Osa 3 Projektinhallinnan elinkaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa 3 Projektinhallinnan elinkaari"

Transkriptio

1 Osa 3 Projektinhallinnan elinkaari

2

3 Luku 5 Projektin elinkaari Johdanto Kaikilla it-organisaatioilla täytyy olla tarkkaan suunniteltu kehys, johon ne voivat sijoittaa prosesseja, toimintaperiaatteita ja toiminnan suuntaviivoja. Ohjelmistokehityksessä tuota kehystä kutsutaan elinkaareksi. Ohjelmistokehityksen elinkaari (SDLC, software development lifecycle) määrittää tietojärjestelmien rakentamiselle toistettavan prosessin, jossa yhdistyvät suuntaviivat, metodologiat ja standardit. Elinkaari tuo arvoa organisaatiolle vastaamalla tiettyihin liiketoiminnan asettamiin tarpeisiin ohjelmistokehitysympäristössä. Elinkaariprosessin käyttöönotto auttaa projektipäälliköitä minimoimaan järjestelmäkehityksen riskejä, vähentämään toiminnan päällekkäisyyksiä ja lisäämään tehokkuutta. Elinkaari kannustaa myös uudelleenkäyttöön, uudelleensuunnitteluun ja, mikä tärkeintä, kustannusten vähentämiseen. Tarkoitus Elinkaaren tarkoitus on määritellä yrityksen ohjelmistokehitysprosessin aktiviteetit ja prosessin suhde eri metodologioihin.

4 58 5. Projektinhallinnan elinkaari Kirjan tämä osa on suunnattu nykyisille ja tuleville projektipäälliköille käytettäväksi ohjelmistokehitysprojekteissa. Kirjan tässä osassa kuvaillut elinkaari ja prosessit muodostavat yrityksen ohjelmistokehityksen standardimenettelytavat. Tausta Ohjelmistokehityksen elinkaari kulminoituu työssä, jonka projektipäälliköt tekevät määritellessään omalle toiminnalleen parhaita käytäntöjä. Elinkaaren suunnittelutyön tulokset näkyvät yrityksen kyvyssä hyödyntää vahvuuksiaan, kun se ponnistelee tuottaakseen jatkuvasti huippuluokan ohjelmistoja. Ohjelmistokehityksen elinkaari on prosessi, ja yrityksen ohjelmistokehitysorganisaatiot ovat prosessin omistajia. Tavoitteet Ohjelmistokehityksen elinkaaren päätavoitteita ovat yrityksen it-kustannusten laskeminen, tuotantosyklin keston ja tuotteiden markkinoilletuloajan lyhentäminen ja tuotettujen tietojärjestelmien laadun parantaminen. Elinkaari kuvaa yksityiskohtaisesti niitä aktiviteetteja ja menettelytapoja, joita projektitiimi noudattaa uusien ja olemassaolevien tietojärjestelmien ja niiden sovellusten suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttöönotossa. Ohjelmistokehityksen elinkaaren muina tavoitteina on vähentää projektien kustannuksia minimoimalla ohjelmistojen uudelleentyöstäminen ja ylläpito lyhentää tuotantosyklin kestoa tarjoamalla käyttöön johdonmukaisen ja toistettavan prosessin parantaa ohjelmistojen laatua tuottamalla ylivertaisia ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia ratkaisuja auttaa projektipäälliköitä johtamaan projekteja tehokkaammin tarjota puitteet projektitiimin jäsenten, kehityskumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa toimimiselle.

5 5. Projektinhallinnan elinkaari 59 Kuva 5-1 Ohjelmistokehityksen elinkaari Yleiskuvaus Kuvassa 5-1 on esimerkki ohjelmistokehityksen elinkaaresta. Elinkaari tarjoaa selvästi määritetyn ja toistettavan prosessin ohjelmistojen kehittämistä varten. Yllä oleva prosessikaavio kuvaa projektin vaiheita ja jokaisen vaiheen välietappeja. Kuten kuvasta käy ilmi, vaiheet seuraavat toisiaan ja/tai tapahtuvat samanaikaisesti. Ohjelmistokehityksessä on kuusi vaihetta: 1. Projektisuunnittelu 2. Analysointi 3. Suunnittelu 4. Rakennus 5. Testaus 6. Käyttöönotto

6 60 5. Projektinhallinnan elinkaari Kolme seuraavaa lisävaihetta suoritetaan samanaikaisesti kuuden edellämainitun kanssa: 1. Testauksen suunnittelu ja valmistelu 2. Koulutuksen suunnittelu 3. Käyttöönoton suunnittelu Testauksen suunnittelu- ja valmisteluvaihe alkaa suunnitteluvaiheen alussa ja loppuu ennen testausvaiheeseen siirtymistä. Koulutuksen suunnitteluvaihe alkaa suunnitteluvaiheen alussa, ja siitä tulee testausvaiheen resurssi. Käyttöönoton suunnittelu- ja valmisteluvaihe alkaa suunnitteluvaiheen alussa ja loppuu ennen käyttöönottovaiheeseen siirtymistä. Kuvassa 5-2 esitetään eri vaiheiden sisältämät aktiviteetit ja niiden väliset suhteet elinkaariprosessissa. Projektikaaviossa esitetään myös jokaisessa vaiheessa aikaansaadut tuotteet. Jokaista edellä mainittua vaihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Ohjelmistokehityksen elinkaaren lisäksi it-organisaation täytyy valvoa projektinhallinta-, julkistuksen/muutostenhallinta- ja tuotantoympäristöjä. Nämä ovat lisäprosesseja, jotka ovat kiinteästi sidoksissa elinkaareen. Näitä prosesseja ei käsitellä tarkemmin tässä kirjassa, ja niiden hallitsemiseen täytyy kehittää ja laatia erilliset mallit. Elinkaariprosessin hallinta Sidosryhmät Termi sidosryhmä tarkoittaa projektin osapuolia, jotka hyötyvät sen lopputuloksesta. Elinkaariprosessin suunnittelussa, hallinnassa ja toteuttamisessa mukana olevia sidosryhmiä ovat projektipäälliköt ja -tiimit

7 AKTIVITEETIT Ohjelmistokehityksen elinkaaren aktiviteetit PÄÄVAIH- TEET Projektisuunnittelu Analysointi Suunnittelu Rakentaminen Testaus Käyttöönotto Projektin käynnistäminen ja organisointi Projektin määrittely ja suunnittelu Johdon katselmus ja hyväksyminen Käyttäjävaatimukset Vaatimusanalyysi Laatuvaatimukset Käyttöliittymän suunnittelu Tekninen suunnittelu Laadun todentaminen Testauksen suunnittelu ja valmistelu Käyttöohjeet ja koulutus Käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Ohjelmointi Moduulisuunnittelu Integrointitestaus Hyväksymistestaus Toimipisteiden muunto 5. Projektinhallinnan elinkaari VAIHETUOTTEET Taloudellinen perustelu Käsitteellinen suunnitelma Analysointi Suunnittelu Rakentaminen Projektisuunnittelu Projektisuunnitelma Liiketoimintaprosessin prototyyppi Vaatimusmääritykset: Tietomalli Tapahtumamalli Prosessimali Laatuvaatimukset Koodi Työyksiköt Tietokannan testaus Suunnitteludokumentti: Sovellusarkkitehtuuri Sovellusvirta Tietokantasuunnitelma Käyttöliittymäsuunnitelma Työnkulkukaavio Käyttäjädokumentaatioluonnos Yksikkö/jonotestauksen tulokset Testauksen suunnittelu ja valmistelu Automatisoidun ja manuaalsen testauksen menetelmät Testimalli Testaus Käyttöohjeet ja koulutus Käyttöohjeet Koulutussuunnitelma Koulutusmateriaali Käyttäjädokumentaatio Käyttöönoton suunnittelu Käyttöönotto Muutospyynnöt Muunnokset Testaussuunnitelma Testauksen tulokset Muunnossuunnitelma Muunnettu tieto Tiedonmuunmosprosessit Käyttöönottosuunnitelma Jälkikatselmusdokumentti Kuva 5-2 Ohjelmistokehityksen elinkaaren aktiviteetit ja vaihetuotteet 61

8 62 5. Projektinhallinnan elinkaari sovelluskehityksestä vastaava johto ylin it-johto it-arkkitehtuurin suunnittelusta ja ohjelmiston elinkaariprosessista vastuussa olevat organisaatiot asiakkaat, kiinnostuneet loppukäyttäjät. Yleisö Ohjelmistokehityksen elinkaaren yleisöä ovat projektipäälliköt edellä kuvatut sidosryhmät yrityksen kaikki sovelluskehitysorganisaatiot yrityksen it-tuesta ja -toiminnoista vastaavat organisaatiot (käyttäjätuki, verkkotukipalvelut) yrityksen koulutusorganisaatio yrityksen ulkoiset kumppanit (konsultit, alihankkijat, valmistajat) ylin ja operatiivinen it-johto. Roolit ja vastuut Elinkaariprosessin käyttöönoton edistämistä ja toimeenpanemista varten perustetaan toteutusryhmä, jonka vastuulla on huolehtia prosessin käyttöönotosta koko yrityksessä. Ryhmän tehtäviin kuuluu elinkaariprosessista tiedottaminen, projektipäälliköiden tukeminen prosessiin liittyvissä kysymyksissä, elinkaariprosessin tehokkuuden seuranta sekä prosessin sisällön ja rakenteen ylläpito. Lisäksi ryhmä lisää elinkaariprosessiin uutta tietoa ja uusia käsitteitä saamansa palautteen pohjalta ja suunnittelee prosessin seuraavia versioita. Tarkistusprosessi Kaikki yrityksen eri it-organisaatioiden työntekijät voivat pyytää muutoksia tai ehdottaa parannuksia prosessiin.

9 5. Projektinhallinnan elinkaari 63 Vain jatkuvan kehittämisen kautta elinkaariprosessista tulee tehokas ja yritykselle lisäarvoa tuottava. Sidosryhmät kokoontuvat tarvittaessa tarkastelemaan prosessia uudelleen ja joko hyväksyvät tai hylkäävät ehdotetut muutospyynnöt tai antavat luvan tutkia niiden toteuttamista. Hyväksytyt korjaukset lisätään elinkaariprosessin seuraavaan versioon. Yrityksen eri sovelluskehitysorganisaatioiden projektipäälliköistä ja projektitiimien jäsenistä kootaan ryhmiä, joita pyydetään säännöllisesti osallistumaan prosessikatselmuksiin. Uudet julkistukset Julkistuksenhallintaa käytetään tarpeen mukaan, ja julkaisuaikataulu hyväksytään ja julkistetaan. Uusien prosessiversioiden julkaisu koordinoidaan sidosryhmissä. Viestintä Standardikehityksen elinkaaresta (SDL, standard development lifecycle) tiedotetaan koko organisaatiossa, liiketoiminta-alueiden tiimeissä ja yrityksen intranetsivuilla, ja sidosryhmille jaetaan painetut kopiot. Uusista julkistuksista ilmoitetaan sidosyhmille sähköpostitse tai kirjeitse, ja muille tieto välitetään yrityksen sisäisissä lehdissä, tiedotteissa sekä muiden sopiviksi katsottujen viestintämenetetelmien avulla. Osan 3 lukujen rakenne Kirjan tämä osa on jaettu elinkaariprosessin mukaisiin vaiheisiin, joissa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin ohjelmistokehityksen elinkaaren eri komponentteja. Jokainen vaihe eli luku sisältää seuraavat kohdat: prosessikaavio: yksityiskohtainen prosessin kulku tarkoitus: vaiheen lyhyt kuvaus tavoitteet: vaiheen päättämiseen vaadittavat avainkomponentit aktiviteetit: vaiheen päättämiseen vaadittavat toimenpiteet roolit: vaiheen toteuttamisessa tarvittavat taidot

10 64 5. Projektinhallinnan elinkaari resurssit: vaiheen aloittamiseen tarvittavat komponentit tuotteet (vaihetuotteet): vaiheen aktiviteettien tulokset välietapit: tietyt vaiheen päättyessä ja/tai välittömästi vaiheen päätyttyä esiintyvät tapahtumat Vaiheiden tarkistuslistat Vaiheiden tarkistuslistat sisältävät vaiheiden hyväksymiskriteerit, joita käyttämällä voidaan varmistaa, että kaikki aktiviteetit on suoritettu. Tarkistuslistat helpottavat myös vaiheiden läpikäymistä ja katselmointia. Kussakin tarkistuslistassa määritetään tietyn vaiheen hyväksymiskriteerit. Projektipäälliköiden ja -tiimien pitäisi käyttää tarkistuslistoja projektin edistymisen seuraamiseen sekä yksittäisen vaiheen että koko projektin aikana. Näin varmistetaan, että laatukysymykset käsitellään ja ratkaistaan niiden sivuuttamisen tai lykkäämisen sijasta. Tarkistuslistoja tulisi käyttää pohjamäärittelynä, jota voidaan tarkentaa koskemaan projektin tiettyjä kysymyksiä ja tuotteita. Yksittäiset työtuotteet (vaihetuotteet) voivat siirtyä vaiheesta toiseen eri aikoina. Vaiheen katsotaan olevan valmis vasta sitten, kun kaikki työtuotteet ovat siirtyneet eteenpäin ja kaikki avoimet asiat on ratkaistu. Taulukossa 5-1 kuvaillaan tarkistuslistojen sisältämiä kohtia. Taulukko 5-1 Vaiheiden tarkistuslistat Kohta Muutospyynnön numero Julkistuksen numero Vaihetuotteet Kuvaus Tietoa tähän pakettiin liittyvästä muutospyynnöstä Sen julkistuksen nimi, johon tämä paketti liittyy Vaiheen hyväksymis- ja uuden vaiheen aloittamiskriteerit Merkitse jokaisen metodologian määrittämän vaihetuotteen kohdalle, onko se listalla (Kyllä) vai ei (Ei) tai että se ei ole käytettävissä tässä tilanteessa. Jos merkitset Ei tai Ei käytettävissä, selitä, miksi vaiheen katsotaan olevan valmis ilman vaihetuotetta. Kunkin projektin pitäisi lisätä kaikki omat vaihe tuotteensa tarkistuslistaan.

11 5. Projektinhallinnan elinkaari 65 Taulukko 5-1 Vaiheiden tarkistuslistat (jatkuu) Kohta Laadun tarkistuspisteet Kuvaus Tarvittavat tarkistuspisteet sen varmistamiseksi, että kaikki vaihetuotteet ovat valmiit ja oikeanlaiset. Merkitse, onko laatuvälietappi listalla (Kyllä) vai ei (Ei) tai että se ei ole käytettävissä tässä tilanteessa. Selitä, miksi vaiheen katsotaan olevan valmis ilman välietappia. Vaiheen aloittamiskriteerit tulisi tarkistaa aina ennen jokaista vaihetta. Vaikka edeltävien vaiheiden vaihetuotteet olisikin hyväksytty, tiimin pitäisi uuden vaiheen alussa tarkistaa ne laadun varmistamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää käyttöönottovaiheessa, jonka aloittamiseksi vaaditaan kolmen eri vaiheen tuotteet. Kunkin projektin pitäisi lisätä kaikki projektikohtaiset välietapit tarkistuslistaan. Töiden tarkistuslista Avoimet asiat Hyväksyminen Lähettävä tiimi Lähettävä arkkitehti Luettelee projektin eri vaihetuotteet ja henkilön, joka on vastuussa yksittäisen tuotteen valmistamisesta. Valmistumispäivämäärä ja nimikirjaimet ilmaisevat, että tuote on valmis. Dokumenttiviite kertoo vaihetuotteen dokumentaation nimen ja sijainnin. Projektin tulisi lisätä avoimia asioita ja ongelmakohtia tarkastettaviksi sen varmistamiseksi, että ongelma-alueet käsitellään kattavasti. Tähän kohtaan voidaan kirjata avoimet asiat, jotka on otettu esille vaiheen hyväksymisestä neuvoteltaessa. Kun vaatimukset eivät ole täysin toteutuneet mutta yleinen mielipide puoltaa projektin siirtymistä seuraavaan vaihee seen, avoimiksi jääneet kohdat merkitään tähän. Tässä kohdassa pitäisi myös ehdottaa ongelman ratkaisuun määräaikaa ja vastuuhenkilöä. Vaihe on virallisesti hyväksytty vastasitten, kun kaikki osapuolet antavat suostumuksensa järjestelylle. Tässä kohdassa kaikki osapuolet ilmaisevat, että ne hyväksyvät vaiheen päätetyksi onnistuneesti ja että projektin pitäisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Tiimin vetäjän tai päättyvästä vaiheesta vastuussa oleva päällikön allekirjoitus vahvistaa, että vaihe on valmis. Projektin tai vaiheen arkkitehdin allekirjoitus vahvistaa, että vaihe on valmis.

12 66 5. Projektinhallinnan elinkaari Taulukko 5-1 Vaiheiden tarkistuslistat (jatkuu) Kohta Vastaanottava tiimi Kuvaus Hyväksyminen ilmaisee, että vastaanottajat ovat saaneet valmiin paketin ja että kaikki avoimet asiat on käsitelty, siirretty edelleen ratkaistaviksi ja kirjattu muistiin ratkaisun tavoiteaikatauluineen. Avoimia asioita voivat olla projektin muut vaiheet, asiakas tai projektin tukija, tai muut järjestelmät, joiden täytyy liittyä uuteen järjestelmään. Vastaanottajilla on tarvittaessa oikeus kieltäytyä hyväksymästä saamaansa pakettia. LLPP - tuotematriisi LLPP-matriisissa (luo, lue, päivitä, poista) ristiintaulukoidaan ohjelmistokehityksen elinkaariprosessin aikana luodut vaihetuotteet. Kuvan 5-3 matriisi havainnollistaa tuotteen ja sen luomisesta, tarkistamisesta ja/tai päivittämisestä vastuussa olevien vaiheiden välistä suhdetta. Jokaisen tuotteen kuvaus löytyy sen vaiheen kohdalta, jonka aikana tuote luotiin. Matriisin avulla tuotteen kulkua voidaan seurata elinkaariprosessin eri vaiheissa.

13 5. Projektinhallinnan elinkaari 67

14 68 5. Projektinhallinnan elinkaari

Projektinhallinta. Richard Murch. Sisällysluettelo

Projektinhallinta. Richard Murch. Sisällysluettelo Sisällysluettelo i IT Projektinhallinta Richard Murch ii Sisällysluettelo IT-projektinhallinta Richard Murch Edita Publishing Oy IT Press PL 760 00043 EDITA palvelu@itpress.fi Lue lisää IT Press -kirjoista

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU

NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Kai Perälä NEST 1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN PROJEKTINHALLINTARATKAISU Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehto 18.6.2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä:

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

Osa 4 Projektinhallinnan menetelmiä

Osa 4 Projektinhallinnan menetelmiä Osa 4 Projektinhallinnan menetelmiä Luku 11 Projektinhallinnan metodologiat Jos et tiedä päämäärääsi, mikä tahansa polku vie sinut sinne. Vanha sioux-intiaanien sananlasku Johdanto Uusien sovellusten

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Sertifioitu testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Versio 2014 Käännösversio 2015 Perustuu englanninkieliseen

Lisätiedot

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013)

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013) Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM (Versio 5.0, joulukuu 2013) Dokumentin sisältö Tässä dokumentissa kuvataan tilastotuotannon yleinen prosessimalli (GSBPM) ja sen suhde muihin tilastotuotannon

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu

PROJEKTINHALLINTA. Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA Käyttäjälähtöinen suunnittelu PROJEKTINHALLINTA OSANA KURSSIA Opettaja: Tomi Jokitulppo email: Tomi.Jokitulppo@metropolia.fi puhelin: 040 5430197 4 opetuskertaa: 2.10., 9.10., 16.10.

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi

Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Luku 3 Projektisuunnittelu ja raportointi Jos et varaudu mihinkään, se tapahtuu varmasti. Tuntematon Johdanto Projektisuunnittelun onnistuminen edellyttää syvällistä projektin, toimialan ja metodologian

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EERO KOIVULA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KIRJASTOTIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN KARTOITUS JA PRIORISOINTI Diplomityö

EERO KOIVULA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KIRJASTOTIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN KARTOITUS JA PRIORISOINTI Diplomityö EERO KOIVULA YLIOPISTOKIRJASTOJEN KIRJASTOTIETOJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN KARTOITUS JA PRIORISOINTI Diplomityö Tarkastaja: Samuli Pekkola ja Kari Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot