HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n"

Transkriptio

1 Hannes Snellman vero 2/09 newsletter h a n n e s s n e l l m a n HS Vero HS Veron tarkoituksena on tiedottaa lyhyesti erityisesti transaktioihin liittyvistä kiinnostavista veromuutoksista ja oikeustapauksista. PÄÄOMASIJOITTAJASTATUS HS Veron aiemassa numerossa 1/2009 mainittiin kolme KVL:n ratkaisua, joissa pääomasijoitusrahaston pääosin omistaman holdingyhtiön katsottiin olevan pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö, joka sai vähentää omistamansa operatiivisen yhtiön purkautumisesta mahdollisesti aiheutuvan purkutappion. Korkein hallinto-oikeus on nyt antanut ratkaisun KHO 2009:64 koskien KVL:n tapausta 76/2008: A Oy, jonka osakekannasta pääosan omisti pääomasijoitusrahasto, oli perustettu tuotannollista toimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeiden hankkimista varten. Sen jälkeen kun A Oy oli hankkinut B Oy:n osakkeet, oli hankittu yhtiö tarkoitus purkaa ja siirtää B Oy:n liiketoiminta ja sillä olevat varat ja velat ennakkojako-osana A Oy:lle. A Oy:n ei katsottu harjoittavan pääomasijoitustoimintaa. Tämän vuoksi A Oy:llä ei ollut oikeutta vähentää B Oy:n purkautumisesta mahdollisesti aiheutuvaa purkutappiota. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Kun ennakkoratkaisuhakemuksessa selostettujen olosuhteiden mukaan A Oy oli perustettu vain B Oy:n osakkeiden hankintaa varten ja hankittu yhtiö oli tarkoitus välittömästi hankinnan jälkeen purkaa, jolloin A Oy jatkaa sen liiketoiminnan harjoittamista, A Oy:tä ei KHO:n päätöksen mukaan ollut pidettävä EVL 6 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna pääomasijoitustoimintaa harjoittavana yhteisönä. A Oy ei siten voinut EVL 51 d :n säännös huomioon ottaen vähentää B Oy:n purkautuessa mahdollisesti syntyvää purkutappiota. Kyseisissä olosuhteissa purkutappion hyödyntäminen ei siis ollut mahdollista. Tilanteeseen voidaan saada lisävalaistusta vielä, kun KHO antaa ratkaisut myös tapauksiin KVL 7/2009 ja KVL 8/2009. KHO:n julkaistu päätös kuitenkin jo osaltaan selventää pääomasijoittajakäsitettä. Ratkaisun johdosta pääomasijoittajien tulisikin käydä tarkkaan rakenteensa läpi ja huolehtia siitä, että ne ovat uuden oikeuskäytännön mukaisesti tehokkaita. Lisätietoja antavat: Partner, Head of Tax Ossi Haapaniemi (puh. (09) ,

2 2 KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET JA TAKAUSVASTUU Keskusverolautakunta on äskettäin antanut mielenkiintoisen päätöksen KVL 43/2009 (ei lainv.) koskien omistajan takausvastuusta vapautumisesta maksamaa korvausta: A Oy omisti 25 prosenttia samalla alalla toimivan osakkuusyhtiönsä B Oy:n osakekannasta. Yhtiöt muun ohessa tuottivat toisilleen alihankintapalveluita. A Oy oli takausvastuussa B Oy:n pankkilainasta. C Oy, joka omisti 49 prosenttia B Oy:n osakekannasta, osti A Oy:ltä B Oy:n osakkeet. Osakkeiden kauppahinta oli 1 euro B Oy:n heikon taloudellisen tilanteen johdosta. Kauppakirjan ehtojen mukaan C Oy vapautti A Oy:n takausvastuusta B Oy:n pankkilainaan, mistä A Oy maksoi C Oy:lle korvausta euroa. Kun A Oy:n B Oy:n veloista antama takaus oli liittynyt A Oy:n harjoittamaan elinkeinotoimintaan, oli A Oy:llä oikeus vähentää takauksesta vapautumisesta maksamansa korvaus elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 :n mukaisena tulon hankkimisesta johtuneena menona kaupantekovuoden eli sen vuoden verotuksessa, jonka aikana korvauksen suorittamisvelvollisuus oli syntynyt. Ennakkoratkaisu vuodelle KVL siis piti liiketoimintaan liittyvästä takausvastuusta vapautumisesta maksettua korvausta vähennyskelpoisena. Helsingin hallinto-oikeus on aiemmin viime vuoden lopulla antamassaan julkaistussa tapauksessa katsonut, että tytäryhtiöltä olevien takaus- ja lainasaamisten luovutuksesta aiheutunut tappio oli vähennyskelvoton, vaikka nämä myytiin eri taholle kuin kyseisten yhtiöiden osakkeet. Mielenkiintoista onkin nähdä, mihin KHO näissä tapauksissa päätyy. Mikäli ratkaisujen lopputulokset jäävät voimaan, vaikuttaa siltä, että verotuksen näkökulmasta takaustappion vaarasta on syytä päästä eroon hyvissä ajoin etukäteen. Molemmat ratkaisut osoittavat kuitenkin joka tapauksessa, että tappiollisten tilanteiden läpikäyntiin myös verotuksen näkökulmasta on syytä kiinnittää huomiota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. JAKAUTUMINEN JA KONSERNIAVUSTUS Korkeimman hallinto-oikeuden antaman ratkaisun /1202 mukaan konserniavustussuhde voi siirtyä jakautumisessa vastaanottavan yhtiön ja sen omistukseen siirtyneiden yhtiöiden välille ja konserniavustusta voidaan antaa jo jakautumistilikauden aikana. A Oy oli jakautunut kokonaisjakautumisella ja siirtänyt pääosan varoistaan ja veloistaan toimivaan yhtiöön B Oyj:öön loppuosan siirtyessä uudelle perustetulle yhtiölle. Jakautumisessa B Oyj:lle siirtyivät muun muassa A Oy:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden X Oy:n ja Y Oy:n osakkeet. Kaikkien yhtiöiden tilikaudet päättyivät samanaikaisesti A Oy:n osakkeenomistajat saivat jakautumisessa vastikkeena omistamiensa A Oy:n osakkeiden mukaisessa suhteessa B Oyj:n uusia osakkeita siten, että jakautumisen jälkeen A Oy:n osakkeenomistajat omistivat noin 80 prosenttia B Oyj:n osakkeista.

3 3 Jakautuneen A Oy:n ja sen tytäryhtiöiden X Oy:n ja Y Oy:n välillä ennen jakautumista vallinnut konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitettu konsernisuhde vallitsi jakautumisen jälkeen B Oyj:n ja mainittujen tytäryhtiöiden välillä. Kun otettiin huomion jakautumiseen verotuksessa sovellettava jatkuvuusperiaate, voivat X Oy ja Y Oy antaa B Oyj:lle konserniavustusta jakautumisvuonna Ennakkoratkaisu vuodelle Ratkaisu on perustunut verotuksessa sovellettavaan jatkuvuusperiaatteeseen, jonka mukaan jakautumistilanteessa vastaanottava yhtiö voi tietyin edellytyksin saada jakautuvan yhtiön verotuksellisen aseman sellaisenaan sille siirtyneiden varojen ja velkojen osalta. Konserniavustuksen hyväksyttävyyden edellytyksenä on, että konsernisuhde on kestänyt koko verovuoden, minkä edellytyksen täyttyminen on erilaisiin yrityskauppa- ja yritysjärjestelytilanteisiin liittyen usein tulkinnanvaraista. KHO:n ratkaisu lisää konserniavustuksen hyödyntämismahdollisuuksia tietynlaisissa yritysjärjestelytilanteissa, mutta edellytysten täyttyminen on syytä kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti. ALIHINTAINEN KAUPPA KÄYPÄÄN ARVOON VEROTUKSESSA Verotuksessa on pitkään ollut selvää periaate, jonka mukaan apportti eli luovutus osakkeita vastaan on lähtökohtaisesti käypään arvoon tapahtuva luovutus, mikäli mikään erityissäännös, kuten osakevaihtosäännös, ei tapaukseen sovellu. Vanhan oikeuskäytännön pohjalta täysin selvää ei ole ollut koskeeko tämä periaate myös alihintaista kauppaa, ts. voidaanko käytetyn kauppahinnan sijaista verotuksessa kuitenkin verottaa käyvän arvon mukaan. Tämä asia on nyt vihdoin ratkaistu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksellä KHO 2009:66: Henkilöt A, B ja C omistivat X Oy:n osakekannan. A, B ja C perustivat kukin osakeyhtiön jonka kaikki osakkeet perustaja merkitsi. Kun A, B ja C myivät omistamansa X Oy:n osakkeet perustamalleen uudelle yhtiölle käyvän arvon alittavaan hintaan, luovutusten katsottiin olevan apporttiin verrattavia sijoituksia. Osakeyhtiöön näin sijoitetun omaisuuden luovutushinnaksi henkilöiden verotuksessa katsottiin X Oy:n osakkeiden käypä arvo luovutushetkellä. Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja Käytännössä tapauksen mukainen muutostilanne on ongelmallinen sikäli, että myös osakevastikkeen käyttäminen johtaa edellä mainitun mukaisesti käyvän arvon mukaiseen verotukseen. Käyvän arvon mukainen kauppahinta voi sinällään olla mm. rahoituksen osalta toimiva vaihtoehto, mutta mikäli järjestelyllä on vain verotuksellisia syitä, tulee tilanteessa muistaa myös mahdollinen peitellyn osingonjaon riski. Ratkaisu osoittaakin, että omistusrakenteet tulisi jo alkuvaiheessa suunnitella mahdollisimman tehokkaiksi, koska muutostilanteissa voi syntyä merkittäviä verokustannuksia. Ossi Haapaniemi (puh. (09) ,

4 4 OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN HS Veron numerossa 1/2008 on käsitelty hallinto-oikeuden ratkaisua koskien osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä kompensaationa merkittyjen osakkeiden hankinta-aikaa. KHO pysytti hallinto-oikeuden kannan päätöksellään KHO 2009:71: X Oyj Abp:ssä oli luovuttu yhtiöjärjestyksen muutoksella vuonna 2002 kahdesta osakesarjasta. Muutokseen liittyen kompensaationa äänivaltaisen K-osakesarjan osakkeenomistajille oli suunnattu osakeanti, jossa he olivat saaneet merkitä kahdella K-sarjan osakkeella yhden A-sarjan osakkeen. Näiden osakkeiden luovutuksesta saatua voittoa laskettaessa verovelvollisen, joka oli hankkinut K-osakkeet yli kymmenen vuotta sitten oli verotuksessa katsottava omistaneen vuonna 2002 annissa merkityt osakkeet yli kymmenen vuoden ajan ja hankintameno-olettamana oli käytettävä 50 prosenttia. Verovuosi Uuden osakeyhtiölain aikana osakesarjojen yhdistämisen kompensointi on helpottunut sikäli, että kompensaatio-osakkeet voidaan antaa maksutta. Aiemmin saajat joutuivat maksamaan vähintään osakkeiden nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavan merkintähinnan. ULKOMAISET RAHASTOT JA LÄHDEVERO Korkein hallinto-oikeus pyysi päätöksensä KHO 2007:42 mukaisesti kesäkuussa 2007 EY-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua lähdeveron perimistä luxemburgilaiselle SICAVmuotoiselle rahastolle maksetusta osingosta. EY-tuomioistuin antoi tuomionsa tässä Aberdeen-tapauksessa C-303/07. EYT:n mukaan EY 43 ja EY 48 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa vapautetaan lähdeverosta tässä valtiossa asuvan tytäryhtiön samassa valtiossa asuvalle osakeyhtiölle jakama osinko mutta jonka nojalla lähdevero peritään vastaavasta osingosta, joka maksetaan vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön (SICAV) muotoiselle emoyhtiölle, kun tämä yhtiö asuu toisessa jäsenvaltiossa, sen yhtiömuotoa ei tunneta ensin mainitun valtion oikeudessa, sitä ei mainita eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna annetulla neuvoston direktiivillä 2003/123/EY, 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen yhtiöiden luettelossa ja se on kyseisen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan vapautettu tuloverosta. KHO:n lopullista päätöstä asiasta ei ole vielä annettu, mutta käytännössä EYT:n ratkaisu tarkoittaa, että SICAV voi saada osingon Suomesta verovapaasti, kun osinko vastaavalle suomalaiselle toimijalle olisi ollut verovapaata. Suomessahan osinko olisi ollut verovapaata sekä sijoitusrahastolle maksettaessa että osakeyhtiölle maksettaessa. Luxemburgilainen SICAV on yleensä yhtiöoikeudelliselta muodoltaan S.A. (société anonyme) eli osakeyhtiö (vrt. Suomessa kiinteistörahastolain mukainen kiinteistörahasto), mutta tämä ei jostain syystä ilmene asiaa koskevista päätöksistä (vaan niistä voi syntyä jopa päinvastainen käsitys). Näin suoraa vastaavuutta suomalaiseen osakeyhtiöön ei siten ilmeisesti edes edellytetty.

5 5 Muutoinkin ratkaisun tulisi merkitä, että esimerkiksi suomalaista sijoitusrahastoa vastaavalle ulkomaiselle rahastolle maksettu osinko on lähdeverotonta, koska suomalaisen sijoitusrahasto on verovapaa. Ulkomaiset rahastot voivat kuitenkin juridisesti poiketa merkittävästi suomalaisesta yhtiöstä tai sijoitusrahastosta, joten kussakin tapauksessa verovapauden soveltuminen tulee käytännössä tutkia erikseen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on lisäksi odottamassa myös tapaus (KVL 76/2006), jossa SICAV on jakanut osinkoa suomalaiselle yhtiölle. KVL piti SICAVin voitonjakoa kokonaan veronalaisena tulona toisin kuin osinkoa normaalisti. KHO ratkaissee tämänkin Aberdeen-tapauksen mukaisesti. Ulkomaisista rahastoista tuottoja saaneiden onkin syytä selvityttää oma tilanteensa ja hakea tarvittaessa muutosta aiempien vuosien verotukseen. Ossi Haapaniemi (puh. (09) , VALUUTTAKURSSITAPPIOIDEN RAJOITETTU VÄHENNYSOIKEUS LOUKKASI PÄÄOMIEN VAPAATA LIIKKUVUUTTA EY-tuomioistuin katsoi ratkaisussaan Deutsche Shell C-293/06, että valuuttakurssitappioiden vähennyskelvottomuus loukkasi sijoittautumisvapautta. Tapausta on käsitelty HS Veron numerossa 1/2008. Ruotsissa sikäläinen korkein hallinto-oikeus Regeringsrätten on äskettäin katsonut, että Ruotsin säännökset, joiden mukaan valuuttakurssitappiosta voi vähentää vain 70 % loukkaavat pääomien vapaata liikkuvuutta. Regeringsrätten piti asiaa Deutsche Shell tapauksen jälkeen niin selvänä, ettei se edes pyytänyt asiasta EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisua. Kuten HS Verossa on aiemmin esitetty, loukkaa Suomen TVL:n mukainen sijoitusten valuuttakurssitappioiden vähennyskelvottomuus todennäköisesti pääomien vapaata liikkuvuutta. Sama voi koskea myös valuuttajohdannaisista aiheutuvia tappioita etenkin suojaustilanteissa. Asiaan tulisikin saada muutos joko lainsäädäntöä muuttamalla tai tekemällä asiasta ennakkoratkaisuhakemus. Mikäli sijoittajilla on aiemmilta vuosilta vähentämättömiä valuuttakurssitappioita tai johdannaistappiota, tulisi heidän kuitenkin jo tässä vaiheessa varmistaa ensisijaisesti normaalien valitusaikojen kuluessa oikeutensa tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

6 6 OSAKEYHTIÖN VAROJENJAON VEROTUKSEN UUDISTAMINEN Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan uusia säännöksiä liittyen osakeyhtiön varojenjaon verotukseen. Muutokset tulisivat mahdollisesti voimaan vuoden 2010 alussa. Esitysluonnoksen mukaan osakeyhtiölaissa tarkoitettu voitonjako ja varojenjako osakeyhtiön muista vapaan oman pääoman eristä olisi verotuksessa osinkotuloa. Siten esimerkiksi varojen palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta verotettaisiin osinkoa koskevien säännösten mukaan. Luonnollisten henkilöiden verovapaan euron osinkotulo-osuutta sovellettaisiin kuitenkin vain voitonjakoon. Osinkotulona käsitelty määrä ei vähentäisi osakkeiden hankintamenoa. Muu varojenjako kuin voitonjako voitaisiin kuitenkin tietyin edellytyksin yhtiön Verohallinnolle määräajassa tekemän hakemuksen perusteella verottaa luovutuksena. Esitys johtaa toteutuessaan pääomanpalautusten verotuksen kiristymiseen luonnollisten henkilöiden osalta. Yhtiöille muutos voi olla jopa edullinen, koska osinko on usein normaalisti verovapaata. Ossi Haapaniemi (puh. (09) , Hannes Snellmanin HS Vero Newsletterin sisältämä tieto on ainoastaan havainnollistavaa eikä sitä tule pitää oikeudellisena neuvona tai käyttää perustana millekään toimelle tai lopulliselle päätökselle ilman, että sen soveltuvuus varmistetaan jokaisessa yksittäisessä tapauksessa.

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Joensuu 2012 Laskentatoimen

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta 18.12.2014 koskien Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1 Yksityishenkilön sijoitustoiminta ja verolainsäädännön

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto )

JPMorgan Funds JF Japan Alpha Plus Fund ( alarahasto ) JPMorgan s JF Japan Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot