MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008"

Transkriptio

1 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella olevan korttelin käyttötarkoitus yksityiskohtaisesti asemakaavamuutoksen pohjaksi. Asemakaavamuutos koskee Matinkylän kauppakeskuksen korttelia 23282, sen eteläpuolella olevaa toimistorakennuksille ja linja-autoasemalle varattua korttelia 23283, kortteleiden välistä Suomenlahdentietä sekä Kalapuistoa. Maankäyttösuunnitelmasta tuli selvitä metroaseman sisäänkäyntien paikat, sisäyhteys kauppakeskukseen, liike- ja palvelutilan sekä asuntojen rakentamisen määrä ja sijoittuminen, kerrosluvut, liityntäliikenteen ja bussiterminaalin järjestelyt sekä saattoliikenteen ja kevyenliikenteen kulkuyhteydet. Suunnittelu pohjautui metron hankesuunnitelmaan ja tehtiin yhteistyössä hankesuunnitelman konsulttien kanssa. Korttelista tuli alun perin tehdä kaksi vaihtoehtoa, jossa toisessa Piispansillan puolella terminaaliliikerakennukseen liittyy korkea tornitalo, ja toisessa matalampi rakennus. Läntisen lippuhallin sijoittamista rakennukseen tuli tutkia. Suomenlahdentien tai puistossa olevan kevytväylän, Matinniitynpolun linjausta ei saanut muuttaa. Maankäytön suunnittelun edetessä suunnitteluryhmässä, johon kuului arkkitehtitoimiston lisäksi liikennesuunnittelijat WSP Finland Oy:stä ideoitiin kaksi uutta vaihtoehtoa. Maankäytön vaihtoehtojen toteutuskelpoisuuden vertailemiseksi Espoo teetti melu- ja ilmanlaatuselvitykset sekä laski infrastruktuurin muutoksista ja rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. ARKKITEHTUURI JA RAKENNUSTEN MASSOITTELU Rakentamista alueelle tutkittiin kolmella lähes yhtä tehokkaalla vaihtoehdolla. Kaikissa vaihtoehdoissa bussiterminaalin päälle sijoitetaan liiketilaa. Bussiterminaalin siirtyminen Matinkylästä Kivenlahteen metroradan jatkamisen yhteydessä myöhemmin synnytti tarpeen esittää suunnitelmissa kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa bussiterminaaliin osoitetaan 10 lähtölaituria, 10 linja-autojen pikapysäköintipaikkaa ja 3 tulolaituria, toisessa vaiheessa terminaalin kerrosalatarve on puolet pienempi. Rakennejärjestelmä on toteutettu Kampin malliin. Rakennuksen huoltotila on sijoitettu toiselle pysäköintitasolle (+1.4). Sinne kuljetaan puistoon rakennettua ramppia pitkin Tiistiläntien risteyksestä. Suuren rakennusoikeuden osoittaminen on tuottanut tarpeen suurelle määrälle autopaikkoja. Pysäköintiä on osoitettu kolmeen maanalaiseen kerrokseen. Autojen poistuminen pysäköintitasoilta tapahtuu kolmesta paikasta; kierreramppia ylös Piispansillalle, suoraa ramppia Tiistiläntien risteykseen tai nykyistä ramppia ja kiertoliittymää (tasolla +4.7) käyttäen. Kaikissa vaihtoehdoissa tutkittiin Ison Omenan korttelin pysäköintitalon sisältämien paikkojen sijoittamista muualle, jolloin yhteys uudisrakennuskortteliin toteutuisi luontevammin. Toimistojen sijoittaminen tornitaloon ei pidetty erityisen hyvänä ratkaisuna. Arkkitehdin mukaan pienet toimistot toimivat kuitenkin tornissa, jossa sisäänkäynti suoraan kadulta on selkeä. Torniin voisi mahdollisesti osoittaa erityisasumista, sillä Espoon toimistorakennuksia varten kaavoitetut tontit ovat jääneet rakentamatta. Torniin on oma sisäänkäyntiaula. Suunnittelu tarkentuivat prosessin myötä, mutta suunnitelmat jätettiin tietoisesti luonnosmaisiksi. Tarkoituksena oli että kaavaan laitetaan reunaehdot. Varsinainen toteutusvaihe tuo muutoksia.

2 Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE1) uusi rakentaminen (42000 kem2) sijoittuu yhtenäiseen rakennukseen, jonka päädyssä on 16-kerroksinen torni. Rakennuksen keskellä, neljännessä kerroksessa on toimistotilaa. Asuntojen piha-alue saadaan liiketilan katolle. Yhteydet Isoon Omenaan on toteutettu kapeilla Suomenlahdentien ylittävillä yhdyskäytävillä 3. kerroksen tasolla. Rakennuksessa on toisessa vaiheessa kem2 liiketilaa, 2000 kem2 toimistotilaa ja 8200 kem2 asuntoja. Kahdessa vaihtoehdossa (VE2 ja VE3) uusi rakennusmassa sijoitettiin kiinni Isoon Omenaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Suomenlahdentie on pidetty paikallaan ja toisessa katu on siirretty korttelin eteläpuolelle niin, että puisto säilyy nykyisten asuinrakennusten pohjoispuolella suunnilleen saman levyisenä kuin 1. ja 2 vaihtoehdoissa. Molemmissa näissä vaihtoehdoissa on alueen länsipäähän sijoitettu asuinkerrostalojen kortteli. Vaihtoehdossa 2 (VE 2) on rakennettavaa kerrosalaa yhteensä kem2. Liiketila jatkuu Ison Omenan levyisenä massana kadun yli. Toisessa rakentamisvaiheessa, kun bussiterminaalin tarve on pienempi, on liiketilan länsipuolelle mahdollista rakentaa kem2:n suuruinen asuntokortteli. Kolmannessa vaihtoehdossa (VE 3) suunnittelualuetta on laajennettu länteen Kalaportin yli. Markkinakatua on jatkettu uuteen katulinjaan asti, mihin on tehty uusi kiertoliittymä. Kiertoliittymästä on rampit maanalaiseen paikoitukseen. Asuinkorttelit (yhteensä kem2) on vaihtoehdon mukaan sijoitettu osittain alkuperäisen suunnittelualueen ulkopuolelle. Toisessa rakentamisvaiheessa, on liiketilan länsipuolelle mahdollista rakentaa 6-kerroksinen rakennus, jossa on 7000 kem2 toimistotilaa. VE3:ssä kadun siirtäminen etelään vaikuttaa metroratalinjan siirtämiseen noin metriä pohjoiseen. LIITTYMINEN METROON Maankäytönsuunnitelman ja hankesuunnitelman yhteensovittaminen oli yksi suunnittelutavoite, mutta maankäytön suunnittelua tehtiin vielä pitkään hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen niin, että metron hankesuunnittelua ei ollut enää loppuvaiheessa päivitetty. Metrohankkeen suunnitelmakuvissa asema ja bussiterminaali eivät varsinaisesti liity nyt tehtyihin maankäytön suunnittelun tuottamiin rakennuksiin vaan hankesuunnitelma on esitetty erillisenä projektina. Aseman suunnittelun ja sitä ympäröivän maankäytön suunnittelun yhteensovittamista tarvitaan. Metroasemien sisäänkäyntien paikkoja ja paikoituksen sijoittamista maan alle täytyy tulevissa suunnitelmissa sovittaa yhteen. Myös läntisen sisäänkäynnin sijoittaminen rakennukseen tulisi tutkia (VE 2 ja VE3:ssa). Vaihtoehtojen valinta vaikuttaa suuresti myös metroradan linjaukseen. Nähtäväksi jää tutkitaanko radan siirtämistä noin metriä pohjoiseen hankesuunnitelman paikalta. Maanalaisen paikoituksen sijoittelu ja autopaikkamäärä perustuvat oletukseen että metrotunneli ja kalliopaikoitus rakennetaan yhtä aikaa. Laiturihallin kohdalla kalliokatto ja kalliotunnelin kallioseinä sivusuunnassa saavat olla ohuempia kuin sellaisessa tapauksessa että kalliopaikoitus rakennetaan myöhemmin. Liikkeiden asiakaspysäköinti toimii parhaiten kun paikoitustasoja ei ole enempään kuin kahdessa kerroksessa maan alla tai maan päällä. Liityntäpysäköinti ohjataan mahdollisesti maan alla alimpaan kolmesta kerroksesta. Suunnitelmissa on 760 liikepysäköintipaikkaa ja 380 liityntäpysäköintipaikkaa, pysäköintikerroksia on kolme. Näissä suunnitelmissa on aseman laituritasonkatto tullut vastaan ja metroasema on sijoitettu avokaivantoon, jolle rakennetaan katto. PUISTO Suunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin eteläisen puiston alle sijoitettavaa paikoitusta, muuten kerrostalojen välinen puisto jätettiin avoimeksi. Suomenlahdentien varrelle sijoittuva korttelin itäpuolinen puistoalue ei säily puistona. Myös itä-länsisuuntainen puistoakseli kaventuu kaikissa

3 vaihtoehdoissa. WSP:n liikennesuunnittelun yhteydessä tutkittiin Piispansillalle nousevan ajorampin istumista puistomaisemaan. YHTEYDET ISOON OMENAAN Metron käyttäjille yhteydet liikekeskukseen ovat tärkeitä. Jalankulkuyhteyksien Ison Omenan läpi metroon sekä ajoyhteydet liityntäpysäköinnin ja kauppojen paikoitusten välillä tulee olla sujuvia. SELVITYKSET Eri vaihtoehtojen tarkastelun selventämiseksi Espoon tekninen keskus teki eri vaihtoehtojen katuverkon ym. infrastruktuurin muutosten kustannusten arvioinnin. Asuntorakentamisen osoittamisen mahdollisuus eri vaihtoehtoisissa suunnitelmissa tutkittiin meluja ilmanlaatuselvityksillä. LÄHIYMPÄRISTÖN HANKKEET Matinkylän koulun tontti bussiterminaalin länsipuolella sijoittuu haasteelliseen paikaan melun ja ilmanlaadun kannalta. Arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus on kuitenkin joustava ja tähtimäisen rakennuksen sakaroihin sijoitetut toiminnat voivat vaihtaa paikkaa. Koulu on tarkoitus rakentaa myöhemmin. Matinkylään etsitään paikkaa myös uimahallille ja liikuntahallille.

4 VE 1 VE1 Metroaseman korttelin kerrosalat (vaihe 1) Liiketiloja Asuntoja Toimistoja Yhteensä Metroaseman korttelin kerrosalat (vaihe 2) Liiketiloja Asuntoja Toimistoja Yhteensä Ison Omenan Laajennuksen kerrosala Liiketilaa Metroaseman pysäköintilaitoksen autopaikat 1. Liityntäpysäköintikerros 365ap 2. Pysäköintikerros 395ap 3. Pysäköintikerros 380ap yhteensä 1140ap Ison Omenan autopaikat uusien liiketilojen alla: 1. Pysäköintikerros 100ap 2. Pysäköintikerros 100ap 3. Pysäköintikerros 100ap yhteensä 300ap ( poistuu n.450 ap) (Pysäköintilaitosvaraus puiston alla n.700 ap)

5 VE2 Metroaseman korttelin kerrosalat (vaihe 1) Liiketiloja Asuntoja Yhteensä Metroaseman korttelin kerrosalat (vaihe 2) Asuntoja ja 2 vaihe yhteensä

6 VE3 Metroaseman korttelin kerrosalat (vaihe 1) Liiketiloja Asuntoja Yhteensä Metroaseman korttelin kerrosalat (vaihe 2) toimistoja ja 2 vaihe yhteensä

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1

kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1 2006 kansilehti METROLINJA PASILASTA HELSINKI VANTAAN LENTOASEMALLE 1 TYÖRYHMÄ Seppo Vepsäläinen Paavo Vuonokari Pertti Kare Timo Lepistö Teo Tammivuori Pekka Holopainen Pentti Myllymäki Tuula Helasvuo

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot