PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS: VIRALL]NEN % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90, PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS:0931104-0 VIRALL]NEN 01.01.2012- % -t7i4,00. -2t43,36. -L7r4,50 4OU ]ÄSENI4AKSUT -90,00 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4022 PR- KULUT"

Transkriptio

1 POHJO]5_ ESPOON TULOSLASKEL[4A PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNUS: VIRALL]NEN % 3L % 3L VARSINAINEN TOII4INTA 3011 TOII4INTAMAKSU OLDBOYS 3012 TOIMINTAI4AKSU TO]MINTAI4AKSU P TOIMINTAI4AKSU TOII\4I NTAI\4AKSU TOIM]NTAN4AKSU TOII4INTAMAKSU TOII\4INTAI\4AKSU TOII4INTAI4AKSU T O TOII\4INTAI\4AKSU TOII4INTAI4AKSU TOII\4INTAMAKSU TOO 3024 TOII,IINTAIV]AKSU TO2 _ TOI[4]NTAI\4AKSU J_ TOIIYINTAMAKSU J N TOIMINTAMAKSU J N TO]MINTAI4AKSU J NO TOII4INTAI\4AKSU J NO1 3O3O TOIMINTAI\4AKSU J NO ]ALKAPALLOKOULU 3032 LISENSSTI4AKSUT 3035 TOII4INTAIV]AKSU ] TOII\4INTAMAKSU J MI EH ET tr T. TILIKAUDEN AlKANA 4OO1 SARJAI\4AKSU J P 4OO2 SARJAI\4AKSU 5B 4OO3 EROTUOI4ARI PALKKIOT JP 4OO4 EROTUOMARI PALKKIOT SB 4005 KENTTÄ-lA HALLrI4/ESPOO 4006 KENfiÄ-lA HALLr[4/[4uuT 4OO7 LIS EN SSIIllAKSUT 4OO8 TURNAUS[4AKSUT 4OO9 LEIRIMAKSUT 4O1O PELIASUT 4011 TARVIKKEET 4012 KOULUTUS 401"3 MATKA JALKAPALLOKOULU 4015 PALKAT JA KM.KORVAUS 4016 N4UUT 4OU ]ÄSENI4AKSUT 4018 TNTERNET 4019 KIR]ANPITO JA TILTNTAR 4O2O PANKKI 4021 VAKUUTI.JS 4022 PR VARUSTEET L* TTLTKAUDEN ATKANA r.,! KU LUT J.J.VARSINAINEN ToTMINTA L,7 0-90,00-540, , , , , ,OO 3350, , ,00 27L5, , , , , , , , , , ,45-2t43,36-250L,97-2L24,OO -377 t, , , ,4L 181"2, , ,94 -L7r4, ,10-432, , , ,2L -548, ,38-647,32-198,69-888, , s , , ,OO , , , , , ,00 1_ , , , , ,55 462r, ,L5-799L,65-2r7 5, , 00 -t7i4, , , , , , , , , 50 -L720, , ,48-480,00-811, 57-2L52, ,35-476,26-773, , ,7r_ , s6

2 POHJOIS_ ESPOON TULOSLASKELMA PONSI RY PTTKÄ 0058 Y-TUNNT.JS: VlRALLINEN % L % 3L.'J-2.20L1 TUOTTO_ /KULU JÄÄMÄ TUOTTO- /KU LU JÄÄMÄ SIJOITUS JA RAHOITUSTOII4INTA KORKO 5401 KORKO '!*KORKO SPONSOROTNTI 5OO2 SPONSOROINTI "I.SPONSOROINTI ]ÄSEN[4AKSUT 5202 JÄSENMAKSUT J UNIORIT 5203 ]ÄSENI4AKSUT VARSIN. '.i.jäsenmaksut [44]AN 5301 VUOKRA *,.MAJAN TUoToT *'! I4A]AN 5311 SÄHKö 5312 VAKUUTUS VESI 5314 JÄTEHUOLTO KORJAUS 5316 TONTIN VUOKRA 5317 KI]NTEISTöVERO 5318 POISTOT * *[4AJAN *:t KU LUT J.T.SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA TUOT'rO-/KULUI/\AMÄ SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET 74OO VAHINGONKORVAUKSET 7401 MUUT S '.''SATUNNAI ET TUoToT YLEISAVUSTUKSET 8OO1 TOIMINTA_AVUSTUS ESPOO 8OO2 S PL_ KASVATTA]ARAHA 8OO3 ESPOO ERIKOISAVUSTUS,.,'.YL EI SAVUSTUKS ET 'IJ.SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN ALI ] Ä[4A / YLIJÄÄI4Ä 0, , , ,10 391"4, ,90-607,30-651,38-126,42-3 s9, , ,36-5?L4,89-52L4, ,01 - L3905, , , ,69 t834, ,2L 21313, , , , s6 65,82 65, , 40 63LL, ,00 40s0, , , , ,96-6L5,44-1L, ,L5-227,73 - s0-247,08-891, , ,72 267, , 9s L3L67, , ,3L 4649,3L L78L7, , s9

3 POH ]OTS_ ESPOON PONSI RY VASTAAVAA P I TKÄ 00s8 Y-TUNNUS: VIRALLTNEN 34. t2-201,2 31.r2.201L PYSWAT VASTAAVAT AINEELLISET HYöDYKKEIT RAKENNUKSET JA RAKENNELI4AT 1120 RAKENNUKSET ]A RAKENNE '!J.RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT KONEET JA KALUSTO 1220 KONEET JA KALUSTO :!.* KON EET ]A KALUSTO J.*AINEELLISET HYöDYKKEET *I.PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAI\4ISET LYHYTAIKAISET SIIRTOSAAI4ISET 17OO SIIRTOSAAI4ISET *-'}SII RToSAA[4IS ET J. * LYHYTAI KAI SET *'! SAA[4I S ET RAHAT JA PANKKISAAM]SET 1910 PANKKITIL] 1911 PANKKI OLDBOYS 1912 PANKKI PANKKI P_ PANKKI PANKKI PANKK] PANKKI PANKKI PANKKI T 04_ PANKKT 04 1,921 PANKKI PANKKI TOO 1923 PANKKI TO PANKKT PANKKI ] PANKKI ] N PANKKI ] N PANKKI J NO PANKKI JNO PANKKI ] NO PANKKI J PANKKT ] I4IEHET 1.:.RAHAT ]A PANKKISAAI4ISET J. J.VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ 49200, , , ,97 5r20s,7 6 5L205, L5,43!57, ,03 99,2s 699, , , , , , , ,67 188L, , , 88 2L4L, , ,73 r42,08 418, ,89 908,25 700,52 5'J-2r7, ,34 L0447 6, LO 512s0, , , , ,L ,L2 280L,52 31,96 865, , ,67 28, , ,77 446, , ,67 867,78 908, , , , 50 13s8, , , ,36

4 POHJOIS_ESPOON VASTATTAVAA PONSI RY PITKÄ 0058 Y-TUNNUS: VIRALLINEN 3'J-. L A2.201t OMA PAAOMA MUUT RAHASTOT 2O4O RAKENNUSRAHASTO **MUUT RAHASToT EDELLTSTEN TILIKAUSIEN TULOS 2050 YLr JÄÄr4Ä/ALr JÄÄr4Ä *'.EDELLISTEN T]LTKAUS]EN TULoS TILIKAUDEN VO]TTO/TAPPIO TILIKAUDEN AL]JÄÄMÄ/YL *I.TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO * *o[4a PÄÄoN4A VIERAS PÄÄOI4A LYHYTAIKAINEN IIIUUT LYHYTAIKAISET VELAT 2690 ENNAKKOI\4AKSUT **I4UUT LYHYTAIKAISET VELAT 5]IRTOVELAT 28OO SIIRTOVELAT I.J.SIIRTOVELAT J.* LYHYTAI KAINEN d-l'"vreras pääon4a VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5980, ,3s 87390, , , , , , s,50 L0447 6, LO 74002, ,94 r2786, , , , , ,32 L6280, , ,36

5 POH ]OIS. ESPOON TULOSLASKELN4A PONST RY LYHYT 0058 Y-TUNNUS: VIRALLINEN % 3L.12.20L % 3r.12.20LL BUD, VARSINAINEN TOIMINTA TILIK. AIKANA *t,.*varsinainen TOIMTNTA TUOTTO_/KU LUJÄÄI4Ä TUOTTO-/KU LUJÄÄI4Ä SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA KORKO SPONSOROTNTI JÄSENMAKSUT I4A]AN ** IV]AJAN ** **SIJoITUS JA RAHoITUSTo TUOTTO-/KU LUJÄÄMÄ SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET YLEISAVUSTUKSET *J.SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS T]LIKAUDEN ALI JÄÄMÄ/YL 81370, , , , L4,r0 13 s68, 90-52L4,89-52t4, , 0l- -L3905, , ,2L 213]3, , , ,L , , , r-7, , 56 65, , 40 40s 3867,40 L4294, , , , ,3L 178]-7,t3

6 POHJOIS_ESPOON PONSI RY VASTAAVAA LYHYT 0058 Y-TUNNUS: VIRALLINEN 3L.12.20] PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYöDYKKEET RAKENNUKSET JA RAKENNE KONEET ]A KALUSTO * J.AINEELLISET HYöDYKKEET **PYSWÄT VASTAAVAT VAI HTUVAT VASTAAVAT SMMISET LYHYTA]KAISET SI lrtosaai4is ET 'YJ.LYHYTATKAIS ET *LsÄlAMrsET RAHAT JA PANKKTSAAMISE I.*VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ 49200, ,97 5L205, , , , s0 5L2r7, , ,r , , , , , , , ,36

7 POH]OIS- ESPOON PONSI RY VASTATTAVAA L YHYT 00s8 Y-TUNNUS: VIRALLINEN 31,.r L L ON4A PAAOMA MUUT RAHASTOT ED.TILIKAUSIEN TULOS TILIKAUDEN VOITTO/TAPP **OMA PiiÄOMA V]ERAS PÄÄO[4A LYHYTAIKAINEN MUUT LYHYTAIK, VELATT S]IRTOVELAT **LYHYTAIKAINEN I.*VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5980, , , , , , , LO 74002, , , s , , ,32 L6280, , ,36

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot