Markkinointi- ja viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015"

Transkriptio

1 Markkinointi- ja viestintästrategia Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Toiminta-ajatus Arvot Visio Tuloskortti Markkinointi- ja viestintästrategian tavoitteet Kohderyhmät Markkinoinnin ja viestinnän välineet Viestinnän painopistealueet Ulkoinen viestintä Tunnettavuuden lisääminen ja opiskelijoiden saannin varmistaminen Työelämälähtöisyys Kansainvälinen toiminta ja viestintä Yhteiskuntasuhteet Sisäinen viestintä Ajankohtaisen ja oikean tiedon levittäminen Esimiesviestintä ja palautteet Kriisiviestintä Integroitu markkinointiviestintä Viestinnän organisointi Palautteet ja seuranta Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma... 9

3 1. Johdanto Markkinointi- ja viestintästrategian tarkoituksena on antaa suuntaviivat organisaation markkinoinnin ja viestinnän suunnittelulle, toteutukselle ja kehittämiselle. Sillä kuvataan markkinoinnin ja viestinnän keinot organisaation tavoitteisiin pääsemiseksi. Organisaatioiden toimintatavat ja -ympäristö muuttuvat jatkuvasti, joten käsillä olevan strategian yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin varmistaa menestyminen tulevaisuudessa myös nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Vaikka tässä strategiassa keskitytään enemmän ulkoiseen viestintään sekä markkinointiviestintään, on sisäinen viestintä myös tärkeä viestintästrategian osa-alue. Sen avulla lunastetaan ulkoisella viestinnällä ja markkinointiviestinnällä annetut lupaukset. Viestinnässä annettujen lupausten tulisi näkyä käytännön tekoina niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Seuraavassa esitetään aluksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tehtävät ja tavoitteet ja tämän jälkeen markkinointi- ja viestintästrategia. 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2.1. Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammattiopistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä Arvot 2.3. Visio 2015 Toimimme vastuullisesti Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti Kehitämme toimintaamme yhteistyössä Toimimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammattiopistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutus- ja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. 1

4 2.4. Tuloskortti Näkökulmat Keskeiset strategiset tavoitteet Ratkaisevat menestystekijät Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Talous - ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja -muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 2

5 3. Markkinointi- ja viestintästrategian tavoitteet 4. Kohderyhmät Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän markkinointi- ja viestintästrategian tavoitteena on tukea koulutuskuntayhtymän keskeisten strategisten tavoitteiden (tuloskortti ) saavuttamista. Markkinointi ja viestintä ovat yhteydessä laadunhallintajärjestelmään, ottavat huomioon asiakkuusnäkökulman ja korostavat myös alueellisuutta ja paikallisuutta. Markkinoinnin ja viestinnän keinoin saavutetaan toiminta-alueilla top of mind -asema eli ollaan opiskelijoiden ja elinkeinoelämän mielissä ensimmäinen koulutuksen tarjoajavaihtoehto, kun kouluttautumistarve syntyy. Markkinointi- ja viestintästrategia määrittelee keinot, joilla kaikille kohderyhmille voidaan tarjota reaaliaikaista, asiantuntevaa ja avointa viestintää. Viestintä on saavutettavissa paikasta riippumattomasti silloin kun kohderyhmä sitä haluaa, ja niillä välineillä, joilla kohderyhmän jäsen tiedon haluaa vastaanottaa. Markkinoinnin ja viestinnän kohderyhmiä ovat: toiminta-alueen yläkoulujen oppilaat (8-9-luokkalaiset) ja heidän huoltajansa peruskoulut, erityisesti rehtorit ja oppilaanohjaajat oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta toiminta-alueen yritykset ja yhteisöt yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, johtokunnat, toimielimet ja neuvottelukunnat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja alueen TE-toimistot kuntayhtymän kunnat oppisopimustoimistot alueen lehdet ja muut mediat verkostokumppanit 3

6 5. Markkinoinnin ja viestinnän välineet 6. Viestinnän painopistealueet Kohderyhmille suunnatun markkinoinnin ja viestinnän välineitä ovat - esitteet ja julkaisut, mainostaulut, ajoneuvojen ja laitteiden merkintä, liput - lehti-ilmoitukset ja -artikkelit - opiskelijahallinto-ohjelma, www-sivut, intranet, sosiaalinen media - sähköpostiviestit ja -tiedotteet, kyselyt ja palautteet - asiakastietokanta - markkinointiin liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet, kilpailut, liikelahjat, sponsorointi ja mukaan otettavat tuotteet. - työvaatteet - koulutukseen liittyvät tapahtumat kuten seminaarit - elinkeinoelämäyhteistyö ja osallistuminen alueen kehittämiseen 6.1. Ulkoinen viestintä Tunnettavuuden lisääminen ja opiskelijoiden saannin varmistaminen Näkyvyys medioissa ja tapahtumissa Tavoitteena on tunnettavuuden lisääminen ja julkisuuskuvan terävöittäminen. Digitaalinen viestintä laajenee edelleen ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä panostaa siihen. Perinteisten www-sivujen, intranetin ja bannerimainonnan lisäksi vahvistetaan näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa. Tällä hetkellä (vuonna 2011) suosittuja ovat Facebook, Youtube, blogit, wikit, kuvan-, videon- ja äänenjakopalvelut, virtuaaliset kohtaamispaikat ja sosiaaliset kirjanmerkit. Keinoja tulee jatkuvasti lisää ja entisiä poistuu, joten tilannetta on seurattava jatkuvasti ja arvioitava uusien ilmiöiden merkitys viestinnässä. Näkyvyyden ylläpitoa toteutetaan edelleen harkitusti printtimediassa ottaen huomioon sen kustannukset ja saatujen kontaktien määrä. Lehtimainontaa käytetään kohderyhmille suunnatuissa lehdissä. Opiskelijalehtinen tai hakuopas jaetaan alueen 8-9-luokkalaisille. Edellisten lisäksi ylläpidetään aktiivisesti suhteita lehdistöön ja tarjotaan heille mielenkiintoisia juttuaiheita ja valmiita artikkeleita julkaistaviksi. Tapahtumamarkkinointina järjestetään nuorille, aikuisille ja yritysasiakkaille. Näitä toteutetaan mm. siten, että sähköisen suoramainonnan välinettä käytetään koulutusalakohtaiseen mainontaan aikuiskoulutuksessa sekä tiedottavaan viestintään peruskouluille. 4

7 Opinto-ohjaajat ja opettajat käyvät säännöllisesti oppilaitosvierailuilla peruskouluissa. Erityiset ammatillisen koulutuksen perehdyttävät tapahtumat ja kilpailut kuten Taitaja9 ja TehoTET ja 8-9-luokkalaisten vierailut tekevät toimintaamme konkreettisesti tutuksi. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni peruskoululainen käymään oppilaitoksissamme ennen yhteisvalintaa. Osallistutaan paikallistason messutapahtumiin oppilaitosten omilla osastoilla sekä koulutuskuntayhtymän yhteisosastoilla Varsinais-Suomen alueella järjestettävillä koulutustarjonnan esittelyyn soveltuvilla messuilla kuten NextStep ja Osaava Nainen. Ajankohtaisen ja kiinnostavan materiaalin tuottaminen Pidetään yllä yhtenäistä graafista ohjeistusta, jonka mukaisesti laaditaan kaikki materiaali. Oppilaitokset ja oppisopimustoimistot pitävät yllä ajantasaista esitemateriaalia kuten tutkintoesitteitä ja hakuoppaita jaettavaksi potentiaalisille opiskelijoille ja elinkeinoelämälle. Oppilaitokset ja oppisopimustoimistot tuottavat esittelyvideoita ja kuvia jaettavaksi Internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Markkinointimateriaalin laadusta ja ajantasaisuudesta vastaavat oppilaitosten rehtorit/apulaisrehtorit apunaan nimetty tiedottaja tai markkinointivastaava. Oppilaitokset varaavat materiaalin tuottamiseen riittävät resurssit Työelämälähtöisyys Pyritään olemaan mukana alueiden työnantajien arjessa tarjoamalla aktiivisesti koulutus- ja kehittämispalveluja. Koko henkilökunta osallistuu tähän sopivalla tavalla mm. työpaikkakäyntien yhteydessä ja välittämällä esitetyt toiveet ja palautteet esimiehelleen. Yhteyttä alueen yrityksiin ja työpaikkoihin pidetään yllä säännöllisesti tiedottamalla toiminnastamme Keskeisinä keinoina työelämäyhteyksien ylläpidossa ja kehittämisessä ovat omat luottamuselimet kuten johtokunnat, neuvottelukunnat ja toimielimet. 5

8 Oppisopimustoimistot pitävät yllä yhteyksiä alueiden työelämään ja viestivät koulutuskuntayhtymän palveluista. Opettajat ja heidän esimiehensä pitävät jatkuvasti yllä työelämäsuhteitaan ja viestivät samalla koulutuskuntayhtymän palveluista. Järjestetään informaatiotilaisuuksia koulutuksen markkinoimiseksi työelämälle. Järjestetään alueellisia yritystilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia henkilökohtaisen viestinnän ja markkinoinnin ylläpitämiseksi Kansainvälinen toiminta ja viestintä Kansainvälisiä yhteistyö- ja verkostokumppaneita sekä ulkomaisia opiskelijoita varten on Internet-sivuston linkki International, jota pitää yllä kuntayhtymän kv-työryhmä ainakin englanniksi. Sivustolla on lyhyt kuvaus Suomen ammatillisesta koulutuksesta sekä kuntayhtymän ja oppilaitosten toiminnasta yhteistietoineen. Omia opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on kv-työryhmän ylläpitämä sivusto, jossa annetaan tietoa ulkomaisista opiskelu- ja työssäoppimismahdollisuuksista. Sivustoa ylläpitää kuntayhtymän kvtyöryhmä Yhteiskuntasuhteet Järjestetään säännöllisiä informaatio- ja keskustelutilaisuuksia kuntayhtymän kunnille. Järjestetään säännöllisiä tapaamisia alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa. Osallistutaan alueiden kehittämisorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja seudulliseen kehittämiseen Sisäinen viestintä Ajankohtaisen ja oikean tiedon levittäminen Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että kaikilla koulutuskuntayhtymässä toimivilla on tiedossaan toiminnan tavoitteet ja kaikki tuloksellisen työn tekemisen kannalta oleellinen tieto. 6

9 Sisäinen viestintä luo ja ylläpitää avointa vuorovaikutusta koulutuskuntayhtymässä ja siten edistää me-henkeä, välitöntä ilmapiiriä ja halua tehdä työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Se, että oma henkilöstö saa tiedon muutoksista ennen ulkoisia sidosryhmiä poistaa riskiä väärän tiedon leviämisestä koulutuskuntayhtymän sisä- kuin ulkopuolella. Tiedonkulkua oppilaitosten sisällä ja niiden välillä sekä oppilaitosten ja koulutuskuntayhtymän hallinnon välillä tehostetaan sähköpostin lisäksi mm. intranetin avulla, yhteisten palaverien ja tilaisuuksien kautta sekä henkilöstön informaatiotilaisuuksilla. Sisäinen viestintä on tärkeä osa henkilöstön hyvinvointia ja siten kuuluu myös henkilöstöstrategiaan. Sisäisen viestinnän haasteisiin vastataan avoimuudella, luottamusta herättävällä toiminnalla ja riittävällä henkilökohtaisella vuorovaikutuksella. Mikäli viestinnässä havaitaan puutteita esimerkiksi välineiden tai henkilöiden taitojen osalta, niihin puututaan välittömästi lähimmän esimiehen toimesta Esimiesviestintä ja palautteet Esimiehet viestivät systemaattisesti, avoimesti ja monipuolisesti käyttäen intranetin, sähköpostin, infotv:n ja muun sähköisen viestinnän lisäksi henkilökohtaista vuorovaikutusta järjestäen henkilökunta-, opettajakunta-, koulutusala- ja muita vastaavia kokouksia ja informaatiotilaisuuksia. Näiden pöytäkirjat ja muistiot ovat yleisesti nähtävänä viivytyksettä sähköisillä välineillä. Henkilökunnalle järjestetään viestintäkoulutusta sekä viestin lähettämisessä että vastaanottamisessa. Säännöllistä palautetta kerätään palautejärjestelmän avulla ja niitä käsitellään johtoryhmissä ja henkilöstön kanssa. Palautejärjestelmän antamat tulokset ja mahdolliset toimenpiteet julkaistaan. Koulutuskuntayhtymän tavoitteet ja strategiat jalkautetaan riittävällä viestinnällä ja vuorovaikutuksella Kriisiviestintä Koulutuskuntayhtymällä on erillinen kriisienhallintasuunnitelma. 7

10 7. Integroitu markkinointiviestintä Viestintä ja markkinointi tukevat toinen toisiaan tämän strategian mukaisesti. Ne on integroitu päivittäiseen toimintaan sen olennaisena osana ja jokainen on omalta osaltaan toteuttamassa niitä. Jokainen edustaa tehtävissään koulutuskuntayhtymää ja ottaa sen huomioon niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. Kuntayhtymäjohtaja vastaa koulutuskuntayhtymän markkinointiviestinnästä ja tulosalueiden esimiehet (rehtorit) tulosalueiden oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen vastaavasta viestinnästä. Kaikki koulutuskuntayhtymän markkinointi ja ulkoinen viestintä edustavat koulutuskuntayhtymän ja oppilaitosten yrityskuvaa niin graafisesti kuin sisällöllisestikin. Koulutuskuntayhtymän markkinointiviestinnän tulee olla suunnitelmallista sekä tämän strategian ja koulutuskuntayhtymän arvojen mukaista. 8. Viestinnän organisointi Päävastuu viestinnästä on kuntayhtymäjohtajalla ja tulosalueiden osalta myös oppilaitosten rehtoreilla sekä apulaisrehtoreilla, jotka vastaavat siitä, että tulosalueet toteuttavat viestintä- ja markkinointistrategiaa. Markkinointiviestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat esimiesten apuna viestintä- ja markkinointivastaavat ja tiedottajat tarvittaessa yhdessä mainostoimistojen kanssa. Tähän strategiaan pohjautuva oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen markkinointisuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja ne hyväksyy tulosalueen esimies. Opettajien virkavelvollisuuksiin kuuluu (opettajan TVA-toimenkuva) osallistua oppilaitoksen ja sen sidosryhmien väliseen yhteistoimintaan sekä edistää oppilaitoksen palvelujen markkinointia ja opiskelijarekrytointia Oppilaitosten opinto-ohjaajat, opinto- ja toimistosihteerit sekä aikuiskoulutuksen ja oppisopimistoimistojen henkilökunta antavat ajantasaista ja luotettavaa tietoa koulutuspalveluista puhelimitse ja vastaavat sähköisesti esitettyihin tiedusteluihin viipymättä. Henkilökunnan tulee osallistua kaikkiin järjestettyihin suunnittelu- tai vastaaviin kokouksiin, joihin esimies kutsuu. 8

11 Henkilökunnan on myös seurattava sähköpostin ja intranetin kautta välitettävää informaatiota. 9. Palautteet ja seuranta Viestinnän ja markkinoinnin vaikutuksia ja tuloksia seurataan säännöllisillä palautteilla ja kyselyillä. Tällaisia ovat mm. kurssipalautteet, työssäoppimisen palautteet, markkinointikysely uusille opiskelijoille, henkilöstö-, opiskelija- ja elinkeinoelämäkyselyt. Ulkoista viestintää ja markkinointia seurataan julkaistujen lehtiartikkelien ja mainosten kautta, jotka arkistoidaan myös sähköiseen muotoon. Internetin ja sähköpostien kautta yhteyttä ottavien määriä seurataan. Palautteet otetaan huomioon markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa ja sen toteutuksessa. 10. Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on vuosittain päivitettävät markkinointi- ja viestintä- suunnitelma, jossa on kuvattu aikataulu, operatiiviset toimenpiteet, vastuuhenkilöt sekä toteuttajat ja välineet. 9

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2013 2 1. Viestinnän visio Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot