ilb, :-: ', .qi ::::-.r.,'v::.) %* b--

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilb, :-: ', .qi ::::-.r.,'v::.) %* b--"

Transkriptio

1 ilb, :-: ',.qi ::::-.r.,'v::.) %* b--

2 Utrsi 1100-knttioinen Breva on muotoihtltaan ntotl e r ni j a s ulavali nj ai n e n tuto ott orip! ö rii. P itkittiiis e n V-2 Dtoottorinsa ansiosta sen hmnistaa vilkaisulla Moto Guuiksi. Breva tarkoittaa tuulta,.joka tuo aurinkoiset siiiit Moto Guuin te htaan! ntpiiris tö ö n, haike an kauniille C o nt o -j iirv e ll e. P o hj o is e n Italian tiinä talvena harvinaisen tiukkaan syleilyynsä ottanut pakkasukko kuitenkin saneli sen, ettii tehtaan sananniminen 1100' kutttioine n uutuusntalli e site ltiin le hdistölle hie nan ete läntpänii. Toscanan sjdiinessä, Sienan kaupunkia ympiiröivillii kukkuloilla sii aits eva perinteikiis kartanohotelli tarj osikin tapahtumalle p uitte et,.joissa oli niukasti valittanisen aihetta. Heti takapihalta piiäsi hyviipintaisille nmalaisteille, jotka oli kuin tehty uudella Breva ll00:lla nautiskeluun. aikka ku inka lnontil syyt.i o lla a.jarnatta juuri naiini Nänrä o ime nomaisct sanal vilahtival rr ielessiini. kun kiasulin jyfkkaiåd toscanalaisen Inaaseututicn alamäkeen pysyiikscni tlrntlrmassa e.rcllr kiitar iin. krhtcrn ) Irp) f:iil \!r.i l tyylikkäästi asetettuih id I-ED valoihrn. jotka tuikkivat tsekkiliiiscn mooltoriloirnittajrrn uhjrr.t:rmrn Bfc\ xr) lef:incili..d. (i.rn r),,rrr k.rhtu rr'kuntia aikrr.erttmilr aikonut syiiksyä tiihän alas ja oikealle kaartr.rv aan nlutkaan nautticn korvra hivelevästii. nykypyöfille epzitavrlliscn voiinakkaasta imuäaidcstai. jollka Breva I I00 kaasun reippaammalla avauksella rlljttiri. Frl r lritt.rtltnut huorttroort ktrrr itr ylliittävää kifistymistii loppua kohde, en kcviitkylvöä tekevien maatalouskoneiden tielle.järtirni.i l.tlskehtavia'ylliityksili' cnkä sitä. että yöllisen satcen kaslelema tienpinta oli varsinkin pikipaikkojcn kohdrlta! rc.5 ko.re.r. Kirkkra\li l'.rhrl rni,hlii) k\'ni kuilenkin oli. ettei takafaivossani ollut f).)l)l lchoilu. i ia fi.ltii\.in \uru\a.ri. vaikka miten olin sitä ilselleni tolkuttanut vielä l5 krrl aikaisemmin hotellin pihasla liihticssärrme. Olin aianut moottoripyörällä viimeksi yli kolme krukautta sitten, Jotcn otteet olivat varnrilsti vielä jokseenkin l:rl\ ilrrillr. Karkcn huipuk'i cjclli-(t ajuri olivat tapahtuncet intialaisella. kotimaan rnarkkinoille valmistctulla Royal Enfieldillä. jonka vaihde-.ja takajarrupolkirret or rrt mcijjn \ink\eli\timrre \iirfirpiir. eikä korvien viilinen "ajo kompuutteri" v iclä edes osarnut sataproscnttisella varmuudclla päättää. kuminalta puolelta kunrpaistakin v ipstaak ia käy1etää! Samaa ei lietenkäain voirut sanoa edellä \ iilelriinci.la iraliilri''.ri Jc kre;kkrl.ri{i:l.r toimittajista.ja tchtaan edustajisla. jotka olival jo e sinetleillai tchncct selväksr. mikä on pelin henki. rostattelemalla kilpaa elurenkaitaan kohti Toscanal harmaata alkuke\'ääl) taivasta. Se uraukse na lyhyt kauhun hetki ta.jutcssan i takapään alkavan llristaa tangenlilr suuntaan, ja eturenkaan täsnrällisen oh.iaamiscn sijasta halrastavan nuofallalanssia piclon.ja luiston välillä. \ rr,err L.risla lähc.l) i alkupefr;.1å.uuiii telmaa reilusti nopeammin. ja ohikiitävän hetkcn tuumin. etlä seiviytyrniner voijopa riippua puhtaasti siitä. satluuko kohdalle \ i\r.rnlulr orrr. Lhkri tilrntcrn pclcsti julrri jollkinasteinen haft ialukkodi. se, ellen oikeastaan osannut / ehti yt tehdå ainakaan In rriiil t) periu. aiiu!.1?in lorvoa. ettj nilo palautuisi. Helpotuksekseni näin tapahtui juurr errrrcrr k.rirr 'rli.irt lö)tin)l it\cni kesk iviivan nurjalta puolelta. Vaikka pumppuni hakkasikin tapahtuman jälkeen kuin pataflrmpu, lotesin saaneeni myös arvokasla opastusta Brevan rengastuksena toimivien Metzeler 26 Roadtecien käytöksestä iiäritilanteissa. Pisteet kumiosastolle, llristo nimittäin alkoi crittäin pehmeästi.ia kuljettajaa varoittavalla trvalla vorsrn muutcn käyttää sanaa 'miellyttiivai-. mutta virme krdcs.a k)..r.'ä t,-rkr oli.uutlniltelematon sivuluisul Liekö uuden Breva 1100:n varsin kunnioitettavalla massalla osuutensa sopivan verkkaiseen ajoiin jalta irtoairiseen. joka tapaukscssa oli todettava.rjcrril\ rlre li u.kolul moottoripj.rr'ärr juur i käyttiiytyn,].]n crittäi11 anteeksianlavalla lavalia. Päiitin silti ottaa opikseni ja olla tcstaanratta. löytäisinkö itseni cnsi ke alla \u,'f illu lra.lil lullin'u\li] lo\ inslji\en pcl losaven koosiumukscsta siis parhaassa tapaukse!sa:

3 U usi, patentoitu C A.R.C.-kardaani on viiiintöjölkkyydeltiiiin entistii parenpi, toinii hiljaisenmin ja eli inoi perinteisiin hr d a a n i r at kai s u i h i n I ii t t! v iit he ilshd us ihn iö t te ho kkaas ti. G uzzin tavaruue rk ki, I kuutioinen "isolohko" on hyviiks i havaittu voimanliifu e, jota on edelleen kehitefty Brevan vaatinaksiin: nn. lahti.ja ö ljlnsuodatin ovat uude lla paikalla, kipinii tulee kahdesta tulpasta per sllinteri, ja niinniit ovat aientpaa kerlen tiit. Breoa 17OO esittelassä Olimme edellisiltana saaplrneel hislo rirllireiti merkiträr an Sienan klupurrgirr kupeessa sijaitsevalle tyylikkäälle hoteliille. joka toimi esittelytilaisuuden näyt tåmönä. Auringon laskettua pidcttiin Iehdistötilaisuus, joka lupasi paljon. Tehtaan edustaja Stetano Zappettini. joka kuuluu Brer a I 100:n nkaa Iö)l) \äär t)dr)hmdär. kenoi heidln filosohi nlun olleen kolmikon J( {/!r/ p, rj;1 t b,tl,ttt, t tl, t,ttt,, ' eli muotoilun, täydellisen balanssin sekii hienostuneisuuden nivominen samaan pakettiin, tavoitteena moottoripyörä, joka on alusta saakka suunniteltu 2 päällä tapahtuvaan matkailuun. Bre!il ll00.n sydän on Molo Cuzlin tllnnusmerkki, 90-asteen ilmajäähdytteinen V{win, jonka poikittain sijoitetut sylinterit tunkevat ylväästi esiin tankin alta. ja jorrll kampialseli p)orii run!on iuuntai sesti. mistä siis käsite 'pitkittäinen'. Tästä \oirninlshtee:'ri on lrsten tcrrd it ehditt) karsia vuosikymmenet sitten, ja Bfevassa sykkii sen viimeisin evoluutioversio. jonka uudistusten lista on vaikuttavaa lueitavaa. Uudet. kevyemmät männät ja kie[to kangel \ ähenlä\ ät liikkurien ma.sojcn muodostamaa rasitusta, ja tehokas 540W latuli Iö1r11 uude\ra paika\ra \ylinrerien välistä. mikä on lyhentänyt moottorikokonaisuutta peräti 40 mm, ja mahdollistanut painopi.tecn riinärni.en ajo orninai\uul.ia ajatellen entistä edullisempaan paikkaan. Wcbcr Marellirr toimitnmrl.uihkulu.jär jestelmån annosteleman polttoaineseoksen hyvän palamisen varmistaa nyt kaksi sytyl) \lulppaa molemmi..a.l lintereir.ä ftämd 'tri -spark'eitarkkaan ottaen ole Guzzilla ensimmiiinen laatuaan, sillä tehdas käytti vastaavanlaista järjeslelmää aivan ensim mäisissä moottoripyörämalleissaan, I 920- luvulla!) Matkapyörään varsin passelin I ol oiserr 7l lilraiien polllorii e\äiliö.i\dltö ka)tctirin tch,-rklua.ti hyrliksi. ju Br eva I 100 alittaakin jo nyt tulossa olevat. entistä tiukemmal Euro 3 päästönormil. 86 Lc r trsr uimal minuutti kierroksella ja 85 Nm vääntöii 6.800:lla kehittäväksi ilmoitetur veekakkosen työ tahdit välitetään kuivan kytkimcn kautta uudestaan suunnitellulle 6-ponaiselle vaihdelaatikolle. jonka toiminnan kerrottrrn siirtydeen kokonaan uudelle aikakaudelle niin vaihtamisen helppouden, äänettömarn toinrinnan kuin vapaan Iöytämisenkin suh teen..ja samalla sl]n painosta on pudonnut T ie to ko n e k uva palj a staa, kuinka Moto Grt'<zin runkoj a 0rootto r iratkais ul la saadaan suuri osa Mssasta sijoitettua varsin olas jo liih e lle py öriin pqi n o pis te ttii. Tiinii tekee Breva V 1100: s ta lränniis tlttiiv ii n h e lp o n kiisite llii. 2 kiloa. Takavantcc]la pyörir,ålle I 80/55-sarjan sporttouring-rengastukselle veto siirlyy yksipuolisen ja ) lrlle.lä u.a.la Loo.lur arr lak haaru kan kar.rtta. jonka sisällä pyörii Guzzin patentoima uusi CA.R.C.-karclaaniakseli. Sen e.luiksi nrrrnlain rnli\rä suurernpi r iiirrtdjil kk11.. aksclir cj.rn aihcuttamien heilahdusten ja hissi-ilmiöiclen jäärrinen hi.ror iåi n..eli rd) ö\ hiljai.empi loimi ra.ja rrinimaalinen huollontarvc. Eturengas kiinnittyy tukevaan. 120 mm liikevaralla iyöskenrelevään O 45 mm hydrauliseen teleskooppihaarukkaan, josta It ') l) ).iuu\len esi.irinn ir) k,en pila.iilö. Ja takapää puolestaan progressiivisten link klrjen kautta 140 mm jolrstavaan mono vaimentimeen,.jossa tarjolla on paluuvaimennuksen.ja esijännityksen säädöt, viinreksimainittu roplattavissa takarun con.i\ulla olc\a.la nupi.lj railka rrjon aikana. Pysähtymisen tarpeesta huolehtii edessä kaksi O 320 mm tuuletettlra lcvyä Brcmbon nelimiintiiisin siituloin. takana yksi O 282 mm levy saman valnristajarl 2 I)rän1äisellä salulalla. Kuljcttajan nåkökentässii infbrmaatiota tarjoillaan helppolukuisista pyöreistä analogisisla mittareisla kier osluvun, nopeu.]cn jl poltt.raincmriårär o.jllr. Li.Jk.i miltariston aiaosassa on kookas LCD näyttö (joka ainakin rrinun rrakuuri on jätetty hicrnan cri.lurnmllli.c.ti nupeu.mitmrin kehän alle"). LCD:stä on saatavilla tietoa mm. pyörällä ajetusta kokonaismatkasta, kahdesta osamatkamittarista. j:iljellä olevasta polttoainemäärästä / kilometreistä ko. polttoaineinääfällä, keskinopeudesta,

4 Klassisen oloinen nittaisto kiisittiiii analogiset kierrcs lukunopeus- ja polttoainenittarit sekii nsaasti infornwatiota tarjoavan kookkaan LCD:n, jonka lnllinta hoihu. ohj.tustangon vaserutran puole n painikkeilla. keskikulutuksesta. maksiminopeudesta. kellonajasta.ia ulkoliirnpötilasta jääläinisvaroituksinecn. ja näiden lisäksi esirn. rroottorinohjaukscn vikakoodeista. Erikoista on. eltai niiytön olrjaus tapahtuu vasernlliitssa ol]jausllngossa entisen liovalokatkaisimen paikallaolevista painikkcista ajovalol ovat Breva I 100:ssa päällä sytytysvirran kanssa automaattisesli sekä yhdestii kokonaan uudesla nappulasta hieman piilossa kltlinkrhrrn k rinrr itykrcrr ul.rnt,-rlcll:.... ja vuoristopätkiltä Seuraavana aamuna oli aika kokcilla. millä tämä kaikki tuntuu kåytännössä. Keli oli kaukara tiiydclliscstå. lämpötila kuitenkin selvaisti plussalla. ja taivaalla (ainakin optimistil ftielestäl) väh:iisiii mcrkkcjii parenrn'rasta. Pyörän pää]]:i istuinkorkeus tu tuu I 80-senttiscllc juuri sopivalta. ja ajoasento ylä-t kappalciden tasosta loistakymlnentä senttiä nostcttujed ohjaustankojen ansiosta rcnnod pystyltä. eikä vaikuta siltii. cft:i kädet kävisivät puutumaan pidcmmälläkään taipaleella. Moottori kiiynnistyy aulolnatiikalla - pelkkii hipaisu startti nappulaan riittiii ja sivulle heilahtelua kaasua käännetliiessai on saatu vaimennettua oleelliscsti. Valsinainel1 yllälys tuli, kun kytkin ykköstä päälle. Vapaan merkkivalo nimjttäin samnrui. nlltta minkäainlaist.t iäntä tai kolal'rdusta ei ollut aistittavissa. Piti oikein kylkintä päästämälliitcstata. että vaihde on päälläl Itse asiassa. ykkösen kytkeytyessii Brcva sl'llri paiästää edes jonkinlaisen 'kujttalrs åänerl'. tämä hiljaisuus on kerrassaan hirnsä\ iri. vrrlkr.i.hen toki tuttu' n.rpea.ti. Kymmenen upouuden Brevan kulkucttamme vietiirl pitkin reittejä. jotka jo kaftalta katsotluna saivat veden kielejle,.ja osoittautuivat myös todellisulldessa lyhyesti sanottuna taivaallisiksi moottoripyöfäilyteiksi I Kylmiin talvcn jäljiltä 997, vastaantulevista kaksipyanäisistä oli erikokoisia skoottercita, ja oikeat piätkät. mitii ilmeisimmid keviäi merkki myös paikallisille. aiheuttivat aito.ja riemastukscn re.rktioita luikelrellessammc läpi pienlen l)raalaiskylien - tuntui koomisclta. kr.rn hiukan iäkk:iiimmiitkin ihmiset elehtivär esittämään vaikkapa vähån takapyörällä ajoa! Vauhdinpitomme vaihteli "reippaan".ja "kovan'' välimaastossa. eksyen satunnaisesti myös "hullunkurisen puolellc. olirnmehan yleisessä liikenleessä, jota vieläpä oli Inelko rursaasti..ia varsinkin ictkan perällä sai ohituspaikkoja kytättyään tulla pitkät påtkiit kaasu pohjassa. mikäli mieli enaiii tavoittaa muun ryhmän. Kreikkalaisille 'ohituspaikan kytiåärrinen' oli n:iköjään terminä yhtä lunlematon kuin 'sclväpiiinen juhannus' me ille suornalaisilie! Tiimä tictcn kin tarjosi mahdollisuudcn afvioida uuden Breva ll00:n ajo- II II' Huippulunkan varusteet Giviltä: - sivulaukut ja perälaukut IE eri mallia. - tekstiili sivulaukut E eri mallia. - tankkilaukut l2 eri mallia. - korotetut lasit ja tuulisuojat lahes kaikkiin pyrriln. - snnnttcri ia nrrstnnl Erik0isvarusteet. - kypärät, jne.. jne... [kfiinnarlrcl Motomarket ky Koulukatu TURKU ; p

5 10 onrinaisullksien ufheilullisempaa pliiitli..jotkl triytyy pyijfiin nlrssan ja el1si\ijaisen käytliilarkoillrkserl huonrioiclcn todctil hiirrnriist)'ttii Viin hyviksi. Lc\ciillii oh.illrstan {ollr \ aruslellul]a Bfe!a laillui mutkiin hyr in \ähäisellä voiillalla tuntui onnistunccn painojukau ma sa allsiosta itse ilsiassil selviisti +23(l kg llrkerriiansa kclyenrmältä.ja Cuzzissa cnncnniikcnriittijmiin tarkka.ja llhytliikkeinen vaihteisto yhclistelt) nä u Lrtee n kafcltaniin 1a hyviin jalluihin. tcki\iit \iitii kenassaan hauskan laitteen uiiillai lnaalauksellisillu klrkkuloill1l piiiittym.ittiimiin kiiiiinrccn lail la rrutkitteleville teille. l iirnii kaikki olisi klritel]kin jokseenkil] nlerki 1l-ksctöDtii. cllci moottof ista olisi osattu tehclii.juuri n iin alhaalta viiänlävää jil jousttvaa klrin se nyky muodossaan on. Kaasuun vastaarninen on kaikilh kielloksilla moitteelonta ilse asiassa koelilr kylien liipi ajcllcssa kiusata rryllyii kictaiscmalla l- tri :-t.rtltteell:. kr,.r'ul rki\1. rukr. rrr. tlci 'c,'l rrt.i.ti rn,'l.i.lrr'rt j.r rrrlr- \- r koko kaasukriclcn jr liikiirenkaan \'älinen ''prosessi toirnisi.jiimiikiin. nrutta silti julrri sopivirsti pehinel]tiiviiu kurninauhall viilitykscll:il Lisiiksi CiLrzzin V 2:ssa on llrit.t tt tkr'.tt.r1..':,:rtt.rlr. Irl\o\ \:rr'\ rl lineaarinen tehokliyrä. jolloi myiis,- liirckisleri id kicf r ätläminen tlrnlulr prl k.t'cr..ltr.. cil.r rct.r "lr11j1 r,u'tt,,r r hlr i1'rpuk ierr-osten Iiihestycssii. mikii on 1,.1\:i.t:i:ir.'rrri:r:r r l;.ir.r ir rr.j,'rt:r.ti toa rnutkllisilli teillai. Ja mgös suorilta Mulkalieherkultelun lomassa kur!a.irrr( -\").'ri r 1,'. L lr.. u,'t,'-ir:(rl vefoiselle 2-viiyliiiselle s u pc t s t ndt l l t:. t,rll.' \.ilrlrd kkrr.. trrrr.rrr torr :i.rl,,rl plritlccl lulisilal sclvillc. 160 kru/h on l:rsr.r:. lrelk..\i. t.ri.rikk.,,.rtictl'ti.rrh cclli.t:r. lll(ii) lu li,\ r,'r n lrn\ 1..,'li icllin ihnrcmaaste olisi larmaan slrnassa ljassa kclannut.jo +200 muttll uskon kiiht\ v\ydell I iittlivain Lrseinnrille nleistii. Tuo vli puolenloislrlsadan rrarssinopeus su.juu hclposti..jr k iihtl r'vy ttrik in on tlulollu..ios kohta tliysir nilklrvehkeessu elkae ilnravirla hicman liepotclla kul Åj ose ts i o nnt e u I koi sa.le lij n jii l- keisenii Inrnnana aa una,.iolloin ttiintii k ralkin otettiin, tutta stiii pura ni pitki n piiiviiii,.ja e n rt e n pttltutta Sietma piiiisitltme na tiske le naurt jo ko fut turu n kuivistu kitt utkateistii, joill.r uusi Breva oli elenentissiiiin. Ilrew V l l00: n periiosasto otl erittiiitrt!!likiis!t pyt'iiti ruotoo as etettui trc LE D -va bin ee n,.jotktt se lvtis li ot (t h e ke n e e I i n ru)itukse n sa ita lia kisi sta u I hei I u a utoi sta. Tilar.! sutu la tarjoaa ku Ijettajalle Itfriin t en.ia aiotn k.tr tttta epiiileutiltii Dtfös pidedtniille natkalle. Matkustaioa vafien on tukevat ja kookkaat kalttut, joista pidellii kiittni..jettiriaa. l il,,-dellii kaasulla sain mittarrn ':i)tti tt.:ii I ti.\:.tr lf)ll l t lr. ct rcr lr. r ''l :ril,, Iru.tu:r \, r":r. \i \t:r r,rr,l,i.l:,. j,r tuntui cttii viclii hicmrn ylcmmiis olisi neula jaksnnut kivuta. TLrossa!iiLrhdissll cllrpää iilkoi jo tudlua hicman kevycltii..n( llir rll.t.iirr l.ttttr.rt.l..l..tit.rip, rrrul.i:. t:r. Inuutii huolestuitilvaa ei Bfe!a kuitenkilrn osoiltilrllll. r,aan säil) i liiy\in drjiilll!issa. Julmaa jarruuoimaa Moollolilieosuuclen pää11eeksi. 200klni h mittafinopcuclcssl testasin jllnrjen kyr yt turkusftlrnalla ensiu h)'\ iin niiky\ ))iden I:r 'rir\.1. 1', i, i.li r\:rrrrrr : '..1 rr.

6 ir heilllinrillli siltcr siiiiiinriltii irrkklrlr ()ikcirn llidclr \ i\ Lr\lll. lcf:i\prlro\lc1[rl j. rr:r trk., :, r',i i\., r.!..,r...i.r 13r'cnrbot pulaisir at clrle\\iiirl todcllil kirlkktrisc\1i. tlr j(rlcn l\ aifiin nrir\\ullrr sckii \ uuhtiin :rllllcutcllunll \uofir\llriln iilli\l\ I tii\iir hi(lll\lu\ Lruden. S1lr\ ulirr S(Jkirr,h rrii) tliinriin. iol lilislir') ) I iri slrlrnni I lcerr riirllclin liihesl)'\ rillc. I ll0 a\tci\cr nrlrllrn.(i.rr l.. rr 1 t. i t., '. \rllriritclluil liliili\cnrnlin l I:clcs pl ri'tlls r oi tlra ei lnrr iltlr nll]rillir\ l\li..ir \ riklir.iotkut u jorclkcn llklrlretrcillii rr()il1i\ iltkin.' rr.. i r,. -.t.\. lt:,i. \..:;. cllii \uhteelliscd parna\ ir\\ir p)(lfli\\ii.. ollir r oirlean crletri Ln),l) rol).rlk\illit. kirl \ipiilillii.lir \ ielripri kokrnaiscrt k.siilonlrl '..,'... l..1,... :r-'it.:r' i rrr r. r \ 1)inlxkLxill.iiirrul l N{1irs Irlirrniron tuijolle lo(1cl islll l)) \li\ l) \\ oinllrx hc]l)()sti rlllno\ lclllr\ lls\l nruodo\\il..il \ oinl in \unl )rirtuctlei Bfe\r I l(x):d.jxrfu\ilflrsllr\ l inl(rin hiil)c;i t;inllin prii\ rin rrrodeircil]rdiir :pon 1ip\ijfiilr \ cfi atlilc\\1. l.lihituler aislrlr,-lcssa r!...r!r. r'r..i...,... ' \BS.'1,t"'. jolloin iso Brcr a ort 1))slihl-\\))dcn o\illlr kailiin plrolin \ilrrilllir lir\ollu kuirl asirrrar' '..t. l':. ;. rr... rrl r ':r L 'rl l l \if. ilrrlrlchoslir)lin \ rr u\talut ntttllit. ArDioita ja varustelua lrl t,,-.irrr.rrktlul Ir-rr. r' i' l\ h)cl lai..io\kin sitiikir intersii\ i\cr)rnlillii kocitjollil l)iiii\:ccl llf\ L()Lnririur. nlrltlir -rrrr rt -rir\l U.rrirr 'r. l.'l 1.. o\ill \ieneel ujoslr riippucrr rr. i 7 L\iilil sclla. jlr Llfa\rr I l(x):\sil pxlolirfuhllr rirx ot) erti\cs1lilin lcllo\1cttu liilli\ol\\) l) l\.i tlrlpillu sekri si.joiltanralla f rliskusrlllllinrcl inrrrsrrliaun..jotcn olisirr rllriltrrrrt. rnillili 1liI]li In(x)l1ori olisi lienrpia nrcfkillli\lisli junoiscnrpi. r\llc I litrar lcskikullrttrl'scllu l-l litfiii\cllu llnkillr l)riristririr) r'eillrsli rli I0(l krrr. TehLllLs ilrrx)illall Bfa\il ll0i):n \illo tllr,.r ',i-'.r :r.rrr1 ikrir \lr'..k.:i k l1'. r rt...r.. l:r :rr',. k:r1 ' r:i.i :r. r.r k. ir. ' r. rr.r.. 1r.1ir. ' lr ili illr n. lir.jc stct r n k oe r.jol illl is rllrda ll \uoksi lodislilrlraltll. Alnitlin liookkaesta umpio\lr lii\ 1) \ ('fillis.t I)oLttinrot.jrr hei jil\tinrct liihi.a lalrkorekrllc..jolrrr uskorr lji :.r. :.ri".'.:"' ':rlrir't:r. r' l,'.. :r -.. \...1:r..1,,,.. t r.'trrrr:r. :'i, lillrlcnrmc elku.iil l()pl)lrl)lirissli klti\ lllrltn. Nl,r tiskin pclkliii jiin l)uil.rllr nrxtklrstir\ iur olo\uhlcislu trlii diuklsti an\il(ii(lcn liclort. nrllllir lul.lcllirjirn pcrkillii af!orr()rrrin orl kohdallnalr.!-ilili lill'il\illtllirn.ju nrirtktl\tll i. r '.'r.r. rr..rl,:r].. 1.., t:rr 'rr nrllhclottonralta l) illa rr l)iili I jatl(u\ lrir istuslicltra silmrillripilricn. I-i\riksi llf jollil on c\irir.fkilliscr h\\lil kirh\ill..ioi\1u \au ltll\c\ lln ()ltecll. \i, i*l *::,

7 Laukkuteline on teht! todella huomaamattontaksi. Ajelin pitkiin tovin tiillaisella telineellii vantstetun p!öriin perässii ennen kuin huonasin telineen olennssaolon! Brevaan on saatavilla alkuperäiset sivulaukkusarjat 29 litran litukuilla: telldas kertoo laukkutelineidcn suunnittelun tähdänneen kiiytännöllisyyden ohella siihen. etteiviit ne pilaa pyörän muoloja myöskärin silloin. kun laukut ovat iiti ja tämän voin allekirjoittaa. ÄkkäsiD ninrittäin vasta aivan koeajon päätteeksi. etiä erääseen pyöristä oli kyscisct telineet todellakin pultattu kiinni. niin huomaamattornat ne olivat! Peräiin saa telinccn päälle kiinni.joko kangaslaukun tai v:tihtoehtoisesti 2ll L tai 45 L kovrn laukr.rn. ja tankin päälle hihnakiirnitleisen l6 L laukun, joka toimii myös reppun.i. Lyhytjalkaiselle löytyy 3 cm alkuperäistii matalamman istumakorkeuden tarjoava satlrla, ja ajovalon ylle kiinnitettävä pleksi viumasti vähentää kuljettajaan kohdistuvaa tuulcnpainetta mooltoritieajossa merkittävästi. Tar.jolla on myös varashälytin, ja siihen pitåisi vuoden loppuun meniessä tulla optioksi myös satelliittipaikannus. jonka avulla voi siinä h:rrmilliscssa tapalrksessa. että Breva liihtisi omille teilleen. järjestää vorolle vielii ikävämmäl1 yllätyksen kertomalla virkavallalle, mistä pyörä on noudettavissa. Jo mainitut ABS ja ut ovat näillä näkyvin saatavilla vasta kaudella -06. Moderni kokonaisuus "Nu1li? nni visto un Cu::ico si..." Tällaista Gurzia en olekaan ennen Dähnytl Näin kofimentoi eräs autoilija liikennevaloissa palates samme Sienaan. Enpä oikcastaan ihmeltele. sillä uusi Breva erottuu selkelisti Guzzin perinteitä vaalivasta linjasta. Marabese Design Studion piirtåmät linjat ovat sulavan tas.ipainoiset, ja niissä on sopivasti ajan henkeä. mutta toki tankin alta 90 asteen keskinäisessä kulmassa sojottavat sylinrerit kertoval v:ilittömåsti. mistä tämä pyörä tulee. ltse rykästyin erityisesti yrrpyr'änmuotoisiin LED-takavaloihin, vaikkakin ne kaipaisivat ehdottomasti parikseen tuplavaimentajat kaksi-yhteen vakioputkiston sijasta. Muotokieleltään uusi ll00 kuutioinen Breva lienee hyvinkin tämän hetken moderncin Moto Guzzi. ei lainkaan valitettava.lsia. kun mielitään segmentliä. jossa se tulec ostajien sicluista kamppailemarn Lrskon sieltä löylyvän lukuisastikin harrastajia. joiden mielestä klassikkovehkeet kuuluvat museoihin! Olen melko vakuuttunut. ettå esimcrkiksi BMW R I l50r:ää seuraavaksi pyör'äkseen suunnitteleva luo toisenkin silmiiyksen Brevan suuntaan. Moto Guzzin mallistosta on jo pidernpään puultunut lit:aluokan matkapyörä..jonka "gcnre", Drikäli musiikkialan ilmaus sallitaan. ei suuntautuisi liian selkeästi joko sporttipyörän tai vaihtoehtoisesti customin suuntaan. Breva V I I 00 täytiää rämän rakosen j.r tekee s(-n tyy lillä. B fevassa on rutkasti ison matkapyörän tuntua.ia kapasiteettia. sc orl vaiviiton ajettava myös hitaassa kaupunkiajossa. enkä pidä ollenkaan vaiitettavana, että scn ajo omillaisuudel venyväl tarviltaessa myös urheilullisempaan suuntaan. Guzzi on ilmoittanut tavoitteekseen toisaalta lehdä mooltoripyörii, jota kaikkien matkapyöristä kiinnostuneiden olisi helppo lähestyä, toisaalta voittaa takaisin ne siellrt, jotka se lai hoina vuosinaan menelti. Breva V il00 esitelfiin ensi ken.an jo Milanossa 2003, nyt se on vilrdoirr markkinoilla. ja ensituntumat anloivat olettaa. cttai kyseessä ol1 harkitlu ja hiottu kokonaisu us..jolla on kaikki edellytykset täyttäå Moto Guzzin sill.] asettamat tavoitieet. D Moto Guzzi Breaa V 77OO Moottori ja voimansii o 90 asteen V-2 4-tahti Tyypp : Jäähdytys: lmajäähdytys sk!tilavuus: cc Poraus x isku: 92 x B0 mm Purist!ssuhde 9,6:T I\4aks miteho: 63 kw (86 hv)/ k eft/min [/]aks mivääntöi B5 Nrn / kierr/min P0ltt0aneensyöttö: Weber[/]arel,eleklroninensuihkirtus Käynnistys: Sähkö Sytytys: D 0 iaa inen (2 tulppaa / sy nteri) Pakopuikisto: 2-l,ruostumatontaterästä.3tiekatalysaaftori (täyttää Euro 3) Va hte sto: 6 vaihdetta Toisioveto: Kardaani(patentoituCA.R.C.) Runko ia sähköjäriestelmä Tyyppl: TedspLrtki-kehtorufko mm Akse väli: Etujätlö: T 20 mm Caster: 64.5" Kääntökulmar 32 Etujousitus: Hydraulinen teleskoopp haarukka 0 45 mm, liikematka I20 mm Takajoustusr IVl0n0vaimenninprogressiivisellavivustola, liikematka 140 mm llujdr.: 2 ( 320 mm evy.4-1;1 åisel pj,sr -p. Takajarrui 282 mm levy,2-mäntåinen puristin Vanteet: 3-p!o aiset kevytmeta livaluvanteet Eturenoas: R17 Takarengas: 180/55ZRT7 Akku: 12 V - 18 Ah Laturi: 12 V 540 W Mitat ia paino Pituus: mm Leveys: 870 mm Korkeus: mm lstuinkorkeus: 800 mm [,4aavaTa: ] 85 mm Kuivapaino: 231 ka Polttoainesåi ö: 23 L (vara a 4 L) Maahanluoia: l\4oto ltalia lrn port 0y Tammisillantie 224,21501 Piikk ö. P uh. 102) , tax (02 ) e mail: motoita ia.fi wwwmotoitalia.f 12

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄT. www.aprilia.com. www.aprilia.fi

MOOTTORIPYÖRÄT. www.aprilia.com. www.aprilia.fi 2010 MOOTTORIPYÖRÄT www.aprilia.com www.aprilia.fi RSV4 FACTORY >> VÄRIT Moottori Iskutilavuus Vaihteisto Jarrut, etu Jarrut, taka Renkaat, etu Renkaat, taka Lisävarusteet Aprilia 4-sylinterinen 4-tahti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Puoli-integroidut T1 DBM T1 DB T1 EB T1 SG. Pituus / leveys / korkeus cm 745 / 233 / 267 745 / 233 / 267 745 / 233 / 267 745 / 233 / 267

Puoli-integroidut T1 DBM T1 DB T1 EB T1 SG. Pituus / leveys / korkeus cm 745 / 233 / 267 745 / 233 / 267 745 / 233 / 267 745 / 233 / 267 FIN Hinnat Kaikki 4 pohjaratkaisua Puoli-integroidut Integroidut Silver Black Silver Black Perushinta 56.660,- 56.660,- 67.750,- 67.750,- Magic Edition-varustepaketti 23.010,- 27.040,- 17.620,- 21.650,-

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

LUETTELO K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER

LUETTELO K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER LUETTELO WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE 1.-HEIKINK. 98. HELSINKI PUHELIN 68-91. lulkaistessani luettelon Wanderer

Lisätiedot

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin.

Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. Pystykarainen koneistuskeskus DIGIMA BM VM 35 Suurempi Kapasiteetti: VM-30/35 isoilla poikkiliikkeellä optimoitu suorituskyky isoihin kappaleisiin. VM-30/35 on paras valinta isoille ja raskaille muoteille.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % 3L.12.2012 01.01. 2011- % 3L. 12.2011 VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU

Lisätiedot

Jo vuodesta 1949. Aito ja alkuperäinen

Jo vuodesta 1949. Aito ja alkuperäinen Jo vuodesta 1949 Aito ja alkuperäinen Historia ja nykyhetki Konsaku Oy on Suomen suurin jääporien valmistaja. Tehtaan on perustanut jääporan kehittäjänä tunnettu keksijä Uuno Rantanen 1940 1950 lukujen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄT KESÄ 2015

MOOTTORIPYÖRÄT KESÄ 2015 MOOTTORIPYÖRÄT KESÄ 2015 Luetteloon on koottu hyväkuntoisia, kunnostettuja, entisöityjä, museorekisteröityjä sekä normaalissa rekisterissä olevia moottoripyöriä. Lisäkuvat ovat nähtävissä nettisivuillamme.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄSTI JA NYKYAIKAISESTI Vespan elegantti ja tyylikäs mallisto käsittää useita malleja ja moottorivaihtoehtoja.

TYYLIKKÄÄSTI JA NYKYAIKAISESTI Vespan elegantti ja tyylikäs mallisto käsittää useita malleja ja moottorivaihtoehtoja. 2 0 1 0 TYYLIKKÄÄSTI JA NYKYAIKAISESTI Vespan elegantti ja tyylikäs mallisto käsittää useita malleja ja moottorivaihtoehtoja. Näistä teknisesti kehittyneimmät ovat GTS-mallit, joissa on nykyaikaiset ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750

L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3300 3750 3750. L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli (mm) 3750 3750 TEKNISET TIEDOT Täysin uusi Ford Transit alustavat tekniset tiedot Mallisto Täysin uusi Transit Van -pakettiauto L1 L2 L3 L4 L5 Akseliväli 3300 3750 3750 Kokonaispituus 5531 5981 6704 Kokonaispaino 3100

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Yksiroottorinen karhotin Murtosokkasuojattu voimansiirto roottorille Säädettävä karhotinpressu Kokoon taitettavat turvakaiteet Korkealaatuiset Super-C piikit, 9 mm

Lisätiedot

Kzlnndllinen liiketoiminta

Kzlnndllinen liiketoiminta Kzlnndllinen liiketoiminta VUODELTA 1920 JA SEN JÄLKEISELTÄ AJALTA OLEVIEN ASIAKIRJOJEN VÄ H I M MÄISSÄ I LY TY s AJ AT YLEIS-. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAIAAT ILMENEVÄT TAMÄN

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PK30. Hydrauliset kippivaunut

PK30. Hydrauliset kippivaunut PK0 K U S TA N N U S - T E H O K K U U T TA K U L J E T U K S I I N Hydrauliset kippivaunut PK Compact 0 Hakemisto Kippivaunu Kippivaunu pituus 55 sivu Kippivaunu pituus 0 sivu 4 Kippivaunu pituus 0/0

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

-30% KEVÄT-KESÄ 2013. keväthuolto! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. öljy ja. Moottoriöljy.

-30% KEVÄT-KESÄ 2013. keväthuolto! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. öljy ja. Moottoriöljy. Linja-autotarjoukset Tarjoukset KEVÄT-KESÄ 2013 voimassa 31.8.2013 asti keväthuolto! Voiteluhuolto ilman ajanvarausta! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. Työn

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita

Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita Kourakuormaimet ja metsäperävaunut tuottavia ja luotettavia metsäkoneita FOREST LINE Master-sarja Valitse valmiiksi harkittu Nokkayhdistelmä, erillinen kuormain tai vaunu käyttötarpeidesi mukaan HK 4372HR

Lisätiedot

M12 CHZ. M12 FUEL kompakti hackzall puukkosaha

M12 CHZ. M12 FUEL kompakti hackzall puukkosaha M12 CHZ M12 FUEL kompakti hackzall puukkosaha Features Milwaukeen suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE moottori tarjoaa jopa 6x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 70% nopeammat sahaukset tietyissä

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40. Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 40 Ammattiosaamisen toimielin 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:00-17:40 Paikka Oppimiskeskus/Vexve Areena, neuvotteluhuone, Ratakatu 5, Sastamala Käsitellyt

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen

FR28 KUORMATRAKTORI. Ylivoimaa harvennukseen FR28 KUORMATRAKTORI Ylivoimaa harvennukseen FR28 Kuormatraktori Sampo-Rosenlew Oy vastaa kysyntään esittelemällä FR28 kuormatraktorin, joka on harvennusten erikoiskone. 10 tonnin hyötykuormallaan se sopii

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

BMW Motorrad Lisävarusteet. Hinnasto Tammikuu 2010. Ajamisen iloa

BMW Motorrad Lisävarusteet. Hinnasto Tammikuu 2010. Ajamisen iloa BMW Motorrad Lisävarusteet Hinnasto Tammikuu 2010 Ajamisen iloa Sisallysluettelo Sivu G 450 X 3 F 650 GS 3-4 F 800 R 5 F 800 GS 6-7 F 800 S 8 F 800 ST 9 R 1200 R 10-11 R 1200 GS 12-13 R 1200 GS Adventure

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt Rungon perussäädöt 1. Aurauskulma 1. Auraus 2. Haritus Auraus ja haritus on kulma jolla etupyörien kulmat poikkeavat ajosuunnassa toisistaan. Auraus = pyörät on kääntynyt sisäänpäin. Haritus = pyörät sojottavat

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

DIIAMOHD T!l^>3><6> SUOMEN VOIMAVAUNU OY. HELSINKI

DIIAMOHD T!l^>3><6> SUOMEN VOIMAVAUNU OY. HELSINKI DIIAMOHD T!l^>3> SUOMEN VOIMAVAUNU OY. HELSINKI Diamond Malli 212 MOOTTORI: Hercules 6-syl. tilavuus 3 3 /s" X 4 K U" 3,73 litraa, 6380 hv., 7-laakerinen kampiakseli. Neljällä renkaalla varustetut

Lisätiedot

Persoonallisuutesi jäljet

Persoonallisuutesi jäljet BMW Motorrad Lisävarusteet Hinnasto Heinäkuu 2009 Ajamisen iloa Persoonallisuutesi jäljet SISÄLLYSLUETTELO G 450 X 4 G 650 Xchallenge 5 G 650 Xcountry 6 G 650 Xmoto 7 F 650 GS 8 F 800 R 9 F 800 GS 10-11

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

BMW Motorrad Lisävarusteet Hinnasto 2008 Ajamisen iloa

BMW Motorrad Lisävarusteet Hinnasto 2008 Ajamisen iloa BMW Motorrad Lisävarusteet Hinnasto 2008 Ajamisen iloa Persoonallisuutesi jäljet SISÄLLYSLUETTELO G 650 Xcountry 4 G 650 Xmoto 5 G 650 Xchallenge 6 F 650 GS 7 F 800 S 8 F 800 ST 9 F 800 GS 10 R 1200 R

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

4>w*mmw%.^^"sss^*^ Vuoden 1936 mallit

4>w*mmw%.^^sss^*^ Vuoden 1936 mallit 4>w*mmw%.^^"sss^*^ Vuoden 1936 mallit Mikonkatu MOmMS MALLIT 8" 19" Ift" O^s" LIGHT VAN JA MORRIS COMMERCIAL SUOMEN VOIMAVAUNU OY. hei.sinki 13 avattavalla 38.000: Morris 8 Sarja. Moottori: 4-syl., mitat

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA

Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA TECHNICAL SPECIFICATIONS Dodge Nitro Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

K.t.t5!t,ril!,r or.r sop v,r gr',r,iflnea c cliclrtl 1.t,:.lf,t,ilr,tsLr

K.t.t5!t,ril!,r or.r sop v,r gr',r,iflnea c cliclrtl 1.t,:.lf,t,ilr,tsLr K.t.t5!t,ril!,r or.r sop v,r gr',r,iflnea c cliclrtl 1.t,:.lf,t,ilr,tsLr nl ljt (o ll]eeu loil-t-t Itl,l I ^^ D.,(1,.. i.,,.^ L,1ne Rosct r P rr ei soh r,l",'hrrr,i ot.r S

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

MAXIMAL 1,3 TONNIN SÄHKÖTRUKIT

MAXIMAL 1,3 TONNIN SÄHKÖTRUKIT MAXIMAL 1,3 TONNIN SÄHKÖTRUKIT LAADUKKAAT KOMPONENTIT: saksalaisen Hoppecken valmistamat akut italialaisen Zapin valmistamat elektroniikan ohjauslaitteet amerikkalaisen Cascaden valmistamat sivusiirtoja

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot