ilb, :-: ', .qi ::::-.r.,'v::.) %* b--

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilb, :-: ', .qi ::::-.r.,'v::.) %* b--"

Transkriptio

1 ilb, :-: ',.qi ::::-.r.,'v::.) %* b--

2 Utrsi 1100-knttioinen Breva on muotoihtltaan ntotl e r ni j a s ulavali nj ai n e n tuto ott orip! ö rii. P itkittiiis e n V-2 Dtoottorinsa ansiosta sen hmnistaa vilkaisulla Moto Guuiksi. Breva tarkoittaa tuulta,.joka tuo aurinkoiset siiiit Moto Guuin te htaan! ntpiiris tö ö n, haike an kauniille C o nt o -j iirv e ll e. P o hj o is e n Italian tiinä talvena harvinaisen tiukkaan syleilyynsä ottanut pakkasukko kuitenkin saneli sen, ettii tehtaan sananniminen 1100' kutttioine n uutuusntalli e site ltiin le hdistölle hie nan ete läntpänii. Toscanan sjdiinessä, Sienan kaupunkia ympiiröivillii kukkuloilla sii aits eva perinteikiis kartanohotelli tarj osikin tapahtumalle p uitte et,.joissa oli niukasti valittanisen aihetta. Heti takapihalta piiäsi hyviipintaisille nmalaisteille, jotka oli kuin tehty uudella Breva ll00:lla nautiskeluun. aikka ku inka lnontil syyt.i o lla a.jarnatta juuri naiini Nänrä o ime nomaisct sanal vilahtival rr ielessiini. kun kiasulin jyfkkaiåd toscanalaisen Inaaseututicn alamäkeen pysyiikscni tlrntlrmassa e.rcllr kiitar iin. krhtcrn ) Irp) f:iil \!r.i l tyylikkäästi asetettuih id I-ED valoihrn. jotka tuikkivat tsekkiliiiscn mooltoriloirnittajrrn uhjrr.t:rmrn Bfc\ xr) lef:incili..d. (i.rn r),,rrr k.rhtu rr'kuntia aikrr.erttmilr aikonut syiiksyä tiihän alas ja oikealle kaartr.rv aan nlutkaan nautticn korvra hivelevästii. nykypyöfille epzitavrlliscn voiinakkaasta imuäaidcstai. jollka Breva I I00 kaasun reippaammalla avauksella rlljttiri. Frl r lritt.rtltnut huorttroort ktrrr itr ylliittävää kifistymistii loppua kohde, en kcviitkylvöä tekevien maatalouskoneiden tielle.järtirni.i l.tlskehtavia'ylliityksili' cnkä sitä. että yöllisen satcen kaslelema tienpinta oli varsinkin pikipaikkojcn kohdrlta! rc.5 ko.re.r. Kirkkra\li l'.rhrl rni,hlii) k\'ni kuilenkin oli. ettei takafaivossani ollut f).)l)l lchoilu. i ia fi.ltii\.in \uru\a.ri. vaikka miten olin sitä ilselleni tolkuttanut vielä l5 krrl aikaisemmin hotellin pihasla liihticssärrme. Olin aianut moottoripyörällä viimeksi yli kolme krukautta sitten, Jotcn otteet olivat varnrilsti vielä jokseenkin l:rl\ ilrrillr. Karkcn huipuk'i cjclli-(t ajuri olivat tapahtuncet intialaisella. kotimaan rnarkkinoille valmistctulla Royal Enfieldillä. jonka vaihde-.ja takajarrupolkirret or rrt mcijjn \ink\eli\timrre \iirfirpiir. eikä korvien viilinen "ajo kompuutteri" v iclä edes osarnut sataproscnttisella varmuudclla päättää. kuminalta puolelta kunrpaistakin v ipstaak ia käy1etää! Samaa ei lietenkäain voirut sanoa edellä \ iilelriinci.la iraliilri''.ri Jc kre;kkrl.ri{i:l.r toimittajista.ja tchtaan edustajisla. jotka olival jo e sinetleillai tchncct selväksr. mikä on pelin henki. rostattelemalla kilpaa elurenkaitaan kohti Toscanal harmaata alkuke\'ääl) taivasta. Se uraukse na lyhyt kauhun hetki ta.jutcssan i takapään alkavan llristaa tangenlilr suuntaan, ja eturenkaan täsnrällisen oh.iaamiscn sijasta halrastavan nuofallalanssia piclon.ja luiston välillä. \ rr,err L.risla lähc.l) i alkupefr;.1å.uuiii telmaa reilusti nopeammin. ja ohikiitävän hetkcn tuumin. etlä seiviytyrniner voijopa riippua puhtaasti siitä. satluuko kohdalle \ i\r.rnlulr orrr. Lhkri tilrntcrn pclcsti julrri jollkinasteinen haft ialukkodi. se, ellen oikeastaan osannut / ehti yt tehdå ainakaan In rriiil t) periu. aiiu!.1?in lorvoa. ettj nilo palautuisi. Helpotuksekseni näin tapahtui juurr errrrcrr k.rirr 'rli.irt lö)tin)l it\cni kesk iviivan nurjalta puolelta. Vaikka pumppuni hakkasikin tapahtuman jälkeen kuin pataflrmpu, lotesin saaneeni myös arvokasla opastusta Brevan rengastuksena toimivien Metzeler 26 Roadtecien käytöksestä iiäritilanteissa. Pisteet kumiosastolle, llristo nimittäin alkoi crittäin pehmeästi.ia kuljettajaa varoittavalla trvalla vorsrn muutcn käyttää sanaa 'miellyttiivai-. mutta virme krdcs.a k)..r.'ä t,-rkr oli.uutlniltelematon sivuluisul Liekö uuden Breva 1100:n varsin kunnioitettavalla massalla osuutensa sopivan verkkaiseen ajoiin jalta irtoairiseen. joka tapaukscssa oli todettava.rjcrril\ rlre li u.kolul moottoripj.rr'ärr juur i käyttiiytyn,].]n crittäi11 anteeksianlavalla lavalia. Päiitin silti ottaa opikseni ja olla tcstaanratta. löytäisinkö itseni cnsi ke alla \u,'f illu lra.lil lullin'u\li] lo\ inslji\en pcl losaven koosiumukscsta siis parhaassa tapaukse!sa:

3 U usi, patentoitu C A.R.C.-kardaani on viiiintöjölkkyydeltiiiin entistii parenpi, toinii hiljaisenmin ja eli inoi perinteisiin hr d a a n i r at kai s u i h i n I ii t t! v iit he ilshd us ihn iö t te ho kkaas ti. G uzzin tavaruue rk ki, I kuutioinen "isolohko" on hyviiks i havaittu voimanliifu e, jota on edelleen kehitefty Brevan vaatinaksiin: nn. lahti.ja ö ljlnsuodatin ovat uude lla paikalla, kipinii tulee kahdesta tulpasta per sllinteri, ja niinniit ovat aientpaa kerlen tiit. Breoa 17OO esittelassä Olimme edellisiltana saaplrneel hislo rirllireiti merkiträr an Sienan klupurrgirr kupeessa sijaitsevalle tyylikkäälle hoteliille. joka toimi esittelytilaisuuden näyt tåmönä. Auringon laskettua pidcttiin Iehdistötilaisuus, joka lupasi paljon. Tehtaan edustaja Stetano Zappettini. joka kuuluu Brer a I 100:n nkaa Iö)l) \äär t)dr)hmdär. kenoi heidln filosohi nlun olleen kolmikon J( {/!r/ p, rj;1 t b,tl,ttt, t tl, t,ttt,, ' eli muotoilun, täydellisen balanssin sekii hienostuneisuuden nivominen samaan pakettiin, tavoitteena moottoripyörä, joka on alusta saakka suunniteltu 2 päällä tapahtuvaan matkailuun. Bre!il ll00.n sydän on Molo Cuzlin tllnnusmerkki, 90-asteen ilmajäähdytteinen V{win, jonka poikittain sijoitetut sylinterit tunkevat ylväästi esiin tankin alta. ja jorrll kampialseli p)orii run!on iuuntai sesti. mistä siis käsite 'pitkittäinen'. Tästä \oirninlshtee:'ri on lrsten tcrrd it ehditt) karsia vuosikymmenet sitten, ja Bfevassa sykkii sen viimeisin evoluutioversio. jonka uudistusten lista on vaikuttavaa lueitavaa. Uudet. kevyemmät männät ja kie[to kangel \ ähenlä\ ät liikkurien ma.sojcn muodostamaa rasitusta, ja tehokas 540W latuli Iö1r11 uude\ra paika\ra \ylinrerien välistä. mikä on lyhentänyt moottorikokonaisuutta peräti 40 mm, ja mahdollistanut painopi.tecn riinärni.en ajo orninai\uul.ia ajatellen entistä edullisempaan paikkaan. Wcbcr Marellirr toimitnmrl.uihkulu.jär jestelmån annosteleman polttoaineseoksen hyvän palamisen varmistaa nyt kaksi sytyl) \lulppaa molemmi..a.l lintereir.ä ftämd 'tri -spark'eitarkkaan ottaen ole Guzzilla ensimmiiinen laatuaan, sillä tehdas käytti vastaavanlaista järjeslelmää aivan ensim mäisissä moottoripyörämalleissaan, I 920- luvulla!) Matkapyörään varsin passelin I ol oiserr 7l lilraiien polllorii e\äiliö.i\dltö ka)tctirin tch,-rklua.ti hyrliksi. ju Br eva I 100 alittaakin jo nyt tulossa olevat. entistä tiukemmal Euro 3 päästönormil. 86 Lc r trsr uimal minuutti kierroksella ja 85 Nm vääntöii 6.800:lla kehittäväksi ilmoitetur veekakkosen työ tahdit välitetään kuivan kytkimcn kautta uudestaan suunnitellulle 6-ponaiselle vaihdelaatikolle. jonka toiminnan kerrottrrn siirtydeen kokonaan uudelle aikakaudelle niin vaihtamisen helppouden, äänettömarn toinrinnan kuin vapaan Iöytämisenkin suh teen..ja samalla sl]n painosta on pudonnut T ie to ko n e k uva palj a staa, kuinka Moto Grt'<zin runkoj a 0rootto r iratkais ul la saadaan suuri osa Mssasta sijoitettua varsin olas jo liih e lle py öriin pqi n o pis te ttii. Tiinii tekee Breva V 1100: s ta lränniis tlttiiv ii n h e lp o n kiisite llii. 2 kiloa. Takavantcc]la pyörir,ålle I 80/55-sarjan sporttouring-rengastukselle veto siirlyy yksipuolisen ja ) lrlle.lä u.a.la Loo.lur arr lak haaru kan kar.rtta. jonka sisällä pyörii Guzzin patentoima uusi CA.R.C.-karclaaniakseli. Sen e.luiksi nrrrnlain rnli\rä suurernpi r iiirrtdjil kk11.. aksclir cj.rn aihcuttamien heilahdusten ja hissi-ilmiöiclen jäärrinen hi.ror iåi n..eli rd) ö\ hiljai.empi loimi ra.ja rrinimaalinen huollontarvc. Eturengas kiinnittyy tukevaan. 120 mm liikevaralla iyöskenrelevään O 45 mm hydrauliseen teleskooppihaarukkaan, josta It ') l) ).iuu\len esi.irinn ir) k,en pila.iilö. Ja takapää puolestaan progressiivisten link klrjen kautta 140 mm jolrstavaan mono vaimentimeen,.jossa tarjolla on paluuvaimennuksen.ja esijännityksen säädöt, viinreksimainittu roplattavissa takarun con.i\ulla olc\a.la nupi.lj railka rrjon aikana. Pysähtymisen tarpeesta huolehtii edessä kaksi O 320 mm tuuletettlra lcvyä Brcmbon nelimiintiiisin siituloin. takana yksi O 282 mm levy saman valnristajarl 2 I)rän1äisellä salulalla. Kuljcttajan nåkökentässii infbrmaatiota tarjoillaan helppolukuisista pyöreistä analogisisla mittareisla kier osluvun, nopeu.]cn jl poltt.raincmriårär o.jllr. Li.Jk.i miltariston aiaosassa on kookas LCD näyttö (joka ainakin rrinun rrakuuri on jätetty hicrnan cri.lurnmllli.c.ti nupeu.mitmrin kehän alle"). LCD:stä on saatavilla tietoa mm. pyörällä ajetusta kokonaismatkasta, kahdesta osamatkamittarista. j:iljellä olevasta polttoainemäärästä / kilometreistä ko. polttoaineinääfällä, keskinopeudesta,

4 Klassisen oloinen nittaisto kiisittiiii analogiset kierrcs lukunopeus- ja polttoainenittarit sekii nsaasti infornwatiota tarjoavan kookkaan LCD:n, jonka lnllinta hoihu. ohj.tustangon vaserutran puole n painikkeilla. keskikulutuksesta. maksiminopeudesta. kellonajasta.ia ulkoliirnpötilasta jääläinisvaroituksinecn. ja näiden lisäksi esirn. rroottorinohjaukscn vikakoodeista. Erikoista on. eltai niiytön olrjaus tapahtuu vasernlliitssa ol]jausllngossa entisen liovalokatkaisimen paikallaolevista painikkcista ajovalol ovat Breva I 100:ssa päällä sytytysvirran kanssa automaattisesli sekä yhdestii kokonaan uudesla nappulasta hieman piilossa kltlinkrhrrn k rinrr itykrcrr ul.rnt,-rlcll:.... ja vuoristopätkiltä Seuraavana aamuna oli aika kokcilla. millä tämä kaikki tuntuu kåytännössä. Keli oli kaukara tiiydclliscstå. lämpötila kuitenkin selvaisti plussalla. ja taivaalla (ainakin optimistil ftielestäl) väh:iisiii mcrkkcjii parenrn'rasta. Pyörän pää]]:i istuinkorkeus tu tuu I 80-senttiscllc juuri sopivalta. ja ajoasento ylä-t kappalciden tasosta loistakymlnentä senttiä nostcttujed ohjaustankojen ansiosta rcnnod pystyltä. eikä vaikuta siltii. cft:i kädet kävisivät puutumaan pidcmmälläkään taipaleella. Moottori kiiynnistyy aulolnatiikalla - pelkkii hipaisu startti nappulaan riittiii ja sivulle heilahtelua kaasua käännetliiessai on saatu vaimennettua oleelliscsti. Valsinainel1 yllälys tuli, kun kytkin ykköstä päälle. Vapaan merkkivalo nimjttäin samnrui. nlltta minkäainlaist.t iäntä tai kolal'rdusta ei ollut aistittavissa. Piti oikein kylkintä päästämälliitcstata. että vaihde on päälläl Itse asiassa. ykkösen kytkeytyessii Brcva sl'llri paiästää edes jonkinlaisen 'kujttalrs åänerl'. tämä hiljaisuus on kerrassaan hirnsä\ iri. vrrlkr.i.hen toki tuttu' n.rpea.ti. Kymmenen upouuden Brevan kulkucttamme vietiirl pitkin reittejä. jotka jo kaftalta katsotluna saivat veden kielejle,.ja osoittautuivat myös todellisulldessa lyhyesti sanottuna taivaallisiksi moottoripyöfäilyteiksi I Kylmiin talvcn jäljiltä 997, vastaantulevista kaksipyanäisistä oli erikokoisia skoottercita, ja oikeat piätkät. mitii ilmeisimmid keviäi merkki myös paikallisille. aiheuttivat aito.ja riemastukscn re.rktioita luikelrellessammc läpi pienlen l)raalaiskylien - tuntui koomisclta. kr.rn hiukan iäkk:iiimmiitkin ihmiset elehtivär esittämään vaikkapa vähån takapyörällä ajoa! Vauhdinpitomme vaihteli "reippaan".ja "kovan'' välimaastossa. eksyen satunnaisesti myös "hullunkurisen puolellc. olirnmehan yleisessä liikenleessä, jota vieläpä oli Inelko rursaasti..ia varsinkin ictkan perällä sai ohituspaikkoja kytättyään tulla pitkät påtkiit kaasu pohjassa. mikäli mieli enaiii tavoittaa muun ryhmän. Kreikkalaisille 'ohituspaikan kytiåärrinen' oli n:iköjään terminä yhtä lunlematon kuin 'sclväpiiinen juhannus' me ille suornalaisilie! Tiimä tictcn kin tarjosi mahdollisuudcn afvioida uuden Breva ll00:n ajo- II II' Huippulunkan varusteet Giviltä: - sivulaukut ja perälaukut IE eri mallia. - tekstiili sivulaukut E eri mallia. - tankkilaukut l2 eri mallia. - korotetut lasit ja tuulisuojat lahes kaikkiin pyrriln. - snnnttcri ia nrrstnnl Erik0isvarusteet. - kypärät, jne.. jne... [kfiinnarlrcl Motomarket ky Koulukatu TURKU ; p

5 10 onrinaisullksien ufheilullisempaa pliiitli..jotkl triytyy pyijfiin nlrssan ja el1si\ijaisen käytliilarkoillrkserl huonrioiclcn todctil hiirrnriist)'ttii Viin hyviksi. Lc\ciillii oh.illrstan {ollr \ aruslellul]a Bfe!a laillui mutkiin hyr in \ähäisellä voiillalla tuntui onnistunccn painojukau ma sa allsiosta itse ilsiassil selviisti +23(l kg llrkerriiansa kclyenrmältä.ja Cuzzissa cnncnniikcnriittijmiin tarkka.ja llhytliikkeinen vaihteisto yhclistelt) nä u Lrtee n kafcltaniin 1a hyviin jalluihin. tcki\iit \iitii kenassaan hauskan laitteen uiiillai lnaalauksellisillu klrkkuloill1l piiiittym.ittiimiin kiiiiinrccn lail la rrutkitteleville teille. l iirnii kaikki olisi klritel]kin jokseenkil] nlerki 1l-ksctöDtii. cllci moottof ista olisi osattu tehclii.juuri n iin alhaalta viiänlävää jil jousttvaa klrin se nyky muodossaan on. Kaasuun vastaarninen on kaikilh kielloksilla moitteelonta ilse asiassa koelilr kylien liipi ajcllcssa kiusata rryllyii kictaiscmalla l- tri :-t.rtltteell:. kr,.r'ul rki\1. rukr. rrr. tlci 'c,'l rrt.i.ti rn,'l.i.lrr'rt j.r rrrlr- \- r koko kaasukriclcn jr liikiirenkaan \'älinen ''prosessi toirnisi.jiimiikiin. nrutta silti julrri sopivirsti pehinel]tiiviiu kurninauhall viilitykscll:il Lisiiksi CiLrzzin V 2:ssa on llrit.t tt tkr'.tt.r1..':,:rtt.rlr. Irl\o\ \:rr'\ rl lineaarinen tehokliyrä. jolloi myiis,- liirckisleri id kicf r ätläminen tlrnlulr prl k.t'cr..ltr.. cil.r rct.r "lr11j1 r,u'tt,,r r hlr i1'rpuk ierr-osten Iiihestycssii. mikii on 1,.1\:i.t:i:ir.'rrri:r:r r l;.ir.r ir rr.j,'rt:r.ti toa rnutkllisilli teillai. Ja mgös suorilta Mulkalieherkultelun lomassa kur!a.irrr( -\").'ri r 1,'. L lr.. u,'t,'-ir:(rl vefoiselle 2-viiyliiiselle s u pc t s t ndt l l t:. t,rll.' \.ilrlrd kkrr.. trrrr.rrr torr :i.rl,,rl plritlccl lulisilal sclvillc. 160 kru/h on l:rsr.r:. lrelk..\i. t.ri.rikk.,,.rtictl'ti.rrh cclli.t:r. lll(ii) lu li,\ r,'r n lrn\ 1..,'li icllin ihnrcmaaste olisi larmaan slrnassa ljassa kclannut.jo +200 muttll uskon kiiht\ v\ydell I iittlivain Lrseinnrille nleistii. Tuo vli puolenloislrlsadan rrarssinopeus su.juu hclposti..jr k iihtl r'vy ttrik in on tlulollu..ios kohta tliysir nilklrvehkeessu elkae ilnravirla hicman liepotclla kul Åj ose ts i o nnt e u I koi sa.le lij n jii l- keisenii Inrnnana aa una,.iolloin ttiintii k ralkin otettiin, tutta stiii pura ni pitki n piiiviiii,.ja e n rt e n pttltutta Sietma piiiisitltme na tiske le naurt jo ko fut turu n kuivistu kitt utkateistii, joill.r uusi Breva oli elenentissiiiin. Ilrew V l l00: n periiosasto otl erittiiitrt!!likiis!t pyt'iiti ruotoo as etettui trc LE D -va bin ee n,.jotktt se lvtis li ot (t h e ke n e e I i n ru)itukse n sa ita lia kisi sta u I hei I u a utoi sta. Tilar.! sutu la tarjoaa ku Ijettajalle Itfriin t en.ia aiotn k.tr tttta epiiileutiltii Dtfös pidedtniille natkalle. Matkustaioa vafien on tukevat ja kookkaat kalttut, joista pidellii kiittni..jettiriaa. l il,,-dellii kaasulla sain mittarrn ':i)tti tt.:ii I ti.\:.tr lf)ll l t lr. ct rcr lr. r ''l :ril,, Iru.tu:r \, r":r. \i \t:r r,rr,l,i.l:,. j,r tuntui cttii viclii hicmrn ylcmmiis olisi neula jaksnnut kivuta. TLrossa!iiLrhdissll cllrpää iilkoi jo tudlua hicman kevycltii..n( llir rll.t.iirr l.ttttr.rt.l..l..tit.rip, rrrul.i:. t:r. Inuutii huolestuitilvaa ei Bfe!a kuitenkilrn osoiltilrllll. r,aan säil) i liiy\in drjiilll!issa. Julmaa jarruuoimaa Moollolilieosuuclen pää11eeksi. 200klni h mittafinopcuclcssl testasin jllnrjen kyr yt turkusftlrnalla ensiu h)'\ iin niiky\ ))iden I:r 'rir\.1. 1', i, i.li r\:rrrrrr : '..1 rr.

6 ir heilllinrillli siltcr siiiiiinriltii irrkklrlr ()ikcirn llidclr \ i\ Lr\lll. lcf:i\prlro\lc1[rl j. rr:r trk., :, r',i i\., r.!..,r...i.r 13r'cnrbot pulaisir at clrle\\iiirl todcllil kirlkktrisc\1i. tlr j(rlcn l\ aifiin nrir\\ullrr sckii \ uuhtiin :rllllcutcllunll \uofir\llriln iilli\l\ I tii\iir hi(lll\lu\ Lruden. S1lr\ ulirr S(Jkirr,h rrii) tliinriin. iol lilislir') ) I iri slrlrnni I lcerr riirllclin liihesl)'\ rillc. I ll0 a\tci\cr nrlrllrn.(i.rr l.. rr 1 t. i t., '. \rllriritclluil liliili\cnrnlin l I:clcs pl ri'tlls r oi tlra ei lnrr iltlr nll]rillir\ l\li..ir \ riklir.iotkut u jorclkcn llklrlretrcillii rr()il1i\ iltkin.' rr.. i r,. -.t.\. lt:,i. \..:;. cllii \uhteelliscd parna\ ir\\ir p)(lfli\\ii.. ollir r oirlean crletri Ln),l) rol).rlk\illit. kirl \ipiilillii.lir \ ielripri kokrnaiscrt k.siilonlrl '..,'... l..1,... :r-'it.:r' i rrr r. r \ 1)inlxkLxill.iiirrul l N{1irs Irlirrniron tuijolle lo(1cl islll l)) \li\ l) \\ oinllrx hc]l)()sti rlllno\ lclllr\ lls\l nruodo\\il..il \ oinl in \unl )rirtuctlei Bfe\r I l(x):d.jxrfu\ilflrsllr\ l inl(rin hiil)c;i t;inllin prii\ rin rrrodeircil]rdiir :pon 1ip\ijfiilr \ cfi atlilc\\1. l.lihituler aislrlr,-lcssa r!...r!r. r'r..i...,... ' \BS.'1,t"'. jolloin iso Brcr a ort 1))slihl-\\))dcn o\illlr kailiin plrolin \ilrrilllir lir\ollu kuirl asirrrar' '..t. l':. ;. rr... rrl r ':r L 'rl l l \if. ilrrlrlchoslir)lin \ rr u\talut ntttllit. ArDioita ja varustelua lrl t,,-.irrr.rrktlul Ir-rr. r' i' l\ h)cl lai..io\kin sitiikir intersii\ i\cr)rnlillii kocitjollil l)iiii\:ccl llf\ L()Lnririur. nlrltlir -rrrr rt -rir\l U.rrirr 'r. l.'l 1.. o\ill \ieneel ujoslr riippucrr rr. i 7 L\iilil sclla. jlr Llfa\rr I l(x):\sil pxlolirfuhllr rirx ot) erti\cs1lilin lcllo\1cttu liilli\ol\\) l) l\.i tlrlpillu sekri si.joiltanralla f rliskusrlllllinrcl inrrrsrrliaun..jotcn olisirr rllriltrrrrt. rnillili 1liI]li In(x)l1ori olisi lienrpia nrcfkillli\lisli junoiscnrpi. r\llc I litrar lcskikullrttrl'scllu l-l litfiii\cllu llnkillr l)riristririr) r'eillrsli rli I0(l krrr. TehLllLs ilrrx)illall Bfa\il ll0i):n \illo tllr,.r ',i-'.r :r.rrr1 ikrir \lr'..k.:i k l1'. r rt...r.. l:r :rr',. k:r1 ' r:i.i :r. r.r k. ir. ' r. rr.r.. 1r.1ir. ' lr ili illr n. lir.jc stct r n k oe r.jol illl is rllrda ll \uoksi lodislilrlraltll. Alnitlin liookkaesta umpio\lr lii\ 1) \ ('fillis.t I)oLttinrot.jrr hei jil\tinrct liihi.a lalrkorekrllc..jolrrr uskorr lji :.r. :.ri".'.:"' ':rlrir't:r. r' l,'.. :r -.. \...1:r..1,,,.. t r.'trrrr:r. :'i, lillrlcnrmc elku.iil l()pl)lrl)lirissli klti\ lllrltn. Nl,r tiskin pclkliii jiin l)uil.rllr nrxtklrstir\ iur olo\uhlcislu trlii diuklsti an\il(ii(lcn liclort. nrllllir lul.lcllirjirn pcrkillii af!orr()rrrin orl kohdallnalr.!-ilili lill'il\illtllirn.ju nrirtktl\tll i. r '.'r.r. rr..rl,:r].. 1.., t:rr 'rr nrllhclottonralta l) illa rr l)iili I jatl(u\ lrir istuslicltra silmrillripilricn. I-i\riksi llf jollil on c\irir.fkilliscr h\\lil kirh\ill..ioi\1u \au ltll\c\ lln ()ltecll. \i, i*l *::,

7 Laukkuteline on teht! todella huomaamattontaksi. Ajelin pitkiin tovin tiillaisella telineellii vantstetun p!öriin perässii ennen kuin huonasin telineen olennssaolon! Brevaan on saatavilla alkuperäiset sivulaukkusarjat 29 litran litukuilla: telldas kertoo laukkutelineidcn suunnittelun tähdänneen kiiytännöllisyyden ohella siihen. etteiviit ne pilaa pyörän muoloja myöskärin silloin. kun laukut ovat iiti ja tämän voin allekirjoittaa. ÄkkäsiD ninrittäin vasta aivan koeajon päätteeksi. etiä erääseen pyöristä oli kyscisct telineet todellakin pultattu kiinni. niin huomaamattornat ne olivat! Peräiin saa telinccn päälle kiinni.joko kangaslaukun tai v:tihtoehtoisesti 2ll L tai 45 L kovrn laukr.rn. ja tankin päälle hihnakiirnitleisen l6 L laukun, joka toimii myös reppun.i. Lyhytjalkaiselle löytyy 3 cm alkuperäistii matalamman istumakorkeuden tarjoava satlrla, ja ajovalon ylle kiinnitettävä pleksi viumasti vähentää kuljettajaan kohdistuvaa tuulcnpainetta mooltoritieajossa merkittävästi. Tar.jolla on myös varashälytin, ja siihen pitåisi vuoden loppuun meniessä tulla optioksi myös satelliittipaikannus. jonka avulla voi siinä h:rrmilliscssa tapalrksessa. että Breva liihtisi omille teilleen. järjestää vorolle vielii ikävämmäl1 yllätyksen kertomalla virkavallalle, mistä pyörä on noudettavissa. Jo mainitut ABS ja ut ovat näillä näkyvin saatavilla vasta kaudella -06. Moderni kokonaisuus "Nu1li? nni visto un Cu::ico si..." Tällaista Gurzia en olekaan ennen Dähnytl Näin kofimentoi eräs autoilija liikennevaloissa palates samme Sienaan. Enpä oikcastaan ihmeltele. sillä uusi Breva erottuu selkelisti Guzzin perinteitä vaalivasta linjasta. Marabese Design Studion piirtåmät linjat ovat sulavan tas.ipainoiset, ja niissä on sopivasti ajan henkeä. mutta toki tankin alta 90 asteen keskinäisessä kulmassa sojottavat sylinrerit kertoval v:ilittömåsti. mistä tämä pyörä tulee. ltse rykästyin erityisesti yrrpyr'änmuotoisiin LED-takavaloihin, vaikkakin ne kaipaisivat ehdottomasti parikseen tuplavaimentajat kaksi-yhteen vakioputkiston sijasta. Muotokieleltään uusi ll00 kuutioinen Breva lienee hyvinkin tämän hetken moderncin Moto Guzzi. ei lainkaan valitettava.lsia. kun mielitään segmentliä. jossa se tulec ostajien sicluista kamppailemarn Lrskon sieltä löylyvän lukuisastikin harrastajia. joiden mielestä klassikkovehkeet kuuluvat museoihin! Olen melko vakuuttunut. ettå esimcrkiksi BMW R I l50r:ää seuraavaksi pyör'äkseen suunnitteleva luo toisenkin silmiiyksen Brevan suuntaan. Moto Guzzin mallistosta on jo pidernpään puultunut lit:aluokan matkapyörä..jonka "gcnre", Drikäli musiikkialan ilmaus sallitaan. ei suuntautuisi liian selkeästi joko sporttipyörän tai vaihtoehtoisesti customin suuntaan. Breva V I I 00 täytiää rämän rakosen j.r tekee s(-n tyy lillä. B fevassa on rutkasti ison matkapyörän tuntua.ia kapasiteettia. sc orl vaiviiton ajettava myös hitaassa kaupunkiajossa. enkä pidä ollenkaan vaiitettavana, että scn ajo omillaisuudel venyväl tarviltaessa myös urheilullisempaan suuntaan. Guzzi on ilmoittanut tavoitteekseen toisaalta lehdä mooltoripyörii, jota kaikkien matkapyöristä kiinnostuneiden olisi helppo lähestyä, toisaalta voittaa takaisin ne siellrt, jotka se lai hoina vuosinaan menelti. Breva V il00 esitelfiin ensi ken.an jo Milanossa 2003, nyt se on vilrdoirr markkinoilla. ja ensituntumat anloivat olettaa. cttai kyseessä ol1 harkitlu ja hiottu kokonaisu us..jolla on kaikki edellytykset täyttäå Moto Guzzin sill.] asettamat tavoitieet. D Moto Guzzi Breaa V 77OO Moottori ja voimansii o 90 asteen V-2 4-tahti Tyypp : Jäähdytys: lmajäähdytys sk!tilavuus: cc Poraus x isku: 92 x B0 mm Purist!ssuhde 9,6:T I\4aks miteho: 63 kw (86 hv)/ k eft/min [/]aks mivääntöi B5 Nrn / kierr/min P0ltt0aneensyöttö: Weber[/]arel,eleklroninensuihkirtus Käynnistys: Sähkö Sytytys: D 0 iaa inen (2 tulppaa / sy nteri) Pakopuikisto: 2-l,ruostumatontaterästä.3tiekatalysaaftori (täyttää Euro 3) Va hte sto: 6 vaihdetta Toisioveto: Kardaani(patentoituCA.R.C.) Runko ia sähköjäriestelmä Tyyppl: TedspLrtki-kehtorufko mm Akse väli: Etujätlö: T 20 mm Caster: 64.5" Kääntökulmar 32 Etujousitus: Hydraulinen teleskoopp haarukka 0 45 mm, liikematka I20 mm Takajoustusr IVl0n0vaimenninprogressiivisellavivustola, liikematka 140 mm llujdr.: 2 ( 320 mm evy.4-1;1 åisel pj,sr -p. Takajarrui 282 mm levy,2-mäntåinen puristin Vanteet: 3-p!o aiset kevytmeta livaluvanteet Eturenoas: R17 Takarengas: 180/55ZRT7 Akku: 12 V - 18 Ah Laturi: 12 V 540 W Mitat ia paino Pituus: mm Leveys: 870 mm Korkeus: mm lstuinkorkeus: 800 mm [,4aavaTa: ] 85 mm Kuivapaino: 231 ka Polttoainesåi ö: 23 L (vara a 4 L) Maahanluoia: l\4oto ltalia lrn port 0y Tammisillantie 224,21501 Piikk ö. P uh. 102) , tax (02 ) e mail: motoita ia.fi wwwmotoitalia.f 12

Isot Custommoottoripyöräastaan. Harley-Davidson VRSCA V-ROD Honda VTX 1800 Kawasaki VN 1500 Mean Streak Yamaha XV 1600 Wild Star

Isot Custommoottoripyöräastaan. Harley-Davidson VRSCA V-ROD Honda VTX 1800 Kawasaki VN 1500 Mean Streak Yamaha XV 1600 Wild Star net PDF -kopio Uusi luokka? 60 Tekniikan Maailma 13/2002 vertailu Vertailunelikon edessä Isot Custommoottoripyöräastaan haluaa mootto- joutuu miettimään pariin kertaan, mitä oikeripyörältä. Jos mielii

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Modattu kevyesti, esim. siguja poistettu, mutta asiasisältö alkuperäisessä kuosissa...

Modattu kevyesti, esim. siguja poistettu, mutta asiasisältö alkuperäisessä kuosissa... Modattu kevyesti, esim. siguja poistettu, mutta asiasisältö alkuperäisessä kuosissa... Aiheessa on 25 sivua: 23 Kirjoittaja Pave Aktiivijäsen # 19 Aihe: Turku -MTB postitettu 20-04-2004 17:41 Mites jokos

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI

LETKU & LAASTARI. 10 vuotta1. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2010/kesä LETKU & LAASTARI 10 vuotta1 LETKU & LAASTARI Sisällysluettelo Kansikuva: Kurisjärven VPK:n uusi paloaseman vihkiäistilaisuus

Lisätiedot

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Lehti Toyota-autoilijoille 2/2012 Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Täysiverinen urheiluauto GT86 saapuu Suomeen AUTOILIJAN ASIALL A 12 24 6 18 30

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry 3/2012 Virma Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti Kuva: Pyry VIRIKKEEN JA MIELENMAJAN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYS Mielenmajan yhteystiedot...2 Pääkirjoitus..3 Ajatuksia SOSTEn päiviltä.......4 Näppärät näpit....

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 MAKE YOK OKO O SAIT, KANDEE DOKATA 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kevät tuntuu jo saapuneet myös Suomen leveysasteille. Harmittavan moni vain tuntuu laonneen

Lisätiedot

Keveys tuo hyötykuormaa

Keveys tuo hyötykuormaa Sisu Auto esittelee uuden laajan Sisu Evo2 Forest puutavara-autojen malliston Puunkuormaajamestari 2005 juhlakiertueella. Kiertueella on mukana kaikkiaan kolme Sisu Evo2 Forest puutavara-autoa. Uuden sukupolven

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös

ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös ilolioloinen, Mondellosso pesivö loii. Tosin muuon Pioggion loodittuo pelo$usohielmon syntyi uusi, mitö ilmeisimmin elinvoimoinen sukupolvi, Colifornio

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista

Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista 1 Tartu tilaisuuteen Tarinoita toistokatetroinnista ESIPUHEET Virtsarakon toimintahäiriö voi olla hankala vaiva. Niinkin itsestään selvä asia kuin rakon

Lisätiedot