1. a) Täydennä kertoimet seuraavaan hapettumis-pelkistymisreaktioon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. a) Täydennä kertoimet seuraavaan hapettumis-pelkistymisreaktioon:"

Transkriptio

1 HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe a) Täydennä kertoimet seuraavaan hapettumis-pelkistymisreaktioon: Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) b) Kirjoita reaktioyhtälöt, kun kiinteää kalsiumkarbonaattia kuumennetaan ja syntynyt kiinteä reaktiotuote reagoi edelleen veden kanssa. c) 10,0 ml:aan 0,100 mol/dm Hl:a lisättiin 2,0 ml 0,100 mol/dm Ba(OH) 2 :a. Mikä oli näin syntyneen liuoksen ph? 2. Etikkahapon (etaanihappo) ja etanolin välistä esteröitymisreaktiota on käytetty esimerkkinä kemiallisen tasapainotilan tutkimuksissa. Reaktion etenemistä voidaan seurata titraamalla seoksen etikkahappopitoisuus bariumhydroksidilla. a) Kirjoita reaktioyhtälö etikkahapon esteröinnille etanolilla. b) Kirjoita reaktioyhtälö etikkahapon titraukselle bariumhydroksidilla. c) Eräässä kokeessa reaktioastiaan laitettiin 1,00 mol etikkahappoa ja 0,800 mol etanolia. Kun seos oli saavuttanut tasapainotilan, otettiin siitä tasan sadasosa näytettä, joka titrattiin bariumhydroksidiliuoksella. 0,100 mol/dm Ba(OH) 2 -liuosta kului 2,25 ml. Laske esteröitymisreaktion tasapainovakion K c arvo kokeen lämpötilassa.. Fosforia (P 4 ) valmistetaan fosfaattimineraaleista, esimerkiksi kalsiumfosfaatista, seuraavan reaktion avulla: 2 a (PO 4 ) 2 (s) + 6 SiO 2 (s) + 10 (s) kuum. 6 asio (s) + 10 O (g) + P 4 (s) Fosforia voidaan valmistaa vastaavalla tavalla myös luussa olevasta hydroksiapatiitista, a 5 (PO 4 ) OH. a) Muodosta vastaava reaktioyhtälö hydroksiapatiitin reaktiolle piidioksidin ja hiilen kanssa, kun edellä esitetyn reaktioyhtälön tuotteiden lisäksi syntyy vettä b) Eräästä 501,2 g painavasta luunäytteestä saatiin 71,50 g fosforia. Kuin ka monta massa-% hydroksiapatiittia tutkittu luunäyte sisälsi? c) Kuinka monta grammaa hiiltä tarvitaan, kun valmistetaan 2,000 g fosforia hydroksiapatiitista?

2 4. Magnesiumpalmitaattia, Mg( 16 H 1 O 2 ) 2, saostuu lavuaarin reunoille pestäessä pyykkiä ns. kovassa vedessä. Pesuveden lämpötila on 50 ja se on kyllästetty magnesiumpalmitaatilla. Kuinka paljon magnesiumpalmitaattia saostuu liuoksen jäähtyessä 25 :seen, kun liuoksen tilavuus on,0 dm. K s (Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) =, (mol dm ) K s (Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = 4, (mol dm ) (25 ) (50 ) 5. a) Kirjoita reaktioyhtälö glysiinin (aminoetikkahappo) täydelliselle palamiselle, jossa tavallisten palamistuotteiden lisäksi typpi vapautuu kokonaan alkuaineena. b) Kirjoita reaktioyhtälö, joka kuvaa asetyleenin (etyyni) valmistusta kalsiumkarbidista ja vedestä. c) Kirjoita rakennekaavat tuotteille (A, B, ), joita syntyy seuraavassa reaktiosarjassa: H HO (l) + H 2 (g) A H2O B +HBr 6. a) Kirjoita 4-metyyli-trans-2-hekseenin rakennekaava. b) Kirjoita rakennekaava eetterille, joka on 2-propanolin isomeeri sekä nimeä se. c) Kirjoita kaikkien niiden karboksyylihappojen rakennekaavat, joiden molekyylikaava on 5 H 10 O 2 sekä nimeä ne. Alkuaineiden moolimassoja: Alkuaine: H O Mg P a M / g mol 1 : 1,01 12,01 16,00 24,0 0,97 40,08

3 HTH, TTU, VTU, UU, ÅA / Ingenjörsavdelningarna Inträdesförhör i kemi a) Fyll i koefficienterna i följande redoxreaktion: Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) b) Fast kalciumkarbonat upphettas och därefter reagerar den erhållna fasta produkten med vatten. Skriv reaktionslikheter. c) Till 10,0 ml 0,100 mol/dm Hl sattes 2,0 ml 0,100 mol/dm Ba(OH) 2. Beräkna den erhållna blandningens ph. 2. Förestringsreaktionen mellan ättiksyra (etansyra) och etanol har använts som exempel då man undersökt det kemiska jämviktstillståndet. Reaktionens förlopp kan följas så att man bestämmer halten av ättiksyra genom titrering med bariumhydroxid. a) Skriv reaktionslikheten för ättiksyrans förestring med etanol. b) Skriv reaktionslikheten för titrering av ättiksyra med bariumhydroxid. c) Vid ett experiment sattes 1,00 mol ättiksyra och 0,800 mol etanol i ett reaktionskärl. Då jämvikt uppnåtts, togs ett prov på exakt en hundradedel av blandningen och detta prov titrerades med bariumhydroxidlösning. 2,25 ml 0,100 mol/dm Ba(OH) 2 -lösning gick åt. Beräkna värdet på förestringsreaktionens jämviktskonstant K c vid experimentets temperatur.. Fosfor (P 4 ) framställs ur fosfatmineral, t.ex. kalciumfosfat, med hjälp av följande reaktion: 2 a (PO 4 ) 2 (s) + 6 SiO 2 (s) + 10 (s) upphettn. 6 asio (s) + 10 O (g) + P 4 (s) Fosfor kan på motsvarande sätt också framställas ur hydroxiapatit a 5 (PO 4 ) OH, som finns i ben. a) Skriv, på motsvarande sätt som ovan, reaktionslikhet för hydroxiapatitens reaktion med kiseldioxid och kol, då även vatten bildas förutom de produkter som angetts ovan. b) 71,50 g fosfor erhölls ur ett benprov, som vägde 501,2 g. Hur många mass-% hydroxiapatit innehöll benprovet? c) Hur många gram kol behövs, då man framställer 2,000 g fosfor ur hydroxiapatit?

4 4. Magnesiumpalmitat, Mg( 16 H 1 O 2 ) 2, fälls ut på handfatets kanter då man tvättar kläder i s.k. hårt vatten.,0 dm tvättvatten är mättat med magnesiumpalmitat vid temperaturen 50. Hur mycket magnesiumpalmitat fälls ut då lösningen svalnar till 25? K s (Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) =, (mol dm ) K s (Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = 4, (mol dm ) (25 ) (50 ) 5. a) Skriv reaktionslikhet för fullständig förbränning av glycin (aminoättiksyra), varvid kväve frigörs fullständigt som grundämne förutom att de vanliga förbränningsprodukterna bildas. b) Skriv reaktionslikhet för framställning av acetylen (etyn) ur kalciumkarbid och vatten. c) Skriv strukturformler för de produkter (A, B, ), som bildas i följande reaktionsserie: H HO (l) + H 2 (g) A H2O B +HBr 6. a) Skriv strukturformel för 4-metyl-trans-2-hexen. b) Namnge och skriv strukturformel för den eter, som är isomer till 2-propanol. c) Namnge och skriv strukturformler för alla karboxylsyror med molekylformeln 5 H 10 O 2. Grundämnenas molmassor: Grundämne: H O Mg P a M / g mol 1 : 1,01 12,01 16,00 24,0 0,97 40,08

5 ENTRANE EXAMINATION AT THE UNIVERSITIES OF TEHNOLOGY IN FINLAND (HELSINKI, TAMPERE, LAPPEENRANTA, OULU, ÅBO) hemistry Exam 28 May a) Balance the following oxidation-reduction reaction. Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) b) Write equations for the reactions when solid calcium carbonate is heated and the solid product formed reacts further with water. c) A solution is prepared by mixing 10.0 ml of mol/dm Hl and 2.0 ml of mol/dm Ba(OH) 2. What is the ph of resulting solution? 2. A classic experiment used in equilibrium studies involves the esterification reaction between acetic acid (ethanoic acid) and ethanol. The proceeding of the reaction can be followed by titrating the acetic acid content of the mixture with barium hydroxide. a) Write the reaction equation for the esterification of acetic acid with ethanol. b) Write the reaction equation for the titration of acetic acid with barium hydroxide. c) In an experiment, 1.00 mol of acetic acid and mol of ethanol were placed into the reaction vessel. When the reaction mixture had reached the equilibrium, exactly onehundredth of the equilibrium mixture was taken as a sample, which was titrated with barium hydroxide. The sample required 2.25 ml mol/dm Ba(OH) 2 for its titration. alculate the equilibrium constant, K c, for the esterification reaction at the temperature of the experiment.. Phosphorus (P 4 ) is produced from the phosphate minerals, for instance calcium phosphate, using the following reaction: 2 a (PO 4 ) 2 (s) + 6 SiO 2 (s) + 10 (s) heat 6 asio (s) + 10 O (g) + P 4 (s) Phosphorus can also be produced in a similar way from the hydroxyapatite, a 5 (PO 4 ) OH, which is a compound found in bones. a) Write reaction equation for the reaction of hydroxyapatite with silicon dioxide and carbon when in addition to the reaction products given above also water is produced. b) g of phosphorus was obtained from a g sample of bone. How many mass percent of hydroxyapatite did the bone sample contain? c) How many grams of carbon are needed to produce g of phosphorus from hydroxyapatite?

6 4. When clothes are hand washed in so-called hard water magnesiu m palmitate, Mg( 16 H 1 O 2 ) 2, is precipitated on the sink. The washing water is prepared by saturating water with magnesium palmitate at 50 o. How many milligrams of magnesium palmitate will precipitate from.0 dm of this solution when it is cooled to 25 o? K sp (Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = (mol dm ) K sp (Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = (mol dm ) (25 ) (50 ) 5. a) Write the reaction equation for the complete combustion of glycine (amino acetic acid) when in addition to normal combustion products all nitrogen is released in its elemental form. b) Write the reaction equation describing the preparation of acetylene (ethyne) from calcium carbide and water. c) Write the structural formulas for products (A, B, ) formed in the following chain of reaction. H HO (l) + H 2 (g) A H2O B +HBr 6. a) Write the structural formula for 4-methyl-trans-2-hexene. b) Name and write the structural formula for ether, which is an isomer of 2-propanol. c) Write the structural formulas of all carboxylic acids with the formula 5 H 10 O 2 and give their names. Molar masses of the elements: Element: H O Mg P a M / g mol 1 :

7 HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Kemian pääsykoetehtävien 200 malliratkaisut 1. a) Kirjoitetaan hapetusluvut kunkin alkuaineen atomille reaktioyhtälöön: +II +V -II +I +III +II -II +I -II Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) Rauta hapettuu: (+II +III) 1 yksikön verran Typpi pelkistyy: (+V +II) yksikköä 1 Lisätään kertoimet reaktioyhtälöön: Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) Tasapainotetaan muiden alkuaineiden ja varausten suhteen: Fe 2+ (aq) + NO (aq) + 4 H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + 2 H 2 O (l) kuum. b) ao (s) ao (s) + H 2 O (l) ao (s) + a(oh) 2 (s) O 2 (g) c) Kyseessä on neutraloitumisreaktio: H + + OH H 2 O Selvitetään ensin vetyionin ja hydroksidi-ionin ainemäärät alkuperäisissä liuoksissa. Hl-liuos: n(hl) = c V = 0,100 mol/dm 0,0100 dm = 1,00 10 mol n(h + ) = n(hl) = 1,00 10 mol Ba(OH) 2 -liuos: n(ba(oh) 2 ) = c V = 0,100 mol/dm 0,00200 dm = 2, mol n(oh ) = 2 n(ba(oh) 2 ) = 4, mol [H + ] ja [OH ] yhdistämisen jälkeen (V kok = 12,0 ml) [H + ] = [OH ] = 1, ,0 10 mol = 0,08 mol/dm dm 4 4, ,0 10 mol = 0,0 mol/dm dm

8 [H + ] yhdistämisen jälkeen = (0,08 0,0) mol/dm = 0,0500 mol/dm ph = log [H + ] = log 0,0500 = 1,0 2. a) H OOH (aq) + H H 2 OH (aq) H OOH 2 H (aq) + H 2 O (l) b) 2 H OOH (aq) + Ba(OH) 2 (aq) Ba(H OO) 2 (aq) + 2 H 2 O (l) c) Lasketaan bariumhydroksidin ainemäärä: n (Ba(OH) 2 ) = c V = 0,100 mol/dm 2,25 10 dm =, mol Reaktioyhtälöstä nähdään, että n (etikkahappo) = 2 n ( Ba(OH) 2 ) = 6, mol Reaktioseoksessa oli tasapainotilanteessa etikkahappoa: n (etikkahappo) = 100 6, mol = 0,645 mol Etikkahappoa oli reagoinut (1,00 0,645) mol = 0,655 mol H OOH (aq) + H H 2 OH (aq) H OOH 2 H (aq) + H 2 O (l) Alussa (mol) 1,00 0, Tasap. (mol) 0,645 0,800 0,655 0,655 0,655 = 0,145 Huom! Tehtävä voidaan laskea ainemäärillä, sillä tilavuudet supistuvat tasapainovakion lausekkeesta pois. K c = [ H OOH 2H ][ H 2O] [ H OOH ][ H H OH] 2 ( 0,655 ) = = (0,645)(0,145) 2 4,59. a) 4 a 5 (PO 4 ) OH (s) + 20 SiO 2 (s) + 0 (s) 20 asio (s) + 0 O (g) + P 4 (s) + 2 H 2 O (l) b) m(p) = 71,50 g ja M(P) = 0,97 g/mol m(p) 71,50 g n(p) = = = 2,09 mol M(P) 0,97 g/mol Hydroksiapatiitissa on kolme fosforiatomia eli n( a 5 (PO 4 ) OH ) = 1 n(p) = 0,7697 mol M( a 5 (PO 4 ) OH ) = (5 40,08 + 0, ,00 + 1,01) g/mol = 502, g/mol

9 m( a 5 (PO 4 ) OH ) = n M = 0,7697 mol 502, g/mol = 86,6 g Hydroksiapatiittia luunäytteessä: 86,6 g 501,2 g 100 % = 77,1 % c) Fosforin ainemäärä, kun m(p 4 ) = 2,000 g ja M(P 4 ) = 4 0,97 g/mol = 12,9 g/mol m 2,000 g n(p 4 ) = = = 1, mol M 12,9 g/mol 0 Reaktioyhtälöstä nähdään, että n() = n(p 4 ) = 1, mol m() = n() M() = 1, mol 12,01 g/mol = 1,98 g 4. Lasketaan ensin paljonko magnesiumpalmitaattia on liuenneena 50 o :ssa ja 25 o :ssa. Magnesiumpalmitaatin liukenemisreaktio: Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 (s) Mg 2+ (aq) H 1 O 2 (aq) Alussa (mol/dm ) a 0 0 Tasap. (mol/dm ) a x x 2x Liukoisuustulon lauseke: K s = [Mg 2+ ] [ 16 H 1 O 2 ] 2 50 o : K s = [Mg 2+ ] [ 16 H 1 O 2 ] 2 = x (2x) 2 = 4, mol /dm 9 4 x = 4, mol /dm 9 x = 1, mol /dm 9 x = (1, mol /dm 9 ) 1/ = 1, mol/dm M( Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = (24, , , ,00) g/mol = 55,2 g/mol Liukoisuus grammoina,0 dm vettä: m( Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = x M V = 1, mol/dm 55,2 g/mol,0 dm = 170,7 mg 25 o : Vastaavasti kuten edellä 4 x =, mol /dm 9

10 x = 0, mol /dm 9 x = (0, mol /dm 9 ) 1/ = 9, mol/dm Liukoisuus grammoina,0 dm vettä: m( Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = x M V = 9, mol/dm 55,2 g/mol,0 dm = 150,6 mg Magnesiumpalmitaattia saostuu: m(saostuma) = (170,7 150,6) mg = 20,1 mg 5. a) 4 NH 2 H 2 OOH (s) + 9 O 2 (g) 8 O 2 (g) + 10 H 2 O (g) + 2 N 2 (g) b) a 2 (s) + 2 H 2 O (l) 2 H 2 (g) + a(oh) 2 (aq) c) A H H 2 OH B H 2 H 2 H H 2 Br 6. a) H H H H 2 H H H b) H 8 O 2 H 5 O H etyylimetyylieetteri c) O O H H 2 H 2 H 2 OH H H 2 H OH H pentaanihappo 2-metyylibutaanihappo O H O H HH 2 OH H OH H -metyylibutaanihappo H 2,2-dimetyylipropaanihappo

11 ENTRANE EXAMINATION AT THE UNIVERSITIES OF TEHNOLOGY IN FINLAND (HELSINKI, TAMPERE, LAPPEENRANTA, OULU, ÅBO) Model Solutions (hemistry Exam 28 May 200) 1. a) First the following oxidation states are assigned. +II +V -II +I +III +II -II +I -II Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) Iron is oxidized: (+II +III) 1 unit Nitrogen is reduced:(+v +II) units 1 Balancing the iron and nitrogen: Fe 2+ (aq) + NO (aq) + H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + H 2 O (l) Balancing the other elements and charges: Fe 2+ (aq) + NO (aq) + 4 H + (aq) Fe + (aq) + NO (g) + 2 H 2 O (l) b) ao (s) heating ao (s) + O 2 (g) ao (s) + H 2 O (l) a(oh) 2 (s) c) It is a case of neutralization reaction: H + + OH H 2 O First the moles of hydrogen and hydroxide ions in original solutions are calculated. Hl solution: n(hl) = c V = mol/dm dm = mol n(h + ) = n(hl) = mol Ba(OH) 2 solution: n(ba(oh) 2 ) = c V = mol/dm dm = mol n(oh ) = 2 n(ba(oh) 2 ) = mol [H + ] and [OH ] after mixing the solutions (V total = 12.0 ml) are: [H + ] = [OH ] = mol = 0.08 mol/dm dm mol = 0.0 mol/dm dm and

12 [H + ] after mixing the solutions = ( ) mol/dm = mol/dm ph = log [H + ] = log = a) H OOH (aq) + H H 2 OH (aq) H OOH 2 H (aq) + H 2 O (l) b) 2 H OOH (aq) + Ba(OH) 2 (aq) Ba(H OO) 2 (aq) + 2 H 2 O (l) c) First, the number of barium hydroxide moles is calculated. n (Ba(OH) 2 ) = c V = mol/dm dm = mol From the equation it is seen that n (acetic acid) = 2 n ( Ba(OH) 2 ) = mol The number of moles of acetic acid in the equilibrium mixture is n (acetic acid) = mol = mol The number of moles of acetic acid reacted is ( ) mol = mol H OOH (aq) + H H 2 OH (aq) H OOH 2 H (aq) + H 2 O (l) At the beginning At equilibrium (mol) = Since volumes are subtracted from the equilibrium constant expression, the calculation can be done by using the number of moles. K c = [ H OOH2H][ H2O] [ H OOH ][ H H OH ] 2 2 (0.655) = = (0.645)(0.145) a) 4 a 5 (PO 4 ) OH (s) + 20 SiO 2 (s) + 0 (s) 20 asio (s) + 0 O (g) + P 4 (s) + 2 H 2 O (l) b) m(p) = g and M(P) = 0.97 g/mol m(p) g n(p) = = = 2.09 mol M(P) 0.97 g/mol Since hydroxyapatite contains three phosphorus atoms: 1 n( a 5 (PO 4 ) OH ) = n(p) = mol M( a 5 (PO 4 ) OH ) = ( ) g/mol = 502. g/mol m( a 5 (PO 4 ) OH ) = n M = mol 502. g/mol = 86.6 g

13 The bone sample contains: 86.6 g g 100 % = 77.1 % of hydroxyapatite. c) The number of phosphorus moles, when m(p 4 ) = g and M(P 4 ) = g/mol = 12.9 g/mol m g n(p 4 ) = = = mol M 12.9 g/mol From the reaction equation above it is seen that n() = 0 n(p 4 ) = mol m() = n() M() = mol g/mol = 1.98 g 4. First, it is calculated how many grams of magnesium palmitate is dissolved at 50 o and 25 o. The magnesium palmitate dissolves as follows: Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 (s) Mg 2+ (aq) H 1 O 2 (aq) At the beginning (mol/dm ) a 0 0 At equilibrium (mol/dm ) a x x 2x The solubility product constant: K sp = [Mg 2+ ] [ 16 H 1 O 2 ] 2 At 50 o : K sp = [Mg 2+ ] [ 16 H 1 O 2 ] 2 = x (2x) 2 = mol /dm 9 4 x = mol /dm 9 x = mol /dm 9 x = ( mol /dm 9 ) 1/ = mol/dm The molar mass of magnesium palmitate is: M(Mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = ( ) g/mol = 55.2 g/mol The solubility (as grams) in,0 dm of water: m(mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = x M V = mol/dm 55.2 g/mol.0 dm = mg At 25 o : alculations are done in a similar way as above. 4 x = mol /dm 9

14 x = mol /dm 9 x = ( mol /dm 9 ) 1/ = mol/dm The solubility (as grams) in,0 dm of water: m(mg( 16 H 1 O 2 ) 2 ) = x M V = mol/dm 55.2 g/mol.0 dm The mass of magnesium palmitate precipitation = ( ) = 20.1 mg = mg 5. a) 4 NH 2 H 2 OOH (s) + 9 O 2 (g) 8 O 2 (g) + 10 H 2 O (g) + 2 N 2 (g) b) a 2 (s) + 2 H 2 O (l) 2 H 2 (g) + a(oh) 2 (s) c) A H H 2 OH (l) B H 2 H 2 (g) H H 2 Br (g) 6. a) H H H H 2 H H H b) H 8 O 2 H 5 O H ethyl methyl ether c) O O H H 2 H 2 H 2 OH H H 2 H OH H pentanoic acid 2-methylbutanoic acid O H O H HH 2 OH H H H OH -methylbutanoic acid 2,2-dimethylpropanoic acid

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio: HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 26.05.2004 1. a) Kun natriumfosfaatin (Na 3 PO 4 ) ja kalsiumkloridin (CaCl 2 ) vesiliuokset sekoitetaan keske- nään, muodostuu

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan kemian koe 30.05.2007 1. a) Kirjoita kemiallinen kaava seuraaville yhdisteille: 1) magnesiumhydroksidi 2) ammoniumkarbonaatti

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2013. Insinöörivalinnan kemian koe 29.5.2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2013. Insinöörivalinnan kemian koe 29.5.2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 201 FI Insinöörivalinnan kemian koe 29.5.201 1. a) Piirrä C 5 H 12 hiilivedyn kaikki rakenneisomeerit rakennekaavoja käyttäen sekä nimeä ne.

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2012. Insinöörivalinnan kemian koe 30.5.2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2012. Insinöörivalinnan kemian koe 30.5.2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2012 FI Insinöörivalinnan kemian koe 0.5.2012 1. a) Kun alkeeniin X lisätään vettä, saadaan alkoholi Y. Alkoholin Y hapetustuotteena saadaan,-dimetyyli-2-heksanonia.

Lisätiedot

a) Kirjoita ioninvaihdon reaktioyhtälö. b) Mikä oli vesinäytteen kovuus laskettuna mmol/dm 3 Ca 2+ - ioneja?

a) Kirjoita ioninvaihdon reaktioyhtälö. b) Mikä oli vesinäytteen kovuus laskettuna mmol/dm 3 Ca 2+ - ioneja? TKK, TTKK, LTKK, Y, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 30.5.2002 1. Kun 0,225 g metallia M (moolimassa 27,0 g/mol) reagoi vetykloridin kanssa, muodostui metallikloridia ja vapautui 0,303

Lisätiedot

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2010. Insinöörivalinnan kemian koe 02.06.2010

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2010. Insinöörivalinnan kemian koe 02.06.2010 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 010 FI Insinöörivalinnan kemian koe 0.06.010 1. Kirjoita rakennekaavat kaikille alkoholeille, joiden molekyylikaava on C H 6 O. Nimeä alkoholit..

Lisätiedot

d) Mikä on luonnon uraanista syntyneen uraaniheksafluoridin tiheys mainituissa olosuhteissa?

d) Mikä on luonnon uraanista syntyneen uraaniheksafluoridin tiheys mainituissa olosuhteissa? HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 30.5.2001 1. Luonnon uraani sisältää 0,7 % isotooppia 235 U ja 99,3 % isotooppia 238 U. Uraaniheksafluoridia, joka on kaasu 373,15

Lisätiedot

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille 28.1.2016 Kemian tehtävät Kirjoita nimesi, luokkasi ja lukiosi tähän tehtäväpaperiin. Kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla tehtäväpaperiin vastauksille

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta Insinöörivalinnan kemian koe MALLIRATKAISUT

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta Insinöörivalinnan kemian koe MALLIRATKAISUT Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2015 Insinöörivalinnan kemian koe 27.5.2015 MALLIRATKAISUT 1 a) Vaihtoehto B on oikein. Elektronit sijoittuvat atomiorbitaaleille kasvavan

Lisätiedot

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Oppikirjan tehtävien ratkaisut Oppikirjan tehtävien ratkaisut Liukoisuustulon käyttö 10. a) Selitä, mitä eroa on käsitteillä liukoisuus ja liukoisuustulo. b) Lyijy(II)bromidin PbBr liukoisuus on 1,0 10 mol/dm. Laske lyijy(ii)bromidin

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2015 Insinöörivalinnan kemian koe 27.5.2015 MALLIRATKAISUT JA PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

Selvitetään kaasujen yleisen tilanyhtälön avulla yhdisteen moolimassa.

Selvitetään kaasujen yleisen tilanyhtälön avulla yhdisteen moolimassa. Diploi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2016 DI-keian valintakoe 1.6.2016 alliratkaisut 1. a) ääritetään ensin yhdisteen epiirinen kaava. Oletetaan, että yhdistettä on 100 g. Yhdiste sisältää

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento 2 2015

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento 2 2015 Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia Leena Piiroinen Luento 2 2015 Reaktioyhtälöön liittyviä laskuja 1. Reaktioyhtälön kertoimet ja tuotteiden määrä 2. Lähtöaineiden riittävyys 3. Reaktiosarjat 4. Seoslaskut

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty 1. Valitse luettelosta kaksi yhdistettä, joille pätee (a) yhdisteiden molekyylikaava on C 6 10 - A, E (b) yhdisteissä on viisi C 2 -yksikköä - D, F (c) yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä - D, F (d)

Lisätiedot

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen 1. a) Puhdas aine ja seos Puhdas aine on joko alkuaine tai kemiallinen yhdiste, esim. O2, H2O. Useimmat aineet, joiden kanssa olemme tekemisissä, ovat seoksia. Mm. vesijohtovesi on liuos, ilma taas kaasuseos

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 DI-kemian valintakoe 31.5. Malliratkaisut Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim.

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko.

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 01 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heikko happo polyproottinen

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2014

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2014 KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 014 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heterogeeninen tasapaino

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250 Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo Luento 8 CHEM-A1250 Puskuriliuokset Puskuriliuos säilyttää ph:nsa, vaikka liuosta väkevöidään tai laimennetaan tai siihen lisätään pieniä määriä

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

b) Kirjoita reaktioyhtälö reaktiolle, joka tapahtuu kun a) kohdan liuokseen lisätään natriumhydroksidia.

b) Kirjoita reaktioyhtälö reaktiolle, joka tapahtuu kun a) kohdan liuokseen lisätään natriumhydroksidia. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2008 Insinöörivalinnan kemian koe 28.05.2008 1. Räjähdysaineet ovat tehokkaita, jos ne tuottavat paljon kaasumolekyylejä räjähtäessään. Nitroglyseriini

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 1 Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-13. 2. Kirjoita nimesi ja

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Reaktiosarjat

Reaktiosarjat Reaktiosarjat Usein haluttua tuotetta ei saada syntymään yhden kemiallisen reaktion lopputuotteena, vaan monen peräkkäisten reaktioiden kautta Tällöin edellisen reaktion lopputuote on seuraavan lähtöaine

Lisätiedot

Chemik Lab AB CHEMIK LAB AB. Norrtälje. Jan Kristensson

Chemik Lab AB CHEMIK LAB AB. Norrtälje. Jan Kristensson CHEMIK LAB AB Norrtälje Jan Kristensson Kemisk analys av inomhusluft. Sisäilman kemiallinen analysointi Sjuka Hus Sairaat rakennukset Chemik Lab AB Grundades som aktiebolag 1987 Enskild firma sedan 1976

Lisätiedot

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x KUPI YLIPIST FARMASEUTTISE TIEDEKUA KEMIA VALITAKE 27.05.2008 Tehtävä 1: Tehtävässä on esitetty 20 väittämää. Vastaa väittämiin merkitsemällä sarakkeisiin rasti sen mukaan, onko väittämä mielestäsi oikein

Lisätiedot

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2

Lisätiedot

Seoksen pitoisuuslaskuja

Seoksen pitoisuuslaskuja Seoksen pitoisuuslaskuja KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Analyyttinen kemia tutkii aineiden määriä ja pitoisuuksia näytteissä. Pitoisuudet voidaan ilmoittaa: - massa- tai tilavuusprosentteina - promilleina tai

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = =

Kemia s10 Ratkaisut. b) Kloorin hapetusluvun muutos: +VII I, Hapen hapetusluvun muutos: II 0. c) n(liclo 4 ) = = 1. 2. a) Yhdisteen molekyylikaava on C 6 H 10 : A ja E b) Yhdisteessä on viisi CH 2 yksikköä : D ja F c) Yhdisteet ovat tyydyttyneitä ja syklisiä : D ja F d) Yhdisteet ovat keskenään isomeereja: A ja E

Lisätiedot

Luku 2. Kemiallisen reaktion tasapaino

Luku 2. Kemiallisen reaktion tasapaino Luku 2 Kemiallisen reaktion tasapaino 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 Tasapainotilan syntyminen, etenevä reaktio 4 Tasapainotilan syntyminen 5 Tasapainotilan syntyminen, palautuva reaktio 6 Kemiallisen tasapainotilan

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi

KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi KE1 - Kemiaa kaikkialla on pakollinen kurssi, joka on päästävä läpi lukion läpäisemiseksi Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia kemiasta kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot CHEM-A1250 Luento 9 Sisältö ja oppimistavoitteet Johdanto sähkökemiaan Hapetusluvun ymmärtäminen Hapetus-pelkistys reaktioiden kirjoittaminen 2 Hapetusluku

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n KEMIAN KOE 12.3.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa

Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Valitkoituja esimerkkejä & vastaustekniikkaa Liukoisuus Lääketieteellisen tiedekunnan valintakoe vuonna 2000 t.5 Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ioninen pitoisuus virtsassa

Lisätiedot

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Alla on esitetty vastaukset monivalintaväittämiin ja lyhyet perustelut oikeille väittämille. Tehtävä 3 A 2 B 5,8

Lisätiedot

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella. 1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-

Lisätiedot

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista. YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

Luento 9 Kemiallinen tasapaino CHEM-A1250

Luento 9 Kemiallinen tasapaino CHEM-A1250 Luento 9 Kemiallinen tasapaino CHEM-A1250 Kemiallinen tasapaino Kaksisuuntainen reaktio Eteenpäin menevän reaktion reaktionopeus = käänteisen reaktion reaktionopeus Näennäisesti muuttumaton lopputilanne=>

Lisätiedot

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä Kertausta 1.kurssista Hiilen isotoopit 1 Isotoopeilla oli ytimessä sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja. Ne käyttäytyvät kemiallisissa

Lisätiedot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot 4.4 Syntyykö liuokseen saostuma 179. Kirjoita tasapainotettu nettoreaktioyhtälö olomuotomerkintöineen, kun a) fosforihappoliuokseen lisätään kaliumhydroksidiliuosta b) natriumvetysulfaattiliuokseen lisätään

Lisätiedot

TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU

TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

( ) Oppikirjan tehtävien ratkaisut. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

( ) Oppikirjan tehtävien ratkaisut. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Oppikirjan tehtävien ratkaisut Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 45. Laske liuosten hydroksidi-ionikonsentraatio (5 C), kun liuosten oksoniumionikonsentraatiot ovat a) [H O + ] 1, 1 7 mol/dm b) [H

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Esimerkiksi ammoniakin valmistus typestä ja vedystä on tyypillinen teollinen tasapainoreaktio.

Esimerkiksi ammoniakin valmistus typestä ja vedystä on tyypillinen teollinen tasapainoreaktio. REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 REAKTIOTASAPAINO Johdantoa: Usein kemialliset reaktiot tapahtuvat vain yhteen suuntaan eli lähtöaineet reagoivat keskenään täydellisesti reaktiotuotteiksi, esimerkiksi palaminen

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

Käytännön esimerkkejä on lukuisia. PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIK KA Ilmiömallinnus prosessimet allurgiassa, 01 6 Teema 4 Tehtävien ratkaisut 15.9.016 SÄHKÖKEMIALLISTEN REAKTIOIDEN TERMODYNAMIIKKA JA KINETIIKKA Yleistä Tämä dokumentti sisältää

Lisätiedot

Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 27.5.2014 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 9.00

Henkilötunnus: - KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: 27.5.2014 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA. Kemian kuulustelu klo 9.00 TERVEYDE BITIETEIDE enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 27.5.2014 Etunimet: imikirjoitus: KEMIA Kemian kuulustelu klo 9.00 YLEISET JEET 1. Tarkista, että saamassasi tehtävänipussa on sivut 1-10. Paperinippua

Lisätiedot

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Luku 3 Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 1 MIKÄ ALKUAINE? Se ei ole metalli, kuten alkalimetallit, se ei ole jalokaasu, vaikka onkin kaasu. Kevein, väritön, mauton, hajuton, maailmankaikkeuden yleisin

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Yhdisteiden nimeäminen

Yhdisteiden nimeäminen Yhdisteiden nimeäminen Binääriyhdisteiden nimeäminen 1. Ioniyhdisteet 2. Epämetallien väliset yhdisteet Kompleksiyhdisteiden nimeäminen Kemiallinen reaktio 1. Reaktioyhtälö 2. Määrälliset laskut 3. Reaktionopeuteen

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KE 7.9.013 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

d) Klooria valmistetaan hapettamalla vetykloridia kaliumpermanganaatilla. (Syntyy Mn 2+ -ioneja)

d) Klooria valmistetaan hapettamalla vetykloridia kaliumpermanganaatilla. (Syntyy Mn 2+ -ioneja) Helsingin yliopiston kemian valintakoe: Mallivastaukset. Maanantaina 29.5.2017 klo 14-17 1 Avogadron vakio NA = 6,022 10 23 mol -1 Yleinen kaasuvakio R = 8,314 J mol -1 K -1 = 0,08314 bar dm 3 mol -1 K

Lisätiedot

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O

2. Reaktioyhtälö 3) CH 3 CH 2 COCH 3 + O 2 CO 2 + H 2 O 2. Reaktioyhtälö 11. a) 1) CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O Tasapainotetaan CH 3 CH 2 OH + O 2 CO 2 + H 2 O C, kpl 1+1 1 kerroin 2 CO 2 :lle CH 3 CH 2 OH + O 2 2 CO 2 + H 2 O H, kpl 3+2+1 2 kerroin 3 H

Lisätiedot

KEMIA 25.3.2011 lyhennettyjä ratkaisuja. 1. a) Vesiliukoisia: B, C, D, F, G

KEMIA 25.3.2011 lyhennettyjä ratkaisuja. 1. a) Vesiliukoisia: B, C, D, F, G KEMIA 25.3.2011 lyhennettyjä ratkaisuja 1. a) Vesiliukoisia: B,, D, F, G b) Ioniyhdisteitä: B,, F c) Happamia: d) Hiilitabletti on erittäin hienojakoista hiiltä (aktiivihiiltä). Suuren pinta alansa johdosta

Lisätiedot

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen Vesi Hyvin poolisten vesimolekyylien välille muodostuu vetysidoksia, jotka ovat vahvimpia molekyylien välille syntyviä sidoksia. Vetysidos on sähköistä vetovoimaa, ei kovalenttinen sidos. Vesi Vetysidos

Lisätiedot

c) Nimeä kaksi alkuainetta, jotka kuuluvat jaksollisessa järjestelmässä samaan ryhmään kalsiumin kanssa.

c) Nimeä kaksi alkuainetta, jotka kuuluvat jaksollisessa järjestelmässä samaan ryhmään kalsiumin kanssa. Kurssikoe KE1.2, Ihmisen ja elinympäristön kemia, ke 6.4. 2016 Vastaa vain kuuteen tehtävään. Jokaisessa tehtävässä maksimi pistemäärä on kuusi pistettä (paitsi tehtävässä 7 seitsemän pistettä). Voit vapaasti

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2016

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2016 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2016 Insinöörivalinnan kemian koe 1.6.2016 Malliratkaisut 1. Eräs orgaaninen yhdiste sisältää 66,7 m-% C, 11,2 m-% H ja 22,1 m-% O. Yhdisteen

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7.

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7. HEM-A0 Kemiallinen reaktio Kevät 07 Laskuharjoitus 7.. Metalli-ioni M + muodostaa ligandin L - kanssa : kompleksin ML +, jonka pysyvyysvakio on K ML + =,00. 0 3. Mitkä ovat kompleksitasapainon vapaan metalli-ionin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Helsingin, Jyväskylän, ulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina 25.5. 2010 klo 9-12 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1. vatko väittämät oikein vai väärin. ikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni 3.1 Atomin rakenneosat Kaikki aine matter koostuu alkuaineista elements. Jokaisella alkuaineella on omanlaisensa atomi. Mitä osia ja hiukkasia parts and particles atomissa on? pieni ydin, jossa protoneja

Lisätiedot