johtamiseen ja esimiesten yleisiin tehtäviin viitataan Pietarsaaren kaupungin hallintosääntöön ja henkilöstön voimassa oleviin toimenkuviin. II LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2 Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja organisaatiot

2 2 Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet määritellään Pietarsaaren kaupungin hallintosäännössä kohdassa Seuraavat teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet kuuluvat tekniseen palvelukeskukseen: hallinto, jota hoitaa hallinnollinen kanslia ja johtaa tekninen johtaja kaavoitus, jota hoitaa kaavoitusosasto ja johtaa asemakaava-arkkitehti mittaustoiminta, jota hoitaa mittausosasto ja johtaa kaupungingeodeetti kunnallistekniikka, jota hoitaa kunnallistekninen osasto ja johtaa kaupungininsinööri Seuraavat teknisen lautakunnan alaisen sisäisten tukipalvelujen jaoston alaiset palvelualueet kuuluvat sisäiseen tukipalvelukeskukseen: tilahallinto siivouspalvelut ruokapalvelut IT-palvelut Tilahallintoa, siivouspalveluita ja ruokapalveluita johtaa talonrakennuspäällikkö ja ITpalveluita johtaa IT-päällikkö. Teknisellä palvelukeskuksella ja sisäisellä tukipalvelukeskuksella on yhteinen johtoryhmä. Johtoryhmän nimeää tekninen johtaja. Henkilöstöllä on johtoryhmässä kaksi edustajaa. Teknisen johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty: 1. toimialapäällikkönä johtaa, kehittää ja valvoa teknisen palvelukeskuksen ja sisäisen tukipalvelukeskuksen toimintaa kaupungin strategian mukaisesti yhteiskunnan tarpeista lähtien 2. huolehtia siitä, että tekniselle lautakunnalle annetaan määräaikana ehdotus talousarvioksi ja suunnitelmaksi 3. huolehtia teknisen lautakunnan ja sisäisten tukipalvelujen jaoston yleisestä tiedotuksesta 4. suorittaa muut kaupunginjohtajan antamat tehtävät 3 Teknisen palvelukeskuksen organisaatio ja tehtävät Teknisen palvelukeskuksen toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnittelu, mittaustoimi ja kunnallistekniikka. Tekninen palvelukeskus toimii tarvittaessa kaupungin hallinnon asiantuntijana toimialaansa kuuluvissa asioissa. Teknistä palvelukeskusta johtaa tekninen johtaja. Tekninen palvelukeskus valmistelee ja esittää toimialaansa kuuluvat asiat Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön mukaisesti tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Teknisen palvelukeskuksen hallinnollinen kanslia tuottaa tekniselle palvelukeskukselle ja sisäiselle tukipalvelukeskukselle yleisiä kansliapalveluita ja avustaa teknistä johtajaa.

3 Kaavoitusosasto 3.2. Mittausosasto Kaavoitusosasto huolehtii Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämästä maankäytön suunnittelusta ja siihen liittyvien selvitysten laatimisesta, fyysisen ympäristön suunnittelusta yhteistyössä kunnallisteknisen osaston kanssa sekä kaupunkikuvan vaalimisesta ja rakennussuojelusta yhteistyössä rakennusvalvontatoimiston ja kaupunginmuseon kanssa. Osaston päällikkönä toimii asemakaava-arkkitehti, joka raportoi ja vastaa toimialaansa kuuluvien tekniselle lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta tekniselle johtajalle, sekä toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoittajana. Asemakaava-arkkitehti suorittaa lisäksi kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan erityisesti antamat tehtävät. 1. hoitaa kaupungin maanhankintaan ja -luovutuksiin liittyvät valmistelu- ja toimeenpanotehtävät 2. hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja metsiä 3. huolehtii kartoitustehtävistä 4. huolehtii paikkatietojärjestelmästä ja kehittää sitä 5. huolehtii kiinteistönmuodostuksesta 6. hoitaa kiinteistörekisteriä 7. valmistelee ja perii maan- ja tontinvuokrat 8. valmistelee rakentamiskehotukset 9. huolehtii mittauspalveluista 10. huolehtii kiinteistöjen osoitejärjestelmästä Osaston päällikkönä toimii kaupungingeodeetti, joka raportoi ja vastaa toimialaansa kuuluvien tekniselle lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta tekniselle johtajalle. Kaupungingeodeetti edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa tai määrää niihin edustajan ja huolehtii kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvista tehtävistä. Kaupungingeodeetti suorittaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan erityisesti antamat tehtävät ja päättää lisäksi seuraavista asioista: 1. alueiden vuokralle antaminen enintään 5 vuodeksi sekä vuokrasopimuksien uusiminen kaupunginvaltuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti 2. metsätaloustuotteiden myynti 3. asemakaavoitettujen tonttien ja yleisten alueiden osto sekä tonttien myynti, varaus ja vuokraus kaupunginvaltuuston ja teknisen lautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti 4. hyväksyy erillisen tonttijaon 5. kaupungin ollessa haltijana antaa naapurin suostumukset rakennuslupa-asioissa sekä näitä asioita koskevan ratkaisuvallan siirtäminen osaston viranhaltijoille Kunnallistekninen osasto

4 4 1. huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja hallinnosta 2. huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta 3. huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja hallinnosta 4. huolehtii kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta 5. huolehtii toimialansa ja sisäisten asiakkaittensa kuljetus-, kone-, korjaamo- ja varastopalveluista 6. huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta 7. huolehtii maa-ainesten myynnistä 8. suorittaa tielautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon 9. huolehtii liikennesuunnittelusta 10. huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta. 11. huolehtii hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä Kunnallisteknisen osaston päällikkönä toimii kaupungininsinööri, joka raportoi ja vastaa toimialaansa kuuluvien tekniselle lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta tekniselle johtajalle. Kaupungininsinööri suorittaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan erityisesti antamat tehtävät sekä päättää lisäksi seuraavista asioista: 1. tilapäiset liikennejärjestelyt ja liikenteenohjauslaitteet 2. lupien antaminen tonttijohtojen vetämiseksi tehtäville, katualueella tai muulla yleisellä alueella suoritettaville, kaivaus- ja louhintatöille 3. hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtäminen 4. ilmoitusten kiinnittäminen osaston vastuulla olevaan kaupungin omaisuuteen 5. osaston vastuulla olevien alueiden luovuttaminen tilapäiseen käyttöön 6. johtojen ja muiden vastaavien laitteiden sijoittaminen kaupungin alueille sen jälkeen, kun asianomaisia hallintokuntia on kuultu asiasta sekä näitä asioita koskevan ratkaisuvallan siirtäminen osaston viranhaltijoille. Kunnallisteknisen osaston organisaatio jakaantuu seuraaviin toimintayksiköihin. hallinto- ja suunnitteluyksikkö, jota johtaa kaupungininsinööri rakennuttaminen ja rakentaminen yksikkö, jota johtaa rakennuttajainsinööri kunnossapitoyksikkö, jota johtaa tiemestari puistoyksikkö, jota johtaa kaupunginpuutarhuri ulkoliikuntapaikat yksikkö, jota johtaa kunnossapitomestari varasto- ja varikkoyksikkö, jota johtaa varikkopäällikkö Kunnallistekninen osasto, hallinto- ja suunnitteluyksikkö Toimintayksikkö vastaa kunnallisteknisen osaston kaikkien toimintojen koordinoinnista ja hallinnosta sekä osaston toiminnan ja talouden kokonaisuuden suunnittelusta, osaston investointiohjelman suunnittelusta ja valmistelusta yhteistyössä teknisen

5 5 palvelukeskuksen muiden osastojen ja kaupungin vesihuollosta ja energiahuollosta vastaavien laitosten kanssa sekä investointikohteiden suunnittelun järjestämisestä. Yksikköä johtaa ja kehittää kaupungininsinööri Kunnallistekninen osasto, rakennuttaminen ja rakentaminen -yksikkö Toimintayksikkö vastaa kunnallisteknisen osaston investointiohjelman toteuttamisesta myönnettyjen määrärahojen puitteissa ja osaston hallinto- ja suunnitteluyksikön tilausten mukaisesti. Yksikköä johtaa ja kehittää rakennuttajainsinööri, joka raportoi kaupungininsinöörille ja suorittaa myös kaupungininsinöörin antamat muut tehtävät Kunnallistekninen osasto, kunnossapitoyksikkö Toimintayksikkö vastaa liikennealueiden ja venesatamien sekä niihin kuuluvien laitteiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Yksikköä johtaa ja kehittää tiemestari, joka raportoi kaupungininsinöörille ja suorittaa myös kaupungininsinöörin antamat muut tehtävät Kunnallistekninen osasto, puistoyksikkö Toimintayksikkö vastaa kaupungin puistojen, virkistysalueiden ja puistometsien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Yksikköä johtaa ja kehittää kaupunginpuutarhuri, joka raportoi kaupungininsinöörille ja suorittaa myös kaupungininsinöörin antamat muut tehtävät Kunnallistekninen osasto, ulkoliikuntapaikat -yksikkö Toimintayksikkö vastaa kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen kunnossapidosta Yksikköä johtaa ja kehittää kunnossapitomestari, joka raportoi kaupungininsinöörille ja suorittaa myös kaupungininsinöörin antamat muut tehtävät Kunnallistekninen osasto, varasto- ja varikkoyksikkö Toimintayksikkö vastaa toimialansa ja sisäisten asiakkaittensa kuljetus- ja konekalustosta sekä korjaamo- ja varastopalveluista. Yksikköä johtaa ja kehittää varikkopäällikkö, joka raportoi kaupungininsinöörille ja suorittaa myös kaupungininsinöörin antamat muut tehtävät. 4 Sisäisen tukipalvelukeskuksen organisaatio ja tehtävät Sisäisen tukipalvelukeskuksen toimialaan kuuluvat tilapalvelut ja IT-palvelut. Tilapalveluihin kuuluu kaupungin tilahallinto, siivouspalvelut ja ruokapalvelut.

6 6 Sisäinen tukipalvelukeskus toimii tarvittaessa kaupungin hallinnon asiantuntijana toimialaansa kuuluvissa asioissa. Sisäistä tukipalvelukeskusta johtaa tekninen johtaja. Sisäinen tukipalvelukeskus valmistelee ja esittää toimialaansa kuuluvat asiat Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön mukaisesti tekniselle lautakunnalle tai sisäisten tukipalvelujen jaostolle käsiteltäväksi ja huolehtii päätösten toimeenpanosta Tilapalvelut Tilapalveluihin kuuluu kaupungin tilahallinto, siivouspalvelut ja ruokapalvelut. Tilapalveluita johtaa talonrakennuspäällikkö, joka suunnittelee, kehittää, ohjaa ja valvoo toimintaa Tilahallinto 1. huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta 2. huolehtii kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ja niihin kuuluvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja peruskorjauksesta 3. toimii kaupungin sisäisenä kiinteistönomistajana ja vuokranantajana sekä hoitaa kaupungin suorassa omistuksessa oleviin kiinteistöihin liittyvät isännöintitehtävät 4. avustaa muita hallintokuntia toimitilojen vuokrauksessa Tilahallinto palvelualuetta johtaa talonrakennuspäällikkö, joka raportoi ja vastaa tekniselle lautakunnalle ja sisäisten tukipalvelujen jaostolle esiteltävien tilahallinto palvelualueen asioiden valmistelusta tekniselle johtajalle. Talonrakennuspäällikkö suorittaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan erikseen antamat tehtävät ja päättää lisäksi seuraavista asioista: 1. tilahallinnolle kuuluvien muiden kuin asuinrakennusten ja muiden kuin asuinhuoneistojen vuokralle antaminen enintään 5 vuodeksi 2 tilahallinnolle kuuluvien asuinrakennusten ja asuinhuoneistojen vuokralle antaminen 3. ilmoitusten kiinnittäminen tilahallinnolle kuuluviin kiinteistöihin 4. johtojen ja muiden vastaavien laitteiden sijoittaminen tilahallinnolle kuuluviin kiinteistöihin sen jälkeen, kun asianomaisia hallintokuntia on kuultu asiasta sekä näitä asioita koskevan ratkaisuvallan siirtäminen osaston viranhaltijoille. Tilahallinto jakaantuu seuraaviin toimintayksiköihin: Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, jota johtaa talonrakennuspäällikkö isännöinti, jota johtaa kiinteistöisännöitsijä kunnossapitävien investointien toteuttaminen, jota johtaa projekti-insinööri LVISA-tekniikka, jota johtaa tekniikkavastaava Tilahallinto, hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen yksikkö

7 7 Toimintayksikkö vastaa tilahallinnon kaikkien toimintojen yhteensovittamisesta ja hallinnosta sekä toiminnan ja talouden kokonaisuuden suunnittelusta, investointiohjelman ja kunnossapito-ohjelman suunnittelusta ja valmistelusta yhteistyössä tilahallinnon muiden yksiköiden ja asiakkaiden kanssa sekä investointikohteiden ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Yksikköä johtaa ja kehittää talonrakennuspäällikkö Tilahallinto, isännöintiyksikkö Toimintayksikkö vastaa tilahallinnon kiinteistöjen isännöinti- ja kiinteistöhuoltopalveluista yhteistyössä tilahallinnon muiden yksiköiden kanssa. Toimintayksikköä johtaa ja kehittää kiinteistöisännöitsijä, joka raportoi talonrakennuspäällikölle sekä suorittaa myös talonrakennuspäällikön antamat muut tehtävät Tilahallinto, kunnossapitävien investointien toteuttaminen -yksikkö Toimintayksikkö vastaa tilahallinnon kiinteistöjen kunnossapitävien investointien toteuttamisesta hyväksytyn vuosiohjelman mukaisesti ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa sekä tilahallinnon hallinto. suunnittelu ja rakennuttaminen yksikön tilausten mukaisesti. Yksikköä johtaa ja kehittää projekti-insinööri, joka raportoi talonrakennuspäällikölle, avustaa talonrakennuspäällikköä ja kiinteistöisännöitsijää kunnossapitävien investointien vuosiohjelman suunnittelussa sekä suorittaa myös talonrakennuspäällikön antamat muut tehtävät Tilahallinto, LVISA-tekniikka yksikkö Toimintayksikkö vastaa tilahallinnon kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja rakennusautomaatiotekniikan (LVISA) kunnossapidosta ja avustaa tilahallinnon muita yksiköitä näihin liittyvissä asioissa. Toimintayksikköä johtaa ja kehittää tekniikkavastaava, joka raportoi talonrakennuspäällikölle sekä suorittaa myös talonrakennuspäällikön antamat muut tehtävät Siivouspalvelut Siivouspalvelut -palvelualue huolehtii kaupungin kiinteistöjen ja kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien tilojen siivoustoiminnasta. Siivouspalveluita johtaa talonrakennuspäällikkö. Talonrakennuspäällikön alainen siivoustyönjohtaja suunnittelee, kehittää, ohjaa ja valvoo palvelualueen toimintaa.

8 8 Talonrakennuspäällikkö raportoi tekniselle johtajalle ja valmistelee yhdessä siivoustyönjohtajan kanssa tekniselle lautakunnalle ja sisäisten tukipalvelujen jaostolle esiteltävät siivouspalvelut palvelualueen asiat tekniselle johtajalle Ruokapalvelut Ruokapalvelut -palvelualue huolehtii kaupungin koulujen, päiväkotien, vanhustenhoidon ja terveyden- ja sairaanhoidon laitosten ruokapalveluista. Ruokapalveluita johtaa talonrakennuspäällikkö. Talonrakennuspäällikön alainen ruokapalvelupäällikkö suunnittelee, kehittää, ohjaa ja valvoo palvelualueen toimintaa. Talonrakennuspäällikkö raportoi tekniselle johtajalle ja valmistelee yhdessä ruokapalvelupäällikön kanssa tekniselle lautakunnalle ja sisäisten tukipalvelujen jaostolle esiteltävät ruokapalvelut palvelualueen asiat tekniselle johtajalle IT-palvelut IT-palvelut -palvelualue huolehtii kaupungin eri hallintokuntien tieto- ja viestintätekniikan palveluista. IT-palveluita johtaa IT-päällikkö, joka suunnittelee, kehittää, ohjaa ja valvoo toimintayksikön toimintaa. IT-päällikkö raportoi ja valmistelee tekniselle lautakunnalle ja sisäisten tukipalvelujen jaostolle esiteltävät IT-palvelut palvelualueen asiat tekniselle johtajalle. III LUKU HENKILÖSTÖASIAT 5 Henkilöstövalinnoista päättäminen Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee teknisen johtajan. Muut toistaiseksi jatkuvat työsuhteet: Tekninen lautakunta valitsee muun alaisensa henkilöstön ja vahvistaa kelpoisuusehdot. Määräaikaisten työsuhteiden henkilövalinnoista päättämisestä säädetään hallintosäännön 16 :ssä (Sijaisuuksista päättäminen). IV LUKU KOKOUSMENETTELY 6 Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa

9 9 Sen lisäksi mitä määrätään Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 37 :ssä, on asemakaava-arkkitehdilla, kaupungingeodeetilla, kaupungininsinöörillä, talonrakennuspäälliköllä, siivoustyönjohtajalla, ruokapalvelupäälliköllä ja IT-päälliköllä läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksissa omaa toimialaansa koskevissa asioissa. Sen lisäksi mitä määrätään Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 37 :ssä, on talonrakennuspäälliköllä, siivoustyönjohtajalla, ruokapalvelupäälliköllä ja IT-päälliköllä läsnäolo- ja puheoikeus sisäisten tukipalvelujen jaoston kokouksissa omaa toimialaansa koskevissa asioissa. Mikäli teknisen lautakunnan puheenjohtaja ei ole sisäisten tukipalvelujen jaoston jäsen, on hänellä kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus sisäisten tukipalvelujen jaoston kokouksissa. Sivistyslautakunnan liikuntajaoston alaisella liikuntatoimen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksissa liikuntapaikkojen toimialaa koskevissa asioissa. Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön 37 :n mukaan on nuorisovaltuuston edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksissa, kuitenkin poikkeuksena luottamuksellisten asioiden ja ei-julkisten asioiden käsittely.

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012 134 2 Poisto: yliviivaus

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

1 Kaupungin sivistystoimen hallinnon järjestämisessä noudatetaan muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä. 1 RAISION KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 4 01 06 Kaupunginvaltuuston 21.3.2005 hyväksymä, voimaantulo 1.4.2005, valtuuston 20.10.2008 142 muuttama, muutos voimaan 1.1.2009, valtuuston 20.10.2008

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) Työjärjestys

Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) Työjärjestys Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) Työjärjestys 1. SGO:n yleishallinto Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO) on Oulun yliopiston valtakunnallinen erillislaitos 1.8.1997 alkaen. SGO:n tehtävät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot