AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA"

Transkriptio

1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18

2

3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit ja selvitykset 2011:18 TAV O ITETILA O petusha llitus ja tekijä t Raportit ja selvitykset 2011:18 ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (verkkojulka isu) julkaisut Verkkojulkaisu ISBN ISSN O petusha llitus / julkaisut

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 Arviointitoiminta ja sähköisen järjestelmän vaatimukset Arkkitehtuuriperusteet ja tekninen toimintaympäristö Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri Sidosarkkitehtuurit ja lainsäädäntö Lainsäädäntö Sidosarkkitehtuurit SADe Hallinta, ylläpito Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Arkkitehtuurikuvaukset Toiminta-arkkitehtuuri Palvelut Prosessit Roolit Gap-analyysi toiminnallisuuksista Tietoarkkitehtuuri Käsitteistö Tietomallit AMOP:n tarvitsemat tiedot AMOP:n tuottamat tiedot Tietovirrat Integraatioperiaatteet Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Hyödyt ja kustannukset Aikataulu Johtopäätökset ja suositukset /36

5 JOHDANTO Tämä raportti liittyy Opetushallituksen AMOPhankkeeseen (Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi). Hankkeen tavoite on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus määritellä tavoitetila ja toisessa vaiheessa laatia hankintaa koskevat vaatimusmäärittelyt. Ensimmäinen vaihe eli tavoitetila on luokiteltu ehdottomaksi vaatimukseksi, jotta lopputulos olisi hyväksytty. Käytännössä hankkeessa ei ole päästy vaatimusmäärittelyn tekoon lainkaan. Hankkeen kuluessa huomattiin varsin selkeästi, että kohteena olevaan toimintaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja käynnissä olevia muutoksia ja muita hankkeita (kuten SADe ja OTUPERAS), joilla on AMOP:iin merkittäviä toiminnallisia, teknisiä ja aikatauluun liittyviä vaikutuksia. Tässä dokumentissa kuvataan oppimistulosten arviointiin kehitettävän tietojärjestelmän tavoitetilaa ja tarkastellaan oppimistulosten arvioinnissa käytettävää tietojärjestelmää. Kuvauksissa sovelletaan kokonaisarkkitehtuurin mallia ja arkkitehtuuriperiaatteita, jotka on määritelty sekä JHSsuosituksissa että Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeessa (VALTASA). Ammatillista koulutusta ja sen kehitystä sekä oppimistulosten arviointia on kuvattu tarkemmin tässä hankkeessa laaditussa esiselvitysraportissa (Raportti I, Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä). Arkkitehtuuri pohjautuu seuraaviin määrityksiin: Oppijan verkkopalvelu Viitearkkitehtuurin kuvaus Valtasa Valtiotason arkkitehtuurit Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri Kartturi Korkeakoulusektorin kokonaisarkkitehtuurikehys Edellä mainittujen dokumenttien määritykset ovat hyvin yhteneviä, joskin joitakin pieniä eroja löytyy. Oppijan verkkopalvelun kuvauksia voidaan pitää määräävimpinä niissä tapauksissa, joissa on eroja. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi perustuu tulevaisuudessa sähköiseen järjestelmään. Tavoitteena on, että eri tietojärjestelmien sisältämä tieto on ajantasaisesti käytettävissä oppimistulosten arvioinnissa Opetushallituksessa koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmissä on otettu huomioon oppimistulosten arvioinnin tarpeet niin, että erillisistä tietojen koonneista voidaan lähes kokonaan luopua koulutuksen järjestäjillä on oman itsearviointinsa pohjaksi käytettävissä ajantasaista oppimistulostietoa kaikista tutkinnoista Opetushallitus voi koota oppimistulosten arvioinnissa tarvittavan tiedon suoraan koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmistä ja muista rekistereistä. 4/36

6 1 ARVIOINTITOIMINTA JA SÄHKÖISEN JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET Oppimistulosten arviointi perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuun ja koulutuksen arvioinnista annettuun asetukseen (1061/2009). Tavoitteena on, että kehitteillä olevan sähköisen tietojärjestelmän avulla voidaan parantaa palvelun laatua ja tehostaa toimintaa. Oppimistulosten arvioinnille on asetettu seuraavia reunaehtoja ja vaatimuksia: Oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöihin ja niistä saataviin arvosanoihin, eikä erillisiä valtakunnallisia tehtäviä laadita. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opetushallituksen laatimien tutkintojen perusteiden mukaan. Oppimistuloksia arvioidaan tutkintokohtaisesti OKM:n päättämän arviointiohjelman mukaisesti. Oppimistulosten arvioinnissa verrataan koulutuksen järjestäjiä toisiinsa. Tavoitteena on tuottaa sellaista oppimistulostietoa, joka osoittaa, miksi toisten opiskelijoiden ja järjestäjien oppimistulokset ovat paremmat kuin toisten opiskelijoiden ja järjestäjien. Edellä mainitun lainsäädännön mukaan Opetushallitus vastaa oppimistulosten arvioinnista. Koulutuksen järjestäjien on osallistuttava arviointiin ja tuotettava Opetushallituksen määrittämät tiedot. Lisäksi laki määrää, että koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on toimitettava niitä koskevat arviointitulokset. Opetushallitus vastaa myös sähköisestä oppimistulosten arviointiin liittyvästä palvelusta ja sen ylläpidosta. Palvelun tulee integroitua Opetushallituksen arkkitehtuuriin. Palvelun toteutuksessa on noudatettava valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän asettamia tietoturvallisuusohjeita sekä julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita. Lisäksi tulee ottaa huomioon tietosuojaan ja salassapitoon sekä tietojen julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset tulee ottaa huomioon myös koulutuksen järjestäjien omien opintohallintojärjestelmien kehittämisessä. Tietosuojaan liittyvät kysymykset liittyvät tietojen koontiin, analysointiin, raportointiin ja ylipäätään tietojen julkisuuteen. Tietojärjestelmien luomisessa tulee määrittää myös tietojen säilyttämiseen ja arkistointiin liittyvät näkökohdat, kuten myös se, miten kauan oppimistulostietoja säilytetään ja missä. Myös tietojärjestelmän suojaus ja käytön valvonta (esim. lokitiedot) sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen tulee suunnitella. Henkilötietolain vaatimukset tulee ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevissa päätöksissä. Palvelu tulee sovittaa yhteen muiden tietojärjestelmien kanssa. Palvelua rakennettaessa tulee varmistaa o tietojen hallinnassa tarvittavien tietojen ja taitojen riittävyys 5/36

7 o tietojärjestelmien ja muiden ohjelmien yhteensopivuus (rajapinnat) o koodistot ja sanastot o sähköistä asiointia ja hallintoa tukevat palvelut. Oppimistulosten arviointi tulee rakentaa siten, että se ei kiinnity vain nykyiseen tutkintorakenteeseen. Järjestelmässä on huomioitava sellaiset tutkinnon rakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, jotka voivat tuoda muutostarpeita AMOP:n oletetun elinkaaren aikana. Tutkintojen rakenteistaminen ja siihen liittyvä sähköistäminen tulee ottaa huomioon (OTUPERAS). Tietojärjestelmä tulee rakentaa siten, että tietovarantoja voidaan hyödyntää oppimistulosten arvioinnissa ajantasaisesti. Tietojärjestelmien tulee o mahdollistaa muissa yhteyksissä kootun ja eri tahojen kokoaman tiedon ja rekistereiden hyödyntäminen o tehdä tarpeettomaksi päällekkäiset tietojen koonnit o sisältää palveluiden kehittämiseen tarkoitetut liittymät. Palvelun visuaalisen ilmeen tulee kauttaaltaan ilmentää Opetushallituksen yleistä ilmettä. 6/36

8 2 ARKKITEHTUURIPERUSTEET JA TEKNINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Oppimistulosten arviointiin kehitettävän sähköisen järjestelmän luomisessa tukeudutaan opetustoimen kokonaisarkkitehtuuriin. Kokonaisarkkitehtuuri perustuu valtiotason arkkitehtuuriperiaatteisiin, jotka on laadittu VALTASA-hankkeessa. Lisäksi lähdemateriaalina on käytetty Kartturi-hankkeessa määriteltyä Korkeakoulusektorin kokonaisarkkitehtuurikehystä sekä SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuudessa määriteltyä Viitearkkitehtuurin kuvausta erityisesti Todennetun osaamisen rekisterin (TOR) osalta. Arkkitehtuurin malli ja kuvaustavat perustuvat julkishallinnon JHS-suosituksissa kuvattuihin periaatteisiin. Oleelliset JHS-suositukset ovat ICT-kehityshankkeita kuvaavat suositukset JHS sekä Kokonaisarkkitehtuuri-suositus JHS 179. Tämä dokumentti sisältää suositusten mukaisen tavoitetilakuvauksen. Toimintaympäristön sekä arviointitoiminnan laajemmat kuvaukset löytyvät tämän raportin rinnalla laaditusta esiselvitysraportista. Arkkitehtuurimallien kuvauksia on tehty siltä osin kuin tässä vaiheessa AMOP-hanketta on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. AMOP:n arkkitehtuuria tarkastellaan siten ensisijaisesti toiminta- ja tietoarkkitehtuurin kannalta. Toiminta-arkkitehtuuri sisältää seuraavat kuvaukset: palvelut prosessit roolit muutokset nykytilaan (gap-analyysi). Tietoarkkitehtuurissa kuvataan tietomalli integraatioperiaatteet. Lopuksi tarkastelun näkökulma siirretään tietojärjestelmäarkkitehtuuriin sekä teknologiaarkkitehtuuriin. Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmien looginen jäsennys, tietovirrat ja muutokset nykytilaan (gap-analyysi). AMOP-järjestelmän tietojärjestelmäarkkitehtuuri määritellään tarkemmin myöhemmissä vaiheissa. Teknologia-arkkitehtuurista ja teknisestä toimintaympäristöstä kuvataan niitä piirteitä, jotka asettavat AMOP-järjestelmän toteutukseen puitteita, ehtoja ja muita vaatimuksia. 7/36

9 2.1 Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden esiselvitystyön yhteydessä syksyllä 2010 on laadittu opetustoimen kokonaisarkkitehtuurikuvaus. Tässä kuvauksessa on tunnistettu opetustoimen keskeiset arkkitehtuuriperiaatteet. Alla olevan taulukon (taulukko 1) ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan keskeiset arkkitehtuuriperiaatteet, toisessa sarakkeessa kyseisen periaatteen tärkeys ja kolmannessa kuvaus siitä, miten periaate näkyy AMOP-järjestelmässä. Tärkeys-sarakkeessa arvo 5 on tärkein, ja sitä pienemmät numerot ovat alenevassa tärkeysjärjestyksessä. On syytä ottaa huomioon, että taulukkoon on kirjattu esiselvityksen aikainen näkemys, ja tätä työtä jatketaan ja tarkennetaan Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden toteutusvaiheessa. Taulukko 1. Opetustoimen keskeiset arkkitehtuuriperiaatteet Opetustoimen periaate Tärkeys Periaatteen ilmeneminen amop:ssa Periaatteita on noudatettava. 5 Periaatteita noudatetaan Arkkitehtuurin tulee olla strategialähtöistä. 5 AMOP perustuu lainsäädäntöön ja OKM:n ja OPH:n strategioihin. Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa. 5 Oppimistulosten arviointitieto tuotetaan kansallisiin ja koulutuksen järjestäjien käyttöön. Tietoa voidaan käyttää myös muihin kansallisen seurannan tarpeisiin. Kokonaisarkkitehtuuri liitetään johtamis- ja laatutyöhön siten, että se muodostaa yhtenäisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden. 5 Kyseistä tietoa hankitaan oppimistulosten arvioinnin tarpeisiin. Oppimistulosten arviointia kehitetään jatkuvasti. Arkkitehtuurityön tuottamat palvelut ja ratkaisut ovat oppijakeskeisiä. Tietojärjestelmissä hyödynnetään kansallisia ja opetustoimen yhteisiksi määriteltyjä prosesseja, käsitteitä, tietomalleja, tietojärjestelmäpalveluja ja rekisterejä. Yhteisten toimintojen toimintatapojen tulee olla yhdenmukaiset. Yhteisellä tietovarannolla tulee olla tietovastuullinen taho. Tietoturvallisuus on huomioitava tiedon koko elinkaaren ajan. 5 Arviointijärjestelmä tuottaa yhdenmukaisen ja ajantasaisen tiedon sekä kansallisiin että koulutuksen järjestäjien tarpeisiin. Jatkuva palautetieto luo koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden kehittää koulutusta näyttöön pohjautuvasti. 5 Kattava ja ajantasainen seurantatieto mahdollistaa oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen kehittämisen valtakunnallisella tasolla. 4 Kaikki koulutuksen järjestäjät osallistuvat arviointiin. 4 Opetushallitus on tietovarannossa vastuullinen taho. Tietovaranto integroidaan kehitteillä olevaan todennetun osaamisen rekisteriin (TOR). 4 Tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset otetaan huomioon muun muassa seuraavasti: OPH esittää otettavaksi tulevaisuudessa käyttöön opiskelijan henkilökohtaisen tunnisteen henkilötunnuksen sijaan. Järjestäjät eivät saa seurata toisten koulutuksen järjestäjien oppimistuloksia. Järjestäjien oppimistulosten arvioinnissa tarvittavat tiedot ovat niiden omissa opiskelijahallintojärjestelmissä. OPH vastaa kansallisesta tietojärjestelmästä ja tietovarannosta. 8/36

10 Opetustoimen periaate Tärkeys Periaatteen ilmeneminen amop:ssa Vältetään päällekkäisiä ratkaisuja. 4 Määrittelyissä otetaan huomioon muut käynnissä olevat hankkeet ja ratkaisut. Varmistetaan yhteensopivuus. 4 Ratkaisu pohjautuu jo tehtyihin linjauksiin ja arkkitehtuuriin. Noudatetaan palvelukeskeistä arkkitehtuuria. 4 Käytetään VIA:aa. Arkkitehtuuri ja ratkaisut tukevat 4 Tietojärjestelmät ovat lähtökohtaisesti riippumattomia monipuolista opiskelua ja oppijaan paikasta. liikkuvuutta. Toiminnan ja kehittämisen on oltava läpinäkyvää. Varmista ratkaisujen levitettävyys ja vältä toimittajariippuvuutta. Varmista, että teknologiaarkkitehtuuri vastaa toimivuuden tarpeisiin. Ratkaisuihin sitoudutaan elinkaariperiaatteella huomioiden myös käytönaikaiset tehtävät. 3 Yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa opiskelijahallintojärjestelmien ja oppimistulosten arvioinnin kehittämiseksi on avointa ja jatkuvaa. 3 Yhteistyö opintohallintojärjestelmäpalveluiden toimittajien kanssa on tasapuolista ja avointa. 3 Teknologia-arkkitehtuuri määritetään vaatimusten määrittelyn vaiheessa. 3 Aiemmat opiskelijahallintojärjestelmät ja oppimistulosten arviointijärjestelmät toimivat edelleen sähköisen järjestelmän kehittämisvaiheen aikana. 2.2 Sidosarkkitehtuurit ja lainsäädäntö Lainsäädäntö Esiselvitys (Raportti I) kuvaa tarkemmin ammatillisen koulutuksen arviointia ohjaavaa lainsäädäntöä. Oppimistulosten arvioinnin sähköistäminen ei tässä vaiheessa edellytä lainsäädäntömuutoksia. Järjestelmän myötä Opetushallitukseen syntyy rekisteri, jonne opiskelijoiden arvosanat ja muut opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän taustatiedot siirtyvät koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä. Opiskelijoiden arvosanatietojen ja muiden tietojen siirtäminen opintohallintojärjestelmistä Opetushallituksen rekisteriin ei kuitenkaan edellytä henkilötunnuksen käyttöä, vaan opiskelijat identifioituvat opiskelijan ID-tunnuksella. Myös muista rekistereistä koottava oppimistulosten arvioinnissa tarvittava tieto kuvaa järjestäjän toimintaa, eikä se siten edellytä opiskelijan henkilötunnuksen käyttöä. Opiskelijavalintaa koskevat opiskelijakohtaiset tiedot kootaan tässä vaiheessa opintohallintojärjestelmien kautta, mutta tulevaisuudessa mahdollinen opiskelijatunnus mahdollistaa näiden tietojen koonnin suoraan opiskelijavalintarekistereistä. Perustettavan rekisterin ylläpitäjä on Opetushallitus. Rekisterin ylläpito integroidaan muihin Opetushallituksessa ylläpidettäviin järjestelmiin. Koulutuksen järjestäjien oppimistuloksia koskevia tietoja säilytetään rekisterissä 7 8 vuotta. Rekisteriin ei koota eikä tallenneta henkilöä yksilöiviä tietoja, kuten henkilötunnisteita. Rekisterin ja rekisteritietojen käyttöoikeuksiin, säilytykseen ja tietojen luovutukseen liittyvät seikat tulee täsmentää. 9/36

11 2.2.2 Sidosarkkitehtuurit - SADe Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman). Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. Tavoitteena on myös varmistaa koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensopivuus. Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Oppija Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Tiedonsiirto- ja rajapintapalvelut siirtymävaiheissa Oppijan sisältöpalvelut Informaatiopalvelut Opinto-, uraohjaus- ja neuvonta palvelut Ilmoittautuminen (lukukausi, läsnäolo yms.) Opintojen suunnittelu ja seuranta Kouluasteen muutokset Työelämään siirtyminen Opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteet kuvaukset Haku- ja valintapalvelut Ensikertainen ilmoittautuminen Opintojen aikaiset tukipalvelut ja hyvinvointipalvelut Opintojen rahoitus/etuudet Liikkuvuus oppilaitoksesta toiseen Työharjoittelu/ työssä oppiminen Oppimateriaalipalvelu / Verkkoopetus Oppija, Koulutuspalveluiden järjestä / tuottaja Tietovarantopalvelut Opetuksen järjestäminen Todennetun osaamisen rekisteri Opintohallinnon palvelut Koulutustilastot Opiskelijan tiedot Opintosuunnitelmat Lukujärjestykset / Resurssien varaukset Tutkinto ja kurssiarviointi Kodin ja koulun / yhteisön vuorovaikutus Arviointi - ja tutkimustiedot Työelämän tiedot Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Keskitetysti palvelu Tietovarastot Monistettava palvelukomponentti (hajautettu käyt.ot.) Palvelua ei toteuteta SADe-rahoituksella (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuvio 1. SADe-ohjelma, oppijan verkkopalvelun tavoitetila SADe-ohjelmaan sisältyy seitsemän sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta, joista AMOP integroituu ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan Oppijan verkkopalvelukokonaisuuteen (kuvio 1). Palvelukokonaisuuden sisältönä ja tavoitteena on tuottaa kattavasti palveluita, jotka tukevat opiskelua ja siihen hakeutumista, urasuunnittelua sekä kaikkinaista oppimista elinikäisen oppimisen periaatteella. kehittää asiakaslähtöisesti yhtenäinen ja kustannustehokas palvelukokonaisuus nykyisistä ja kehitettävistä uusista palveluista sekä niitä tukevista tietojärjestelmistä. Oppijan palvelukokonaisuuden prosessikartta sisältää toiminnan ja tuloksellisuuden arviointiin liittyvät prosessit, joihin myös ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi kuuluu. Näitä palveluita ei toteuteta kuitenkaan vielä ensimmäisessä vaiheessa. 10/36

12 Kuvio 2. Koulutustiedon verkkopalvelun ja eräiden järjestelmien välisiä riippuvuuksia (luonnos) Keskeisin oppijan verkkopalveluihin sisältyvä palvelu liittyy todennetun osaamisen rekisteriin (TOR). TORin on tarkoitus sisältää oppijan todennetun osaamisen eli opiskelijan suoritukset. Epäselvää kuitenkin vielä on, sisältäisikö TOR myös osasuorituksia, kuten ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja koskevia tietoja. Lähtökohtana voitaneen pitää, että sekä TOR että oppimistulosten arviointi saavat tietonsa opintohallintojärjestelmistä suoraan. TOR ei myöskään sisällä koulutuksen järjestäjien toimintaa koskevia tietoja, joten niiden koonti oppimistulosten arviointiin tapahtuisi tulevaisuudessakin koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä erillisen rajapinnan kautta. Näyttää siten ilmeiseltä, että sekä AMOP että TOR käyttävät opintohallintojärjestelmiä tiedon lähteenään toisistaan riippumatta. Tulevaisuudessa voi toki olla mahdollista, että rekisterit yhdistetään. Rajapinnan vaatimusmäärittelyn kannalta ei kuitenkaan ole oleellista eroa, kumpaan ratkaisuun päädytään. Ratkaisuja määriteltäessä on kuitenkin otettava huomioon jo tehtyjen rajapintamääritysten ja toteutusten mahdollinen hyödyntäminen ja "uusiokäyttö". 2.3 Hallinta, ylläpito Opetushallituksen järjestelmien ja it-palveluiden hallinnointi ja ylläpito tapahtuvat monitoimittajaympäristöön sovitetun it-palveluiden ohjausmallin mukaan. Tätä ohjausmallia ei kuitenkaan vielä ole määritelty. Hallintamalli liittyy kiinteästi Opetushallinnon ja Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuriin, joka on tarkoitus jalkauttaa lähivuosien kuluessa. 11/36

13 Opetushallitus on myös kilpailuttamassa käyttöpalvelunsa noin kahden vuoden sisällä. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös tulevat palvelut, kuten AMOP sekä SADe-ohjelmaan sisältyvät palvelukokonaisuudet. Maaliskuun alussa 2011 hyväksytty nk. Tietohallintolaki asettaa myös omalta osaltaan tietojärjestelmien hallintaa ja toteuttamista sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia koskevia ehtoja. 2.4 Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Oppijan verkkopalvelun viitearkkitehtuurissa on tunnistettu ja kuvattu opetustoimeen liittyvien järjestelmien tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuvia haasteita. Nämä haasteet kohdistuvat yleensä seuraaviin osa-alueisiin: käyttäjän tunnistaminen palvelujen käyttö palveluissa käsiteltävien tietojen käytön rajoittaminen. Opetustoimeen liittyvien verkkopalveluiden toteuttamisessa on suositeltavaa soveltaa VAHTI-ohjeita. Oppijan verkkopalvelun viitearkkitehtuurin mukaan: Oppilashallinnon järjestelmät sisältävät henkilötietolain (523/1999) mukaisesti käsiteltäviä tietoja, kuten oppilaan henkilötiedot, koesuoritukset ja todistukset, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja. Mm. tukiopetustiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, jotka ovat salassa pidettäviä (Julkisuuslaki 621/1999, 23 ). Oppijan verkkopalveluissa käsitellään siis luottamuksellista aineistoa, joka valtionhallinnossa vaatisi tietoturvan tavoitetasoksi vähintään korotetun tason. (Asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa. Asetus ei sinänsä koske muuta julkista hallintoa, mutta sen periaatteiden noudattaminen on suositeltavaa.) Oppilastietojen käsittelyssä on mm. seuraavia vaatimuksia: Vain tietoon oikeutetut voivat käyttää ja käsitellä tietoja. Tietoja voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Henkilörekisteristä tulee laatia ja ylläpitää sekä pitää jokaisen saatavilla rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteröityjen informointi sekä tarkastusoikeuden ja tiedon korjaamista koskevien pyyntöjen käsittely on järjestettävä. Pääsy oppilastietoja käyttäviin järjestelmiin on suojattava siten, että asiattomat eivät pääse katselemaan salassa pidettäviä tietoja (VAHTI 3/2008) ja tietojen katselusta jää merkintä järjestelmään (VAHTI 3/2009). Asianomaisille on annettava mahdollisuus katsella omia tietojaan ja esittää korjauspyyntöjä. Tietoturvatavoitteet tulee KuntaIT sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurin mukaan asettaa seuraaville osa-alueille: Luottamuksellisuuden varmistaminen: tietoaineistojen ja tietoliikenteen salaus, käyttäjän tunnistaminen ja todentaminen, pääsynvalvonta, käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta 12/36

14 Eheyden ja alkuperän varmistaminen: tarkistussummat, aikaleimat, käyttäjän todentaminen, sähköinen allekirjoitus Saatavuuden varmistaminen: palvelutapahtumien luotettavuus, tietojärjestelmän toimintavarmuus ja kapasiteetin riittävyys, palvelualustan (laitteet, tietoliikenneverkko, ohjelmistot) luotettavuus Jäljitettävyyden varmistaminen: lokit ja niiden turvaaminen, kiistämättömyys, jälkikäteinen valvonta Järjestelmän tarjoaman palvelun kannalta keskeinen vaatimus on osapuolten (käyttäjä, palvelun tarjoaja) tunnistaminen riittävän luotettavasti. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta on tarkoituksenmukaista toteuttaa organisaatiokohtaisesti delegoituna. Lokitietojen avulla toimenpiteet on voitava jäljittää käyttäjään. VAHTI-ohjeistuksen (12/2006) mukaisesti tämä tarkoittaa salattuja yhteyksiä ja vahvaa tunnistautumista. Nykyisillä tekniikoilla ja menetelmillä voidaan tuottaa riittävä turvataso. Oppilashallintojärjestelmissä verkkoyhteydet on suojattu SSL-menetelmällä (HTTPS-protokolla), joka on yleisesti käytössä tietosuojan alaisissa verkkopalveluissa. Ominaisuus sisältyy käytännössä kaikkiin teknisiin alustoihin ja vaatii lisäksi verkkopalvelun tarjoajalta SSL-varmenteen. Tunnistamisen tarkoitus on todentaa, että käyttäjä on se, joka hän väittää olevansa. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu käyttäjätunnuksen ja todentaminen tunnukseen liittyvän salasanan avulla. Esimerkkejä mahdollisista käytännön ratkaisuista ovat Vetuma, TUPAS-pankkitunniste, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne sekä TEM:n, KELA:n ja verohallinnon yhteinen sähköisen asioinnin tukipalvelu tunnistus.fi (www.tunnistus.fi). JHS 164 suosittelee käytettäväksi julkishallinnon verkkotunnistamisessa ja -verkkomaksamisessa Vetuma-palvelua (www.suomi.fi/vetuma). Vetuma on laajalti käytössä ja osoittanut toimivuutensa. On huomattava, että tarjolla on myös palveluja, joita voi käyttää anonyymisti ilman tunnistusta. Palvelujen personointi perustuu yleensä kuitenkin aina käyttäjän tunnistamiseen. Valtionhallinnon virkailijoille tarkoitettu Virtu-palvelu (Virkamiehen tunnistuksen luottamusverkosto) on Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoama valtionhallinnon yhteinen palvelu, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse käytettävien palveluiden käyttäjätunnistukseen. Saman palvelun laajentamista kuntien käyttöön selvitetään VirtuK-hankkeessa. Oppijan verkkopalvelujen kannalta keskeisiä VAHTI-määrittelyjä ovat mm. verkkopalvelut (VAHTI 12/2006) salauskäytännöt (VAHTI 3/2008) tietoturvasanasto (VAHTI 8/2008) hankkeen tietoturvaohje (VAHTI 9/2008) lokiohje (VAHTI 3/2009). Tarkempia ohjeita löytyy mm. KuntaIT:n sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurista ja Kuntasektorin SOAteknologialinjauksista. VAHTI-ohjeistot ovat kattavia, mutta varsin yleistasoisia, ja niitä joudutaankin aina toteutusvaiheessa tarkentamaan. Alan nopean teknisen kehityksen vuoksi kovin yksityiskohtaisten teknologiasuosituksien antaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 13/36

15 AMOP:n suhteen on tehty seuraava linjaus: AMOP-järjestelmässä ei tämän hetken käsityksen mukaan ole tarvetta käsitellä tietoja henkilötietopohjaisesti. AMOP:n tavoitteena on, että vahvalta tunnistamiselta voidaan välttyä erityisesti niissä tapauksissa, kun koulutuksen järjestäjille luodaan mahdollisuus saada omaa toimintaansa koskevia tulostietoja ja kansallisia vertailutietoja. Koulutuksen järjestäjille ei tule luoda oikeutta saada tietoa toisten koulutuksen järjestäjien tuloksista. OPH:n sisäisessä käytössä tulee varautua vahvan tunnistamisen vaatimuksiin. 14/36

16 3 ARKKITEHTUURIKUVAUKSET Arkkitehtuuriin liittyvät kuvaukset on tehty hyödyntäen kokonaisarkkitehtuurin (KA) menetelmiä, jotka on kuvattu JHS-suosituksessa 179. Lisäksi on hyödynnetty dokumentin rakennetta ja kuvaustapoja koskevia JHS-suosituksia 171 ja 172. Muut opetustoimeen liittyvät viimeaikaiset kuvaukset on tehty samaa menetelmää ja rakennetta käyttäen. 3.1 Toiminta-arkkitehtuuri Palvelut Opetushallitus tuottaa oppimistulosten arvioinnissa palveluita sekä koulutuksen järjestäjille että opetushallinnolle koulutuksen kehittämisen perustaksi. Toiminta-arkkitehtuurin päätason vaatimukset ovat: näyttötietojen kerääminen palaute koulutuksen järjestäjille seurantaraporttien laadinta kansallisten arviointien laatiminen. Oppimistulosten arviointiin liittyvät palvelut on kuvattu taulukossa 2. Taulukko 2. Palveluiden kuvaukset Palvelu Kuvaus Merkitys Peruste Asiakkaat Vastuu Oppimistulosten arvioinnissa tarvittavien tietojen kerääminen Opetushallitus kokoaa tiedot pääosin koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä sekä muista rekistereistä. Erillisistä tietojen koonneista voidaan luopua. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998) ja asetus (811/1998) koulutuksen Koulutuksen järjestäjät Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät Palaute koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille Kansallinen seurantaraportti Koulutuksen järjestäjäja oppilaitoskohtaisista palautteista luovutaan ja järjestäjät saavat palautteet suoraan sähköisestä järjestelmästä. Seurantaraportti laaditaan kaikista tutkinnoista vuosittain. Raportti koostuu pääosin taulukoista ja kuvioista. Lakisääteinen Seurantaraportti on tarkoitettu lähinnä opetushallinnon tarpeisiin. arvioinnista Laki ammatillisesta koulutuksesta OKM:n toimeksianto/tulossopimu s Koulutuksen järjestäjät OKM ja OPH Opetushallitus Opetushallitus 15/36

17 Palvelu Kuvaus Merkitys Peruste Asiakkaat Vastuu Kansallinen arviointiraportti Opetushallitus Tutkintokohtaiset arviointiraportit laaditaan oppimistulosten arvioinnin kohteena olevista tutkinnoista. Kukin tutkinto arvioidaan joka 5. vuosi. Tutkintokohtainen oppimistulosten arviointi luo perustaa ko. alan ja tutkinnon kehittämiseen. OKM:n laatima arviointisuunnitelma Tulossopimus Koulutuksen kehittämisestä vastuussa olevat tahot eri toiminnan tasoilla Prosessit Kuvio 3 kuvaa pääpiirteittäin arviointitoiminnan kulkua viiden vuoden jaksolla. Prosessi kuvaa sitä, miten opiskelijoiden suorituksia seurataan koko opiskelun ajan ja miten tästä muodostetaan raportteja ja analyysejä. Kuvio osoittaa, että yksittäistä tutkintoa koskevien tietojen koonti kestää koko koulutusohjelman ajan (3 vuotta), minkä lisäksi aikaa tarvitaan esisuunnitteluun, päätöksentekoon ja perehdytykseen sekä kansallisen arviointiraportin laadintaan ja tulosten julkistamiseen ja levittämiseen. OKM ARVIOINTI- SUUNNITELMA Arviointisuunnitelman toteutumisen seuranta Kansalliset tulokset TOR OPH Johto, talous- ja suunnittelu TTS/ Tulossopimus Raportin vastaanotto ja tiedotus Tieto- ja arviointi tulosalue SIBU Raporttien laadunvarmistus Tiedotteet Julkistaminen OPH Tietohallinto Tutkintokohtaiset seurantatiedot Tiedot eri rekistereistä Analyysien AMOP tulokset TR/OP R/OP yksikkö Projektisuunnitelma Tiedotteet Informaatio-tilaisuudet Tietojen tarkistaminen Kansallisten tulosten varmistaminen tutkintokohtaisesti Lisäaineistot arvioinnin tekemiseksi Väliraportti OKM:öön Yhteenveto tutkinnoista 2 lkvn tuloksista Lisäanalyysit Loppuraportin laadinta Tutkintokohtainen loppuraportti Koulutuksen järjestäjät Opiskelijahallintojärjestelmän ylläpito Yhteyshenkilö Näyttötietojen (1. lkv) tallentaminen ja siirtäminen AMOPiin Omien tulosten poiminta ja haluttujen vertailujen tekeminen Tiedot 2. lkv näytöistä AMOPiin Omat tulokset Tulokset tutkintokohtaisesti Tiedot 3. lkv näytöistä AMOPiin Omat tulokset Loppuraportti Tulosten hyödyntäminen 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. Kuvio 3. Arvioinnin vuosikello prosessimuotoon kuvattuna Kuviossa 4 esitetään arviointitoiminnan prosessikartta. Tumma vihreä kuvaa AMOP-järjestelmään liittyviä ydinprosesseja. Vaaleanvihreä tausta kuvaa järjestelmän tukiprosesseja. 16/36

18 Strateginen johtaminen ja ohjaus Lainsäädäntö Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet Strategia, visio Ydinprosessi: Seuranta-aineiston kerääminen Ydinprosessi: Aineiston analysointi Ydinprosessi: Raporttien tuottaminen ja toimittaminen Tukiprosessi: järjestelmien ylläpito ja hallinta Raporttien laadun-varmistus Asiakastyytyväisyys Tukiprosessi: käyttövaltuushallinta Toiminnan ja tulosten seuranta, arviointi, parantaminen Kuvio 4. Arviointitoiminnan prosessikartta Arviointitoiminnan prosesseja on kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa. Kukin prosessi liittyy johonkin yllä olevista kolmesta ydinprosessista, tämä kytkös on mainittu kunkin prosessin kohdalla. 17/36

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen - rakenteistaminen ja sähköistäminen 14.2.2011

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa 1. valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen kehittämisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Opetusneuvos 14.2.2011 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen

Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖISTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA JA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Kohteena perusopetus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos Anu Räisänen ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ 14.2.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 12.11.2012 Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo, Opetushallitus

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo, Opetushallitus eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo, Opetushallitus 29.10.2012 Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2011 Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 24.11.2011 Helsinki Paula Kilpeläinen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti 2012-2014 Tilannekatsaus 27.2.2013 Ulla Angervo SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot