Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi"

Transkriptio

1 Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Jos et varaudu mihinkään, se tapahtuu varmasti. Tuntematon Johdanto Projektisuunnittelun onnistuminen edellyttää syvällistä projektin, toimialan ja metodologian tuntemusta. Hyvät projektisuunnitelmat ovat realistisia ja ajantasaisia, ja niitä tarkistetaan jatkuvasti. Työ on jaettu helposti hallittaviin osiin, ja aikataulussa ja budjetissa on pelivaraa yllättäviä tilanteita varten. Käyttäjät ja ithenkilöstö määrittävät kunkin vaiheen tuotteet ja sen, miten tiimi tietää projektin olevan valmis. Projektin välietappien avulla johtoryhmä voi tehdä päätöksen lopettamisesta tai jatkamisesta. Hyvä projektisuunnitelma mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ajoissa. Seuraavaksi annetaan muutamia neuvoja projektisuunnittelun tueksi: Suunnittele työ yksityiskohtaisesti. Määritä tarkasti projektin missio, mitä töitä projektivision toteuttamiseksi on tehtävä ja mitä tuotteita täytyy toimittaa. Ota oikeat henkilöt mukaan suunnitteluun. Ota koko projektitiimi sekä asiakkaat mukaan suunnitteluun, varsinkin projektin alkuvaiheessa, ja pidä heidät mukana koko projektin ajan.

2 28 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Arvioi kesto ja kustannukset. Tee yksityiskohtainen arvio kehitysprosessin joka vaiheesta, ennen kuin aloitat kyseisen vaiheen. Osittele työ käyttämällä XX tunnin sääntöä. Jaa työ toimituskelpoisiin tuotteisiin, joiden valmiiksi saaminen kestää korkeintaan XX eli 10, 20, 30 tai 40 tuntia. Laadi projektistandardit. Projektin perusstandardien kehittäminen ja niiden käytöstä sopiminen ovat avaimia jatkuvasti korkealaatuisten lopputuotteiden toimittamiseen. Luo menettelytavat muutosten varalta. Hyväksy, että muutos kuuluu luonnollisesti ja väistämättömästi projektin elinkaareen ja varaudu siihen. Sovi hyväksymiskriteereistä. Määritä etukäteen, millainen on hyväksyttävä järjestelmä. Projektisuunnittelun vaihetuotteet Tuhoon tuomituilla projekteilla on huonosti määritellyt vaihetuotteet. Niissä liikutaan käsitetasolla ja unohdetaan projektin avulla saavutettavat hyödyt, ja keskitytään pelkkään prosessiin eli projektin kulkuun ja unohdetaan päämäärät. Menestyksellisissä projekteissa käyttäjät ja it-organisaatio sekä ymmärtävät, mitkä ovat projektin vaihetuotteet ja hyödyt, että ovat niistä yhtä mieltä. Projektipäälliköt, jotka pystyvät ottamaan opikseen sekä onnistuneista että epäonnistuneista projekteistaan, saavuttavat jatkuvasti parempia tuloksia. Projektin tukijoiden pitäisi vaatia säännöllisiä mitä tästä opimme -palavereja pidettäviksi projektin aikana ja sen jälkeen. Tällaiset palaverit ovat hyvä keino kehitellä uusia ideoita ja työtapoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Seuraavaksi luetellaan vaihetuotteita, joita syntyy projektisuunnittelun aikana: projektin organisaatiokaavio projektin välietapit vahvistettu toimeksianto, esim. projektin asettamiskirje ratkaisukeskeiset vaihetuotteet (eli kopiot asiakkaan- tai ohjelmanhallintaan siirretyistä vaihetuotteista) projekti standardit

3 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 29 projektitason raportit/muut raportit - riskiraportit - laaturaportit - projektin loppuraportti projektin suunnitteluasiakirjat - työsuunnitelma mukaanlukien työpaketit - resurssisuunnitelma - projektin aikataulu - riskienlieventämissuunnitelma - viestintäsuunnitelma - koulutussuunnitelma - laatusuunnitelma - projektinhallintasuunnitelma - toteutussuunnitelma - hyväksymiskriteerit kullekin työpaketille ongelma- ja muutosdokumentit - muutospyynnöt ja -määräykset - ongelmienarviointilomakkeet - projektistandardit ja menettelytavat - projektikirjeenvaihto. Projektistandardit Menestyksellisten projektien avaintekijät ovat ihmiset, tiimityö ja hyvät standardit, tässä järjestyksessä. Projektistandardit ovat yhteistyössä laadittuja asiakirjoja, joita käytetään suuntaviivoina projektin toteuttamisessa. Standardit auttavat varmistamaan, että kaikki tiimin jäsenet kehittävät työtuotteita johdonmukaisesti samalla tavalla, työtuotteet noudattavat yleistä laatutasoa ja että tietoa työtuotteista välitetään ennakoitavalla ja ennalta sovitulla tavalla. Jos yritykset omaksuvat käyttökelpoiset projektinhallintastandardit, kaikkien osapuolten elämä helpottuu. Standardeja ei kuitenkaan tarkisteta riittävän usein. Projektipäälliköiden täytyy jatkuvasti kysyä itseltään: Kuinka me pärjäämme? Teemmekö asiat oikealla tavalla?

4 30 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Suurimmalla osalla yrityksistä on täysin sekava kokoelma standardeja, mikäli niitä on lainkaan. On aivan tavallista, että yrityksen liiketoimintayksiköt laativat omat standardit: syynä tähän on usein silkka kiusanteko ja yrityksen standardeihin liittyvät erimielisyydet. Tilanteeseen ei ole olemassa helppoa ratkaisua, eikä sen pohtiminen myöskään kuulu tämän kirjan aihepiiriin. Yhden ohjeen pitäisi kuitenkin olla selvä: projektitasolla projektipäälliköiden tulisi olla erittäin motivoituneita parantamaan standardeja, joiden mukaan he johtavat projektejaan. Taulukossa 3-1 esitetään luettelo aihealueista ja niihin liittyvistä vaihetuotteista, joiden suhteen projektipäälliköiden pitäisi varautua kehittämään, päivittämään tai parantamaan standardejaan. Taulukko 3-1 Projektipäällikön standardit ja vaihetuotteet Projektinhallinnan standardialueet Laajuus Sovelluskehitys Projektisuunnittelu Toteutus Tärkeimmät tuotteet Laajuusdokumentti Projektin asettamiskirje Kustannus/hyötyanalyysi Muutoksenhallintasuunnitelma Kokoonpanonhallinta Vaatimustenhallinta Moduulimääritykset Ohjelmointimääritykset Järjestelmäkehityssuunnitelma Ohjelmistokehityssuunnitelma Julkistuksenhallintasuunnitelma Sovelluskehityksen metodologia Siirtymisstrategia Konsolidoitu projektibudjetti Työnosittelu Ansaittu arvo -raportit Projektin kustannussuunnitelma Kokoonpanonhallintasuunnitelma Tiedonmuunnossuunnitelma Projektin edistymisraportti Testaussuunnitelma Toteutusaikatauluraportit Projektin toteutuksen kustannusarvio Julkistuksenhallinta

5 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 31 Projektinhallinnan standardialueet Riskit Viestintä Henkilöresurssit Tärkeimmät tuotteet Riskienhallintasuunnitelma Riskienkäsittelydokumentti Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma Projektin viestintäsuunnitelma Ongelmien ratkaisumenettely Resurssiensuunnitteluprosessi Sisäinen/ulkoinen rekrytointisuunnitelma Projektikoulutussuunnitelmat Ristiriitojen ratkaisumenettely Hankinta Laatu Ulkoinen hankintasuunnitelma Tarjouspyynnöt Alihankkijoidenhallintasuunnitelma Ohjelmiston laadunvarmistuksen menettelytavat Kokonaislaatusuunnitelma Laadunvalvonnan menettelytavat Riippumaton todentaminen ja kelpuutus Todentamis- ja kelpuutusraportti Jos se on resurssien ja saavutettavan hyödyn kannalta perusteltua, yritykseen voidaan perustaa erillinen projektinhallinnan standardiosasto, jonka vastuulla on koko yrityksen projektinhallintastandardien parantaminen. Internetissä ja muissa tietolähteissä on jo saatavilla runsaasti arvokasta tietoa standardeista ja projektinhallinnasta. Esimerkiksi Project Management Institute (PMI) tarjoaa erinomaista ja päteväksi todettua tietoa projektipäälliköiden käyttöön. (Katso liite B.) Miten yksityiskohtainen suunnitelman pitää olla? Projektisuunnittelun toinen avainkysymys on projektisuunnitelman tarkkuus. Tähänkään kysymykseen ei ole helppo vastata. Suunnitelman yksityiskohtaisuus määräytyy projektin laajuuden ja keston mukaan. Suurissa ja monimutkaisissa

6 32 3. Projektisuunnittelu ja raportointi projekteissa, joiden budjetti on miljoonia, joissa työskentelee satoja ihmisiä ja jotka kestävät useita kuukausia tai vuosia, tarvitaan yksityiskohtaisesti määriteltyjä tehtäviä, resurssivarauksia, aikatauluja ja budjettivalvontaa. Sen sijaan pienemmissä projekteissa, joiden tiimit ovat pieniä ja jotka kestävät vain muutamia viikkoja, suunnitelmat eivät ole yhtä tarkkoja, ja työ jaetaan korkeamman tason tehtäviksi. Taitaville projektipäälliköille kehittyy kyky arvioida projektisuunnitelman tarkkuus sellaiseksi, että projekti pysyy hallinnassa. Jos yksityiskohtia on liikaa, niin suunnitelman hallintaan kuluu enemmän aikaa kuin varsinaiseen projektin johtamiseen. Projektisuunnitelman täytyy myös sisältää niin paljon tietoa, että se kestää kyseenalaistamisen tai kritiikin. Projektin edistymisraportti Projektipäällikön tärkeimpiä säännöllisiä tehtäviä on projektin edistymisestä raportointi. Tehtävä ei ole yksinkertainen, ja siihen kuuluu runsaasti yksityiskohtaista tiedon valmistelua, seurantaa ja keräämistä. Tiedot esitetään projektia tukevalle johdon edustajalle tai projektin johtoryhmälle. Se, miten usein raportoidaan, vaihtelee projektin riskin mukaan: esimerkiksi korkean riskin projekteista tai projekteista, joissa on ongelmia, kannattaa raportoida viikottain. Nyrkkisääntö on, että hyvään johtamiskäytäntöön kuuluu raportoida projektin edistymisestä kuukauden välein. Seuraavaksi annetaan esimerkki edistymisraportista sekä selitetään tarkemmin sen sisältämiä tietoja. Olen itse käyttänyt tätä mallia: se toimii monimutkaisissa projekteissa ja sisältää kaiken olennaisen tiedon, kuten ongelmat, riskit, toimenpiteet, kustannukset ja ennusteet.

7 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 33 Projektin edistymisraportti Raportointikuukausi Työn numero(t) Työn nimi Asiakas Sopimustyyppi Suoritusajanjakso

8 34 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Valmisteltu (oltava valmis 10 päivän kuluessa kuun vaihteesta) Valmistelija: allekirjoitus, päiväys Projektipäällikkö allekirjoitus, päiväys Laadunvarmistuspäällikkö allekirjoitus, päiväys

9 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 35 Sisällysluettelo 1. Projektin tila 1.1. Projektikustannukset 1.2. Projektihenkilöstö 1.3. Projektiaikataulu 1.4. Ongelmat, riskit, toimenpiteet 1.5. Ohjelmiston mittarit 1.6. Ohjelmiston laadunvarmistuksen toimenpiteet ja tulokset 1.7. Ohjelmiston kokoonpanonhallinta 1.8. Asiakastyytyväisyys/potentiaalinen uusi liiketoiminta

10 36 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Project Projektikustannukset Cost Performance Suunniteltu ja toteutunut Plan versus Actual Project Projektin Status tila Cummulative DL K$ Period Review DL Budget DL TTD DL EAC Cummulative ODC K$ Period Review ODC Budget ODC TTD ODC EAC Lisää Plus kaaviot Charts for matkakuluille, Travel, Total Cost, kokonaiskustannuksille and Profit ja voitolle Varianssianalyysi Analysis of Variance Explain any significant variance (10% or greater) of actual to budget. Always Selitä explain huomattava any variance vaihtelu of(10 EAC % tai versus enemmän) Budget. toteutuneiden ja budjetoitujen kustannusten välillä. Selitä aina vaihtelu arvioitujen todellisten kustannusten ja budjetoitujen välillä. Issues and Corrective Actions Ongelmat Address ja cost korjaustoimenpiteet issues, the proposed corrective action, and the status of the corrective action. Issues are carried forward on monthly status reports until the Käsittele kustannuksiin liittyvät ongelmat sekä ehdotetut korjaustoimenpiteet ja corrective action has corrected the issue. niiden tilanne. Ongelma siirretään aina seuraavaan kuukausiraporttiin, kunnes asia on korjattu. Ongelmat Issues and Corrective ja korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Issue Ongelma Korjaustoimenpide Corrective Action Status Korjaustoimenpiteen of Correctivetilanne Action

11 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 37 Projektihenkilöstö Project Staffing Performance Projektin nykyinen henkilöstömäärä verrattuna suunniteltuun Current versus Planned Staff Selvitä kaavion tai tekstin avulla henkilöstötarpeet ja -suunnitelmat mukaan lukien roolit, henkilömäärät by role, eri and rooleissa timing for ja henkilömäärän head count. laskennan Using a chart or text to indicate staff requirements and plans for staffing, including roles, head count ajankohta. Varianssianalyysi Selvitä mahdollinen vaihtelu. Analysis of Variance. Henkilöstön kehittäminen (rekrytointi, koulutus ym.) Explain any variance Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Staff Development (recruiting, training, etc.) Issues and Corrective Actions Issues Ongelmat and Corrective ja korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Status Korjaustoimenpiteen of Correctivetilanne Action Projektiaikataulu Project Schedule Performance Current Versus Planned Schedule Aikataulun nykyinen tilanne verrattuna suunniteltuun Present a summary of the key project level activities, deliverables, and milestones. Present a highlevel chart korkean for the tason entire yhteenveto project and, projektin if necessary, tärkeimmistä a detailed Gantt aktiviteeteista, chart focusingvaihetuotteista on the next Tee Gantt-kaavioon ja välietapeista, quarter s ja tasks. esitä tarvittaessa seuraavan neljänneksen tehtävät yksityiskohtaisemmassa Ganttkaaviossa. ID Task Name Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 1 System RA/Design 100% 2 Software RA 100% 3 Preliminary Design 80% 4 Detailed Design 20% 20% 5 Code, UT 0% 6 CSC Integ Test 0% 7 CSCI Test 0% 8 System Integ Test 0%

12 38 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Varianssianalyysi Analysis of Variance Selitä kaikki aikataulupoikkeamat, jotka vaikuttavat vaihetuotteen toimitusaikaan tai muiden Explain any schedule slippage that impacts a deliverable end date or impacts aktiviteettien edistymiseen. progress on other activities. Edellisen kuukauden saavutukset - raportoidaan myös asiakkaalle Accomplishments During Past Month also reported to Customer Seuraavan kuukauden suunnitelmat - raportoidaan myös asiakkaalle Plans for the Next Month also reported to Customer Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Issues and Corrective Actions Ongelmat Issues andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions (K/E (Y/Nilmaisee, indicatesonko whether asiakkaalle reported ilmoitettu) to customer) Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action K/E Y/N Project Issues, Risks, Action Item Status Ongelmat, riskit, toimenpiteet Conflicts and Issues Not Resolvable within the Project Ristiriidat ja Present ongelmat, issues joita not ei voida previously ratkaista sisäisesti identified projektissa that need senior management attention for Kirjaa uudet resolution. ongelmat, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan ylimmän johdon apua. Sitoumukset Project ja niiden Commitments muutokset and Changes to Commitments Selvitä sellaiset Present sitoumuksiin any changes tehdyt to muutokset, commitments joista that ylimmän senior johdon management täytyy olla needs selvillä, to be aware esimerkiksi of, for jos example, jostain toisesta if organisaatiosta planned projektiin and committed suunniteltu ja personnel sitoutunut from henkilöstö another ei organization pysty täyttämään are not velvoitteitaan. able to meet Tämä their kohta obligations. on tärkeä ulkoisten riskien hallitsemisen kannalta. This is important to manage outside risks. Projektin riskit ja niiden lieventäminen Project Risks and Mitigation Esitä projektin suurimpien riskien tilanne mukaan lukien ne riskit, jotka käsiteltiin ohjelmiston kehityssuunnitelmassa, Present a status of the major project risks, including those presented initially with the software sekä kaikki uudet riskit. Riski määritellään tilanteeksi, joka voi aiheuttaa tappioita. Riskienhallinta sisältää riskien tunnistamisen, development arvioinnin, plan, analyysin, as well valvonnan as any new ja raportoinnin. risks. A risk Katso is defined luvusta as 13 the lisätietoja possibility riskienhallinnasta. of suffering a loss. Risk management includes risk identification, assessment, analysis, control, and reporting. See Chapter 13 for more information on managing risks. Projektin Project Risk riskienhallinta Management Riski Arvio Assessment Analyysi Risk Analysis Lieventämiskeino Mitigation Approach Lieventämiskeinon Status of Mitigation tilanne Approach

13 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 39 Ohjelmiston mittarit Software Metrics Toteutunut koko verrattuna suunniteltuun Actual versus Planned Size Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat ja korjaustoimenpiteet Issues and Corrective Actions Issues Ongelmat andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action Ohjelmiston Project Software laadunvarmistuksen Quality Assurance toimenpiteet (SQA) ja Activities tulokset And Results Laatupoikkeamat Noncompliant Items Laatupoikkeamat Noncompliant Items Yhteensä Total totähän Date mennessä %%Closed korjattu %%Open avoinna Ylimmän Numberjohdon Needing ratkaisun Senior tarvitsevien Management määrä Resolution 24 83% 17% 1 Laadunvarmistuksen SQA Cost Performance kustannukset 25 SQA Cummulative Cost K$ 10 5 SQA Budget SQA TTD SQA EAC DRC Period Laadunvarmistuksen SQA Schedule kustannukset SQA Tuotteen Product ja toimenpiteiden and Activities tilanne Status Tehtävä PAL Item Aikataulu Schedule Toteutunut Actual Comment Kommentti SDP Review Prepare SQAP

14 40 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat Issues ja korjaustoimenpiteet and Corrective Actions Issues Ongelmat andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Issue Ongelman ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action Ohjelmiston Software Configuration kokoonpanonhallinta Management (SCM) Mittarit Metrics Muutospyyntöjen Changemäärä Request Volume Kokonaismäärä Total to Date Raportointikuukauden Number %%Closed suoritettu %%Open avoinna tähän mennessä Reporting määrä Month % 17% Kokoonpanonhallinnan SCM Cost Performance kustannukset 25 SQA Cummulative Cost K$ 10 5 SQA Budget SQA TTD SQA EAC The Period Varianssianalyysi Analysis of Variance Ongelmat Issues ja korjaustoimenpiteet and Corrective Actions Ongelmat Issues andja Corrective korjaustoimenpiteet Actions Ongelman Issue ID tunnus Ongelma Issue Korjaustoimenpide Corrective Action Korjaustoimenpiteen Status of Correctivetilanne Action

15 3. Projektisuunnittelu ja raportointi 41 Asiakastyytyväisyys ja potentiaalinen uusi liiketoiminta Tässä suunnitteluvaiheessa käydään yksityiskohtaisesti läpi asiakastyytyväisyyttä tiettyjen kohtien ja alueiden perusteella. Kannattaa kirjoittaa muistiin ja dokumentoida kaikki kommentit ja tapahtumat, jotka osoittavat asiakkaan tyytyväisyyttä projektiin. Eräs hyvä raportoinnin lähtökohta asiakastyytyväisyydestä on verrata asiakkaan reaktioita hyväksymiskriteereihin, jotka määritettiin projektin alussa. Hyväksymiskriteerit löytyvät projektin asettamiskirjeestä. Potentiaaliseen uuteen liiketoimintaan kirjataan kaikki uudet liiketoimintamahdollisuudet tai vireillä olevat sopimusneuvottelut sekä niiden aikataulut, suuruusluokat ja kontaktit. Johtopäätökset On hämmästyttävää, kuinka monella projektilla ei ole projektisuunnitelmia. It-alan työntekijät ovat aina valittaneet siitä, että he joutuvat tuottamaan ja hallinnoimaan projektisuunnitelmia. Työnsä suunnittelun sijasta nämä työntekijät ryhtyisivät mieluummin välittömästi kehittämään sovellusta tai jopa koodaamaan. Vielä pahempia ovat ihmiset, joiden mielestä projekti onnistuu ilman suunnitelmiakin. Heistä ei koskaan tule hyviä projektipäälliköitä. Projektisuunnitteluun täytyy suhtautua vakavasti. Projekti, jolla ei ole suunnitelmaa, on kuin kompassiton laiva - se saattaa lopulta päästä määräsatamaansa, mutta matkalla on odotettavissa lukuisia kurssipoikkeamia tai jopa karilleajo. Edes päämäärän täytyy olla olla selvillä ennen matkan aloittamista. Yksikään matkustajalentokone ei missään päin maailmaa pääse lähtemään lentokentältä, ennen kuin sen miehistö on tehnyt lentosuunnitelman. It-alan projekteissakin täytyisi noudattaa samanlaista tinkimättömyyttä. Älä koskaan aloita projektia, jos sinulla ei ole projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmista on valtavasti hyötyä. Ne ovat keino saavuttaa projektille määritetyt tavoitteet ja vaihetuotteet. Kaikkien suunnitelmien pitäisi olla tarkkaan harkittuja, hyvin jäsenneltyjä ja helppoja ymmärtää. Kaikki suunnitelmat kohtaavat eriasteisia vaikeuksia, poikkeamia ja odottamattomia muutoksia. Tämä on aivan normaalia. Tärkeintä on selvittää, miten paljon muutoksia täytyy tehdä. Jos muutoksia on paljon, suunnitelma ei ehkä alunperinkään ollut tarpeeksi perusteellinen. Jotta suunnitelmat pysyisivät tarkkoina, projektipäällikön täytyy pitää ne ajan tasalla.

16 42 3. Projektisuunnittelu ja raportointi Aikaavievä suunnitteluprosessi, johon kuuluu resurssien jakamista, budjetin valvontaa sekä tehtävien määrittelyä ja valvontaa, hirvittää joitakin projektipäälliköitä. Heidän pitäisi ymmärtää, että suunnitteluun käytetty aika ei ole hukkaan heitettyä vaan osoittautuu projektin kuluessa hyödylliseksi. Vaikka tämän luvun tarkoituksena ei ollutkaan toimia kaikenkattavana projektisuunnittelun oppaana (aiheesta on kirjoitettu kokonaisia kirjoja), niin toivottavasti se on antanut hyvän kuvan komponenteista, jotka ovat tärkeitä onnistuneen projektisuunnittelun kannalta. Seuraavat kolme avainkohtaa kannattaa muistaa: 1. Suunnitelmat auttavat projektin hallitsemisessa ja päätökseen saamisessa. 2. Suunnitelmat määrittävät polun menestykseen. 3. Suunnitelmat osoittautuvat projektin kuluessa hyviksi tarkistuspisteiksi, joihin verrata projektin edistymistä.

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014

ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 ISO 21500 Päivi Kähönen-Anttila 24.9.2014 SISÄLTÖ Projektinhallinnan standardeja Kypsyysmallien ja projektinhallintastandardien historia ISO 21500 standardi ISO 21500 standardin hyötyjä ISO 21500 prosessi

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Virtaava tuotanto ja integroitu tuotteen sekä tuotannon kehittäminen

Virtaava tuotanto ja integroitu tuotteen sekä tuotannon kehittäminen Virtaava tuotanto ja integroitu tuotteen sekä tuotannon kehittäminen Timo Lehtonen Tampere University of Technology Kaikkialla läsnä oleva internet (Ubiquitous Internet) Mitä siitä seuraa tuottavassa teollisuudessa

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka

Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka Tuloksen arvo - menetelmä TAVOITE: YMMÄRTÄÄ menetelmän hyödyt projektin seurannassa Tähän mennessä on rahaa projektiin mennyt

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet CT60A4600 Projektinhallinta Luentorunko Luento 1:Yleistä ja organisaatiot Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kurssin tavoitteet Kurssin keskeisin sisältö Kurssin rakenne Luennot Harjoitukset Harjoitusajat

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Osa 3 Projektinhallinnan elinkaari

Osa 3 Projektinhallinnan elinkaari Osa 3 Projektinhallinnan elinkaari Luku 5 Projektin elinkaari Johdanto Kaikilla it-organisaatioilla täytyy olla tarkkaan suunniteltu kehys, johon ne voivat sijoittaa prosesseja, toimintaperiaatteita ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO

Projektisykli. SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektisykli SKY Kansainvälistyvä kansanopisto 27.-28.11.2007 HEO Projektin ideointi Arviointi Tarvittavien toimenpiteiden nimeäminen Toteutus Projektisuunnitelman muotoilu Rahoitus Projektin ideointi

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 3 7.11.2003 Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rich picture...3 3 Mittarit...5

Lisätiedot

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Nina Perta, Senior quality consultant Knowit Oy Elina Varteva, QA Specialist Knowit Oy Copyright Knowit Oy 2014 Nina Perta

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN JOHTAMINEN ON YKSINKERTAISTA PUUHAA Projektin suunnittelua Projektin toteutusta Listaa tehtävät Tehkää tehtävät Projektin ohjausta

Lisätiedot

Multinational Capability Development Campaign The Utility of Social Media to Enhance Coalition Operations Communication (SoMe)

Multinational Capability Development Campaign The Utility of Social Media to Enhance Coalition Operations Communication (SoMe) Multinational Capability Development Campaign The Utility of Social Media to Enhance Coalition Operations Communication (SoMe) 13 April 2015 Lt Col Peter E. Westenkirchner Germany 2 SoMe Quad Chart Capability

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi. Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM

Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi. Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM 2 2013-10-14 PAULIG IBM SMARTER BUSINESS 2013 Taustaa Liiketoimintaraportoinnin lähtötilanne: Ulkoistettu

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

TOIMITTAJA- JA ASIAKASAKTIVOINNILLA LISÄÄ VERKKOLASKUJA

TOIMITTAJA- JA ASIAKASAKTIVOINNILLA LISÄÄ VERKKOLASKUJA [Select "Insert > Header & Footer" and add footer text] TOIMITTAJA- JA ASIAKASAKTIVOINNILLA LISÄÄ VERKKOLASKUJA 9/26/2014 1 AGENDA Part 1 AKTIVOINTIPALVELUT Part 2 AKTIVOINTIPROJEKTI Part 3 VERKKOLASKU

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista?

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista? 3. Projektinhallinta Ohjelmistoprojektien koon kasvaessa on törmätty projektinhallinnan ongelmiin, kuten jatkuva, osin huonosti hallittu kasvu, myöhästymiset, huono laatu, budjettien ylitykset, projektien

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Korjattu väliraportti 2-31.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto Sisällysluettelo Rich Picture...3 Rich Picturen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien suunnitelma 1 / 17 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Projektinhallinta. Richard Murch. Sisällysluettelo

Projektinhallinta. Richard Murch. Sisällysluettelo Sisällysluettelo i IT Projektinhallinta Richard Murch ii Sisällysluettelo IT-projektinhallinta Richard Murch Edita Publishing Oy IT Press PL 760 00043 EDITA palvelu@itpress.fi Lue lisää IT Press -kirjoista

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Versionhallintasuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Versionhallintasuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(7) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja 0.20 19.10.2003

Lisätiedot

TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy

TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 1.11.2014 Leena Kanerva, Erica Partners Oy Copyright Erica Partners Oy 2014 www.ericapartners.com TietRa (Tietotyöratkaisujen ekosysteemi) 65 henkilökohtaista asiakashaastattelua

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit

Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit Ohjelmistoprojektien hallinta Vaihejakomallit Vaihejakomallit TAVOITE: YMMÄRTÄÄ eri vaihejakomallien etujajahaittoja 2 Erilaisia malleja Tee ja korjaa (Code-and-Fix) Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit käyttää Subscription Centerissä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

IT-projekti. Mitä #&!% siellä tapahtuu?

IT-projekti. Mitä #&!% siellä tapahtuu? IT-projekti. Mitä #&!% siellä tapahtuu? Sporttirekisteripäivät 8.10.2014! Tapio Järvenpää Chief Disruption Officer, Motley Agency Ltd @Tapsa_Jpaa @MotleyAgency Mistä tietää, että suuri IT-projekti

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Strathclyde-prosessi

Strathclyde-prosessi Strathclyde-prosessi (Materiaali pohjautuu Terry Williamsin luentokalvoihin The Catastrophic Project - an examination of some real-life project failures and an exposure of root causes. Project Management

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta?

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Hannu Vierimaa Oy hannu.vierimaa@processman.com 0400-622 711 1 Mikä ydinprosessi on? Ylittää funktiorajat Keskittyy tuloksiin Prosessit

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit Ohjeet versioiden hallintaan Dokumentti kuvaa PPS:n taito-osioiden ja mallipohjien/esimerkkien eri painosten versionumeroinnin. Kaikki dokumentit on sarjanumeroitu kolminumeroisella versionumerolla, esim.

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Kehityskeskustelu yksilön työtä tukevana strategiakäytäntönä

Kehityskeskustelu yksilön työtä tukevana strategiakäytäntönä STRADA - Strategia ja yksilö-seminaari 12.4.2005 Kehityskeskustelu yksilön työtä tukevana strategiakäytäntönä Anneli Valpola, Olorin Oy www.kehityskeskustelu.fi Onnistu kehityskeskustelussa, WSOY 2002

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla Projektisalkku ohjausvälineenä Projektisalkun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen PLUS Akatemia Projektitoiminnan ja -johtamisen

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Laadukas vaatimustenhallinta. Pekka Mäkinen Copyright SoftQA Oy www.softqa.fi

Laadukas vaatimustenhallinta. Pekka Mäkinen Copyright SoftQA Oy www.softqa.fi Laadukas vaatimustenhallinta Pekka Mäkinen www.softqa.fi Esityksen perusajatuksia Vaatimuksilla on elinkaari ja ne muuttuvat. Tuotteen elinkaari vaikuttaa vaatimuksiin. Vaatimusten keruussa ja -hallinnassa

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi. Fimean GLP-keskustelupäivä

GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi. Fimean GLP-keskustelupäivä GLP-tukitoimintojen ulkoistaminen: QA, IT, Arkistointi Fimean GLP-keskustelupäivä 2.9.2015 Yleisimmät ulkoisina palveluina hankittavat: - Laadunvarmistus (Quality Assurance) - Tietojen käsittely, tallennus,

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi MOBILITY TOOL LEONARDO-LIIKKUVUUSHANKKEIDEN KOULUTUS 2013 1 Tietojen siirto Application Form LLPLink Mobility Tool 2 Käyttäjäryhmät Euroopan

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Laatu tietojärjestelmähankkeissa. Tietohallinnon kokemuksia Juha-Pekka Leskinen Atk-päällikkö Eduskunnan kanslia

Laatu tietojärjestelmähankkeissa. Tietohallinnon kokemuksia Juha-Pekka Leskinen Atk-päällikkö Eduskunnan kanslia Laatu tietojärjestelmähankkeissa Tietohallinnon kokemuksia Juha-Pekka Leskinen Atk-päällikkö Eduskunnan kanslia 5.10.2010 Pohdintaa tietojärjestelmien laadusta Mitä on laatu Miten laatua tavoitellaan tietojärjestelmäprojekteissa

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Arvioinnin rooli hankkeessa

Arvioinnin rooli hankkeessa Innovatiivisuus ei auta, jos hanketyön tuloksia ei oteta käyttöön Leonardo da Vinci Hankkeen laadunhallinta & arviointi Kv-toiminta on keino koulutuksen ja sen laadun kehittämiseen Miten varmistetaan hankkeen

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot