Pedagoginen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pedagoginen strategia"

Transkriptio

1 Pedagoginen strategia Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Toiminta-ajatus Arvot Visio Tuloskortti Pegagoginen strategia Oppimiskäsitys Opetuksen, oppimisen ja osaamisen haasteet Pedagoginen osaaminen ja kehittyminen Pedagogisen osaaminen ja kehittymisen painopisteet Oppimisympäristö Ohjaus- ja tukisuunnitelmat Opinto-ohjauksen suunnitelma Opiskelijahuoltosuunnitelma Erityisopetuksen suunnitelma Kriittiset menestystekijät Pedagoginen toimintaympäristö

3 1. Johdanto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ydinprosessit ovat seuraavat: ammatillinen peruskoulutus aikuiskoulutus työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut Pedagoginen strategia tukee näitä kaikkia ollen todellinen ydinstrategia. Sen lähtökohtana on yksilön kohtaaminen ja ajatuksena, että jokainen on erityinen. Otamme huomioon erilaiset oppijat, käytämme monipuolisia menetelmiä, mukaudumme muuttuvaan työelämään ja toimintaympäristöön ja tuemme näiden opettajuudelle tuoman haasteen kohtaamista. Seuraavaksi esitellään koulutuskuntayhtymän tehtävät, toimintaa ohjaavat arvot ja keskeiset tavoitteet sekä sen jälkeen pedagoginen strategia. 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2.1. Toiminta-ajatus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkoituksena on valtakunnallisen ammatti-opistostrategian periaatteiden mukaisesti tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua työelämän muuttuviin alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Kuntayhtymä turvaa alueellisen koulutuksen monipuolisen saatavuuden, osallistuu yrittäjyyden edistämiseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä edistää kestävää kehitystä Arvot Toimimme vastuullisesti Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti Kehitämme toimintaamme yhteistyössä Toimimme työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuen 2.3. Visio Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on hyvät edellytykset toteuttaa ammatti-opistostrategiaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Kuntayhtymän oppilaitokset tarjoavat kilpailukykyiset koulutusja kehittämispalvelut, jotka perustuvat työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, osaavaan henkilöstöön, hyviin kumppanuksiin, toimivaan verkostoyhteistyöhön ja kestävään talouteen. 3

4 2.4. Tuloskortti Näkökulmat Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Keskeiset strategiset tavoitteet ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi Ratkaisevat menestystekijät - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja -muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Talous - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 4

5 3. Pedagoginen strategia 3.1. Oppimiskäsitys Oppimiskäsityksemme perustuu konstruktivismiin, jossa oppija muodostaa ohjauksen tuella ajatusmallinsa ja tiedolliset käsityksensä yhdessä toisten oppijoiden kanssa sekä rakentaa omaa osaamistaan ja oppimisen taitojaan. Oppiminen on perusluonteeltaan sosiaalista ja osallistuvaa, kasvamista alan ammattilaisten kulttuuriin sekä ammatti-identiteetin luomista Opetuksen, oppimisen ja osaamisen haasteet Yksilön ohjaustaitojen merkitys on kasvanut ja erilaisuuden hyväksymisen merkitys lisääntynyt. Ryhmän ohjaustaidot edellyttävät opettajalta ryhmän hallintaitoja ja kykyä ohjata opiskelijoita yhteisöllisyyteen. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän lisääntyessä opettajalta edellytetään myös monikulttuurisuustaitoja. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen tulee tehdä yhteistyössä työelämän kanssa. Täten opettajan työelämäosaaminen tulee olla ajan tasalla. Opettajan on tunnettava työelämän tulevaisuuden haasteet ja siitä johtuvat osaamistarpeen muutokset. Opettaja toimii entistä enemmän osana moniammatillista työryhmää - opinto-ohjaajan, kuraattorin ja muiden erityisasiantuntijoiden kanssa. Opettajalla on edellytykset tunnistaa mahdolliset oppimisvaikeudet varhaisessa vaiheessa ja hän osaa ohjata tarvittavien tukitoimien pariin, hän osallistuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman prosessiin oman substanssialansa osalta ja kykenee myös ohjaamaan opiskelijoita työelämään ja jatko-opintoihin Pedagoginen osaaminen ja kehittyminen Opettajalta vaaditaan pedagogisia taitoja, työyhteisöosaamista sekä erityisosaamistaitoja. Substanssiosaamisen lisäksi opettajan pedagogina tulee ylläpitää suunnittelutaitoja yksilöllisyyden huomioimisessa. Opetus, ohjaus ja arviointitilanteet edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvinvoiva työyhteisö edellyttää työntekijöiltä yhteistyöosaamista - yhteen hiileen puhaltamista - ja organisaatiosaamista ja sitoutumista. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti aikuisten koulutukseen hakeutujien määrän kasvaessa vaaditaan opettajalta erityisosaamista (NTM) ja erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Hankkeiden kautta on muodostunut alueellisia yhteistyöverkostoja, jolloin yhä useampi opettajan erityisosaamista tulee monipuolistaa. 5

6 3.4. Pedagogisen osaaminen ja kehittymisen painopisteet Opettajan ohjaustaitojen kehittäminen Opetuksessa ja opetusjärjestelyissä on tavoitteena monipuolisten ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttöönotto huomioiden oppijan yksilölliset ominaisuudet ja oppimistavat. Opintopolkujen laadinnassa korostuvat aikaisemman opitun tunnistaminen ja tunnustaminen, joka vaatii myös opettajalta ohjaustaitoja. Yksilöllisten valintojen painopisteinä on ammatillisesti vaativimpien opintojen suorittaminen ja taitajakilpailuihin osallistuminen. Tämän edellytyksenä on erilaisten pedagogisten ratkaisujen tekeminen. Yksilöllisyys voi toteutua myös työvaltaisena tutkinnon suorittamisvaihtoehtona. Tässä vaihtoehdossa korostuu työelämän tai pajojen kanssa laajempi oppijan ohjaus- ja tukiprosessi, jota tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Opettajan arviointitaitojen kehittäminen Oppimiseen kannustaminen ja motivoiminen edellyttävät substanssiosaamisen lisäksi hyviä opetuksen järjestelyn suunnittelutaitoja erilaiset oppijat huomioiden. Arvioinnin painopiste on siirtynyt työelämälähtöisten tehtäväkokonaisuuksien arviointiin, joka pääsääntöisesti tehdään kolmikantaperiaatteella. Tämä edellyttää opettajalta työpaikkaohjaajien perehdyttämisen kriteeriperusteisiin arviointivaatimuksiin ja opiskelijan itsearviointitaitojen kehittämiseen. Osaamista arvioidaan, oppimista kannustetaan! Yrittäjyys Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys edellyttävät opettajilta oppijakeskeisten ja yhteisöllisten pedagogisten ratkaisujen ja uusien oppimismenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Tavoitteena on että yrittäjyyden oppimisen painopiste laajenee yrityksen käynnistämisen problematiikasta yrittäjyysvalmiuksien kehittymiseen. Yrittäjyyteen kasvaminen voi tapahtua esim. osuuskuntatoiminnan, Nuori yrittäjä valmennuksen, harjoitusyritystoiminnan tms. kautta Oppimisympäristö Opiskelijalle tulisi tarjota mahdollisuus löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Tällöin opiskelijan yksilöllisyydestä ja erilaisuudesta johtuen opetus-, opiskelu- ja oppimismuotojen tulee olla monipuolisia. Oppimisympäristöjä yhdistää tieto- ja viestintätekniikka ja sen käyttömahdollisuudet tiedon tuottamiseen, hallintaan, välittämiseen ja käsittelyyn paikasta riippumatta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä on erillinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön - strategia (TVT- strategia). 6

7 4. Ohjaus- ja tukisuunnitelmat 4.1. Opinto-ohjauksen suunnitelma Opinto-ohjauksen avulla jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Ohjauksen merkitys korostuu, kun opiskelija rakentaa omaa ammatti-identiteettiään ja tulevaa urasuunnitelmaa. Tavoitteiden saavuttamiseen sitoutuu opiskelija ja henkilöstö. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle on laadittu erillinen opinto-ohjauksen suunnitelma Opiskelijahuoltosuunnitelma Opiskelijahuoltotoiminta antaa opettajalle ja opiskelijalle moniammatillisen työryhmän tuen. Toiminnalla pyritään opiskelun sujumiseen ja ennaltaehkäisemään mahdollisten ongelmatilanteiden syntymistä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle on opiskelijahuoltosuunnitelma, joka sisältää yhteisen osan ja oppilaitoskohtaiset osat Erityisopetuksen suunnitelma Erityisopetuksen suunnitelmassa kuvataan erilaisten opetuksen tukimuotoja ja pedagogisia ratkaisuja. Pedagoginen ratkaisumalli edellyttää henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tekemistä (HOJKS). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle on laadittu erillinen erityisopetuksen suunnitelma Kriittiset menestystekijät Menestystekijöiksi tuloksellisuuden saavuttamiseksi on määritelty tasapainotetussa tuloskortissa henkilöstön ja toiminnan uusiutumiskyky, asiakkaat ja yhteistyötasot, ydin- ja tukiprosessit sekä talous. Tuloksellisuudessa tavoitellaan hyvää työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista, keskeyttämisen vähentämistä, tutkintojen korkeaa läpäisyastetta sekä henkilöstön pätevyyttä. Jokaisen opettajan tulee jatkuvasti uudistaa omaa pedagogista ajatteluaan. 7

8 5. Pedagoginen toimintaympäristö JOKAINEN ON ERITYINEN -erilaiset oppijat, erilaiset menetelmät, muuttuva ympäristö TOP KV TYÖELÄMÄ VERKOSTO YRTITTÄJYYS Pedagoginen strategia OPETUS, OPPIMINEN, OSAAMINEN PEDAGOGINEN OSAAMINEN JA KEHITTYMINEN OPPIMIS- TYYLIT TVT OPPIMIS- YMPÄRISTÖ SOME OPISKELIJAHUOLTO SUUNNITELMA ERITYISOPETUKSEN SUUNNITELMA TOTEUTUSSUUNNITELMAT OPETUSSUUNNITELMA OPINTO-OHJAUKSEN SUUNNITELMA 8

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot