K E T JLahdenU 1/6 YLEISSUUNNITELMA 1:2000 PITUUSLEIKKAUS 1:2000. keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K E T JLahdenU 1/6 YLEISSUUNNITELMA 1:2000 PITUUSLEIKKAUS 1:2000. keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu"

Transkriptio

1 1/6 YLEISSUUNNITELMA 1:2000 PITUUSLEIKKAUS 1:2000

2 2/6 OSA-ALUESUUNNITELMA 1:1000 LEIKKAUS C-C 1:750

3 3/6 SUUNNITTELUALUE LÄNNESTÄ

4 4/6 SUUNNITTELUALUE IDÄSTÄ

5 RAKEISUUSKAAVIO 1:5000 K E T J U Lahden 5/6 TOIMINNALLINEN KAAVIO 1:5000 ASUMINEN PALVELUASUMINEN SENIORIASUMINEN JA PALVELUT LIIKE-, TOIMISTO- JA TYÖPAIKKARAKENTAMINEN ASEMA JA MATKAKESKUSPALVELUT KESKUSTATOIMINNOT ASUMINEN, LIIKETILAT JA LÄHIPALVELUT SEKOITTUNEET TOIMINNOT ASUMINEN, LIIKE- JA TYÖTILAT, VIIHDE-, KULTTUURI- JA HYVINVOINTIPALVELUT, TILAPÄISET TOIMINNOT JULKINEN TILA AJONEUVOLIIKENNE JOUKKOLIIKENNE JA PYSÄKKI KEVYTLIIKENNE RAITTI SHARED SPACE -ALUE STRATEGIA Arkkitehtonisesti korkeatasoisella keskustarakentamisella, tehokkaalla maankäytöllä, laadukkailla julkisilla tiloilla sekä toimintojen sekoittamisella alue muutetaan urbaaniksi ja elämää sykkiväksi ruutukaavakeskustan osaksi. KAUPUNKIRAKENNE JA -KUVA Alueen kaupunkirakenteellinen idea muodostuu erityyppisistä umpikortteleista, jotka julkiset tilat ketjuttavat toisiinsa. Kortteleita yhdistää toisiinsa alueen pituussunnassa kulkeva polveileva kävelyraitti. Kortteleiden kerrosluvut ja rakentamistehokkuudet kasvavat aseman ja Askon tehtaiden läheisyydessä pysyen kuitenkin maltillisina varsinkin metsäisten harjujen kohdalla. Umpikorttelirakenteen muurimaisuutta on vähennetty sakaramaisella massoittelulla. Umpikorttelirakenne selkeyttää hajanaisen alueen tilanmuodostusta sekä tilahierarkiaa. Ketjumaisesta rakenteesta johtuen rakennetta on helppo toteuttaa vaiheittain toiminnallisten tarpeiden mukaisesti. Rakentamisen aloituksen painopiste on matkakeskuksen ja Askon tehtaan ympäristössä. Matkakeskukseksi täydentyvän rautatieaseman rooli on säilytetty kaupunkikuvassa kadun päätteenä, osana avointa kaupunkiaukiota. Hotellitorni toimii aseman seudun liikenneterminaalin maamerkkinä. Mannerheiminkadun luonnetta on muutettu katumaiseksi rajaamalla katutilaa korttelirakenteella aivan kadun varteen sekä täydentämällä katutilaa istutusvyöhykkeellä. Rakentaminen on ulotettu myös radan läheisyyteen. Radan varren suojavihervyöhykkeessä voidaan varautua melun ja tärinän aiheuttamien häiriöiden minimointiin erilaisilla teknisillä järjestelyillä. Alueen vanhoja rakennuksia on säilytetty osana korttelirakenteita luomaan alueelle identiteettiä ja muistumia alueen historiasta. Asko III:n alueelle rakentuu muurimaisen kerros- ja ketjutalojen kehän sisään pienoiskaupunki, joka mahdollistaa erityyppisiä kaupunkimaisia asuinratkaisuja laajojen piha- ja puistoalueiden yhteyteen. Anttilanmäen pientaloalueen läheisyydessä rakentamistapa muuttuu pientalovaltaiseksi. Suurkorttelia ympäröivään puistovyöhykkeeseen sijoittuu asumista palvelevia virkistys-, ulkoilu- ja viljelytoimintoja. SEKOITTUNEET TOIMINNOT Alueen toiminnoissa pyritään monipuoliseen sekoittuneeseen rakenteeseen, joka mahdollistaa vilkkaan ja urbaanin kaupunkikulttuurin. Alueen toiminnat täydentävät keskustan toiminnallista rakennetta, mutta palvelevat samalla lähialueen asukkaita. Alueelle lisätään voimakkaasti asumista keskustan palvelujen läheisyyteen. Alueelle osoitetaan tiivistä keskustamaista kerrostalorakentamista, väljempää kerrostalorakentamista, tuettuja asumismuotoja (vuokra-asunnot, opiskelijaasuntolat), loft- ja ateljeeasuntoja sekä palveluasumista (senioriasuminen). Monipuolinen asuminen lisää alueen sosiaalista kestävyyttä, monipuolistaa ikärakennetta ja lisää sosiaalista kontrollia. Asumista on osoitettava alueelle riittävästi, jotta alueen lähipalveluille riittää käyttäjiä sekä julkiset tilat täyttyvät kaupunkilaisista. Asuinkortteleiden kivijalkoihin sekä säilyviin rakennuksiin sijoittuu liiketiloja ja lähipalveluita. Alueelle varataan kortteli tilaa vievän kaupan tarpeisiin, ns. retail-park kortteliin. Toimisto-, verstas-, paja- ja työtiloja osoitetaan alueelle hyvien liikenneyhteyksien ja näkyvän sijainnin vuoksi sekä paikoin rata-alueen puskurivyöhykkeeksi. Työpaikkojen logistinen sijainti kaupunkirakenteessa hyödyntää mm lisääntynyttä asukasmäärää (työpaikkaomavaraisuus) sekä pysäköintilaitosten vuoroittaiskäyttöä. Askon tehtaan alueelle ja rakennuksiin osoitetaan asumisen lisäksi muunneltavaa työ-, toimisto- ja projektitilaa, hyvinvointipalveluita, viihdepalveluita sekä kulttuuripalveluita. Rakennuksesta voidaan osoittaa tiloja erilaisille tilapäisille käyttötarkoituksille, joita voivat olla esim. erilaiset tapahtumat, festivaalit, konsertit, konferenssit jne. Muunneltava tila soveltuu myös opetustoimintaan (muotoiluinstituutti, taidekasvatus, evakkokoulu jne) sekä näyttely-, elokuva- ja teatteritiloiksi. Sisäpihat ja läheiset julkiset tilat tukevat em. toimintoja ja mahdollistavat toiminnan laajenemisen osaksi julkista kaupunkitilaa. MAANALAINEN PYSÄKÖINTI PYSÄKÖINTILAITOS MAANPÄÄLLINEN PYSÄKÖINTI LEIKKAUS B-B 1:750 LIIKENNEKAAVIO 1:5000 LEIKKAUS A-A 1:750

6 JULKISET TILAT Suunnittelualueen kapeudesta ja johtuen alueen sisälle ei mahdu korttelirakennetta kaupunkitilallisesti kokoavaa katuyhteyttä. Alueen korttelirakennetta rytmittääkin erityyppisten julkisten tilojen sarja, joiden avulla kortteleiden väleihin muodostuu toiminnoiltaan ja luonteeltaan erilaisia puistoja, aukioita, sisäpihoja ja toreja. Julkisten tilojen sarja laajentaa toisiinsa liittyvien korttelipihojen toimintaa ja luo rakenteeseen tunnistettavia kohtia. Julkisten aukioiden yhteyteen varataan viheralueita viihtyisyyden, suotuisan pienilmaston sekä hulevesien imeyttämisen takia. Asemaaukio yhdessä asemapuiston kanssa on tilasarjan merkittävin julkinen tila. Tilat on koottu polveilevan reitin avulla yhteen, mikä mahdollistaa kevyen liikenteen yhteydet alueen sisällä. Radan eteläpuolisessa korttelisolussa perinteinen katu- ja aukiotila yhdistyvät kävelypainotteiseksi shared space tilaksi, mikä tehostaa julkisen tilan käyttöä ja parantaa liikenneturvallisuutta. MATKAKESKUS Rautatieasema täydentyy toiminnallisesti sekä lähi- että kaukoliikenteen bussiasemilla sekä rahtiterminaalilla. Alueen läheisyyteen varataan useita paikoitusalueita sekä laitoksia polkupyöräparkkeineen. Samalla pysäköintilaitokset palvelevat läheisiä toimisto-, työpaikka-, majoitus- sekä liiketiloja. Matkakeskuksen viereisiin kortteleihin osoitetaan liiketiloja sekä hotelli. Matkakeskuksen toiminnallista roolia korostetaan sijoittamalla kaupallisia lähipalveluita sekä liiketiloja osaksi terminaalia. Samalla järjestetään lämpimät sisäyhteydet aseman, asemalaitureiden, pysäköintilaitosten ja pyöräparkkien välillä. Asemapäällikön talon yhteydessä säilytetään olevaa puustoa ja täydennetään alue asemapuistoksi. EKOLOGIA Periaatteet ekologisessa kaupunkisuunnittelussa ovat pieni energiankulutus, tiivis kaupunkirakenne, päivittäisten palvelujen tarjoaminen alueella, yksityisautoilun minimointi, uusiutuvan energian osuuden maksimointi, hajautettu energian tuotanto sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden huomiointi. Kaupunkirakenteen tiivistäminen mahdollistaa myös energiateknisten, kunnallisteknisten ja jätehuoltoon liittyvien ratkaisujen keskittämisen, sekä niiden kehittämisen myöhemmin. Rakennussuunnittelussa pyritään energiatehokkaisiin rakenneratkaisuihin. Vanhojen rakennusten uusiokäyttö tukee ekologisesti rakennetun ympäristön imagoa. LIIKENNE Suunnittelualueen autoliikenne tukeutuu pohjoisessa Mannerheiminkatuun sekä Askonkatuun ja sen jatkeeseen idän suuntaan. Askonkatu on liitetty toimisto-, liike- ja paikoitusrakennuksen kansirakenteella Upon siltaan ja Iso Paavolankatuun. Paikoitus on osoitettu korttelirakenteessa pihakansien alle, jonka maaston korkeuserot helposti mahdollistavat. Näin piha-alueet ja julkiset aukiot säilyvät monipuolisessa käytössä eikä paikoitus häiritse toimintoja. Aukioille on sallittu paikoitusta vähäisessä määrin palvelemaan lyhytaikaista asiakaspysäköintiä. Paikoitusnormina on keskustan läheisyydessä asumiselle käytetty 1ap / asm2. Liityntäpysäköinnille on va- rattu kaksi pysäköintilaitosta radan eteläpuolelle. Joukkoliikenteen toimintaympäristöä kehitetään aikaisempien suunnitelmien pohjalta matkakeskuksen yhteydessä. Kevyen liikenteen poikittaisyhteyksiä lisätään keskustan ja etelän suuntaan. Pituussuuntaisia yhteyksiä radan molemmin puolin vahvistetaan ja kehitetään. Tehokas ja riittävän kattava kevyenliikenteen verkosto tukee autotonta liikkumista. Rautatiealue luo loistavat edellytykset seudullisen raideliikenteen kehittämiselle. MELU JA TÄRINÄ Raide- ja ajoneuvoliikenteen melua vastaan suojaudutaan umpikorttelirakenteella sekä radan varressa melumuurein ja suojavallein, mikä mahdollistaa suojaiset korttelipihat. Mahdollinen tärinävaikutus huomioidaan suojavyöhykkeen teräspontti- tai pystystabilointiratkaisuilla. Tämän lisäksi tärinää voidaan vaimentaa rakennuskohtaisesta myös tärinänvaimennusrakentein (matot ja laakeroinnit). Mahdollisuuksien mukaan korttelirakenne viedään kauemmas raidealueesta. LAAJUUDET AK AL A AKP KTY AKTY RM YHTEENSÄ kem 2 K E T J U Lahden 6/6 NÄKYMÄ MATKAKESKUKSESTA

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa 1 2 3 4 5 Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa Rakeisuuskaavio 1/5000 Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu Cittadina 1. Ydinkeskusta Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta Keskustan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI Hiukkavaaran keskuksen yleinen ideakilpailu Kunnari 1. Hiukkavaaran aukio 2. Päivittäistarakauppa (4000+laajennus 4000), erikoistavarakauppoja 2000, asuinrakentamista 6000 3. Kaupan pysäköintialue 350

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Nimimerkki KUNNARI Ehdotuksen yleisteema on moderni puutarhakaupunki. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä on ykköspesän luominen, pesäpalloterminologiaa lainaten. Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUSELOSTUS

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUSELOSTUS LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU Yleistä kilpailuehdotuksen symboliikasta Laukaan Saraakallio on Fennoskandian laajin kalliomaalaus, jossa kuva-aiheita on yli 100. Paikkakunnan

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

HENNA INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE

HENNA INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE HENNA INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE Tavoite Tavoitteena oli suunnitella konsepti tulevaisuuden ekologisesti ja sosiaalisesti eheälle 20 000 asukkaan pikkukaupungille, jossa energiataloudellisesti

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli

Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli Vaasan keskustastrategia 2035 Hyppy radan yli Vaasan kaupunki 2012 Keskustan haasteita: rata jakaa keskustatoimintojen alueen kahtia kaupan siirtyminen keskustan ulkopuolelle nettikaupan kasvu täydennysrakentamisen

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Liity Kouvolan juoneen!

Liity Kouvolan juoneen! KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS 17.08.2012 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro...3 2. Kaupallinen toiminnallisuus

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A.

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A. A Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A Vaihtoehto A krs-m2 Asunto 114 300 Liike + Market 19 800 Koulun laaj.+ uimahalli

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne VILLE RAÏSIEUSE VILLE RAÏSIEUSE Ehdotuksen nimimerkki viittaa Le Corbusierin Ville Radieuse - nimiseen kaupunkivisioon. Lähes kaikki kaupunkisuunnitteluun liittyvät 1900-luvun keskivaiheen epäonnistumiset

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

Ponnahduslautana Pasila

Ponnahduslautana Pasila VAIHE 3 YKSILÖTYÖ Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot