Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014"

Transkriptio

1 Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti Tausta Vapaaehtoismentorointia on jonkin verran järjestetty Suomessa ja viime vuosina sitä on kokeiltu myös maahanmuuttaneiden työllistymisen tukemiseen. Intoa-hankkeen vapaaehtoismentorointipilotin taustalla on hanketta edeltäneen Into-hankkeen ( ) aikana ollut kokeilu, jossa oli mukana kaksi mentori-aktoriparia. Kokeilusta saatujen hyvien palautteiden perusteella vapaaehtoismentoroinnin kehittämistä päätettiin jatkaa Intoa-hankkeessa, tavoitteena toiminnan juurruttaminen Kuopion alueelle. Vapaaehtoismentoroinnin ero ura- tai työpaikkamentorointiin on toiminnan vapaaehtoisuudessa mentorit ovat mukana työaikansa ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan estä mentori aktori paria esimerkiksi tutustumasta mentorin työpaikkaan ja työhön liittyviin verkostoihin. Pilotin alkuvaiheet Into-hankkeen aikana mentorointikokeilua koordinoi hanke. Intoa-hankkeessa koordinointivastuu suunniteltiin siirrettäväksi jollekin alueen toimijalle, jonka toimintaan mentorointiohjelma voisi sopia jatkossakin. Aluksi mentoroinnin koordinoinnista ja tätä kautta toiminnan juurruttamisesta - käytiin neuvotteluja Setlementti Puijolan Kompassin kanssa ja sovittiin Kompassin henkilöstön resurssipulan vuoksi, että Kompassilla on osavastuu mentoroinnin markkinoinnista omille verkostoilleen. Yhteisenä tavoitteena oli kuitenkin, että toiminta saadaan siirtymään Kompassille jatkossa, Into-hankkeessa laaditun ja Intoa-hankkeessa edelleen kehitetyn materiaalin siirtyessä samalla Kompassin käyttöön. Alun perin oli tarkoitus, että mentorointipilotti toteutuisi syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana kahdessa ryhmässä, mutta tähän tavoitteeseen ei päästy useasta syystä. Pilotista vastanneen suunnittelijan vaihtuminen kahteen eri otteeseen kesäkuun ja elokuun 2013 välisenä aikana vaikutti osaltaan aikataulumuutokseen. Lisäksi keväällä 2013 alkanut mentori- ja aktoripankin kokoaminen ei tuottanut tulosta ennen kuin myöhäissyksystä Tähän tarvittiin paljon mentoroinnin markkinointia niin sähköpostitse (mentorit) kuin esittelykäyntejä oppilaitoksissa (aktorit). Näin päädyttiin yhden ryhmän perustamiseen keväälle 2014.

2 Mentori- ja aktoripankin kokoaminen Mentoripankki perustettiin keväällä 2013 ja tarkoituksena oli, että syksyn 2013 alussa, kun maahanmuuttaneiden kotoutumiskoulutukset ovat alkaneet, aktoripankkiin saataisiin TEtoimiston kautta aktorit niistä kotoutumiskoulutusten tmv. ulkopuolelle jääneistä maahanmuuttaneista asiakkaista, jotka hyötyisivät mentoroinnista työllistymispyrkimyksissään. TE-toimiston asiakkaista ei kuitenkaan löytynyt tarpeeksi mentorointiohjelmaan sopivia aktoriehdokkaita, joten aktorit päätettiin etsiä muualta. Aktoreille laadittiin kirjallinen ilmoittautumislomake ja mentoreille oli sähköinen ilmoittautuminen. Yhteydenotto Savon ammatti- ja aikuisopistoon sekä Kuopion seudun kansalaisopistoon tuotti tulosta. Hankkeen suunnittelija kävi marraskuussa esittelemässä mentorointia kolmelle kieliryhmälle, minkä jälkeen aktoreiksi ilmoittautui 22 henkilöä. Syksyn 2013 aikana mentoroinnin sähköpostimarkkinointi mm. alueen yrittäjille, opettajille, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, eläkeläisille, ev.lut. seurakunnan vapaaehtoisille työntekijöille ja Kompassin vapaaehtoistyöntekijöille kannatti tuoden mentoripankkiin 13 mentoria. Markkinoinnin yhteydessä yksi yhteiskuntatieteiden opiskelija otti yhteyttä kertoen olevansa tekemässä pro gradu työtään mentoroinnista ja pyysi päästä seuraamaan hankkeen mentorointiohjelmaa. Projektipäällikön suostumuksella opiskelija on ollut seuraamassa prosessia ja hänelle on annettu tietoa siitä. Opiskelija on myös pyytänyt mentoreilta ja aktoreilta luvan käyttää heidän kommenttejaan ja kirjallista materiaaliaan työssään, niin että mitään henkilöiden tunnistetietoja ei tule esille. Mentoreiden ja aktoreiden mätsääminen Aktori- ja mentoripankin täytyttyä mentorointitoiminta päätettiin aloittaa mahdollisimman pian, viimeistään helmikuussa Tammikuun 2014 aikana hankkeen koordinaattori (Katja Kiflie Beka) ja suunnittelija aloittivat mentoreiden ja aktoreiden mätsäämisen. Mentoreiden tähän saakka pitkää odotusta kevennettiin pitämällä heihin aika ajoin yhteyttä sähköpostitse. Tammikuussa suunnittelija ja koordinaattori soittivat jokaiselle aktorille. Tämän tavoitteena oli saada selville a) onko aktori vielä tulossa mentorointiohjelmaan, b) millainen kielitaito aktorilla on ja

3 c) millainen tausta (ikä, ammatillinen tausta, harrastukset, kiinnostuksen kohteet niin työelämässä kuin muutenkin) aktorilla on mätsäyksen helpottamiseksi. Näistä a ja b kohdat olivat erityisen tärkeitä, koska niihin saatujen vastausten perusteella jotkut aktorit jäivät valinnan ulkopuolelle. Yksi aktori oli saanut työpaikan ja kahden aktorin todettiin olevan suulliselta suomen kielen taidoltaan liian heikkoja mentorointiohjelmaan. Kielitaitovaatimuksena oli taso A2.2 (suullinen kielitaito), koska tällä tasolla oleva kykenee puhumaan suomea kohtuullisesti, puhekumppanin ajoittaisen tuen avulla. Tällä haluttiin varmistaa se, että mentorit eivät vetäydy pois mentoroinnista, koska eivät osaa puhua englantia tmv. yhteistä, vierasta kieltä. Haastatteluista saatujen tietojen perusteella aktoreista saatiin selkeämpi kuva, mikä auttoi mentoreiden ja aktoreiden mätsäämisessä. Tavoitteena oli löytää asioita, jotka yhdistävät mentoria ja aktoria. Mätsäämisen apuna olivat Väestöliiton Womento-projektin suunnittelijoilta saadut vinkit, miten he ovat mätsänneet omat mentorinsa ja aktorinsa. Yksi tärkeä tekijä mätsäämisessä oli ikä; Womentolaisten mukaan aktorin ja mentorin on hyvä olla suurin piirtein samanikäisiä. Mikäli tähän ei päästä, on hyvä, että mentori ei kuitenkaan ole huomattavasti nuorempi kuin aktori. Tämän kerrottiin vaikuttavan parin valta suhteisiin kielteisesti. Tähän pyrittiin myös Intoa-hankkeen mentorointiohjelmassa. Mätsäämisen jälkeen saatiin muodostettua 11 mentorointiparia. 13:sta mentorista jäi pois vielä kaksi. Toinen ilmoitti, ettei voi muuttuneen elämäntilanteensa vuoksi olla mukana ja toiseen ei saatu lukuisista yrityksistä huolimatta yhteyttä alkusyksyn 2013 jälkeen. Aktoriehdokkaille, jotka jäivät valinnan ulkopuolelle, ilmoitettiin, että ehdokkaita oli enemmän kuin mentoreita, ja että parit on muodostettu mahdollisimman toimiviksi erilaisten yhteisten tekijöiden perusteella. Seuraavassa on kuvattu, mitkä tekijät vaikuttivat parien muodostamiseen: 1) Sama ala (joko entuudestaan tai aktori pyrkii opiskelemaan/työllistymään mentorin alalle) 6 paria 2) Yleismentori, jolla paljon tietoa eri aloista ja aktori, joka haluaa uudelle alalle 2 paria 3) Samat kiinnostuksen kohteet (esim. harrastukset) ja elämäntilanne (esim. perheenäiti) 3 paria Monen parin kohdalla oli useampikin yhdistävä tekijä. Edellä on otettu huomioon ensisijainen kriteeri mätsäämiselle. Yleismentorit olivat taustaltaan pitkään

4 henkilöstörekrytointia työkseen tehnyt ja niinikään aiemmin rekrytoijana ja mentorina toiminut henkilö, joiden ajateltiin kykenevän auttamaan ketä tahansa aktoria. Kun mätsääminen oli tehty, päätettiin aloitustapaamisen ajankohta. Aloitustapaaminen ajoitettiin Womenton (ks. myöh.) kanssa sovitun koulutuksen jälkeen, jotta ko. koulutuksesta saatava hyöty tulisi käyttöön heti aloitustapaamiseen. Koulutuksesta saatiin mm. vinkki, miten mentoroinnin käynnistymisestä ilmoitetaan mentorointiparille. Jokaiselle parille laitettiin yhteinen sähköpostiviesti, jossa kerrottiin molemmista etunimet ja muutama pääasia (esim. ala, työkokemus, toiveet). Viestissä ilmoitettiin myös aloitustapaamisen ajankohta ja pyyntö ilmoittautua tapaamiseen sähköpostitse. Myöhemmin - ennen aloitustapaamista - kaksi aktoria ilmoitti vetäytyvänsä pois ohjelmasta ja heidän mentoreilleen löydettiin nopeasti uudet aktorit. Yhteistyö Womento-projektin kanssa Syksyllä 2013 vapaaehtoismentoroinnista vastannut suunnittelija sai yhteydenoton Väestöliiton Womento-projektin projektipäälliköltä, joka kertoi kuulleensa Intoa-hankkeen mentorointipilotista edellä mainitulta pro gradu työn tekijältä. Womento-projekti oli kiinnostunut yhteistyöstä Intoa-hankkeen kanssa. Yhteistyön myötä Intoa-hanke saisi arvokasta tietoa mentoroinnista sitä useamman vuoden kehittäneeltä Womento-projektilta ja vastaavasti Womento saisi levitettyä omaa malliaan Etelä-Suomesta pohjoisempaan Suomeen. Womenton henkilöstön kanssa sovittiin koulutuksesta Pohjois-Savon alueen toimijoille, joita mentorointi maahanmuuttaneiden työllistymisen tukemisessa ja edistämisessä kiinnostaa sekä Intoa-hankkeen henkilöstölle. Koulutuksen kustannukset tulivat materiaalien kopiointia, koulutustilan vuokraa ja kahvitusta lukuun ottamatta Womento-projektille. Koulutukseen osallistui Setlementti Puijolan Kompassin, Kevama Oy:n, Tukeva-säätiön ja kansalaisopiston henkilöstöä. Koulutuksen antia olivat organisoitu selkeä malli mentorointitoiminnasta ja keskustelu mentoroinnin hyödyistä maahanmuuttaneiden työllistymisessä. Womento antoi myös omat materiaalinsa Intoa-hankkeen käyttöön. Joiltakin osin materiaalia hyödynnettiin myöhemmin. Mentorikoulutus Ennen aloitustapaamista mentoreille järjestettiin vapaaehtoinen koulutustilaisuus,

5 jossa käsiteltiin seuraavia asioita: mitä mentorointi on, mitkä ovat mentorin ja aktorin roolit, mitä sisältöjä mentoroinnissa voi olla ja yleisesti mentoreita askarruttavia kysymyksiä. Kouluttajan toimi hankkeen suunnittelija ja koulutus järjestettiin Kompassin tiloissa. Paikalle tuli viisi mentoria. Koulutuksessa annettiin käytännön ohjeita, mitä yhteystietoja aktorin ja mentorin kannattaa jakaa jne. Kaikilla mentoreilla oli positiivinen asenne ja avoin mieli tulevaa mentorointia kohtaan, mutta he kokivat myös koulutuksen tarpeelliseksi. Keskustelussa korostui näkemys, että mentorointi on kaksisuuntainen oppimisprosessi: sekä aktori että mentori oppivat siinä jotakin uutta. Yhteiset tapaamiset Mentoroinnin aikana oli kolme yhteistä tapaamista: aloitus-, väli- ja lopputapaaminen. Näistä välitapaaminen oli vapaaehtoinen. Vapaaehtoismentoroinnin aloitustapaaminen oli Hotelli Puijonsarvessa. Tapaamiseen tuli kahdeksan mentoria ja seitsemän aktoria. Mikäli parista toinen ei päässyt paikalle, sovittiin, että parille järjestetään myöhemmin oma tapaaminen Kompassissa. Hankkeesta paikalla olivat kaksi suunnittelijaa ja koordinaattori ja Kompassista koordinaattori. Jokainen osallistuja sai nimikyltin oman parin tunnistamisen helpottamiseksi. Aloitustapaamisessa käytiin ensin yleisesti läpi mentorointiprosessia ja aikataulua. Jokainen mentori ja aktori aktivoitiin miettimään odotuksia mentoroinnille ja näitä odotuksia käsiteltiin yhteisesti keskustellen. Aktorit odottivat mentoroinnilta seuraavia asioita: suomen kielen kehittyminen keskustelemalla suomalaisen kanssa vinkkejä ja neuvoja työllistymiseen sekä yleistä tietoa suomalaisesta työelämästä tietoa opiskelemaan pyrkimisestä ja pääsemisestä tietoa tavallisesta suomalaisesta elämänmenosta Mentorit odottivat saavansa kuvan maahanmuuttaneen elämästä Suomessa tietoa muista kulttuureista olla hyödyksi maahanmuuttaneelle hänen työllistymisessään tai muuhun tavoitteeseen pääsyssään tutustua uusiin ihmisiin kertoa tällä tavalla oman suvaitsevaisen kantansa maahanmuuttaneita

6 kohtaan uutta osaamista: uuden toimivan tavan auttaa onnistumisen kokemuksia yhdessä maahanmuuttaneen kanssa Aloitustapaamisessa aktorit ja mentorit saivat rauhassa tutustua toisiinsa, mihin oli tukena kysymyksiä. Aloitustapaamisessa jaettiin osallistujille myös materiaalia mentoroinnin tueksi. Into-hankkeessa laadittua opasta muokattiin selkokielisemmäksi maahanmuuttaneita aktoreita ajatellen. Oppaasta esiteltiin mahdollisia sisältöjä mentorointiparin kahdenkeskisiin mentorointitapaamisiin. Mentoroinnin tavoitteina esiteltiin yleinen tieto suomalaisesta työelämästä, työnhakutataitojen kehittäminen ja työnhakupapereiden tekeminen tai muokkaus, oman osaamisen määrittely, opiskelumahdollisuuksien selvittäminen, työelämässä tarvittavan suomen kielen taidon parantaminen ja verkostojen sekä uusien kontaktien luominen. Samalla muistutettiin, että jokaisen parin toiminta on erilaista, koska tavoitteet ovat erilaisia. Kaikki aktorit ja mentorit saivat myös oman tapaamisvihon, johon tulevat kahdenkeskiset tapaamiset oli tarkoitus kirjata teemoineen ja sisältöineen. Lopuksi käytiin läpi mentorointisopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittivat. Kaikki parit sopivat myös ensimmäisen kahdenkeskisen tapaamisajan, sen aiheen, paikan ja yhteydenottotavan. Näin haluttiin varmistaa, että toiminta pääsee käyntiin. Kahdenkeskisiä tapaamisia sovittiin olevan vähintään 3-4, mutta ylärajaa ei asetettu. Lopuksi sovittiin myös takaraja mentoroinnille eli lopputapaaminen Edellä mainitut asiat käsiteltiin myös niiden parien kanssa, jotka eivät päässeet aloitustapaamiseen. Nämä tapaamiset (2+2 paria) olivat Kompassissa helmi- ja maaliskuussa Paikalla oli hankkeen suunnittelija tai koordinaattori. Toukokuussa järjestettiin vapaaehtoinen välitapaaminen, johon tuli kuusi aktoria ja neljä mentoria. Välitapaamisessa keskusteltiin siitä, mitä parit olivat siihen mennessä tehneet ja mitä suunnitelmia heillä vielä oli loppuajalle. Tapaaminen järjestettiin Kompassin tiloissa. Lopputapaaminen oli Tapaamiseen tuli viisi mentoria ja viisi aktoria. Mentorointivihot kerättiin pois, jotta saataisiin tietoa kahdenkeskisistä tapaamisista. Vihot luvattiin toimittaa jokaiselle takaisin myöhemmin. Paikalle tulleet aktorit ja mentorit sekoitettiin niin, että keskustelua varten saatiin uudet aktori-mentori parit. Parit keskustelivat, mitä hyvää mentoroinnissa oli, oliko siinä jotakin vaikeaa ja mitä olisi toivottu lisää. Keskustelun aikana moni pari sanoi, että ikäerolla tai jopa sukupuolella ei ole merkitystä mentoroinnin

7 onnistumiselle. Muutama mentori sanoi, että olisi voinut mentoroida useampaakin maahanmuuttanutta samaan aikaan. Keskustelujen päätteeksi kuultiin yhden mentorin ajatuksia kesken päättyneestä mentoroinnista. Kaikilta kerättiin kirjallinen palaute mentorointiprosessista. Lopuksi palattiin aloitustapaamisessa esille tulleisiin odotuksiin ja pohdittiin yhdessä, miten odotukset toteutuivat. Osallistujat saivat lopuksi todistuksen osallistumisestaan mentorointiohjelmaan. Kahdenkeskiset mentorointitapaamiset Aloitustapaamisessa sovitun ensimmäisen kahdenkeskisen tapaamisen jälkeen jokainen pari sai toimia oman aikataulunsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kaikille pareille tarjottiin tukea ja kehoitus yhteydenottoon, mikäli jokin asia askarruttaa tai mentorointi ei suju. Yhteydenottoja ei tullut aloitus- ja lopputapaamisen välisenä aikana kuin yhdeltä aktorilta, joka kysyi yleisen kielitutkinnon ylimmän tason kokeesta. Tähän hän sai ohjausta hankkeen suunnittelijalta. Kaikki parit yhtä keskeyttänyttä paria lukuun ottamatta tapasivat vähintään 3 kertaa, suurin osa 4 5 kertaa. Joukossa oli myös useammin kuin 5 kertaa tavanneita. Tapaamisten aiheet noudattivat suurilta osin oppaassa annettuja aiheita. Tapaamisissa oli käsitelty yleistä tietoa suomalaisesta työelämästä, kehitetty aktorin työnhakutaitoja ja työnhakuasiakirjoja, selvitelty opiskelumahdollisuuksia uudelle alalle ja suomalaiseen pätevyyteen tarvittavia opintoja ja avattu yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa ym. Lisäksi parit olivat keskustelleet suomalaisen ja aktorin oman kulttuurin ominaispiirteistä. Yksi aktori oli saanut apua uuden asunnon etsimisessä ja toinen kielikokeeseen valmistautumisessa. Yrityksen perustamisesta kiinnostunut aktori perusti kevään 2014 aikana yrityksen Mikkeliin. Palaute ja kehittämisehdotukset Lopputapaamisessa kerätyt palautteet analysoitiin ja niistä nousi esille joitakin yleisimpiä seikkoja. Aktoreiden palautteista nousi esille tulevaan työelämään liittyvät kysymykset. Monet tunsivat saaneensa mentoriltaan konkreettista tietoa, mitä työtä he voivat Suomessa tehdä, miten he voivat pätevöityä tekemään omaa työtään, mihin voi mennä opiskelemaan jne. Vastauksissa korostui myös kielitaidon kehittyminen mentoroinnin aikana. Monella maahanmuuttaneella ei ole juurikaan suomalaisia kontakteja ja mentorointi koettiin hyväksi mahdollisuudeksi keskustella suomen kielellä oikean suomalaisen kanssa. Kaikki mentorit kokivat saaneensa riittävästi ohjausta ja koulutusta mentorointiin.

8 Palautteista kävi ilmi, että mätsääminen oli onnistunut. Yhdistäviä asioita oli löytynyt lisää mentoroinnin aikana. Useimmat mainitsivat yhdistäväksi asiaksi saman alan tai elämäntilanteen. Kahdenkeskisiä tapaamisia pidettiin yleisesti rentoina. Selkeät tavoitteet olivat helpottaneet mentoroinnin sujumista. Kaksi mentoria ja kaksi aktoria kokivat neljän kuukauden keston liian lyhyeksi, mutta muiden mielestä kesto oli sopiva. Parin mentorin mukaan liian pitkä kesto voisi vaikuttaa mentoroinnin intensiteettiin ja siihen sitoutumiseen kielteisesti. Pitempää aikaa ehdottaneet esittivät, että kesto voisi olla 6 12 kk. Yhteisen ajan löytäminen oli välillä ollut hankalaa. Jotkut aktorit kokivat, että heidän sanavarastonsa ei aina riittänyt mentorin kanssa keskustelemiseen, mutta mentori oli osannut onkia viestin oikein. Mentoreita kiiteltiin kärsivällisyydestä. Kaikki aktorit kiittelivät myös mentorointiohjelmaa yleisellä tasolla. Aktorit olivat myös kiitollisia, että suomalaiset lähtevät mukaan tällaiseen vapaaehtoistoimintaan maahanmuuttaneiden hyväksi. Alkuperäinen suunnitelma mentoroinnin koordinoinnin siirtämisestä vähitellen Setlementti Puijolan Kompassille ei ole tuottanut tulosta, johtuen Kompassin henkilöstöresurssien vähyydestä. Kompassi oli kuitenkin jollakin tavalla alusta loppuun mukana mentoroinnissa ja mm. tarjosi tilat tapaamisille. Mentoroinnin juurruttaminen Kuopion alueelle yhtenä hyvänä maahanmuuttaneiden työllistymisen tukimuotona on raportin kirjoittamisen aikaan edelleen kesken. Kansalaisopiston suunnittelija Johanna Jussila on ohjelman toiminnasta ja tuloksista kuultuaan ilmaissut kiinnostuksensa toiminnan jatkamiselle osana kansalaisopiston kielikoulutuksia.

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI Tausta Maahanmuuttajien rekrytointihanke, Mamure, osallistui Sisäministeriön järjestämään Inkerinsuomalaisten rekrytointiprojektiin,

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija

Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Hallat ry 25.11.2015 Saara Paavola, Kehittämisasiantuntija Miten päästä työhaastatteluun? Aseina hakemus, CV ja puhelin Näytä motivaatiosi! - Hakupapereissa: sanavalinnat, yleisvire tekstissä, käytä myönteisiä

Lisätiedot

Mentorointi. KYS/Kliiniset henkilöstöpalvelut Kliiniset sihteeripalvelut. 21.5.2014 Kirsi Kivimäki

Mentorointi. KYS/Kliiniset henkilöstöpalvelut Kliiniset sihteeripalvelut. 21.5.2014 Kirsi Kivimäki Mentorointi KYS/Kliiniset henkilöstöpalvelut Kliiniset sihteeripalvelut 21.5.2014 Kirsi Kivimäki Mentorointi-työryhmä aloitti 6/2013 kokoontunut n. kerran kuussa jäseninä: palvelupäällikkö Arja Konttinen

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa pilottitapaaminen Kuopio

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa pilottitapaaminen Kuopio Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa pilottitapaaminen

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti

Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Kandidaatin tutkielman arviointien koonti Arvioinnit koottu: 7.12.2009 Kokoajat: Sanna Kinnunen, Hanna Mäkelä ja Camilla Suikki 14 vastaajaa - 5 kehityspsykologian sektori - 8 kliinisen psykologian sektori

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Aika: 10.9.2011, klo: 9 15 Paikka: Pulkkila / Ylämäkelän koulu Kouluttaja: Liisa Vilppola KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJELMA 9:00 9:15 9:15 11:15

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Terhi Keltanen Lähtökohta Avoimet yliopistot käyttävät Opintopolkua ainakin alkuvaiheessa eri tavoin. Käyttötapojen erot johtuvat yliopistojen

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen

Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistaminen Marion Fields Suunnittelija, VTT, OK-opintokeskus 18.2.2016 1 OK-opintokeskus Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii,

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2. TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.2016 JOHTAVA AJATUSKULKU TÄSSÄ Lähtökohtana yksilön vastuu omasta työhyvinvoinnistaan

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ Lapsen hyvä arki 2 hanke Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymät Maria Myllymäki Varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopisto Mentorointi

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa seminaari 4.5.2011

Lisätiedot

Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta. Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille Eija Pelkonen, yksikön päällikkö

Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta. Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille Eija Pelkonen, yksikön päällikkö Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille 8.10.2008 Eija Pelkonen, yksikön päällikkö Tästä aloitettiin Kudoslaki tuli voimaan 1.6.2007 Lääkelaitoksesta lupa- ja valvontaviranomainen

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot