TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA hyväksytty YMPLA hyväksytty Voimaantulo Muutos KH voimaantulo Muutos ympla

2 2 Sisällys 1. SOVELTAMISALA ORGANISAATIO JOHTAMINEN TOIMIALAJOHTO, TULOSALUEET JA YKSIKÖT JOHTORYHMÄ PROJEKTIT JA HANKKEET YKSIKÖNPÄÄLLIKÖIDEN SIJAISET VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA YLEINEN RATKAISUVALTA... 6 HANKINNAT ERITYINEN RATKAISUVALTA... 7 TEKNINEN JOHTAJAN RATKAISUVALTA... 7 HALLINTOPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 7 KAAVOITUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 8 KAUPUNGINGEODEETIN RATKAISUVALTA... 8 RAKENNUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 KATUPÄÄLLIKÖN RATKAISUVALTA... 9 YMPÄRISTÖJOHTAJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJAN RATKAISUVALTA YMPÄRISTÖTARKASTAJAN RATKAISUVALTA JOHTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA RAKENNUSTARKASTAJAN RATKAISUVALTA TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN

3 3 1. SOVELTAMISALA Tähän toimintasääntöön kootaan johtosääntöä täsmentävät tehtävänjaot, valtuudet ja delegoinnit, joita ei ole tarvetta saattaa voimaan valtuuston päätöksellä. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta hyväksyvät toimintasäännön oman toimialueensa osalta. Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Riihimäen kaupungin hallintosäännöllä ja johtosäännöllä, joihin nähden tätä toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialan organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Lautakunta vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet sekä päättää vahvistetut hankintarajat ylittävistä materiaali-, palvelu- ja urakkahankinnoista talousarvion rajoissa. 3

4 4 2. ORGANISAATIO TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN JOHTAJA HALLINTO- YKSIKKÖ YMPÄRISTÖN- SUOJELUYKSIKKÖ RAKENNUS- VALVONTAYKSIKKÖ KAAVOITUS- YKSIKKÖ KARTTA- JA TONTTIYKSIKKÖ TILAYKSIKKÖ KATU-JA PUISTOYKSIKKÖ 4

5 5 3. JOHTAMINEN 3.1. Toimialajohto, tulosalueet ja yksiköt Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Tekniikan ja ympäristön toimialaa johtaa tekninen johtaja. Tekniikan ja ympäristön toimiala jakaantuu yksiköihin siten, että teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivat kaavoitusyksikkö, kartta- ja tonttiyksikkö, tilayksikkö sekä katu- ja puistoyksikkö ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivat ympäristönsuojeluyksikkö ja rakennusvalvontayksikkö. Lisäksi koko toimialan yhteisistä hallinnollisista palveluista huolehtii hallintoyksikkö ohjaten toimialan yleishallinnon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Johtoryhmä Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimialajohtaja. Johtoryhmään kuuluvat yksiköiden päälliköt sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja. Tarpeen vaatiessa tekninen johtaja kutsuu mukaan johtoryhmään asiantuntijoita. Johtoryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu itselleen sihteerin. Johtoryhmä toimii teknisen johtajan apuna toimialan kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa Projektit ja hankkeet Kehittämistyöt kootaan tarvittaessa projekteiksi tai hankkeiksi, joiden sisällöstä, rahoituksesta ja käynnistämisestä tehdään erillinen päätös toiminta- ja hankintavaltuuksien rajoissa. Jokaiselle projektille laaditaan projektisuunnitelma ja nimetään vastuuhenkilö/projektipäällikkö, jonka tehtävät, vastuut ja valtuudet määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa. Tarvittaessa projektille nimetään ohjausryhmä. Projektit voivat olla yksikkökohtaisia, koko toimialaa ja kaupungin useita eri toimialoja koskevia. Projektin laajuuden ja luonteen perusteella määritetään projektia hallinnoiva taho. Yhtä yksikköä koskevaa projektia hallinnoidaan kyseisessä yksikössä ja päätöksen projektin perustamisesta tekee yksikön päällikkö toiminta- ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Useita eri yksiköitä koskevan projektin perustamispäätöksen tekee tekninen johtaja toiminta- 5

6 6 ja hankintavaltuuksiensa puitteissa. Projektin laajuuden ja kustannusvaikutusten niin edellyttäessä tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta päättää projektin perustamisesta ja valita projektille/hankkeelle päällikön/johtajan sekä nimetä ohjausryhmän jäsenet Yksikönpäälliköiden sijaiset Teknisen johtajan sijaisena toimii ympäristöjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan hallintopäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja kaupungingeodeetti edellä mainitussa järjestyksessä. Pitkäaikaisissa sijaisuuksissa ja poikkeustilanteissa kaupunginhallitus voi tarvittaessa määrätä teknisen johtajan sijaisen edellä mainitusta poiketen. Ympäristöjohtajan ja johtavan rakennustarkastajan sijaisen määrää ympäristölautakunta. Ympäristöjohtajan sijaisena toimii ympäristönsuojelusuunnittelija ja hänen estyneenä ollessaan ympäristötarkastaja. Johtavan rakennustarkastajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Muiden yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää tekninen johtaja. Muun henkilökunnan sijaisen määrää asianomaisen yksikön päällikkö. 4. VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA 4.1. Yleinen ratkaisuvalta Hankinnat Hankinnoissa noudatetaan Riihimäen kaupungin hankintaohjeita. Arvot on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Tavara- ja ICT-hankinnat Tavara- ja ICT-hankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa. ICT-hankinnoissa on RHL-Datan kanssa varmistettava suunnitellun hankinnan yhteensopivuus olemassa olevaan tekniikkaan ja mahdollisuus vakioitujen ratkaisujen valitsemiseen. Palveluhankinnat Palveluhankinnoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden 6

7 7 päälliköiden hankintavaltuus on euroa. Rakennusurakat Rakennusurakoissa teknisen johtajan hankintavaltuus on euroa ja yksiköiden päälliköiden hankintavaltuus on euroa Erityinen ratkaisuvalta Tekninen johtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty Teknisen johtajan päätettäväksi, Tekninen johtaja voi tarvittaessa: Ottaa päätettäväkseen teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätösvaltaan kuuluvan asian. Päättää sellaisten tilojen, rakennusten ja alueiden luovutuksesta jotka koskevat samanaikaisesti useamman kuin yhden alaisensa päällikön toimivaltaa tai koko toimialaa. Hallintopäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, hallintopäällikön tehtävänä on: 1. päättää toimialan tuntipalkkaisen henkilökunnan työehtosopimuksenmukaisista työkokemuslisistä ja muista palkan määräämiseen kuuluvista asioista, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, 2. hyväksyä asumisoikeuden haltijat asumisoikeusasuntoihin, hyväksyä asumisoikeusmaksun suuruus ja ylläpitää asumisoikeusasuntojen osalta hakijoiden asuntohakemuksen vuorojärjestystä, 3. päättää omistusasuntojen korkotuesta annetun lain mukaan kaupungille osoitetun myöntämisvaltuuden rajoissa yksityishenkilöille myönnettävistä lainoista, lainojen vakuuksista ja siirroista sekä hyväksyä lainoitettavien kohteiden rakennussuunnitelmat, - kustannukset sekä hankinta- arvon ja sijainnin rakennusvalvontayksikön ehdotuksesta, 4. päättää kaupungin myöntämistä henkilökohtaisista lainoista, lainojen vakuuksista, lainojen siirrosta ja vakuuksista hyväksymisestä, 5. päättää aravalakien mukaisten ja kaupungin myöntämien henkilökohtaisten lainojen siirrosta ja vakuuksista, 6. myöntää aravarajoituslain perusteella tilapäistä käyttöä ja luovutusta koskevien lupien myöntämisestä, 7. valvoa rajoitusten alaisten vuokratalojen asukasvalintaa laissa säädettyjen käyttö- ja luovutusrajoituksien ja lautakunnan erikseen määrittelemien ohjeiden mukaisesti, 7

8 8 8. päättää vuosittaisista vuokrasopimusehtojen mukaisista vuokra-asuntojen vuokrien tarkistamisesta, 9. päättää korjaus- ja energia-avustuksien myöntämisestä, 10. valvoa valtion ja kaupungin lainoittamien asuntojen käyttöä koskevien lupien myöntämistä, 11. päättää kaupungin omistamien asuntojen vuokraamisesta, 12. koordinoida toimialan sisäistä ja ulkoista viestintää, 13. vastata toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, 14. päättää valtionavustuksien hakemisesta asumiseen liittyvissä asioissa. Kaavoituspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaavoituspäällikön tehtävänä on: 1. päättää asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n nojalla, 2. hyväksyä MRL 10 :n mukainen kaavan laatija sekä kaavaan liittyvien MRL 9 :n mukaisten tutkimusten ja selvitysten laatija. Kaupungingeodeetin ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, kaupungingeodeetin tehtävänä on: 1. toimia kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterin pitäjänä, 2. hyväksyä erilliset tonttijaot, 3. päättää erillisten tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvien kustannusten perimisestä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, 4. päättää kiinteistötoimitusten hakemisesta kaupungin omistamien alueiden osalta, 5. edustaa kaupunkia maanmittaus- ja lunastustoimituksissa, tielain mukaisissa tietoimituksissa sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimituksissa; sama edustusoikeus on myös virassa toimivalla maanmittausteknikolla, tonttikoordinaattorilla sekä kiinteistönmuodostamislain mukaisissa yleisten alueiden toimituksissa paikkatietoasiantuntijalla. 6. päättää kiinteistönmuodostamislain mukaisesta rasitetta koskevasta sopimuksesta kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta, 7. päättää rakentamattomien omakotitalotonttien myymisestä ja vuokraamisesta, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, 8. päättää kaupungin vuokraamien, pääosin asumiskäyttöön tarkoitettujen tonttien myymisestä rakentamisvelvollisuutensa täyttäneille vuokramiehille, 9. päättää lautakunnan luovuttaman kiinteistön edelleen luovuttamisesta ja vuokraoikeuden siirtämisestä, 10. päättää osoitenumerointiin liittyvät asiat, 11. antaa lausunnot etuostolain mukaisista asioista silloin, kun kaupungilla ei ole etuostolain mukaista etuosto-oikeutta, 8

9 9 12. päättää naapuruussuhteita koskevien suostumusten antamisesta kaupungin kiinteistöjen osalta, 13. myöntää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien, pääosin rakentamattomien kiinteistöjen tilapäiset käyttöluvat, 14. päättää yksityisten, pääosin maanpäälle sijoittuvien markkinointilaitteiden sijoittamisesta ja alueen vuokrauksesta, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille. Mainostauluille vaaditaan lisäksi MRL:n mukaiset toimenpideluvat rakennusvalvonnasta, 15. päättää maanomistajan suostumuksesta vähäisiin toimenpiteisiin teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvilla, rakentamattomilla alueilla, 16. päättää karttojen ja paikkatietoaineistojen käyttöoikeuksien myöntämisestä sekä käyttöoikeuksien luovuttamiseen liittyvien korvauksista, 17. päättää kartta- ja tonttiyksikön hallinnassa olevien rekisterien tietojen luovuttamisesta. Rakennuspäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, rakennuspäällikön tehtävänä on: 1. hyväksyä osaltaan rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden pääpiirustukset ja niihin verrattavat muut suunnitelmat, pois lukien ne hankkeet jotka edellyttävät valtuuston hyväksymiä hankesuunnitelmia, 2. päättää, toimitilojen vuokrauksesta ja vuokralle ottamisesta, 3. päättää, jollei toisin ole määrätty, teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien kiinteistöjen piha-alueiden ja rakennusten huonetilojen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön, 4. myöntää luvan tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta kaupungin omistamiin rakennuksiin, 5. vastata kaupungin keskusvaraston toiminnasta, 6. päättää varastohankinnoista hankintalain puitteissa sekä varaston epäkurantin tavaran myyntihinnan, 7. päättää kiinteistön liittymissopimuksista, 8. päättää rakennushankkeiden lisä- ja muutostöiden tilaamisesta, 9. päättää tilayksikön hallinnassa oleviin kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettavista ulkopuolisista laitteista sekä näiden vuokrasopimusten laatimisesta, 10. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennuslupien hakemisesta tilayksikön hallinnoimiin kiinteistöihin, 11. hyväksyä kaupungin liiketilojen ja myyntipaikkojen vuokrien indeksiperusteiset tarkistukset, 12. päättää vuosittaisten työohjelmien muutoksista hyväksytyn talousarvion puitteissa, 13. myöntää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä irtaimiston käyttöluvat teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. päättää tilayksikön hallinnassa olevien kiinteistöjen ja huoneistojen vuokravapaudesta kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Katupäällikön ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, katupäällikön 9

10 10 tehtävänä on: 1. hyväksyä kunnallistekniikan yleisten alueiden yleis- ja yksityiskohtaiset suunnitelmat, lukuun ottamatta katusuunnitelmia ja liikenteen yleissuunnitelmia. 2. hyväksyä vähäiset yleissuunnitelman periaatteiden mukaiset liikenteenohjaussuunnitelmat sekä tilapäiset liikenteenohjaussuunnitelmat ja niihin liittyvät tilapäiset luvat, 3. päättää vähäiset joukkoliikenteen reitti- ja aikataulumuutokset, 4. päättää vähäisistä työohjelman muutoksista lautakunnan päättämän valtuuden puitteissa, 5. hyväksyä indeksiin perustuvat sopimuskorotukset omalla toimialalla, 6. myöntää luvat tilapäisten mainosten ja ilmoitusten sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 7. päättää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä, sama päätösoikeus on myös tiemestarilla, 8. päättää liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaiset tienpitäjän suostumukset erikoiskuljetuksiin, 9. päättää kaupungin edustuksesta yksityisteiden tieosakasten kokouksessa sekä ojitus- ja perkaustoimituksissa, 10. toimii Riihimäen kaupungin jätehuollon vastuuhenkilönä, 11. päättää sähkönjakeluverkon alle 110 kv siirtolinjojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä liittymisjohtojen sijoitusluvista teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 12. myöntää luvat muiden yksityisten johtojen ja muiden pääosin maan alle sijoittuvien laitteiden sijoittamisesta teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville yleisille alueille, 13. päättää tilapäisistä katu- tai muun yleisen alueen luovuttamisesta tai vuokrauksesta voimassa olevan taksan ja teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, 14. vastata vesihuoltolain mukaisesti kunnalle kuuluvien vesihuollon kehittämis- ja järjestämistehtävien valmistelusta. Ympäristöjohtajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, ympäristöjohtajan tehtävänä on: 1. huolehtia YSL 143 :n mukaisesta kunnan tehtäväksi säädetystä ympäristöntilan seurannasta ja seurantatietojen julkaisemisesta, 2. päättää YSL 202 :n mukaisesta ympäristönsuojelumääräyksestä poikkeamisesta, 3. päättää YSL 122 :n mukaisesti ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita, 4. päättää JL 75 :n tarkoittamasta roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta, 5. päättää kiireellisessä tapauksessa YSL 182 :n ja JL 126 :n mukaisen määräyksen antamisesta sekä YSL 182 :n ja VL 14 luvun 11 :n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä, 6. huolehtia YSL 188 :n, JL 136 :n ja VL 14 luvun 2 :n mukaisten ilmoitusten tekemisestä poliisille esitutkintaa varten, 7. päättää YSL 157 :ssä tarkoitetuista poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia, 10

11 11 8. päättää YSL 36 :n tarkoittamissa tapauksissa lupahakemuksen siirtämisestä aluehallintoviraston ratkaistavaksi, 9. päättää YSL 64 :ssä tarkoitetun ympäristöluvassa edellytetyn tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä sekä 65 :ssä tarkoitetusta tarkkailumääräysten muuttamisesta, 10. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 11. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 12. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 13. päättää YSL 205 :n ja JL 144 :n mukaisen maksun perimisestä kunnan hyväksymän taksan mukaisesti, 14. päättää vesihuoltolain 11 :n mukaisesti liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, 15. päättää maastoliikennelain 14 :n mukaisesta reitin pitäjän vaihtamisesta, 22 :n 2 momentin mukaisesta reitin siirtämisestä sekä 30 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 16. päättää vesiliikennelain 21 :n mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista, 17. päättää maa-aineslain 15 :n tarkoittamasta maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä. Ympäristönsuojelusuunnittelijan ratkaisuvalta Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtävänä on: 1. päättää Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisista (YSL 202 ) 2. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 3. päättää roskaantuneen alueen siivoamiseen velvoittamisesta (JL 75 ) 4. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 5. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 188, JL 136, VL 14 luku 2 ) 6. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 7. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 8. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä Ympäristötarkastajan ratkaisuvalta Ympäristötarkastajan tehtävänä on: 1. päättää ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia tilanteita (YSL 122 ) 11

12 12 2. päättää väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä kiireellisissä tapauksissa (YSL 182, VL 14 luku 11, JL 126 ) 3. päättää ilmoituksen tekemisestä poliisille esitutkintaa varten (YSL 88, JL 136, VL 14 luku 2 ) 4. päättää poikkeuksista koskien talousjätevesien käsittelyvaatimuksia (YSL 157 ) 5. huolehtia YSL 223 :n mukaisten tietojen tallentamisesta ja toimintojen rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 6. päättää YSL 180 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, 7. päättää JL 125 :n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisesta koskien roskaantumisen ehkäisemistä tai jätehuollon asianmukaista järjestämistä, 8. päättää vesihuoltolain liittymävelvollisuudesta vapauttamisesta (VHL 11 ) 9. päättää maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä (MAL 15 ) Lisäksi ympäristönsuojelulain 172 :n, jätelain 122 :n ja 123 :n sekä vesilain 3 :n mukainen tiedonsaantia ja tarkastuksia koskeva toimivalta on ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelusuunnittelijalla ja ympäristötarkastajalla. Johtavan rakennustarkastajan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty yksikön päällikön päätettäväksi, johtavan rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun uudisrakennuksen tai laajennuksen kerrosala on enintään 1200 m2, 2. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun lupa käsittää korjaus- ja muutostyön tekemisen tai käyttötarkoituksen muutoksen, 3. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 4. päättää purkamislupien myöntämisestä ja purkamisilmoitusten käsittelystä lukuun ottamatta suojeltujen ja historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten purkamislupia, 5. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 6. päättää MRA 78 :n tarkoittaman valvontasuunnitelman ja rakennuttajavalvonnan hyväksymisestä ja peruuttamisesta, 7. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-3 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 8. päättää MRL 176 :n tarkoittaman tilapäisen rakennusluvan myöntämisestä, 9. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta, 10. päättää MRL 158 :n tarkoittamien rakennusrasitteiden perustamisesta ja poistamisesta, 11. päättää MRL 161 ja 162 :n mukaisten yhdyskuntatekniikan laitteiden sijoittamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta, 12. päättää MRL 128 :n tarkoittamien maisematyölupien myöntämisestä, 13. päättää kokoontumishuoneistojen ja -alueiden hyväksymisestä 12

13 päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä, 15. huolehtia MRL 181 :n 5 momentin tarkoittamasta markkinavalvonnasta, 16. määrätä vahvistetun taksan mukaiset rakennustyön valvonnasta perittävät maksut lukuun ottamatta kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä perittäviä maksuja, 17. myöntää muut sellaiset maankäyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa tai rakennusjärjestyksessä tarkoitetut luvat, hyväksymiset ja toimenpiteet, joiden osalta ei ole toisin määrätty. Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Rakennustarkastajan tehtävänä on: 1. päättää rakennuslupien myöntämisestä, kun on kyse pientalorakennuksesta tai kooltaan ja ominaisuuksiltaan vastaavasta rakennuksesta, 2. päättää toimenpidelupien myöntämisestä ja toimenpideilmoitusten hyväksymisestä, 3. päättää rakennustyön vastaavien työnjohtajien ja erityisalojen työnjohtajien hyväksymisestä, 4. päättää MRL 175 :n tarkoittaman vähäisen poikkeamisen myöntämisestä ja MRL 144 :n mukaisen aloittamisoikeuden myöntämisestä edellä 1-2 kohdissa mainittujen lupien myöntämisen yhteydessä, 5. päättää MRL 143 :n tarkoittamien lupien voimassaolon jatkamisesta edellä 1 kohdassa mainittujen lupien osalta, 6. päättää rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 tarkoittamasta katselmuksesta johtuvista toimenpiteistä. 5. TOIMINTASÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN Kumpikin lautakunta hyväksyy sisällön omalta osaltaan. Toimintasääntö tulee voimaan Toimintasääntöön tehtävät oleelliset korjaukset tuodaan lautakuntien käsittelyyn. Toimintasääntöön tehtävät tekniset korjaukset, ja sellaiset korjaukset jotka perustuvat lainsäädännön muutoksiin, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksiin, tehdään tekniikan ja ympäristön toimialan hallintopäällikön toimesta. Toimintasääntöön tehdyt muutokset KH : -Ympäristönsuojelupäällikön virkanimike ympäristöjohtajan viraksi 13

14 14 -Rakennustarkastajan virkanimike johtavan rakennustarkastajan viraksi -Apulaisrakennustarkastajan virkanimike rakennustarkastajan viraksi -Tarkastusinsinöörin virkanimike rakennustarkastajan viraksi Ympla : - Ympäristönsuojelulain uudistuksesta aiheutuneet YSL:n pykälien numeroissa ympäristöjohtajan, ympäristönsuojelusuunnittelijan ja ympäristötarkastajan päätösvaltaan liittyen - Päätösvallan siirtäminen ympäristöjohtajalle (kohdat 10-13) - Päätösvallan siirtäminen ympäristönsuojelusuunnittelijalle (kohdat 6-8) - Päätösvallan siirtäminen ympäristötarkastajalle (kohdat 5-7) 14

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 7.10.2014 Voimaantulopäivä 6.11.2014 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ympäristötoimen johtosääntöön sidottujen erityistehtävien

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Tekniikan ja ympäristön toimialasta huolehtivat tekninen lautakunta

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNTA. TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ (luonnos) Voimaantulo 1.1.2013

YPÄJÄN KUNTA. TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ (luonnos) Voimaantulo 1.1.2013 1 YPÄJÄN KUNTA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ (luonnos) Hyväksytty Kunnanvaltuusto..2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 Toiminta-ajatus Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on, rakentaminen ja sen valvonta,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

XI luku TEKNINEN TOIMIALA

XI luku TEKNINEN TOIMIALA 36 XI luku TEKNINEN TOIMIALA 73 Tekninen lautakunta, tehtävät, jäsenmäärä ja esittely Lautakunnan tehtävänä on alueisiin ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvien suunnitelmien ja palvelujen järjestäminen ja

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 87 2 TAIVALKOSKEN KUNTA TEKNISTEN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2013 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 56 Voimaantulo: 01.01.2016 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN 1 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIITE Tekymp 2.12.2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN Tekninen ja ympäristölautakunta valtuuttaa jäljempänä mainitut viranhaltijat Ilomantsin

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (7) Hyväksytty KH 17.12.2012 289 Hyväksytty Kaupunkikehityksen lautakunnassa 30.1.2014 3 Hyväksytty Kaupunkikehityksen lautakunnassa 12.6.2014 39 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat:

Teknisen lautakunnan tehtäväalueita ovat: SIMON KUNTA TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN SÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 27.2.2012 Voimaantulo: 1.3.2012 1 Toiminta-ajatus Teknisen toimen päävastuualue tuottaa, hankkii ja järjestää yhdyskuntatekniikan,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.6.2007 1997/nro 3 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (10) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 ja tulee voimaan

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 / 6 TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ 3. TOIMIALAN JOHTORYHMÄ Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 Voimaantulo 15.10.2014 1 LUKU YLEISTÄ 1 Toimiala Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 126 Voimaan 1.1.2012 Valtuusto 28.1.2013 28 Voimaan 1.2.2013 Valtuusto 7.12.2015 175 Voimaan 1.1.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (7) Hyväksytty: Kaupunkikehityksen lautakunnassa 11.12.2014 88 Kaupunkikehityksen lautakunnassa 16.4.2015 22 Kaupunkikehityksen lautakunnassa 10.9.2015 46 KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö

Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2014 65 Voimaantulo: 2.12.2014 Päivitetty: Kaupunginhallitus 21.3.2016 75 Jämsän kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 Voimaan: 1.1.2012

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 2

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 2 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 2 KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.12.2014) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

10. toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitteluista.

10. toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitteluista. teknisen ja ympäristötoimen toimialan muutokset 3 Toimialat ja niiden tehtävät Teknisen ja ympäristötoimen toimiala Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta vastaa asuntolainsäädäntöön liittyvistä kaupungin

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.4.2011 KV 14 Voimaantulo 1.4.2011 I LUKU Toiminta-ajatus ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus Ympäristötoimialan tehtävänä on huolehtia maankäytön

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012, 31.3.2014

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012, 31.3.2014 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012, 31.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2012 142, voimaan 1.2.2013 Muutokset: Kv 23.3.2015 27, 4 5 mom., kunnangeodeetin päätös ja toimivalta YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 2

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN TEKNISTEN PALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTA- SÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ

Lisätiedot

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä. 1 (6) Kh 29.3.2016 98, kaupunginjohtaja 1.4.2016 51, voimaan 1.4.2016 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN JATKODELEGOINTI JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIVALLAN JATKODELEGOINTI (KJ) 1.4.2016 1. Yleiset kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 101 ja tulee voimaan

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA (Hallintosääntö 3, 7 ja 8 ) Tyrnävän kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuuston kokouksessa 11.6.2014.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA (Hallintosääntö 3, 7 ja 8 ) Tyrnävän kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuuston kokouksessa 11.6.2014. TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA (Hallintosääntö 3, 7 ja 8 ) Tyrnävän kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuuston kokouksessa 11.6.2014. 32 1.1 Keskeinen tehtäväalue (Hallintosääntö 3 ) Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

41 Ympäristötoimen toimialajohtaja päättää (siirretty tähän pykälä 44 / Pihtipudas 43, ei tekstimuutoksia, jatkossa pykälöinti muuttuu)

41 Ympäristötoimen toimialajohtaja päättää (siirretty tähän pykälä 44 / Pihtipudas 43, ei tekstimuutoksia, jatkossa pykälöinti muuttuu) 9 Kaupunginhallituksen /kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää Lisätty osa lihavoitu 1. kaupunginjohtajan /kunnanjohtajan vuosilomien ja virkamatkojen vahvistamisesta sekä matkalaskujen hyväksymisestä

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 508/2011 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================ PIETARSAAREN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN, TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN, SISÄISTEN

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Tehty tekninen korjaus 4.1 :n (tekninen ja ympäristöjohtaja) 11. kohtaan, perusteena lainkohdan muuttuminen ao. kohdan sisällön pysyessä ennallaan (muutoksen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot