Hallituksen kertomus toiminnasta 2010 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kertomus toiminnasta 2010 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry"

Transkriptio

1 KERHOKESKUS Hallituksen kertomus toiminnasta 2010 Kerhokeskus - koulutyön tuki ry

2 Sisällys TOIMINTA-AJATUS...3 ARVOT...3 KASVATUKSEN KEHITTÄJÄ...4 SUOTUISAA KEHITYSTÄ JA UHKIA TOIMINTAYHMPÄRISTÖSSÄ...4 OSALLISUUS LUO HYVINVOINTIA: TOIMINTAPERIAATTEEMME...5 Kerhokeskuksen toiminnan painopistealueet OPETUKSEN JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN FOKUKSENA...6 LAPSEN JA NUOREN OIKEUS OSALLISUUTEEN MYÖS KOULUYHTEISÖSSÄ...7 TIETEELLISEN LUKUTAIDON KAUTTA TIETOISTEN VALINTOJEN TEKIJÄKSI...8 MEDIALUKUTAIDON KEHITTÄMINEN...9 YRITTÄJÄMÄISELLÄ ASENTEELLA OTE ELÄMÄSTÄ...9 VERKOSTOITUVAA VIESTINTÄÄ JA KOTISIVU-UUDISTUS...10 TOIMISTO JA HALLINTO...10

3 Kehitystyön vuosi 2010 TOIMINTA-AJATUS Kerhokeskus - koulutyön tuki ry edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehittymistä. Se on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kerhokeskus kehittää ja tuottaa palveluja ja sisältöjä kerho- ja opetustoimintaan aamu- ja iltapäivätoimintaan harrastetoimintaan. ARVOT Me Kerhokeskuksessa toimimme oikeudenmukaisuuden, suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden kunnioittamisen edistämiseksi rehellisesti, avoimesti ja eettisesti. Me toimimme yhdessä onnellisen ja ympäristöstä vastuuta ottavan ihmisyyden puolesta. 3

4 KASVATUKSEN KEHITTÄJÄ Kerhokeskus on nuorisotyön, nonformaalin ja formaalin kasvatuksen kehittämiskeskus, joka uudistaa, linjaa ja arvioi oppimisympäristöjen kehittämistä kumppaninaan vahva asiantuntijaverkosto. Sen laadukas palveluvalikoima sisältää monialaisia ja -kanavaisia toimintamalleja. Koulu on alueensa toimintakeskus, jossa järjestetään monipuolista kerhotoimintaa. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan säännöllisesti. Kerhoja ohjaavat opettajat ja muut asiantuntijat. SUOTUISAA KEHITYSTÄ JA UHKIA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Kerhokeskuksen ominta toimintaympäristöä ovat koulut. Toimialamme näkökulmasta koulujen toiminta on kehittynyt erittäin suotuisaan suuntaan, kun koulun kerhotoiminnan resurssit on tällä hallituskaudella turvattu opetuksenjärjestäjille myönnetyillä valtion erityisavustuksilla. Niiden turvin mahdollisuuden kerhoharrastukseen tarjoaa jo 98 % Manner-Suomen opetuksenjärjestäjistä. Kerhokeskukselle on tärkeintä, että kaikille lapsille ja nuorille turvataan mahdollisuus pitkäjänteiseen harrastuneisuuteen turvallisessa ympäristössä, innostuneiden ja pätevien ohjaajien toimesta. Samaan aikaan kunnat etsivät säästöjä jälleen kerran lasten ja nuorten palveluista, ensisijaisesti yleissivistävästä koulusta. Yhteiskunnallisesti ollaan tekemässä taas samoja virheitä, kuin edellisen taantuman aikana, jolloin tehdyt leikkaukset lasten ja nuorten palveluista näkyvät heikentymisenä hyvinvointi-indikaattoreissa, kuten mielenterveydessä. Huolenaiheena onkin, että koulun kokonaiskehitys taantuu, kun kehitysusko nujerretaan säästötoimin. Tässä tilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää kehittää koulujen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöajattelua modernimpaan suuntaan. Tällöin myös toiminnallinen yhteistyö ja mahdollisuudet resurssien käytön tehostamiseen esimerkiksi hallintokuntien yhteistyötä lisäämällä kilpistyvät, vaikka lasten ja nuorten asiat tulisi ymmärtää eri hallintoviranomaisten yhteisenä asiana, nk. elinkaariajattelun mukaisesti. Tämä koskee niin kansallista kuin paikallista tasoa. Riskeistä ja uhkatekijöistä huolimatta on tärkeää, että harrastusmahdollisuuksien ja nuorten kuulemisen ja osallistumismahdollisuuksien tärkeys ymmärretään itseisarvoksi ja kansallista lapsi- ja nuorisopolitiikkaa sekä koulutuspolitiikkaa kehitetään holistisesti. Lähestyvien eduskuntavaalien teemoitteluun on saatava näitä koskevia avauksia. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen tulee olemaan keskeinen linjaus paitsi koulutusjärjestelmän, myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Kerhokeskuksen on toiminnassaan otettava laajemmin kantaa lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä koulutuspolitiikan kehittämiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta samaan aikaan, kun koulun kerhotoiminnan kautta saadut harrastusmahdollisuudet on saatava vakiinnutettua. 4

5 OSALLISUUS LUO HYVINVOINTIA: TOIMINTAPERIAATTEEMME Kerhokeskus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Se turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ehyiksi ja itsetuntoisiksi, ajatteleviksi, kriittisiksi ja ongelmanratkaisukykyisiksi ihmisiksi, joilla on edellytykset ja mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi aina itseään koskevissa asioissa ikäkautensa mukaisesti. Osallisuus luo hyvinvointia. Luodakseen edellytyksiä osallisuudelle, Kerhokeskus edistää lasten ja nuorten sosiaalisia valmiuksia ja luovan ja kriittisen ongelmanratkaisun taitoja. Kerhokeskuksen kaikissa hankkeissa ja toimenpiteissä noudatetaan samoja toimintaperiaatteita. Ne ovat: verkostoituminen ja yhteistyö osallisuutta ja osallisuuden kehittymistä tukevien menetelmien ja työtapojen käyttäminen ja kehittäminen monialaisuus; soveltuvuus nonformaaliin ja osin formaaliin opetukseen ja kasvatukseen koulussa ja nuorisotyössä kansallinen yhdenvertaisuus; Kerhokeskuksen työn tulokset ovat vaikuttavia ja hyödynnettävissä kaikkialla Suomessa alueellisen tasa-arvon periaatetta kunnioittaen. Kerhokeskuksen sisällöllistä erityisosaamisalaa on nonformaalin kasvatuksen pedagoginen kehittäminen ja kerhotoimintaan liittyvät rakenteelliset ja sisällölliset laatutekijät. Näiden lisäksi erityisosaamisaloiksi on valittu teema-alueita, joita kehittämällä osallisuutta tukevat luovuuden, kriittisen ajattelun ja päättelyn taidot ja valmiudet vahvistuvat. Näitä ovat osallisuuskasvatuksen lisäksi erityisesti yrittäjyyskasvatus, tiedekasvatus ja mediakasvatus sekä taidekasvatuksen erityisteemat. Kerhokeskus tuottaa koulutusjärjestelmän ja nuorisotyön tueksi laadukkaita sisältöaineistoja. Kerhokeskuksen toiminnan painopisteet Kerhokeskus toimii kasvatuksen sisältöjen sekä nuorisotyön kehittäjänä, jonka erityisosaamista on nonformaalin kasvatuksen pedagogiikka ja formaalin kasvatuksen aihekokonaisuuksien tuki. 2. Kerhokeskus turvaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden osallistua kerhotoimintaan. 3. Kerhokeskus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kehittämällä ja monipuolistamalla osallisuutta tukevia toimintatapoja ja työmuotoja. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus kehittyä omien taipumustensa ja mielenkiintonsa mukaisen harrastuksen parissa myös kouluympäristössä. 4. Kerhokeskus kehittää sisältöjä, jotka tukevat koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuria. Kerhot ovat oppimisympäristöjä, joilla on positiivisia vaikutuksia koulun toimintaan. 5

6 5. Kerhokeskus tuottaa ja kehittää koulutusjärjestelmän ja nuorisotyön tueksi kansallisia rakenteellisia toimintamalleja, jotka luovat edellytykset toiminnan laadulle ja hallintokuntien yhteistyölle. 6. Kerhokeskuksen henkilöstö muodostuu asiantuntijoista, joiden ammatillinen kehittyminen taataan ja hyvinvointiin panostetaan. OPETUKSEN JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN FOKUKSENA Vuonna 2010 Kerhokeskus on toiminut kerhotoiminnan ja nonformaalin kasvatuksen alalla työskentelevien tahojen yhteistyöverkostojen tiivistämiseksi. Etenkin koulussa toimivat järjestöt OAJ, Kerhokeskus, Koululiikuntaliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola ovat tiivistäneet yhteistyötään. Vuonna 2010 Kerhokeskuksen toiminta oli keskittynyt koulutusjärjestelmään, erityisesti perusopetuksen kehittämistä koskevaan työhön. Välineinä ovat olleet laajan yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot sekä järjestetty Peruskoulu seminaari koulutusjärjestelmän asiantuntijoille ja päättäjille. Kerhokeskus kutsui seminaariin huippuasiantuntijat PhD Tony Wagnerin Harvardin yliopiston Change Leadership Groupista ja PISA:n luonnontieteellisen kysymyspatteriston pääarkkitehdin PhD Rodger Bybeen. Seminaarin vaikuttamistavoitteet onnistuivat hyvin: tuntijakotyöryhmän esityksessä olevat kansalaisen taidot ovat yhdensuuntaiset seminaarin mission kanssa. OAJ:n, Suomen Vanhempainliiton, Koululiikuntaliiton ja Förbundet Hem och Skolan kanssa päätettiin yhteisistä vaikuttamistavoitteista ja -kampanjasta tulevaan hallitusohjelmaan. Koulun kerhotoiminnan kehittämisessä painopisteenä oli löytää rakenteita ja toimintatapoja, joilla opettajaksi opiskelevat ja kolmannen sektorin toimijat saadaan kerhotoiminnan järjestäjiksi ja toteuttajiksi. Yhteistyössä OAJ:n, SOOL:n, opettajankoulutuslaitosten, MLL:n, 4H-liiton, PTK ry:n ja lukuisten muiden toimijoiden kanssa järjestettiin koulutustilaisuuksia, seminaareja ja infoja eri puolilla Suomea. Koulun kerhotoiminnan laatusuosituksiksi tuotettu julkaisu Koulun kerhotoiminta; hyvinvointia lapsen ja nuoren elämään jaettiin opetus- ja sivistystoimen johtajille, kerhotoiminnan kehittämisverkostoille ja tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tuntijakoa pohtineelle työryhmälle. Keskeisenä välineenä kehittämistoiminnassa oli Kerhonetti-portaali. Sen yhteyteen luodun sähköisen alustan toimivuutta kerhotoiminnan alueellisena ilmoitustauluna (ns. harrastelukkari-malli) kokeiltiin Suur-Herttoniemen alueella Helsingissä. Malli on hyvä, mutta työläs ja edellyttää kunnan tai kaupungin toimijan aktiivista päivitystä. Kerhokeskus pyrki kehittämään myös omaa alueellisen työn toimintamalliaan rakentamalla yhteistyötä alueyhdyshenkilöiden sekä Koululiikuntaliiton ja Terveys ry:n aluetoimijoiden välille. Erityisesti aluekoordinaattori-tyyppinen työnkuva näyttää lupaavalta alueellisten verkostojen kokoamisen näkökulmasta. 6

7 LAPSEN JA NUOREN OIKEUS OSALLISUUTEEN MYÖS KOULUYHTEISÖSSÄ Kerhokeskuksessa osallisuus ymmärretään kokemuksena ja tunteena kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta. Oppilaiden vaikuttamisella on oltava kouluyhteisössä toimivat ja systemaattiset rakenteet, resursseja ja koulutuksen järjestäjän tuki toiminnalle. Rakenteet antavat todellista mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin omassa kouluyhteisössään erityisesti kerhotoiminnassa ja oppilaskuntatoiminnassa. Osallisuutta tuetaan kehittämällä toiminnallisia malleja ja vaikuttamalla lasten parissa kouluissa toimivien aikuisten myönteisiin asenteisiin. Vuonna 2010 keskeisiä kehittämiskohteita oli yhdessä Lasten Parlamentin Säätiön kanssa aloitettu oppilaskuntahanke. Siinä kartoitetaan, missä laajuudessa peruskoulujen oppilaskunnat toimivat ja tekevät yhteistyötä muiden alueellisten lasten ja nuorten demokratiahankkeiden tai -toimintojen kanssa. Yhteistyössä olivat mukana myös Nuorten Akatemia, MLL, OPH, OAJ ja SUHO. Hanketta jatketaan Myös Nuorten Parlamentilla oli täysistuntonsa Istuntopäivään osallistui noin 300 oppilasta ja 100 ohjaajaa. Kaikkiaan nuoria oli mukana noin Istunnon lisäksi Nuorten Parlamentilla oli aluetilaisuuksia ja se osallistui OPH:n liikennekasvatuksen nuorisopaneeliin, Allianssin äänioikeusikärajakeskusteluun sekä chattasi IRC-galleriassa ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Yhteistökumppaneina olivat eduskunnan lisäksi mm. Helsingin nuorisoasiainkeskus, Allianssi, Suomen Lukiolaisten Liitto, Sakki, Osku ja Saku. Nuorten Parlamentin istuntoon tulleet kysymykset luokiteltiin ja analysoitiin, ja analyysi annettiin jatkokäsittelyyn Nuoralle, lapsiasiavaltuutetulle ja SLP:lle. Kerhokeskus on konkreettisten toimenpiteiden ohella aktiivinen tiedon tuottaja nuorten osallisuuteen liittyvissä teemoissa ja käy aktiivista keskustelua erilaisissa kehittämisverkostoissa. Keskeinen työtapa on myös tieteellisten artikkelien tuottaminen. Järjestämällä Hyvän Toveruuden Kilpaa Kerhokeskus kannustaa nuoria positiivisten sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Vuonna 2010 aloitettiin yhteistyö Suomen Lions-Liiton kanssa. Tavoitteena on, että kilvasta tulisi koko lukuvuoden kestävä teema kouluissa ja Leijonat toimisivat alueellisina viestinviejinä. Yhteistyössä päästiin varovaiseen alkuun. Kaikkiaan Hymy-veistosten välitysmäärä oli kpl (noin 400 kpl edellisvuotta enemmän). 7

8 TIETEELLISEN LUKUTAIDON KAUTTA TIETOISTEN VALINTOJEN TEKIJÄKSI Tieteellinen lukutaito avaa nuorille mahdollisuuden itsenäisesti päätellä ja harkita kohtaamiensa asioiden, ilmiöiden ja väittämien todenperäisyyttä. Tieteellinen lukutaito on edellytys kriittiselle päättelylle, joka on keskeinen 2000-luvun avaintaito. Tiedekasvatuksen osa-alueessa Kerhokeskuksen pääyhteistökumppanit ovat Heureka, LUMA-keskus, Tekniikan Museo, Suomen Akatemia ja Tekniikan Akateemisten liitto. Kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien, kuten NSTA:n, kanssa tehtiin kehittämistyötä tiedekasvatuksen yhtenäisen käsitteistön ja kansallisten painopisteiden löytämiseksi. Tuloksena on idullaan oleva kansallinen tiedekasvatuksen verkostohanke TieKas. Kerhokeskus edistää tiedeharrastuneisuutta tarjoamalla tiedekerhosisältöjä koulun kerhojen aiheeksi sekä järjestämällä Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailua. Kilpailulla kannustetaan hahmottamaan maailmaa tieteellisen ongelmanasettelun ja -ratkaisujen kautta. Vuonna 2011 kilpailuun saapuneista 39 loppukilpailutyöstä lopputapahtumaan ja raadin arvioitaviksi kutsuttiin 15 työtä. Lisäksi järjestettiin yhdeksän Tietobreikkiä, joissa nuorilla on mahdollisuus tavata huippututkijoita ja vaihtaa heidän kanssaan ajatuksia. Tietobreikeissä nuoria oli mukana noin Lisäksi tuetaan lahjakkaiden nuorten tiedeharrastuneisuutta järjestämällä Millenium Youth Camp -leiriä ja Millenium Youth Forum -tilaisuutta. Kesäkuussa 2010 järjestetylle leirille osallistui 30 nuorta, joista 10 suomalaista ja 20 muualta maailmasta. Youth Forumissa reilut 330 nuorta pääsi tapaamaan Millenium -palkinnon voittajaa. Suomalaisen Ruokakulttuurin Edistämisohjelman osana tuotettiin ja toteutettiin tiedekerhomallilla Aistien ruokamaailmaan/sinnrikt i Matvärlden -oppimateriaali perusopetuksen kouluille. Sen tueksi tehtiin koulustusdiasarja ja oppilaan diat. Heurekassa keväällä 2011 avautuva näyttely pohjautuu osin Kerhokeskuksen oppimateriaaliin. 8

9 MEDIALUKUTAIDON KEHITTÄMINEN Medialukutaito on tärkeä kansalaistaito. Mediaympäristö muuttuu jatkuvasti ja sen tulkinta vaatii jatkuvaa uudelleen orientoitumista ja yhteistyöverkostoja. Kerhokeskus on ollut mukana luomassa koulutuspoliittisia asiakirjoja mediakasvatuksen näkökulmasta sekä avaavia materiaaleja yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. OKM,OPH, Mediakasvatusseura, Koulukinoyhdistys, Helsingin kaupungin Mediakeskus ja Pelastakaa Lapset. Vuonna 2010 työskenneltiin sisällön tuottamiseksi opettajille ja opetuksen järjestäjille suunnattuun mediakasvatuksen ikäkausitavoitteita avaavaan asiakirjaan Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. Laajan asiantuntijatyöryhmän työn tuloksena syntyvä aineisto ilmestyy alkuvuonna YRITTÄJÄMÄISELLÄ ASENTEELLA OTE ELÄMÄSTÄ Yrittäjyys ymmärretään laajana käsitteenä. Kyse on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taidoista, kyvystä innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen. Yrittäjyyden edistäminen nähdään yhteiskunnallisesti merkittävänä ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on nostettu keskeiseksi osa-alueeksi opetusta ja koulutusta koskevissa strategia-asiakirjoissa. Kerhokeskus on ollut mukana kehittämistyössä, jota tehdään verkottuneena muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa synergiaetuja hyödyntäen. Yrittäjyyskasvatukseen liittyvän kehittämistoiminnan ongelmana on ollut, että synergiaetuja on ollut vaikeaa hyödyntää, jolloin toimenpiteet ja tulokset ovat jääneet hajanaisiksi ja kansallinen vaikuttavuus on jäänyt vaatimattomaksi. Kehittämistyötä tehdään Kerhokeskuksessa viisivuotisella ( ) hankerahoituksella ja ESR-rahoituksella. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Yksityisyrittäjäin Säätiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto, Turun normaalikoulu, mutta yrittäjyyskasvatuksen kenttä toimii muutoinkin laajasti verkottuneena. Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella yrittäjyyskasvatuksen pitkäjänteinen kehittäminen on ollut mahdollista. Sen myötä ovat tulleet suuret kehittämishankkeet mahdollisiksi. Yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa kehitetään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa opettajien itsearvioinnin työkaluksi ja Turun yliopiston kanssa alkoi Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalisen oppimisympäristön kehittämishanke Yvistä energiaa, joka tähtää opettajankoulutuksen kehittämiseen. YVI:ssä Kerhokeskuksen vastuuna on pedagoginen kehittäminen sekä toimijoiden verkostojen kokoaminen. Mittariston pilottiversio on valmiina, mittaristo valmistuu keväällä Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyy laaja tieteellinen julkaisutyö. Vuosittain useita artikkeleita julkaistaan alan tieteellisissä julkaisusarjoissa. Kerhokeskus aloitti oman kehittämistyötä linjaavan tieteellisen antologian kokoamisen syksyllä Valmistuessaan se kokoaa tiedekasvatuksen nykyistä pedagogista ja didaktista pohjaa. Yritys Hyvä -kirjoituskilpailu on Kerhokeskuksen yrittäjyyskasvatuksen teema-alueen lippulaiva ja tavaramerkki. Tähän, Suomen suurimpaan kirjoituskilpailuun osallistuu vuosittain yli nuorta. Loppukilpailuun osallistui 1078 nuorta. Mukana oli ensi kertaa myös ryhmätyösarja. 9

10 VERKOSTOITUVAA VIESTINTÄÄ JA KOTISIVU-UUDISTUS Kerhokeskus tekee tiivisti yhteistyötä muiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi työskentelevien järjestöjen kanssa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Terveys ry:n ja Koululiikuntaliiton kanssa julkaistiin ensimmäinen opettajille järjestöjen palveluja kokoava Open Omena -liite Opettajalehdessä syyslukukauden alussa. Kotisivujen uudistustyö aloitettiin. TOIMISTO JA HALLINTO Kerhokeskuksen jäsenyys on tullut kiinnostavaksi uusillekin oranisaatioille: Vuosikokouksessa hyväksyttiin Kerhokeskuksen uudeksi jäsenjärjestöksi Sydkustens landskapsförbund. Yhdistyksen jäsenjärjestöjä ovat Finlands Svenska Lärarförbund rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Koululiikuntaliitto KLL ry Luokanopettajaliitto ry Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Opetus- ja Sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat ry Sydkustens landskapsförbund rf Terveys - Hälsan ry Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry. Lisäksi Opetushallituksella on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Työryhmät Yhdistyksellä on kolme työryhmää: puheenjohtajisto, palkkaustyöryhmä ja hallintotyöryhmä. Puheenjohtajisto tukee toiminnanjohtajaa operatiivisissa asioissa, strategisessa suunnittelussa ja henkilöstöasioissa. Palkkaustyöryhmä vastaa palkkaohjelman laadinnasta ja palkkojen kilpailukykyisyyden tarkastelusta. Hallintotyöryhmä pohtii toimivalta-asioita, Hyvän Toveruuden Kilvan ja Hymy-veistosten käyttöoikeuksia ja muita esiin nousevia hallituksen päätöksen edellyttäviä hallintoasioita. Vuosikokous ja hallitus Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26. maaliskuuta. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Puheenjohtaja: linjanjohtaja Outi Salo, Helsingin kaupungin Opetusvirasto 10

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Oikeusministeriö

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Oikeusministeriö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Julkaisun päivämäärä 30.5.2005 Julkaisun laji

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot