SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka"

Transkriptio

1 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel Association tai lyhennettä FBTA. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää liikematkapalvelujen hankintaan ja matkahallintoon liittyvää osaamista sekä yleisiä ja yhteisiä niihin liittyviä asioita tavoittelematta kuitenkaan yhdistyksen toimintaan osallisille välitöntä taloudellista ansiota. Toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille kustannustehokkaaseen ja laadullisesti korkeatasoiseen matkahallintoon tähtäävää tietoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - toimeenpanee kokous-, koulutus- ja esittelytilaisuuksia. - välittää ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia matkustukseen ja matkahallintoon liittyvistä kysymyksistä. - tiedottaa jäsenille alaan liittyvistä muutoksista ja kehityssuunnista. - pitää yhteyttä vastaaviin kansainvälisiin yhdistyksiin. - pitää yllä internet-kotisivuja sekä benchmarking-verkostoa. - toteuttaa muita samantapaisia toimintamuotoja. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole liiketaloudellisen voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Yhdistyksen ostajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja ostaa/käyttää liikematka- ja matkahallintopalveluja, mutta ei harjoita niiden tuottamista ja/tai myyntiä elinkeinokseen. Yhdistyksen partnerijäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka tuottaa ja/tai myy liikematka- ja matkahallintopalveluja elinkeinokseen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen

2 Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla liittymismaksun ja vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun, jotka yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Partnerijäsenillä, kunniajäsenillä ja kannatusjäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 4 Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen päätöksellä voidaan yhdistyksestä erottaa jäsen, joka käytöksellään tai toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, ei maksa jäsenmaksua tai ei noudata yhdistyksen sääntöjä, arvoja tai varsinaisen kokouksen tekemiä päätöksiä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 5 Liittymis- ja jäsenmaksut 6 Hallitus Yhdistyksen syyskokous määrää kutakin kalenterivuotta varten liittymis- ja jäsenmaksut kullekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksut on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa ostajajäsenten keskuudesta valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista vähintään yksi (1) ja korkeintaan kaksi (2) pyritään valitsemaan partnerijäsenten piiristä. Hallituksen puheenjohtaja ja partnerijäsenten piiristä valittu(tut) edustaja(t) valitaan vuodeksi kerrallaan ja ostajajäsenten piiristä valitut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet tai lähinnä puolet ostajajäsenistä. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, seuraava varsinainen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen hallituksen jäsenen tilalle toimikauden loppuun saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi sekä nimittää toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä ja asioiden esittelijänä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan äänestyksen tuloksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee

3 7 Hallituksen tehtävänä on 1. Seurata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta. 2. Pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin. 3. Asettaa tarvittaessa toimikuntia ja/tai työryhmiä tiettyä tehtävää varten tai pysyvästi sekä määrittää niiden tehtävät ja valtuudet. 4. Ratkaista jäseneksi liittymistä sekä yhdistyksestä erottamista koskevat asiat sekä pitää jäsenluetteloa. 5. Laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset. 6. Laatia kertomus yhdistyksen toiminnasta sekä laatia tilinpäätös edellisen tilikauden ajalta. 7. Kutsua yhdistys koolle. 8. Huolehtia myös muista yhdistyksen hallitukselle kuuluvista asioista. 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi antaa yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yksin yhdistyksen nimi. 9 Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee ennen seuraavan maaliskuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta. 10 Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten

4 Tässä tapauksessa on hallituksen kutsuttava yhdistys koolle 30 vrk:n kuluessa hallitukselle saapuneesta pyynnöstä lukien. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin ostajajäsenellä yksi (1) ääni. Partnerijäsenillä, kunniajäsenillä ja mahdollisilla kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 11 Yhdistyksen sääntömääräisten kokousten koollekutsuminen Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään 14 vrk ennen kokousta kullekin jäsenelle postitse, sähköpostitse tai telefaxilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai numeroon toimitetulla kutsulla. 12 Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka ei voi olla yhdistyksen puheenjohtaja, sekä sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto päättyneeltä tilikaudelta 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus mahdollisesti antavat aiheen 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka ei voi olla yhdistyksen puheenjohtaja, sekä sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle kalenterivuodelle - 4 -

5 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 8. Valitaan yksi (1) auktorisoitu tilintarkastaja ja yksi auktorisoitu (1) varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava ensimmäisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus sitten, kun mahdolliset velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä yhdistyksen viimeisen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys näissä säännöissä itselleen on asettanut. 14 Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT KRIS-SUOMEN KESKUSLIITTO ry:n ehdotus uusiksi mallisäännöiksi jäsenyhdistyksille JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on KRIS- x ry. Yhdistyksen kotipaikka on x. Yhdistys

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot