Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö"

Transkriptio

1 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo:

2 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen organisaatio 3 2 Toimielin, toimiala, tulosalue ja tulosyksikkö 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 3 Ympäristölautakunta 3 4 Katselmusjaosto 5 5 Valmistelu ja esittely 5 6 Lautakunnan otto-oikeus 6 Viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta 6 7 Johtava rakennustarkastaja 6 8 Lupa-arkkitehti 7 9 Tarkastusinsinöörit 7 10 Hallintosihteeri 8 11 Ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelusihteeri 8

3 3 (8) JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1 Luku Yleistä 1 Säännön soveltamisala Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivan valvontatoimen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä, ellei toisin ole säädetty tai muussa säännössä määrätty (laki ja asetus sekä hallintosääntö). 2 Luku Valvontatoimen organisaatio 2 Toimielin, toimiala, tulosalue ja tulosyksikkö Valvontatoimi sijoittuu organisaatiossa yhdyskuntatoimen toimialalle, jossa toimii kaksi lautakuntaa: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alainen valvontatoimi muodostaa oman tulosalueensa, joka jakaantuu edelleen tulosyksiköihin: rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Valvontatoimen tulosalueen esimiehenä toimii johtava rakennustarkastaja, jollei ympäristölautakunta toisin päätä. 3 Luku Luottamushenkilöorganisaatio 3 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta huolehtii rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisista valvonta-, lupa- ja täytäntöönpanotehtävistä. Sen lisäksi ympäristölautakunta 1. toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, leirintäalueviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena 2. huolehtii rakentamisen ja ympäristönsuojelun neuvontatehtävien asianmukaisesta järjestämisestä.

4 4 (8) Ympäristölautakunta asettaa toimikaudekseen katselmusjaoston. Jaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään tämän johtosäännön 4 :ssä. Kokoonpano Ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Nuorisoasiainneuvottelukunnalla on oikeus asettaa edustajansa lautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella toimielimen erikseen päättämien asioiden osalta, erityisesti nuoria koskevissa asioissa. Ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii valvontatoimen hallintosihteeri. Ympäristölautakunnan tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä Jämsän kaupungin hallintosäännössä on määrätty lautakuntien yleisistä tehtävistä, ympäristölautakunta hyväksyy tai päättää seuraavat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle toimielimelle tai viranomaiselle: 1. ratkaisee ympäristönsuojelulain mukaiset luvat 2. toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena (MAL 7 ) 3. tekee kaupungin puolesta esitykset moottorikäyttöisen ajoneuvon maastokäyttöä koskevan alueellisen kiellon tai rajoituksen määräämisestä ja antaa asiaa koskevat kaupungin lausunnot (maastoliikennelaki 9 ) 4. päättää maasto- ja vesiliikennelain mukaiset asiat, ellei asiaa ole delegoitu viranhaltijan päätettäväksi 5. tekee kaupungin puolesta esitykset vesikulkuneuvolla liikkumisen ja tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttämisen kieltämisestä tai rajoittamisesta ja antaa asiaa koskevat kaupungin lausunnot (vesiliikennelaki 17 ) 6. tekee aloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi kaupungin maalle (luonnonsuojelulaki 24 ) 7. päättää yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta (luonnonsuojelulaki 26 ja 28 :t) 8. antaa tarvittaessa toimialaansa kuuluvat lausunnot, ellei lausunnon antamista ole delegoitu viranhaltijalle 9. päättää rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu-, maa-aines- ja muista toimialansa taksoista. 10. myöntää kunnan toimivaltaisena viranomaisena poikkeuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista (ympäristönsuojelulaki 157 ) 11. myöntää kunnan toimivaltaisena viranomaisena vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään (MRL 103 f )

5 5 (8) 12. ympäristölautakunnalla on oikeus ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 7 :n mukaisesti siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille 13. vahingonkorvauksen myöntämisestä lautakunnan alaisesta toiminnasta kaupungin ollessa korvausvelvollinen yli 2000 euron osalta. 4 Katselmusjaosto Kokoonpano Katselmusjaostoon lautakunta valitsee keskuudestaan kolme (3) jäsentä ja määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Katselmusjaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii valvontatoimen hallintosihteeri. Katselmusjaoston tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä Jämsän kaupungin hallintosäännössä on määrätty lautakuntien yleisistä tehtävistä, katselmusjaosto hyväksyy tai päättää seuraavat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle toimielimelle tai viranomaiselle: 1. hoitaa vesilaissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät 2. toimii maa-aineslain tarkoittamana valvontaviranomaisena (MAL 14 ) 3. suorittaa rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapitoon liittyvät katselmukset (MRL 166 ) 4. tekee päätöksen ja antaa määräyksen rakennuksen kunnossapitovelvoitteen asettamisesta, purkumääräyksestä, käyttökiellosta ja ympäristön siistimisestä (MRL 166 ) 5. tekee päätöksen keskeyttämispäätöksen pysyttämisestä (MRL 180, MAL 15 ) 6. tekee päätöksen uhkasakon ja teettämisuhkan asettamisesta sekä uhkasakon tuomitsemisesta ja teettämisuhkan täytäntöönpanosta (MRL 182 ) 7. antaa hallintopakkoasiassa kiellon tai määräyksen ja asettaa ja tuomitsee kieltoa tai määräystä koskevan uhkasakon, teettämisuhan, keskeyttämisuhan ja toiminnan kieltämistä koskevan uhan (ympäristönsuojelulaki 175 ja 184, jätelaki 126 ja 129 ) 8. tekee päätöksen ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisesta toisen alueelle (MRL 161 a ) 9. antaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle määräyksen hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi (MRL 103 k ) 10. valvoo hulevesistä annettujen säännösten toteuttamista (MRL 103 d ) 11. tekee muut lautakunnan toimialaan kuuluvat katselmukset ja tarkastukset siltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle 12. Katselmusjaosto voi delegoida tehtäviään alaisilleen viranhaltijoille 5 Valmistelu ja esittely

6 6 (8) Ympäristölautakunnan ja katselmusjaoston asioiden valmistelusta vastaavat valvontatoimen viranhaltijat. Asioiden esittelijöinä toimivat johtava rakennustarkastaja ja ympäristöpäällikkö. Ympäristöpäällikkö esittelee ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat asiat sekä luonnonsuojelulain mukaiset ja maa-aineslain lupaviranomaiselle kuuluvat asiat. Muut asiat esittelee johtava rakennustarkastaja. 6 Lautakunnan otto-oikeus Otto-oikeus koskee KuntaL:n nojalla siirrettyjä (delegoituja) asioita. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Jos kysymys on viranhaltijan ja yksittäisen luottamushenkilön tekemästä päätöksestä, joita koskevia pöytäkirjoja ei tarkasteta, neljän päivän määräaika lasketaan päätöspöytäkirjan allekirjoittamisesta. Jos asiasta on tehty oikaisuvaatimus ja se on käsitelty, otto-oikeutta ei voi käyttää. 4 Luku Viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta 7 Johtava rakennustarkastaja 1. toimii MRL:n 21 :n mukaisena kunnan rakennustarkastajana 2. tekee tehtäviinsä ja tehtävänkuvaansa liittyvät tarkastukset, valvontakäynnit ja katselmukset. Ratkaisuvalta 1. hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan sekä tarvittaessa peruuttaa vastaavan työnjohtajan hyväksynnän (MRL 122 ) 2. ratkaisee rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan, maisematyöluvan ja käsittelee ja tekee päätöksen ilmoitusmenettelyn ilmoituksesta (MRL 129 ja 130 ) 3. myöntää jatkoajan luvan voimassaololle ja aloittamiselle (MRL 143 )

7 7 (8) 8 Lupa-arkkitehti 4. ratkaisee luvan rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin lupa tai toimenpide on saanut lainvoiman sekä määrittää vakuuden (MRL 144 ) 5. tekee päätöksen rakennuttajavalvonnasta, asian-tuntijatarkastuksesta ja tarvittaessa ulkopuolisesta tarkastajasta (MRL 151 ) 6. tekee päätöksen rakennusrasitteen perustamisesta, poistamisesta ja muuttamisesta (MRL 158 ) 7. tekee päätöksen asemakaavassa edellytetyn rasitteen perustamisesta (MRL 159 ). 8. tekee päätöksen yhdyskuntateknisen laitteen sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta (MRL 161 ja 162 ) 9. tekee päätöksen kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 ) 10. tekee päätöksen luonnollisen vedenjuoksun haitan korjaamisesta ja poistamisesta (MRL 165 ) 11. tekee päätöksen ja valvoo korttelialueen järjestelyjä (MRL 167 ) 12. tekee päätöksen kehotuksesta kevyen rakennelman ja pienen laitoksen poistamisesta (MRL 168 ) 13. tekee päätöksen kehotuksesta rakennustyön loppuunsaattamisesta (MRL 170 ) 14. tekee päätöksen vähäisestä poikkeuksesta rakennuslupa-asian yhteydessä (MRL 175 ) 15. ratkaisee rakennusluvan tilapäiselle rakennukselle (MRL 176 ) 16. tekee päätöksen rakennustyön tai muun toimenpiteen keskeyttämiseksi (pysyttäminen katselmusjaostolla) (MRL 180 ) 17. suorittaa rakennustuotteiden käytön seurantaa kunnassa (MRL 181 ) 18. tekee tarvittaessa ilmoituksen syytteen nostamiseksi (MRL 186 ) 19. tekee päätöksen telekaapelisuunnitelmasta (viestintämarkkinalaki 106 ) 20. tekee päätöksen postilaatikkojen sijoittamisesta ja korvausvelvollisuudesta (postipalvelulaki 23 ) Johtava rakennustarkastaja voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen henkilöstölle. Tekee tehtäviinsä ja tehtävänkuvaansa liittyvät tarkastukset, valvontakäynnit ja katselmukset. Ratkaisuvalta 1. tekee päätöksen rakennustyön tai muun toimenpiteen keskeyttämiseksi (pysyttäminen katselmusjaostolla) MRL 180

8 8 (8) 2. suorittaa rakennustuotteiden käytön seurantaa kunnassa MRL Tarkastusinsinöörit Tekee tehtäviinsä ja tehtävänkuviinsa liittyvät tarkastukset, valvontakäynnit ja katselmukset. Ratkaisuvalta 1. tekee päätöksen rakennustyön tai muun toimenpiteen keskeyttämiseksi (pysyttäminen katselmusjaostolla) MRL suorittaa rakennustuotteiden käytön seurantaa kunnassa MRL Hallintosihteeri Tekee tehtävänkuvassa määrätyt tehtävät. Ratkaisuvalta 1. rakennustyön ja maa-aineslupien valvonnasta aiheutuvien vahvistettujen taksojen mukaisten maksujen määrääminen. 2. maa-aines- ja ympäristölupien vakuuksien hyväksyminen. 3. MRL 144 :n mukaisten vakuuksien hyväksyminen 11 Ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelusihteeri ja ratkaisuvalta määräytyvät ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella sen mukaan kuin ympäristölautakunta erikseen päättää. Tehtävistä määrätään yksityiskohtaisemmin viranhaltijan

9 9 (8)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 101 ja tulee voimaan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt... 3 2 Kuntayhtymän toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot