Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 1"

Transkriptio

1 Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 1 Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä Tämä kuvaus sisältää: 1. yleistietoa Aipal-palautejärjestelmästä ja käyttäjätasoista 2. työnjaon palautteen ottamisessa 3. kuvauksen palautetilaisuuden järjestämisestä 4. kuvauksen raportin ottamisesta 5. kuvauksen palautteiden käsittelystä 1. YLEISTÄ AIPAL-PALAUTEJÄRJESTELMÄSTÄ AIPAL on sähköinen aikuisten näyttötutkintojen palautejärjestelmä. Palautejärjestelmä koskee kaikkia näyttötutkintoja, joihin on näyttötutkintojen järjestämissopimus ja niihin valmistavaa koulutusta. Palaute otetaan tutkinnon suorittajilta kahdessa vaiheessa: palaute hakeutumisvaiheesta (kun toimenpiteet tehty) noin 2 kk:n kuluttua näyttötutkinnon suorittamisen/ tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aloittamisesta palaute näyttötutkinnon suorittamisesta / tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta vähintään yhden kerran tutkinnon / tutkinnon viimeisen osan suorittamisen yhteydessä. Palautejärjestelmän käyttäjätasot Järjestelmän pääkäyttäjä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on projektisuunnittelija Arto Laaninen. Käyttäjätasot Pohjois-Karjalan aikuisopistossa ovat vastuukäyttäjä, käyttäjä ja katselija. Vastuukäyttäjä ylläpitää käyttäjätunnuksia, tallentaa lisäkysymyksiä, luo kyselylomakkeita, luo vastaajatunnuksia ja voi katsella raportteja. o vastuukäyttäjä Pohjois-Karjalan aikuisopistossa on Pekka K. Vatanen saakka ja alkaen Tarja Sivonen sekä varalla Arja Kiiskinen Käyttäjä luo vastaajatunnuksia ja voi katsella raportteja o käyttäjiä ovat koulutusalojen koulutussihteerit, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmään Katselija: oikeus katsella ja tulostaa raportteja. o katselijoita on koko aikuisopiston henkilöstö, joilla kaikilla on yksi yhteinen käyttäjätunnus käytössä. 2. PALAUTTEIDEN OTTAMISEN TYÖNJAKO Palautteen ottamisesta ajallaan ja sovitulla tavalla vastaa molemmissa vaiheissa ensisijaisesti tutkinnon vastuuhenkilö ja toissijaisesti valmistavan koulutuksen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö pyytää tutkinnon suorittajille

2 Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 2 (ryhmäkohtaiset) vastaajatunnukset koulutusalan AIPAL käyttäjältä (koulutussihteeriltä). AIPAL-käyttäjä (koulutussihteeri) tulostaa luodut vastaajatunnukset järjestelmästä siten, että toinen tuloste talletetaan myöhemmin tehtävää raportointia varten ja toinen toimitetaan vastuuhenkilölle. 3. PALAUTETILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN Tutkinnon vastuuhenkilö vastaa palautteiden ottamisesta vastuullaan olevasta tutkinnosta. Koulutuksen vastuuhenkilö järjestää (tarvittaessa yhteistyössä tutkinnon vastuuhenkilön kanssa) näyttötutkinnon suorittajille kaksi eri palautetilaisuutta (hakeutumisvaihe ja tutkinnon suorittamisvaihe), joissa tutkinnon suorittaja antaa palautteen luodulla vastaajatunnuksella suoraan palautejärjestelmään. Koulutuksen vastuuhenkilö merkitsee palautteen ottamisesta (tunnus annettu) tiedon opiskelijahallinto-ohjelmaan. Palautetilaisuuden järjestäjän on pyrittävä luomaan palautteen antamiseen positiivinen ilmapiiri ja korostettava aikuisopiston halua saada palautteiden kautta tietoa niin tutkintojen järjestämisen kuin valmistavan koulutuksen edelleen kehittämiseen. Palautteen keräämisestä on kerrottava tutkinnon suorittajille tutkinnon suorittamisen/ valmistavan koulutuksen alkaessa ja AIPAL-palautekysymykset annetaan heille tällöin jo tiedoksi. Ennen palautetilaisuutta on hyvä käydä läpi kysymykset yhdessä. 4. RAPORTIN OTTAMINEN AIPAL-PALAUTEJÄRJESTELMÄSTÄ Koulutusalojen koulutussihteerit ottavat valmistavan koulutuksen ryhmien ryhmäkohtaiset raportit AIPAL-palautejärjestelmästä ja tallentavat raportit sovitun nimeämiskäytännön mukaisesti yhdessä sovittuun paikkaan. Koulutussihteerit lähettävät viestin raportin valmistumisesta/tallennuksesta tutkinnon vastuuhenkilölle, koulutuksen vastuuhenkilölle ja ohjauksen vastuuhenkilölle. 5. PALAUTTEIDEN KÄSITTELY AIPAL-palautteille on asetettu oppilaitoksen lähtötilanteen huomioon ottavat kysymyskohtaiset raja-arvot (Liite 1 esimerkki Pohjois-Karjalan aikuisopiston AIPAL - palautteiden raja-arvot ja toimenpiteet). Erityisen hyviä tuloksia käytetään hyvien käytänteiden levittämiseen koko oppilaitostasolla. Huonojen tulosten perusteella tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tutkinnon vastuuhenkilö

3 Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 3 o seuraa tutkintonsa palautetasoa AIPAL-palautejärjestelmässä ja BSC -kortin tavoitemittaria vastuullaan olevasta tutkinnosta o valmistelee yhdessä koulutuksen vastuuhenkilön kanssa tutkinnon suorittamisvaiheen palautteen johdosta välittömästi tehtävät toimenpiteet sekä tarvittavat toimenpide-esitykset tiimin käsittelyä varten o esittelee seuraavassa tiimipalaverissa AIPAL-palautteet ja tarvittavat toimenpideehdotukset - erittäin hyvät tulokset (raja-arvot ylittävät tulokset ja hyvien käytäntöjen levittäminen) - huonot tulokset (raja-arvot alittavat tulokset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet) - vertailu valtakunnalliseen tulokseen ja mahdolliseen maakunnalliseen tulokseen sekä valittujen oppilaitosten tuloksiin o toimii raja-arvomäärittelyn mukaisesti o tekee omassa työssään tarvittavat sekä tiimissä ja johtotiimissä päätetyt toimenpiteet o käy palautteet läpi tutkinnon suorittajien kanssa o vastaa AIPAL-palautteen tavoitetason saavuttamisesta tutkintonsa osalta. Koulutuksen vastuuhenkilö o seuraa tarvittavan ammattitaidon hankkimisen palautteita AIPAL - palautejärjestelmässä ja BSC -kortin tavoitemittaria vastuullaan olevasta koulutuksesta o valmistelee yhdessä ohjauksen vastuuhenkilön kanssa hakeutumisvaiheen palautteen johdosta välittömästi tehtävät toimenpiteet sekä tarvittavat toimenpideesitykset tiimin käsittelyä varten o valmistelee yhdessä tutkinnon vastuuhenkilön kanssa tutkinnon suorittamisvaiheen palautteen johdosta välittömästi tehtävät toimenpiteet sekä tarvittavat toimenpideesitykset tiimin käsittelyä varten o esittelee seuraavassa tiimipalaverissa AIPAL -palautteet ja tarvittavat toimenpideehdotukset - erittäin hyvät tulokset (raja-arvot ylittävät tulokset ja hyvien käytäntöjen levittäminen) - huonot tulokset (raja-arvot alittavat tulokset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet) - vertailu valtakunnalliseen tulokseen ja mahdolliseen maakunnalliseen tulokseen sekä valittujen oppilaitosten tuloksiin o toimii raja-arvomäärittelyn mukaisesti o tekee omassa työssään tarvittavat sekä tiimissä ja johtotiimissä päätetyt toimenpiteet o käy palautteet läpi opiskelijoiden kanssa o vastaa tarvittavan ammattitaidon hankkimisen AIPAL-palautteen tavoitetason saavuttamisesta. Ohjauksen vastuuhenkilö o seuraa erityisesti hakeutumisvaiheen ja ohjauksen AIPAL -palautteiden kehittymistä ja BSC -kortin tavoitemittaria vastuullaan olevien tiimien tutkinnoissa

4 Esimerkki mallinnus: Ohje AIPAL-palautteen ottamisesta ja käsittelemisestä 4 o tekee osaltaan palautteiden perusteella tarvittavia toimenpide-ehdotuksia tutkinnon vastuuhenkilölle tai koulutuksen vastuuhenkilölle o osallistuu tarvittaessa vastuullaan olevien tiimien tutkintojen palautekäsittelyyn (tiimipalaveri) o tekee omassa työssään ohjauksesta vastuussa olevassa tiimissä ja johtotiimissä päätetyt toimenpiteet o vastaa AIPAL -palautteen tavoitetason saavuttamisesta ohjauksen osalta vastuullaan olevien tiimien tutkinnoissa. Tiimikoordinaattori o seuraa tiiminsä näyttötutkintojen palautetasoa AIPAL raporttien ja BSC tuloskortin tavoitemittarin avulla o huolehtii, että AIPAL -palautteet otetaan ja kaikki AIPAL -palautteet käsitellään tiimipalaverissa ajallaan o seuraa tiimissä sovittujen hyvien käytäntöjen levittämistä ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteutumista o tiedottaa aikuiskoulutusjohtajaa ja johtotiimiä tiiminsä tutkintojen AIPAL - palautteista o tiedottaa tiimiä johtotiimin AIPAL -palautepäätöksistä o vastaa tiiminsä tutkintojen AIPAL -palautteen tavoitetason saavuttamisesta. Tiimi o seuraa oman tiiminsä näyttötutkintojen palautetasoa AIPAL -raporttien ja BSC - tuloskortin tavoitemittarin avulla o levittää raja-arvot ylittävien palautteiden hyvät käytänteet o käsittelee raja-arvot alittavien palautteiden korjaustoimenpide-ehdotukset tiimin eri tutkinnoissa ( virheistä oppiminen ). Aikuiskoulutusjohtaja o seuraa AIPAL -palautteiden kehittymistä koulutusalallaan o esittelee koulutusalansa AIPAL -palautteet johtotiimille o toimeenpanee rehtorin päättämät AIPAL -palautteista johdetut toimenpiteet o johtaa aikuisopiston pedagogista kehittämistä. Johtotiimi o käsittelee aikuisopiston AIPAL -palautteet o sopii opiskelijapalautteiden perusteella tarvittavista toimenpiteistä aikuisopistossa. Rehtori o päättää opiskelijapalautteiden perusteella tarvittavista toimenpiteistä o esittelee opiskelijapalautteet ja tarvittavat toimenpiteet Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa o vastaa aikuisopiston toiminnan laadusta PKKY:n strategian mukaan.

5 Liite 1 Esimerkki: Pohjois-Karjalan aikuisopiston AIPAL -palautteiden raja-arvot ja toimenpiteet 1. palaute: Hakeutumisvaihe Kyllä /Ei 80 % tai yli Kyllä -vastauksia 1-24 % EI -vastausta - Tutkinnon vastuuhenkilö esittelee hyvään koulutuksen vastuuhenkilön, ohjauksen vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarvittaessa ohjaa ko. tutkinnon suorittajat välittömästi heidän tarvitsemiinsa hakeutumisvaiheen toimenpiteisiin - raportoi tehdyistä korjaustoimenpiteistä suullisesti tiimikoordinaattoria ja tiimin jäseniä. koulutuksen vastuuhenkilön, ohjauksen vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarvittaessa ohjaa ko. tutkinnon suorittajat välittömästi heidän tarvitsemiinsa hakeutumisvaiheen toimenpiteisiin - raportoi tehdyistä korjaustoimenpiteistä kirjallisesti tiimikoordinaattoria ja lähettää raportin tiedoksi aikuiskoulutusjohtajalle. - huolehtii, että korjaustoimenpiteet käsitellään tiimissä.

6 Ei/En lainkaan Hieman Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon Melko paljon Erittäin paljon -vastauksia 80 % tai yli Ei/En lainkaan Hieman vastauksia 25% tai yli - Tutkinnon vastuuhenkilö esittelee hyvään ohjauksen vastuuhenkilön, koulutuksen vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarvittaessa ohjaa ko. tutkinnon suorittajat välittömästi heidän tarvitsemiinsa hakeutumisvaiheen toimenpiteisiin - järjestää tutkinnon suorittajille palautteen käsittelyssä esille tulleisiin puutteisiin viipymättä mahdolliset korjaustoimenpiteet - raportoi tehdyistä korjaustoimenpiteistä kirjallisesti tiimikoordinaattoria ja lähettää raportin tiedoksi aikuiskoulutusjohtajalle - huolehtii, että korjaustoimenpiteet käsitellään tiimissä. 2. palaute: Tutkinnon suorittaminen Kyllä /Ei 80 % tai yli Kyllä vastauksia 1-24 % EI vastauksia - Tutkinnon vastuuhenkilö esittelee hyvään - Tiimin jäsenet päättävät yhdessä, miten hyvää käytäntöä sovelletaan tutkintoihin, joissa se ei ole vielä käytössä. valmistavan koulutuksen vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarkistaa, miltä osin näyttötutkinnon järjestelyjä on

7 muutettava ja tekee korjaustoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaa sen seuraavalla kerralla - raportoi tehdyistä korjaustoimenpiteistä ko. näyttötutkinnon järjestelyissä suullisesti tiimikoordinaattoria ja tiimin jäseniä. valmistavan koulutuksen vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarkistaa, miltä osin näyttötutkinnon järjestelyjä on muutettava ja tekee korjaustoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaa sen seuraavalla kerralla - raportoi kirjallisesti tehdystä korjaustoimenpidesuunnitelmasta näyttötutkinnon järjestelyissä tiimikoordinaattoria ja lähettää raportin tiedoksi aikuiskoulutusjohtajalle - huolehtii, että korjaustoimenpidesuunnitelma käsitellään tiimissä. Ei/En lainkaan Hieman Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon Melko paljon Erittäin paljon -vastauksia 80 % tai yli - Tutkinnon vastuuhenkilö esittelee hyvään - Tiimin jäsenet päättävät yhdessä, miten hyvää käytäntöä sovelletaan tutkintoihin, joissa se ei ole vielä käytössä. valmistavan koulutuksen vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarkistaa, miltä osin näyttötutkinnon järjestelyjä on muutettava ja tekee korjaustoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaa sen seuraavalla kerralla - raportoi kirjallisesti tehdystä korjaustoimenpidesuunnitelmasta näyttötutkinnon järjestelyissä tiimikoordinaattoria ja lähettää raportin tiedoksi aikuiskoulutusjohtajalle

8 - huolehtii, että korjaustoimenpidesuunnitelma käsitellään tiimissä. 2. palaute: Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Kyllä /Ei 80 % tai yli Kyllä vastauksia 1-24 % EI vastauksia - Koulutuksen vastuuhenkilö esittelee hyvään - Tiimin jäsenet päättävät yhdessä, miten hyviä käytäntöjä sovelletaan valmistaviin koulutuksiin, joissa ne eivät ole vielä käytössä. - Koulutuksen vastuuhenkilö käsittelee yhdessä tutkinnon vastuu henkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarkistaa, miltä osin valmistavan koulutuksen järjestelyjä on muutettava ja tekee korjaustoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaa sen seuraavalla kerralla - raportoi valmistavaan koulutukseen tehdyistä korjaustoimenpiteistä suullisesti tiimikoordinaattoria ja tiimin jäseniä. - Koulutuksen vastuuhenkilö käsittelee yhdessä tutkinnon vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarkistaa, miltä osin näyttötutkinnon järjestelyjä on muutettava ja tekee korjaustoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaa sen seuraavalla kerralla - raportoi kirjallisesti valmistavaan koulutukseen tehdystä korjaustoimenpidesuunnitelmasta tiimikoordinaattoria ja lähettää raportin tiedoksi aikuiskoulutusjohtajalle - huolehtii, että korjaustoimenpidesuunnitelma käsitellään tiimissä ja toteutetaan seuraavassa ko. tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Ei/En lainkaan Hieman Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon

9 Melko paljon Erittäin paljon -vastauksia 80 % tai yli - Koulutuksen vastuuhenkilö esittelee hyvään palautteeseen johtaneet toimintatavat - Tiimin jäsenet päättävät yhdessä, miten hyviä käytäntöjä sovelletaan valmistaviin koulutuksiin, joissa ne eivät ole vielä käytössä. - Koulutuksen vastuuhenkilö käsittelee yhdessä tutkinnon vastuuhenkilön ja tutkinnon suorittajien kanssa palautteet ja tarkistaa, miltä osin näyttötutkinnon järjestelyjä on muutettava ja tekee korjaustoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaa sen seuraavalla kerralla - raportoi kirjallisesti tehdystä valmistavan koulutuksen korjaustoimenpidesuunnitelmasta tiimikoordinaattoria ja lähettää raportin tiedoksi aikuiskoulutusjohtajalle - huolehtii, että korjaustoimenpidesuunnitelma käsitellään tiimissä.

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä 2013 Sisällys Suosituksen saate... 2 1. Johdanto... 3 2. Mitä erityisohjaus

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot