Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille ja talousarvion laadintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet"

Transkriptio

1 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille ja talousarvion laadintaohjeet Strategiset lähtökohdat vuosille : Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Ilman mittavia rakenteellisia uudistuksia kaupungin nykyisessä toimintatavassa ja tehtävien organisoinnissa ei taloutta saada tasapainoon. Kuluvana vuonna ns. strateginen alijäämä eli sopeuttamistarve on talousarviosta laskettuna 30,6 milj. euroa. Vuosikate on 16,4 milj. euroa miinuksella ja nettoinvestoinnit ovat -14,2 milj. euroa. Nämä on rahoitettava lainalla ja kassasta. Nykyisten tulo-odotusten pohjalta laskettuna strateginen sopeuttamistarve on vuonna 2013 vielä n. 30 milj. euroa. Plussalle päästäisiin vuonna Kassa tyhjenee vuoden 2012 aikana, joten vuosina alijäämä on katettava ottamalla lainaa. Em. ennuste perustuu siihen, että toimintakulut eivät kasva vuoden 2011 tasosta. Vuosina toimintamenot ovat kasvaneet vuositasolla 3,9 prosentista 5,2 prosenttiin. Tämä kasvuvauhti merkitsee keskimäärin 15 milj. euron vuosittaista kulujen kasvua. Sopeuttamisohjelma lähtee siitä, että tämä kasvu leikataan pois tulevilta vuosilta tekemällä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia nykyiseen toimintatapaan. Painopiste on kuitenkin vuosissa Talouden saattaminen tasapainoon vuoteen 2016 mennessä edellyttää toimintakatteen jäädyttämistä vuosina enintään vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolle. Työttömyysprosentti on ollut Salossa viimeaikoina yli 11 %, Lukumääräisesti työttömiä työnhakijoita on n Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa ja nuorisotyöttömyysprosentti on yli 15 %. Salo kaupungin strategia Perustehtävä Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Arvot Rohkeus, Oikeudenmukaisuus, Vastuullisuus Visio 2020 Salo on hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta perustuu edellä kuvattuun perustehtävään, arvoihin ja visioon Talous tasapainoon vuoteen 2016 mennessä / kaupunginvaltuuston tuloskortti Strateginen päämäärä Vakavarainen ja kehityksen mahdollistava kaupunki Keinot / vastuutaho Toimintakulut ja rahoituskulut katetaan toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla / jory Strategian mukaiset investoinnit ja lainojen lyhennykset katetaan yhteisöveroilla ja pitkäaikaisella lainalla siten, että suunnitelmakauden ( ) omarahoitus on vähintään 50 % / jory Kaupunkitason strategia ja tarkistetut vuositavoitteet käsitellään talousarvion yhteydessä.

2 Talouskehitys vuodelle 2013 Kaupunkitason raami 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Alijäämä Investoinnit netto Pitkäaikaista lainaa Lainan otto Lyhennykset Kassa Toimintatuottoihin on laskettu inflaatiotarkistukset. Toimintakulut on rajattu vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolle. Raamissa menolajien kulut ovat vuoden 2011 tilinpäätöksen toteutuman mukaisia. Toimintakate on raamissa sitovia. Kunnallisvero on arvioitu nykyisen 19,5 prosentin pohjalta. Kiinteistöverot on arvioitu myös nykyisten prosenttien mukaan eli vakituinen asunto 0,45 %, yleinen 0,75 %, vapaa-ajan asunto 1,05 % ja

3 rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Valtionosuudet on arvioitu siten, että ne tilitetään samoin perustein kuin vuonna Verotulon tasaukseksi on arvioitu 12,0 milj. euroa. Rahoituskuluissa on otettu huomioon pitkäaikaisen lainan 18,0 milj. euron nettolisäys ja koko vuoden jatkuva lyhytaikaisen lainan tarve. Korkotason oletetaan olevan edelleen matala. Investointeja toteutetaan vuoden 2012 talousarvion yhteydessä hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti. Investoinnit rahoitetaan sataprosenttisesti vieraalla pääomalla. Raamin mukainen vuosikate jää 16,1 milj. euroa miinukselle ja alijäämää kirjataan 34,1 milj. euroa. Vuoden lopussa taseen yli-/alijäämä tili kääntyy miinukselle eli taseessa on kattamattomia alijäämiä. Molemmat miinusmerkkiset tunnusluvut täyttävät kriisikuntakriteerit. Taloudellinen raami vuosille

4 Tavoitteena on sopeuttaa menot vuosiksi vuoden 2011 tasolle. Kesän aikana laaditaan sopeuttamisohjelma jonka elementtejä ovat mm. Henkilöstökustannukset - henkilöstöohjelma Vapaaehtoiset palkattomat vapaat Yt-neuvottelut Täyttölupamenettely Sijaisten käytön rajoittaminen Kiinteistöjen käytön optimointi Prosessien kehittäminen Monituottajamallin hyödyntäminen / omatuotanto/palvelujen ostaminen Verotus Maksujen ja taksojen tarkistukset Investointiohjelman sopeuttaminen ja

5 Palveluverkkoselvityksen linjausten toteuttaminen Kehyksen ulkopuolella tarkasteltavia menokokonaisuuksia Sisäiset erät, rahoitus ja avustukset Tuotot Toimintatuotot Maksuihin ja taksoihin tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavat tarkistukset. Indeksiennusteet: kuluttajahintaindeksi + 2,8 % + 2,6 % rakennuskustannusindeksi + 2,6 % + 2,5 % peruspalvelujen hintaindeksi + 3,1 % + 2,3 % Verotus Talouden kehys vuosille on rakennettu 19,5 tuloveroprosentin mukaan. Oletusarvona on, että mahdolliset verotuksessa tapahtuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisen valtionosuuksien kautta. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän n. 1 % kunnille tilitettävästä määrästä. Kunnallisverontilitysten arvioidaan kasvavan valtakunnan tasolla n. 2,6 %. Työllisyystilanne ei merkittävästi parane. Kiinteistöverojen korotus on merkitty vuodelle Korotus ilmenee seuraavasta taulukosta. Myös rakentamattomalle rakennuspaikalle esitetään 3,0%:n kiinteistöveroa. vakituinen yleinen vapaa-ajan rakentamaton asunto asunto rakennuspaikka (0,32-0,75) (0,60-1,35) (0,50-1,35) (1,0-3,0) Raami 0,45 0,75 1,05 3,0 Valtionosuudet Valtionosuuslainsäädäntöön ei odoteta merkittäviä muutoksia suunnittelukauden aikana. Verotulon tasaus on korkeimmilleen vuonna 2012 ja sen jälkeen se laskee merkittävästi. Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä laskevat vuoden 2012 tasosta vuodelle 2013 n. 5,7 milj. euroa. Vuoden 2010 huipputasosta pudotus on lähes 40 milj. euroa. Liikelaitokset Perusperiaatteena on, että kaupungin liiketoiminnasta aiheutuvat kulut peritään kuluttajamaksuilla kuitenkin siten, että taksat eivät merkittävästi poikkea valtakunnan keskitasosta. Vesi- ja jätevesiliikelaitoksen osalta kaupungin tuotto-odotus sijoitetulle pääomalle on 4 % ja kaukolämpöliikelaitoksen osalta 20 %. Lainanotto Investointien omarahoitusaste on kahden seuraavan vuoden aikana 0 % eli investoinnit joudutaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. Maksuvalmiuden turvaamisesi on otettava lyhytaikaista kassalainaa. Kulut Toimialakohtaiset toimintakulut Toimialakohtaiset kulut rakentuvat toimintatietokorttien kautta. Keskitetysti tehtävät talousarvion osat

6 Ritva Koisti talousosastolla laskee ja syöttää Budenttiin keskitetysti kaupungin vakinaisen henkilökunnan palkat. Muun kuin vakinaisen henkilökunnan palkat budjetoidaan hallintokuntien toimesta. Samoin keskitetysti budjetoidaan kaikki sisäiset menot ja tulot. Tästä työstä vastaa Anne Ylimaa-Haapala. Henkilöstömitoitus Tavoitteena on henkilöstömäärän väheneminen. Henkilöstösuunnitelmasta, joka pitää sisällään sekä lisäykset että vähennykset, on tehtävä erillinen, perusteltu esitys kaupunginhallitukselle. Henkilökunnan lomautukset ovat hyvin todennäköisiä vuonna Investoinnit Investointibudjetin raamipohjana ovat valtuustojen hyväksymät investointiohjelmat vuosille Talousarvioesityksen perustelut Perustehtävä ja strategiset menestystekijät Valtuustolle esitettävä toimialakohtainen perustehtävä ja strategiset menestystekijät perustuvat Salon kaupungin strategiaan. Tavoitteissa tulee keskittyä toimialojen ydintoimintoihin. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain hallitukselle ja valtuustolle. Strategisten menestystekijöiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valtuustoa sitovat tavoitteet on johdettava kaupunkitason strategisista tavoitteista käyttäen hyväksi tasapainotetun tuloskortin neljää näkökulmaa. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön pureutuvia mittareita, joka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman toiminnallisen tasa-arvon edistämiseksi. Suunnitelman mukaan talousarvion valmisteluvaiheessa kukin toimiala tekee yhden sitovan määrärahan tai tavoitteen osalta sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvauksen). Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2013 talousarviossa esitetään valtuustotasolla. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmasta on tehtävä erillinen, perusteltu esitys kaupunginhallitukselle. Taloussuunnitelman tekstirakenne Talousarvioehdotus vuodelle 2013 laaditaan Budnetti ohjelmalla. Strategisista tavoitteista ja tavoitteita mittaavista mittareista luodaan tuloskortit.

7 Tuloskortit laaditaan tasapainotettua tuloskortti mallia noudattaen. Tuloskortit luodaan Targetor cube ohjelmalla. Tasapainotetun tuloskortin (BSC) rakenne: I Targetor cube etukorttiin (välilehdelle Asiakkaat ) kirjoitetaan: 1. Toimialan perustehtävä 2. Toimialan strategiset menestystekijät 3. Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut suunnittelukaudella II Tasapainotettuun tuloskorttiin kirjoitetaan: 4. Toimialan strategiset tavoitteet (eri tarkastelukulmiin eriteltynä) 5. Tunnusluvut ja mittarit esitetään erillisellä toimintatietolomakkeella. Taloussuunnitelma Kuntalain mukaan valtuuston on hyväksyttävä talousarvion yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Käyttötalouden taloussuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi ja investointisuunnitelma viideksi vuodeksi. Vuosien taloussuunnitelman rakenne on samanlainen kuin talousarvionkin rakenne ja se sisällytetään samaan julkaisuun kuin vuoden 2013 talousarvio. Taloussuunnitelma sisältää: - käyttötaloussuunnitelman investointisuunnitelman henkilöstösuunnitelman osastokohtaiset toimintatietokortit 2013 Henkilöstösuunnittelu

8 Henkilöstömäärää lisäävistä toimenpiteistä tulee pidättäytyä vuosina Henkilöstösuunnitelmalomakkeessa esitetään suunnittelukaudella lakkautettavat virat ja toimet sekä siitä aiheutuvat kustannussäästöt. Investoinnit Kaikista esitettävistä investoinneista on tehtävä erilliselle lomakkeelle investointisuunnitelma, josta selviää hankkeen laatu, ajoitus ja kustannukset. Investointeja ovat talonrakennushankkeet, joiden verottomat kulut ylittävät euroa ja muut hankkeet ja hankinnat, joiden veroton hinta on yli euroa. Tätä pienemmät hankinnat ja irtaimen omaisuuden ostot kuuluvat käyttötalouteen. Taloussuunnitelmalomakkeet Investointi- ja henkilöstösuunnitelmaa varten tarvittavat lomakepohjat löytyvät kaikkien toimialojen käytössä olevat verkkokansiosta osoitteesta: S:\Lomakkeet\TALOUSARVIOLOMAKKEET2013. Eri lomakkeet ovat Excel-tiedoston eri välilehdillä. Asiakirja on jaettu seuraaviin osiin Investointisuunnitelma (talonrakennus) (Lomake 1) Investointisuunnitelma (muut investoinnit) (Lomake 3) Henkilöstösuunnitelma (Lomake 4) Investointisuunnitelma, talonrakennus Huomiota on kiinnitettävä erityisesti esitettävien investointien ajoitukseen ja kustannusten todenmukaisuuteen. Hankkeiden kokonaiskustannukset on tarkistettava vastaamaan olemassa olevia olosuhteita. Vaikutukset käyttötalouteen (menoihin ja tuloihin) eritellään

9 lomakkeen jaon mukaan siten, että nähdään TA-vuoteen ja tätä seuraaviin kolmeen vuoteen kohdistuvat käyttötalousvaikutukset. Hallintokunta on vastuussa investointiesityksensä kustannusarvion todenmukaisuudesta. Jos taloussuunnitelmaan jo hyväksytyn investoinnin kustannusarvio osoittautuu liian alhaiseksi, on vaarana hankkeen siirtyminen myöhäisemmille vuosille. Kaikista rakennushankkeista on laadittava myös hankesuunnitelma. Investointisuunnitelma, muut investoinnit Lomakkeella esitetään muut kuin talonrakennuksesta johtuvat investoinnit joko hankeryhmätai hanketasolla. Pääsääntönä on, että kustannukset eritellään hankkeittain. Hanke-ehdotukset esitetään tärkeysjärjestyksessä ja perusteluista on yksityiskohtaisesti tultava selville hankkeen tarkoitus ja tärkeys. Hankekohtaiset perustelut on tarkoitus sisällyttää taloussuunnitelmaan hallintokuntien esittämässä muodossa. Henkilöstösuunnitelma Lomakkeella esitetään suunnitelmakaudella henkilöstömuutokset. Määrärahojen esittämistarkkuus Määrärahat esitetään vuoden 2013 talousarvioesityksessä 10 euron tarkkuudella. Esitysten palauttaminen Ehdotukset vuoden 2013 talousarvioksi on palautettava kaupunginhallitukselle Kaupunginjohtajan toimialakohtaiset neuvottelut käydään syys - lokakuun aikana Kaupunginjohtajan esitys luovutetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lokakuussa Kaupunginhallituksen käsittely tapahtuu lokakuun aikana. Kaupunginvaltuuston talousarviokokous pidetään Lautakunnat laativat käyttösuunnitelmat joulu-tammikuun aikana. Ehdotus on tehtävä ohjeessa esitetyssä muodossa. Edellä annettuja määräaikoja tulee noudattaa. Käyttöoikeudet lukitaan määräajan päätyttyä. Asiahallintajärjestelmä Dynastyyn on avattu valmiiksi diaarinumero vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten. Kaikki hallintokunnat käyttävät siis alla olevaa diaarinumeroa ja otsikointia talousarvioehdotuksenne käsittelyssä.

10 Asianumero Otsikko 1136/ /2012 Talousarvio 2013 Ehdotusten laadintaan liittyvissä kysymyksissä voi/on syytä kääntyä talousosaston puoleen. Tiedusteluihin vastaa Seppo Juntti ja Kauko Lindholm. Toimintatietokorttien valmisteluun liittyvissä asioissa neuvoja saa Anne Ylimaa-Haapalalta ja vakinaisen henkilökunnan palkoista Ritva Koistilta.

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous 2 1 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuonna 2005 talouskasvu jatkui metsäteollisuuden lakoista ja työsulusta huolimatta vilkkaana. Kokonaistuotanto lisääntyi 2,9 prosenttia, sillä

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot