VAMNE Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle."

Transkriptio

1 Vammaisneuvosto Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän kautta puhelimitse tilatun vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden tilausnumeron maksullisuuden poistamiseksi) VAMNE Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa. Kuljetuspalvelut ovat vaikeavammaiselle ns. subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluilla turvataan tavanomaisia elämäntoimintoja, kuten työssä käymistä, opiskelua, osallistumista, liikkumista, asioimista ja vapaa-ajan viettoon kuuluvia toimintoja. Kuljetuspalvelut ovat vaikeavammaisille ihmisille lakiin perustuva erityispalvelu. Tästä johtuen niitä ei tule verrata yleisesti saatavilla oleviin joukkoliikennevälineisiin tai taksipalveluihin esim. palvelun laadun ja sisällön osalta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on aina kyse sekä kuljetuksesta että siihen liittyvästä palvelusta, joiden tulee olla vamman tai sairauden edellyttämän yksilöllisen tarpeen mukaiset. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 mukaisesti vammaispalvelulain vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Säännös on yksiselitteinen sikäli, ettei kuljetuspalvelun järjestämisestä saa vaikeavammaiselle asiakkaalle syntyä muita kustannuksia, kuin mitä asetus edellyttää. Tämä tarkoittaa myös mahdollisia kuljetuspalvelun käyttämisestä aiheutuvia välillisiä kuluja, jos ne yhdessä perityn ns. omavastuuosuuden kanssa ylittävät paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaavan maksun tai muun siihen verrattavissa olevan kohtuullisen maksun. Tilanteissa, joissa kunta perii vaikeavammaisilta kuljetuspalveluasiakkailtaan asiakasmaksulain mukaisen omavastuuosuuden, ei asiakkaalle saa syntyä muita kuluja palvelunkäytöstä. Tästä johtuen itse kuljetuspalvelun käyttämisestä, kuten sen tilaamisesta palvelunumerosta ei näin ollen lain mukaan saa syntyä asiakkaalle välillisiä lisäkustannuksia. Lohjan kunnan vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen tilaukset on keskitetty Lähitaksiin, jossa taksitilauksen palvelumaksun hinta on 0,99 /puh + pvm. Huomioon otettava myös tekstiviestillä tehtävä taksitilaus, jonka palvelumaksu on 1,70 /viesti, sekä

2 huomioitavana on vielä palvelumaksun hinta 1,16 /puh+0,16 /10s+pvm mahdollisessa tilauksen peruutuksessa. Tekstiviestin hinta pitäisi olla myös operaattorimaksun mukainen. Lohjan vammaisneuvosto vaatii Lohjan perusturvalautakuntaa poistamaan asiakasmaksulain vastaisesti perityn kuljetuspalvelujen tilaamisesta syntyvän asiakasmaksun joko palvelumaksuttomalla tilausnumerolla, huomioimalla sen perittävässä kuljetuspalvelujen omavastuuosuudessa tai korvaamalla taksitilauksen palvelumaksun hinnan asiakkaalle. Sosiaali-ja terveysministeriö on antanut lausunnon (STM/2145/2011), jossa se on todennut puhelumaksujen osalta seuraavaa. Puhelumaksut ovat suoraan kuljetuspalveluista johtuvia kustannuksia, jotka tulisi huomioida arvioitaessa asiakasmaksuasetuksen mukaista asiakasmaksun kohtuullisuutta kokonaisuudessaan. Tilatessa kuljetuspalvelu maksullisesta tilausnumerosta puhelun kustannukset tulee ottaa huomioon asiakasmaksun suuruudessa. Muuna kohtuullisena maksuna voidaan saattaa asiakkaan vastattavaksi julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin puhelintilauksesta aiheutuva paikallispuhelumaksu tai vastaava operaattorikorvaus.. Näin myös Hämeenlinnan hallinto-oikeus /0149/3 Dnro 00694/07/2299; Vaikeavammaiselta henkilöltä voidaan periä kuljetuspalvelumatkoista enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen korvaus. Muista kuljetuspalvelumatkojen kustannuksista on matkoja järjestäneen kunnan huolehdittava. Tilanne, jossa vaikeavammaiselta peritään matkaa tilatessa edellä tarkoitetun maksun lisäksi erityinen tilausmaksu, on lainvastainen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2013:62: "Vammaispalvelulaissa tarkoitetusta kuljetuspalvelusta voidaan periä julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu kohtuullinen maksu. Muuna kohtuullisena maksuna voidaan saattaa asiakkaan vastattavaksi julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin puhelintilauksesta aiheutuva paikallispuhelinmaksu tai vastaava operaattorikorvaus." Lisätietoja antaa Minna Mäkinen puh ja Liitteenä Invalidiliitto ry:n lakimies Elina Akaan-Penttilän päivätty asiantuntijalausunto. Pj:n esitys Lohjan vammaisneuvosto vaatii esityksessään Lohjan perusturvalautakuntaa poistamaan asiakasmaksulain vastaisesti perityn kuljetuspalvelujen tilaamisesta syntyvän asiakasmaksun joko palvelumaksuttomalla tilausnumerolla, huomioimalla sen perittävässä kuljetuspalvelujen omavastuuosuudessa tai korvaamalla taksitilauksen palvelumaksun hinnan asiakkaalle yllä mainituin perusteluin.

3 Vammaisneuvosto esittää asian käsittelyä perusturvalautakunnan kokouksessa PERLJ Kuljetuspalvelujen tilaamisesta aiheutuvat kustannukset vammaiselle henkilölle (kuljetuspalvelujen saajalta perittävä mahdollinen tilausmaksu) eivät saa ylittää yleisesti kaikilta perittävää tilausmaksua. Kunta ei voi siten järjestää kuljetuspalvelujen tilaamismenettelyään siten, että palvelun tilaamisesta aiheutuu vaikeavammaiselle enemmän kustannuksia kuin normaalisti keskimäärin esimerkiksi taksiauton tilaamisesta kunnassa. (lähde: sosiaaliportti.fi, vammaispalvelujen käsikirja ja Tapio Räty/Vammaispalvelut, Kynnys ry 2010) Lohjalla asuva henkilö voi normaalisti tilata taksin Lähitaksin keskuksesta hintaan 1,16 /puhelu + 0,16 /10 s + paikallisverkkomaksu. Vammaispalveluiden asiakas maksaa tilatessaan Lähitaksin keskuksesta taksin 0,99 /puhelu + paikallisverkkomaksun. Eli vammaispalvelulain mukainen asiakas maksaa puhelua kohden vähintään 1,32 euroa vähemmän kuin muut kuntalaiset. Tekstiviestitilaus on kaikille samanhintainen 1,70 /viesti. Tämän tilaustavan käyttäminen on kuitenkin oma vapaaehtoinen valinta. Asiakasmaksuasetuksen 6 :n säännös on sanamuodoltaan väljä ja antaa soveltajalleen harkintavaltaa. Akaan-Penttilän lausunnon mukaan; "säännöksen mukaan muuna kohtuullisena maksuna voidaan saattaa asiakkaan vastattavaksi julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin puhelintilauksesta aiheutuva paikallispuhelumaksu tai vastaava operaattorikorvaus. Vaikeavammaiselta asiakkaalta ei saa periä muita palvelun järjestämiseen liittyviä maksuja kuljetuspalvelumatkaa tilatessa esim. puhelinkustannuksia maksullisista tilausnumeroista". Lohjan kaupungin perimät maksut ovat määritelty julkisen joukkoliikenteen taksojen mukaan ja taksin tilausmaksu on vaikeavammaiselle edullisempi kuin muille asukkaille. Esitys Ptj PERLJ 84 Perusturvalautakunta päättää todeta, että Lohjan kaupungin vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa perimät maksut ovat vammaispalvelulain ja asiakasmaksuasetuksen mukaisia eikä niitä ole perusteltua syytä muuttaa. Lohjan vammaisneuvosto on jättänyt oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnan tekemään päätökseen. Vammaisneuvosto vaatii, että perusturvalautakunta muuttaa kyseisen päätöksen mm. seuraavanlaiseksi: "Taksin tilaamisesta aiheutuneet palvelumaksut eli 0,99 /puh ja tekstiviesti 1,70 /viesti kustannukset, maksetaan asiakkaalle takaisin huomioimalla sen perittävässä kuljetuspalvelujen omavastuuosuudesta tai korvaamalla taksitilauksen palvelumaksun hinnan asiakkaalle".

4 Lohjan kaupungin vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset on järjestetty siten, että vaikeavammainen saa lähitaksin välityskeskuksesta taksin kohtuullisemmin kustannuksin kuin muut asukkaat. Mikäli vaikeavammainen asiakas haluaa käyttää tekstiviestipalvelua ja mikä erityisesti tulisi kyseeseen kuulovammaisen tai puhevammaisen kohdalla, hinta on korkeampi. Tämän tyyppisesti vaikeavammaisen ei kuitenkaan tarvitse, ellei itse näin halua, päätyä käyttämään tekstiviestipalvelua, koska asiakkaan on mahdollisuus saada päätös oikeudesta käyttää ns. vakiotaksia, jolloin asiakas tai hänen edustajansa sopii tai tilaa taksin suoraan luottokuljettajalta.tähän asiakasryhmään kuuluvat myös kognitioltaan vaikeavammaiset eli kaikkein vaikeimmin vammaiset on vapautettu lähitaksin tilauskeskuksen käytöstä vammaispalvelulain mukaisesti (Vammaispalvelulain 8 :n 2 mom.). Asiakasmaksuasetuksen 6 :n säännös on sanamuodoltaan väljä ja antaa soveltajalleen harkintavaltaa.invalidiliiton lakimies Elina Akaan-Penttilän lausunnon mukaan; "säännöksen mukaan muuna kohtuullisena maksuna voidaan saattaa asiakkaan vastattavaksi julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin puhelintilauksesta aiheutuva paikallispuhelumaksu tai vastaava operaattorikorvaus. Vaikeavammaiselta asiakkaalta ei saa periä muita palvelun järjestämiseen liittyviä maksuja kuljetuspalvelumatkaa tilatessa esim. puhelinkustannuksia maksullisista tilausnumeroista". Kuljetuspalvelun tarkoituksena on korvata vammaisuudesta johtuvaa kohtuutonta haittaa käyttää julkista joukkoliikennettä. Lohjan kaupunki on järjestänyt vaikeavammaisten kuljetuspalvelut siten, että kellekään vaikeavammaiselle ei muodostu kalliimpia kustannuksia taksin tilaamisesta kuin muille kaupungin asukkaille (vrt. Tapio Räty ja Elina Akaan-Penttilä lausunnot). Tuntematta Raision kaupungin asiakasta on vaikea ottaa kantaa siihen, että oliko päätöstä tehtäessä nimenomaan kyse henkilöstä, jolla hänen vammansa vuoksi olisi pitänyt olla oikeus vakiotaksin käyttöön (viittaus: A ei voinut tilata taksia suoraan kuljettajalta). Asia vedettiin pois perusturvalautakunnan olleen kokouksen esityslistalta lisäselvityksiä varten. Lisäselvitys alla. PERLJ Lainaus Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelystä koskien taksien tilausmaksua: "Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 :n mukaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen yhteydessä on sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, jonka mukaan vammaispalvelulaissa tarkoitetusta kuljetuspalvelusta voidaan periä julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu kohtuullinen maksu. Muuna kohtuullisena maksuna voidaan saattaa asiakkaan vastattavaksi julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin puhelintilauksesta aiheutuva paikallispuhelumaksu tai vastaava operaattorikorvaus.

5 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on kilpailuttanut vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Peruspalvelulautakunnan päätöksellä palveluntuottajiksi on hyväksytty Lounais-Suomen Taxidata Oy (perusvarusteiset autot) ja Länsikeskuksen taksit (Huvipulju Oy, esteettömät autot). Puitesopimus on voimassa Sopimuksen mukaan palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaalla on yksi puhelinnumero, josta kuljetuspalvelu tilataan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että puhelun hinta ei ylitä Varsinais-Suomessa yleisesti taksimatkojen tilauksista perittävää puhelumaksua, joka on ollut 0,99 + pvm. KHO:n päätös on selventänyt asiakasmaksuasetuksen tulkintaa. Sosiaalija terveyslautakunnan tekemän päätöksen perusteella erillinen tilausmaksu invataksien osalta poistui alkaen. Tavallisen taksin osalta tilausmaksun poistumista on esitetty alkavaksi Mikäli kuljetuspalveluja käyttävä asiakas haluaa korvausta ennen (invataksit) tai (tavalliset taksit) maksamistaan erillisistä tilausmaksuista, tulee asiakkaan toimittaa siitä erillinen hakemus ja puheluerittely. Korvausta voidaan suorittaa KHO:n päätöksen jälkeen aiheutuneista kustannuksista." Asiakkaille korvattiin erillisestä tilausmaksusta aiheutuneet kustannukset. Lähitaksin ja Lohjan kaupungin välinen sopimus ei sisällä erillistä tilausmaksua. Muuna kohtuullisena maksuna voidaan saattaa asiakkaan vastattavaksi julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin puhelintilauksesta aiheutuva paikallispuhelumaksu tai vastaava operaattorikorvaus. Kyseinen taksin puhelimella tilaaminen on vammaisasiakkaille edullisempaa kuin muille kaupungin asukkaille.lohjan kaupungilla ei ole erillistä tilausmaksua aiheuttavaa sopimusta. Esitys Ptj Perusturvalautakunta päättää, että 1. oikaisuvaatimus on tullut määräajassa; sekä 2. hylätä vammaisneuvoston vaatimuksen

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Aluehallintovirasto PÄÄTÖS PU 2966 A. Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 28.11.2012 ESAVI/1 019/05.06.11/2011

Aluehallintovirasto PÄÄTÖS PU 2966 A. Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 28.11.2012 ESAVI/1 019/05.06.11/2011 Aluehallintovirasto PÄÄTÖS PU 2966 A Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 28.11.2012 ESAVI/1 019/05.06.11/2011 Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimiala PL 202 02070 ESPOON KAUPUNKI VALVONTA-ASIA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, 26.3.2014 OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys.

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.01.2011 Dnro OKV/306/1/2009 1/9 ASIA Oulun kaupungin terveydenhuollon menettely KANTELU Kantelijat ovat oikeuskanslerille 25.2.2009 osoittamassaan kirjoituksessa arvostelleet Oulun

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 26.2.2015 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Sosiaali ja terveyslautakunta 26.6.2015. Toimeentulotuen myöntämisohje 1.8.2015 alkaen

Hyvinkään kaupunki Sosiaali ja terveyslautakunta 26.6.2015. Toimeentulotuen myöntämisohje 1.8.2015 alkaen Hyvinkään kaupunki Sosiaali ja terveyslautakunta 26.6.2015 Toimeentulotuen myöntämisohje 1.8.2015 alkaen 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää

Lisätiedot