TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty Voimaantulo Muutos KH voimaantulo Muutos ympla

2 2 Sisällys 1. SOVELTAMISALA ORGANISAATIO JOHTAMINEN TOIMIALAJOHTO, TULOSALUEET JA YKSIKÖT JOHTORYHMÄ PROJEKTIT JA HANKKEET YKSIKÖNPÄÄLLIKÖIDEN SIJAISET VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA YLEINEN RATKAISUVALTA... 6 HANKINNAT ERITYINEN RATKAISUVALTA... 7 TEKNINEN JOHTAJAN RATKAISUVALTA... 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 7 KAAVOITUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 8 KAUPUNGINGEODEETIN RATKAISUVALTA... 8 RAKENNUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 KATUPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 YMPÄRISTÖJOHTAJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN RATKAISUVALTA JOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN

3 3 1. SOVELTAMISALA Tähän toimintasääntöön kootaan johtosääntöä täsmentävät tehtävänjaot, valtuudet ja delegoinnit, joita ei ole tarvetta saattaa voimaan valtuuston päätöksellä. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta hyväksyvät toimintasäännön oman toimialueensa osalta. Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Riihimäen kaupungin hallintosäännöllä ja johtosäännöllä, joihin nähden tätä toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Lautakunta vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet sekä päättää vahvistetut hankintarajat ylittävistä materiaali-, palvelu- ja urakkahankinnoista talousarvion rajoissa. 3

4 4 2. ORGANISAATIO TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN JOHTAJA HALLINTO- YKSIKKÖ YMPÄRISTÖN- SUOJELUYKSIKKÖ RAKENNUS- VALVONTAYKSIKKÖ KAAVOITUS- YKSIKKÖ KARTTA- JA TONTTIYKSIKKÖ TILAYKSIKKÖ KATU-JA PUISTOYKSIKKÖ 4

5 5 3. JOHTAMINEN 3.1. Toimialajohto, tulosalueet ja yksiköt Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Tekniikan ja ympäristön toimialaa johtaa tekninen johtaja. Tekniikan ja ympäristön toimiala jakaantuu yksiköihin siten, että teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö sekä katu- ja puistoyksikkö ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivat ympäristönsuojeluyksikkö ja rakennusvalvontayksikkö. Lisäksi koko toimialan yhteisistä hallinnollisista palveluista huolehtii hallintoyksikkö ohjaten toimialan yleishallinnon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Johtoryhmä Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja. Johtoryhmään kuuluvat yksiköiden päälliköt sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja. Tarpeen vaatiessa tekninen johtaja kutsuu mukaan johtoryhmään asiantuntijoita. Johtoryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu itselleen sihteerin. Johtoryhmä toimii teknisen johtajan apuna toimialan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa Projektit ja hankkeet Kehittämistyöt kootaan tarvittaessa projekteiksi tai hankkeiksi, joiden sisällöstä, rahoituksesta ja käynnistämisestä tehdään erillinen päätös toiminta- ja hankintavaltuuksien rajoissa. Jokaiselle projektille laaditaan projektisuunnitelma ja nimetään vastuuhenkilö/projektipäällikkö, jonka tehtävät, vastuut ja valtuudet määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa. Tarvittaessa projektille nimetään ohjausryhmä. Projektit voivat olla yksikkökohtaisia, koko toimialaa ja kaupungin useita eri toimialoja koskevia. Projektin laajuuden ja luonteen perusteella määritetään projektia hallinnoiva taho. Yhtä yksikköä koskevaa projektia hallinnoidaan kyseisessä yksikössä ja päätöksen projektin perustamisesta tekee yksikön päällikkö toiminta- ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Useita eri yksiköitä koskevan projektin perustamispäätöksen tekee tekninen johtaja toiminta- 5

6 6 ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Projektin laajuuden ja kustannusvaikutusten niin edellyttäessä tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta päättää projektin perustamisesta ja valita projektille/hankkeelle päällikön/johtajan sekä nimetä ohjausryhmän jäsenet Yksikönpäälliköiden sijaiset Teknisen johtajan sijaisena toimii ympäristöjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan hallintopäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja kaupungingeodeetti edellä mainitussa järjestyksessä. Pitkäaikaisissa sijaisuuksissa ja poikkeustilanteissa kaupunginhallitus voi tarvittaessa määrätä teknisen johtajan sijaisen edellä mainitusta poiketen. Ympäristöjohtajan ja johtavan rakennustarkastajan sijaisen määrää ympäristölautakunta. Ympäristöjohtajan sijaisena toimii ympäristönsuojelusuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan ympäristötarkastaja. Johtavan rakennustarkastajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Muiden yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää tekninen johtaja. Muun henkilökunnan sijaisen määrää asianomaisen yksikön päällikkö. 4. VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 4.1. Yleinen ratkaisuvalta Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan Riihimäen kaupungin hankintaohjeita. Arvot on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Tavara- ja ICT-hankinnat Tavara- ja ICT-hankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa. ICT-hankinnoissa on RHL-Datan kanssa varmistettava suunnitellun hankinnan yhteensopivuus olemassa olevaan tekniikkaan ja mahdollisuus vakioitujen ratkaisujen valitsemiseen. Palveluhankinnat Palveluhankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden 6

7 7 päälliköiden hankintavaltuus on euroa. Rakennusurakat Rakennusurakoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa Erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty Teknisen johtajan päätettäväksi, Tekninen johtaja voi tarvittaessa: Ottaa päätettäväkseen teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvan asian. Päättää sellaisten tilojen, rakennusten ja alueiden luovutuksesta jotka koskevat samanaikaisesti useamman kuin yhden alaisensa päällikön toimivaltaa tai koko toimialaa. Hallintopäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, hallintopäällikön tehtävänä on: 1. päättää toimialan tuntipalkkaisen henkilökunnan työehtosopimuksenmukaisista työkokemuslisistä ja muista palkan määräämiseen kuuluvista asioista, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, 2. hyväksyä asumisoikeuden haltijat asumisoikeusasuntoihin, hyväksyä asumisoikeusmaksun suuruus ja ylläpitää asumisoikeusasuntojen osalta hakijoiden asuntohakemuksen vuorojärjestystä, 3. päättää omistusasuntojen korkotuesta annetun lain mukaan kaupungille osoitetun myöntämisvaltuuden rajoissa yksityishenkilöille myönnettävistä lainoista, lainojen vakuuksista ja siirroista sekä hyväksyä lainoitettavien kohteiden rakennussuunnitelmat, - kustannukset sekä hankinta- arvon ja sijainnin rakennusvalvontayksikön ehdotuksesta, 4. päättää kaupungin myöntämistä henkilökohtaisista lainoista, lainojen vakuuksista, lainojen siirrosta ja vakuuksista hyväksymisestä, 5. päättää aravalakien mukaisten ja kaupungin myöntämien henkilökohtaisten lainojen siirrosta ja vakuuksista, 6. myöntää aravarajoituslain perusteella tilapäistä käyttöä ja luovutusta koskevien lupien myöntämisestä, 7. valvoa rajoitusten alaisten vuokratalojen asukasvalintaa laissa säädettyjen käyttö- ja luovutusrajoituksien ja lautakunnan erikseen määrittelemien ohjeiden mukaisesti, 7

8 8 8. päättää vuosittaisista vuokrasopimusehtojen mukaisista vuokra-asuntojen vuokrien tarkistamisesta, 9. päättää korjaus- ja energia-avustuksien myöntämisestä, 10. valvoa valtion ja kaupungin lainoittamien asuntojen käyttöä koskevien lupien myöntämistä, 11. päättää kaupungin omistamien asuntojen vuokraamisesta, 12. koordinoida toimialan sisäistä ja ulkoista viestintää, 13. vastata toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, 14. päättää valtionavustuksien hakemisesta asumiseen liittyvissä asioissa. Kaavoituspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaavoituspäällikön tehtävänä on: 1. päättää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla, 2. hyväksyä MRL 10 :n mukainen kaavan laatija sekä kaavaan liittyvien MRL 9 :n mukaisten tutkimusten ja selvitysten laatija. Kaupungingeodeetin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaupungingeodeetin tehtävänä on: 1. toimia kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä, 2. hyväksyä erilliset tonttijaot, 3. päättää erillisten tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, 4. päättää kiinteistötoimitusten hakemisesta kaupungin omistamien alueiden osalta, 5. edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa, tielain mukaisissa tietoimituksissa sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimituksissa; sama edustusoikeus on myös virassa toimivalla maanmittausteknikolla, tonttikoordinaattorilla sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa yleisten alueiden toimituksissa paikkatietoasiantuntijalla. 6. päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rasitetta koskevasta sopimuksesta kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta, 7. päättää rakentamattomien omakotitalotonttien myymisestä ja vuokraamisesta, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, 8. päättää kaupungin vuokraamien, pääosin asumiskäyttöön tarkoitettujen tonttien myymisestä rakentamisvelvollisuutensa täyttäneille vuokramiehille, 9. päättää lautakunnan luovuttaman kiinteistön edelleen luovuttamisesta ja vuokraoikeuden siirtämisestä, 10. päättää osoitenumerointiin liittyvät asiat, 11. antaa lausunnot etuostolain mukaisista asioista silloin, kun kaupungilla ei ole etuostolain mukaista etuosto-oikeutta, 8

9 9 12. päättää naapuruussuhteita koskevien suostumusten antamisesta kaupungin kiinteistöjen osalta, 13. myöntää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien, pääosin rakentamattomien kiinteistöjen tilapäiset käyttöluvat, 14. päättää yksityisten, pääosin maanpäälle sijoittuvien markkinointilaitteiden sijoittamisesta ja alueen vuokrauksesta, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille. Mainostauluille vaaditaan lisäksi MRL:n mukaiset toimenpideluvat rakennusvalvonnasta, 15. päättää maanomistajan suostumuksesta vähäisiin toimenpiteisiin teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvilla, rakentamattomilla alueilla, 16. päättää karttojen ja paikkatietoaineistojen käyttöoikeuksien myöntämisestä sekä käyttöoikeuksien luovuttamiseen liittyvien korvauksista, 17. päättää kartta- ja tonttiyksikön hallinnassa olevien rekisterien tietojen luovuttamisesta. Rakennuspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, rakennuspäällikön tehtävänä on: 1. hyväksyä osaltaan rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden pääpiirustukset ja niihin verrattavat muut suunnitelmat, pois lukien ne hankkeet jotka edellyttävät valtuuston hyväksymiä hankesuunnitelmia, 2. päättää, toimitilojen vuokrauksesta ja vuokralle ottamisesta, 3. päättää, jollei toisin ole määrätty, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien kiinteistöjen piha-alueiden ja rakennusten huonetilojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön, 4. myöntää luvan tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta kaupungin omistamiin rakennuksiin, 5. vastata kaupungin keskusvaraston toiminnasta, 6. päättää varastohankinnoista hankintalain puitteissa sekä varaston epäkurantin tavaran myyntihinnan, 7. päättää kiinteistön liittymissopimuksista, 8. päättää rakennushankkeiden lisä- ja muutostöiden tilaamisesta, 9. päättää tilayksikön hallinnassa oleviin kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettavista ulkopuolisista laitteista sekä näiden vuokrasopimusten laatimisesta, 10. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennuslupien hakemisesta tilayksikön hallinnoimiin kiinteistöihin, 11. hyväksyä kaupungin liiketilojen ja myyntipaikkojen vuokrien indeksiperusteiset tarkistukset, 12. päättää vuosittaisten työohjelmien muutoksista hyväksytyn talousarvion puitteissa, 13. myöntää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä irtaimiston käyttöluvat teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. päättää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen vuokravapaudesta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Katupäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, katupäällikön 9

10 10 tehtävänä on: 1. hyväksyä kunnallistekniikan yleisten alueiden yleis- ja yksityiskohtaiset suunnitelmat, lukuun ottamatta katusuunnitelmia ja liikenteen yleissuunnitelmia. 2. hyväksyä vähäiset yleissuunnitelman periaatteiden mukaiset liikenteenohjaussuunnitelmat sekä tilapäiset liikenteenohjaussuunnitelmat ja niihin liittyvät tilapäiset luvat, 3. päättää vähäiset joukkoliikenteen reitti- ja aikataulumuutokset, 4. päättää vähäisistä työohjelman muutoksista lautakunnan päättämän valtuuden puitteissa, 5. hyväksyä indeksiin perustuvat sopimuskorotukset omalla toimialalla, 6. myöntää luvat tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 7. päättää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä, sama päätösoikeus on myös tiemestarilla, 8. päättää liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaiset tienpitäjän suostumukset erikoiskuljetuksiin, 9. päättää kaupungin edustuksesta yksityisteiden tieosakasten kokouksessa sekä ojitus- ja perkaustoimituksissa, 10. toimii Riihimäen kaupungin jätehuollon vastuuhenkilönä, 11. päättää sähkönjakeluverkon alle 110 kv siirtolinjojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä liittymisjohtojen sijoitusluvista teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 12. myöntää luvat muiden yksityisten johtojen ja muiden pääosin maan alle sijoittuvien laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 13. päättää tilapäisistä katu- tai muun yleisen alueen luovuttamisesta tai vuokrauksesta voimassa olevan taksan ja teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. vastata vesihuoltolain mukaisesti kunnalle kuuluvien vesihuollon kehittämis- ja järjestämistehtävien valmistelusta. Ympäristöjohtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, ympäristöjohtajan tehtävänä on: 1. huolehtia YSL 143 :n mukaisesta kunnan tehtäväksi säädetystä ympäristöntilan seurannasta ja seurantatietojen julkaisemisesta, 2. päättää YSL 202 :n mukaisesta ympäristönsuojelumääräyksestä poikkeamisesta, 3. päättää YSL 122 :n mukaisesti ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita, 4. päättää JL 75 :n tarkoittamasta roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta, 5. päättää kiireellisessä tapauksessa YSL 182 :n ja JL 126 :n mukaisen määräyksen antamisesta sekä YSL 182 :n ja VL 14 luvun 11 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä, 6. huolehtia YSL 188 :n, JL 136 :n ja VL 14 luvun 2 :n mukaisten ilmoitusten tekemisestä poliisille esitutkintaa varten, 7. päättää YSL 157 :ssä tarkoitetuista poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia, 10

11 11 8. päättää YSL 36 :n tarkoittamissa tapauksissa lupahakemuksen siirtämisestä aluehallintoviraston ratkaistavaksi, 9. päättää YSL 64 :ssä tarkoitetun ympäristöluvassa edellytetyn tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä sekä 65 :ssä tarkoitetusta tarkkailumääräysten muuttamisesta, 10. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 11. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 12. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 13. päättää YSL 205 :n ja JL 144 :n mukaisen maksun perimisestä kunnan hyväksymän taksan mukaisesti, 14. päättää vesihuoltolain 11 :n mukaisesti liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, 15. päättää maastoliikennelain 14 :n mukaisesta reitin pitäjän vaihtamisesta, 22 :n 2 momentin mukaisesta reitin siirtämisestä sekä 30 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 16. päättää vesiliikennelain 21 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 17. päättää maa-aineslain 15 :n tarkoittamasta maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä. Ympäristönsuojelusuunnittelijan ratkaisuvalta Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtävänä on: 1. päättää Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisista (YSL 202 ) 2. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 3. päättää roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta (JL 75 ) 4. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 5. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 188, JL 136, VL 14 luku 2 ) 6. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 7. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 8. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä Ympäristötarkastajan ratkaisuvalta Ympäristötarkastajan tehtävänä on: 1. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 11

12 12 2. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 3. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 88, JL 136, VL 14 luku 2 ) 4. päättää poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia (YSL 157 ) 5. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 6. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 7. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 8. päättää vesihuoltolain liittymävelvollisuudesta vapauttamisesta (VHL 11 ) 9. päättää maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä (MAL 15 ) Lisäksi ympäristönsuojelulain 172 :n, jätelain 122 :n ja 123 :n sekä vesilain 3 :n mukainen tiedonsaantia ja tarkastuksia koskeva toimivalta on ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelusuunnittelijalla ja ympäristötarkastajalla. Johtavan rakennustarkastajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, johtavan rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun uudisrakennuksen tai laajennuksen kerrosala on enintään 1200 m2, 2. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun lupa käsittää korjaus- ja muutostyön tekemisen tai käyttötarkoituksen muutoksen, 3. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 4. päättää purkamislupien myöntämisestä ja purkamisilmoitusten käsittelystä lukuun ottamatta suojeltujen ja historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten purkamislupia, 5. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 6. päättää MRA 78 :n tarkoittaman valvontasuunnitelman ja rakennuttajavalvonnan hyväksymisestä ja peruuttamisesta, 7. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-3 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 8. päättää MRL 176 :n tarkoittaman tilapäisen rakennusluvan myöntämisestä, 9. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta, 10. päättää MRL 158 :n tarkoittamien rakennusrasitteiden perustamisesta ja poistamisesta, 11. päättää MRL 161 ja 162 :n mukaisten yhdyskuntatekniikan laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta, 12. päättää MRL 128 :n tarkoittamien maisematyölupien myöntämisestä, 13. päättää kokoontumishuoneistojen ja -alueiden hyväksymisestä 12

13 päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä, 15. huolehtia MRL 181 :n 5 momentin tarkoittamasta markkinavalvonnasta, 16. määrätä vahvistetun taksan mukaiset rakennustyön valvonnasta perittävät maksut lukuun ottamatta kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä perittäviä maksuja, 17. myöntää muut sellaiset maankäyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa tai rakennusjärjestyksessä tarkoitetut luvat, hyväksymiset ja toimenpiteet, joiden osalta ei ole toisin määrätty. Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun on kyse pientalorakennuksesta tai kooltaan ja ominaisuuksiltaan vastaavasta rakennuksesta, 2. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 3. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 4. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-2 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 5. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta edellä 1 kohdassa mainittujen lupien osalta, 6. päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä. 5. TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN Kumpikin lautakunta hyväksyy sisällön omalta osaltaan. Toimintasääntö tulee voimaan Toimintasääntöön tehtävät oleelliset korjaukset tuodaan lautakuntien käsittelyyn. Toimintasääntöön tehtävät tekniset korjaukset, ja sellaiset korjaukset jotka perustuvat lainsäädännön muutoksiin, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksiin, tehdään tekniikan ja ympäristön toimialan hallintopäällikön toimesta. Toimintasääntöön tehdyt muutokset KH : -Ympäristönsuojelupäällikön virkanimike ympäristöjohtajan viraksi 13

14 14 -Rakennustarkastajan virkanimike johtavan rakennustarkastajan viraksi -Apulaisrakennustarkastajan virkanimike rakennustarkastajan viraksi -Tarkastusinsinöörin virkanimike rakennustarkastajan viraksi Ympla : - Ympäristönsuojelulain uudistuksesta aiheutuneet YSL:n pykälien numeroissa ympäristöjohtajan, ympäristönsuojelusuunnittelijan ja ympäristötarkastajan päätösvaltaan liittyen - Päätösvallan siirtäminen ympäristöjohtajalle (kohdat 10-13) - Päätösvallan siirtäminen ympäristönsuojelusuunnittelijalle (kohdat 6-8) - Päätösvallan siirtäminen ympäristötarkastajalle (kohdat 5-7) 14

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 153 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 7.5.2012 55 Voimaan 11.5.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 10.6.2013 94 Voimaan 14.6.2013

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot