Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi"

Transkriptio

1 Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Jos et varaudu mihinkään, se tapahtuu varmasti. Tuntematon Johdanto Projektisuunnittelun onnistuminen edellyttää syvällistä projektin, toimialan ja metodologian tuntemusta. Hyvät projektisuunnitelmat ovat realistisia ja ajantasaisia, ja niitä tarkistetaan jatkuvasti. Työ on jaettu helposti hallittaviin osiin, ja aikataulussa ja budjetissa on pelivaraa yllättäviä tilanteita varten. Käyttäjät ja ithenkilöstö määrittävät kunkin vaiheen tuotteet ja sen, miten tiimi tietää projektin olevan valmis. Projektin välietappien avulla johtoryhmä voi tehdä päätöksen lopettamisesta tai jatkamisesta. Hyvä projektisuunnitelma mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ajoissa. Seuraavaksi annetaan muutamia neuvoja projektisuunnittelun tueksi: Suunnittele työ yksityiskohtaisesti. Määritä tarkasti projektin missio, mitä töitä projektivision toteuttamiseksi on tehtävä ja mitä tuotteita täytyy toimittaa. Ota oikeat henkilöt mukaan suunnitteluun. Ota koko projektitiimi sekä asiakkaat mukaan suunnitteluun, varsinkin projektin alkuvaiheessa, ja pidä heidät mukana koko projektin ajan.

2 28 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Arvioi kesto ja kustannukset. Tee yksityiskohtainen arvio kehitysprosessin joka vaiheesta, ennen kuin aloitat kyseisen vaiheen. Osittele työ käyttämällä XX tunnin sääntöä. Jaa työ toimituskelpoisiin tuotteisiin, joiden valmiiksi saaminen kestää korkeintaan XX eli 10, 20, 30 tai 40 tuntia. Laadi projektistandardit. Projektin perusstandardien kehittäminen ja niiden käytöstä sopiminen ovat avaimia jatkuvasti korkealaatuisten lopputuotteiden toimittamiseen. Luo menettelytavat muutosten varalta. Hyväksy, että muutos kuuluu luonnollisesti ja väistämättömästi projektin elinkaareen ja varaudu siihen. Sovi hyväksymiskriteereistä. Määritä etukäteen, millainen on hyväksyttävä järjestelmä. Projektisuunnittelun vaihetuotteet Tuhoon tuomituilla projekteilla on huonosti määritellyt vaihetuotteet. Niissä liikutaan käsitetasolla ja unohdetaan projektin avulla saavutettavat hyödyt, ja keskitytään pelkkään prosessiin eli projektin kulkuun ja unohdetaan päämäärät. Menestyksellisissä projekteissa käyttäjät ja it-organisaatio sekä ymmärtävät, mitkä ovat projektin vaihetuotteet ja hyödyt, että ovat niistä yhtä mieltä. Projektipäälliköt, jotka pystyvät ottamaan opikseen sekä onnistuneista että epäonnistuneista projekteistaan, saavuttavat jatkuvasti parempia tuloksia. Projektin tukijoiden pitäisi vaatia säännöllisiä mitä tästä opimme -palavereja pidettäviksi projektin aikana ja sen jälkeen. Tällaiset palaverit ovat hyvä keino kehitellä uusia ideoita ja työtapoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Seuraavaksi luetellaan vaihetuotteita, joita syntyy projektisuunnittelun aikana: projektin organisaatiokaavio projektin välietapit vahvistettu toimeksianto, esim. projektin asettamiskirje ratkaisukeskeiset vaihetuotteet (eli kopiot asiakkaan- tai ohjelmanhallintaan siirretyistä vaihetuotteista) projekti standardit

3 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 29 projektitason raportit/muut raportit - riskiraportit - laaturaportit - projektin loppuraportti projektin suunnitteluasiakirjat - työsuunnitelma mukaanlukien työpaketit - resurssisuunnitelma - projektin aikataulu - riskienlieventämissuunnitelma - viestintäsuunnitelma - koulutussuunnitelma - laatusuunnitelma - projektinhallintasuunnitelma - toteutussuunnitelma - hyväksymiskriteerit kullekin työpaketille ongelma- ja muutosdokumentit - muutospyynnöt ja -määräykset - ongelmienarviointilomakkeet - projektistandardit ja menettelytavat - projektikirjeenvaihto. Projektistandardit Menestyksellisten projektien avaintekijät ovat ihmiset, tiimityö ja hyvät standardit, tässä järjestyksessä. Projektistandardit ovat yhteistyössä laadittuja asiakirjoja, joita käytetään suuntaviivoina projektin toteuttamisessa. Standardit auttavat varmistamaan, että kaikki tiimin jäsenet kehittävät työtuotteita johdonmukaisesti samalla tavalla, työtuotteet noudattavat yleistä laatutasoa ja että tietoa työtuotteista välitetään ennakoitavalla ja ennalta sovitulla tavalla. Jos yritykset omaksuvat käyttökelpoiset projektinhallintastandardit, kaikkien osapuolten elämä helpottuu. Standardeja ei kuitenkaan tarkisteta riittävän usein. Projektipäälliköiden täytyy jatkuvasti kysyä itseltään: Kuinka me pärjäämme? Teemmekö asiat oikealla tavalla?

4 30 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Suurimmalla osalla yrityksistä on täysin sekava kokoelma standardeja, mikäli niitä on lainkaan. On aivan tavallista, että yrityksen liiketoimintayksiköt laativat omat standardit: syynä tähän on usein silkka kiusanteko ja yrityksen standardeihin liittyvät erimielisyydet. Tilanteeseen ei ole olemassa helppoa ratkaisua, eikä sen pohtiminen myöskään kuulu tämän kirjan aihepiiriin. Yhden ohjeen pitäisi kuitenkin olla selvä: projektitasolla projektipäälliköiden tulisi olla erittäin motivoituneita parantamaan standardeja, joiden mukaan he johtavat projektejaan. Taulukossa 3-1 esitetään luettelo aihealueista ja niihin liittyvistä vaihetuotteista, joiden suhteen projektipäälliköiden pitäisi varautua kehittämään, päivittämään tai parantamaan standardejaan. Taulukko 3-1 Projektipäällikön standardit ja vaihetuotteet Projektinhallinnan standardialueet Laajuus Sovelluskehitys Projektisuunnittelu Toteutus Tärkeimmät tuotteet Laajuusdokumentti Projektin asettamiskirje Kustannus/hyötyanalyysi Muutoksenhallintasuunnitelma Kokoonpanonhallinta Vaatimustenhallinta Moduulimääritykset Ohjelmointimääritykset Järjestelmäkehityssuunnitelma Ohjelmistokehityssuunnitelma Julkistuksenhallintasuunnitelma Sovelluskehityksen metodologia Siirtymisstrategia Konsolidoitu projektibudjetti Työnosittelu Ansaittu arvo -raportit Projektin kustannussuunnitelma Kokoonpanonhallintasuunnitelma Tiedonmuunnossuunnitelma Projektin edistymisraportti Testaussuunnitelma Toteutusaikatauluraportit Projektin toteutuksen kustannusarvio Julkistuksenhallinta

5 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 31 Projektinhallinnan standardialueet Riskit Viestintä Henkilöresurssit Tärkeimmät tuotteet Riskienhallintasuunnitelma Riskienkäsittelydokumentti Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma Projektin viestintäsuunnitelma Ongelmien ratkaisumenettely Resurssiensuunnitteluprosessi Sisäinen/ulkoinen rekrytointisuunnitelma Projektikoulutussuunnitelmat Ristiriitojen ratkaisumenettely Hankinta Laatu Ulkoinen hankintasuunnitelma Tarjouspyynnöt Alihankkijoidenhallintasuunnitelma Ohjelmiston laadunvarmistuksen menettelytavat Kokonaislaatusuunnitelma Laadunvalvonnan menettelytavat Riippumaton todentaminen ja kelpuutus Todentamis- ja kelpuutusraportti Jos se on resurssien ja saavutettavan hyödyn kannalta perusteltua, yritykseen voidaan perustaa erillinen projektinhallinnan standardiosasto, jonka vastuulla on koko yrityksen projektinhallintastandardien parantaminen. Internetissä ja muissa tietolähteissä on jo saatavilla runsaasti arvokasta tietoa standardeista ja projektinhallinnasta. Esimerkiksi Project Management Institute (PMI) tarjoaa erinomaista ja päteväksi todettua tietoa projektipäälliköiden käyttöön. (Katso liite B.) Miten yksityiskohtainen suunnitelman pitää olla? Projektisuunnittelun toinen avainkysymys on projektisuunnitelman tarkkuus. Tähänkään kysymykseen ei ole helppo vastata. Suunnitelman yksityiskohtaisuus määräytyy projektin laajuuden ja keston mukaan. Suurissa ja monimutkaisissa

6 32 3. Projektisuunnittelu ja raportointi projekteissa, joiden budjetti on miljoonia, joissa työskentelee satoja ihmisiä ja jotka kestävät useita kuukausia tai vuosia, tarvitaan yksityiskohtaisesti määriteltyjä tehtäviä, resurssivarauksia, aikatauluja ja budjettivalvontaa. Sen sijaan pienemmissä projekteissa, joiden tiimit ovat pieniä ja jotka kestävät vain muutamia viikkoja, suunnitelmat eivät ole yhtä tarkkoja, ja työ jaetaan korkeamman tason tehtäviksi. Taitaville projektipäälliköille kehittyy kyky arvioida projektisuunnitelman tarkkuus sellaiseksi, että projekti pysyy hallinnassa. Jos yksityiskohtia on liikaa, niin suunnitelman hallintaan kuluu enemmän aikaa kuin varsinaiseen projektin johtamiseen. Projektisuunnitelman täytyy myös sisältää niin paljon tietoa, että se kestää kyseenalaistamisen tai kritiikin. Projektin edistymisraportti Projektipäällikön tärkeimpiä säännöllisiä tehtäviä on projektin edistymisestä raportointi. Tehtävä ei ole yksinkertainen, ja siihen kuuluu runsaasti yksityiskohtaista tiedon valmistelua, seurantaa ja keräämistä. Tiedot esitetään projektia tukevalle johdon edustajalle tai projektin johtoryhmälle. Se, miten usein raportoidaan, vaihtelee projektin riskin mukaan: esimerkiksi korkean riskin projekteista tai projekteista, joissa on ongelmia, kannattaa raportoida viikottain. Nyrkkisääntö on, että hyvään johtamiskäytäntöön kuuluu raportoida projektin edistymisestä kuukauden välein. Seuraavaksi annetaan esimerkki edistymisraportista sekä selitetään tarkemmin sen sisältämiä tietoja. Olen itse käyttänyt tätä mallia: se toimii monimutkaisissa projekteissa ja sisältää kaiken olennaisen tiedon, kuten ongelmat, riskit, toimenpiteet, kustannukset ja ennusteet.

7 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 33 Projektin edistymisraportti Raportointikuukausi Työn numero(t) Työn nimi Asiakas Sopimustyyppi Suoritusajanjakso

8 34 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Valmisteltu (oltava valmis 10 päivän kuluessa kuun vaihteesta) Valmistelija: allekirjoitus, päiväys Projektipäällikkö allekirjoitus, päiväys Laadunvarmistuspäällikkö allekirjoitus, päiväys

9 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 35 Sisällysluettelo 1. Projektin tila 1.1. Projektikustannukset 1.2. Projektihenkilöstö 1.3. Projektiaikataulu 1.4. Ongelmat, riskit, toimenpiteet 1.5. Ohjelmiston mittarit 1.6. Ohjelmiston laadunvarmistuksen toimenpiteet ja tulokset 1.7. Ohjelmiston kokoonpanonhallinta 1.8. Asiakastyytyväisyys/potentiaalinen uusi liiketoiminta

10 36 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Project Projektikustannukset Cost Performance Suunniteltu ja toteutunut Plan versus Actual Project Projektin Status tila Cummulative DL K$ Period Review DL Budget DL TTD DL EAC Cummulative ODC K$ Period Review ODC Budget ODC TTD ODC EAC Lisää Plus kaaviot Charts for matkakuluille, Travel, Total Cost, kokonaiskustannuksille and Profit ja voitolle Varianssianalyysi Analysis of Variance Explain any significant variance (10% or greater) of actual to budget. Always Selitä explain huomattava any variance vaihtelu of(10 EAC % tai versus enemmän) Budget. toteutuneiden ja budjetoitujen kustannusten välillä. Selitä aina vaihtelu arvioitujen todellisten kustannusten ja budjetoitujen välillä. Issues and Corrective Actions Ongelmat Address ja cost korjaustoimenpiteet issues, the proposed corrective action, and the status of the corrective action. Issues are carried forward on monthly status reports until the Käsittele kustannuksiin liittyvät ongelmat sekä ehdotetut korjaustoimenpiteet ja corrective action has corrected the issue. niiden tilanne. Ongelma siirretään aina seuraavaan kuukausiraporttiin, kunnes asia on korjattu. Ongelmat Issues and Corrective ja korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Issue Ongelma Korjaustoimenpide Corrective Action Status Korjaustoimenpiteen of Correctivetilanne Action

11 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 37 Projektihenkilöstö Project Staffing Performance Projektin nykyinen henkilöstömäärä verrattuna suunniteltuun Current versus Planned Staff Selvitä kaavion tai tekstin avulla henkilöstötarpeet ja -suunnitelmat mukaan lukien roolit, henkilömäärät by role, eri and rooleissa timing for ja henkilömäärän head count. laskennan Using a chart or text to indicate staff requirements and plans for staffing, including roles, head count ajankohta. Varianssianalyysi Selvitä mahdollinen vaihtelu. Analysis of Variance. Henkilöstön kehittäminen (rekrytointi, koulutus ym.) Explain any variance Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Staff Development (recruiting, training, etc.) Issues and Corrective Actions Issues Ongelmat and Corrective ja korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Status Korjaustoimenpiteen of Correctivetilanne Action Projektiaikataulu Project Schedule Performance Current Versus Planned Schedule Aikataulun nykyinen tilanne verrattuna suunniteltuun Present a summary of the key project level activities, deliverables, and milestones. Present a highlevel chart korkean for the tason entire yhteenveto project and, projektin if necessary, tärkeimmistä a detailed Gantt aktiviteeteista, chart focusingvaihetuotteista on the next Tee Gantt-kaavioon ja välietapeista, quarter s ja tasks. esitä tarvittaessa seuraavan neljänneksen tehtävät yksityiskohtaisemmassa Ganttkaaviossa. ID Task Name Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 1 System RA/Design 100% 2 Software RA 100% 3 Preliminary Design 80% 4 Detailed Design 20% 20% 5 Code, UT 0% 6 CSC Integ Test 0% 7 CSCI Test 0% 8 System Integ Test 0%

12 38 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Varianssianalyysi Analysis of Variance Selitä kaikki aikataulupoikkeamat, jotka vaikuttavat vaihetuotteen toimitusaikaan tai muiden Explain any schedule slippage that impacts a deliverable end date or impacts aktiviteettien edistymiseen. progress on other activities. Edellisen kuukauden saavutukset - raportoidaan myös asiakkaalle Accomplishments During Past Month also reported to Customer Seuraavan kuukauden suunnitelmat - raportoidaan myös asiakkaalle Plans for the Next Month also reported to Customer Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Issues and Corrective Actions Ongelmat Issues andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions (K/E (Y/Nilmaisee, indicatesonko whether asiakkaalle reported ilmoitettu) to customer) Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action K/E Y/N Project Issues, Risks, Action Item Status Ongelmat, riskit, toimenpiteet Conflicts and Issues Not Resolvable within the Project Ristiriidat ja Present ongelmat, issues joita not ei voida previously ratkaista sisäisesti identified projektissa that need senior management attention for Kirjaa uudet resolution. ongelmat, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan ylimmän johdon apua. Sitoumukset Project ja niiden Commitments muutokset and Changes to Commitments Selvitä sellaiset Present sitoumuksiin any changes tehdyt to muutokset, commitments joista that ylimmän senior johdon management täytyy olla needs selvillä, to be aware esimerkiksi of, for jos example, jostain toisesta if organisaatiosta planned projektiin and committed suunniteltu ja personnel sitoutunut from henkilöstö another ei organization pysty täyttämään are not velvoitteitaan. able to meet Tämä their kohta obligations. on tärkeä ulkoisten riskien hallitsemisen kannalta. This is important to manage outside risks. Projektin riskit ja niiden lieventäminen Project Risks and Mitigation Esitä projektin suurimpien riskien tilanne mukaan lukien ne riskit, jotka käsiteltiin ohjelmiston kehityssuunnitelmassa, Present a status of the major project risks, including those presented initially with the software sekä kaikki uudet riskit. Riski määritellään tilanteeksi, joka voi aiheuttaa tappioita. Riskienhallinta sisältää riskien tunnistamisen, development arvioinnin, plan, analyysin, as well valvonnan as any new ja raportoinnin. risks. A risk Katso is defined luvusta as 13 the lisätietoja possibility riskienhallinnasta. of suffering a loss. Risk management includes risk identification, assessment, analysis, control, and reporting. See Chapter 13 for more information on managing risks. Projektin Project Risk riskienhallinta Management Riski Arvio Assessment Analyysi Risk Analysis Lieventämiskeino Mitigation Approach Lieventämiskeinon Status of Mitigation tilanne Approach

13 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 39 Ohjelmiston mittarit Software Metrics Toteutunut koko verrattuna suunniteltuun Actual versus Planned Size Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Issues and Corrective Actions Issues Ongelmat andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action Ohjelmiston Project Software laadunvarmistuksen Quality Assurance toimenpiteet (SQA) ja Activities tulokset And Results Laatupoikkeamat Noncompliant Items Laatupoikkeamat Noncompliant Items Yhteensä Total totähän Date mennessä %%Closed korjattu %%Open avoinna Ylimmän Numberjohdon Needing ratkaisun Senior tarvitsevien Management määrä Resolution 24 83% 17% 1 Laadunvarmistuksen SQA Cost Performance kustannukset 25 SQA Cummulative Cost K$ 10 5 SQA Budget SQA TTD SQA EAC DRC Period Laadunvarmistuksen SQA Schedule kustannukset SQA Tuotteen Product ja toimenpiteiden and Activities tilanne Status Tehtävä PAL Item Aikataulu Schedule Toteutunut Actual Comment Kommentti SDP Review Prepare SQAP

14 40 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat Issues ja korjaustoimenpiteet and Corrective Actions Issues Ongelmat andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Issue Ongelman ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action Ohjelmiston Software Configuration kokoonpanonhallinta Management (SCM) Mittarit Metrics Muutospyyntöjen Changemäärä Request Volume Kokonaismäärä Total to Date Raportointikuukauden Number %%Closed suoritettu %%Open avoinna tähän mennessä Reporting määrä Month % 17% Kokoonpanonhallinnan SCM Cost Performance kustannukset 25 SQA Cummulative Cost K$ 10 5 SQA Budget SQA TTD SQA EAC The Period Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat Issues ja korjaustoimenpiteet and Corrective Actions Ongelmat Issues andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action

15 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 41 Asiakastyytyväisyys ja potentiaalinen uusi liiketoiminta Tässä suunnitteluvaiheessa käydään yksityiskohtaisesti läpi asiakastyytyväisyyttä tiettyjen kohtien ja alueiden perusteella. Kannattaa kirjoittaa muistiin ja dokumentoida kaikki kommentit ja tapahtumat, jotka osoittavat asiakkaan tyytyväisyyttä projektiin. Eräs hyvä raportoinnin lähtökohta asiakastyytyväisyydestä on verrata asiakkaan reaktioita hyväksymiskriteereihin, jotka määritettiin projektin alussa. Hyväksymiskriteerit löytyvät projektin asettamiskirjeestä. Potentiaaliseen uuteen liiketoimintaan kirjataan kaikki uudet liiketoimintamahdollisuudet tai vireillä olevat sopimusneuvottelut sekä niiden aikataulut, suuruusluokat ja kontaktit. Johtopäätökset On hämmästyttävää, kuinka monella projektilla ei ole projektisuunnitelmia. It-alan työntekijät ovat aina valittaneet siitä, että he joutuvat tuottamaan ja hallinnoimaan projektisuunnitelmia. Työnsä suunnittelun sijasta nämä työntekijät ryhtyisivät mieluummin välittömästi kehittämään sovellusta tai jopa koodaamaan. Vielä pahempia ovat ihmiset, joiden mielestä projekti onnistuu ilman suunnitelmiakin. Heistä ei koskaan tule hyviä projektipäälliköitä. Projektisuunnitteluun täytyy suhtautua vakavasti. Projekti, jolla ei ole suunnitelmaa, on kuin kompassiton laiva - se saattaa lopulta päästä määräsatamaansa, mutta matkalla on odotettavissa lukuisia kurssipoikkeamia tai jopa karilleajo. Edes päämäärän täytyy olla olla selvillä ennen matkan aloittamista. Yksikään matkustajalentokone ei missään päin maailmaa pääse lähtemään lentokentältä, ennen kuin sen miehistö on tehnyt lentosuunnitelman. It-alan projekteissakin täytyisi noudattaa samanlaista tinkimättömyyttä. Älä koskaan aloita projektia, jos sinulla ei ole projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmista on valtavasti hyötyä. Ne ovat keino saavuttaa projektille määritetyt tavoitteet ja vaihetuotteet. Kaikkien suunnitelmien pitäisi olla tarkkaan harkittuja, hyvin jäsenneltyjä ja helppoja ymmärtää. Kaikki suunnitelmat kohtaavat eriasteisia vaikeuksia, poikkeamia ja odottamattomia muutoksia. Tämä on aivan normaalia. Tärkeintä on selvittää, miten paljon muutoksia täytyy tehdä. Jos muutoksia on paljon, suunnitelma ei ehkä alunperinkään ollut tarpeeksi perusteellinen. Jotta suunnitelmat pysyisivät tarkkoina, projektipäällikön täytyy pitää ne ajan tasalla.

16 42 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Aikaavievä suunnitteluprosessi, johon kuuluu resurssien jakamista, budjetin valvontaa sekä tehtävien määrittelyä ja valvontaa, hirvittää joitakin projektipäälliköitä. Heidän pitäisi ymmärtää, että suunnitteluun käytetty aika ei ole hukkaan heitettyä vaan osoittautuu projektin kuluessa hyödylliseksi. Vaikka tämän luvun tarkoituksena ei ollutkaan toimia kaikenkattavana projektisuunnittelun oppaana (aiheesta on kirjoitettu kokonaisia kirjoja), niin toivottavasti se on antanut hyvän kuvan komponenteista, jotka ovat tärkeitä onnistuneen projektisuunnittelun kannalta. Seuraavat kolme avainkohtaa kannattaa muistaa: 1. Suunnitelmat auttavat projektin hallitsemisessa ja päätökseen saamisessa. 2. Suunnitelmat määrittävät polun menestykseen. 3. Suunnitelmat osoittautuvat projektin kuluessa hyviksi tarkistuspisteiksi, joihin verrata projektin edistymistä.

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Projektinhallinta. OTM viikolla 8

Projektinhallinta. OTM viikolla 8 Projektinhallinta 1 Ohjelmistoprojekti Projektin sidosryhmät Projektinhallinnan osa-alueet Osittaminen Aikataulutus Seuranta Työmäärien arviointi, cocomo-malli Riskien hallinta Talous Työkalut Kokoukset,

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Aalto-yliopisto Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Kandidaatintyö

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot