TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)"

Transkriptio

1 TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)

2 2 (36) SISÄLLYSLUETTELO OSA I TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA YLEISTÄ JA HANKINTOJEN SÄÄDÖSPOHJA SOVELTAMISALA HANKINTATOIMINNAN ROOLI TYÖHALLINNOSSA TYÖHALLINNON HANKINTATOIMEN TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PERIAATTEET TUOTERYHMÄANALYYSI TYÖHALLINNON HANKINTOJEN STRATEGIALUOKAT TYÖHALLINNON HANKINTAORGANISAATIO HANKINTAYKSIKÖT HANKINNAN TOTEUTTAMINEN VALTUUTUKSEN / TOIMEKSIANNON PERUSTEELLA HANKINTOJEN KOORDINOINTI JA OHJAUKSEN TEHOSTAMINEN TYÖHALLINNOSSA TYÖMINISTERIÖ TYÖVOIMATOIMISTOT VALTAKUNNALLINEN HANKINTAVERKOSTO...10 OSA II HANKINTAOHJE HANKINTAOHJEEN SOVELTAMINEN JA JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVA SÄÄDÖSPOHJA HANKINTAMENETTELYT TYÖMINISTERIÖN KESKITETYSTI KOKO TYÖHALLINNOLLE HANKKIMAT TUOTTEET JA PALVELUT: TYÖMINISTERIÖN YHTEISTOIMINNASSA MUIDEN HALLINNONALOJEN KANSSA HANKKIMAT TUOTTEET JA PALVELUT: TYÖHALLINNON VALTION YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ HANSEL OY:N KAUTTA HANKKIMAT TUOTTEET JA PALVELUT: HAJAUTETUSTI HOIDETTAVAT HANKINNAT HANKINTALAIN SOVELTUMINEN ERÄISIIN MUIHIN TYÖHALLINNON HANKINTOIHIN Toimitilojen vuokrat Tutkimustoiminta ja kilpailuttaminen Salassa pidettävät hankinnat Hankinnat jotka tehdään omana työnä, hankintayksikön sidosyksiköltä tai ns. yksinoikeushankintana OSTO- JA VUOKRAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HANKINTOJEN RISKINHALLINTA PIENHANKINNAT PIENHANKINTOJEN KÄSITE JA ASEMA UUDESSA HANKINTALAISSA PIENHANKINTOJEN NORMIOHJAUS...17

3 3 (36) Pilkkomiskielto - erityisesti julkisten työvoimapalveluiden hankinnan näkökulmasta Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen PIENHANKINTOJEN TOTEUTTAMISTAVAT TYÖHALLINNOSSA Hansel OY:n kautta velvoittavasti yhteishankintana ostettavat tavarat ja palvelut Poikkeamisperusteet Hansel Oy:n puitesopimuksesta Perusteluvelvollisuus yhteishankinnasta poikkeamisesta Hanselin kilpailuttamat muut kuin valtiovarainministeriön velvoittavaan yhteishankintapäätökseen kuuluvat pienhankinnat Julkisen työvoimapalvelun tuotteet ja muut palvelut/ tuotteet, joissa keskitettyä Hansel Oy:n sopimusta ei ole käytettävissä: KEVENNETTY KILPAILUTUS VALTION YHTEISHANKINTAYKSIKKÖ HANSEL OY:N PUITEJÄRJESTELYSOPIMUKSIIN LIITTYMINEN TYÖHALLINNON SUORAHANKINTARAJAT SUORAHANKINNAN YLEISET EDELLYTYKSET TYÖHALLINNOSSA NOUDATETTAVAT SUORAHANKINNAN RAJAT: MUUT ERITYISET SUORAHANKINTATILANTEET SUORAHANKINTAPERUSTEEN MERKINTÄVELVOLLISUUS MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN...27 LIITE 1: Työhallinnon hankintojen jako strategialuokkiin LIITE 2: Tarjouskilpailun prosessikustannukset työhallinnossa LIITE 3: MALLI/Päätös suorahankinnasta LIITE 4: Työhallinnon tavara- ja palveluhankintakohtaiset hankintamenettelyt LIITE 5: VM:n päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista... 35

4 4 (36) OSA I TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA 1. Yleistä ja hankintojen säädöspohja Uusi laki julkisista hankinnoista tuli voimaan Laki muuttaa hankintojen kilpailuttamisrajoja ja käytäntöjä merkittävässä määrin voimassa olleeseen lakiin verrattuna. Lain tarkoituksena on parantaa hankintaprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuottavuutta ja siinä otetaan huomioon eri hankintakohteiden erityispiirteet (mm. sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja työvoimapoliittinen yhteishankintakoulutus) Samalla pyritään turvaamaan hankintojen taloudellisuus ja avoimuus ja palveluntarjoajien syrjimätön kohtelu. Julkisia hankintoja koskevat kaikkia hankintayksiköitä velvoittavat keskeiset säädökset ovat: laki julkisista hankinnoista ( 348 /2007), erityisalojen hankintalaki (349/2007), tilaajavastuulaki ( 1233 /2007), valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista ( /2007), valtion talousarvion muuttamisesta annettu laki (talousarviolain 22 a, 447/2006), valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006) ja valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista (766/2006). 2. Soveltamisala Valtion hankintatoimen yleiset linjaukset on määritelty valtion konsernitason hankintastrategiassa. Valtion konsernitason hankintastrategian ja kunkin hallinnonalan hankintastrategian tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus Työministeriö vastaa oman hallinnonalansa hankintatoimen ohjauksesta, seurannasta ja valvonnasta. Työhallinnon hankintojen yleiset linjat määritellään tässä hankintastrategiassa ja ohjeessa. Työministeriö vastaa myös siitä, että sen hallinnonalalla noudatetaan koko valtiokonsernia koskevia velvoittavia keskitetyn kilpailuttamisen menettelyjä. Työhallinnon muodostavat työministeriö (TM), työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) työvoimaosastot, työvoimatoimistot (ml. työnhakukeskus ja työvoiman palvelukeskus), valtion vastaanottokeskukset ja työvoimaopisto. Työministeriöllä on toimivalta kehittää, ohjata ja valvoa työvoimatoimistojen yleishallintoa ja hankintatoimintaa. Lisäksi työministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastoja työvoimapolitiikan toimeenpanossa. Tätä hankintastrategiaa sovelletaan työvoimatoimistojen hankinnoissa, työvoimaosastojen hankinnoissa sikäli kuin on kyse työministeriön pääluokan määrärahojen käytöstä sekä soveltuvin osin myös työhallinnon rahoittamien projektien ym. hankinnoissa (esim. ESR-projektit).

5 5 (36) Työhallinnon hankintastrategia ja hankintaohje on tarkoituksenmukaisuussyistä koottu yhdeksi asiakirjakokonaisuudeksi siten että strategia on asiakirjan I osassa ja teknisempi hankintaohjeistus II osassa. Tätä asiakirjaa tukee ja täydentää valtiovarainministeriön julkaisema koko valtionhallinnolle tarkoitettu valtion hankintakäsikirja (VM 42/01/2006), johon tämän asiakirjan useissa kohdissa viitataan. Valtion hankintakäsikirjassa on kuvattu kattavasti mm. uuden hankintalain mukaiset hankintamenettelyt ja tarjouskäsittelyt, joiden toistaminen hallinnonalan omissa hankintaohjeissa ei ole tarkoituksenmukaista. Työministeriön eri vastuutiimit antavat lisäksi tätä ohjetta täydentäviä hankintaohjeita eri palvelutuotteiden osalta. Työministeriö suosittelee, että kaikki työhallinnon julkisista hankinnoista vastaavat virkamiehet hankkivat tämän hankintastrategian ja ohjeen lisäksi myös valtion hankintakäsikirjan. Valtion hankintakäsikirja sekä hankintoihin liittyvät säädökset ja mm. hakemusosoitus markkinaoikeuteen on tulostettavissa osoitteessa josta edelleen alaotsikot valtiontalous valtion hankintatoimi. 3. Hankintatoiminnan rooli työhallinnossa Hankintatoimi on organisoitu yleensä osaksi hallinnon tukitoimintoja ja siten osaksi yleishallintoa ja sen kehittämistä ja ohjaamista. Tällöin kysymys on perinteisestä tavarahankinnasta ja sellaisten tukipalvelujen hankinnoista, jotka eivät ole organisaation varsinaista substanssitoimintaa. Työhallinnon hankinnoista julkisten työvoimapalvelujen hankinnat muodostavat kuitenkin suurimman osan. Merkittävimmät palveluhankinnat tehdään ostettaessa työvoimakoulutusta. Työhallinnon hankinnoille ominaista on, että niiden ohjaus on voimakkaasti jakaantunut palvelutuotekohtaisesti. Yleishallinnollisen ohjauksen lisäksi työhallinto ohjaa ja kehittää työvoimakoulutuksen ja muiden julkisten työvoimapalveluiden hankintaa osana työpolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Koulutushankinnoista ja muista julkisen työvoimapalvelun hankinnoista työministeriö antaakin lisäksi erillistä, yleistä hankintastrategiaa ja hankintaohjeistusta täydentävää ohjeistusta. 4. Työhallinnon hankintatoimen toiminta-ajatus, visio ja periaatteet Työhallinnon hankintatoimen toiminta-ajatus Hankintamme ovat suunnitelmallisia. Hankintaprosessimme on tehokas. Hankinnan lopputulos on laadukasta.

6 6 (36) Työhallinnon hankintatoimen visio Hankintatoimi tukee työhallinnon ydintoimintoja tukee työhallinnon strategiaa on johdettua ja osaavaa huomioi työllisyysnäkökohdat huomioi ympäristönäkökohdat Työhallinnon hankinnoissa noudatettavat periaatteet Taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus Hankintatoimi on tukitoiminto, jonka hoidamme osaavasti. Teemme vain perustellusti tarpeellisia hankintoja. Varmistamme, että hankintaan on tarvittavat varat. Toteutamme hankinnat niiden koko, luonne ja käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tarkoituksenmukaisella yhteistyöllä ja keskittämisellä tarjoamme organisaatiolle edellytykset tulokselliseen toimintaan ja ydintoimintoihin keskittymiseen. Avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys Hankintatoimella tuemme kilpailumahdollisuuksien luomista ja käytämme ne hyväksi. Noudatamme kaikissa hankinnoissa avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Kohtelemme ehdokkaita ja tarjouksen tekijöitä tasapuolisesti. Riippumattomuus Hankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa huolehdimme siitä, ettei synny haitallista riippuvuutta ja liian pitkiä sopimuskausia toimittajiin. Kilpailutettujen palvelu- ja puitesopimustemme enimmäiskesto mahdollisine optiovuosineen on pääsääntöisesti 4-6 vuotta. Suorahankintana toteutettavien sopimustemme enimmäiskesto on pääsääntöisesti 2 vuotta. Sopimuskauden keston arvioimme yksittäistapauksittain ottaen huomioon mm. hankinnan kohteen ja käytetyn hankintamenettelyn. Työllisyysnäkökohtien huomioon ottaminen Tuemme hankinnoillamme asiakkaidemme tehokasta työllistymistä ja aktivointia. 5. Tuoteryhmäanalyysi Työhallinnon hankinnoista merkittävimpiä ovat työvoimakoulutushankinnat. Työministeriön tärkeimmät hankinnat jakautuivat seuraavasti vuosina : Toimintamenoilla tehtävät hankinnat olivat vuonna 2005 työhallinnossa yhteensä 57,5 miljoonaa euroa. Suurimmat hankinnat muodostuivat palvelujen ostoista, mm. tietoliikenneverkkoon liittyvät hankinnat ja vuokrasopimuksista (n. 30 %).

7 7 (36) ESR-hankintoina ostettiin vuonna 2005 erilaisia palveluita n. 10,1 miljoonalla eurolla. ESR-hankintana tehtiin lisäksi työvoimakoulutushankintoja vuonna 2005 n. 20,4 miljoonalla eurolla. Työvoimapalveluiden erityismenoina hankittiin kuntoutus- ja ohjauspalveluja vuonna 2006 n. 5,5miljoonalla eurolla. ELMA-hankkeen (eläkemahdollisuuksien selvittäminen) palveluhankintoja tehtiin n. 3,1 miljoonalla eurolla. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinnat olivat vuonna 2006 yhteensä 184,5 miljoonaa euroa, josta valmentava koulutus 43,7 miljoonaa euroa ja ammatillinen koulutus 140,8 miljoonaa euroa. Ryhmä- ja muiden palvelujen hankintaan käytettiin vuonna 2006 yhteensä n. 12,4 miljoonaa euroa (työvoimatoimistojen osuus 7 milj. euroa ja palvelukeskukset 5,4 miljoonaa euroa). Merkittävimmät työhallinnon hankinnat ovat työvoimakoulutusten hankintoja, ESR-rahoitteisia hankintoja ja erilaisia työvoimatoimistojen asiakkailleen hankkimia yksilöllisiä palveluja tai ryhmäpalveluja. Toimintamenoista tehtyjen hankintojen kokonaismäärä suhteessa hankintojen kokonaismäärään on työhallinnossa melko pieni. Toimintamenojen kustannustehokkaan käytön kannalta on kuitenkin tärkeää, että hankintojen tuottavuutta ja taloudellisuutta kehitetään järjestelmällisesti myös toimintamenojen osalta Valtion tilinpäätöksessä taseeseen tulee yli maksanut omaisuus. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä työhallinnon omaisuuden arvo oli 4,7 miljoonaa euroa. 6. Työhallinnon hankintojen strategialuokat Työhallinnon hankintojen strategialuokkien kriteerit Strategialuokka A Luokkaan sisältyvät sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka: - liittyvät keskeisesti työhallinnon ydintoimintoihin ja niillä on suuri strateginen merkitys ja vaikutus työhallinnolle - voivat olla yksikköhinnaltaan kalliita ja harvoin ostettavia, jolloin niiden saatavuudesta täytyy varmistua tai hinnanvaihteluihin varautua - hankinnoissaan edellyttävät erityistä ammattitaitoa, joka täytyy säilyttää työhallinnossa - hankintoja ei ole tarkoituksenmukaista ulkoistaa Strategialuokka B Luokkaan sisältyvät sellaiset tuotteet tai palvelut, joiden: - hankintavolyymit ovat vuositasolla euro- tai kappalemääriltään merkittäviä

8 8 (36) - hankinnat edellyttävät tiettyä soveltuvuutta, yhteensopivuutta ja hyvää saatavuutta - hankinnat edellyttävät erityistä ammattitaitoa tai poikittaista koordinointia yhdenmukaisuuden varmistamiseksi -hankinnoissa pyritään hyödyntämään volyymiedut keskitetyillä ratkaisuilla. Strategialuokka C Luokkaan kuuluvat sellaiset tuotteet tai palvelut, joiden osalta: - saatavuus on suuri, yhteensopivuus laaja, korvattavuus helppoa - hankintoihin liittyy alhainen tekninen tai laadullinen riski eivätkä ne edellytä erityistä teknistä tai kaupallista asiantuntemusta - on keskeistä hankintojen joustava ja resursseja säästävä toteutustapa - hankinta voidaan helposti ulkoistaa ja hajauttaa. Työhallinnon tavara- ja palveluhankintojen sijoittelu strategialuokkiin on kuvattu tämän asiakirjan liitteessä Työhallinnon hankintaorganisaatio Työhallinnossa hankinnat toteutetaan hajautetusti. Työministeriöön tai hallinnonalalle ei perusteta erillistä keskitettyä hankintayksikköä. Hankintojen koordinointiin, riskinhallintaan, yhteistyöhön ja asiantuntijatuen lisäämiseen tulee kuitenkin sekä työministeriössä että TE-keskuksissa panostaa jatkossa nykyistä enemmän. Tällä hankinta-asiakirjalla pyritään ohjaamaan hankintayksiköiden toimintaa siten, että hankintoihin liittyvät tarpeettomat prosessikustannukset ja työmäärä minimoituvat ja kilpailuttamispanostus ja osaaminen keskitettäisiin volyymeiltaan ja/tai strategisesti merkittäviin hankintoihin. Hankintoihin liittyvän taloudellisestikin merkittävän riskinhallinnan kannalta on avainasemassa se, että hankintoja toteuttavilla virkamiehillä on oikea ja ajantasainen tieto mm. yhteishankintavelvoitteista ja mm. suorahankintarajojen käytön edellytyksistä. Työvoimakoulutusten osalta työhallinnon hankintojen ohjaus ja koordinointi hoidetaan jo nykyisin kattavasti ja vakiintuneesti Työministeriön toimeenpanoosaston sekä alueellisen vastuuhenkilöverkoston toimesta. Myös ATK-laitteistohankinnoissa ohjaus ja koordinointi on järjestetty. Työministeriössä vastuutahona on Hallintopalvelut-yksikkö ja TE-keskusalueilla on kattava vastuuhenkilöverkosto. Mainitut hankintaverkostot toimivat myös jatkossa omilla vastuualueillaan. Työhallinnon muissa hankinnoissa lisätään jatkossa koordinointia, yhteistyötä ja asiantuntijatukea jäljempänä kappaleessa 8 esitetyllä tavalla.

9 9 (36) 7.1. Hankintayksiköt Työhallinnossa hankintoja voivat tehdä itsenäisesti kaikki ne toimintayksiköt, joilla 1) on viraston työjärjestyksen, taloussäännön tai muun vastaavan määräyksen tai niistä johdetun delegoinnin perusteella asiallinen toimivalta kyseisen hankinnan tekemiseen ja 2) joille ao. virasto on myöntänyt hankintoja varten määrärahaa ja 3) jotka hyväksyvät näistä menoista aiheutuneet laskut. Hankintayksikköjä voivat siten olla esimerkiksi ministeriön eri osastot, tiimit tai vastaavat yksiköt, työvoimaosasto, työvoimatoimistot (ml. työnhakukeskus ja työvoiman palvelukeskus) tai vastaanottokeskus. On kuitenkin huomattava että tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, hankintapäätöksessä ja mahdollisessa oikeusprosessissa virallisena hankintaosapuolena on aina myös ao. virasto, ei pelkästään sen yksittäinen tiimi tai osasto Hankinnan toteuttaminen valtuutuksen / toimeksiannon perusteella Hankinnan voi toteuttaa myös muu yksikkö, jos se on saanut valtuutuksen määrärahat omaavalta yksiköltä. Valtuutuksella voidaan edistää hankintojen keskittämistä ja tarkoituksenmukaista prosessiosaamisen hyödyntämistä. Esimerkiksi TE-keskuksen työvoimaosasto ja työvoimatoimistot ovat voineet sopia hankintojen keskittämisestä. Valtuutus/ toimeksiantotilantessa tarjouspyynnössä on aina selkeästi mainittava kuka on palvelun tosiasiallinen ostaja. Jos esimerkiksi TE-keskuksen työvoimaosasto hoitaa kilpailuttamisprosessin työvoimatoimiston tai palvelukeskuksen valtuuttamana, on tästä mainittava tarjouspyynnössä. 8. Hankintojen koordinointi ja ohjauksen tehostaminen työhallinnossa 8.1. Työministeriö Hankintojen yhteistyötä, lainmukaisuutta ja laadunvarmistusta varten ministeriöön perustetaan hankinta-asiantuntijaverkosto, johon kuuluu edustaja kaikista merkittäviä hankintoja itsenäisesti suorittavista tiimeistä tai yksiköistä. Hallintopalvelut- yksiköllä on vastuu verkoston ylläpidosta. Verkoston kautta varmistetaan, että myös satunnaisesti hankintoja tekevillä ministeriön virkamiehillä on tiedossa oleelliset hankintojen menettelytavat, lainmuutokset, ministeriön jo tekemät puite- ja hankintasopimukset ja mm. Hanselin käyttövelvoite ja - mahdollisuus. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan koulutukseen ja kokouksiin minkä lisäksi verkosto toimii sähköpostitse. Työministeriön eri tiimit vastaavat edelleen alaisen hallinnon ohjauksesta omien tuotteidensa palveluhankintojen osalta (esim. työvoimakoulutus, kuntoutuspalvelut, julkisia työvoimapalveluja täydentävät palvelut, ESR - hankinnat).

10 10 (36) Työministeriöstä annettavat hankintaohjeistukset tulee koordinoida, jotta ohjeistus olisi yhdenmukaista. Ohjeet tulee ennen lähettämistä käyttää kommentoitavana koordinoinnista vastaavassa Hallintopalvelut-yksikössä. Työministeriöstä lähtevät yleisen kansallisen kynnysarvon ( ) ylittävät tarjouspyynnöt, hankintapäätökset ja tarvittaessa myös hankintasopimukset voidaan ennen allekirjoittamista ja lähettämistä käyttää kommentoitavana työministeriön hankintoja koordinoivassa Hallintopalvelut-yksikössä Työvoimatoimistot TE-keskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot voivat sopia hankintatoiminnan organisoinnista ja keskittämisestä alueella joko osastolle tai esim. tiettyyn/tiettyihin työvoimatoimistoihin. Organisoitaessa työvoimatoimiston palveluja erillisiin yksiköihin kuten työvoiman palvelukeskuksiin on mietittävä, miten hankintatoiminta on tarkoituksenmukaisinta järjestää ottaen huomioon toimipisteen koko ja asiantuntemus. Myös alueiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja resurssien yhdistämistä on syytä tarkastella. Euromääräisesti mittavien hankintojen osalta keskittämiseen tulee pyrkiä, mikäli alueella on hankintaosaamista tarkoitukseen käytettävissä tai koulutettavissa. Keskittämällä hankinnat osaaville, kokeneille hankkijoille prosessiin saadaan yleensä huomattavasti lisää nopeutta, toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi hankintojen oikeellisuus ja riskinhallinta paranee. Erityisesti tulisi harkita aluetasoisten puitesopimusmenettelyjen käyttöönottoa niiden käyttöön soveltuvissa suurissa hankinnoissa. TE-keskusalueilla tosiasialliset mahdollisuudet keskittämiseen vaihtelevat johtuen sekä henkilöresursseista että palveluntuottajien toiminta-alueista, joten lopulliset ratkaisut keskityksistä ja yhteistyökuvioista jäävät alueille. Hankintojen organisointiratkaisusta riippumatta lähtökohtana on oltava, että työvoimatoimiston hankintahenkilöstöllä on TE-keskuksessa riittävä asiantuntijatuki ja myös mahdollisuus saada koulutusta Valtakunnallinen hankintaverkosto Hankintojen koordinointia ja ohjausta koko työhallinnon tasolla parannetaan siten, että työministeriö perustaa valtakunnallisen hankintaverkoston, johon kukin työvoimaosasto nimeää alueeltaan hankinta-asioista vastaavia henkilöitä. Verkoston jäsenet jakavat hankintaosaamista alueellaan ja toimivat myös alueensa vastaavina hankintayhdyshenkilöinä. Valtakunnalliselle hankintaverkostolle järjestetään ministeriövetoisesti vuosittain neuvottelupäivät tai vastaavat minkä lisäksi verkosto toimii sähköisesti. Valtakunnallisen hankintaverkoston koordinointi- ja vetovastuu on Työministeriön toimeenpano-osastolla. Verkoston ohjaus tulee hoitaa yhteistyössä toimeenpano-osaston eri tiimien kesken. Lisäksi verkoston ohjausvastuussa on hankintojen yleisjuridiikan ja valtion yhteishankintojen osalta Hallintopal-

11 11 (36) velut-yksikkö. Työministeriö nimeää verkostoon eri hankintatuotteiden osalta vastuuhenkilöt.

12 12 (36) OSA II HANKINTAOHJE 1. Hankintaohjeen soveltaminen ja julkisia hankintoja koskeva säädöspohja Tätä hankintaohjetta sovelletaan työministeriön, työvoimaopiston, valtion vastaanottokeskusten ja työvoimatoimistojen (ml. työnhakukeskus ja palvelukeskus) hankinnoissa, TE-keskusten työvoimaosastojen hankinnoissa sikäli kuin kyse on työministeriön pääluokan määrärahojen käytöstä sekä soveltuvin osin myös työhallinnon rahoittamien projektien ym. hankinnoissa (esim. ESR-projektit). Työministeriö antaa tarvittaessa tätä ohjetta täydentäviä hankintaohjeita eri palvelutuotteiden osalta. Mikäli työministeriö jonkin palvelun tai tuotteen osalta myöhemmin antaa tästä ohjeesta poikkeavan tai tarkentavan ohjeen, sovelletaan uutta ohjeistusta tämän sijasta. Hankintaohje täydentää tämän asiakirjan I osassa olevaa työhallinnon hankintastrategiaa. Ohje keskittyy hankintalain kansallisen kynnysarvon alle jäävien pienhankintojen ohjeistukseen, jonka osalta hallinnonaloille on delegoitu itsenäiset norminantovaltuudet. Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta hankintayksiköitä sitovat yhteiset hankintalain mukaiset menettelyt ja hallinnon oman ohjeistuksen merkitys on vähäisempi. Hankintalain mukaisten menettelyjen osalta valtio on antanut kattavan yhteisen menettelytapaohjeistuksen (Valtion hankintakäsikirja ) Työministeriö suosittelee, että kaikki työhallinnon julkisista hankinnoista vastaavat virkamiehet hankkivat tämän hankintastrategian ja ohjeen lisäksi myös valtion hankintakäsikirjan. Valtion hankintakäsikirja sekä hankintoihin liittyvät säädökset ja mm. hakemusosoitus markkinaoikeuteen on tulostettavissa osoitteessa josta edelleen alaotsikot valtiontalous valtion hankintatoimi. Lisätietoa hankinnoista ja hankinta-aineistoa, päätösmalleja ym. löytyy runsaasti myös internetistä, esim. Kuntaliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteinen julkisten hankintojen neuvontayksikkö (www.hankinnat.fi) antaa viranomaisille maksutonta puhelinja sähköpostineuvontaa.

13 13 (36) 2. Hankintamenettelyt 2.1. Työministeriön keskitetysti koko työhallinnolle hankkimat tuotteet ja palvelut: -Työhallinnon erityistarvetta ja substanssia palvelevat tietojärjestelmät. - Tietoliikenneverkon ylläpitämiseen, tietoturvaan ja tukitehtäviin liittyvät hankinnat, ml. hallinnon yhteinen puhelinjärjestelmä ja tarvittavat kaapeloinnit - Työhallinnon palvelinlaitteistot 2.2. Työministeriön yhteistoiminnassa muiden hallinnonalojen kanssa hankkimat tuotteet ja palvelut: tie- Valtionhallinnon yhteiset ja usean viranomaisen yhteiskäytössä olevat tojärjestelmät 2.3. Työhallinnon valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kautta hankkimat tuotteet ja palvelut: Strategialuokka C, ryhmät 1-8 (ks. liite 1, mm. toimistotarvikkeet, kalusteet, sähkö, tietokoneet, matkustuspalvelut, työterveyshuolto) Ryhmien nro 1 8 tavarat ja palvelut on aina hankinnan arvosta riippumatta valtion talousarviolain 22 :n nojalla hankittava Hansel Oy:n kilpailuttamien puitesopimusten kautta. Mikäli ryhmien 1-8 hankintoja poikkeuksellisesti tehdään muualta tai suorahankintana, tulee poikkeamalle olla riittävä peruste, joka hankintayksikön on merkittävä hankinta-asiakirjaan. Poikkeamisperusteita on tarkemmin selostettu tämän ohjeen sivulla 18. Strategialuokka C, ryhmät 9 16 (ks. liite 1, mm. painatus, julkaisut, matkapuhelimet, kuljetus- ja majoituspalvelut) Myös ryhmien 9-16 tavarat ja palvelut tulee työhallinnossa ostaa hankinnan arvosta riippumatta pääsääntöisesti Hansel Oy:n puitesopimusten kautta. Hansel Oy:n puitesopimusten käyttö näissä hankinnoissa ei ole lakisääteisesti velvoittavaa, mutta työministeriö suosittaa vahvasti niiden käyttöä etenkin tilanteissa, joissa hankinnan ennakoitu arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ( ) ja tulee hankintalain muotosidonnaisten kilpailutussäännösten piiriin. Keskitettyjen sopimusten käyttämisellä voidaan etenkin pitkällä tähtäimellä saavuttaa merkittäviä hintaetuja valtion konsernitasolla. Lisäksi hankintayksikön tulee ottaa huomioon säästyvät kilpailuttamiskustannukset ja Hanselin sopimusten kautta ostettavien hankintojen riskittömyys. Mikäli hankintayksikkö ei kuitenkaan katso tarkoituksenmukaiseksi käyttää Hanselin puitesopimusta tai puitesopimus ei lainkaan sovellu hankintayksikön tarpeisiin, tulee hankinta ryhmien 9 16 osalta tehdä joko kilpailuttamalla omatoimisesti kevennetyllä menettelyllä (hankinnan arvo ) tai suorahankintana muulta toimittajalta (hankinnan arvo alle ).

14 14 (36) Yli kansallisen kynnysarvon ennakoidulta arvoltaan menevät hankinnat on aina kilpailutettava hankintalain muotosäännösten mukaisesti Hajautetusti hoidettavat hankinnat Strategialuokkaan A kuuluvat työvoimapalveluhankinnat sekä muut hankinnat, joissa Hansel Oy:n keskitettyä sopimusta ei ole käytettävissä, hoidetaan työhallinnossa hajautetusti. TE-keskusalueilla hankinnat tai osa hankinnoista voidaan hoitaa työvoimaosaston toimesta keskitetysti esim. puitesopimuksin tai yhteiskilpailutuksilla. Tarkoituksenmukaisuussyiden niin edellyttäessä ja etenkin yhteiskilpailuttamiseen soveltumattomien palvelujen osalta hankintoja voidaan kuitenkin hoitaa myös hajautetusti työvoimatoimistoissa ja työvoiman palvelukeskuksissa. Valittu hankintaratkaisu voi myös vaihdella palvelutuotteittain. Ratkaisumallista riippumatta TE-keskustasolla ja työvoimatoimistoissa tulee aina kiinnittää riittävää huomiota hankintoja tekevien virkamiesten hankintaosaamiseen Hankintalain soveltuminen eräisiin muihin työhallinnon hankintoihin Toimitilojen vuokrat Toimitilojen hankinta ja vuokraus kuuluu hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle (HankintaL 8 1 mom 1 kohta). Toimitilojen vuokrasopimuksia ei siten tarvitse kilpailuttaa. Työhallinnon tulee kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan myös toimitilojen vuokrakustannusten kehitykseen ja taloudellisuuteen seuraamalla aktiivisesti vuokramarkkinoita ja ryhtymällä tarvittaessa vuokrasopimusten tarkennusneuvotteluihin ja toimipisteiden ja toimitilojen uudelleenorganisointeihin. Toimitilojen hankkimisesta ja vuokraamisesta ks. tarkemmin valtion hankintakäsikirja s Tutkimustoiminta ja kilpailuttaminen Hankintalain 8 1 mom. 6 kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta eräisiin tutkimus- ja kehittämispalveluihin. Työhallinto, lähinnä työministeriö tilaa ulkopuolisilta toteuttajilta kuten tutkimuslaitoksilta ja yksittäisiltä tutkijoilta mm. työvoimapolitiikkaan, maahanmuuttoon ja työelämään liittyviä tutkimuksia. Mikäli tutkimus tilataan yksin työministeriön rahoituksella, katsotaan sen tulevan yksinomaan tilaajan käyttöön ja hyödyksi, jolloin hankinta kuuluu hankintalain soveltamisalaan ja se tulee kilpailuttaa hankintalain säännösten mukaisesti. Mikäli tutkimushankintaa kuitenkin rahoitetaan myös toisen, työministeriöstä erillisen organisaation toimesta, jää hankinta hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Poikkeuksena kilpailuttamisvelvoitteesta ovat myös tilanteet, joissa tutkimuksen toteuttava yksittäinen tutkija tekee tutkimuksen hankintayksikköön työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa toimien. Tutkimushankinnoissa tarjouspyynnön laatiminen on usein haasteellista hankinnan kohteen määrittyessä tarkemmin vasta hankintaprosessin aikana. Tutkimusten kilpailuttamisessa kannattaakin jatkossa harkita erityisesti neuvottelumenettelyn (ks. mm. valtion hankintakäsikirja s. 31) käyttömahdollisuuksia.

15 15 (36) Salassa pidettävät hankinnat Hankintalain 7 1 mom. 1 kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta salassa pidettäviin hankintoihin. Työhallinnossa salassa pidettäviä hankintoja voi olla lähinnä ministeriössä. Julkisuuslain mukainen salassapito ja sen soveltaminen hankintoihin saattaisi koskea esim. erilaisia henkilöiden tai kiinteistöjen turvajärjestelyhankintoja tai poikkeusoloihin varautumista koskevia hankintoja. Työhallinnon asiakkaiden henkilötiedot ovat salassapidettäviä mutta se ei aiheuta sinällään työhallinnon heille ostamien palveluhankintojen salassapitoa. Asiakkaiden henkilötiedot tulee kuitenkin tarvittaessa poistaa asiakirjoista niitä edelleen luovutettaessa. Hankinta-asiakirjojen julkisuudesta ks. valtion hankintakäsikirja s Hankinnat jotka tehdään omana työnä, hankintayksikön sidosyksiköltä tai ns. yksinoikeushankintana Valtion virastojen itselleen tai toisilleen tarjoamat palvelut jäävät hankintalain ulkopuolelle (ns. oma tuotanto). Hankintalain 10 :n mukaan lakia ei sovelleta myöskään hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sen sidosyksiköltä. Työhallinnossa omaa tuotantoa tarjoaa esim. työvoimaopisto, joka kuuluu organisatorisesti työministeriöön. Työvoimaopistolta ostettavaan koulutukseen tms. ei sovelleta hankintalakia. Työhallinto ostaa siviilipalveluskeskustoiminnot normiperusteisella yksinoikeudella (palvelun tuottaja Lapinjärven kunta). Hankintalain 12 :n nojalla mainitun palvelun hankintaan ei sovelleta hankintalakia Osto- ja vuokrausvaihtoehtojen vertailu Valtiovarainministeriö on antanut kirjeen (VM 15/01/2005) vuokrauksen käyttämisestä valtion käyttöomaisuuden hankinnassa. Ohjeen mukaan vuokraus on varteenotettava hankintavaihtoehto erityisesti lyhyen elinkaaren (käyttöikä keskimäärin 36 kk) tuotteissa ja tuotteissa joiden käyttöiän jälkeinen hävittäminen, poistaminen tai varastointi aiheuttaa hankintayksikölle suurehkoja kustannuksia ja lisätyötä. Vuokraaminen voi olla hyvä vaihtoehto myös tuotteille joissa tarve on määräaikainen ja niiden käytön jälkeinen jäännösarvo markkinoilla on pieni verrattuna alkuperäiseen hankintahintaan. Vuokrauksen käyttö tulee harkita hankintayksikön toiminnan tarpeista ja mahdollisuuksista lähtien. Vuokrauksen kustannustehokas käyttö ja oikean vuokrausvaihtoehdon valinta edellyttävät, että ostamistarve suunnitellaan riittävästi ja huomioon otetaan myös mahdollisesti muuttuvien olosuhteiden edellyttämät tarpeet, esim. ennenaikaisen päättämisen mahdollisuus. Valtion hankinnat on suoritettava mahdollisimman edullisesti. Vuokraamisvaihtoehdon käyttäminen käyttöomaisuuden hankinnassa edellyttää aina, että hankintayksikkö voi vertailulaskelmin osoittaa vuokrausvaihtoehdon edullisuuden ostamiseen verrattuna.

16 16 (36) Mikäli päädytään leasingvaihtoehtoon, on huomattava, että Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan hankintayksikön tulee käyttää Hanselin keskitetysti kilpailuttamia leasingsopimuksia tietokoneiden, tietoteknisten laitteiden, toimistokoneiden ja laitteiden, toimistokalusteiden sekä ajoneuvojen osalta. 3. Hankintojen riskinhallinta Hankintayksikön kannalta julkisiin hankintoihin liittyvistä riskeistä voidaan mainita ainakin hankintaosaamiseen ja tiedon kulkuun liittyvät riskit, toimivaltaan ja vastuisiin liittyvät riskit, päätöksenteon ja valmistelun puolueettomuuteen liittyvät riskit sekä toimitusten asianmukaiseen tarkastukseen ja valvontaan liittyvät riskit. Hankintojen osalta riskin realisoituminen tarkoittaa lähes poikkeuksetta taloudellisia menetyksiä. Julkisten hankintojen tekeminen on poikkeuksellisen vahvasti lakisidonnaista ja ehdottomien säännösten alaista toimintaa. Laillisten menettelyjen turvaamiseksi hankintaa toteuttavien virkamiesten on oltava tarkasti selvillä julkista hankintaa koskevista säännöksistä, mikä edellyttää panostusta hankintojen asianmukaiseen organisointiin, koulutukseen ja vastuutukseen. Taloudellisesti mittavat ja erityisosaamista vaativat hankinnat, esim. järjestelmähankinnat, tulisi aina projektoida ja projektin käytössä olevaan tekniseen, juridiseen ym. asiantuntemukseen ja projektinhallintaan tulee kiinnittää riittävästi huomiota ja resursseja. Erityisesti tarjouspyyntövaiheessa laadittaviin määrittelyihin ja hankinnan kohteen kuvaamiseen käytettävä asiantuntemus on avainasemassa, jotta vältytään mittavilta ongelmilta tarjousten vertailu- ja sopimuksen tekovaiheessa. Hankintojen toteuttamiseen hankintayksikössä oikeuttava toimivalta ja vastuu tulisi aina ilmetä riittävällä tarkkuudella. Toimivalta tulisi olla selvästi johdettavissa joko viraston työjärjestyksestä, taloussäännöstä tai vastaavasta määräyksestä tai niistä johdetuista selkeistä delegoinneista tai kirjallisista toimenkuvista. Hankintoihin liittyvien merkittävien taloudellisten intressien vuoksi hankintojen valmistelussa ja päätöksenteossa on syytä kiinnittää huomiota etenkin esteettömyyttä ja lahjomien kieltoa koskeviin säännöksiin. Puolueettomuusarviointia tehtäessä on huomattava että luottamuksen heikentyminen ei aina edellytä konkreettista, todennettavissa olevaa puolueettomuuden vaarantumista vaan riittävää on jo se, että tällainen mahdollisuus on ulkopuolisen (esim. toisen tarjoajan) silmin katsottuna olemassa. Hankintaa suunniteltaessa tai sen vireillä ollessa asiaa hoitavan virkamiehen on syytä pidättyä kaikenlaisten etuuksien vastaanottamisesta. Mikäli lahja, matka tai taloudellinen etuus muussa yhteydessä vastaanotetaan, on aina varmistauduttava menettelyn avoimuudesta, asianmukaisista matkamääräyksistä ja siitä, että menettely ei aiheuta minkäänlaista kiitollisuuden velkaa antajaa kohtaan.

17 17 (36) 4. PIENHANKINNAT 4.1. Pienhankintojen käsite ja asema uudessa hankintalaissa Pienhankinnalla tarkoitetaan hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Uuden hankintalain keskeinen muutos on se, että alle euron (ilman alv) hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (mm. useimmat kuntoutuspalvelujen hankinnat) sekä yhteishankintana yrityksen kanssa toteutettavien työvoimakoulutusten osalta lain soveltamisraja on euroa (työhallinnon rahoitusosuus) ja rakennusurakoiden osalta euroa. Pienhankinnoista ei uuden hankintalain voimaantulon myötä ole ilmoitusvelvollisuutta eikä niistä voi valittaa markkinaoikeuteen. Kukin hallinnonala määrittelee tuotteilleen suorahankintarajat, joiden ylittävien pienhankintojen kilpailuttaminen voi olla kevennettyä ja lakisääteistä menettelyä vapaamuotoisempaa Pienhankintojen normiohjaus Työhallinnon pienhankintoja ohjaavat ja velvoittavat tärkeimmät säännökset ovat uuden hankintalain myötä seuraavat: 1) Valtiovarainministeriön virastoja velvoittava päätös (766/2996) yhteishankinnan piiriin kuuluvista tavaroista ja palveluista. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaiset tavarat ja palvelut on hankinnan arvosta riippumatta ostettava keskitetysti käyttämällä Hansel Oy:n puitesopimuksia. Keskitetyn hankinnan piiriin kuuluvia tavaroita ja palveluita voidaan ostaa suorahankintana tai hankintayksikön omalla kilpailutuksella ainoastaan silloin, jos yhteishankinnasta poikkeamiselle on olemassa erityinen syy. Hankintayksiköllä on vastuu siitä, että poikkeamisen syy on riittävä, objektiivinen ja perusteltavissa. 2) Työhallinnon omat hankintaohjeet Työministeriö antaa tämän hankintaohjeen lisäksi tarkennettuja ja täydentäviä hankintaohjeita eri palvelutuotteiden osalta, mm. työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, kuntoutuspalvelut ym. Tämän ohjeen lisäksi hankinnoissa tulee noudattaa mainittuja erityisohjeita. 3) Määrärahojen käytöstä ja päätöstoimivallasta annetut määräykset ja soveltamisohjeet Määräyksiä rahan käytöstä, päätöstoimivallasta ja vastuista on etenkin viraston työjärjestyksessä ja taloussäännössä (mm. määrärahan käyttötarkoitus, sen tehokas ja optimaalinen käyttö, hyväksymismenettelyt, vastaanottotarkastukset, tilausten dokumentointi).

18 18 (36) 4) EU:n perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet Syrjimätön kohtelu, avoimuus, suhteellisuus Pienhankinnoissa nämä periaatteet tarkoittavat mm. sitä, että hankinnalle asetetut vaatimukset eivät saa olla esimerkiksi tiettyjä palveluntuottajia suosivia tai syrjiviä, hankintapäätökset ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja tarjoajille asetettavat vaatimukset ovat hankinnan laatuun nähden kohtuullisia 5) Hallintomenettelyä koskevat yleiset säännökset ja hallintooikeudelliset periaatteet Hankintojen toteuttaminen on hallintomenettelyä ja sovellettavaksi tulevat hallintolain säännösten lisäksi etenkin virkamieslain mukaiset vastuut. 6) Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen ja pilkkomiskielto Hankintalaki ei jatkossa sovellu pienhankintoihin, mutta myös pienhankintoja toteutettaessa tulee huomioida erityisesti lain mukaiset hankinnan ennakoidun arvon laskentasäännöt ja hankintojen pilkkomiskielto Pilkkomiskielto - erityisesti julkisten työvoimapalveluiden hankinnan näkökulmasta Pilkkomiskielto tarkoittaa sitä, että hankinnat tulee suorittaa suunniteltuina, tarkoituksenmukaisina ja luontevina kokonaisuuksina. Puite- ja vuosisopimuksia tulee käyttää kaikissa niissä hankinnoissa, joihin se tarkoituksenmukaisesti soveltuu. Pilkkomiskielto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhteiskilpailuttamiseen tai puite- ja vuosisopimuksiin sopimattomia tuotteita tai palveluja tulisi yrittää keinotekoisesti yhdistää. Pilkkomiskieltoa tarkastellaan hankintayksikkökohtaisesti. Eri TE-keskusten tai työvoimatoimistojen toteuttamia samansisältöisiä hankintoja ei pilkkomiskiellon johdosta tarvitse toteuttaa yhdessä, ellei sillä katsota saavutettavan selkeää taloudellista tai laadullista lisäarvoa. Sen sijaan esim. saman työvoimatoimiston eri palvelupisteiden samantyyppisiä hankintoja on arvioitava ottaen huomioon pilkkomiskieltoa koskevat säädökset. Mikäli hankinnat on tarkoituksenmukaisuussyistä keskitetty TE-keskukseen, tarkastellaan pilkkomiskieltoa TE-keskuksen tekemien hankintojen näkökulmasta. Osa hankittavista työvoimapalveluista on määritelty julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Palveluja voidaan hankkia yksilöllisesti räätälöitynä tai ryhmille muodostamalla toisiaan läheisesti täydentävistä (esim. kuntoutukselliset ja ohjaavat palvelut) palveluista laajempi palvelupaketti tai rakentamalla usean erillisen palvelun ketjuttamiseen perustuva kokonaisuus (esim. ohjaava palvelu, jota seuraa ammatillinen koulutus). Laissa määriteltyjen palvelujen lisäksi voidaan hankkia julkisia työvoimapalveluja täydentäviä palveluja. Hankittavaksi voi tulla joko yksittäinen palvelu (esim. työhönvalmennus) tai palvelukokonaisuus (johon liittyy esim. työnhaku-

19 19 (36) valmennus, työnetsijä- ja työhönvalmennus). Palvelujen tuottaminen/toteuttaminen voi tapahtua joko ryhmä- tai yksilöpalveluna tai em. yhdistelmänä. Hankintayksikön on määriteltävä hankittavat palvelut. Useimmat ryhmäpalvelut ja myös monet yksilöpalveluna toteutettavat palvelut voidaan hankkia kootusti siten, että puite- tai vuosisopimuksen mukainen palvelun tuottaja toteuttaa tilatun ryhmäpalvelun tai kunkin yksittäisen asiakkaan yksilöllisen palvelun palvelutarpeen perusteella. Puite- tai vuosisopimuksiin sopimattomia palveluja ovat tyypillisesti työvoimapalveluhankinnat, joissa hankintayksikkö itse räätälöi asiakkaalle yksilöllisen palvelun, joka ei toistu samanlaisena useammalle asiakkaalle. Tällöin on kyseessä irrallinen, kertaostona tehtävä palveluosto Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Hankinnan ennakoitu arvo tulee myös pienhankinnoissa laskea hankintalain :n mukaisesti: Yksittäinen tavara- tai palveluhankinta: suurin maksettava kokonaiskorvaus mukaan lukien mahdolliset vaihtoehdot sekä optio- ja pidennysehdot Tavarahankinta, jonka kohteena on leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen: A) Määräaikaisen, enintään 12 kk voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu voimassaolon aikainen kokonaiskorvaus B) Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta ennakoitu kuukausiarvo kerrottuna 48:lla Säännöllisesti toistuvat tai määräajoin uudistettavat tavara- tai palveluhankinnat: Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehtyjen vastaavien hankintojen arvo tulevan kauden muutokset huomioiden Palveluhankinta ilman kokonaishintaa: A) Määräaikainen enintään 48 kk voimassa olevan sopimuksen kokonaisarvo B) Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kuukausiarvo kerrottuna 48:lla Puitejärjestely: puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltujen hankintojen kokonaisarvo 4.3. Pienhankintojen toteuttamistavat työhallinnossa Hansel OY:n kautta velvoittavasti yhteishankintana ostettavat tavarat ja palvelut Valtiovarainministeriön päätöksessä luetellut tavarat ja palvelut on niiden arvosta ja työhallinnon määrittämistä omista suorahankintarajoista riippumatta ostettava käyttämällä Hansel Oy:n puitesopimuksia.

20 20 (36) Päätöksen mukaisia tuotteita ovat ohjeen voimaantulohetkellä liitteen 5 mukaiset tuotteet (mm. sähkö, toimistotarvikkeet, tietokoneet, toimistokalusteet, eräät leasingpalvelut, työterveyshuoltopalvelut, matkustuspalvelut) Hankintayksiköiden tulee huomata, että velvoittavaan yhteishankintapäätökseen tulee todennäköisesti lisäyksiä ja muutoksia sitä mukaa kun yhteishankinnan käyttö lisääntyy ja yhteiset kilpailuttamismahdollisuudet lisääntyvät. Hankintayksiköiden tuleekin seurata säännönmukaisesti valtiovarainministeriön velvoittavassa päätöksessä tapahtuvia muutoksia. Päätöksen tarkoittamat sopimukset on yksilöity Hansel Oy:n kotisivuilla Muutoksista informoidaan myös mm. säädöskokoelmassa sekä työministeriön toimesta hankinta-asioiden foorumilla ja hankintaverkoston jäsenille Poikkeamisperusteet Hansel Oy:n puitesopimuksesta Mahdollisuus omaan suorahankintaan tai omaan kilpailuttamiseen edellyttävät aina tapauskohtaista erityisharkintaa. Poikkeamisperuste voidaan katsoa olevan seuraavissa tilanteissa: 1) Poikkeava tarve, saatavuuden esteet Poikkeamisperuste voi syntyä, mikäli hankintayksikön tuotteen tai palvelun laadulle, saatavuudelle tai koostumukselle asettamat vaatimukset poikkeavat huomattavasti yhteishankinnalla saavutetusta. Esim: työterveyshuoltopalvelut kuuluvat velvoittavasti Hansel Oy:n kautta ostettaviin palveluihin. Saattaa kuitenkin esiintyä tilanteita jossa viraston sijaintipaikkakunnalta on lähimmälle yhteishankintasopimuksen mukaiselle lääkäriasemalle matkaa kohtuuttomasti. Poikkeamisperuste voi tällöin olla olemassa ja palvelu voidaan ostaa lähempää. Hankinta on silloin kuitenkin hankintayksikön itse kilpailutettava. 2) Huomattava hintaero Poikkeamisperuste voi syntyä myös jos Hansel Oy:n yhteishankintasopimuksella saatava hankinnan loppuhinta hankintayksikölle muodostuu huomattavasti korkeammaksi kuin kokonaiskustannus käytettäessä muuta kilpailuttamista /omaa hankintaa. Esimerkkinä tästä voi olla hankintayksikön saama erityishinnoittelu. Säädöstasolla ei ole prosenttimääriä tai euromääriä siitä, milloin kyseessä on huomattava kokonaiskustannusero. On kuitenkin selvää, että pelkkä vähäinen hintaero ei riitä ohittamaan suorahankintavelvoitetta, vaan hintaeron tulee olla varsin merkittävä ja yleensä perustua joko hankintayksikön erityishinnoitteluasemaan tai varsin merkittävään kertaluonteiseen tarjoukseen.

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hankintojen suunnittelu... 3 3. Hankintarajat ja -valtuudet... 3 4. Menettely hankintoja tehtäessä...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan hankintaohje

Mäntyharjun kunnan hankintaohje 2017 Mäntyharjun kunnan hankintaohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 2.10.2017 179 1. JOHDANTO... 3 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA... 3 Hankintarajat ja kynnysarvot... 3 3. HANKINTAOHJEEN TAVOITTEET JA KEINOT...

Lisätiedot

PIENHANKINTAOHJEEN MALLI. Ohje koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot. alittavia hankintoja:

PIENHANKINTAOHJEEN MALLI. Ohje koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot. alittavia hankintoja: 22.3.2017 1 PIENHANKINTAOHJEEN MALLI 2017 Ohje koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja: Hankintojen jaottelu Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa Tavara- ja palveluhankinnat

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA KH KV

KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA KH KV KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA 2017-2021 KH 11.12.2017 392 KV 18.12.2017 83 HANKINTAOHJELMA Sivu 2 (8) Kiteen kaupungin käyttämät tavara- ja palveluhankinnat olivat vuonna 2016 yhteensä 42,6 miljoonaa

Lisätiedot

Liite nro 139K khall.ptk.18.10.2010 Liite nro 37 kvalt.ptk. 8.11.2010 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET JA OHJEET KESKITETYISTÄ HANKINNOISTA

Liite nro 139K khall.ptk.18.10.2010 Liite nro 37 kvalt.ptk. 8.11.2010 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET JA OHJEET KESKITETYISTÄ HANKINNOISTA Liite nro 139K khall.ptk.18.10.2010 Liite nro 37 kvalt.ptk. 8.11.2010 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET JA OHJEET KESKITETYISTÄ HANKINNOISTA Uudistettu laki julkisista hankinnoista astui voimaan

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

VALTION HANKINTAKÄSIKIRJA OSA II PIENHANKINNAT. Osa II koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot. alittavia hankintoja:

VALTION HANKINTAKÄSIKIRJA OSA II PIENHANKINNAT. Osa II koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot. alittavia hankintoja: 20.3.2017 1 VALTION HANKINTAKÄSIKIRJA OSA II PIENHANKINNAT 2017 Osa II koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja: Hankintojen jaottelu Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa Tavara-

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) 1 Työkonepalveluiden puitesopimuksista päättäminen HEL 2011-009002 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

VALTION HANKINTAKÄSIKIRJA OSA II PIENHANKINNAT. Osa II koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot. alittavia hankintoja:

VALTION HANKINTAKÄSIKIRJA OSA II PIENHANKINNAT. Osa II koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot. alittavia hankintoja: 2.2.2017 1 VALTION HANKINTAKÄSIKIRJA OSA II PIENHANKINNAT 2017 Osa II koskee seuraavia kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja: Hankintojen jaottelu Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa Tavara-

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ /

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ / Päätös 1 (5) Asia Hankintojen valvonta: Kunnan Taitoa Oy:n tietoliikennepalvelujen suorahankinta Etelä-Kymenlaakson kunnille ja kuntayhtymälle (ilmoituksen numero HILMA:ssa 2017 014856 ja EUVL:ssä 2017/S

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot