MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8"

Transkriptio

1

2 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA TARJOTTAVA VERTAISTUKEA TUOTETTAVA TIETOA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA JA TAPAHTUMISTA, MENESTYSTARINOITA NOSTETTAVA ESIIN YHTEISTYÖSSÄ OLTAVA MUKANA ALUETASO, KANSALLINEN JA VALTIOTASO VENÄJÄN-KAUPAN ASIANTUNTIJUUS, TIETO, KONTAKTIT JA KOKEMUS OLTAVA KAIKKIEN SAATAVILLA ILMAN TOIMIALARAJAUSTA YHTEISTYÖTÄ AVATTAVA VENÄJÄN ALUEIDEN KANSSA PAIKKA LÖYDETTÄVÄ TOIMIJOIDEN KENTÄSSÄ INVEST IN KENTÄSSÄ PYSYTTÄVÄ AKTIIVISENA VENÄJÄLLÄ ESIINNYTTÄVÄ YHTENÄISENÄ JOUKKUEENA... 4 VERK0ST0N TEHTÄVÄ... 5 MIKSI VERKOSTOJEN AIKA?... 5 MIKÄ ON PARAS SYY OLLA VERKOSTOSSA?...5 MITKÄ OVAT VERKOSTON HYÖDYT JA KUSTANNUKSET?..6 MIKÄ ON VERKOSTON TÄRKEIN TEHTÄVÄ?..6 VERK0ST0N HENKI... 7 LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN VOIDAAN JAKAA SEURAAVIIN ELEMENTTEIHIN... 7 SOSIAALISTA PÄÄOMAA ARVIOIVIA KYSYMYKSIÄ OVAT... 7 SINISEN MEREN STRATEGIA VERKOSTON TOIMINNASTA 7 MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 VERK0ST0N PAIKKA... 9 MITÄ MUUT TOIMIJAT NÄKEVÄT, MIKÄ ON VENÄJÄ-VERKOSTON RUUTU?.10 ONKO VERKOSTO OPPIMISFOORUMI, KEHITTÄJÄ VAI VAIKUTTAJA? 10 YMPYRÖI OIKEA VAIHTOEHTO 10 LUPAAN..11

3 3/11 VERKOSTON TOIMINTA YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA Venäjä-verkoston yhteistyötä on vain vahvistettava, sillä toimintamallien kehittäminen nähdään edelleen tärkeänä. Toiminnassa tulee siirtyä yleisestä erityiseen huomioiden, että uusia toimijoita on myös mukana. Tarvetta on yhä tutustua paremmin sosiaalisen pääoman lisäämiseksi, jotta verkostolla olisi mahdollisuuksia toimia itseohjautuvasti. Toisaalta verkoston sisäisten tapaamisten lisäksi tulisi ottaa yritykset ja venäläiset kontaktit tiiviimmin mukaan tapaamisiin, erityisesti alueilla. Kokoontumisiin tulee olla selkeä intressi, kytkevä nimittäjä. 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI Verkoston keskeisimpänä hyötynä nähdään, että verkosto antaa voimaa organisaation omien tavoitteiden saavuttamiseksi tarjoten samalla kustannussäästöjä erityisesti tiedonhankinnassa ja tilaisuuksien järjestämisessä. Toimintaympäristön muuttuminen vaatii yhä enemmän voimien yhdistämistä ja toimimista yhteisenä rintamana. Kysyntää olisi laajentaa verkoston roolia seutujen välisenä tiedonvälittäjänä. Verkoston ja alueiden välinen työnjako kaipaa selkeyttämistä, on oltava selvä kuva mitä alueilla tehdään Venäjänkaupan hyväksi ja mitä verkosto tekee yhdessä sen eteen. Verkosto on saatava toimimaan mahdollisimman omaehtoisesti. Verkoston resurssien kaventuessa alueellisten toimijoiden sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Verkosto kaipaa tulevalle toiminnalle selkeää visiota ja strategiaa, joka käytännössä on tulevan toiminnan kirkastusta ja tiekarttaa tekemiselle, ja jonka eteen alueelliset toimijat ovat halukkaita toimimaan. Samassa yhteydessä tulee pohtia, voisivatko alueelliset toimijat ottaa vastatakseen osasta verkoston tehtävistä. Tämä vaatii aitoa yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista. 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA Verkoston jäsenet näkevät tärkeänä, että verkosto tarjoaa räätälöidysti tukea seutukohtaisiin tarpeisiin. Seutujen lähtökohdat, resurssit ja tarpeet ovat hyvinkin kirjavat. Tehokas tiedonvälitys ja hyvien käytäntöjen levittäminen on tärkeää. Myös tiedonvälityksessä kaivataan siirtymistä yleisestä erityiseen, mutta tulkinnan tulee tapahtua verkostoon osallistuvien tulkinnan kautta. Suuresta tietomassasta ei alueilla ole välttämättä mahdollisuuksia tiedon etsimiseen, joten tiedonvälityksessä ja suodattamisessa on pohdittava myös toimintatapojen uudistamista. 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA Vertaisoppiminen ja toiminnan kautta oppiminen nähdään toimivan parhaiten ja tätä tulisi laajentaa vahvemmin kehittäjien lisäksi myös yrityksille, alueilla. Venäjä-verkoston toiminnan aiemmista vaiheista on hyvä olla tietoa dokumentoidusti (tarkoittaen tietoa tiedosta, eli tietoa siitä mitä tietoa löytyy), jotta uudet alueet pääsevät nopeasti perille verkoston toiminnoista ja mahdollisista saatavilla olevista materiaaleista ja opeista. Samojen kysymysten kanssa painiville alueille vertaisoppiminen on vertaansa vailla oleva foorumi. 5. TUOTETTAVA TIETOA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA JA TAPAHTUMISTA, MENESTYSTARINOITA NOSTETTAVA ESIIN Verkoston yhdeksi tärkeimmistä anneista koetaan verkoston levittämä tieto, jota ei ole samassa laajuudessa muualla saatavissa. Verkoston intranettiä ei kuitenkaan hyödynnetä täysimääräisesti. Tässä syynä on lähinnä oma aktiivisuus, mutta myös käyttöjärjestelmän haasteet. Koetaan, että tieto tilaisuuksista leviää nopeasti verkoston kautta. Kokonaan uusia toimintamalleja kaivataan tiedonvälitykseen, erityisesti nyt kun uusia teknisiä ratkaisuja etsitään. Myös onnistumisia kaivataan paremmin esille, alueiden menestystarinat on nostettava esiin. 6. YHTEISTYÖSSÄ OLTAVA MUKANA ALUETASO, KANSALLINEN JA VALTIOTASO Verkoston merkittävänä etuna nähdään, että verkosto toimii yksittäisen alueen sekä koko verkoston edunvalvojana ja tarjoaa voimaa organisaatioiden taakse. Verkosto vahvistaa uskoa yhteiseen asiaan. Rahoituksen volyymi ei mahdollista merkittäviä yhteisiä kehittämisprojekteja.

4 4/11 7. VENÄJÄN-KAUPAN ASIANTUNTIJUUS, TIETO, KONTAKTIT JA KOKEMUS OLTAVA KAIKKIEN SAATAVILLA ILMAN TOIMIALARAJAUSTA Verkoston rahoituspohjaan olisi saatava laajennusta niin, että voitaisiin tehdä syvällisempiä projekteja. Samalla kun verkoston toiminnan tulee jatkuvasti kehittyä, erilaisille alueille tulee muistaa viestiä jo olemassa olevista palveluista. Vrt. myös aiemmat kohdat. 8. YHTEISTYÖTÄ AVATTAVA VENÄJÄN ALUEIDEN KANSSA Venäjä-verkoston toimintaan on kuulunut elinkeinoyhteistyön avaaminen laajemmin Venäjän eri alueiden kanssa alueellisesti kohdistetusti vuosittain. Yhä edelleen alueellinen lähestymistapa on kokoava: sekä tahot että intressit on helpommin koottavissa yhteen. Vierailuilla on oltava painoarvoa, jotta ovet Venäjällä aukeavat. Verkoston kautta suomalaiset alueet noteerataan uskottavammin. 9. PAIKKA LÖYDETTÄVÄ TOIMIJOIDEN KENTÄSSÄ Venäjä-verkoston suurin haaste on löytää oma paikkansa ja roolinsa vilkkaassa Venäjänkaupan toimijoiden kentässä. Kansallisia toimijoita on useita, kaupallisten tarjoajien joukko on myös runsas ja kirjava. Sidosryhmien kanssa tulisi laatia vielä selkeämmät pelisäännöt eli mikä on Venäjä-verkoston ruutu kehittämisessä, miten eri palveluntarjoajien palvelut palvelevat verkoston toimintaa ja millaisilla ehdoilla ja hinnoilla palvelut ovat käytettävissä. Verkoston tehtävä ei ole kilpailla palveluntarjonnassa muiden Venäjän-kaupan toimijoiden kanssa, vaan toimia yrityskehittäjien verkostona, jolloin se rakentaa yhteyttä eri palvelutarjoajiin. Team Finlandin toimintaan mukaan pääseminen nähdään keskeisenä tulevaisuuden kannalta. 10. INVEST IN KENTÄSSÄ PYSYTTÄVÄ AKTIIVISENA Invest in -toiminta nähdään edelleen tärkeänä kehittämisalueena. Venäjä-verkosto ei ole suoranaisesti vain yrityskontaktien suora luoja, vaan suurempi lisäarvo tulee siitä, miten verkoston kautta opitaan rakentamaan yhteydet yrityksiin ja hyödyntämään näitä yhteyksiä. Invest in -kentällä on myös huomioitava muut toimijat, jotta verkosto voi toimia vahvana tekijänä muiden toimijoiden rinnalla. 11. VENÄJÄLLÄ ESIINNYTTÄVÄ YHTENÄISENÄ JOUKKUEENA Suomi on pieni maa ja toimijoita on vähän. Alueilla ei ole varaa kilpailla keskenään, vaan Venäjällä tulisi näkyä yhtenäisenä rintamana, markkinoiden Suomea kokonaisuudessaan houkuttelevana kohteena yritystoiminnalle.

5 5/111 VERK0ST0N TEHTÄVÄ MIKSI VERKOSTOJEN AIKA? Hierarkiat ovat murtuneet Kehittäminen on usean eri paikallisen, alueellisen, kansallisen tai ylikansallisen tekijän yhteisvaikutusta Keskitetystä keskushallinnonn ohjauksen tavoittelusta on siirrytty verkostojen hallintaan Toimijat ovat riippuvaisia toisistaan ja toistensa resursseista tavoitteidensa saavuttamisessa. Kuva 1: Aluekehityksen suuret linjat Verkostomainen yhteistyö voidaan jäsentää toiminnallisuuteen ja rakenteellisuuteen. Toimin- koulutuksia jne.). Toiminnallisuus voi olla myös yhteisiä tavoitteita (esim. strategia), joiden nallisuus on käytännössä niitä asioita, joita eri tahot yhdessä tekevät (hankkeita, palveluja, tehtävä on hahmotella yhteistä tulevaisuutta. Yhteinen tekeminen tarvitsee tuekseen rakentei- yhtei- ta. Yhteistyön rakenteitaa ovat esim. erilaiset teemaryhmät, rooli- ja vastuukuvaukset sekä set työkalut. Rakenteiden tehtävänä on luoda puitteet yhteisellee tekemiselle. Rakenteet on organisoitava tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakenteiden lisäksi voidaan analysoida myös yhteistyötä tekevien ihmisten keskinäisiä suhteita ja sosiaalista pääomaa, kuten luottamusta, avoimuutta, vuorovaikutusta ja yhteisyyden tunnetta. TOIMINNALLISET SIDOKSET YHTEINENN TOIMINTA Yhteiset palvelut ja hanketoiminta Yhteistyön taloudellinen perusta Yhteinen oppiminen STRATEGINEN SIDOSS Yhteinen strategiaperusta Strateginen läheisyys Riskinotto ja hyödyn jakaminen RAKENTEELLISET SIDOKSET RAKENTEET Työryhmät Työnjako Yhteiset prosessit SOSIAALINEN PÄÄOMA Vuorovaikutus Luottamus Yhteisyys MIKÄ ON PARAS SYY OLLA VERKOSTOSSA? Alueelliset toimijat: Joukkueena tekeminen, voimaa taakse tukemaan oman organisaation tavoitteita. Tiedon välitys, kontakteja osaajiin, laaja asiantuntemus, parhaiden käytäntöjen leviäminen. Suuri kontaktipinta, vuorovaikutus, tiedonvaihto ja pörinä vaikuttajien kanssa.

6 6/111 MITKÄ OVAT VERKOSTON HYÖDYT JA KUSTANNUKSET? Sidosryhmät: Tiedetään kuuntelemalla, mitkä ovat verkoston tavoitteet ja tämän mukaan voidaan kehit- tää omaa toimintaa. Alueelliset toimijat: HYÖDYT: Konkreettisia kontakteja ja uskallusta yrityksille suuntautua Venäjälle. Erityisesti yritykset, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana Venäjän-kaupassa, ovat hyötyneet eniten. Kontakteja kehittämistyöhön. Kustannussäästöjää saa yhdessä tekemällä: o Tiedon saanti: vastaukset nopeammin saatavilla verkoston kautta. o Tilaisuudet: säästää työaikaa, kun joku muu järjestää tilaisuuden. Yksittäisen seudun tai koko verkoston edunvalvonta päätöksenteon suuntaan. TIEDONVAIHTO: Tilaisuuksista tieto leviää nopeasti verkoston kautta ja osallistujia saa tavoitettua muilta seuduilta tai Venäjältä. Intranetissä on paljon hyvää tietoa, jota voisi käyttää enemmänkin. Usein on käyty läpi tapaamisissa, mitä alueilla tapahtuu. Tapaamiset alentavat kynnystä ottaa yhteyttä. Edistää voimien yhdistämistä. KUSTANNUKSET: Tulee ottaa huomioon, että pelkkä osallistumismaksu ei ole kustannus vaan myös matka- kustannukset ja työaika. Pitäisi löytää vipua kustannuksiin. Toiminnann siirtyminen yleisestä erityiseen nähdään parantavan kustannus-tuotto -suhdetta. Sidosryhmät: Tärkeä kysymys on, tarjoaako verkostoo parasta tuottavuutta? Jos verkoston kautta saa enemmän käyttäjiä, tietoa ja uutta kauppaa, niin jäädään enemmän plussan puolelle. MIKÄ ON VERKOSTON TÄRKEIN TEHTÄVÄ? Alueelliset toimijat: Yhteistyön mahdollistaminen. Suomen ja Venäjän välinen kauppa ja investoinnitt kasvamaan syntyneiden kontaktien avulla. Yrityksille toimiminen: tarvitaan yritykset ja venäläiset samoihin pöytiin, jotta voi kysyä, mitä tarvitaan. Alueiden tarpeet ovat erilaisia, joten kokoonpanot vaihtelevat oikeaa muottia ei ole. Verkoston tulisi synnyttää omaehtoista toimintaa niin, että loppujen lopuksi ei tarvita erik- + muut seen kehittäjiä. Joukkoistamisen kautta verkoston yhteisten tavoitteiden saavuttaminenn (yrityksett toimijatt ja tieto, osaaminen ja kokemukset yhteen). Suomeen enemmän invest in toimintaa. Verkoston tehtävää on kannustaa tekemään työtä paremmin uusin tavoin. Innovaatiot tapah- Tulisi tuvat rajapinnoilla, kun ollaan mukavuusalueen ulkopuolella. Sidosryhmät: Verkoston toimiminen (Team Finlandin) osatekijänä tuottamassa hyvinvointia alueelle. pystyä saamaan alueilta tietoon tärkeimmät tavoitteet ja tarpeet. Esimerkiksi voisi välittää tietoa eri alueilla tapahtuvista EU-hankkeista niin, että voitaisiin paremmin toimia yhteisen edun eteen.

7 7/111 VERK0ST0N HENKI Sosiaalinen rakenne pitää verkoston kasassa ja tukeee yhteisten tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, mikäli luottamus ja vuorovaikutus toimivat verkoston jäsenten välillä. Samalla sosiaalinenn pääoma voi edistää uusien suhteiden syntymistä ja verkoston organisoitumista itseohjautuvasti. Yhteiset prosessit vahvistavat sosiaalista pääomaa entisestään ja synnyttävät itseään ruokkivan hyvän kehän. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN VOIDAAN JAKAA SEURAAVIIN ELEMENTTEIHIN Asiantuntemus, osaaminen ja resurssit Yhteistyökyky, yhteistyöhalu, toisen huomioiminenn Viestintä, kommunikointi SOSIAALISTA PÄÄOMAA ARVIOIVIA KYSYMYKSIÄ OVAT Millaisissa tilanteissa yhteinen ideointi on mahdollista? Miten linjaukset ja päätöksett tehdään? Kuinka selkeä yhteisymmärrys osapuolilla on tavoitteista ja toimintatavoista? Miten avoimella mielellä kuuntelemme ja kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja ajatuksia? Miten rohkeasti ja avoimesti uskallamme puhua ongelmista ja haasteista? Pystytäänkö oppimaan virheistä? Miten annamme kritiikkiä? Miten vahvaa on toimiminen verkostokumppanin puolesta? Muodollisen bulkki-informaationn vaihtamisen sijaan verkoston pitää välittää näkemystä tavoit- teista, tehtävistä ja yhteisestä tekemisestä. Yhteinenn ymmärrys luo pohjan tahdolle, yhteis- intressit työlle ja konkreettiselle tekemiselle. Kun verkoston yhteiset tavoitteet ja kunkin omat jäsennetään ja mielletään oikein, syntyy pakottamatonta vastavuoroista viestintää: toimijat välittävät informaatiota ja tietoa oikeille tahoille ja samalla luottavat siihen, että verkoston jäsenet toimivat samoin. SINISEN MEREN STRATEGIA VERKOSTON TOIMINNASTA MITÄ POISTETTAVAA? MITÄ SUPISTETTAVAA? 1. Yleinen höpinä 4. Yleistä Venäjän-kauppaaa koskevaa tiedon 2. Sisäisen intranetinn sijaan avoimuus ja välitystä avoin tietopankki 5. Koulutus 3. Koulutus Painotus tulisi siirtyä yleisestä erityiseen ja kehittäjien keskeisestä enemmän yritysten tarpeisiin päin. Toisaalta yleinen höpinä opettaa tuntemaan toisensa ja luomaan yhteyksiä. Verkoston intranett siirtyy ainakin osin osaksi Yrityssuomen kv-osiota vuoden 2013 loppuun mennessä. Alueiden osaamistaso ja tarpeet vaihtelevat paljon, joten yleinen koulutus ei toimi. Ver- tulisi taisoppiminen ja toiminnan kautta oppiminen on tehokkaamp paa. Erityisesti alueillaa suunnata toiminnan kautta oppimista yritystasolle. MITÄ KOROSTETTAVA? 1. Tiedon jalostaminen ja suodattaminen, tiedon hyödyntäminen (hyödynnetään olemassa olevia eri tietolähteitä) 2. Yritysten tarpeet: Yrityskontakteja, toimiala- ja aluekohtai- mukanaa (alueellisesti erilaisia) 3. Yhteistyötapahtumat ja vertaisoppiminen 4. Alueiden yhteisiä projekteja sesti, yritystapaamisia, jossa venäläisiää 5. Invest in -toiminta 6. Reissuja ja esiintymisiä Venäjälle lisää. MITÄ LUOTAVA? 1. Yhteiset tavoitteet, strategiapäivitys 2. Tietoa alueiden konkreettista onnistumisis- tuo- ta, menestystarinat 3. Yritysverkostoja ja yritysten yhteen mista 4. Lisää ulkopuolisia kontakteja 5. Sillanpääasema, portti kehittämiselle (Gateway).

8 8/111 MILLAINEN VERKOSTOO ON 5 VUODEN KULUTTUA? Halua huippukiitoon on, mutta se ei ole itseisarvo. Pitää toimia sen mukaan, kuka kykenee hoitamaan työn tehokkaimmin. Tämänhetkisen verkoston työ on arvokasta. Intranetissä on hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä käyttöaste ei ole korkea ja toisaalta palvelussa on paljon tietoa, jota ei ole muualla. Käyttö on eniten kiinni omasta aktiivisuu- löytyy intranetistä esim. messukäyttäytymisen osalta. Ristiinkouluttaminen ruotsalaisten ja desta, mutta nykyinen käyttöliittymä aiheuttaa myös teknisiä haasteita. Koulutuksen suuntaaminen toiminnan kautta oppimiseen. Toisaalta koulutusmateriaalia venäläisten messukäyttäytymisen osalta on esimerkki hyvin toimineesta koulutuksesta. Yhteisiä projekteja on koko ajan suunnitteilla, mutta rahoituslähteet luovat omat rajansa. Kun verkoston jäsenet tuntevat paremmin toinen toisensa, niin kyetään lisäämään yhteistä toimintaa. Pitää uusia kolme tavoitetta, jotka on asetettu vuonna 2010 vuoden 2013 loppuun. Selkeä linja yrittäjien onnistumisista tiedottamiseen, kunhan siitä on sovittu yrittäjien kanssa. Ei ole verkoston tehtävä luoda vientirenkaita. Alueilla verkoston jäsenet voivat sen sijaan toimia kummisetinä tuoden yritykset yhteen. Toisaalta rahoituspohjaaa tulisi laajentaa niin, että voitaisiin tehdä syvällisempiä projekteja. SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA A. HUIPPUKIITOON NOUSEVA VERKOSTO Ilman ulkopuolista rahoitusta tuskin päästään huippukiitoon. Jos alueina ja yksilöinä ei olla sitoutuneita verkostoon ja selkeät tavoitteet puuttuvat, niin verkoston toiminnassa ei päästä eteenpäin. Jos yksilöinä ja alueina ollaan sitoutuneita, niin verkostolle voidaan luoda jopa uusia tehtäviä, jotka alueet voisivat ottaa hoitaakseen ilman, että verkostokoordinaattorin työpanos lisääntyy (vaihtoehtoisesti osa verkostokoor- muut- dinaattorin tehtävistä voisi siirtyä alueiden hoidettavaksi). Jokainen voisi vaihtoehtoisesti antaa verkostolle työaikaa, eikä rahaa. Mahdollisuus taa nykyinen 4000 ajaksi edellyttää, että on ulkopuolista rahoitusta. Muuten verkosto hajoaisi. Valtakunnan tasolla pitäisi olla sidosryhmien kanssa selkeämmät pelisäännöt ja sopimuk- set palveluista sekä hinnoista. Hintalappu yrityksille ei saa olla liian kova. Team Finlandiin mukaan pääseminen antaisi mahdollisuuksia. Neuvottelut valtioneuvoston kanslian kanssa aloitetaan oletettavasti syyskuun lopulla, käytännön toteutus oletettavasti ensi vuoden alkupuolella. B. NYKYMENO JATKUU Viittaaa kuluvaan toimintavuoteen, joka on toimittu pienellä budjetilla. Yritysrahoitus (sponsorit) tulisi tuoda esiin. On pohdinnassa, että voitaisiin tarjota yrityk- tarjota sille mainostilaa materiaaleissa, tilaisuuksissa mahdollisuuss tuoda osaamista esiin, sponsoroituja tilaisuuksia jne. Verkoston tulisi päästä siirtymään täydellä vauhdilla eteenpäin. Haastetta aiheuttaa, että jäsenten vaihtuvuuden takia pitää ottaa askeleitaa takaisinpäin tai jossain määrin aloittaa alusta. C. ALASAJO ULKOISET TEKIJÄT: Venäjä-kiinnostus vähenee, jos maa sulkeutuu. Nähdään epätodennäköisenä huolimatta viimeaikaisesta kehityksestä. Heikkenevä kuntatalous: onko varaa osallistua verkostoon, mihin panostetaan? Muut vastaavat verkostot (esim. alueiden omat lähipiiriverkostot).

9 9/11 SISÄISET TEKIJÄT: Yhteisten tavoitteiden (visio, missio) puuttuminen Mitä alasajo tarkoittaa? Veturi ja ulkopuolinen tuki häviävät, toiminta perustuu entistä enemmän omalle aktiivisuudelle. Sähköpostilistat ja kontaktit eivät kuitenkaan katoa (toisaalta henkilöiden vaihtuessa kontaktilistat eivät pian enää ole ajan tasalla, kontaktit katoavat). PITÄÄ OSATA SUHTEUTTAA, MITÄ 4000 :LLA SAA (pienen mainoksen lehdessä). D. SIDOSRYHMIEN ULKOPUOLINEN SKENAARIO Turbulenssi toimintaympäristö (fuusioituva kuntakenttä, Venäjän kehitys), jossa neuvottelukumppanit vähenevät, vaatii voimakasta strategiapäivitystä jatkuvasti. Tulee tehdä valintoja, ollaanko palveluntuottaja vai keskustelufoorumi. VERK0ST0N PAIKKA Oman alueen roolia verkostossa voi jäsentää tarkastelemalla oman alueen suorituskyky- ja kyvykkyystekijöitä. Suorituskykytekijöitä ovat strategisuus, tulkintojen yhdensuuntaisuus, aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Verkostokyvykkyystekijöitä ovat resurssit, osaaminen ja tieto sekä toimintatavat. Kehikko auttaa hahmottamaan, mikä on alueen valitsema paikka (ja rooli) verkostossa, mihin kiinnitetään huomiota ja mitkä osatekijät ovat kriittisiä. Kuva 2: Alueen suorituskyky- ja kyvykkyystekijät Tiiviimmät verkostosuhteet eivät aina ole kaikkein hyödyllisimpiä, sillä läheisten verkostojäsenten kokemusmaailmat ja tietoperustat ovat usein samankaltaisia. Uuden tiedon saannin kannalta verkostorakenteessa keskeistä on tuttavuussuhteiden eli niin sanottujen heikkojen siteiden (weak ties) olemassaolo. Verkosto oppimisfoorumina UUSIEN KEHITTÄMISTAITOJEN OPPIMINEN TÄRKEILLE TIEDON LÄHTEILLE PÄÄSEMINEN Uudet resurssit ja synergiaedut Verkosto kehittäjänä ORGANISOITUMINEN JA KOORDINOINTI TUTKIMUSTIETO JA ANALYYSIT (käynnistävä ja kohdentava rooli) KONSEPTOINTI, MALLINNUS, YHTEISHANK KEET Verkostoituminen ja osallisuus Verkosto vaikuttajana KESKUSTELUAREENA (ALOITTEET SEKÄ KANSALLINEN JA ALUEELLINEN JÄSENNETTY KESKUSTELU ) YHTEINEN TAHDONMUODOSTUS JA PÄÄTÖSTEN LEGITI MOINTI (PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT) TIEDON KANSALLINEN LEVITTÄMINEN JA NÄKYVÄ POLIIT TINEN VAIKUTTAMINEN (ESTEET JA KEHITTÄMISTAVAT) Informaation vaihto Kuva 3: Verkostojen roolit

10 10/111 Verkoston tarkoituksenmukaisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi tuleee ottaa huomioon toimintaympäristössää tapahtuvat muutokset ja kyetä sopeuttamaan verkoston toiminta ja teh- tävä muuttuneeseen ympäristöön. Verkoston kehittyminen on jatkuva prosessi, jossa ulkoisten tavoitteiden lisäksi tulee määritellä sisäisten rakenteiden toimivuus. MITÄ MUUT TOIMIJAT NÄKEVÄT, MIKÄ ON VENÄJÄ-VERKOSTON resurssit ovat erilaiset. Yhteiselle RUUTU? Tulee ottaa huomioon, että Venäjä-verkoston toimijoiden matkalle ei ole lähdetty samasta lähtötilanteesta. Täytyyy olla vahvaa konsepti, joka vaatii valintoja. Esimerkiks koulutus nähdään verkostosta poistettavana toimintana. Koulutusta voidaan tarpeen mukaan kuitenkin hakea verkoston ulkopuolelta. ISBE Oy:lle tulevat yhteydenotot, jotka ovat sen ydintoiminnan ulkopuolella, voidaan roh- keasti ohjata verkostokoordinaattorin kautta verkostolle. Venäjää koskevassa invest in toiminnassa on mukana valtion ohjauksessa oleva Invest in Finland sekä alueellisia toimijoita, jotka tukeutuvat verkoston invest in toimintaan lukuun ottamatta Greaterr Helsinki Promotionia. Tässä ruudussa tulkitaan silti olevan ti- (East laa. Venäjän-kaupan toimijoiden kenttä on laaja. Sillä operoi mm. Business Team for Russia Office, EK, SVKK), Invest in Finland, ELY-keskukset, Tekes, ministeriöt, rahoittajat (Finnvera ja muut), Finpro, Suomen Yrittäjät, kauppakamarit, oppilaitokset, elinkeinoyhtiöt (ja kunnat nii- toimivat organisaatiot. den takana), yli 100 asiantuntijayritystä, SYKE, Evira ym. Lisäksi on huomioitava Venäjällä ONKO VERKOSTO OPPIMISFOORUMI, KEHITTÄJÄ VAI VAIKUTTAJA? Pääpaino on kehittämisessää vaikuttamisen ollessa rinnalla. YMPYRÖI OIKEA VAIHTOEHTO Paikka ruudussa hyvä pöhinä Henki lie keh tii Tehtäv ä kateisss a huono kähinä Paikka hukasss a T ehtävä h allussa Henki ei pihise

11 11/111 LUPAAN

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Missä mennään ELO-toiminnassa?

Missä mennään ELO-toiminnassa? Missä mennään ELO-toiminnassa? Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Voiko ohjausta mitata? Elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen laatu Helsinki 8.4.2014 Keskeiset haasteet

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Verkoston tilanneanalyysi

Verkoston tilanneanalyysi Verkoston tilanneanalyysi 1. Analyysista vastaava kertoo verkostolaiselle, mistä analyysissa on kysymys miksi se tehdään antaa ohjeet täyttämiseen. 2. Jokainen verkoston jäsen vastaa asteikkoon oman näkemyksensä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen tarve työn lähtökohtana Viittakivi toimintaympäristönä Uusien rahoituskanavien ja hallintomallien

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Digikokeiluja käynnistämässä - kuntakokeiluista oppimassa Kuntamarkkinat Suvi Savolainen

Digikokeiluja käynnistämässä - kuntakokeiluista oppimassa Kuntamarkkinat Suvi Savolainen Digikokeiluja käynnistämässä - kuntakokeiluista oppimassa 15.9.2016 Kuntamarkkinat Suvi Savolainen Digikuntakokeilu ja hallitusohjelma Tulevaisuuden kunta Maakuntauudistus Muut kärkihankkeet MUUTOSTUKI

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia

Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia 24.11.2016 Kumppanuus, yleiset kirjastot ja Celia Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 23.-24.11.2016 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kirjastoista 11 Yhteistyö Yleinen kirjasto

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen. Tervetuloa!

Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen. Tervetuloa! Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen Tervetuloa! Koulutuksen tulevaisuuden yhteistä visiota rakentamassa Pääjohtaja Timo Lankinen Johtamisen foorumi 2011

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Pirkanmaan kulttuurikasvatusiltapäivä: Pienryhmä 1

Pirkanmaan kulttuurikasvatusiltapäivä: Pienryhmä 1 Pirkanmaan kulttuurikasvatusiltapäivä: Pienryhmä 1 Pointteja ja Ideoita: Keskitetyt materiaalihankinnat TATKU2 & Vantaa (Reeli Karimäki), vaikutus henkilöstöön. Voisiko tästä Taitelija päiväkodissa -mallista

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy Johanna Nurmi 1. Visio SAYFES on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä 2. Missio ja päämäärä Missio SAYFES edistää vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 aikuiskoulutusfoorumi Osaamisen kehittämisen uudet ulottuvuudet A Oppimisen ja osaamisen tuottaminen Maailman hypoteesit Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot