TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty Voimaantulo Muutos KH voimaantulo Muutos ympla

2 2 Sisällys 1. SOVELTAMISALA ORGANISAATIO JOHTAMINEN TOIMIALAJOHTO, TULOSALUEET JA YKSIKÖT JOHTORYHMÄ PROJEKTIT JA HANKKEET YKSIKÖNPÄÄLLIKÖIDEN SIJAISET VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA YLEINEN RATKAISUVALTA... 6 HANKINNAT ERITYINEN RATKAISUVALTA... 7 TEKNINEN JOHTAJAN RATKAISUVALTA... 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 7 KAAVOITUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 8 KAUPUNGINGEODEETIN RATKAISUVALTA... 8 RAKENNUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 KATUPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 YMPÄRISTÖJOHTAJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN RATKAISUVALTA JOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN

3 3 1. SOVELTAMISALA Tähän toimintasääntöön kootaan johtosääntöä täsmentävät tehtävänjaot, valtuudet ja delegoinnit, joita ei ole tarvetta saattaa voimaan valtuuston päätöksellä. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta hyväksyvät toimintasäännön oman toimialueensa osalta. Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Riihimäen kaupungin hallintosäännöllä ja johtosäännöllä, joihin nähden tätä toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Lautakunta vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet sekä päättää vahvistetut hankintarajat ylittävistä materiaali-, palvelu- ja urakkahankinnoista talousarvion rajoissa. 3

4 4 2. ORGANISAATIO TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN JOHTAJA HALLINTO- YKSIKKÖ YMPÄRISTÖN- SUOJELUYKSIKKÖ RAKENNUS- VALVONTAYKSIKKÖ KAAVOITUS- YKSIKKÖ KARTTA- JA TONTTIYKSIKKÖ TILAYKSIKKÖ KATU-JA PUISTOYKSIKKÖ 4

5 5 3. JOHTAMINEN 3.1. Toimialajohto, tulosalueet ja yksiköt Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Tekniikan ja ympäristön toimialaa johtaa tekninen johtaja. Tekniikan ja ympäristön toimiala jakaantuu yksiköihin siten, että teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö sekä katu- ja puistoyksikkö ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivat ympäristönsuojeluyksikkö ja rakennusvalvontayksikkö. Lisäksi koko toimialan yhteisistä hallinnollisista palveluista huolehtii hallintoyksikkö ohjaten toimialan yleishallinnon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Johtoryhmä Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja. Johtoryhmään kuuluvat yksiköiden päälliköt sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja. Tarpeen vaatiessa tekninen johtaja kutsuu mukaan johtoryhmään asiantuntijoita. Johtoryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu itselleen sihteerin. Johtoryhmä toimii teknisen johtajan apuna toimialan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa Projektit ja hankkeet Kehittämistyöt kootaan tarvittaessa projekteiksi tai hankkeiksi, joiden sisällöstä, rahoituksesta ja käynnistämisestä tehdään erillinen päätös toiminta- ja hankintavaltuuksien rajoissa. Jokaiselle projektille laaditaan projektisuunnitelma ja nimetään vastuuhenkilö/projektipäällikkö, jonka tehtävät, vastuut ja valtuudet määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa. Tarvittaessa projektille nimetään ohjausryhmä. Projektit voivat olla yksikkökohtaisia, koko toimialaa ja kaupungin useita eri toimialoja koskevia. Projektin laajuuden ja luonteen perusteella määritetään projektia hallinnoiva taho. Yhtä yksikköä koskevaa projektia hallinnoidaan kyseisessä yksikössä ja päätöksen projektin perustamisesta tekee yksikön päällikkö toiminta- ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Useita eri yksiköitä koskevan projektin perustamispäätöksen tekee tekninen johtaja toiminta- 5

6 6 ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Projektin laajuuden ja kustannusvaikutusten niin edellyttäessä tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta päättää projektin perustamisesta ja valita projektille/hankkeelle päällikön/johtajan sekä nimetä ohjausryhmän jäsenet Yksikönpäälliköiden sijaiset Teknisen johtajan sijaisena toimii ympäristöjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan hallintopäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja kaupungingeodeetti edellä mainitussa järjestyksessä. Pitkäaikaisissa sijaisuuksissa ja poikkeustilanteissa kaupunginhallitus voi tarvittaessa määrätä teknisen johtajan sijaisen edellä mainitusta poiketen. Ympäristöjohtajan ja johtavan rakennustarkastajan sijaisen määrää ympäristölautakunta. Ympäristöjohtajan sijaisena toimii ympäristönsuojelusuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan ympäristötarkastaja. Johtavan rakennustarkastajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Muiden yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää tekninen johtaja. Muun henkilökunnan sijaisen määrää asianomaisen yksikön päällikkö. 4. VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 4.1. Yleinen ratkaisuvalta Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan Riihimäen kaupungin hankintaohjeita. Arvot on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Tavara- ja ICT-hankinnat Tavara- ja ICT-hankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa. ICT-hankinnoissa on RHL-Datan kanssa varmistettava suunnitellun hankinnan yhteensopivuus olemassa olevaan tekniikkaan ja mahdollisuus vakioitujen ratkaisujen valitsemiseen. Palveluhankinnat Palveluhankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden 6

7 7 päälliköiden hankintavaltuus on euroa. Rakennusurakat Rakennusurakoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa Erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty Teknisen johtajan päätettäväksi, Tekninen johtaja voi tarvittaessa: Ottaa päätettäväkseen teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvan asian. Päättää sellaisten tilojen, rakennusten ja alueiden luovutuksesta jotka koskevat samanaikaisesti useamman kuin yhden alaisensa päällikön toimivaltaa tai koko toimialaa. Hallintopäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, hallintopäällikön tehtävänä on: 1. päättää toimialan tuntipalkkaisen henkilökunnan työehtosopimuksenmukaisista työkokemuslisistä ja muista palkan määräämiseen kuuluvista asioista, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, 2. hyväksyä asumisoikeuden haltijat asumisoikeusasuntoihin, hyväksyä asumisoikeusmaksun suuruus ja ylläpitää asumisoikeusasuntojen osalta hakijoiden asuntohakemuksen vuorojärjestystä, 3. päättää omistusasuntojen korkotuesta annetun lain mukaan kaupungille osoitetun myöntämisvaltuuden rajoissa yksityishenkilöille myönnettävistä lainoista, lainojen vakuuksista ja siirroista sekä hyväksyä lainoitettavien kohteiden rakennussuunnitelmat, - kustannukset sekä hankinta- arvon ja sijainnin rakennusvalvontayksikön ehdotuksesta, 4. päättää kaupungin myöntämistä henkilökohtaisista lainoista, lainojen vakuuksista, lainojen siirrosta ja vakuuksista hyväksymisestä, 5. päättää aravalakien mukaisten ja kaupungin myöntämien henkilökohtaisten lainojen siirrosta ja vakuuksista, 6. myöntää aravarajoituslain perusteella tilapäistä käyttöä ja luovutusta koskevien lupien myöntämisestä, 7. valvoa rajoitusten alaisten vuokratalojen asukasvalintaa laissa säädettyjen käyttö- ja luovutusrajoituksien ja lautakunnan erikseen määrittelemien ohjeiden mukaisesti, 7

8 8 8. päättää vuosittaisista vuokrasopimusehtojen mukaisista vuokra-asuntojen vuokrien tarkistamisesta, 9. päättää korjaus- ja energia-avustuksien myöntämisestä, 10. valvoa valtion ja kaupungin lainoittamien asuntojen käyttöä koskevien lupien myöntämistä, 11. päättää kaupungin omistamien asuntojen vuokraamisesta, 12. koordinoida toimialan sisäistä ja ulkoista viestintää, 13. vastata toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, 14. päättää valtionavustuksien hakemisesta asumiseen liittyvissä asioissa. Kaavoituspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaavoituspäällikön tehtävänä on: 1. päättää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla, 2. hyväksyä MRL 10 :n mukainen kaavan laatija sekä kaavaan liittyvien MRL 9 :n mukaisten tutkimusten ja selvitysten laatija. Kaupungingeodeetin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaupungingeodeetin tehtävänä on: 1. toimia kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä, 2. hyväksyä erilliset tonttijaot, 3. päättää erillisten tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, 4. päättää kiinteistötoimitusten hakemisesta kaupungin omistamien alueiden osalta, 5. edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa, tielain mukaisissa tietoimituksissa sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimituksissa; sama edustusoikeus on myös virassa toimivalla maanmittausteknikolla, tonttikoordinaattorilla sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa yleisten alueiden toimituksissa paikkatietoasiantuntijalla. 6. päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rasitetta koskevasta sopimuksesta kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta, 7. päättää rakentamattomien omakotitalotonttien myymisestä ja vuokraamisesta, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, 8. päättää kaupungin vuokraamien, pääosin asumiskäyttöön tarkoitettujen tonttien myymisestä rakentamisvelvollisuutensa täyttäneille vuokramiehille, 9. päättää lautakunnan luovuttaman kiinteistön edelleen luovuttamisesta ja vuokraoikeuden siirtämisestä, 10. päättää osoitenumerointiin liittyvät asiat, 11. antaa lausunnot etuostolain mukaisista asioista silloin, kun kaupungilla ei ole etuostolain mukaista etuosto-oikeutta, 8

9 9 12. päättää naapuruussuhteita koskevien suostumusten antamisesta kaupungin kiinteistöjen osalta, 13. myöntää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien, pääosin rakentamattomien kiinteistöjen tilapäiset käyttöluvat, 14. päättää yksityisten, pääosin maanpäälle sijoittuvien markkinointilaitteiden sijoittamisesta ja alueen vuokrauksesta, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille. Mainostauluille vaaditaan lisäksi MRL:n mukaiset toimenpideluvat rakennusvalvonnasta, 15. päättää maanomistajan suostumuksesta vähäisiin toimenpiteisiin teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvilla, rakentamattomilla alueilla, 16. päättää karttojen ja paikkatietoaineistojen käyttöoikeuksien myöntämisestä sekä käyttöoikeuksien luovuttamiseen liittyvien korvauksista, 17. päättää kartta- ja tonttiyksikön hallinnassa olevien rekisterien tietojen luovuttamisesta. Rakennuspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, rakennuspäällikön tehtävänä on: 1. hyväksyä osaltaan rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden pääpiirustukset ja niihin verrattavat muut suunnitelmat, pois lukien ne hankkeet jotka edellyttävät valtuuston hyväksymiä hankesuunnitelmia, 2. päättää, toimitilojen vuokrauksesta ja vuokralle ottamisesta, 3. päättää, jollei toisin ole määrätty, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien kiinteistöjen piha-alueiden ja rakennusten huonetilojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön, 4. myöntää luvan tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta kaupungin omistamiin rakennuksiin, 5. vastata kaupungin keskusvaraston toiminnasta, 6. päättää varastohankinnoista hankintalain puitteissa sekä varaston epäkurantin tavaran myyntihinnan, 7. päättää kiinteistön liittymissopimuksista, 8. päättää rakennushankkeiden lisä- ja muutostöiden tilaamisesta, 9. päättää tilayksikön hallinnassa oleviin kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettavista ulkopuolisista laitteista sekä näiden vuokrasopimusten laatimisesta, 10. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennuslupien hakemisesta tilayksikön hallinnoimiin kiinteistöihin, 11. hyväksyä kaupungin liiketilojen ja myyntipaikkojen vuokrien indeksiperusteiset tarkistukset, 12. päättää vuosittaisten työohjelmien muutoksista hyväksytyn talousarvion puitteissa, 13. myöntää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä irtaimiston käyttöluvat teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. päättää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen vuokravapaudesta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Katupäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, katupäällikön 9

10 10 tehtävänä on: 1. hyväksyä kunnallistekniikan yleisten alueiden yleis- ja yksityiskohtaiset suunnitelmat, lukuun ottamatta katusuunnitelmia ja liikenteen yleissuunnitelmia. 2. hyväksyä vähäiset yleissuunnitelman periaatteiden mukaiset liikenteenohjaussuunnitelmat sekä tilapäiset liikenteenohjaussuunnitelmat ja niihin liittyvät tilapäiset luvat, 3. päättää vähäiset joukkoliikenteen reitti- ja aikataulumuutokset, 4. päättää vähäisistä työohjelman muutoksista lautakunnan päättämän valtuuden puitteissa, 5. hyväksyä indeksiin perustuvat sopimuskorotukset omalla toimialalla, 6. myöntää luvat tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 7. päättää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä, sama päätösoikeus on myös tiemestarilla, 8. päättää liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaiset tienpitäjän suostumukset erikoiskuljetuksiin, 9. päättää kaupungin edustuksesta yksityisteiden tieosakasten kokouksessa sekä ojitus- ja perkaustoimituksissa, 10. toimii Riihimäen kaupungin jätehuollon vastuuhenkilönä, 11. päättää sähkönjakeluverkon alle 110 kv siirtolinjojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä liittymisjohtojen sijoitusluvista teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 12. myöntää luvat muiden yksityisten johtojen ja muiden pääosin maan alle sijoittuvien laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 13. päättää tilapäisistä katu- tai muun yleisen alueen luovuttamisesta tai vuokrauksesta voimassa olevan taksan ja teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. vastata vesihuoltolain mukaisesti kunnalle kuuluvien vesihuollon kehittämis- ja järjestämistehtävien valmistelusta. Ympäristöjohtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, ympäristöjohtajan tehtävänä on: 1. huolehtia YSL 143 :n mukaisesta kunnan tehtäväksi säädetystä ympäristöntilan seurannasta ja seurantatietojen julkaisemisesta, 2. päättää YSL 202 :n mukaisesta ympäristönsuojelumääräyksestä poikkeamisesta, 3. päättää YSL 122 :n mukaisesti ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita, 4. päättää JL 75 :n tarkoittamasta roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta, 5. päättää kiireellisessä tapauksessa YSL 182 :n ja JL 126 :n mukaisen määräyksen antamisesta sekä YSL 182 :n ja VL 14 luvun 11 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä, 6. huolehtia YSL 188 :n, JL 136 :n ja VL 14 luvun 2 :n mukaisten ilmoitusten tekemisestä poliisille esitutkintaa varten, 7. päättää YSL 157 :ssä tarkoitetuista poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia, 10

11 11 8. päättää YSL 36 :n tarkoittamissa tapauksissa lupahakemuksen siirtämisestä aluehallintoviraston ratkaistavaksi, 9. päättää YSL 64 :ssä tarkoitetun ympäristöluvassa edellytetyn tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä sekä 65 :ssä tarkoitetusta tarkkailumääräysten muuttamisesta, 10. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 11. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 12. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 13. päättää YSL 205 :n ja JL 144 :n mukaisen maksun perimisestä kunnan hyväksymän taksan mukaisesti, 14. päättää vesihuoltolain 11 :n mukaisesti liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, 15. päättää maastoliikennelain 14 :n mukaisesta reitin pitäjän vaihtamisesta, 22 :n 2 momentin mukaisesta reitin siirtämisestä sekä 30 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 16. päättää vesiliikennelain 21 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 17. päättää maa-aineslain 15 :n tarkoittamasta maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä. Ympäristönsuojelusuunnittelijan ratkaisuvalta Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtävänä on: 1. päättää Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisista (YSL 202 ) 2. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 3. päättää roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta (JL 75 ) 4. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 5. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 188, JL 136, VL 14 luku 2 ) 6. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 7. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 8. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä Ympäristötarkastajan ratkaisuvalta Ympäristötarkastajan tehtävänä on: 1. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 11

12 12 2. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 3. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 88, JL 136, VL 14 luku 2 ) 4. päättää poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia (YSL 157 ) 5. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 6. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 7. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 8. päättää vesihuoltolain liittymävelvollisuudesta vapauttamisesta (VHL 11 ) 9. päättää maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä (MAL 15 ) Lisäksi ympäristönsuojelulain 172 :n, jätelain 122 :n ja 123 :n sekä vesilain 3 :n mukainen tiedonsaantia ja tarkastuksia koskeva toimivalta on ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelusuunnittelijalla ja ympäristötarkastajalla. Johtavan rakennustarkastajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, johtavan rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun uudisrakennuksen tai laajennuksen kerrosala on enintään 1200 m2, 2. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun lupa käsittää korjaus- ja muutostyön tekemisen tai käyttötarkoituksen muutoksen, 3. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 4. päättää purkamislupien myöntämisestä ja purkamisilmoitusten käsittelystä lukuun ottamatta suojeltujen ja historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten purkamislupia, 5. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 6. päättää MRA 78 :n tarkoittaman valvontasuunnitelman ja rakennuttajavalvonnan hyväksymisestä ja peruuttamisesta, 7. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-3 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 8. päättää MRL 176 :n tarkoittaman tilapäisen rakennusluvan myöntämisestä, 9. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta, 10. päättää MRL 158 :n tarkoittamien rakennusrasitteiden perustamisesta ja poistamisesta, 11. päättää MRL 161 ja 162 :n mukaisten yhdyskuntatekniikan laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta, 12. päättää MRL 128 :n tarkoittamien maisematyölupien myöntämisestä, 13. päättää kokoontumishuoneistojen ja -alueiden hyväksymisestä 12

13 päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä, 15. huolehtia MRL 181 :n 5 momentin tarkoittamasta markkinavalvonnasta, 16. määrätä vahvistetun taksan mukaiset rakennustyön valvonnasta perittävät maksut lukuun ottamatta kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä perittäviä maksuja, 17. myöntää muut sellaiset maankäyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa tai rakennusjärjestyksessä tarkoitetut luvat, hyväksymiset ja toimenpiteet, joiden osalta ei ole toisin määrätty. Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun on kyse pientalorakennuksesta tai kooltaan ja ominaisuuksiltaan vastaavasta rakennuksesta, 2. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 3. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 4. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-2 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 5. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta edellä 1 kohdassa mainittujen lupien osalta, 6. päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä. 5. TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN Kumpikin lautakunta hyväksyy sisällön omalta osaltaan. Toimintasääntö tulee voimaan Toimintasääntöön tehtävät oleelliset korjaukset tuodaan lautakuntien käsittelyyn. Toimintasääntöön tehtävät tekniset korjaukset, ja sellaiset korjaukset jotka perustuvat lainsäädännön muutoksiin, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksiin, tehdään tekniikan ja ympäristön toimialan hallintopäällikön toimesta. Toimintasääntöön tehdyt muutokset KH : -Ympäristönsuojelupäällikön virkanimike ympäristöjohtajan viraksi 13

14 14 -Rakennustarkastajan virkanimike johtavan rakennustarkastajan viraksi -Apulaisrakennustarkastajan virkanimike rakennustarkastajan viraksi -Tarkastusinsinöörin virkanimike rakennustarkastajan viraksi Ympla : - Ympäristönsuojelulain uudistuksesta aiheutuneet YSL:n pykälien numeroissa ympäristöjohtajan, ympäristönsuojelusuunnittelijan ja ympäristötarkastajan päätösvaltaan liittyen - Päätösvallan siirtäminen ympäristöjohtajalle (kohdat 10-13) - Päätösvallan siirtäminen ympäristönsuojelusuunnittelijalle (kohdat 6-8) - Päätösvallan siirtäminen ympäristötarkastajalle (kohdat 5-7) 14

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala... 2 2. luku TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 2 Tekninen lautakunta...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2014 65 Voimaantulo: 2.12.2014 Päivitetty: Kaupunginhallitus 21.3.2016 75 Jämsän kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosääntö Sisällysluettelo Nurmijärven kunnan... 1 Toiminta-ajatus... 1 Organisaatio ja johtaminen...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Vimpelin teknisen lautakunnan johtosääntö

Vimpelin teknisen lautakunnan johtosääntö Vimpelin tekninen lautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Vimpelin teknisen lautakunnan johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin ja otto-oikeuden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä. 1 (6) Kh 29.3.2016 98, kaupunginjohtaja 1.4.2016 51, voimaan 1.4.2016 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN JATKODELEGOINTI JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIVALLAN JATKODELEGOINTI (KJ) 1.4.2016 1. Yleiset kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

10. toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitteluista.

10. toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitteluista. teknisen ja ympäristötoimen toimialan muutokset 3 Toimialat ja niiden tehtävät Teknisen ja ympäristötoimen toimiala Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta vastaa asuntolainsäädäntöön liittyvistä kaupungin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Sopimus rakennusvalvonnan järjestämisestä

Sopimus rakennusvalvonnan järjestämisestä Sopimus rakennusvalvonnan järjestämisestä 1. Sopimusosapuolet: 2. Sopimuksen tarkoitus: 3. Virkavelvollisuus: Nilsiän kaupunki (1.1.2013 alkaen Kuopion kaupunki) ja Rautavaaran kunta Nilsiän kaupunki (1.1.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Minna Sulander ympäristöpäällikkö Organisaatio Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteistyösopimus ympäristönsuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, hallita kaupungin maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja.

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, hallita kaupungin maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja. Delegoinnit johtosäännön 4 :n kohtien mukaan 4 Kiinteistölautakunnan tehtävät Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, hallita kaupungin maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja.

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat VESILAHDEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2010 / 59 Voimaantulo: 15.12.2010 I LUKU YLEISTÄ 1 TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Tehty tekninen korjaus 4.1 :n (tekninen ja ympäristöjohtaja) 11. kohtaan, perusteena lainkohdan muuttuminen ao. kohdan sisällön pysyessä ennallaan (muutoksen

Lisätiedot