AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA"

Transkriptio

1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18

2

3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit ja selvitykset 2011:18 TAV O ITETILA O petusha llitus ja tekijä t Raportit ja selvitykset 2011:18 ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (verkkojulka isu) julkaisut Verkkojulkaisu ISBN ISSN O petusha llitus / julkaisut

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 Arviointitoiminta ja sähköisen järjestelmän vaatimukset Arkkitehtuuriperusteet ja tekninen toimintaympäristö Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri Sidosarkkitehtuurit ja lainsäädäntö Lainsäädäntö Sidosarkkitehtuurit SADe Hallinta, ylläpito Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Arkkitehtuurikuvaukset Toiminta-arkkitehtuuri Palvelut Prosessit Roolit Gap-analyysi toiminnallisuuksista Tietoarkkitehtuuri Käsitteistö Tietomallit AMOP:n tarvitsemat tiedot AMOP:n tuottamat tiedot Tietovirrat Integraatioperiaatteet Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Hyödyt ja kustannukset Aikataulu Johtopäätökset ja suositukset /36

5 JOHDANTO Tämä raportti liittyy Opetushallituksen AMOPhankkeeseen (Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi). Hankkeen tavoite on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus määritellä tavoitetila ja toisessa vaiheessa laatia hankintaa koskevat vaatimusmäärittelyt. Ensimmäinen vaihe eli tavoitetila on luokiteltu ehdottomaksi vaatimukseksi, jotta lopputulos olisi hyväksytty. Käytännössä hankkeessa ei ole päästy vaatimusmäärittelyn tekoon lainkaan. Hankkeen kuluessa huomattiin varsin selkeästi, että kohteena olevaan toimintaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja käynnissä olevia muutoksia ja muita hankkeita (kuten SADe ja OTUPERAS), joilla on AMOP:iin merkittäviä toiminnallisia, teknisiä ja aikatauluun liittyviä vaikutuksia. Tässä dokumentissa kuvataan oppimistulosten arviointiin kehitettävän tietojärjestelmän tavoitetilaa ja tarkastellaan oppimistulosten arvioinnissa käytettävää tietojärjestelmää. Kuvauksissa sovelletaan kokonaisarkkitehtuurin mallia ja arkkitehtuuriperiaatteita, jotka on määritelty sekä JHSsuosituksissa että Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeessa (VALTASA). Ammatillista koulutusta ja sen kehitystä sekä oppimistulosten arviointia on kuvattu tarkemmin tässä hankkeessa laaditussa esiselvitysraportissa (Raportti I, Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä). Arkkitehtuuri pohjautuu seuraaviin määrityksiin: Oppijan verkkopalvelu Viitearkkitehtuurin kuvaus Valtasa Valtiotason arkkitehtuurit Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri Kartturi Korkeakoulusektorin kokonaisarkkitehtuurikehys Edellä mainittujen dokumenttien määritykset ovat hyvin yhteneviä, joskin joitakin pieniä eroja löytyy. Oppijan verkkopalvelun kuvauksia voidaan pitää määräävimpinä niissä tapauksissa, joissa on eroja. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi perustuu tulevaisuudessa sähköiseen järjestelmään. Tavoitteena on, että eri tietojärjestelmien sisältämä tieto on ajantasaisesti käytettävissä oppimistulosten arvioinnissa Opetushallituksessa koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmissä on otettu huomioon oppimistulosten arvioinnin tarpeet niin, että erillisistä tietojen koonneista voidaan lähes kokonaan luopua koulutuksen järjestäjillä on oman itsearviointinsa pohjaksi käytettävissä ajantasaista oppimistulostietoa kaikista tutkinnoista Opetushallitus voi koota oppimistulosten arvioinnissa tarvittavan tiedon suoraan koulutuksen järjestäjien tietojärjestelmistä ja muista rekistereistä. 4/36

6 1 ARVIOINTITOIMINTA JA SÄHKÖISEN JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET Oppimistulosten arviointi perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuun ja koulutuksen arvioinnista annettuun asetukseen (1061/2009). Tavoitteena on, että kehitteillä olevan sähköisen tietojärjestelmän avulla voidaan parantaa palvelun laatua ja tehostaa toimintaa. Oppimistulosten arvioinnille on asetettu seuraavia reunaehtoja ja vaatimuksia: Oppimistulosten arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöihin ja niistä saataviin arvosanoihin, eikä erillisiä valtakunnallisia tehtäviä laadita. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opetushallituksen laatimien tutkintojen perusteiden mukaan. Oppimistuloksia arvioidaan tutkintokohtaisesti OKM:n päättämän arviointiohjelman mukaisesti. Oppimistulosten arvioinnissa verrataan koulutuksen järjestäjiä toisiinsa. Tavoitteena on tuottaa sellaista oppimistulostietoa, joka osoittaa, miksi toisten opiskelijoiden ja järjestäjien oppimistulokset ovat paremmat kuin toisten opiskelijoiden ja järjestäjien. Edellä mainitun lainsäädännön mukaan Opetushallitus vastaa oppimistulosten arvioinnista. Koulutuksen järjestäjien on osallistuttava arviointiin ja tuotettava Opetushallituksen määrittämät tiedot. Lisäksi laki määrää, että koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on toimitettava niitä koskevat arviointitulokset. Opetushallitus vastaa myös sähköisestä oppimistulosten arviointiin liittyvästä palvelusta ja sen ylläpidosta. Palvelun tulee integroitua Opetushallituksen arkkitehtuuriin. Palvelun toteutuksessa on noudatettava valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän asettamia tietoturvallisuusohjeita sekä julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita. Lisäksi tulee ottaa huomioon tietosuojaan ja salassapitoon sekä tietojen julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset tulee ottaa huomioon myös koulutuksen järjestäjien omien opintohallintojärjestelmien kehittämisessä. Tietosuojaan liittyvät kysymykset liittyvät tietojen koontiin, analysointiin, raportointiin ja ylipäätään tietojen julkisuuteen. Tietojärjestelmien luomisessa tulee määrittää myös tietojen säilyttämiseen ja arkistointiin liittyvät näkökohdat, kuten myös se, miten kauan oppimistulostietoja säilytetään ja missä. Myös tietojärjestelmän suojaus ja käytön valvonta (esim. lokitiedot) sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen tulee suunnitella. Henkilötietolain vaatimukset tulee ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevissa päätöksissä. Palvelu tulee sovittaa yhteen muiden tietojärjestelmien kanssa. Palvelua rakennettaessa tulee varmistaa o tietojen hallinnassa tarvittavien tietojen ja taitojen riittävyys 5/36

7 o tietojärjestelmien ja muiden ohjelmien yhteensopivuus (rajapinnat) o koodistot ja sanastot o sähköistä asiointia ja hallintoa tukevat palvelut. Oppimistulosten arviointi tulee rakentaa siten, että se ei kiinnity vain nykyiseen tutkintorakenteeseen. Järjestelmässä on huomioitava sellaiset tutkinnon rakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, jotka voivat tuoda muutostarpeita AMOP:n oletetun elinkaaren aikana. Tutkintojen rakenteistaminen ja siihen liittyvä sähköistäminen tulee ottaa huomioon (OTUPERAS). Tietojärjestelmä tulee rakentaa siten, että tietovarantoja voidaan hyödyntää oppimistulosten arvioinnissa ajantasaisesti. Tietojärjestelmien tulee o mahdollistaa muissa yhteyksissä kootun ja eri tahojen kokoaman tiedon ja rekistereiden hyödyntäminen o tehdä tarpeettomaksi päällekkäiset tietojen koonnit o sisältää palveluiden kehittämiseen tarkoitetut liittymät. Palvelun visuaalisen ilmeen tulee kauttaaltaan ilmentää Opetushallituksen yleistä ilmettä. 6/36

8 2 ARKKITEHTUURIPERUSTEET JA TEKNINEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Oppimistulosten arviointiin kehitettävän sähköisen järjestelmän luomisessa tukeudutaan opetustoimen kokonaisarkkitehtuuriin. Kokonaisarkkitehtuuri perustuu valtiotason arkkitehtuuriperiaatteisiin, jotka on laadittu VALTASA-hankkeessa. Lisäksi lähdemateriaalina on käytetty Kartturi-hankkeessa määriteltyä Korkeakoulusektorin kokonaisarkkitehtuurikehystä sekä SADe-ohjelman Oppijan palvelukokonaisuudessa määriteltyä Viitearkkitehtuurin kuvausta erityisesti Todennetun osaamisen rekisterin (TOR) osalta. Arkkitehtuurin malli ja kuvaustavat perustuvat julkishallinnon JHS-suosituksissa kuvattuihin periaatteisiin. Oleelliset JHS-suositukset ovat ICT-kehityshankkeita kuvaavat suositukset JHS sekä Kokonaisarkkitehtuuri-suositus JHS 179. Tämä dokumentti sisältää suositusten mukaisen tavoitetilakuvauksen. Toimintaympäristön sekä arviointitoiminnan laajemmat kuvaukset löytyvät tämän raportin rinnalla laaditusta esiselvitysraportista. Arkkitehtuurimallien kuvauksia on tehty siltä osin kuin tässä vaiheessa AMOP-hanketta on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. AMOP:n arkkitehtuuria tarkastellaan siten ensisijaisesti toiminta- ja tietoarkkitehtuurin kannalta. Toiminta-arkkitehtuuri sisältää seuraavat kuvaukset: palvelut prosessit roolit muutokset nykytilaan (gap-analyysi). Tietoarkkitehtuurissa kuvataan tietomalli integraatioperiaatteet. Lopuksi tarkastelun näkökulma siirretään tietojärjestelmäarkkitehtuuriin sekä teknologiaarkkitehtuuriin. Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmien looginen jäsennys, tietovirrat ja muutokset nykytilaan (gap-analyysi). AMOP-järjestelmän tietojärjestelmäarkkitehtuuri määritellään tarkemmin myöhemmissä vaiheissa. Teknologia-arkkitehtuurista ja teknisestä toimintaympäristöstä kuvataan niitä piirteitä, jotka asettavat AMOP-järjestelmän toteutukseen puitteita, ehtoja ja muita vaatimuksia. 7/36

9 2.1 Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden esiselvitystyön yhteydessä syksyllä 2010 on laadittu opetustoimen kokonaisarkkitehtuurikuvaus. Tässä kuvauksessa on tunnistettu opetustoimen keskeiset arkkitehtuuriperiaatteet. Alla olevan taulukon (taulukko 1) ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan keskeiset arkkitehtuuriperiaatteet, toisessa sarakkeessa kyseisen periaatteen tärkeys ja kolmannessa kuvaus siitä, miten periaate näkyy AMOP-järjestelmässä. Tärkeys-sarakkeessa arvo 5 on tärkein, ja sitä pienemmät numerot ovat alenevassa tärkeysjärjestyksessä. On syytä ottaa huomioon, että taulukkoon on kirjattu esiselvityksen aikainen näkemys, ja tätä työtä jatketaan ja tarkennetaan Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden toteutusvaiheessa. Taulukko 1. Opetustoimen keskeiset arkkitehtuuriperiaatteet Opetustoimen periaate Tärkeys Periaatteen ilmeneminen amop:ssa Periaatteita on noudatettava. 5 Periaatteita noudatetaan Arkkitehtuurin tulee olla strategialähtöistä. 5 AMOP perustuu lainsäädäntöön ja OKM:n ja OPH:n strategioihin. Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa. 5 Oppimistulosten arviointitieto tuotetaan kansallisiin ja koulutuksen järjestäjien käyttöön. Tietoa voidaan käyttää myös muihin kansallisen seurannan tarpeisiin. Kokonaisarkkitehtuuri liitetään johtamis- ja laatutyöhön siten, että se muodostaa yhtenäisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden. 5 Kyseistä tietoa hankitaan oppimistulosten arvioinnin tarpeisiin. Oppimistulosten arviointia kehitetään jatkuvasti. Arkkitehtuurityön tuottamat palvelut ja ratkaisut ovat oppijakeskeisiä. Tietojärjestelmissä hyödynnetään kansallisia ja opetustoimen yhteisiksi määriteltyjä prosesseja, käsitteitä, tietomalleja, tietojärjestelmäpalveluja ja rekisterejä. Yhteisten toimintojen toimintatapojen tulee olla yhdenmukaiset. Yhteisellä tietovarannolla tulee olla tietovastuullinen taho. Tietoturvallisuus on huomioitava tiedon koko elinkaaren ajan. 5 Arviointijärjestelmä tuottaa yhdenmukaisen ja ajantasaisen tiedon sekä kansallisiin että koulutuksen järjestäjien tarpeisiin. Jatkuva palautetieto luo koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden kehittää koulutusta näyttöön pohjautuvasti. 5 Kattava ja ajantasainen seurantatieto mahdollistaa oppimistulosten arvioinnin ja koulutuksen kehittämisen valtakunnallisella tasolla. 4 Kaikki koulutuksen järjestäjät osallistuvat arviointiin. 4 Opetushallitus on tietovarannossa vastuullinen taho. Tietovaranto integroidaan kehitteillä olevaan todennetun osaamisen rekisteriin (TOR). 4 Tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset otetaan huomioon muun muassa seuraavasti: OPH esittää otettavaksi tulevaisuudessa käyttöön opiskelijan henkilökohtaisen tunnisteen henkilötunnuksen sijaan. Järjestäjät eivät saa seurata toisten koulutuksen järjestäjien oppimistuloksia. Järjestäjien oppimistulosten arvioinnissa tarvittavat tiedot ovat niiden omissa opiskelijahallintojärjestelmissä. OPH vastaa kansallisesta tietojärjestelmästä ja tietovarannosta. 8/36

10 Opetustoimen periaate Tärkeys Periaatteen ilmeneminen amop:ssa Vältetään päällekkäisiä ratkaisuja. 4 Määrittelyissä otetaan huomioon muut käynnissä olevat hankkeet ja ratkaisut. Varmistetaan yhteensopivuus. 4 Ratkaisu pohjautuu jo tehtyihin linjauksiin ja arkkitehtuuriin. Noudatetaan palvelukeskeistä arkkitehtuuria. 4 Käytetään VIA:aa. Arkkitehtuuri ja ratkaisut tukevat 4 Tietojärjestelmät ovat lähtökohtaisesti riippumattomia monipuolista opiskelua ja oppijaan paikasta. liikkuvuutta. Toiminnan ja kehittämisen on oltava läpinäkyvää. Varmista ratkaisujen levitettävyys ja vältä toimittajariippuvuutta. Varmista, että teknologiaarkkitehtuuri vastaa toimivuuden tarpeisiin. Ratkaisuihin sitoudutaan elinkaariperiaatteella huomioiden myös käytönaikaiset tehtävät. 3 Yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa opiskelijahallintojärjestelmien ja oppimistulosten arvioinnin kehittämiseksi on avointa ja jatkuvaa. 3 Yhteistyö opintohallintojärjestelmäpalveluiden toimittajien kanssa on tasapuolista ja avointa. 3 Teknologia-arkkitehtuuri määritetään vaatimusten määrittelyn vaiheessa. 3 Aiemmat opiskelijahallintojärjestelmät ja oppimistulosten arviointijärjestelmät toimivat edelleen sähköisen järjestelmän kehittämisvaiheen aikana. 2.2 Sidosarkkitehtuurit ja lainsäädäntö Lainsäädäntö Esiselvitys (Raportti I) kuvaa tarkemmin ammatillisen koulutuksen arviointia ohjaavaa lainsäädäntöä. Oppimistulosten arvioinnin sähköistäminen ei tässä vaiheessa edellytä lainsäädäntömuutoksia. Järjestelmän myötä Opetushallitukseen syntyy rekisteri, jonne opiskelijoiden arvosanat ja muut opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän taustatiedot siirtyvät koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä. Opiskelijoiden arvosanatietojen ja muiden tietojen siirtäminen opintohallintojärjestelmistä Opetushallituksen rekisteriin ei kuitenkaan edellytä henkilötunnuksen käyttöä, vaan opiskelijat identifioituvat opiskelijan ID-tunnuksella. Myös muista rekistereistä koottava oppimistulosten arvioinnissa tarvittava tieto kuvaa järjestäjän toimintaa, eikä se siten edellytä opiskelijan henkilötunnuksen käyttöä. Opiskelijavalintaa koskevat opiskelijakohtaiset tiedot kootaan tässä vaiheessa opintohallintojärjestelmien kautta, mutta tulevaisuudessa mahdollinen opiskelijatunnus mahdollistaa näiden tietojen koonnin suoraan opiskelijavalintarekistereistä. Perustettavan rekisterin ylläpitäjä on Opetushallitus. Rekisterin ylläpito integroidaan muihin Opetushallituksessa ylläpidettäviin järjestelmiin. Koulutuksen järjestäjien oppimistuloksia koskevia tietoja säilytetään rekisterissä 7 8 vuotta. Rekisteriin ei koota eikä tallenneta henkilöä yksilöiviä tietoja, kuten henkilötunnisteita. Rekisterin ja rekisteritietojen käyttöoikeuksiin, säilytykseen ja tietojen luovutukseen liittyvät seikat tulee täsmentää. 9/36

11 2.2.2 Sidosarkkitehtuurit - SADe Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman). Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. Tavoitteena on myös varmistaa koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensopivuus. Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Oppija Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Tiedonsiirto- ja rajapintapalvelut siirtymävaiheissa Oppijan sisältöpalvelut Informaatiopalvelut Opinto-, uraohjaus- ja neuvonta palvelut Ilmoittautuminen (lukukausi, läsnäolo yms.) Opintojen suunnittelu ja seuranta Kouluasteen muutokset Työelämään siirtyminen Opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteet kuvaukset Haku- ja valintapalvelut Ensikertainen ilmoittautuminen Opintojen aikaiset tukipalvelut ja hyvinvointipalvelut Opintojen rahoitus/etuudet Liikkuvuus oppilaitoksesta toiseen Työharjoittelu/ työssä oppiminen Oppimateriaalipalvelu / Verkkoopetus Oppija, Koulutuspalveluiden järjestä / tuottaja Tietovarantopalvelut Opetuksen järjestäminen Todennetun osaamisen rekisteri Opintohallinnon palvelut Koulutustilastot Opiskelijan tiedot Opintosuunnitelmat Lukujärjestykset / Resurssien varaukset Tutkinto ja kurssiarviointi Kodin ja koulun / yhteisön vuorovaikutus Arviointi - ja tutkimustiedot Työelämän tiedot Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Keskitetysti palvelu Tietovarastot Monistettava palvelukomponentti (hajautettu käyt.ot.) Palvelua ei toteuteta SADe-rahoituksella (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuvio 1. SADe-ohjelma, oppijan verkkopalvelun tavoitetila SADe-ohjelmaan sisältyy seitsemän sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta, joista AMOP integroituu ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan Oppijan verkkopalvelukokonaisuuteen (kuvio 1). Palvelukokonaisuuden sisältönä ja tavoitteena on tuottaa kattavasti palveluita, jotka tukevat opiskelua ja siihen hakeutumista, urasuunnittelua sekä kaikkinaista oppimista elinikäisen oppimisen periaatteella. kehittää asiakaslähtöisesti yhtenäinen ja kustannustehokas palvelukokonaisuus nykyisistä ja kehitettävistä uusista palveluista sekä niitä tukevista tietojärjestelmistä. Oppijan palvelukokonaisuuden prosessikartta sisältää toiminnan ja tuloksellisuuden arviointiin liittyvät prosessit, joihin myös ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi kuuluu. Näitä palveluita ei toteuteta kuitenkaan vielä ensimmäisessä vaiheessa. 10/36

12 Kuvio 2. Koulutustiedon verkkopalvelun ja eräiden järjestelmien välisiä riippuvuuksia (luonnos) Keskeisin oppijan verkkopalveluihin sisältyvä palvelu liittyy todennetun osaamisen rekisteriin (TOR). TORin on tarkoitus sisältää oppijan todennetun osaamisen eli opiskelijan suoritukset. Epäselvää kuitenkin vielä on, sisältäisikö TOR myös osasuorituksia, kuten ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoja koskevia tietoja. Lähtökohtana voitaneen pitää, että sekä TOR että oppimistulosten arviointi saavat tietonsa opintohallintojärjestelmistä suoraan. TOR ei myöskään sisällä koulutuksen järjestäjien toimintaa koskevia tietoja, joten niiden koonti oppimistulosten arviointiin tapahtuisi tulevaisuudessakin koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä erillisen rajapinnan kautta. Näyttää siten ilmeiseltä, että sekä AMOP että TOR käyttävät opintohallintojärjestelmiä tiedon lähteenään toisistaan riippumatta. Tulevaisuudessa voi toki olla mahdollista, että rekisterit yhdistetään. Rajapinnan vaatimusmäärittelyn kannalta ei kuitenkaan ole oleellista eroa, kumpaan ratkaisuun päädytään. Ratkaisuja määriteltäessä on kuitenkin otettava huomioon jo tehtyjen rajapintamääritysten ja toteutusten mahdollinen hyödyntäminen ja "uusiokäyttö". 2.3 Hallinta, ylläpito Opetushallituksen järjestelmien ja it-palveluiden hallinnointi ja ylläpito tapahtuvat monitoimittajaympäristöön sovitetun it-palveluiden ohjausmallin mukaan. Tätä ohjausmallia ei kuitenkaan vielä ole määritelty. Hallintamalli liittyy kiinteästi Opetushallinnon ja Opetustoimen kokonaisarkkitehtuuriin, joka on tarkoitus jalkauttaa lähivuosien kuluessa. 11/36

13 Opetushallitus on myös kilpailuttamassa käyttöpalvelunsa noin kahden vuoden sisällä. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös tulevat palvelut, kuten AMOP sekä SADe-ohjelmaan sisältyvät palvelukokonaisuudet. Maaliskuun alussa 2011 hyväksytty nk. Tietohallintolaki asettaa myös omalta osaltaan tietojärjestelmien hallintaa ja toteuttamista sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia koskevia ehtoja. 2.4 Tietoturvatarpeet ja -periaatteet Oppijan verkkopalvelun viitearkkitehtuurissa on tunnistettu ja kuvattu opetustoimeen liittyvien järjestelmien tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuvia haasteita. Nämä haasteet kohdistuvat yleensä seuraaviin osa-alueisiin: käyttäjän tunnistaminen palvelujen käyttö palveluissa käsiteltävien tietojen käytön rajoittaminen. Opetustoimeen liittyvien verkkopalveluiden toteuttamisessa on suositeltavaa soveltaa VAHTI-ohjeita. Oppijan verkkopalvelun viitearkkitehtuurin mukaan: Oppilashallinnon järjestelmät sisältävät henkilötietolain (523/1999) mukaisesti käsiteltäviä tietoja, kuten oppilaan henkilötiedot, koesuoritukset ja todistukset, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja. Mm. tukiopetustiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, jotka ovat salassa pidettäviä (Julkisuuslaki 621/1999, 23 ). Oppijan verkkopalveluissa käsitellään siis luottamuksellista aineistoa, joka valtionhallinnossa vaatisi tietoturvan tavoitetasoksi vähintään korotetun tason. (Asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa. Asetus ei sinänsä koske muuta julkista hallintoa, mutta sen periaatteiden noudattaminen on suositeltavaa.) Oppilastietojen käsittelyssä on mm. seuraavia vaatimuksia: Vain tietoon oikeutetut voivat käyttää ja käsitellä tietoja. Tietoja voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Henkilörekisteristä tulee laatia ja ylläpitää sekä pitää jokaisen saatavilla rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteröityjen informointi sekä tarkastusoikeuden ja tiedon korjaamista koskevien pyyntöjen käsittely on järjestettävä. Pääsy oppilastietoja käyttäviin järjestelmiin on suojattava siten, että asiattomat eivät pääse katselemaan salassa pidettäviä tietoja (VAHTI 3/2008) ja tietojen katselusta jää merkintä järjestelmään (VAHTI 3/2009). Asianomaisille on annettava mahdollisuus katsella omia tietojaan ja esittää korjauspyyntöjä. Tietoturvatavoitteet tulee KuntaIT sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurin mukaan asettaa seuraaville osa-alueille: Luottamuksellisuuden varmistaminen: tietoaineistojen ja tietoliikenteen salaus, käyttäjän tunnistaminen ja todentaminen, pääsynvalvonta, käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta 12/36

14 Eheyden ja alkuperän varmistaminen: tarkistussummat, aikaleimat, käyttäjän todentaminen, sähköinen allekirjoitus Saatavuuden varmistaminen: palvelutapahtumien luotettavuus, tietojärjestelmän toimintavarmuus ja kapasiteetin riittävyys, palvelualustan (laitteet, tietoliikenneverkko, ohjelmistot) luotettavuus Jäljitettävyyden varmistaminen: lokit ja niiden turvaaminen, kiistämättömyys, jälkikäteinen valvonta Järjestelmän tarjoaman palvelun kannalta keskeinen vaatimus on osapuolten (käyttäjä, palvelun tarjoaja) tunnistaminen riittävän luotettavasti. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta on tarkoituksenmukaista toteuttaa organisaatiokohtaisesti delegoituna. Lokitietojen avulla toimenpiteet on voitava jäljittää käyttäjään. VAHTI-ohjeistuksen (12/2006) mukaisesti tämä tarkoittaa salattuja yhteyksiä ja vahvaa tunnistautumista. Nykyisillä tekniikoilla ja menetelmillä voidaan tuottaa riittävä turvataso. Oppilashallintojärjestelmissä verkkoyhteydet on suojattu SSL-menetelmällä (HTTPS-protokolla), joka on yleisesti käytössä tietosuojan alaisissa verkkopalveluissa. Ominaisuus sisältyy käytännössä kaikkiin teknisiin alustoihin ja vaatii lisäksi verkkopalvelun tarjoajalta SSL-varmenteen. Tunnistamisen tarkoitus on todentaa, että käyttäjä on se, joka hän väittää olevansa. Käytännössä tunnistaminen tapahtuu käyttäjätunnuksen ja todentaminen tunnukseen liittyvän salasanan avulla. Esimerkkejä mahdollisista käytännön ratkaisuista ovat Vetuma, TUPAS-pankkitunniste, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne sekä TEM:n, KELA:n ja verohallinnon yhteinen sähköisen asioinnin tukipalvelu tunnistus.fi (www.tunnistus.fi). JHS 164 suosittelee käytettäväksi julkishallinnon verkkotunnistamisessa ja -verkkomaksamisessa Vetuma-palvelua (www.suomi.fi/vetuma). Vetuma on laajalti käytössä ja osoittanut toimivuutensa. On huomattava, että tarjolla on myös palveluja, joita voi käyttää anonyymisti ilman tunnistusta. Palvelujen personointi perustuu yleensä kuitenkin aina käyttäjän tunnistamiseen. Valtionhallinnon virkailijoille tarkoitettu Virtu-palvelu (Virkamiehen tunnistuksen luottamusverkosto) on Valtion IT-palvelukeskuksen tarjoama valtionhallinnon yhteinen palvelu, jota käytetään organisaatiorajojen ylitse käytettävien palveluiden käyttäjätunnistukseen. Saman palvelun laajentamista kuntien käyttöön selvitetään VirtuK-hankkeessa. Oppijan verkkopalvelujen kannalta keskeisiä VAHTI-määrittelyjä ovat mm. verkkopalvelut (VAHTI 12/2006) salauskäytännöt (VAHTI 3/2008) tietoturvasanasto (VAHTI 8/2008) hankkeen tietoturvaohje (VAHTI 9/2008) lokiohje (VAHTI 3/2009). Tarkempia ohjeita löytyy mm. KuntaIT:n sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurista ja Kuntasektorin SOAteknologialinjauksista. VAHTI-ohjeistot ovat kattavia, mutta varsin yleistasoisia, ja niitä joudutaankin aina toteutusvaiheessa tarkentamaan. Alan nopean teknisen kehityksen vuoksi kovin yksityiskohtaisten teknologiasuosituksien antaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 13/36

15 AMOP:n suhteen on tehty seuraava linjaus: AMOP-järjestelmässä ei tämän hetken käsityksen mukaan ole tarvetta käsitellä tietoja henkilötietopohjaisesti. AMOP:n tavoitteena on, että vahvalta tunnistamiselta voidaan välttyä erityisesti niissä tapauksissa, kun koulutuksen järjestäjille luodaan mahdollisuus saada omaa toimintaansa koskevia tulostietoja ja kansallisia vertailutietoja. Koulutuksen järjestäjille ei tule luoda oikeutta saada tietoa toisten koulutuksen järjestäjien tuloksista. OPH:n sisäisessä käytössä tulee varautua vahvan tunnistamisen vaatimuksiin. 14/36

16 3 ARKKITEHTUURIKUVAUKSET Arkkitehtuuriin liittyvät kuvaukset on tehty hyödyntäen kokonaisarkkitehtuurin (KA) menetelmiä, jotka on kuvattu JHS-suosituksessa 179. Lisäksi on hyödynnetty dokumentin rakennetta ja kuvaustapoja koskevia JHS-suosituksia 171 ja 172. Muut opetustoimeen liittyvät viimeaikaiset kuvaukset on tehty samaa menetelmää ja rakennetta käyttäen. 3.1 Toiminta-arkkitehtuuri Palvelut Opetushallitus tuottaa oppimistulosten arvioinnissa palveluita sekä koulutuksen järjestäjille että opetushallinnolle koulutuksen kehittämisen perustaksi. Toiminta-arkkitehtuurin päätason vaatimukset ovat: näyttötietojen kerääminen palaute koulutuksen järjestäjille seurantaraporttien laadinta kansallisten arviointien laatiminen. Oppimistulosten arviointiin liittyvät palvelut on kuvattu taulukossa 2. Taulukko 2. Palveluiden kuvaukset Palvelu Kuvaus Merkitys Peruste Asiakkaat Vastuu Oppimistulosten arvioinnissa tarvittavien tietojen kerääminen Opetushallitus kokoaa tiedot pääosin koulutuksen järjestäjien opintohallintojärjestelmistä sekä muista rekistereistä. Erillisistä tietojen koonneista voidaan luopua. Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998) ja asetus (811/1998) koulutuksen Koulutuksen järjestäjät Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät Palaute koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille Kansallinen seurantaraportti Koulutuksen järjestäjäja oppilaitoskohtaisista palautteista luovutaan ja järjestäjät saavat palautteet suoraan sähköisestä järjestelmästä. Seurantaraportti laaditaan kaikista tutkinnoista vuosittain. Raportti koostuu pääosin taulukoista ja kuvioista. Lakisääteinen Seurantaraportti on tarkoitettu lähinnä opetushallinnon tarpeisiin. arvioinnista Laki ammatillisesta koulutuksesta OKM:n toimeksianto/tulossopimu s Koulutuksen järjestäjät OKM ja OPH Opetushallitus Opetushallitus 15/36

17 Palvelu Kuvaus Merkitys Peruste Asiakkaat Vastuu Kansallinen arviointiraportti Opetushallitus Tutkintokohtaiset arviointiraportit laaditaan oppimistulosten arvioinnin kohteena olevista tutkinnoista. Kukin tutkinto arvioidaan joka 5. vuosi. Tutkintokohtainen oppimistulosten arviointi luo perustaa ko. alan ja tutkinnon kehittämiseen. OKM:n laatima arviointisuunnitelma Tulossopimus Koulutuksen kehittämisestä vastuussa olevat tahot eri toiminnan tasoilla Prosessit Kuvio 3 kuvaa pääpiirteittäin arviointitoiminnan kulkua viiden vuoden jaksolla. Prosessi kuvaa sitä, miten opiskelijoiden suorituksia seurataan koko opiskelun ajan ja miten tästä muodostetaan raportteja ja analyysejä. Kuvio osoittaa, että yksittäistä tutkintoa koskevien tietojen koonti kestää koko koulutusohjelman ajan (3 vuotta), minkä lisäksi aikaa tarvitaan esisuunnitteluun, päätöksentekoon ja perehdytykseen sekä kansallisen arviointiraportin laadintaan ja tulosten julkistamiseen ja levittämiseen. OKM ARVIOINTI- SUUNNITELMA Arviointisuunnitelman toteutumisen seuranta Kansalliset tulokset TOR OPH Johto, talous- ja suunnittelu TTS/ Tulossopimus Raportin vastaanotto ja tiedotus Tieto- ja arviointi tulosalue SIBU Raporttien laadunvarmistus Tiedotteet Julkistaminen OPH Tietohallinto Tutkintokohtaiset seurantatiedot Tiedot eri rekistereistä Analyysien AMOP tulokset TR/OP R/OP yksikkö Projektisuunnitelma Tiedotteet Informaatio-tilaisuudet Tietojen tarkistaminen Kansallisten tulosten varmistaminen tutkintokohtaisesti Lisäaineistot arvioinnin tekemiseksi Väliraportti OKM:öön Yhteenveto tutkinnoista 2 lkvn tuloksista Lisäanalyysit Loppuraportin laadinta Tutkintokohtainen loppuraportti Koulutuksen järjestäjät Opiskelijahallintojärjestelmän ylläpito Yhteyshenkilö Näyttötietojen (1. lkv) tallentaminen ja siirtäminen AMOPiin Omien tulosten poiminta ja haluttujen vertailujen tekeminen Tiedot 2. lkv näytöistä AMOPiin Omat tulokset Tulokset tutkintokohtaisesti Tiedot 3. lkv näytöistä AMOPiin Omat tulokset Loppuraportti Tulosten hyödyntäminen 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. Kuvio 3. Arvioinnin vuosikello prosessimuotoon kuvattuna Kuviossa 4 esitetään arviointitoiminnan prosessikartta. Tumma vihreä kuvaa AMOP-järjestelmään liittyviä ydinprosesseja. Vaaleanvihreä tausta kuvaa järjestelmän tukiprosesseja. 16/36

18 Strateginen johtaminen ja ohjaus Lainsäädäntö Asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet Strategia, visio Ydinprosessi: Seuranta-aineiston kerääminen Ydinprosessi: Aineiston analysointi Ydinprosessi: Raporttien tuottaminen ja toimittaminen Tukiprosessi: järjestelmien ylläpito ja hallinta Raporttien laadun-varmistus Asiakastyytyväisyys Tukiprosessi: käyttövaltuushallinta Toiminnan ja tulosten seuranta, arviointi, parantaminen Kuvio 4. Arviointitoiminnan prosessikartta Arviointitoiminnan prosesseja on kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa. Kukin prosessi liittyy johonkin yllä olevista kolmesta ydinprosessista, tämä kytkös on mainittu kunkin prosessin kohdalla. 17/36

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen

Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖISTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA JA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Kohteena perusopetus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti Tilannekatsaus Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja tutkinnot projekti 2012-2014 Tilannekatsaus 27.2.2013 Ulla Angervo SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ajankohtaista 11.12.2012 Finlandiatalo Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SADe ohjelma ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta

SADe ohjelma ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta SADe ohjelma ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Erja Nokkanen, OKM Esityksen sisältö Muutama sana SADe- ohjelmasta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi

Opetustoimen sanastotyö. Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi Opetustoimen sanastotyö Toimialan tietohallinnon yhteistyökokous Ritva Sammalkivi 4.11.2010 Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - tavoite Tuottaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista, oppimista ja

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET Ammatillinen koulutus Opetusneuvos 7.11.2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot