Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi"

Transkriptio

1 Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Jos et varaudu mihinkään, se tapahtuu varmasti. Tuntematon Johdanto Projektisuunnittelun onnistuminen edellyttää syvällistä projektin, toimialan ja metodologian tuntemusta. Hyvät projektisuunnitelmat ovat realistisia ja ajantasaisia, ja niitä tarkistetaan jatkuvasti. Työ on jaettu helposti hallittaviin osiin, ja aikataulussa ja budjetissa on pelivaraa yllättäviä tilanteita varten. Käyttäjät ja ithenkilöstö määrittävät kunkin vaiheen tuotteet ja sen, miten tiimi tietää projektin olevan valmis. Projektin välietappien avulla johtoryhmä voi tehdä päätöksen lopettamisesta tai jatkamisesta. Hyvä projektisuunnitelma mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ajoissa. Seuraavaksi annetaan muutamia neuvoja projektisuunnittelun tueksi: Suunnittele työ yksityiskohtaisesti. Määritä tarkasti projektin missio, mitä töitä projektivision toteuttamiseksi on tehtävä ja mitä tuotteita täytyy toimittaa. Ota oikeat henkilöt mukaan suunnitteluun. Ota koko projektitiimi sekä asiakkaat mukaan suunnitteluun, varsinkin projektin alkuvaiheessa, ja pidä heidät mukana koko projektin ajan.

2 28 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Arvioi kesto ja kustannukset. Tee yksityiskohtainen arvio kehitysprosessin joka vaiheesta, ennen kuin aloitat kyseisen vaiheen. Osittele työ käyttämällä XX tunnin sääntöä. Jaa työ toimituskelpoisiin tuotteisiin, joiden valmiiksi saaminen kestää korkeintaan XX eli 10, 20, 30 tai 40 tuntia. Laadi projektistandardit. Projektin perusstandardien kehittäminen ja niiden käytöstä sopiminen ovat avaimia jatkuvasti korkealaatuisten lopputuotteiden toimittamiseen. Luo menettelytavat muutosten varalta. Hyväksy, että muutos kuuluu luonnollisesti ja väistämättömästi projektin elinkaareen ja varaudu siihen. Sovi hyväksymiskriteereistä. Määritä etukäteen, millainen on hyväksyttävä järjestelmä. Projektisuunnittelun vaihetuotteet Tuhoon tuomituilla projekteilla on huonosti määritellyt vaihetuotteet. Niissä liikutaan käsitetasolla ja unohdetaan projektin avulla saavutettavat hyödyt, ja keskitytään pelkkään prosessiin eli projektin kulkuun ja unohdetaan päämäärät. Menestyksellisissä projekteissa käyttäjät ja it-organisaatio sekä ymmärtävät, mitkä ovat projektin vaihetuotteet ja hyödyt, että ovat niistä yhtä mieltä. Projektipäälliköt, jotka pystyvät ottamaan opikseen sekä onnistuneista että epäonnistuneista projekteistaan, saavuttavat jatkuvasti parempia tuloksia. Projektin tukijoiden pitäisi vaatia säännöllisiä mitä tästä opimme -palavereja pidettäviksi projektin aikana ja sen jälkeen. Tällaiset palaverit ovat hyvä keino kehitellä uusia ideoita ja työtapoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Seuraavaksi luetellaan vaihetuotteita, joita syntyy projektisuunnittelun aikana: projektin organisaatiokaavio projektin välietapit vahvistettu toimeksianto, esim. projektin asettamiskirje ratkaisukeskeiset vaihetuotteet (eli kopiot asiakkaan- tai ohjelmanhallintaan siirretyistä vaihetuotteista) projekti standardit

3 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 29 projektitason raportit/muut raportit - riskiraportit - laaturaportit - projektin loppuraportti projektin suunnitteluasiakirjat - työsuunnitelma mukaanlukien työpaketit - resurssisuunnitelma - projektin aikataulu - riskienlieventämissuunnitelma - viestintäsuunnitelma - koulutussuunnitelma - laatusuunnitelma - projektinhallintasuunnitelma - toteutussuunnitelma - hyväksymiskriteerit kullekin työpaketille ongelma- ja muutosdokumentit - muutospyynnöt ja -määräykset - ongelmienarviointilomakkeet - projektistandardit ja menettelytavat - projektikirjeenvaihto. Projektistandardit Menestyksellisten projektien avaintekijät ovat ihmiset, tiimityö ja hyvät standardit, tässä järjestyksessä. Projektistandardit ovat yhteistyössä laadittuja asiakirjoja, joita käytetään suuntaviivoina projektin toteuttamisessa. Standardit auttavat varmistamaan, että kaikki tiimin jäsenet kehittävät työtuotteita johdonmukaisesti samalla tavalla, työtuotteet noudattavat yleistä laatutasoa ja että tietoa työtuotteista välitetään ennakoitavalla ja ennalta sovitulla tavalla. Jos yritykset omaksuvat käyttökelpoiset projektinhallintastandardit, kaikkien osapuolten elämä helpottuu. Standardeja ei kuitenkaan tarkisteta riittävän usein. Projektipäälliköiden täytyy jatkuvasti kysyä itseltään: Kuinka me pärjäämme? Teemmekö asiat oikealla tavalla?

4 30 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Suurimmalla osalla yrityksistä on täysin sekava kokoelma standardeja, mikäli niitä on lainkaan. On aivan tavallista, että yrityksen liiketoimintayksiköt laativat omat standardit: syynä tähän on usein silkka kiusanteko ja yrityksen standardeihin liittyvät erimielisyydet. Tilanteeseen ei ole olemassa helppoa ratkaisua, eikä sen pohtiminen myöskään kuulu tämän kirjan aihepiiriin. Yhden ohjeen pitäisi kuitenkin olla selvä: projektitasolla projektipäälliköiden tulisi olla erittäin motivoituneita parantamaan standardeja, joiden mukaan he johtavat projektejaan. Taulukossa 3-1 esitetään luettelo aihealueista ja niihin liittyvistä vaihetuotteista, joiden suhteen projektipäälliköiden pitäisi varautua kehittämään, päivittämään tai parantamaan standardejaan. Taulukko 3-1 Projektipäällikön standardit ja vaihetuotteet Projektinhallinnan standardialueet Laajuus Sovelluskehitys Projektisuunnittelu Toteutus Tärkeimmät tuotteet Laajuusdokumentti Projektin asettamiskirje Kustannus/hyötyanalyysi Muutoksenhallintasuunnitelma Kokoonpanonhallinta Vaatimustenhallinta Moduulimääritykset Ohjelmointimääritykset Järjestelmäkehityssuunnitelma Ohjelmistokehityssuunnitelma Julkistuksenhallintasuunnitelma Sovelluskehityksen metodologia Siirtymisstrategia Konsolidoitu projektibudjetti Työnosittelu Ansaittu arvo -raportit Projektin kustannussuunnitelma Kokoonpanonhallintasuunnitelma Tiedonmuunnossuunnitelma Projektin edistymisraportti Testaussuunnitelma Toteutusaikatauluraportit Projektin toteutuksen kustannusarvio Julkistuksenhallinta

5 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 31 Projektinhallinnan standardialueet Riskit Viestintä Henkilöresurssit Tärkeimmät tuotteet Riskienhallintasuunnitelma Riskienkäsittelydokumentti Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma Projektin viestintäsuunnitelma Ongelmien ratkaisumenettely Resurssiensuunnitteluprosessi Sisäinen/ulkoinen rekrytointisuunnitelma Projektikoulutussuunnitelmat Ristiriitojen ratkaisumenettely Hankinta Laatu Ulkoinen hankintasuunnitelma Tarjouspyynnöt Alihankkijoidenhallintasuunnitelma Ohjelmiston laadunvarmistuksen menettelytavat Kokonaislaatusuunnitelma Laadunvalvonnan menettelytavat Riippumaton todentaminen ja kelpuutus Todentamis- ja kelpuutusraportti Jos se on resurssien ja saavutettavan hyödyn kannalta perusteltua, yritykseen voidaan perustaa erillinen projektinhallinnan standardiosasto, jonka vastuulla on koko yrityksen projektinhallintastandardien parantaminen. Internetissä ja muissa tietolähteissä on jo saatavilla runsaasti arvokasta tietoa standardeista ja projektinhallinnasta. Esimerkiksi Project Management Institute (PMI) tarjoaa erinomaista ja päteväksi todettua tietoa projektipäälliköiden käyttöön. (Katso liite B.) Miten yksityiskohtainen suunnitelman pitää olla? Projektisuunnittelun toinen avainkysymys on projektisuunnitelman tarkkuus. Tähänkään kysymykseen ei ole helppo vastata. Suunnitelman yksityiskohtaisuus määräytyy projektin laajuuden ja keston mukaan. Suurissa ja monimutkaisissa

6 32 3. Projektisuunnittelu ja raportointi projekteissa, joiden budjetti on miljoonia, joissa työskentelee satoja ihmisiä ja jotka kestävät useita kuukausia tai vuosia, tarvitaan yksityiskohtaisesti määriteltyjä tehtäviä, resurssivarauksia, aikatauluja ja budjettivalvontaa. Sen sijaan pienemmissä projekteissa, joiden tiimit ovat pieniä ja jotka kestävät vain muutamia viikkoja, suunnitelmat eivät ole yhtä tarkkoja, ja työ jaetaan korkeamman tason tehtäviksi. Taitaville projektipäälliköille kehittyy kyky arvioida projektisuunnitelman tarkkuus sellaiseksi, että projekti pysyy hallinnassa. Jos yksityiskohtia on liikaa, niin suunnitelman hallintaan kuluu enemmän aikaa kuin varsinaiseen projektin johtamiseen. Projektisuunnitelman täytyy myös sisältää niin paljon tietoa, että se kestää kyseenalaistamisen tai kritiikin. Projektin edistymisraportti Projektipäällikön tärkeimpiä säännöllisiä tehtäviä on projektin edistymisestä raportointi. Tehtävä ei ole yksinkertainen, ja siihen kuuluu runsaasti yksityiskohtaista tiedon valmistelua, seurantaa ja keräämistä. Tiedot esitetään projektia tukevalle johdon edustajalle tai projektin johtoryhmälle. Se, miten usein raportoidaan, vaihtelee projektin riskin mukaan: esimerkiksi korkean riskin projekteista tai projekteista, joissa on ongelmia, kannattaa raportoida viikottain. Nyrkkisääntö on, että hyvään johtamiskäytäntöön kuuluu raportoida projektin edistymisestä kuukauden välein. Seuraavaksi annetaan esimerkki edistymisraportista sekä selitetään tarkemmin sen sisältämiä tietoja. Olen itse käyttänyt tätä mallia: se toimii monimutkaisissa projekteissa ja sisältää kaiken olennaisen tiedon, kuten ongelmat, riskit, toimenpiteet, kustannukset ja ennusteet.

7 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 33 Projektin edistymisraportti Raportointikuukausi Työn numero(t) Työn nimi Asiakas Sopimustyyppi Suoritusajanjakso

8 34 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Valmisteltu (oltava valmis 10 päivän kuluessa kuun vaihteesta) Valmistelija: allekirjoitus, päiväys Projektipäällikkö allekirjoitus, päiväys Laadunvarmistuspäällikkö allekirjoitus, päiväys

9 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 35 Sisällysluettelo 1. Projektin tila 1.1. Projektikustannukset 1.2. Projektihenkilöstö 1.3. Projektiaikataulu 1.4. Ongelmat, riskit, toimenpiteet 1.5. Ohjelmiston mittarit 1.6. Ohjelmiston laadunvarmistuksen toimenpiteet ja tulokset 1.7. Ohjelmiston kokoonpanonhallinta 1.8. Asiakastyytyväisyys/potentiaalinen uusi liiketoiminta

10 36 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Project Projektikustannukset Cost Performance Suunniteltu ja toteutunut Plan versus Actual Project Projektin Status tila Cummulative DL K$ Period Review DL Budget DL TTD DL EAC Cummulative ODC K$ Period Review ODC Budget ODC TTD ODC EAC Lisää Plus kaaviot Charts for matkakuluille, Travel, Total Cost, kokonaiskustannuksille and Profit ja voitolle Varianssianalyysi Analysis of Variance Explain any significant variance (10% or greater) of actual to budget. Always Selitä explain huomattava any variance vaihtelu of(10 EAC % tai versus enemmän) Budget. toteutuneiden ja budjetoitujen kustannusten välillä. Selitä aina vaihtelu arvioitujen todellisten kustannusten ja budjetoitujen välillä. Issues and Corrective Actions Ongelmat Address ja cost korjaustoimenpiteet issues, the proposed corrective action, and the status of the corrective action. Issues are carried forward on monthly status reports until the Käsittele kustannuksiin liittyvät ongelmat sekä ehdotetut korjaustoimenpiteet ja corrective action has corrected the issue. niiden tilanne. Ongelma siirretään aina seuraavaan kuukausiraporttiin, kunnes asia on korjattu. Ongelmat Issues and Corrective ja korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Issue Ongelma Korjaustoimenpide Corrective Action Status Korjaustoimenpiteen of Correctivetilanne Action

11 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 37 Projektihenkilöstö Project Staffing Performance Projektin nykyinen henkilöstömäärä verrattuna suunniteltuun Current versus Planned Staff Selvitä kaavion tai tekstin avulla henkilöstötarpeet ja -suunnitelmat mukaan lukien roolit, henkilömäärät by role, eri and rooleissa timing for ja henkilömäärän head count. laskennan Using a chart or text to indicate staff requirements and plans for staffing, including roles, head count ajankohta. Varianssianalyysi Selvitä mahdollinen vaihtelu. Analysis of Variance. Henkilöstön kehittäminen (rekrytointi, koulutus ym.) Explain any variance Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Staff Development (recruiting, training, etc.) Issues and Corrective Actions Issues Ongelmat and Corrective ja korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Status Korjaustoimenpiteen of Correctivetilanne Action Projektiaikataulu Project Schedule Performance Current Versus Planned Schedule Aikataulun nykyinen tilanne verrattuna suunniteltuun Present a summary of the key project level activities, deliverables, and milestones. Present a highlevel chart korkean for the tason entire yhteenveto project and, projektin if necessary, tärkeimmistä a detailed Gantt aktiviteeteista, chart focusingvaihetuotteista on the next Tee Gantt-kaavioon ja välietapeista, quarter s ja tasks. esitä tarvittaessa seuraavan neljänneksen tehtävät yksityiskohtaisemmassa Ganttkaaviossa. ID Task Name Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 1 System RA/Design 100% 2 Software RA 100% 3 Preliminary Design 80% 4 Detailed Design 20% 20% 5 Code, UT 0% 6 CSC Integ Test 0% 7 CSCI Test 0% 8 System Integ Test 0%

12 38 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Varianssianalyysi Analysis of Variance Selitä kaikki aikataulupoikkeamat, jotka vaikuttavat vaihetuotteen toimitusaikaan tai muiden Explain any schedule slippage that impacts a deliverable end date or impacts aktiviteettien edistymiseen. progress on other activities. Edellisen kuukauden saavutukset - raportoidaan myös asiakkaalle Accomplishments During Past Month also reported to Customer Seuraavan kuukauden suunnitelmat - raportoidaan myös asiakkaalle Plans for the Next Month also reported to Customer Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Issues and Corrective Actions Ongelmat Issues andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions (K/E (Y/Nilmaisee, indicatesonko whether asiakkaalle reported ilmoitettu) to customer) Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action K/E Y/N Project Issues, Risks, Action Item Status Ongelmat, riskit, toimenpiteet Conflicts and Issues Not Resolvable within the Project Ristiriidat ja Present ongelmat, issues joita not ei voida previously ratkaista sisäisesti identified projektissa that need senior management attention for Kirjaa uudet resolution. ongelmat, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan ylimmän johdon apua. Sitoumukset Project ja niiden Commitments muutokset and Changes to Commitments Selvitä sellaiset Present sitoumuksiin any changes tehdyt to muutokset, commitments joista that ylimmän senior johdon management täytyy olla needs selvillä, to be aware esimerkiksi of, for jos example, jostain toisesta if organisaatiosta planned projektiin and committed suunniteltu ja personnel sitoutunut from henkilöstö another ei organization pysty täyttämään are not velvoitteitaan. able to meet Tämä their kohta obligations. on tärkeä ulkoisten riskien hallitsemisen kannalta. This is important to manage outside risks. Projektin riskit ja niiden lieventäminen Project Risks and Mitigation Esitä projektin suurimpien riskien tilanne mukaan lukien ne riskit, jotka käsiteltiin ohjelmiston kehityssuunnitelmassa, Present a status of the major project risks, including those presented initially with the software sekä kaikki uudet riskit. Riski määritellään tilanteeksi, joka voi aiheuttaa tappioita. Riskienhallinta sisältää riskien tunnistamisen, development arvioinnin, plan, analyysin, as well valvonnan as any new ja raportoinnin. risks. A risk Katso is defined luvusta as 13 the lisätietoja possibility riskienhallinnasta. of suffering a loss. Risk management includes risk identification, assessment, analysis, control, and reporting. See Chapter 13 for more information on managing risks. Projektin Project Risk riskienhallinta Management Riski Arvio Assessment Analyysi Risk Analysis Lieventämiskeino Mitigation Approach Lieventämiskeinon Status of Mitigation tilanne Approach

13 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 39 Ohjelmiston mittarit Software Metrics Toteutunut koko verrattuna suunniteltuun Actual versus Planned Size Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Issues and Corrective Actions Issues Ongelmat andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action Ohjelmiston Project Software laadunvarmistuksen Quality Assurance toimenpiteet (SQA) ja Activities tulokset And Results Laatupoikkeamat Noncompliant Items Laatupoikkeamat Noncompliant Items Yhteensä Total totähän Date mennessä %%Closed korjattu %%Open avoinna Ylimmän Numberjohdon Needing ratkaisun Senior tarvitsevien Management määrä Resolution 24 83% 17% 1 Laadunvarmistuksen SQA Cost Performance kustannukset 25 SQA Cummulative Cost K$ 10 5 SQA Budget SQA TTD SQA EAC DRC Period Laadunvarmistuksen SQA Schedule kustannukset SQA Tuotteen Product ja toimenpiteiden and Activities tilanne Status Tehtävä PAL Item Aikataulu Schedule Toteutunut Actual Comment Kommentti SDP Review Prepare SQAP

14 40 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat Issues ja korjaustoimenpiteet and Corrective Actions Issues Ongelmat andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Issue Ongelman ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action Ohjelmiston Software Configuration kokoonpanonhallinta Management (SCM) Mittarit Metrics Muutospyyntöjen Changemäärä Request Volume Kokonaismäärä Total to Date Raportointikuukauden Number %%Closed suoritettu %%Open avoinna tähän mennessä Reporting määrä Month % 17% Kokoonpanonhallinnan SCM Cost Performance kustannukset 25 SQA Cummulative Cost K$ 10 5 SQA Budget SQA TTD SQA EAC The Period Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat Issues ja korjaustoimenpiteet and Corrective Actions Ongelmat Issues andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action

15 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 41 Asiakastyytyväisyys ja potentiaalinen uusi liiketoiminta Tässä suunnitteluvaiheessa käydään yksityiskohtaisesti läpi asiakastyytyväisyyttä tiettyjen kohtien ja alueiden perusteella. Kannattaa kirjoittaa muistiin ja dokumentoida kaikki kommentit ja tapahtumat, jotka osoittavat asiakkaan tyytyväisyyttä projektiin. Eräs hyvä raportoinnin lähtökohta asiakastyytyväisyydestä on verrata asiakkaan reaktioita hyväksymiskriteereihin, jotka määritettiin projektin alussa. Hyväksymiskriteerit löytyvät projektin asettamiskirjeestä. Potentiaaliseen uuteen liiketoimintaan kirjataan kaikki uudet liiketoimintamahdollisuudet tai vireillä olevat sopimusneuvottelut sekä niiden aikataulut, suuruusluokat ja kontaktit. Johtopäätökset On hämmästyttävää, kuinka monella projektilla ei ole projektisuunnitelmia. It-alan työntekijät ovat aina valittaneet siitä, että he joutuvat tuottamaan ja hallinnoimaan projektisuunnitelmia. Työnsä suunnittelun sijasta nämä työntekijät ryhtyisivät mieluummin välittömästi kehittämään sovellusta tai jopa koodaamaan. Vielä pahempia ovat ihmiset, joiden mielestä projekti onnistuu ilman suunnitelmiakin. Heistä ei koskaan tule hyviä projektipäälliköitä. Projektisuunnitteluun täytyy suhtautua vakavasti. Projekti, jolla ei ole suunnitelmaa, on kuin kompassiton laiva - se saattaa lopulta päästä määräsatamaansa, mutta matkalla on odotettavissa lukuisia kurssipoikkeamia tai jopa karilleajo. Edes päämäärän täytyy olla olla selvillä ennen matkan aloittamista. Yksikään matkustajalentokone ei missään päin maailmaa pääse lähtemään lentokentältä, ennen kuin sen miehistö on tehnyt lentosuunnitelman. It-alan projekteissakin täytyisi noudattaa samanlaista tinkimättömyyttä. Älä koskaan aloita projektia, jos sinulla ei ole projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmista on valtavasti hyötyä. Ne ovat keino saavuttaa projektille määritetyt tavoitteet ja vaihetuotteet. Kaikkien suunnitelmien pitäisi olla tarkkaan harkittuja, hyvin jäsenneltyjä ja helppoja ymmärtää. Kaikki suunnitelmat kohtaavat eriasteisia vaikeuksia, poikkeamia ja odottamattomia muutoksia. Tämä on aivan normaalia. Tärkeintä on selvittää, miten paljon muutoksia täytyy tehdä. Jos muutoksia on paljon, suunnitelma ei ehkä alunperinkään ollut tarpeeksi perusteellinen. Jotta suunnitelmat pysyisivät tarkkoina, projektipäällikön täytyy pitää ne ajan tasalla.

16 42 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Aikaavievä suunnitteluprosessi, johon kuuluu resurssien jakamista, budjetin valvontaa sekä tehtävien määrittelyä ja valvontaa, hirvittää joitakin projektipäälliköitä. Heidän pitäisi ymmärtää, että suunnitteluun käytetty aika ei ole hukkaan heitettyä vaan osoittautuu projektin kuluessa hyödylliseksi. Vaikka tämän luvun tarkoituksena ei ollutkaan toimia kaikenkattavana projektisuunnittelun oppaana (aiheesta on kirjoitettu kokonaisia kirjoja), niin toivottavasti se on antanut hyvän kuvan komponenteista, jotka ovat tärkeitä onnistuneen projektisuunnittelun kannalta. Seuraavat kolme avainkohtaa kannattaa muistaa: 1. Suunnitelmat auttavat projektin hallitsemisessa ja päätökseen saamisessa. 2. Suunnitelmat määrittävät polun menestykseen. 3. Suunnitelmat osoittautuvat projektin kuluessa hyviksi tarkistuspisteiksi, joihin verrata projektin edistymistä.

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 SISÄLTÖ Projektinhallinnan standardeja Kypsyysmallien ja projektinhallintastandardien historia ISO 21500 standardi ISO 21500 standardin hyötyjä ISO 21500 prosessi

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Virtaava tuotanto ja integroitu tuotteen sekä tuotannon kehittäminen

Virtaava tuotanto ja integroitu tuotteen sekä tuotannon kehittäminen Virtaava tuotanto ja integroitu tuotteen sekä tuotannon kehittäminen Timo Lehtonen Tampere University of Technology Kaikkialla läsnä oleva internet (Ubiquitous Internet) Mitä siitä seuraa tuottavassa teollisuudessa

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia Aluksi Riskien hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 24.1.2007 Reaktiivinen strategia Indiana Jones -tyyli Ei huolehdita ongelmista ennen kuin ne tapahtuu Proaktiivinen strategia Tunnistetaan

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Projektin käynnistäminen

Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Projektin käynnistäminen Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Projektin käynnistäminen Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN JOHTAMINEN ON YKSINKERTAISTA PUUHAA Projektin suunnittelua Projektin toteutusta Listaa tehtävät Tehkää tehtävät Projektin ohjausta

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Ammatillinen koulutus 24 kk interim report 31.10.2015 36 kk interim report 31.12.2015 Korkeakoulutus 36 kk interim report 31.12.2015 Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi. Fimean GLP-keskustelupäivä

GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi. Fimean GLP-keskustelupäivä GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi Fimean GLP-keskustelupäivä 2.9.2015 Yleisimmät ulkoisina palveluina hankittavat: - Laadunvarmistus (Quality Assurance) - Tietojen käsittely, tallennus,

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist.

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. Esityksen rakenne Sopimuksen elinkaari juristin silmin Tahto + Ilmaisu Käyttöohjeet Sopimuksen elinkaari juristin silmin Jos haluat

Lisätiedot

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Projektitoiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com 15,5 v Nokia, 4 v Pasaati Oy Ohjausryhmän

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Taajuuden heikentyminen Taajuuden laatu on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, syinä mm. markkinoiden

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot